Робоча навчальна програма з „основ сексології та сексопатології” icon

Робоча навчальна програма з „основ сексології та сексопатології”
Скачати 237.2 Kb.
НазваРобоча навчальна програма з „основ сексології та сексопатології”
Дата28.06.2012
Розмір237.2 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖУЮ”

В.о.проректора з навчальної роботи

професор Ю.Т.Ахтемійчук


„___”________________ 2009 р.


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


з „ОСНОВ СЕКСОЛОГІЇ ТА СЕКСОПАТОЛОГІЇ”
на 2009/2010 навчальний рікФакультет – медичний

Спеціальність – медична психологія

Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології

ім. проф. С.М.Савенка

Курс – шостий

Семестр – 11-й – 12-й

Практичні заняття – 34 годин

Самостійна робота – 18 години

Підсумковий контроль – диференційований залік – 2 години

Всього – 54 години^

Чернівці – 2009
Робоча навчальна програма складена на основі “Програми з основ сексології та сексопатології” для студентів вищих медичних закладів освіти Ш – ІV рівнів акредитації медико-психологічного факультету за професійним спрямуванням лікар-медичний психолог, яка розроблена групою авторів Кришталь В.В. – завідувач кафедри сексопатології та медичної психології, д. мед. н., професор, Харківська медична академія післядипломної освіти; Гавенко В.Л.– завідувач кафедри психіатрії, наркології, загальної та медичної психології, д. мед. н., професор, Харківський державний медичний університет; Рудницький Р.І. – доцент кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім.С.М.Савенка, к.мед.н., доцент, Буковинський державний медичний університет; схвалена та рекомендована до затвердження робочою групою фахівців (наказ МОЗ України від 21.02.2001 року № 34-адм. на нараді у Буковинській державній медичній академії (м. Чернівці) 02 березня 2001 року; розглянута і схвалена на засіданні навчально-методичної комісії з медицини МОЗ України, м. Київ, 2001 р.

Робочу навчальну програму склав кандидат медичних наук,

доцент Р.І. Р у д н и ц ь к и й.

Робоча навчальна програма схвалена на засіданні кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М.Савенка 30.03.2009 р., протокол № 7.

Завідувач кафедри

д. мед. н. , професор В.М.Пашковський


Робоча навчальна програма схвалена на засіданні предметної методичної комісії з терапевтичних дисциплін 29.04.2009 р., протокол № 11.

Голова предметної методичної комісії

д. мед. н., професор В.К.Тащук


РОЗДІЛ І


І. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ.

1.1. Мета викладання дисципліни.


Основною метою курсу “Основи сексології та сексопатології” є засвоєння студентами основ сексології, вивчення умов і чинників розвитку порушень сексуального здоров’я людини з метою їх діагностики, лікування, психотерапевтичної корекції, профілактики, експертизи та реабілітації.

Програма з основ медичної сексології для студентів вищих медичних навчальних закладів освіти III – IY рівнів акредитації складена з урахуванням сучасних теоретичних і практичних вимог до знань, умінь та навичок, необхідних майбутнім лікарям загальної практики при наданні медичної допомоги населенню.

Сексологія є галуззю клінічної медицини, що вивчає систему міждисциплінарних наукових знань та спрямована на вивчення умов і чинників розвитку порушень та девіацій сексуального здоров’я людини з метою їх діагностики, лікування, психотерапевтичної корекції, профілактики, експертизи та реабілітації. Тому курс з основ сексології та сексопатології окреслює коло проблем, пов’язаних як з проявами нормальної сексуальності, так і з питаннями загальної та спеціальної сексопатології.

У сучасних умовах розвитку суспільства сексологія набуває все більшого значення у теоретичній та практичній діяльності лікарів усіх спеціальностей . Але сьогодні буває так, що хворі із сексологічними розладами не мають можливості звернутися до кваліфікованого лікаря, який володіє знаннями з сексології та сексопатології. Тому вивчення основ сексології – проблем, пов’язаних з нормальними проявами сексуальності людини, а також загальних та окремих питань сексуальної патології – є вельми бажаним для майбутнього лікаря - медичного психолога..


  1. Завдання по вивченню курсу.

 1. Викладання сучасних поглядів на стан сексуального здоров’я людини та вплив на нього різних соціальних, психологічних, біологічних, екологічних та інших чинників.

 2. Вивчення соціально-гігієнічних основ сексуальності людини.

 3. Вивчення методології дослідження нормальної сексуальності людини.

 4. Вивчення системи профілактичних заходів, спрямованих на запобігання виникнення і розвитку порушень та девіацій сексуаль-ного здоров’я.

 5. Засвоєння сучасних та перспективних методів лікування сексуальних розладів у загальній системі практики охорони здоров’я.

Сексуальність та статева ідентифікація є невід’ємною складовою частиною психіки. Весь спектр статевих проблем та розладів на найвищому рівні вивчення потребує комплексного психосоматичного підходу. Тому надання сексологічної допомоги на сучасному рівні передбачає обов’язкову оцінку у пацієнтів стану психіки, вияснення індивідуальних особливостей особистості, а також загального сомато-неврологічного статусу. Важливим також є необхідність перевірити психологічний стан партнерів. У зв’язку з цим вивчення сексології та сексопатології рекомендується на старших курсах після вивчення фундаментальних теоретичних і клінічних дисциплін, медичної психології та клінічних дисциплін.

На вивчення основ медичної сексології та сексопатології виділено 54 академічних годин, із них 34 год. на практичні заняття, 18 год. для самостійної роботи.

Вивчення основ сексології та сексопатології дозволить диференціювати сексуальні порушення від вікової та конституціональної норми, давати кваліфіковані рекомендації, спрямовані на профілактику й усунення сексуальної дисгармонії у подружньої пари.

По закінченні вивчення курсу студенти здають диференційований залік.


ІІ. ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН, ЯКІ Є НЕОБХІДНИМИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ОСНОВ МЕДИЧНОЇ СЕКСОЛОГІЇ ТА СЕКСОПАТОЛОГІЇ СТУДЕНТАМИ 6-ГО КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ „МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ”

п/п

Назва дисципліни

Зміст дисципліни, який необхідний для вивчення основ медичної сексології

1.

Анатомія людини

Будова статевих органів

2.

Нормальна фізіологія

Фізіологія статевих органів. Фізіологія вищої нервової діяльності.

3.

Патологічна фізіологія

Патологічні фізіологія вищої нервової діяльності.

4.

Фармакологія

Лікарські засоби

5.

Загальна та медична психологія

Психічні функції здорової людини. Психологія взаємостосунків, конфліктів. Психогігієна, психопрофілактика і психотерапія.

6.

Пропедевтика внутрішніх хвороб

Методики обстеження хворого. Методи і оцінка лабораторних та інструментальних досліджень.

7.

Нервові хвороби

Патологія центральної та периферичної нервової системи (запальні, травматичні ушкодження ЦНС).

8.

Психіатрія

Психічні захворювання: розлади особистості (психопатії), неврози, психози.

9.

Ендокринологія. Внутрішні хвороби.

Захворювання ендокринних органів. Патологія печінки і нирок та ін..

10.

Урологія

Захворювання сечостатевих органів (простатити, везикуліти, цистити, пієлонефрити).

11.

Акушерство і гінекологія

Гінекологічна патологія у жінок.

12.

Судова медицина

Судово-медична експертиза. Статеве насильство.Завідувач кафедри

нервових хвороб, психіатрії

та медичної психології

д.мед.н., професор В.М.Пашковський


ІІІ. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ.


1. Предмет та завдання сексології. Визначення предмету та завдань сексології. Структура сексології, її окремі розділи та їх взаємовідносини в системі сексологічних знань. Зв’язок з іншими клінічними дисциплінами. Визначення основних понять курсу. Роль та місце сексологічних знань у системі медичної та психологічної освіти.

2. Історія становлення і розвитку сексології. Організація сексологічної служби в Україні. Різноманітні напрямки та підходи в історії сексології. Особливості медико-біологічних, психологічних та соціокультурних досліджень в історії становлення і розвитку сексології. Періодизація історії сексології. Організаційні аспекти сексології, особливості її соціального існування. Складні проблеми надання сексологічної допомоги.

3. Сексуальне здоров’я і сексуальна гармонія. Визначення сексуального здоров’я та сексуальної гармонії. Інстинкт продовження роду як складова частина процесу збереження біологічного виду. Соціальні та культурні впливи на сексуальність людини.

4. Нормальна сексуальність людини. Проблеми норми в сексології. Поняття про нормальну сексуальність людини. Психоаналітичні та психодинамічні погляди на процес формування сексуальності. Проблеми норми в клінічній сексології. Поняття та проблеми етносексології.

5. Становлення і формування сексуальності людини. Етапи формування сексуальності. Основні визначення теми. Концепція сексуального онтогенезу та дизонтогенезу. Періодизація розвитку сексуальності людини (порівняння існуючих концепцій). Загальні підходи та методологія вивчення. Етапи психосексуального розвитку. Пренатальний період статевого диференціювання структур головного мозку. Процес психосексуальної диференціації. Формування психосексуальних орієнтацій. Стадії формування статевого потягу. Фази психосексуального розвитку.

6. Анатомо-фізіологічні особливості забезпечення сексуальності людини. Стадії та складові копулятивного циклу. Анатомічні, ембріологічні та фізіологічні особливості формування і функціонування статевих органів чоловіків та жінок. Стадії і складові копулятивного циклу.

7. Гігієна і психогігієна статевого життя. Гігієнічні норми та правила статевого життя. Психогігієна статевого життя підліткового і юнацького віку, дорослих та людей старшого віку.

8. Сексуальна гармонія і дисгармонія подружньої пари. Поняття гармонії та дисгармонії подружньої пари, їх складові. Основні умови розвитку дисгармонії сексуальних партнерів. Основні клінічні прояви дисгармонії. Сексуально-еротична адаптація і дезадаптація статевих партнерів. Психотера-певтична корекція.

9. Діагностичні заходи в сексології. Синдромологія та нозологія сексологічного діагнозу, сучасний підхід. Діагностичні критерії статевих порушень у Міжнародній класифікації хвороб 10-го перегляду (МКХ-10). Клінічні, анамнестичні, психологічні, соціологічні, культуральні заходи в діагностиці порушень сексуального здоров’я. Складні проблеми та особливості сексологічної діагностики. Діагностичні критерії статевих порушень.

10. Андрологія, як наука про чоловіче сексуальне здоров’я.

Етіологія, патогенез та клінічні форми розладів чоловічої потенції. Класифікація основних сексологічних синдромів при порушенні потенції. Еректильна дисфункція – основна проблема чоловічої сексопатології. Клініка первинних розладів потенції (конституційно-генетичні, паторефлекторні, дисрегуляторні, абстинентні та інші форми). Клінічні прояви вторинних розладів чоловічої потенції при психічній та сомато-неврологічній патології. Алкоголізм і сексуальні проблеми.

11. Клінічні форми порушень сексуального здоров’я у жінок . Етіологія, патогенез та клінічні форми сексуальних розладів у жінок. Класифікація основних сексологічних синдромів при фригідності (конституційно-генетичні, паторефлекторні, дисрегуляторні, абстинентні, ретардаційні та інші форми). Клінічні прояви вторинної (симптоматичної) фригідності при психічній та сомато-неврологічній патології. Вагінізм. Геніталгії. Псевдофригідність.

12. Перверсологія. Етіологія та патогенез перверсій та девіацій статевої поведінки. Поняття про перверсологічні дослідження. Основні визначення з теми перверсій та девіацій. Особливості виникнення перверсій та девіацій.

13. Клінічні форми перверсій та девіацій. Основні клінічні форми і прояви перверсій та девіацій. Транссексуалізм. Трансвестизм. Фетишизм. Ексгібіціонізм. Вуайіризм. Зоофілія. Педофілія. Садомазохізм. Інші різновиди розладів статевої ідентифікації та сексуальної орієнтації.

14. Судова сексологія. Поняття про судову сексологію. Формування мотивацій статевих злочинів. Судово-медична експертиза з питань статі, девіацій статевої поведінки, перверсій, статевого насильства.

15. Терапевтичні, корекційні та реабілітаційні заходи в сексопатології. Проблема співвідношення терапії, корекції та реабілітації в сексології. Основні сучасні методи лікування та корекції. Особливості медикаментозної терапії порушень сексуального здоров’я. Концепція партнерства.

16. Психотерапія в сексології. Принципи психотерапії порушень сексу-ального здоров’я. Психотерапія: методи, види. Показання та протипоказання.

17. Профілактичні заходи в сексології. Особливості психопрофілактичних заходів в сексології. Поняття первинної та вторинної профілактики.

18. Статеве виховання: принципи, моделі і заходи. Поняття про статеве виховання та сексуальне просвітництво. Роль лікарів різних клінічних фахів у процесі статевого виховання. Принципи статевого виховання. Особливості сексуального просвітництва при роботі з різноманітними контингентами населення. Моделі статевого виховання. Заходи статевого виховання.

^

ІV. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ОСНОВ СЕКСОЛОГІЇ ТА СЕКСОПАТОЛОГІЇ для студентів 6 курсу медичного факультету за спеціальністю „медична психологія”

^

на 2009/2010 навчальний рікп/п

Назва теми

К-ть

год.

Приміт-ка

1-2.


Сексологія: предмет, завдання. Структура, розділи та їх взає-мозв’язок у системі сексологічних знань. Історія становлення та розвитку. Роль та місце сексологічних знань у системі медичної та психологічної освіти. Організація сексологічної служби в Україні.

4

3.

Біологія сексуальності (анатомо – фізіологічні особливості). Стадії та складові копулятивного циклу.

2
4-5.

Методики сексологічного обстеження. Основні особливості обстеження сексологічних хворих. Карта сексологічного обстеження чоловіків та жінок.

4
6-7.

Діагностичні заходи в сексології. Синдромологія та нозологія сексологічного діагнозу. Складні проблеми сексологічної діагностики. Діагностичні критерії статевих порушень у МКХ 10-го перегляду.

4
8-10.

Клінічні форми порушень сексуального здоров’я у чоловіків. Первинні та вторинні порушення статевої функції, в тому числі при психічній та сомато- неврологічній патології.

6
11-12.

Клінічні форми порушень сексуального здоров’я у жінок. Первинні та вторинні порушення статевої функції, в тому числі при психічній та сомато- неврологічній патології.

4
13.

Перверсологія. Перверсії та девіації статевої поведінки. Клінічні форми пер версій та девіацій.

2
14-15.

Судова сексологія: загальна та спеціальна. Судово-медична експертиза з питань статі, девіацій сексуальної поведінки, пер версій, статевого насильства.

4
16-17.


Терапевтичні, корекційні і реабілітаційні заходи в сексології. Основні сучасні методи лікування та корекції.

Психологічне консультування, психокорекція і психотерапія в сексології та сексопатології: принципи, особливості, різновидності.

4
Диференційований залік

2
В с ь о г о : 36 годин

Тематичний план практичних занять з основ сексології та сексопатології схвалений на методичній нараді кафедри 30 березня 2009 року, протокол № 7.

Завідувач кафедри

д. мед. н., професор В.М.Пашковський
^

V. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ студентів 6 курсу медичного факультету за спеціальністю „медична психологія”


на 2009/2010 навчальний рік
п/п

Тема самостійної роботи

К-ть

год.

Приміт-ка

1.

Нормальна сексуальність людини.

2
2.

Сексуальна гармонія і дисгармонія подружньої пари.

2
3.

Становлення і формування сексуальності людини. Етапи формування сексуальності людини.

2
4.

Соціальні основи сексуальності людини.

2
5.

Соціально-психологічні основи сексуальності людини.

2
6.

Психологічні аспекти сексуальності людини.

2
7.

Біологічні основи сексуальності людини.

2
8.

Гігієна і психогігієна статевого життя.

2
9.

Профілактичні заходи в сексології. Статеве виховання: принципи, моделі і заходи.

2
^ В с ь о г о : 18 годи


Тематичний план самостійної роботи студентів з основ сексології та сексопатології затверджений на методичній нараді кафедри 30 березня 2009 р., протокол № 7.


Завідувач кафедри

д. мед. н., професор В.М.Пашковський


VІ. ЗАСОБИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПОЧАТКОВОГО, ПОТОЧНОГО, ПРОМІЖНОГО І ПІДСУМКОВОГО РІВНЯ ЗНАНЬ, ВМІНЬ ТА ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК З ОСНОВ МЕДИЧНОЇ СЕКСОЛОГІЇ ТА СЕКСОПАТОЛОГІЇ У СТУДЕНТІВ 6 КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ „МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ”

^ НА 2009/2010 НАВЧАЛЬНИЙ РІК


У зв’язку з тим, що основи сексології та сексопатології вивчаються студентами вперше, початковий рівень знань з цієї дисципліни оцінити неможливо. Разом з тим, на першому занятті у процесі опитування виявляється рівень знань з дисциплін, які мають значення для розуміння психічних процесів: анатомія людини (1-й курс), загальна психологія (1-й курс), фізіологія (2-й курс), психіатрія (4 курс).

Поточний рівень знань проводиться шляхом опитування та оцінки роботи студентів з хворими: уміння зібрати клініко-психологічний та спеціальний сексологічний анамнез, проведення клініко-психологічного та сексологічного дослідження хворих, виявлення відхилень у психічній та сексуальній діяльності.

Проміжний рівень знань та вмінь контролюється шляхом оцінки самостійної роботи студентів з хворими: соціальне, психологічне, клінічне та сексологічне обстеження, оформлення карт сексологічного обстеження подружньої пари.

Підсумковий контроль – диференційований залік, проводиться шляхом співбесіди екзаменатора із студентом згідно навчальної програми.

Завідувач кафедри

нервових хвороб, психіатрії

та медичної психології,

д. мед. н., професор В.М.Пашковський


^

VІІ. ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК З ОСНОВ СЕКСОЛОГІЇ ТА СЕКСОПАТОЛОГІЇ, ЯКИМИ ПОВИНЕН ОВОЛОДІТИ

СТУДЕНТ 6-ГО КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ „МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ”


^ У 2009-2010 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ 1. Клінічний метод обстеження сексологічних хворих.

 2. Психологічний метод обстеження сексологічних хворих.

 3. Параклінічні методи обстеження сексологічних хворих.

 4. Заповнення карт сексологічного обстеження подружньої пари.

 5. Оцінка анатомо-фізіологічної структури статевої системи чоловіка і жінки.

 6. Оцінка результатів клініко-лабораторної діагностики.

 7. Сексологічні синдроми.

 8. Методи лікування статевих розладів.

 9. Психотерапія при порушенні сексуального здоров’я.

 10. Психотерапевтична корекція порушень сексуального здоров’я.

 11. Диференційні методи лікування хворих на сексуальні неврози.

 12. Методи профілактики сексуальних порушень.


Завідувач кафедри

нервових хвороб, психіатрії

та медичної психології,

д. мед. н., професор В.М.Пашковський


^ VІІІ. БІЛЕТНА ПРОГРАМА ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЗАЛІКУ

З ОСНОВ СЕКСОЛОГІЇ ТА СЕКСОПАТОЛОГІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ

6 КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ „МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ” НА 2009/2010 НАВЧАЛЬНИЙ РІК


 1. Предмет і завдання сексології.

 2. Структура сексології, її окремі розділи та їх взаємовідносини в системі сексологічних знань.

 3. Зв’язок сексології з іншими дисциплінами.

 4. Роль та місце сексологічних знань у системі медичної та психологічної освіти.

 5. Історія становлення і розвитку сексології (загальні тенденції, періодизація, основні напрямки і підходи).

 6. Поняття сексуального здоров’я та сексуальної гармонії.

 7. Соціальні та культурні впливи на сексуальність людини.

 8. Нормальна сексуальність людини.

 9. Проблеми норми в сексології.

 10. Етапи психосексуального розвитку людини.

 11. Становлення і формування сексуальності людини.

 12. Анатомо – фізіологічні механізми забезпечення сексуальності.

 13. Стадії та складові копулятивного циклу.

 14. Основні діагностичні заходи в сексології.

 15. Психогігієна статевого життя підліткового і юнацького віку, дорослих та людей старшого віку.

 16. Первинні сексуальні розлади у чоловіків.

 17. Вторинні сексуальні розлади у чоловіків.

 18. Первинні сексуальні розлади у жінок.

 19. Вторинні сексуальні розлади у жінок.

 20. Клінічні прояви порушень сексуального здоров’я у чоловіків.

 21. Клінічні прояви порушень сексуального здоров’я у жінок.

 22. Жіноча холодність (фригідність).

 23. Терапевтичні, корекційні та реабілітаційні заходи у сексології.

 24. Гармонія та дисгармонія подружньої пари.

 25. Перверсологія.

 26. Сексуальні девіації. Види девіацій.

 27. Сексуальні збочення.

 28. Основні клінічні форми перверсій.

 29. Судова сексологія.

 30. Сексуальні злочини та сексуальне насилля.

 31. Організація сексологічної служби в Україні.

 32. Профілактика порушень сексуального здоров’я.

 33. Статеве виховання, його основні функції, принципи, моделі та заходи.

 34. Лікування сексуальних розладів.

 35. Психотерапевтична корекція порушень сексуального здоров’я.

 36. Етико – деонтологічні принципи в сексології.

 37. Психотерапія в сексології: основні напрямки, методи, форми.

 38. Психотерапія, психопрофілактика і реабілітація в сексології та

сексопатології.


Білетна програма диференційованого заліку з основ сексології та сексопатології схвалена на методичній нараді кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М.Савенка 30 березня 2009 року, протокол № 7 .

Завідувач кафедри

д.мед. н., професор В.М.Пашковський

Білетна програма диференційованого заліку з основ сексології та сексопатології схвалена на засіданні предметної методичної комісії з терапевтичних дисциплін 29 квітня 2009 року, протокол № 11.

Голова предметної

методичної комісії з терапевтичних дисциплін

доктор медичних наук, професор В.К.Тащук

^

ІХ. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЗАЛІКУ

З ОСНОВ СЕКСОЛОГІЇ ТА СЕКСОПАТОЛОГІЇ У СТУДЕНТІВ 6-ГО КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ

„МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ”У 2009/2010 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІКеруючись наказом Міністерства освіти України за № 161 від 2 червня 1993 року „Про затвердження положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах” та інструкції МОЗ України „Про організацію і проведення семестрових іспитів та заліків у медичних вищих навчальних закладах України”, заключний контроль якості набутих знань, вмінь і практичних навичок проводиться шляхом диференційованого заліку після виконання студентами навчальної програми.

До заліку допускаються студенти, які відвідували практичні заняття, засвоїли теми для самостійного вивчення.

Залік проводиться в усній формі шляхом співбесіди викладача із студентами за білетною програмою.


Методика проведення заліку з основ сексології та сексопатології у студентів 6-го курсу медичного факультету за спеціальністю „медична психологія” схвалена на засіданні кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М.Савенка 30 березня 2009 року, протокол № 7. .


Завідувач кафедри

Завідувач кафедри нервових хвороб, д. мед. н., професор В.М.Пашковський


Методика проведення заліку з основ сексології та сексопатології у студентів 6-го курсу медичного факультету за спеціальністю „медична психологія” схвалена на засіданні предметної методичної комісії з терапевтичних дисциплін 29 квітня 2009 року, протокол № 11 .


Голова предметної комісії

з терапевтичних дисциплін

д.мед.н., професор В.К.Тащук
^

К Р И Т Е Р І Ї


оцінки знань студентів 6 курсу медичного факультету

за спеціальністю „медична психологія” з основ сексології та сексопатології

у 2009/2010 навчальному році

Оцінка ВІДМІННО виставляється студенту, який глибоко і змістовно оволодів матеріалом програми, вичерпно, грамотно і логічно викладає питання сексології та сексопатології, вміє на практиці застосувати знання, вміння і практичні навички при спілкуванні та обстеженні хворого. Правильно обґрунтовує свої рішення. Вміє проводити раціональну та інші методи психотерапії та психокорекції. Володіє комплексними методами терапії хворих із сексуальними порушеннями.

Оцінка ДОБРЕ виставляється студенту, який оволодів основним теоретичним і практичним матеріалом програми. Послідовно і правильно відповідає на запитання, не допускає суттєвих неточностей. Добре користується теоретичними положеннями при вирішенні практичних задач. Володіє необхідними навичками клініко-психологічного обстеження сексологічних хворих. Володіє методами комплексного лікування хворих із сексологічними розладами.

Оцінка ЗАДОВІЛЬНО виставляється студенту, який поверхово оволодів основним матеріалом, що розглядався на лекціях і практичних заняттях. Допускає суттєві неточності у висвітленні основних питань сексології та сексопатології. Неточно дає формулювання і визначення понять. Наявні труднощі при виконанні практичних завдань: дослідження, діагностика, призначення лікування. Недостатньо володіє методами психотерапії та психокорекції.

Оцінка НЕЗАДОВІЛЬНО виставляється студенту, який не оволодів значною частиною програмного матеріалу, допускає суттєві помилки при висвітленні того чи іншого розділу сексології та сексопатології. Не засвоїв методів лікування та психокорекції.

Критерії схвалені методичною нарадою кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М.Савенка 30 березня 2009 року, протокол № 7.

Завідувач кафедри нервових хвороб,

психіатрії та медичної психології,

д. мед. наук, професор В.М.Пашковський


Критерії схвалені на засіданні предметної методичної комісії з терапевтичних дисциплін 29 квітня 2009 року, протокол № 11.


Голова предметної методичної

комісії з терапевтичних дисциплін,

д. мед. н., професор В.К.Тащук


Х. ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО – МЕТОДИЧНИХ ПОСІБНИКІВ,

ТЕХНІЧНИХ ТА ІНШИХ НАВЧАЛЬНО – НАОЧНИХ ЗАСОБІВ,
^

ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

ПРИ ВИВЧЕННІ СЕКСОЛОГІЇ ТА СЕКСОПАТОЛОГІЇ

СТУДЕНТАМИ 6 КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ „МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ”


^ У 2009/2010 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ


Навчально-методичні посібники:

 1. П’ятитомне керівництво по сексології під редакцією професора В.В. Криш-таля.

 2. В.В.Кришталь і Г.П. Андрук. Монографія “Гармонія і дисгармонія статевого життя” з фотографіями, ілюстраціями, схемами.

 3. Д.Д. Еникеєва. Монографія “Сексуальне життя в нормі і патології”, в 2-х книгах, 1997 р., з клінічними прикладами.

 4. Рудницький Р.І. Практикум із психотерапії. – Чернівці, 2001.

 5. Типографські карти – анкети з діагностики і корекції статевої дисгармонії подружньої пари.

 6. Навчальні таблиці.

 7. Атласи – фотографії з медичної сексології.


Технічні та інші навчально-наочні засоби:

 1. Навчальні таблиці.

 2. Діапозитиви, слайди.

 3. Діапроектор.Завідувач кафедри

нервових хвороб, психіатрії та медичної

психології, д. мед.н., професор В.М.Пашковський


а предметної методичної комілін,

ХІ. ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ТА НАВЧАЛЬНО– МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ З ОСНОВ СЕКСОЛОГІЇ ТА СЕКСОПА-ТОЛОГІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 6 КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ „МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ”


Основна:


 1. Имелинский К. Сексология и сексопатология. М., 1986. – 424 с.

 2. Клінічна сексологія і андрологія (Під ред. акад.НАН та АМН України О.Ф.Возіанова, проф. І.І.Горпинченка. – Київ, 1996.

 3. Кришталь В.В., Андрух Г.П. Сексуальная гармония и дисгармония супружеской пары. – Харьков, „Велес”, 1996. – 272 с.

 4. Общая сексопатология: Руководство для врачей (Под ред. Г.С.Васильченко. - М.: Медицина, 1977. – 487 с.

 5. Михайлов Б.В., Табачников С.И., Витенко Н.С., Чугунов В.В. Психотерапия: Учебник для врачей-интернов высших медицинских учебных заведений ІІІ- ІV уровней аккредитации. – Харьков: ОКО, 2002.- 768 с.

 6. Рудницький Р.І. Практикум з психотерапії. – Чернівці, 2001. – 102 с.

 7. Свядощ А.М. Женская сексопатология.- М.: Медицина, 1968.- 175 с.

 8. Свядощ А.М., Екимов М.В. Сексопатология: ситуационные задачи. – СПб: Питер, 1999. – 128 с.

 9. Сексопатология: справочник (Васильченко Г.С., Агаркова Т.Е., Агарков С.Т. и др.) /Под ред. Г.С. Васильченко. – М.: Медицина, 1990. – 576 с.

10.Справочник по сексопатологии (Под ред. Г.С.Васильченко. – М .: Медицина, 1990. – 575 с.

11.Частная сексопатология. Руководство для врачей (Под ред.Г.С .Васильченко. – М.:Медицина, 1983. – Т .1. – 301 с.; Т.2. – 352 с.

Додаткова:

 1. Имелинский К. Психогигиена половой жизни. – М.: Медицина, 1972.–256 с.

 2. Кинесса М. Брак под микроскопом. Физиология половой жизни человека. - Кишинев, «Ада», 1990. – 180 с.

 3. Кочарян Г.С., Кочарян А.С. Психотерапия сексуальных расстройств и супружеских конфликтов. – М., 1994. – 224 с.

 4. Кратохвил С. Психотерапия семейно – сексуальных дисгармоний.- М., 1991.

 5. Кришталь В.В., Григорян С.Р. Сексология в 4-х томах. – Харьков: Академия сексологических исследований, 1999. – 1152 с.

 6. Словарь по сексологии и сексопатологии с пояснениями и предложениями (Под ред. Бова А. – Ростов -на - Дону: Феникс, 1996. – 607 с.

 7. Старович З.К. Судебная сексология. – М.: Медицина, 1991. – 336 с.

 8. Шнабль З. Мужчина и женщина. Интимные отношения (Под ред. Свядоща.– Кишинев «Штинца», 1990. – 243 с.

 9. Юнда Н.Ф., Юнда Л.Н. Социально-психологические и медико - биологические основы семейной жизни: Учебн. Пособие. – Киев, 1990. – 239 с.


Завідувач кафедри

нервових хвороб, психіатрії та медичної

психології, д. мед.н.,.професор В.П.Пашковський


Схожі:

Робоча навчальна програма з „основ сексології та сексопатології” iconБілетна програма диференційованого заліку з основ сексології та сексопатології для студентів 6 курсу медичного факультету за спеціальністю „медична психологія”
Структура сексології, її окремі розділи та їх взаємовідносини в системі сексологічних знань
Робоча навчальна програма з „основ сексології та сексопатології” iconБілетна програма диференційованого заліку з основ сексології та сексопатології для студентів 6 курсу медичного факультету за спеціальністю „медична психологія” на 2007/2008 навчальний рік
Структура сексології, її окремі розділи та їх взаємовідносини в системі сексологічних знань
Робоча навчальна програма з „основ сексології та сексопатології” iconРобоча програма
Робоча навчальна програма з дисципліни „Теорія І методика обраного виду спорту” (Тімовс) для студентів ІІ курсу передбачає формування...
Робоча навчальна програма з „основ сексології та сексопатології” iconРобоча програма
Робоча навчальна програма з дисципліни „Теорія І методика обраного виду спорту” (Тімовс) для студентів І курсу передбачає формування...
Робоча навчальна програма з „основ сексології та сексопатології” iconТематичний план самостійної роботи з сексології та сексопатології студентів 6 курсу медичного факультету №1 за спеціальністю „медична психологія”
Становлення І формування сексуальності людини. Етапи формування сексуальності людини
Робоча навчальна програма з „основ сексології та сексопатології” iconРобоча навчальна програма дисципліни Міжнародні відносини
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво напряму ”Культура”
Робоча навчальна програма з „основ сексології та сексопатології” iconРобоча навчальна програма дисципліни Історія України
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво напряму іеск- 2
Робоча навчальна програма з „основ сексології та сексопатології” iconРобоча навчальна програма вибіркового курсу
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво напряму
Робоча навчальна програма з „основ сексології та сексопатології” iconРобоча навчальна програма вибіркового курсу
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво напряму
Робоча навчальна програма з „основ сексології та сексопатології” iconРобоча навчальна програма дисципліни Політична історія України
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво напряму всі напрями
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи