Міністерство охорони здоров’я україни icon

Міністерство охорони здоров’я україни
Скачати 327.87 Kb.
НазваМіністерство охорони здоров’я україни
Дата28.06.2012
Розмір327.87 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖУЮ”

В.о. проректора з навчальної роботи

професор Ю.Т.Ахтемійчук

„___”________________ 2009 р.


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

З ПСИХОФІЗІОЛОГІЇ

на 2009-2010 н.р.


Факультет - медичний

Спеціальність - медична психологія

Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М.Савенка

К У Р С - ІІІ

Семестр - V

Лекції -36 год.

Практичні заняття -36 год.

Самостійна робота - 36 год.

Іспит – V семестр

Всього годин – 108


2009р.

Робоча програма складена на основі програми з психофізіології для студентів медико-психологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації за спеціальністю 7.110110 “Медична психологія” ( МОЗ України, К., 2002 р.)

Робоча програма схвалена на засіданні кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології 30.03.2009 р., протокол № 7.


Завідувач кафедри

нервових хвороб, психіатрії

та медичної психології ім. С.М.Савенка

д. мед.н., професор В.М.Пашковський


Робоча навчальна програма схвалена на засіданні предметної методичної комісії з терапевтичних дисциплін 29 квітня 2009 р., протокол № 11.


Голова предметної методичної комісії

з терапевтичних дисциплін

д.мед. н., професор В.К.ТащукІ. ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

1. Мета викладання психофізіології полягає у вивченні внутрішньомозкових закономірностей виникнення та протікання пізнавальних психічних процесів, таких, як відчуття та сприйняття, пам’ять та мислення, свідомість та інтелект, воля та інші, що обумовлюють поведінку, стани людини, які регулюються різноманітними фізіологічними та психологічними механізмами. Знання, з одного боку, безумовно-рефлекторних, умовно-рефлекторних, системних механізмів, що визначають мимовільну активність людини, і, з другого боку, довільного керування, пов’язаного не тільки з фізіологічними, але й психологічними механізмами, а також розуміння перцептивних, мнестичних, пізнавальних процесів допоможуть в підготовці майбутніх лікарів-психологів до оволодіння науками, які мають справу з життєдіяльністю людського організму в умовах патології.

^ 1.2. Задачі вивчення психофізіології:

засвоїти знання про закономірності функціонування цілісного організму людини і його частин у взаємодії з навколишнім середовищем, про фізіологічні механізми, які лежать в основі життєдіяльності організму людини;

засвоїти знання про роль центральної нервової системи в регуляції соматичних, вегетативних і психічних функцій;

набути вміння по використанню одержаних знань з психофізіології для розуміння функціонування організму людини при хворобі та пристосування до змін навколишнього середовища;

оволодіти практичними навичками, необхідними для подальшого вивчення клінічних дисциплін і для майбутньої фахової діяльності.

1.3. Завдання по вивченню психофізіології:

 • Головне завдання при викладанні психофізіології надається методологічній спрямованості лекцій та практичних занять, що повинно формувати у студентів діалектико-матеріалістичний світогляд на природу і сутність психіки в нормі та патології з позицій вчення І.П.Павлова про вищу нервову діяльність, яке є природничою основою науки про функції мозку.

 • Особлива увага звертається на зміцнення нервово-психічного здоров’я населення та профілактику психічних порушень в епоху науково-технічного прогресу. Надається також велике значення соціально-гігієнічним і санітарно-освітнім заходам у попередженні нервово-психічних захворювань.

 • У лекціях підкреслюється значення виховання вищих почуттів у людини (співчуття, милосердя, любові, обов’язку, такту, гуманізму тощо) і їх роль в діяльності.

ІІ. ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН, ЯКІ Є НЕОБХІДНИМИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ПСИХОФІЗІОЛОГІЇ

Вивчення психофізіології повинно грунтуватись на засвоєнні медичної фізики (розділи-біомеханіка рухів, описання кровотоку в судинах, пульсові хвилі, енергетичний баланс організму, фізичні основи ЕКГ, ВЕКГ, оптична система ока, біофізика м’язового скорочення), загальної біології (розділи- розмноження, задачі і методи генетики, онтогенез, біологічні аспекти старіння, смерті, проблеми довголіття, гомеостаз, екологія), біохімії (розділи-вуглеводи, гепарин, його антикоагулянтні властивості, білки, загальне поняття про вітаміни і гормони, нейромедіатори, нейротрансмітери, цитокіни, ферменти, гемоглобін, біохімія травлення, енергетичний обмін, обмін і функції вуглеводів, жирів, амінокислот, води і мінеральних солей, біохімія печінки, крові, м’язів, нервової системи), анатомії людини (розділи- анатомія і біомеханіка суглобів і м’язів, плечового поясу, вільної верхньої кінцівки, тазу, вільної нижньої кінцівки, анатомія головного та спинного мозку, черепно-мозкових нервів), гістології (розділи - кров, кровообіг, нервова система, органи чуття, серцево-судинна система, ендокринна система, органи дихання, шкіра, травна система), нормальної фізіології, нейрофізіології, загальної психології.

ІІІ. З м і с т програми з психофізіології

Вступ

Історія, предмет і завдання психофізіології.

Психофізіологія: визначення предмету, мета і завдання.

Місце психофізіології в системі біологічних, психологічних, медичних та інших наук. Уява про мозок і психіку до І.П.Павлова. Історія розвитку поглядів на вищу нервову діяльність. Вчення І.П.Павлова про вищу нервову діяльність. Сучасні теорії системної організації психофізіологічних процесів і функцій.

Основні теоретично-методологічні проблеми та перспективи розвитку сучасної психофізіології.

Методи дослідження в психофізіології: спостереження, бесіда, психологічний анамнез, експериментально-психологічні методи дослідження, фізіологічні методи дослідження. Поняття про тести.

^ 1.ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ПРИНЦИПИ ВИЩОЇ НЕРВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


Основи теорії рефлекторної діяльності. Рефлекс, складові частини рефлекторної дуги, поняття про рефлекторне кільце. Основи функціональної організації рухових систем мозку. Концепція нейронної організації рефлекторної дуги. Еволюційні закономірності інтегративної діяльності мозку. Теорія функціональних систем організму (за П.К.Анохіним). Сучасні теорії і моделі складних біологічних систем.


^ 2. СВІДОМІСТЬ І ПІДСВІДОМІСТЬ


Мозок і свідомість. Свідомість як особлива форма психічного відображення дійсності. Розвиток свідомості. Фізіологічні механізми свідомості. Значення трудової діяльності у виникненні і розвитку свідомості. Структура свідомості і самосвідомості. Поняття про підсвідоме. З.Фройд та його вчення про підсвідоме. Сучасні теорії про підсвідоме.


^ 3. ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПСИХІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ТИПИ ВИЩОЇ НЕРВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПЕРША І ДРУГА СИГНАЛЬНІ СИСТЕМИ


Вчення І.П.Павлова про типи вищої нервової діяльності (ВНД). Основні властивості нервових процесів та закономірності їх взаємодії.

^ Поняття про першу і другу сигнальні системи. Біологічні та соціальні типи ВНД. Роль соціальних факторів у розвитку другої сигнальної системи. Значення другої сигнальної системи в розвитку абстрактного мислення. Значення різних зон кори великих півкуль в діяльності другої сигнальної системи. Взаємовідносини першої та другої сигнальних систем і підкіркових утворень. Асиметрія півкуль. Уява про локалізацію функцій в корі. Динамічний стереотип. Збудження і гальмування в корі великих півкуль.

^ Види гальмування: безумовне (зовнішнє) та умовне (внутрішнє) гальмування. Класифікація безумовного гальмування (зовнішнє гальмо, позамежове гальмування) та умовного гальмування (згасаюче, диференційоване, умовне гальмо, запізнююче). Аналіз і синтез подразників у корі великих півкуль. Умовнорефлекторне переключення. Іррадіація і концентрація кіркових процесів гальмування. Позитивна і негативна індукція кіркових процесів.

^ Головні властивості нервової системи (сила нервової системи, функціональна рухливість (лабільність) нервових процесів, динамічність нервової системи).


^ 4.ФУНКЦІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ МОЗКУ. СЕНСОРНІ СИСТЕМИ

Модулюючі системи мозку. Функціональні блоки мозку (по Лурія).

Сенсорні системи (аналізатори) мозку. Загальні уявлення. Класифікація відчуттів. Адаптація і взаємодія відчуттів. Сприйняття, загальні властивості. Фізіологічні основи.

Класифікація. Ілюзії. Методи діагностики відчуття і сприйняття. Зоровий аналізатор. Слуховий аналізатор. Нюховий, смаковий, тактильний, пропріоцептивний, температурний, вісцеральний, вестибулярний, руховий аналізатори та ноціцептивна чутливість.


^ 5. ВРОДЖЕНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗМА

Безумовні рефлекси, їх класифікація. Особливості організації безумовного рефлексу (інстинкту). Концепція драйву та драйв-рефлекси.

Імпринтинг.


^ 6. НАВЧАННЯ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ УМОВНО-РЕФЛЕКТОРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Звикання як стимул-залежне навчання. Умовні рефлекси як ефект-залежне навчання. Динаміка умовнорефлекторної діяльності.


^ 7.МЕХАНІЗМИ УТВОРЕННЯ УМОВНОГО РЕФЛЕКСА

Правила та особливості вироблення умовних рефлексів. Умовні рефлекси другого, третього і т.д. порядків. Функціональні основи замикання тимчасового зв’язку. Домінанта та умовний рефлекс.


^ 8. ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ ПАМ’ЯТІ, УВАГИ ТА НАВЧАННЯ. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАМ’ЯТІ ТА УВАГИ

Пам’ять: визначення поняття. Класифікація. Миттєва, короткочасна, довготривала пам’ять. Теорії пам’яті (психологічна, фізіологічна, біохімічна). Види пам’яті, процеси пам’яті (запам’ятовування, збереження, відтворення, впізнавання, забування). Індивідуальні відмінності пам’яті. Методи психодіагностики пам’яті.

Увага: визначення поняття, форми і рівні уваги. Фізіологічні механізми і властивості уваги. Методи психодіагностики уваги.


^ 9. ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МИСЛЕННЯ, УЯВЛЕННЯ. УЯВА. МОВА

Мислення: визначення поняття, почуттєве пізнання і мислення. Мислення як відображення процесу переробки інформації. Мислення і мова. Соціальна природа мислення. Логіка і психологія мислення. Мислення як процес. Мотивація мислення, види мислення. Індивідуальні особливості мислення (якість розуму). Методи дослідження мислення.

Уявлення: визначення поняття, його значення в пізнавальній діяльності людини.

Уява: визначення поняття, види уяви. Фізіологічні основи процесів уяви. Роль фантазії у грі дітей і творчості дорослих. Методи психодіагностики уяви.

Мова: слово як сигнал сигналів. Мовлення та його функція. Розвиток мовлення у дитини. Поняття про першу і другу сигнальні системи.


^ 10. ПСИХОФІЗІОЛОГІЯ ЕМОЦІЙ ТА ПОЧУТТІВ. ПОТЯГИ. ВОЛЯ

Емоції і почуття: визначення понять, фізіологічні основи емоцій, форми переживання почуттів. Функції емоцій. Почуття і особистість. Види почуттів та їх формування. Бажання. Поняття про емоційно-вольову сферу особистості. Методи психодіагностики емоцій і почуттів.

^ Потяги.

Воля: визначення поняття, воля як форма активності особистості. Воля і ризик. Структура вольового акту. Вольові якості людини та їх формування.


^ 11. ПСИХОМОТОРИКА. ДІЯЛЬНІСТЬ

Діяльність: визначення поняття.

Потреби: визначення потреб. Види потреб. Детермінанти потреб. Потреби і і виховання. Розвиток потреб у людини. Структура діяльності. Навички, уміння, навчання, праця. Формування діяльності.

Психомоторика: визначення поняття, анатомо-фізіологічні основи психомоторики, рівні організації рухів людини. Міміка. Методи психодіагностики стану волі і психомоторики.


12. РУХИ

Регуляція рухової діяльності. Принцип сенсорних корекцій. Принцип прямого програмного керування. Механізми керування рухом. Механізми ініціації руху. Свідомі (довільні) та підсвідомі (мимовільні рухи).


13. ОСОБИСТІСТЬ

Визначення особистості. Теорії особистості. Особистість та індивідуальність. Психологічна структура особистості. Розвиток особистості. Типологія особистостей: гармонічні, акцентуйовані, психопатичні особистості.

Темперамент: визначення поняття, історія уявлення про темпераменти. Темперамент в структурі індивідуальності. Роль темпераменту в трудовій і навчальній діяльності.

Характер: визначення поняття, природа і прояв, формування характеру. Структура ієрархії мотивів, зміст, саморегуляція і опосередкування, критичність і спонтанність поведінки. Методи психодіагностики особистості, темпераменту, типу ВНД, характеру, міжособових взаємодій і взаємовідносин.


^ 14. ФУНКЦІОНАЛЬНІ СТАНИ

Функціональні стани в структурі поведінки. Фізіологічні індикатори функціональних станів. Гетерогенність моделюючої системи мозку. Управління функціональними станами.

Неспання, свідомість, сон.

Сон, його фази, види сну, механізм розвитку і значення для організму. Сновидіння. Фазові явища в корі великих півкуль при заміні функціональних станів.


^ 15. АДАПТАЦІЯ. СТРЕС

Стрес. Адаптація організму до дії стресових факторів (система негайної адаптаційної відповіді Орбелі-Кеннона та тривалої адаптації Ганса Сельє). Вплив стресових факторів на розвиток і становлення психіки. Механізми адаптації.

Механізми та резерви адаптації людини до умов професійної діяльності.

Професіограми і вимоги до професійно важливих якостей фахівців.

Професійний психофізіологічний відбір і раціональний розподіл фахівців за їх можливостями по спеціальностях.


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ З ПСИХОФІЗІОЛОГІЇ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ № 1 ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

''МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ" НА 2009-2010 н.р.

№ пп

Назва теми

Кількість

Годин

1.

Предмет і завдання психофізіології. Методи дослідження, які використовуються в психофізіології.

2 години

2.

Вчення І.П.Павлова про типи вищої нервової діяльності (ВНД). Основні характеристики нервових процесів, які визначають тип ВНД.

2 години

3.

Психіка і свідомість. Фізіологічні механізми свідомості. Психологія свідомості і самосвідомості. Свідоме і підсвідоме.

2 години

4.

Особистість як центральна проблема психофізіології. Природа і структура особистості. Біологічний фундамент особистості: темперамент і характер. Темперамент в структурі індивідуальності.

Акцентуації характеру особистості. Психометрія особистості.

2 години

5.

Психофізіологічні основи відчуття, сприйняття. Адаптація. Ілюзії.

2 години

6.

Умови утворення і збереження умовних рефлексів. Механізми замикання тимчасових зв’язків.

2 години

7.

Психофізіологічні механізми пам’яті та уваги. Методи дослідження стану пам’яті та уваги. Типи порушень пам’яті та уваги.

2 години

8.

Психофізіологічні характеристики мислення та інтелекту.

Мислення і мова. Розвиток мовлення у дитини.

2 години

9.

Слово як сигнал сигналів. Мова та її функції. Мовні функції півкуль головного мозку. Типи порушень мови. Взаємодія І та ІІ сигнальних систем. Мозок і свідомість.

2 години

10.

Рівень розумового розвитку людини.

2 години

11.

Структура поведінкового акту. Функціональні системи за П.К.Анохіним, К.В.Судаковим. Стадії поведінкового акту. Нейронні механізми поведінки.

2 години

12.

Потреби. Детермінанти потреб. Класифікація потреб. Потреби і виховання.

2 години

13.

Біологічна мотивація. Загальні властивості різних видів мотивацій. Мотивація як домінанта.

2 години

14.

Психофізіологія емоцій, механізми їх формування і біологічне значення. Нейроанатомія та нейрохімія емоцій.

2 години

15.

Психофізіологічні аспекти афективної сфери, волі та поведінки.

2 години

16.

Механізми керування рухових актів. Механізми ініціації руху.

2 години

17.

Функціональні стани організму в структурі поведінки. Нейроанатомія функціональних станів. Фізіологічні індикатори функціональних станів. Сон, його фази, механізми розвитку і значення для організму. Сновидіння.

2 години

18.

Адаптація організму до дії стресових факторів (система негайної адаптаційної відповіді Орбелі-Кеннона та тривалої адаптації Ганса Сельє).

2 години

Тематичний план лекцій схвалений на методичній нараді кафедри 30.03.2009 р., протокол № 7.
^
Завідувач кафедри

д.мед.н., професор В.М.Пашковський

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ПСИХОФІЗІОЛОГІЇ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ № 1

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ "МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ” НА 2009-2010 н.р.

№ пп

Назва теми

Кількість

Годин

1.

Предмет і завдання психофізіології. Місце психофізіології в професійній діяльності лікаря. Сучасний стан та перспективи розвитку психофізіології.

2 години

2.

Психіка і свідомість. Проблеми свідомості в медицині.

Нейрофізіологічні основи психічної діяльності.

Вища нервова діяльність. Методи дослідження ВНД у людини.

2 години

3.

Методи дослідження в психофізіології.

2 години

4.

Пізнавальні процеси.

2 години

5.

Психофізіологічні механізми відчуття та сприйняття. Методи досліджень.

2 години

6.

Психофізіологічні механізми уваги. Методи дослідження уваги.

2 години

7.

Психофізіологічні механізми пам’яті. Методи дослідження стану пам’яті.

2 години

8.

Тренування пам’яті та вдосконалення процесу згадування.

2 години

9.

Психофізіологічні характеристики мислення та інтелекту.

Мислення і мова. Розвиток мовлення у дитини.

2 години

10.

Слово як сигнал сигналів. Мова та її функції. Мовні функції півкуль головного мозку.

2 години

11.

Вчення про локалізацію психічних функцій в головному мозку.

2 години

12.

Психофізіологічні механізми емоційно-вольової сфери. Методи дослідження емоцій та волі.

2 години

13.

Особистість. Типи особистості. Темперамент і характер.

Акцентуація характеру, її визначення.

Методи дослідження особистості.

2 години

14.

Уява про мозкову організацію вищих психічних функцій і основні принципи психофізіологічної діагностики.

2 години

15.

Потреби і мотивації.

Сон.

2 години

16.

Вплив стресових факторів на розвиток і становлення психіки.

2 години

17.

Поняття факторів у психофізіології та їх роль у виникненні порушень психічних функцій.

2 години

18.

Підсумкове заняття з розділу “Фізіологічні механізми психічних процесів”

2 годиниТематичний план практичних занять схвалений на методичній нараді кафедри 30.03.2009 р., протокол № 7.
^
Завідувач кафедри

д.мед.н., професор В.М.Пашковський


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

САМОСТІЙНОЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ (СПРС)

З ПСИХОФІЗІОЛОГІЇ

^ ДЛЯ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ № 1

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ "МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ"

НА 2009-2010 н.р.

№ пп

Назва теми

Кількість

годин

1.

Основи теорії рефлекторної діяльності. Рефлекс, складові частини рефлекторної дуги, поняття про рефлекторне кільце.


2 години

2.

Поняття про підсвідоме. З.Фройд та його вчення про підсвідоме. Сучасні теорії про підсвідоме.


2 години

3.

Біологічні та соціальні типи ВНД. Роль соціальних факторів у розвитку другої сигнальної системи. Значення другої сигнальної системи в розвитку абстрактного мислення.


2 години

4.

Сенсорні системи (аналізатори) мозку. Загальні уявлення. Класифікація відчуттів. Адаптація і взаємодія відчуттів. Сприйняття, загальні властивості. Фізіологічні основи.


2 години

5.

Безумовні рефлекси, їх класифікація. Особливості організації безумовного рефлексу (інстинкту). Концепція драйву та драйв-рефлекси.

2 години

6.

Правила та особливості вироблення умовних рефлексів.

2 години

7.

Види гальмування: безумовне (зовнішнє) та умовне (внутрішнє) гальмування

2 години

8.

Уявлення, поняття, його значення в пізнавальній діяльності людини.

2 години

9.

Уява, поняття, види уяви. Фізіологічні основи процесів уяви.

2 години

10.

Здібності людини. Методи психодіагностики інтелекту і здібностей (методики Д.Векслера для дітей і дорослих). Поняття про інтелектуальний коефіцієнт (IQ).


2 години

11.

Воля, поняття, воля як форма активності особистості. Воля і ризик. Структура вольового акту. Вольові якості людини та їх формування.2 години

12.

Психомоторика, поняття, анатомо-фізіологічні основи психомоторики, рівні організації рухів людини. Міміка. Методи психодіагностики стану волі і психомоторики.


2 години

13.

Темперамент, поняття, історія уявлення про темпераменти. Темперамент в структурі індивідуальності. Роль темпераменту в трудовій і навчальній діяльності.

2 години

14.

Характер, поняття, природа і прояв, формування характеру.

Структура ієрархії мотивів, зміст, саморегуляція і опосередкування, критичність і спонтанність поведінки. Методи психодіагностики особистості, темпераменту, характеру, міжособистісних взаємодій і взаємовідносин.


4 години

15.

Функціональний стан в структурі поведінки. Фізіологічні індикатори функціональних станів. Гетерогенність моделюючої системи мозку. Неспання, свідомість, сон.


2 години

16.

Стрес. Адаптація організму до дії стресових факторів (система негайної адаптаційної відповіді Орбелі-Кеннона та тривалої адаптації Ганса Сельє). Вплив стресових факторів на розвиток і становлення психіки. Механізми адаптації.


4 годиниТематичний план самостійної позааудиторної роботи студентів схвалений на методичній нараді кафедри 30.03.2009 р., протокол № 7.


^
Завідувач кафедри

д.мед.н., професор В.М.Пашковський


ЗАСОБИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ

ПОЧАТКОВОГО, ПОТОЧНОГО, ПРОМІЖНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ


Початковий контроль рівня підготовки студентів до засвоєння психофізіології здійснюється шляхом перевірки їх знань з питань біології, фізики, гістології, анатомії, нормальної фізіології, нейрофізіології, загальної психології, які є базовими для вивчення психофізіології з використанням усного опитування, тестів і задач.

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних та семінарських занять і включає перевірку знань, вмінь та контроль опанування студентами практичних навичок, які передбачені методичними розробками занять з відповідних тем, з використанням усного опитування тестів і задач.

Проміжний контроль проводиться у формі усної та письмової відповідей з використанням тестів та на підсумкових заняттях наприкінці вивчення окремих розділів програми.

Підсумковий контроль здійснюється на іспиті згідно методики проведення іспиту та критеріїв оцінки знань студентів, схвалених на засіданні кафедри нормальної фізіології.

При визначенні загальної оцінки на іспиті враховуються результати поточного та проміжного контролю.

^ ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК

З ПСИХОФІЗІОЛОГІЇ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ № 1

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ "МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ"

1. Визначення основних типологічних властивостей ВНД у людини.

2. Дослідження сприйняття.

3. Дослідження пам’яті.

4. Дослідження уваги.

5. Дослідження мислення.

6. Дослідження типу особистості.

7. Дослідження інтелекту.

8. Вивчення вольових якостей.

9. Дослідження гальмування в корі великих півкуль.

10. Методи дослідження І і ІІ сигнальної системи.

11. Проведення спостереження.

12. Визначення акцентуації характеру.

13. Психодіагностика стану волі і психомоторики.

14. Оцінка функціонального стану людини.

15. Проведення словесного асоціативного експерименту.

16. Електроенцефалографія.

17. Вимірювання артеріального тиску.

18. Запис електрокардіограми (ЕКГ).

19. Визначення частоти серцевих скорочень, пульсу.

20. Визначення шкірно-гальванічної реакції (ШГР).

21. Плетизмографія.

22. Електроміографія.

23. Магнітоенцефалографія.

24. Томографічні методи дослідження мозку (рентгенівська томографія, позитронно-емісійна томографія(ПЕТ), комп’ютерна томографія, ядерно-магнітно-резонансно томографія(ЯМРТ), магнітно-резонансна томографія(МРТ))

25. Термоенцефалоскопія.

26. Пупілометрія.

27. Електроокулографія.


Перелік практичних навичок схвалений на методичній нараді кафедри 30.03.2009 р., протокол № 7.


^
Завідувач кафедри

д.мед.н., професор В.М.Пашковський


Перелік практичних навичок схвалений на засіданні предметної методичної комісії з терапевтичних дисциплін 29 квітня 2009 р., протокол № 11.


Голова предметної методичної комісії

з терапевтичних дисциплін

д.мед. н., професор В.К.Тащук


^ БІЛЕТНА ПРОГРАМА ІСПИТУ

З ПСИХОФІЗІОЛОГІЇ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ № 1

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ”

на 2009/2010 навчальний рік


1.Предмет і завдання психофізіології. Методи дослідження, які використовуються в психофізіології. Сфери практичного застосування знань з психофізіології.

2.Теорія рефлекторної діяльності. Рефлекс, його складові частини.

3.Природжені форми поведінки (безумовні рефлекси та інстинкти), їх значення для пристосувальної діяльності організму. Імпринтинг.

4.Мотивації.

5.Вища нервова діяльність (ВНД).

6.Об’єктивні методи дослідження ВНД.

7.Умовний рефлекс як форма пристосування тварин і людини до змінних умов існування. Класифікація умовних рефлексів.

8.Закономірності утворення і прояву умовних рефлексів.

9.Гальмування умовних рефлексів.

10.Фізіологічні механізми утворення умовних рефлексів, їх структурно-функціональна основа.

11.Функціональні основи замикання тимчасового зв’язку (сумаційний рефлекс, торування шляху, домінанта, загальний кінцевий шлях).

12.Пам’ять, її види і механізми. Теорії пам’яті.

13.Аналітико-синтетична діяльність кори великих півкуль.

14.Динамічний стереотип, його фізіологічна суть, значення для навчання і набування трудових навичок.

15.Типи ВНД, їх класифікація, характеристика, методи дослідження. Роль виховання.

16.Емоції, їх біологічна роль. Класифікація. Теорія емоцій.

17.Нейрофізіологічний субстрат емоцій. Роль емоцій в цілеспрямованій діяльності людини. Емоційне напруження (емоційний стрес).

18.Роль емоційних напружень у виникненні неврозів, розвитку гіпертензивних станів та інших психосоматичних захворювань у людини.

19.Неспання. Сон, його види і фази. Механізми сну. Снобачення.

20. І і ІІ сигнальні системи.

21.Мова. Функції мови. функціональна асиметрія кори великих півкуль, зв’язана з розвитком мови у людини.

22.Мислення. Розвиток абстрактного мислення у людини. Образне і вербальне мислення. роль мозкових структур в процесі мислення.

23.Адаптація. Біологічні і соціальні фактори адаптації. Види, фази і критерії адаптації. Механізми розвитку адаптивних реакцій.

24.Свідомість як особлива форма психічного відображення дійсності. Структура свідомості. Фізіологічні механізми свідомості.

25.Поняття про підсвідоме. Сучасні теорії про підсвідоме.

26.Локалізація функцій в корі великих півкуль.

27.Сенсорні системи (аналізатори) мозку. Загальні уявлення. Класифікація відчуттів. Адаптація і взаємодія відчуттів. Сприйняття, загальні властивості. Фізіологічні основи.

28.Ілюзії. Методи діагностики відчуття і сприйняття.

29.Зоровий аналізатор. Слуховий аналізатор. Пропріоцептивна чутливість, тактильний, вісцеральний, вестибулярний та ноціцептивний аналізатори.

30.Модулюючі системи мозку.

31.Основи функціональної організації рухових систем мозку. Концепція нейронної організації рефлекторної дуги.

32.Концепція драйву та драйв-рефлекси.

33.Увага: визначення поняття, форми і рівні уваги. Фізіологічні механізми і властивості уваги. Методи психодіагностики уваги.

34.Мислення: визначення поняття, почуттєве пізнання і мислення. Мислення і мова. Соціальна природа мислення. Логіка і психологія мислення.

35.Мотивація мислення, види мислення. Індивідуальні особливості мислення (якість розуму).

36.Уявлення: визначення поняття, його значення в пізнавальній діяльності людини.

37.Уява: визначення поняття, види уяви. Фізіологічні основи процесів уяви. Роль фантазії у грі дітей і творчості дорослих.

38.Мова: слово як сигнал сигналів. Мовлення та його функція. Розвиток мовлення у дитини. Поняття про першу і другу сигнальні системи.

39.Інтелект: визначення поняття. Здібності людини. Методи психодіагностики інтелекту і здібностей (методики Д.Векслера для дітей і дорослих). Поняття про інтелектуальний коефіцієнт (IQ).

40.Емоції і почуття: визначення понять, фізіологічні основи емоцій, форми переживання почуттів. Функції емоцій. Почуття і особистість. Види почуттів та їх формування. Бажання.

41.Потяги: поняття про емоційно-вольову сферу особистості.

42.Діяльність: визначення поняття.

43.Потреби: визначення потреб. Види потреб. Детермінанти потреб. Потреби і і виховання. Розвиток потреб у людини. Структура діяльності. Навички, уміння, навчання, праця.

44.Воля: визначення поняття, воля як форма активності особистості. Воля і ризик. Структура вольового акту. Вольові якості людини та їх формування.

45.Психомоторика: визначення поняття, анатомо-фізіологічні основи психомоторики, рівні організації рухів людини.

46.Міміка. Методи психодіагностики стану волі і психомоторики.

47.Регуляція рухової діяльності. Принцип сенсорних корекцій. Принцип прямого програмного керування. Механізми керування рухом. Механізми ініціації руху. Свідомі (довільні) та підсвідомі (мимовільні рухи).

48.Визначення особистості. Теорії особистості. Особистість та індивідуальність. Психологічна структура особистості. Розвиток особистості. Типологія особистостей: гармонічні, акцентуйовані, психопатичні особистості.

49.Темперамент: визначення поняття, історія уявлення про темпераменти. Темперамент в структурі індивідуальності. Роль темпераменту в трудовій і навчальній діяльності.

50.Характер: визначення поняття, природа і прояв, формування характеру.

51.Структура ієрархії мотивів, зміст, саморегуляція і опосередкування, критичність і спонтанність поведінки.

52.Анатомо-фізіологічне забезпечення процесів переробки інформації в процесів життєдіяльності людини.

53.Інформаційний метаболізм у співвідношеннях "людина-джерело інформації-середовище".

54.Процеси переробки інформації в загальному контексті психічної діяльності людини.

55.Сучасні теорії і моделі складних біологічних систем.

56.Системи переробки інформації у людини.

57.Структурна організація функціональних систем забезпечення життєдіяльності людини.

58.Функціональні стани людини та їх динаміка.

59.Робочі стани та працездатність.

60.Механізми та резерви адаптації людини до умов професійної діяльності.

61.Професіограми і вимоги до професійно важливих якостей фахівців.

62.Професійний психофізіологічний відбір і раціональний розподіл фахівців за їх можливостями по спеціальностях.


Схвалено на методичній нараді кафедри 30.03.2009 р., протокол № 7.
^
Завідувач кафедри

д.мед.н., професор В.М.Пашковський


Схвалено на засіданні предметної методичної комісії з терапевтичних дисциплін 29 квітня 2009 р., протокол № 11.


Голова предметної методичної комісії

з терапевтичних дисциплін

д.мед. н., професор В.К.Тащук


^ МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ

ІСПИТУ З ПСИХОФІЗІОЛОГІЇ


Навчальним планом з психофізіології передбачений іспит. Для проведення іспиту наказом ректора академії створюється екзаменаційна комісія, деканатом складається розклад іспитів.

До іспиту допускаються студенти, які повністю виконали навчальну програму з психофізіології, здали всі підсумкові заліки, не мають заборгованості з практичних занять і незданих заліків.

Іспит проводиться у вигляді співбесіди екзаменатора зі студентом з питань білету, два з яких є теоретичними, а третє - з психофізіологічних методів дослідження функцій. Знання студента оцінюються згідно з критеріями оцінки знань. Білетна програма та критерії оцінки знань вивішуються на інформаційному стенді.


Схвалено на методичній нараді кафедри 30.03.2009 р., протокол № 7.


^
Завідувач кафедри

д.мед.н., професор В.М.Пашковський


Схвалено на засіданні предметної методичної комісії з терапевтичних дисциплін 29 квітня 2009 р., протокол № 11.


Голова предметної методичної комісії

з терапевтичних дисциплін

д.мед. н., професор В.К.Тащук


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ

теоретичної і практичної підготовки

студентів медичного факультету № 1

зі спеціальності “Медична психологія”

на іспиті з психофізіології


Оцінка «відмінно» виставляється студенту, який вичерпно, послідовно, грамотно та логічно вірно відповів на всі три питання, показав вміння пов'язувати теоретичний матеріал з практичним його застосуванням, не вагаючись відповідає на додаткові питання, показує міцні знання з психофізіологічних методів дослідження та уміння їх практичного застосування, володіє різнобічними навичками та способами їх виконання.

Оцінка «добре» виставляється студенту, який грамотно, послідовно і по суті відповів на два із трьох питань, але допустив окремі неточності при викладенні одного із питань, правильно пов'язує теоретичний матеріал з практичним його застосуванням, досить повно відповів на одне-два додаткові запитання.

Оцінка «задовільно» виставляється студенту, який знає тільки основний матеріал, але не засвоїв його деталей, припускається неточностей, дає недостатньо правильні визначення, зазнає труднощів при викладенні психофізіологічних методик і їх практичного виконання, правильно відповів не менш ніж на два з трьох питань білету.

Оцінка «незадовільно» виставляється студенту, який не знає значної частини програмного матеріалу, припускає суттєві помилки, невпевнено, зі значними труднощами виконує практичні роботи.

ПРИМІТКА:

При оцінці знань студента на іспиті враховується також його поточна успішність в навчальному році, знання лекційного матеріалу і додаткової літератури по питанню, яке викладається.


Критерії оцінки схвалені на методичній нараді кафедри 30.03.2009 р., протокол № 7.
^
Завідувач кафедри

д.мед.н., професор В.М.Пашковський


Схвалено на засіданні предметної методичної комісії з терапевтичних дисциплін 29 квітня 2009 р., протокол № 11.

Голова предметної методичної комісії

з терапевтичних дисциплін

д.мед. н., професор В.К.Тащук


^ Перелік навчально-методичних посібників, технічних та інших навчально-наочних засобів, які використовуються у навчальному процесі на кафедрі


1. Шевчук В.Г., Наливайко Д.Г. Посібник з нормальної фізіології. К. «Здоров'я», 1995р. 2. Чернівецький медичний інститут, МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ практичних занять з нормальної фізіології (методичний посібник для студентів), 1995, 95с.

3. Буковинська державна медична академія,"Нормальна фізіологія в тестах." Навчальний посібник, 2000,152с.

4. Таблиці

5. Слайди

6. Діапроектор

7. Комп'ютер з принтером

8. Хронаксиметр

9. Мікроскопи

10. Стимулятори

11. Ергографи

12. Кімографи

13. Еритрогемометр

14. II-клавішний лічильник

15. Електрокардіограф, балістоприставка

16. Прилади Панченкова

17. Тонометри

18. Сфігмограф

19. Прилад для рефлексометрії

20. Центрифуга

21. Магнітофон

22. Холодильник та інші технічні засоби.

Перелік рекомендованої навчальної та навчально-методичної літератури.


^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Александров Н.П. Психофизиология: Учебное пособие. С.-П., Питер Ком, 2001.

 2. Александровский Ю.А., Власов Н.А. Регуляция сна. – М., 1983.

 3. Анастази А. Психологическое тестирование/ Пер. с англ.- М., 1982.

 4. Анохин П.К. Биология и нейрофизиология условного рефлекса.- М., 1968.

 5. Ашмарин И.П. Молекулярные механизмы нейрологической памяти. / Механизмы памяти. - Л., 1987.

 6. Беспалов Б.И. Действие. / Психологические механизмы визуального мышления.- М.: Изд-во МГУ, 1984.

 7. Бехтерева Н.П. Здоровый и больной мозг человека.- Л., 1980.

 8. Вартанян Г.А.. Лохов М.И. Механизмы регуляции памяти.- Л., 1986.

 9. Вилюнас В.К. Психологические механизмы биологической мотивации.- М., 1986.

 10. Вітенко І.С. Загальна та медична психологія.-Київ, 1994.

 11. Глезер В.Д. Зрение и мышление.- Л.: Наука.Лен. отд-е, 1985.

 12. Годфруа Ж. Что такое психология: В 2-х т.- М.,1992.

 13. Греченко Т.Н. Психофизиология.Учебник для вузов - М.: Гордарики, 1999.

 14. Данилова Н.Н. Функциональные состояния: механизмы и диагностика.- М., 1985.

 15. Данилова Н.Н., Крылова А.Л. Физиология ВНД. - М.: Изд-во МГУ, 1989.

 16. Данилова Н.Н. Психофизиология.Учебник для вузов - М.: Аспект Прес, 2000.

 17. Дубровинская Н.В., Фарбер Д.А., Безруких М.М. Психофизиология ребёнка: психофизиологические основы детской валеологии. Учебное пособие. – М.: Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2000.

 18. Иванов-Муромский К.А., Лукьянова О.Н., Черномоец В.А. и др. – К.: Наук. думка, 1980.

 19. Китаев-Смык Л.А. Психология стресса.- М., 1983.

 20. Конечный Р., Боухал М. Психология в медицине.- Прага: Авиценум, Мед. изд- во, 1983.

 21. Конорский ЮюК. Интегративная деятельность мозга. - М., 1970.

 22. Костандов Э.А. Функцинальная асимметрия полушарий и неосознаваемое восприятие. - М.., 1983.

 23. Кругликов Р. И. Системная организация памяти / Механизмы памяти.- Л., 1987.

 24. Кругликов Р.И. Принцип детерминизма и деятельности мозга.- М., 1988.

 25. Крушинский Л.В. Биологические основы рассудочной деятельности .- М.,

1986.

 1. Крылова А.Л., Черноризов А.М. Зрительный анализатор: нейронные механизмы зрения.- М., 1987.

 2. Ливанов М.Н. Пространственная организация процессов головного мозга.- М., 1982.

 3. Майдиков Ю.Л., Литвинова Н.А., Казин Э.М., Ранина Т.С. Основы психофизиологии. Теоретические и прикладные аспекты: Учебное пособие.- Кемерово, 1997.

 4. Меграбян А.А. Личность и сознание.-М.: Мед., 1978.

 5. Меерсон Я.А. Высшие зрительные функции.- Л., 1986.

 6. Небылицын В.Д. Психофизиологические исследования индивидуальных

различий.- М.: Наука, 1976.

 1. Павлов И.П. Лекции о работе больших полушарий головного мозга.- Л., 1949.

 2. Павлов И.П. Двадцатилетний опыт объективного изучения высшей нервной деятельности (поведения животных).- Л., 1938.

 3. Прибрам К. Языки мозга.- М.,1975.

 4. Роуз С. Устройство памяти, от молекул к сознанию.-М., 1995.

 5. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии.- М., 1946.

 6. Русинов В.С. Доминанта как фактор следообразования в ЦНС / Механизмы памяти.- Л., 1987.

 7. Сеченов И.М. Рефлексы головного мозга. - М., 1961.

 8. Симонов П.В. Мотивированный мозг.- М., 1987.

 9. Симонов П.В. Созидающий мозг (нейронные основы творчества).- М., 1993.

 10. Соколов Е.Н. Физиология высшей нервной деятельности.- М., 1981. Ч.ІІ.

 11. Скрингер С., Дейч Г. Левый мозг, правый мозг.- М., 1983.

 12. Судаков К.В. Системная организация целостного поведенческого акта. В сб. Физиология поведения.- Л., 1987.

 13. Ухтомский А.А. Учение о доминанте. СС.: В 6 т.- Л., 1950-1952.

 14. Фейгенберг Й. М. Мозг, психика, здоровье.- М.: Наука. 1972.

 15. Фролов М. В. Психофизиологический эксперимент.

 16. Методологическое и техническое обеспечение.- М.: Наука. 1990.

 17. Хомская Е.Д. Нейропсихология.- М., 1987.

 18. Хьюбел Д., Визель Т. Центральные механизмы зрения. В кн. Мозг.- М., 1984.

 19. Чайченко Г.М., Харченко П.Д. Физиология высшей нервной деятельности.- Киев, 1981.

 20. Шеперд Г. Нейробиология.- М., 1987.

 21. Эделмен Дж., Маунткасл В. Разумный мозг.- М., 1981

 22. Эварт Е. Механизмы головного мозга, управляющие движением./Мозг.- М., 1984.Завідувач кафедри

нервових хвороб, психіатрії

та медичної психології,

д. мед. н., професор В.М.Пашковський


Схожі:

Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я України
Міністерство охорони здоров'я України, Київ, 1994 р.) та "Програми виробничої та переддипломної практики" за спеціальністю 11020101...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я України
Міністерство охорони здоров'я України, Київ, 1994 р.) та "Програми виробничої та переддипломної практики" за спеціальністю 11020101...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я україни
Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської
Міністерство охорони здоров’я україни iconЛекція: “ Правові основи організації охорони здоров'я
Міністерство охорони здоров‘я україни вднзу «українська медична стоматологічна академія» Кафедра соціальної медицини, організації,...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України Національн ий медичн ий університет ім ені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Ки ївської міської держа вної а дміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України Національний медичний університет імені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України Національний медичний університет імені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я україни
Пропедевтики дитячих хвороб. Програми навчальної дисципліни для студентів вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації”...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України
Дитяча неврологія”, схваленої Кординаційною науково-методичною радою з післядипломної освіти лікарів І провізорів при Головному управлінні...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я україни донецький національний медичний університет ім. М. Горького збірник алгоритмів стоматологічних маніпуляцій
Рекомендовано цмк з вищої медичної освіти Міністерства охорони здоров`я України як навчальний посібник для студентів стоматологічних...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи