Міністерство охорони здоров’я україни icon

Міністерство охорони здоров’я україни
Скачати 263.78 Kb.
НазваМіністерство охорони здоров’я україни
Дата28.06.2012
Розмір263.78 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖУЮ”

В.о. проректора з навчальної роботи

професор Ю.Т.Ахтемійчук

„___”________________ 2009 р.


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з Психоаналізу та інших особистісно

орієнтованих діагностично-лікувальних підходів


на 2009/2010 навчальний рік


Факультет – медичний

Спеціальність – медична психологія

Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. проф. С.М.Савенка
^

Курс – ІV


Семестр – VII

Лекції – 18 годин

Практичні заняття – 18 годин

Самостійна робота – 18 годин

Всього – 54 години
^

Залік – 7 семестр
Чернівці – 2009Робоча навчальна програма складена на основі державного стандарту вищої освіти спеціальності 7.110110 “Медична психологія” напрямку Медицина для студентів медичного факультету за спеціальністю “медична психологія” 2002 року.


Робочу навчальну програму з „Психоаналізу та інших особистісно орієнтованих діагностично-лікувальних підходів” склала доцент кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М.Савенка Карвацька Н.С., кандидат медичних наук.


Робоча програма схвалена на засіданні кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології 30 березня 2009 р., протокол № 7.


^ Завідувач кафедри

нервових хвороб, психіатрії

та медичної психології

доктор медичних наук, професор В.М.Пашковський


Робоча навчальна програма схвалена на засіданні предметної методичної комісії з терапевтичних дисциплін 29 квітня 2009 року, протокол №11.

Голова предметної методичної

комісії з терапевтичних дисциплін

д. мед. н., професор В.К.Тащук


^

І. Завдання дисципліни, її місце в навчальному процесі


І.1. Мета викладання дисципліни


Основною метою курсу “Психоаналіз та інші особистісно-орієнтовані діагностично-лікувальні підходи” є засвоєння студентами психодинамічних напрямків діагностики та лікування хворих, опанування методологією постановки психодинамічного діагнозу, психодинамічних теорій розвитку з метою вибору оптимальних напрямків реструктурування характеру пацієнта і його особистості.

Програма курсу складена згідно основних практичних завдань, що стоять перед майбутніми лікарями освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст”, спеціальності “медична психологія”, зокрема вміння у практичній діяльності використовувати весь спектр діагностично-лікувальних підходів з урахуванням особливостей особистості кожного окремого пацієнта.


^ 1.2. Завдання по вивченню дисципліни


Головне значення при викладанні психоаналізу та інших особистісно орієнтованих діагностично-лікувальних підходів надається методологічній спрямованості лекцій і практичних занять на розуміння основних положень психодинамічних теорій, розгляд ряду питань термінології, техніки, теоретичних поглядів на причини невротичних та психотичних розладів, ознайомленню із основними положеннями європейських стандартів психотерапевтичної освіти.

Особлива увага звертається на теорії формування і функціонування психічних процесів, теорії формування і розвитку особистості, засоби профілактики психічних захворювань, збереження і зміцнення психічного здоров’я населення в епоху науково – технічного прогресу, соціально – економічної нестабільності.

В лекціях підкреслюється значення власного досвіду при вивченні психодинамічних підходів в діагностиці та лікуванні психічних розладів.

В результаті вивчення курсу психоаналізу та інших особистісно-орієнтованих лікувально-діагностичних підходів студенти повинні:

 1. Ознайомитись з історією і сучасним станом світового та вітчизняного психоаналізу та інших особистісно-орієнтованих лікувально-діагностичних підходів.

 2. Вивчити основні форми захисту. Психоаналітичні погляди на структуру особистості. Терапевтичну мету психоаналізу з точки зору структурної диференціації особистості.

 3. Ознайомитись із психодинамічними теоріями розвитку. Теорією об’єктних стосунків, психологією Self (Я)-психологією.

 4. Ознайомитись із психодинамічною класифікацією психічних розладів. Знати рівні психічної організації в психодинамічній теорії. Психодинамічну теорію характеру.

 5. Вивчити основні положення аналітичної психології К.Юнга, індивідуальної глибинної психології А.Адлера, гуманістичного психоаналізу Е.Фромма, Его-аналізу М.Кляйн, характерологічного аналізу К.Хорні, трансактного аналізу, клієнт-центрованої та гештальт-терапії.

 6. Набути початковий рівень власного досвіду з психодинамічних напрямків в групі.^ 1.3. Перелік розділів, які повинні засвоїти студенти при
вивченні дисципліни “Психоаналіз та інші особистісно-орієнтовані лікувально-діагностичні підходи” • Історія і сучасний стан світового і вітчизняного психоаналізу.

 • Основні положення психоаналітичної теорії.

 • Термінологія.

 • Рамкові умови психодинамічних напрямків.

 • Первинне інтерв’ю.

 • Психодинамічні теорії формування і розвитку особистості.

 • Структура особистості.

 • Механізми захисту.

 • Психодинамічна теорія характеру. Типи характерів.

 • Теорія об’єктних стосунків.

 • Психодинамічна класифікація психічних розладів.

 • Психодинамічні теорії неврозів.

 • Рівні психічної організації в психодинамічній теорії.

 • Основні положення аналітичної та індивідуальної психології.

 • Гуманістичний аналіз Е.Фромма, Его-аналіз М.Кляйн. Характерологічний аналіз К.Хорні.

 • Основні концепції трансактного аналізу, клієнт-центрованої та гештальт-терапії.

 • Особистісно-орієнтована (реконструктивна) психотерапія Карвасарського.

 • Підсумкове заняття. Залік.^

Перелік дисциплін, які є необхідними для вивчення


психоаналізу та інших особистісно-орієнтованих діагностично-лікувальних підходів студентами спеціальності „медична психологія


Назва дисципліни

Зміст дисципліни, який необхідний для вивчення основ медичної психології.

Анатомія людини

Будова головного мозку.

Нормальна фізіологія

Функції головного мозку.

Патологічні фізіологія

Патофізіологія вищої нервової діяльності.

Медична генетика

Генетика поведінки. Спадково обумовлені психічні розлади.

Біохімія

Біохімічні зміни в організмі при психічних станах.

Філософія

Філософія свідомого і несвідомого.

Загальна психологія

Закономірності розвитку і діяльності психіки у людини.

Вікова психологія

Закономірності когнітивного і психосоціального розвитку людини в залежності від віку.

Соціальна психологія

Психологія соціального життя, закономірності пізнання людиною один одного, їх взаємовідношень і взаємовпливів.

Психодіагностика

Діагностика і вимір індивідуально-психологічних особливостей людини.

Медична психологія

Психічні функції хворої людини. Свідомість і самосвідомість. Розлади психічних функцій при соматичних захворюваннях.

Нейропсихологія

Вивчення мозкової основи психічних процесів та їх зв’язок з окремими системами мозку.

Нервові хвороби

Патологія головного мозку і психічні стани.

Внутрішні хвороби

Захворювання внутрішніх органів і психічні стани хворих.

Хірургічні хвороби

Хірургічні хвороби. Психічні стани хворих до і після хірургічного втручання.

^ 2. Зміст дисципліни.

1. Історія психодинамічного напрямку. Введення в психоаналіз. Класичний психоаналіз З.Фройда. Історія світового і вітчизняного психоаналізу. Загальна теорія психоаналізу. Теорія несвідомого в психоаналізі З.Фройда та його послідовників. Метапсихологія психоаналізу. Основні принципи психоаналітичної роботи.


^ 2. Психоаналітична діагностика. Термінологія. Рамкові умови психодинаміч-них напрямків. Параметри сеттігну. Роль і функція ведучого. Первинне інтерв’ю. Теорії психоаналітичної техніки. Компоненти психоаналітичної техніки. Психічні інстанції: Его, Супер Его, Ід. Психодинамічні теорії розвитку. Едипов комплекс та комплекс Електри в психодинамічній теорії. Механізми захисту.


^ 3. Психодинамічне розуміння особистості. Погляди З.Фройда на структуру особистості. Психодинамічні теорії особистості. Теорія об’єктних стосунків, психологія Self(Я)-психологія. Групові аналітичні теорії. Терапевтична мета психоаналізу з точки зору структурної диференціації особистості.


^ 4. Психодинамічна класифікація психічних розладів. Рівні психічної організації в психодинамічній теорії. Психодинамічна теорія характеру. Типи характерів. Психодинамічні теорії неврозів. Психодинамічна модель депресій. 1. ^ Класичні психоаналітичні дослідження істерії. Фобії і панічні розлади. Тривога і утворення симптому. Психодинамічне розуміння сексуальних перверзій. Нарцистичний розлад особистості. Психосоматичні розлади.

 2. ^ Групова психодинамічна психотерапія: покази, рамкові умови. Основні правила групової роботи. Ведення груп. Регресія в групах, груповий конфлікт. Концепції групової динаміки. Спеціалізовані терапевтичні групи.
 1. ^ Аналітична психологія К.Юнга. Індивідуальна глибинна психологія А.Адлера. Основні теоретичні положення. Завдання. Методи.
 1. Гуманістичний психоаналіз Е.Фромма. Его-аналіз М.Кляйн. Характерологічний аналіз К.Хорні. Трансактний аналіз. Основні теоретичні положення. Завдання. Методи.^ 9. Основні концепції клієнт-центрованої та гештальт-терапії. Особистісно-орієнтована (реконструктивна) психотерапія Карвасарського. Основні теоретичні положення. Завдання. Механізми лікувального впливу.


10 Символдрама. Основні теоретичні положення. Техніки.


^ 11. Введення в дитячий аналіз. Амнезія подій дитячого віку з точки зору психоаналітичної теорії. Психоаналіз в дитячому віці і виховання.


12. Психодинамічні моделі в психіатрії. Психодинамічна теорія шизофренії, афективних психозів, епілепсії. Психодинамічна концепція психопатій.
^

Тематичний план лекцій


з Психоаналізу та інших особистісно орієнтованих діагностично-лікувальних підходів

для студентів ІV курсу медичного факультету

за спеціальністю 7.110110 – „Медична психологія”

на 2009/2010 навчальний рік


№№ п/п
^

Тема лекції


К-ть год.

Примітка

1

2

3

4

1.

Історія психодинамічного напрямку. Класичний психоаналіз З.Фройда. Історія світового і вітчизняного психоаналізу. Загальна теорія психоаналізу. Теорія несвідомого в психоаналізі З.Фройда та його послідовників. Основні принципи психоаналітичної роботи.

2
2.

Психоаналітична діагностика. Термінологія. Рамкові умови психодинамічних напрямків. Первинне інтерв’ю. Теорія психоаналітичної техніки. Психодинамічні теорії розвитку Механізми захисту.

2
3.

Психодинамічне розуміння особистості. Погляди З.Фройда на структуру особистості. Теорія об’єктних стосунків, психологія Self(Я)-психологія. Групові аналітичні теорії. Терапевтична мета психоаналізу з точки зору структурної диференціації особистості

2
4.

Психодинамічна класифікація психічних розладів. Рівні психічної організації в психодинамічній теорії. Психодинамічна теорія характеру. Типи характерів. Психодинамічні теорії неврозів.

2
5.

Класичні психоаналітичні дослідження істерії. Фобії і панічні розлади. Тривога і утворення симптому. Психодинамічне розуміння сексуальних перверзій. Нарцистичний розлад особистості. Психосоматичні розлади.

2
6.

Групова психодинамічна психотерапія: покази, рамкові умови. Основні правила групової роботи. Ведення груп. Регресія в групах, груповий конфлікт. Концепції групової динаміки. Спеціалізовані терапевтичні групи.

2
7.

Аналітична психологія К.Юнга. Індивідуальна глибинна психологія А.Адлера. Основні теоретичні положення. Завдання. Методи.

2
8.

Гуманістичний психоаналіз Е.Фромма. Его-аналіз М.Кляйн. Характерологічний аналіз К.Хорні. Трансактний аналіз. Основні теоретичні положення. Завдання. Методи..

2
1

2

3

4

9.

Основні концепції клієнт-центрованої та гештальт-терапії. Особистісно-орієнтована (реконструктивна) психотерапія Карвасарського. Основні теоретичні положення. Завдання. Механізми лікувального впливу.

2

Всього : 18 годин


Тематичний план лекцій з психоаналізу та інших особистісно-орієнтованих діагностично-лікувальних підходів схвалено на методичній нараді кафедри нервових хвороб та психіатрії 30 березня 2009 р.,

протокол № 7.


^
Завідувач кафедри

д.мед.н., професор В.М.Пашковський

Тематичний план практичних занять


з Психоаналізу та інших особистісно орієнтованих діагностично-лікувальних підходів

для студентів ІV курсу медичного факультету

за спеціальністю 7.110110 – „Медична психологія”

на 2009/2010 навчальний рік


№№ п/п
^

Тема практичного заняття


К-ть годин

Примітка

1

2

3

4

1.

Введення в психоаналіз. Історія світового і вітчизняного психоаналізу. Загальна теорія психоаналізу. Теорія несвідомого в психоаналізі З.Фройда та його послідовників. Метапсихологія психоаналізу. Основні принципи психоаналітичної роботи.

2
2.

Психоаналітична діагностика. Термінологія. Рамкові умови психодинамічних напрямків. Параметри сеттігну. Роль і функція ведучого. Первинне інтерв’ю.

2
3.

Теорії психоаналітичної техніки. Компоненти психоаналітичної техніки. Психічні інстанції: Его, Супер Его, Ід. Механізми захисту. Психодинамічні теорії розвитку.

2
4.

Психодинамічне розуміння особистості. Психодинамічні теорії особистості. Терапевтична мета психоаналізу з точки зору структурної диференціації особистості. Теорія об’єктних стосунків, психологія Self, Я-психологія. Групові аналітичні теорії.

2
5.

Психодинамічна класифікація психічних розладів. Рівні психічної організації в психодинамічній теорії. Психодинамічна теорія характеру. Типи характерів. Психодинамічні теорії неврозів. Психодинамічна модель депресій.

2
6.

Психодинамічні поняття істерії та нарцисизму. Тривога і утворення симптому. Психодинамічне розуміння сексуальних перверзій. Психосоматичні розлади. Особливості діагностично-лікувального підходу.

2
7.

Групова психодинамічна психотерапія: покази, рамкові умови. Основні правила групової роботи. Ведення груп. Регресія в групах, груповий конфлікт. Концепції групової динаміки. Спеціалізовані терапевтичні групи.

2
1

2

3

4

8.

Аналітична психологія К.Юнга, індивідуальна психологія А.Адлера, гуманістичний психоаналіз Е.Фромма, Его-аналіз М.Кляйн: основні теоретичні положення. Завдання. Методи.

2
9.

Основні концепції трансактного аналізу, клієнт-центрованої та гештальт-терапії. Особистісно-орієнтована (реконструктивна) психотерапія Карвасарського. Основні теоретичні положення. Завдання. Механізми лікувального впливу.

Підсумкове заняття. Залік.

2
Всього: 18 годин.


Тематичний план практичних занять схвалено на методичній нараді кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології
30 березня 2009 р., протокол № 7.
^
Завідувач кафедри

д.мед.н., професор В.М.Пашковський


перелік тем для самостійної роботи

з Психоаналізу та інших особистісно орієнтованих діагностично-лікувальних підходів

для студентів ІV курсу медичного факультету

за спеціальністю 7.110110 – „Медична психологія”

на 2009/2010 навчальний рік


№№ п/п
^

Тема самостійної роботи


К-ть годин

Примітка

1.

Символдрама. Основні теоретичні положення. Техніки.

2
2.

Едипов комплекс та комплекс Електри в психодинамічній теорії.

2
3.

Введення в дитячий аналіз.

2
4.

Психоаналіз в дитячому віці і виховання.

2
5.

Амнезія подій дитячого віку з точки зору психоаналітичної теорії.

2
6.

Психодинамічна теорія шизофренії.

2
7.

Психодинамічна теорія афективних психозів.

2
8.

Психодинамічна концепція психопатій.

2
9.

З.Фройд: життя, робота, спадок.

2

В с ь о г о : 18 годин


Перелік тем для самостійної роботи студентів з психоаналізу та інших особистісно орієнтованих діагностично-лікувальних підходів схвалено на методичній нараді кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології 30 березня 2009 р., протокол № 7.


^
Завідувач кафедри

д.мед.н., професор В.М.Пашковський

Засоби для проведення початкового, поточного та підсумкового контролю рівня знань, вмінь і практичних навичок

з Психоаналізу та інших особистісно орієнтованих діагностично-лікувальних підходів

для студентів ІV курсу медичного факультету

за спеціальністю 7.110110 – „Медична психологія”

на 2009/2010 навчальний рік


Початковий контроль знань студентів здійснюється під час проведення практичних занять і включає в себе перевірку знань теоретичного та практичного матеріалу, який вивчався на попередніх курсах (філософія, нормальна фізіологія, загальна психологія, вікова психологія, психофізіологія, тощо), що проводиться методом фронтального усного опитування.


^ Поточний контроль знань, умінь і практичних навичок студентів здійснюється на кожному практичному занятті і включає перевірку знань теоретичного матеріалу теми та контроль оволодіння практичними навичками, які передбачені методичними розробками занять з відповідних тем. Перевірка знань студентів здійснюється за допомогою: усного фронтального опитування, вирішення тестових завдань І-ІІ-ІІІ рівня; контролю практичних навичок при розборі клінічних випадків, роботі в групі власного досвіду; контроль сформованих теоретичних знань, умінь за допомогою вирішення ситуаційних клінічних завдань.


^ Підсумковий контроль знань та практичних навичок студентів здійснюється в письмовій та усній формі під час заліку, який проводиться шляхом співбесіди викладача із студентом за основними теоретичними питаннями курсу та шляхом розв’язання ситуаційних задач.


^
Завідувач кафедри

д.мед.н., професор В.М.Пашковський

Перелік практичних навичок з психоаналізу та інших особистісно орієнтованих діагностично-лікувальних підходів для студентів ІV курсу медичного факультету

за спеціальністю 7.110110 – „Медична психологія”

на 2009/2010 навчальний рік


 1. Створення психологічного контакту з пацієнтом.

 2. Проведення первинного інтерв’ю з пацієнтом.

 3. Володіння основною термінологією особистісно-орієнтованих діагностично-лікувальних підходів.

 4. Володіння методом вільних асоціацій.

 5. Дотримування технічних правил, сеттінгу, вимог професійної етики і деонтології.

 6. Визначення відмінностей між індивідуальною та груповою терапією.

 7. Організації психотерапевтичного середовища для проведення індивідуальної та групової роботи.

 8. Аналіз механізмів захисту, типу особистості.

 9. Визначення особливостей роботи з межовими та нарцистичними особистостями.

 10. Аналіз транзакцій, життєвого сценарію, ігор.

 11. Виявлення етіопатогенетичних механізмів, які сприяють виникненню та збереженню невротичного стану і симптоматики

 12. Досягання у хворого усвідомлення і розуміння причинно-наслідкових зв’язків між особливостями його системи відношень і його захворюванням.

 13. Глибокого і всебічного вивчення особистості хворого, особливостей його емоційного реагування, мотивації, специфіки формування, структури і функціонування його системи відношень.^
Завідувач кафедри

д.мед.н., професор В.М.Пашковський


ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З Психоаналізу та інших особистісно орієнтованих діагностично-лікувальних підходів,
які повинні опанувати студенти


IV курсу медичного факультету

за спеціальністю 7.110110 – „Медична психологія”

у 2009/2010 навчальному році

 1. З.Фройд – засновник психоаналітичного діагностично-лікувального підходу.

 2. Історичні передумови формування психоаналізу.

 3. Психоаналіз в Україні.

 4. Провідні школи психоаналізу в Україні, їх характеристика.

 5. Класична психоаналітична теорія структури психічного апарату.

 6. Визначення Его, його функції, завдання.

 7. Визначення Супер Его, складові частини, функції.

 8. Структура Ід.

 9. Що таке сеттінг?

 10. Параметри сеттінгу.

 11. Компоненти психоаналітичної техніки.

 12. Первинне інтерв’ю: особливості проведення в психодинамічних діагностично-лікувальних підходах.

 13. Феномени психологічного захисту особистості.

 14. Перерахувати фактори, які сприяють використанню того чи іншого механізму захисту.

 15. Причини виникнення механізмів захисту.

 16. Класифікація первинних (незрілих, примітивних) механізмів захисту.

 17. Класифікація вторинних (зрілих, «вищого порядку») механізмів захисту.

 18. Характеристика первинних механізмів захисту.

 19. Характеристика вторинних механізмів захисту.

 20. Що таке опір? Форми опору.

 21. Технічні позиції терапевта.

 22. Психоаналітичні концепції розвитку особистості.

 23. Теорія об’єктних стосунків.

 24. Основні положення Self-психології.

 25. Постулати групової психотерапії за Морено.

 26. Психодинамічні моделі психічних розладів.

 27. Психодинамічна класифікація психічних роладів.

 28. Психодинамічна теорія шизофренії.

 29. Психодинамічна теорія афективних психозів.

 30. Істерія в класичній психоаналітичній концепції.

 31. Тривога з точки зору психодинамічних теорій.

 32. Види тривоги.

 1. Поняття психосоматичного розладу.

 2. Класифікація психосоматичних розладів.

 3. Причини виникнення психосоматичних розладів з позиції об’єкт-теоретиків.

 4. Групи афектів в психодинамічній теорії психосоматичних розладів.

 5. Сексуальні відхилення з точки зору психодинаміки.

 6. Нарцистичний розлад особистості, характеристика.

 7. Групова психотерапія, історія розвитку.

 8. Рівні функціонування групи за Фулксом.

 9. Груповий сеттінг.

 10. Роль пацієнта в групі.

 11. Роль терапевта в групі.

 12. Груповий конфлікт та групове рішення.

 13. Завдання ведучого групи.

 14. Аналітична психологія К.Юнга. Основні теоретичні положення.

 15. Індивідуальна глибинна психологія А.Адлера. Основні теоретичні положення.

 16. Гуманістичний психоаналіз Е.Фромма. Основні теоретичні положення.

 17. Его-аналіз М.Кляйн. Основні теоретичні положення.

 18. Характерологічний аналіз К.Хорні. Основні теоретичні положення.

 19. Трансактний аналіз. Основні теоретичні положення.

 20. Основні концепції клієнт-центрованої психотерапії.

 21. Основні концепції гештальт-терапії.

 22. Особистісно-орієнтована (реконструктивна) психотерапія. Основні теоретичні положення.

 23. Символдрама. Основні теоретичні положення.

 24. Психоаналіз в дитячому віці.


Програма заліку з психоаналізу та інших особистісно орієнтованих діагностично-лікувальних підходів схвалена на методичній нараді кафедри

30 березня 2009 р., протокол № 7.


Завідувач кафедри нервових хвороб,

психіатрії та медичної психології,

д.мед.н., професор В.М.Пашковський


Програма заліку з медичної психології схвалена на засіданні предметної методичної комісії з терапевтичних дисциплін 29 квітня 2009р., протокол № 11.


Голова предметної методичної

комісії з терапевтичних дисциплін,

д.мед.н., професор В.К.Тащук


^ Методика проведення заліку з психоаналізу та інших особистісно орієнтованих діагностично-лікувальних підходів

для студентів ІV курсу медичного факультету

за спеціальністю 7.110110 – „Медична психологія”

на 2009/2010 навчальний рік


Залік з психоаналізу та інших особистісно орієнтованих діагностично-лікувальних підходів проводиться після виконання студентами навчальної програми. До заліку допускаються студенти, які відвідували лекції і практичні заняття, опанували основні практичні навички і вміння, виконали самостійну роботу.

Залік проводиться в усній формі в два етапи: 1 етап - опитування студентів з основних теоретичних питань курсу, 2 етап - розв’язання ситуаційних задач.


Методика проведення заліку з психоаналізу та інших особистісно орієнтованих діагностично-лікувальних підходів схвалена на засіданні кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології 30 березня 2009 р., протокол № 7.


Завідувач кафедри нервових хвороб,

психіатрії та медичної психології,

д.мед.н., професор В.М.Пашковський


Методика проведення заліку з медичної психології схвалена на засіданні предметної методичної комісії з терапевтичних дисциплін 29 квітня 2009 р., протокол № 11.


Голова предметної методичної

комісії з терапевтичних дисциплін,

д. мед.н., професор В.К.Тащук
^

К Р И Т Е Р І Ї


оцінки знань і вмінь студентів ІV курсу медичного факультету

за спеціальністю 7.110110 – „Медична психологія”

з психоаналізу та інших особистісно орієнтованих діагностично-лікувальних підходів


Оцінка знань студентів з психоаналізу та інших особистісно орієнтованих діагностично-лікувальних підходів проводиться диференційовано з урахуванням ступеня опанування практичних навичок – вміння створювати психологічний контакт з пацієнтом, проводити первинне інтерв’ю, володіти основною термінологією особистісно-орієнтованих діагностично-лікувальних підходів, методом вільних асоціацій, вміти організувати психотерапевтичне середовище для проведення індивідуальної та групової роботи, здійснити аналіз механізмів захисту, типу особистості.

^ 1. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ВМІНЬ ТА ВОЛОДІННЯ СТУДЕНТАМИ ПРАКТИЧНИМИ НАВИЧКАМИ

Оцінка «зараховано» ставиться студенту, який глибоко оволодів методикою проведення первинного інтерв’ю, створення психологічного контакту, відмінно володіє методом вільних асоціацій, термінологією особистісно-орієнтованих діагностично-лікувальних підходів, вільно володіє прийомами визначення механізмів захисту, типу особистості, вміє дотримуватися технічних правил, сеттінгу, вимог професійної етики і деонтології, вміє глибоко і всебічно вивчати особистість хворого, особливості його емоційного реагування, мотивації, специфіки формування, структури і функціонування його системи відношень, ефективно досягає у хворого усвідомлення і розуміння причинно-наслідкових зв’язків між особливостями його системи відношень і його захворюванням – відмінно;

оцінка «зараховано» ставиться студенту, який глибоко оволодів методикою проведення первинного інтерв’ю, створення психологічного контакту, володіє методом вільних асоціацій, термінологією особистісно-орієнтованих діагностично-лікувальних підходів, але допускає незначні помилки при вивченні особистості хворого, особливостей його емоційного реагування, мотивації, специфіки формування, структури і функціонування його системи відношень – добре;

оцінка «зараховано» ставиться студенту, який оволодів методикою створення психологічного контакту, проведення первинного інтерв’ю, але допускає суттєві порушення в термінології, аналізі механізмів захисту, типів особистості, при визначенні особливостей роботи з межовими та нарцистичними особистостями – задовільно;

оцінка «незараховано» ставиться студенту, який не засвоїв практичних навичок або неповністю їх опанував – незадовільно.

ІІ. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Оцінка «зараховано» ставиться студенту, який глибоко і досконало засвоїв теоретичний матеріал з психоаналізу та інших особистісно орієнтованих лікувально-діагностичних підходів, може визначити структуру особистості, механізми захисту, рівні організації особистості, типи характеру, має глибокі знання з психодинамічних теорій розвитку теорій психоаналітичної техніки, знає покази для застосування психодинамічних напрямків, психодинамічну класифікацію психічних розладів, особливості групової роботи (на всіх попередніх заняттях повинен мати всі або абсолютну більшість відмінних оцінок), – відмінно;

оцінка «зараховано» ставиться студенту, який добре засвоїв теоретичний матеріал з усіх видів особистісно орієнтованих лікувально-діагностичних підходів, має добру практичну підготовку, достатньо володіє знаннями визначення структури особистості, механізмів захисту, рівнів організації особистості, типів характеру, вміє їх застосовувати, знає психодинамічну класифікацію психічних розладів, але допускає неточності, допускає окремі неточності у відповідях та при вирішенні ситуаційної задачі – добре;

оцінка «зараховано» ставиться студенту, який має знання з основних питань психоаналізу та інших особистісно орієнтованих лікувально-діагностичних підходів, задовільну практичну підготовку, але не засвоїв деталі, знає основні механізми захисту, типи особистості. Вміє створити психологічний контакт за пацієнтом та провести первинне інтерв’ю, допускає окремі суттєві помилки у відповідях та при вирішенні ситуаційної задачі – задовільно;

оцінка «незараховано» ставиться студенту, який не знає значної частини матеріалу з психоаналізу та інших особистісно орієнтованих лікувально-діагностичних підходів, допускає суттєві помилки у відповідях, не знає механізмів захисту, типів особистості та типів характеру, не вміє створити психологічний контакт з хворим, провести первинне інтерв’ю, допускає значні помилки при вирішенні ситуаційної задачі, або не засвоїв практичних навичок – незадовільно.


Критерії схвалені методичною нарадою кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології 30 березня 2009 р., протокол № 7.


Завідувач кафедри нервових хвороб, психіатрії

та медичної психології,

д.мед.н., професор В.М.Пашковський

Критерії схвалені на засіданні предметної методичної комісії з терапевтичних дисциплін 29 квітня 2009 р., протокол № 11.


Голова предметної методичної

комісії з терапевтичних дисциплін,

д.мед.н., професор В.К.Тащук


Навчально-методичні посібники, технічні та інші
навчально-наочні засоби, які використовуються
у навчальному процесі при вивченні психоаналізу
та інших особистісно орієнтованих діагностично-лікувальних підходів


студентами ІV курсу медичного факультету

за спеціальністю 7.110110 – „Медична психологія”

у 2009/2010 навчальному році • Мак-Вильямс Н. Психоаналитическая диагностика: Понимание структуры личности в клиническом процессе. – М., 1998.

 • Гринсон Р. Техника и практика психоанализа / Пер. с англ. – Новочеркасск: САГУНА, 1994. – 462 с.

 • Энциклопедия глубинной психологии. Том 1: Зигмунд Фрейд: жизнь, работа, наследие / Пер. с нем. / Общ. Ред. А.М.Боковикова. – М.: ЗАО МГ Менеджмент, 1998. – 800 с.

 • Основи ТА: Транзакційний аналіз / Пер. з англ. – К.: ФАДА, ЛТД, 2002. – 393 с.

 • Психодинамические модели в психиатрии / Пер. с нем. – М.: Алетейа, 2001. – 176 с.

 • Карвасарский Б.Д. Психотерапия. – М.: Медицина, 1985. – 304 с.

 • Конспекти з теорії психотерапії. – Львів, 2000. – 46 с.

 • Ялом И. Теория и практика групповой психотерапии. – СПб.: Питер Ком, 2000. – 652 с.

 • Кодоскоп з набором прозорих плівок.

 • Ситуаційні клінічні задачі

 • Набори таблиць^
Завідувач кафедри
д.мед.н., професор В.М.Пашковський

Перелік рекомендованої навчальної та навчально-методичної

літератури з психоаналізу та інших особистісно орієнтованих діагностично-лікувальних підходів для студентів 4 курсу

медичного факультету за спеціальністю „Медична психологія”


 1. Томэ Х., Кэхеле Х. Современный психоанализ / Пер. с англ. – Т.1, 2. – М.: изд.группа “Прогресс” – “Литера”, 1996. – 576 с.

 2. Сидоренко Е.В. Терапия и тренинг по Альфреду Адлеру. – СПб.: ООО изд-во “Речь”, 2000. – 352 с.

 3. Мак-Вильямс Н. Психоаналитическая диагностика: Понимание структуры личности в клиническом процессе. – М., 1998.

 4. Гринсон Р. Техника и практика психоанализа / Пер. с англ. – Новочеркасск: САГУНА, 1994. – 462 с.

 5. Энциклопедия глубинной психологии. Том 1: Зигмунд Фрейд: жизнь, работа, наследие / Пер. с нем. / Общ. Ред. А.М.Боковикова. – М.: ЗАО МГ Менеджмент, 1998. – 800 с.

 6. Основи ТА: Транзакційний аналіз / Пер. з англ. – К.: ФАДА, ЛТД, 2002. – 393 с.

 7. Фрейд А. Лекции по детскому психоанализу / Пер. с англ. – М.: Апрель Пресс, изд-во Эксмо, 2002. – 304 с.

 8. Стюарт Р.Л. Психоанализ и психоаналитическая психотерапия. – Харьков, 1999. – 276 с.

 9. Юнг К.Г. Психологические типы. – М., 1995. - 716 с.

 10. Ялом И. Теория и практика групповой психотерапии. – СПб.: Питер Ком, 2000. – 652 с.

 11. Урсано Р., Зонненберг С., Лазар С. Психодинамическая психотерапия: краткое руководство. – М.: РПА, 1992 – 132 с.

 12. Фрейд З. Введение в психоанализ: Лекции / Пер. с нем. – М.: Наука, 1989. – 236 с.

 13. Фрейд З. Толкование сновидений. – Киев, 1989. – 342 с.

 14. Берн Э. Трансакционный анализ и психотерапия / Пер. с англ. – СПб., изд-во «Братство», 1992. – 224 с.

 15. Фрейд А. Психология Я и защитные механизмы / Пер. с англ. – М.: Педагогика, 1993. – 304 с.

 16. Юнг К. Аналитическая психология. – СПб, 1994. – 436 с.

 17. Фромм Э. Психоанализ и этика. – М., 1993.

 18. Ален Айві. Цілеспрямоване інтерв’ювання і консультування: сприяння розвитку клієнта. – К.: Сфера, 1998.Завідувач кафедри нервових хвороб,
психіатрії та медичної психології,
д.мед.н., професор В.М.Пашковський


Схожі:

Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я України
Міністерство охорони здоров'я України, Київ, 1994 р.) та "Програми виробничої та переддипломної практики" за спеціальністю 11020101...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я України
Міністерство охорони здоров'я України, Київ, 1994 р.) та "Програми виробничої та переддипломної практики" за спеціальністю 11020101...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я україни
Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської
Міністерство охорони здоров’я україни iconЛекція: “ Правові основи організації охорони здоров'я
Міністерство охорони здоров‘я україни вднзу «українська медична стоматологічна академія» Кафедра соціальної медицини, організації,...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України Національн ий медичн ий університет ім ені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Ки ївської міської держа вної а дміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України Національний медичний університет імені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України Національний медичний університет імені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я україни
Пропедевтики дитячих хвороб. Програми навчальної дисципліни для студентів вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації”...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України
Дитяча неврологія”, схваленої Кординаційною науково-методичною радою з післядипломної освіти лікарів І провізорів при Головному управлінні...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я україни донецький національний медичний університет ім. М. Горького збірник алгоритмів стоматологічних маніпуляцій
Рекомендовано цмк з вищої медичної освіти Міністерства охорони здоров`я України як навчальний посібник для студентів стоматологічних...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи