Міністерство охорони здоров’я україни icon

Міністерство охорони здоров’я україни
Скачати 451.8 Kb.
НазваМіністерство охорони здоров’я україни
Сторінка1/4
Дата28.06.2012
Розмір451.8 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖУЮ”

В.о. проректор з навчальної роботи

професор Ю.Т.Ахтемійчук

„___”________________ 2009 р.


Робоча навчальна програма

з ПСИХОТЕРАПІЇ ТА ПСИХОКОРЕКЦІЇ У КЛІНІЧНІЙ ПРАКТИЦІ


на 2009/2010 навчальний рік

Факультет – медичний

Спеціальність – медична психологія

Кафедра – нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М. Савенка

Курс – шостий

Семестри – 11 і 12

Практичні заняття – 216 годин

Самостійна робота – 108 годин

Всього – 324 години

Диференційний залік – 12 семестр


Чернівці -2009 р.


Робоча навчальна програма складена на основі „Програми з Психотерапії та психокорекції у клінічній практиці” для студентів медико-психологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації за спеціальністю 7.110110 – „Медична психологія”, яка затверджена Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України 13 травня 2002 року та Начальником Головного управління освіти, науки та інформаційно-аналітичного забезпечення МОЗ України 15 травня 2002 року.


Робочу навчальну програму з „Психотерапії та психокорекції у клінічній практиці” склала доцент кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М.Савенка Рудницький Р.І., кандидат медичних наук.


Робоча програма з Психотерапії та психокорекції у клінічній практиці схвалена на засіданні кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. проф. С.М.Савенка 30.03.2009 року, протокол № 7.


Завідувач кафедри

нервових хвороб, психіатрії

та медичної психології

д. мед. н., професор В.М.Пашковський


Робоча навчальна програма з Психотерапії та психокорекції у клінічній практиці схвалена на засіданні предметної методичної комісії з терапевтичних дисциплін 29 квітня 2009 року, протокол № 11.


Голова предметної методичної

комісії з терапевтичних дисциплін

д. мед. н., професор В.К.Тащук

^

1.Завдання дисципліни, її місце в навчальному процесі. Мета і завдання вивчення психотерапії та психокорекції


Спираючись на досвід надання медичної допомоги у більшості цивілізованих країн світу, можна зробити висновок, що кваліфікована допомога хворим може бути надана лише при комплексному підході, коли в рівній мірі включені медичний, психологічний та соціальний аспекти.

Програма з курсу психотерапії та психокорекції у клінічній практиці для студентів медико – психологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів Ш-IV рівня акредитації складена з урахуванням сучасних теоретичних і практичних вимог до знань, умінь та практичних навичок, необхідних майбутнім лікарям-психологам при наданні медико – психологічної допомоги населенню.

  1. ^ Метою викладання дисципліни є вивчення основ психотерапії та психокорекції, оволодіння студентами основних методів психотерапії і психокорекції, вміння застосовувати методи та прийоми психотерапії і психокорекції у лікуванні та реабілітації хворих

^ 1.2. Основні завдання вивчення курсу психотерапії та психокорекції.

Головним завданням по вивченню дисципліни є методологічна спрямованість лекцій, практичних занять та самостійної роботи студентів з метою розуміння і засвоєння сутності теоретичних основ, сучасних поглядів на психотерапію та психокорекцію; засвоєння студентами сучасних методів та прийомів психотерапії і психокорекції для диференційованого застосування їх у клінічній практиці; підготувати лікарів психологів, які б забезпечили лікувально-профілактичні, освітні, виховні та інші заклади висококваліфікованою медичною і психологічною допомогою; фахівців, спроможних ефективно здійснювати психопрофілактику, психодіагностику, психологічне консультування, психокорекцію, психотерапію й реабілітацію хворих в амбулаторних та стаціонарних умовах, в умовах сім’ї, у виховних та освітніх закладах; займатися науковими дослідженнями у даній галузі.

На основі знань, отриманих на практичних заняттях, а також при самостійній роботі студент повинен знати:

 1. предмет, завдання та організацію психотерапевтичної служби в Україні;

 2. основні принципи, мету і завдання психотерапії та психокорекції;

 3. теоретичні основи психотерапії та психокорекції;

 4. етико-деонтологічні принципи і правила у психотерапії та психокорекції;

 5. основні напрямки у зарубіжній і вітчизняній психокорекційній і психотерапевтичній практиці;

 6. методи психокорекції та психотерапії;

 7. форми психокорекції та психотерапії;

 8. показання і протипоказання для застосування різних методів психотерапії і психокорекції із врахуванням нозологічної і вікової специфіки;

 9. критерії і методи оцінки ефективності психотерапії та психокорекції.


Студент повинен вміти:

 1. проводити загальноклінічне та психологічне обстеження хворих, встановити клінічний діагноз;

 2. дотримуватись етико – деонтологічних принципів у психотера-певтичній та психокорекційній роботі, створювати довірливий психотерапевтичний контакт з пацієнтами;

 3. самостійно складати психокорекційні програми;

 4. володіти сучасними психотерапевтичними та психокорекційними методами і прийомами;

 5. проводити психотерапію та психокорекцію у різних галузях медицини;

 6. правильно підбирати і застосовувати психотерапевтичні та психокорекційні методи і прийоми із врахуванням особистості пацієнта та клінічних проявів захворювання;

 7. оцінювати ефективність психотерапевтичної та психокорекційної роботи;

 8. вести медичну документацію;

 9. використовувати навчальну та наукову літературу для вирішення професійних завдань, підвищення рівня професійної підготовки.^ Перелік дисциплін, які є необхідними для вивчення психотерапії та психокорекції у клінічній практиці

Назва дисципліни

Зміст дисципліни, який необхідний для вивчення

Анатомія людини

Будова головного мозку.

Нормальна фізіологія

Функції головного мозку.

Патологічні фізіологія

Патофізіологія вищої нервової діяльності.

Медична генетика

Генетика поведінки. Спадково обумовлені психічні розлади.

Біохімія

Біохімічні зміни в організмі при психічних станах.

Загальна психологія

Закономірності розвитку і діяльності психіки у людини.

Вікова психологія

Закономірності когнітивного і психосоціального розвитку людини в залежності від віку.

Соціальна психологія

Психологія соціального життя, закономірності пізнання людиною один одного, їх взаємовідношень і взаємовпливів.

Психодіагностика

Діагностика і вимір індивідуально-психологічних особливостей людини. Розпізнавання стану людини шляхом реєстрації її психологічних параметрів.

Нейропсихологія

Вивчення мозкової основи психічних процесів та їх зв’язок з окремими системами мозку.

Нервові хвороби

Патологія головного мозку і психічні стани.

Внутрішні хвороби

Захворювання внутрішніх органів і психічні стани хворих.

Хірургічні хвороби

Хірургічні хвороби. Психічні стани хворих до і після хірургічного втручання.

Основи медичної психології

Психологія лікувально-діагностичного процесу. Психологія хворих.

Психіатрія та наркологія

Етіопатогенез, клініка, діагностика, лікування, профілактика психічних розладів.
  1   2   3   4

Схожі:

Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я України
Міністерство охорони здоров'я України, Київ, 1994 р.) та "Програми виробничої та переддипломної практики" за спеціальністю 11020101...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я України
Міністерство охорони здоров'я України, Київ, 1994 р.) та "Програми виробничої та переддипломної практики" за спеціальністю 11020101...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я україни
Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської
Міністерство охорони здоров’я україни iconЛекція: “ Правові основи організації охорони здоров'я
Міністерство охорони здоров‘я україни вднзу «українська медична стоматологічна академія» Кафедра соціальної медицини, організації,...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України Національн ий медичн ий університет ім ені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Ки ївської міської держа вної а дміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України Національний медичний університет імені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України Національний медичний університет імені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я україни
Пропедевтики дитячих хвороб. Програми навчальної дисципліни для студентів вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації”...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України
Дитяча неврологія”, схваленої Кординаційною науково-методичною радою з післядипломної освіти лікарів І провізорів при Головному управлінні...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я україни донецький національний медичний університет ім. М. Горького збірник алгоритмів стоматологічних маніпуляцій
Рекомендовано цмк з вищої медичної освіти Міністерства охорони здоров`я України як навчальний посібник для студентів стоматологічних...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи