Міністерство охорони здоров’я україни icon

Міністерство охорони здоров’я україни
Скачати 269.37 Kb.
НазваМіністерство охорони здоров’я україни
Дата28.06.2012
Розмір269.37 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖУЮ”

В.о. проректора з навчальної роботи

професор Ю.Т.Ахтемійчук

„___”________________ 2009 р.


Робоча навчальна програма виробничої практики

ЛІКАРСЬКОЇ З МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ


на 2009/2010 навчальний рік


Факультет – медичний № 1

Спеціальність – медична психологія

Кафедра – нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М. Савенка


Курс – шостий

Практичні заняття – 70 годин

Самостійна робота – 36 годин

Диференційований залік – 2 години

Всього – 108 годин


Чернівці -2009 р.

Робоча навчальна програма складена на основі „Програми (наскрізної) та методичного забезпечення виробничої практики студентів 2-6 курсів медико-психологічного факультету вищих медичних навчальних закладів ІІІ – ІV рівня акредитації за спеціальністю 7.110110 „Медична психологія”, яка погоджена Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України 15 травня 2002 року та затверджена начальником Головного управління освіти, науки та інформаційно-аналітичного забезпечення МОЗ України 15 травня 2002 року.


Робочу навчальну програму виробничої практики лікарської з медичної психології склала доцент кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М.Савенка, к. мед. н. Карвацька Н.С.


Робоча навчальна програма виробничої практики лікарської з медичної психології схвалена на засіданні кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М.Савенка 30.03.2009 року, протокол №7.


Завідувач кафедри

нервових хвороб, психіатрії

та медичної психології

д. мед. н., професор В.М.Пашковський


Робоча навчальна програма виробничої практики лікарської з медичної психології схвалена на засіданні предметної методичної комісії з терапевтичних дисциплін 29 квітня 2009 року, протокол №11.


^ Голова предметної методичної

комісії з терапевтичних дисциплін

д. мед. н., професор В.К.Тащук


Робоча навчальна програма виробничої практики з медичної психології схвалена на засіданні організаційної методичної комісії з виробничої практики „___”_______________ 2008 року, протокол №___.


^ Голова організаційної методичної

комісії з виробничої практики,

к. мед. н., доцент В.І.Гребенюк

1. Загальні мета та завдання


Сучасний фахівець повинен бути високоосвіченою, всебічно розвинутою особистістю, здатною постійно вдосконалювати свою лікарську та психологічну майстерність, готовим завжди надати медичну і психологічну допомогу хворому, пам'ятаючи про високе покликання лікаря-гуманіста, гідного громадянина своєї Батьківщини.

Виробнича практика студентів вищої медичної школи проводиться для перевірки та закріплення знань і практичних навичок, отриманих при вивченні основних клінічних і теоретичних дисциплін, а також медичної психології, психіатрії, патопсихології і психокорекції, їх подальшого поглиблення й удосконалення під час роботи в лікувально-профілактичних закладах, а також для ознайомлення з умовами роботи лікаря-психолога в місті, районі та селі, з організацією лікувальної, протиепідемічної, санітарно-освітньої, профілактичної, психодіагностичної, психокорекційної та консультативної роботи, з основами етики й медичної та психологічної деонтології, для набуття й закріплення навичок, професійно необхідних лікарю-психологу.

^ Для ефективного проходження практики студенти повинні:

1.1. ЗНАТИ: принципи організації та основи законодавства України з охорони здоров’я і, зокрема, закон України “Про психіатричну допомогу”; сучасну класифікацію психічних і поведінкових розладів (МКХ-10); предмет і завдання медичної психології; системний підхід до розуміння психологічної структури захворювання, лікування і реабілітації хворих; загальну психопатологію і спеціальну психіатрію, наркологію, психосоматичні розлади; вікові особливості психічних і психологічних порушень при різних захворюваннях (психічних, неврологічних, психосоматичних); психологічні (психогенні) фактори в етіології, патогенезі психічних і психосоматичних порушень; експериментально-психологічні методики для дослідження основних психічних процесів у пацієнтів; аналіз отриманих результатів; нозологічну і синдромологічну специфіку патопсихологічної феноменології; диференційно-діагностичне і експертне значення патопсихологічного дослідження для оцінки динаміки лікування; основні концепції психосоматичних розладів; методологічні і методичні підходи до вирішення завдань психопрофілактики і психогігієни; особистість, методи психодіагностики, поняття про механізми психологічного захисту особистості, особистість і хвороба; основні принципи психологічного супроводження лікувального процесу: організація психотерапевтичного середовища в лікувальних закладах, взаємовідношення лікар - хворий; медико-психологічні аспекти поведінки: спілкування, рольова поведінка, взаємодія в групах; психологічні аспекти медикаментозної і не медикаментозної терапії; особливості роботи медичних психологів в лікувально-профілактичних закладах; базисні психотерапевтичні теорії та напрямки: сугестивна, психодинамічна, поведінкова, екзистенційно-гуманістична; особистісно-орієнтована психотерапія; основні форми психотерапії: індивідуальна, групова, сімейна, терапія середовищем; механізми лікувальної дії психотерапії; нозологічна специфіка і вікові аспекти психотерапії; невербальні методи психотерапії: музико терапія, арттерапія, бібліотерапія тощо; критерії і методи оцінки ефективності психотерапії; правові і деонтологічні аспекти лікаря-психолога.

1.2. ВМІТИ: крім загальномедичної практики в обсязі професійних обов’язків лікаря за спеціальністю лікувальна справа, лікар-психолог повинен уміти проводити курацію хворих в психіатричному стаціонарі, у відділенні неврозів та граничних станів, загальносоматичних та психосоматичних відділеннях, і, відповідно, заповнювати історію хвороби, проводити психодіагностику, психокорекцію і психотерапію; володіти адекватними психотерапевтичними методиками та прийомами із врахуванням клінічних проявів і особистості пацієнта; володіти методами і прийомами сугестивної та групової психотерапії; володіти методами проведення особистісних та професійно-орієнтованих тренінгів. Застосовувати методи психотерапії в інших галузях медицини: терапевтичній, хірургічній, акушерсько-гінекологічній, педіатричній та інших клініках, оцінювати ефективність психотерапевтичної та психокорекційної роботи; використовувати навчальну та наукову літературу для вирішення професійних завдань, підвищення рівня професійної підготовки.

^ 2. ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК виробничої практики

лікарської з медичної психології

для студентів 6 курсу медичного факультету №1

за спеціальністю 7.110110 – “Медична психологія”

на 2009/2010 навчальний рік


Практичні навички та уміння лікаря за спеціальністю “Медична психологія”, крім загальномедичних, повинні забезпечувати кваліфіковане професійне вирішення задач в галузі психодіагностики, психологічного консультування, психокорекції, патопсихології, психіатрії та психотерапії.

Обов’язковими для закріплення та набуття студентами

є наступні практичні навички:

 1. Обстеження хворих.

 2. Проведення клінічного інтерв'ю (психологічна бесіда, збір психологічного анамнезу).

 3. Створення необхідного психологічного контакту.

 4. Збору анамнезу, виявлення психогенії.

 5. Встановлення клінічного і психотерапевтичного діагнозу.

 6. Визначення показання і протипоказання для застосування психотерапії та психокорекції.

 7. Опанування методиками психокорекції та психотерапії.

 8. Самостійного проведення психологічної корекції.

 9. Складання основних видів психокорекційних програм.

 10. Проведення основних етапів психоаналітичної терапії.

 11. Оволодіння основними видами і формами ігротерапії.

 12. Опанування методами арттерапії.

 13. Проведення психогімнастики.

 14. Оволодіння методами поведінкової корекції: метод систематичної десенсибілізації і сенсибілізації, імерсійні методи; методиками, основаними на принципі біологічного зворотного зв’язку; “жетонний” метод; метод Моріта; імаго –метод.

 15. Засвоєння методик психодрами.

 16. Опанування методами індивідуальної і групової психокорекції.

 17. Практичні навички роботи у корекційних групах: тренінгові групи і соціально – психологічний тренінг, групи зустрічей, групи умінь.

 18. Засвоєння основних прийомів гештальтерапії.

 19. Опанування основами клієнт – центрованої терапії К.Роджерса.

 20. Практичні навички дазайнаналізу, методики логотерапії.

 21. Оволодіння технікою когнітивної психокорекції.

 22. Засвоєння технічних прийомів транзактного аналізу.

 23. Засвоєння методик психокорекції сімейних відносин та стосунків між батьками і дітьми.

 24. Опанування методиками навіювання: наяву, під час неглибокого природного сну, в гіпнотичному стані, під час наркотичного сну.

 25. Засвоєння методів самонавіювання:

метод довільного самонавіювання Е.Кує,

прогресуюча м’язова релаксація (метод Джекобсона),

аутогенне тренування (метод І.Шульца),

самонавіювання по Еріксону.

 1. Навички раціональної психотерапії.

 2. Практичні вправи психосинтезу.

 3. Технічні прийоми нейролінгвістичного програмування.

 4. Проведення основних етапів позитивної психотерапії.

 5. Засвоєння методів короткочасної, довготривалої, підтримуючої, кризової та термінальної психотерапії.

 6. Засвоєння основних форми психотерапії: індивідуальна, сімейна, колективна, групова.

 7. Практичні навички застосування психотерапії і психокорекції у комплексному лікуванні та реабілітації хворих у психіатрії, наркології, сексології, неврології, клініці внутрішніх хвороб, акушерсько – гінекологічній та хірургічній практиці.

 8. Володіння навичками психотерапії в медицині катастроф, кризових станів, суїцидальної поведінки, та осіб, які зазнали насильства.


Схвалено на методичній нараді кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М.Савенка 30.03.2009 року, протокол №7.


Завідувач кафедри

д.мед.н., професор В.М.Пашковський


Практичні навички виробничої практики схвалені на засіданні предметної методичної комісії з терапевтичних дисциплін 29 квітня 2009 року, протокол №11.


^ Голова предметної методичної

комісії з терапевтичних дисциплін

д. мед. н., професор В.К.Тащук


Практичні навички виробничої практики схвалені на засіданні організаційної методичної комісії з виробничої практики „___”____________ 2009 року, протокол №___.


Голова організаціної методичної

комісії з виробничої практики

к. мед. н., доцент В.І.Гребенюк


^ 3. Зразок щоденника

виробничої практики лікарської з медичної психології


студент___VІ курсу ____ групи___ медико-психологічного факультету

_________________________________________________

на базі _______________з ______ 200_ р. до _____200_ p.

Керівник (від бази) _________________________________


Керівник (від навчального закладу) ___________________


^ Дата, години роботи


Перелік та зміст психотерапевтичних методів

Підпис керівника
Проведення сугестивної терапії у хворого К. в стані гіпнотичного сну. Інтерпретація методу і результати психотерапії наведені у додатку. Проведення раціональної терапії у хворого А., що страждає невротичними розладами. Інтерпретація методу і результати психотерапевтичного впливу наведені в додатку.

^ Проведення групової психотерапії за допомогою групової дискусії, психодрами. Інтерпретація методів і результати терапії наведені в додатку.


Підпис студента __________

^ 4. ПІДСУМКОВИЙ ЗВІТ

про виконану роботу під час виробничої практики

лікарської з медичної психології

студент___VІ курсу ____ групи___ медико-психологічного факультету

_________________________________________________

на базі _______________з ______ 200_ р. до _____200_ p.

Керівник (від бази) _________________________________


Керівник (від навчального закладу) ___________________
^ Практичні навички

Мінімум

Виконано

1.

Психологічне консультування

10
2.

Психологічна корекція

10
3.

Раціональна психотерапія

20
4.

Сугестивна психотерапія

5
5.

Самонавіювання

10
6.

Наркопсихотерапія

3
7.

Психоаналітична психотерапія

2
8.

Психосинтез

2
9.

Позитивна психотерапія

2
10.

Нейролінгвістичне програмування

3
11.

Групова психотерапія

5
12.

Гештальт - терапія

4
13.

Психодрама

4

^ 5. Навчально-дослідницька робота студентів (НДРС)


Під час проходження практики студенти проводять навчально-дослідницьку роботу, використовуючи знання, отримані у вищому медичному навчальному закладі та результати досліджень, одержані при проходженні практики, працюють з медичною літературою та літературними джерелами із загальної та медичної психології, патопсихології, психіатрії.

НДРС проводиться у формі підготовки рефератів, виконання індивідуальних завдань, включення в роботу елементів експериментально-психологічних обстежень, доповідей чи повідомлень на науково-практичних конференціях лікарень із складанням таблиць, схем, діаграм, стендів-лекцій тощо.

Теми навчально-дослідницької роботи студентів

лікарської з медичної психології:


 1. Гіпнозо – електросон.

 2. Плацебо – терапія.

 3. Психотерапія в народній медицині.

 4. Індивідуальна психологія та психотерапія А.Адлера.

 5. Психотерапія орієнтована на тіло В.Райха.

 6. У.Джеймс та психологія свідомості.

 7. Баррхус Ф. Скінер і радикальний біхевіоризм.

 8. Аналітична психологія К.Юнга і психотерапія.

 9. Вчення про гіпноз Ф.Месмера.

 10. Фракційний гіпноз.

 11. Колективний метод гіпносугестії Бехтєрєва.

 12. Шоковий метод гіпнотизації Шарко.

 13. Техніка гіпнотизації Шертока.

 14. Директивний груповий вплив наяву Дубровського при лікуванні заїкання.

 15. Метод умовно-рефлекторного лікування алкоголізму.

 16. Наркогіпноз.

 17. Модифікація АТ- І Лобзіна-Решетнікова.

 18. Модифікація АТ – І Клейнзорге-Клюмбієса.

 19. Психотонічне тренування по Мировському-Шогаму.

 20. Психом’язове тренування по Алексєєву.

 21. Активне самонавіювання по Ромену.

 22. Методи самонавіювання, аутотренінги.

 23. Йога. Медитація.

 24. Трансцендентальна медитація.

 25. Емоційно-вольове тренування А.Т.Філатова.

 26. Катарсична психотерапія. Гіпноаналіз.

 27. Імаготерапія.

 28. Трансперсональна психотерапія.

 29. Соціотерапія, соціодрама.

 30. Вербальні і невербальні методи групової психотерапії.

 31. Бібліопсихотерапія.

 32. Поведінкові тренінги.

 33. Психотерапія і парапсихологія. Парапсихологічні феномени.

 34. Натурпсихотерапія.

 35. Патогенетична психотерапія Мясищева.

 36. Телевізійна психотерапія.

 37. Психокібернетика. Комп’ютерна психотерапія.

 38. Сугестопедія.

 39. Музикотерапія. Танцювальна терапія.

 40. Казкотерапія. Лялькотерапія.

 41. Еріксоновський гіпноз.

 42. Комбіновані методи психотерапії.

 43. Психотерапія заїкання.

 44. Психотерапія та психокорекція в гастроентерології.

 45. Психотерапія та психокорекція в кардіології.

 46. Психотерапія у другій половині життя. Особливості, завдання, організаційні форми, методи та прийоми.

 47. Психотерапія та психокорекція в ендокринології.

 48. Психотерапія та психокорекція у дерматології.

 49. Психотерапія та психокорекція у курортології: особливості, завдання, організаційні форми, методи, показання.

 50. Психічне здоров’я . Захист здоров’я медпрацівників. Психологічний захист. Стосунки з колегами. Самовдосконалення.6. Перелік питань

диференційованого заліку з виробничої практики

лікарської з медичної психології

для студентів 6 курсу медичного факультету № 1

зі спеціальності 7.110110 – “Медична психологія”

на 2009/2010 навчальний рік


 1. Предмет та завдання психотерапії. Сучасний стан психотерапевтичної служби в Україні та перспективи подальшого розвитку.

 2. Організація психотерапевтичної служби в Україні.

 3. Психологічна допомога: психологічне консультування, психокорекція, психотерапія. Мета, завдання, різновиди, принципи, особливості.

 4. Теоретичні основи психотерапії: клінічні, психологічні, соціально-психологічні, психофізіологічні.

 5. Механізми лікувальної дії психотерапії і психокорекції.

 6. Оцінка ефективності психотерапії і психокорекції.

 7. Етико-деонтологічні принципи в психотерапії і психокорекції.

 8. Особистість психотерапевта, лікаря-психолога. Основні правила в психотерапії.

 9. Психологічна корекція як сфера діяльності практичного психолога. Визначення. Види психокорекції. Психокорекційна ситуація.

 10. Основні принципи, мета і завдання психокорекційної роботи. Вимоги до медичного психолога, який здійснює психокорекційні заходи.

 11. Особливості складання психокорекційних програм: принципи і основні види.

12. Стратегії психокорекції. Показання до психокорекції. Оцінка ефективності.

 1. Основні напрямки в зарубіжній психокорекційній практиці.

 2. Психодинамічний напрямок психокорекції. Корекційні впливи в класичному психоаналізі.

 3. Екзистенціальний напрямок у психокорекції. Основні положення, завдання і техніка.

16. Поведінковий напрямок у психокорекції. Методики, показання.

 1. Когнітивний напрямок у психокорекції. Особливості, методики, показання.

 2. Трансактний аналіз Е. Бека.

 3. Гештальттерапія Ф. Перзла.

 4. Методики практичної психокорекції.

 5. Ігротерапія. Основні види і форми.

 6. Арттерапія. Мета, завдання, основні напрямки. Музикотерапія. Бібліотерапія. Танцювальна терапія. Казкотерапія. Лялькотерапія.

 7. Психогімнастика. Мета, завдання, техніка.

 8. Методи поведінкової психокорекції. Метод систематичної десенсибілізації і сенсибілізації. Імерсійні методи. Методи, засновані на принципі біологічного зворотного зв’язку.

 9. Психодрама. Форми, види і методики психодрами.

 10. Групова психотерапія і психокорекція. Специфіка групової форми роботи, особливості комплектування групи. Групова динаміка, керівництво групою.

 11. Види корекційних груп. Тренінгові групи і соціально-психологічний тренінг. Групи зустрічей.

 12. Групи умінь. Тілесноорієнтовані групи.

 13. Методики психокорекції сімейних відносин та стосунків між батьками і дітьми.

 14. Форми психотерапії і психокорекції. Принципи та підходи, мета, методики. Показання і протипоказання.

 15. Індивідуальна психотерапія і психокорекція. Основні стадії, методи. Показання.

 16. Сімейна психотерапія і психокорекція. Теоретичні принципи, особливості. Методики. Показання.

 17. Колективна психотерапія: мета, принципи, форми, показання.

 18. Короткотривала, довготривала, підтримуюча психотерапія. Мета та завдання. Методи та напрямки роботи. Показання.

 19. Кризова психотерапія. Принципи та завдання. Методи, варіанти, організаційні форми.

 20. Термінальна психотерапія: принципи, підходи, методи.

 21. Інтегральні тенденції в психотерапії. Проблеми і можливості. Моделі інтегративного типу.

 22. Транскультуральний підхід в психотерапії. Традиційний вітчизняний досвід психотерапії. Транскультуральний підхід в західній психотерапії і психокорекції.

 23. Психотерапевтичне середовище і терапевтична спільнота. Основні положення, мета, методи, тенденції, ефективність.

 24. Психотерапія і фармакологія. Фармакотерапія як плацебо-ефект. Особливості співвідношення психотерапії і фармакотерапії при неврозах, психосоматичних розладах і психозах.

 25. Основні напрямки в сучасній психотерапії і психокорекції.

 26. Класифікація методів психотерапії і психокорекції.

 27. Раціональна психотерапія: мета, техніка, показання.

 28. Сугестивна психотерапія: методики і самонавіювання.

 29. Гіпносугестивна психотерапія. Методи і техніка гіпнотизування, ступені і види гіпнозу.

 30. Показання, протипоказання, ускладнення при гіпнотерапії.

 31. Наркопсихотерапія: техніка, варіанти, показання.

 32. Методи самонавіювання (аутосугестія).

 33. Вільне самонавіювання (метод Кує).

 34. Прогресуюча м’язова релаксація Джекобсона.

 35. Аутогенне тренування Шульца: АТ-1 і АТ-2.

 36. Модифікації АТ: “органотренування”, Мировського-Шогама, Алєксєєва, Філатова та ін.

 37. Емоційно-стресова психотерапія В. Рожнова.

 38. Психоаналіз і недирективна психотерапія.

55.Класичний психоаналіз З.Фрейда. Основи психоаналізу. Мета, роль аналітичної техніки, тривалість терапії, показання.

 1. Психосинтез.

 2. Позитивна психотерапія Пезешкіана.

58.Нейролінгвістичне програмування.

59.Психодрама Я.Морено.

 1. Клієнт - центрована терапія Роджерса.

 2. Поведінкова (біхевіоральна) психотерапія.

 3. Методи когнітивно – поведінкової психотерапії.

 4. Сімейна психотерапія.

 5. Комбіновані методи психотерапії.

 6. Психотерапія і парапсихологія: біоенергетичне цілительство, парапсихологічні феномени.

 7. Психопрофілактика: завдання, види, методи.

 8. Психотерапія, психопрофілактика і психокорекція як система у комплексному лікуванні та реабілітації хворих.

 9. Психотерапія і психокорекція у психіатрії. Психотерапія і психокорекція стресових станів, неврозів, акцентуацій характеру, розладів особистості (психопатії).

 10. Психотерапія і психокорекція психосоматичних і соматопсихічних розладів.

 11. Психотерапія в системі реабілітації пацієнтів з ендогенними психозами.

 12. Психотерапія і психокорекція в наркології. Психотерапія алкоголізму, наркоманій.

 13. Психокорекція і психотерапія адиктивної поведінки у підлітків, які зловживають психоактивними речовинами.

 14. Психокорекційна робота з батьками девіантних підлітків.

 15. Психотерапія і психокорекція в сексології та андрології: сексуальних дисгармоній подружніх пар, сексуальних розладів у чоловіків та жінок, сексуальних девіацій та перверзій.

 16. Психотерапія і психокорекція в неврології: невротичного компоненту при органічних, інфекційних, судинних, травматичних захворюваннях нервової системи.

 17. Психотерапія і психокорекція в клініці внутрішніх хвороб.

 18. Вікові аспекти психотерапії і психокорекції. Особливості психотерапії в педіатрії, геронтології.

 19. Психотерапія і психокорекція в акушерстві та гінекології. Психофармакологічний метод знеболення пологів.

 20. Психотерапія і психокорекція в клініці хірургічного профілю.

 21. Психотерапія і психокорекція в курортології.

 22. Психокорекція, психопрофілактика та психотерапія в спортивній і військовій медицині.

 23. Психокорекція та психотерапія в медицині катастроф, кризових станів, суїцидальної поведінки, та осіб, які зазнали насильства.Перелік питань диференційованого заліку з виробничої практики лікарської з медичної психології схвалений на засіданні кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М.Савенка 30.03.2009 року, протокол № 7.


Завідувач кафедри

д. мед. н., професор В.М.Пашковський


Перелік питань диференційованого заліку з виробничої практики лікарської з медичної психології схвалений на засіданні предметної методичної комісії з терапевтичних дисциплін 29 квітня 2009 року, протокол №11.

Голова предметної методичної

комісії з терапевтичних дисциплін,

д. мед. н., професор В.К.Тащук


Перелік питань диференційованого заліку з виробничої практики лікарської з медичної психології схвалений на засіданні організаційної методичної комісії з виробничої практики „__”_____________ 2009 р. протокол № ___.


Голова організаційної методичної

комісії з виробничої практики,

к. мед. н., доцент В.І.Гребенюк


Методика проведення диференційованого заліку

З виробничої практики

^ ЛІКАРСЬКОЇ З МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

на 6 курсі медичного факультету № 1

за спеціальністю 7.1101100 „Медична психологія”


Диференційований залік складається студентами в останній день виробничої практики комісії, до складу якої входять керівник практики від вищої школи (навчального закладу) і керівники (загальний і безпосередній) від бази практики.

Критерієм якості проходження практики студентів є засвоєння практичних навичок, вмінь, знань, передбачених програмою з виробничої практики з психотерапії та психокорекції у клінічній практиці.

До диференційованого заліку допускаються студенти, які відвідували виробничу практику, опанували основні практичні навички і вміння застосування методів і форм психокорекції та психотерапії із врахуванням нозологічної і вікової специфіки, виконали самостійну роботу по загальноклінічному та патопсихологічному обстеженню хворих, встановленню клінічного діагнозу, складанню психокорекційних програм, по підбору і застосуванню психотерапевтичних та психокорекційних методів і прийомів з урахуванням особистості пацієнта та клінічних проявів і успішно її захистили.

Диференційований залік проводиться в усній формі шляхом співбесіди за переліком питань. Оцінка на іспиті виставляється з врахуванням поточної успішності та вмінь самостійного проведення патопсихологічного дослідження та надання медико-психологічної та психотерапевтичної допомоги хворим.

Методика проведення диференційованого заліку з виробничої практики лікарської з медичної психології схвалена на засіданні кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М.Савенка 30.03.2009 року, протокол № 7.


Завідувач кафедри

д. мед. н., професор В.М.Пашковський


Методика проведення диференційованого заліку з виробничої практики лікарської з медичної психології схвалена на засіданні предметної методичної комісії з терапевтичних дисциплін 29 квітня 2009 року, протокол №11.


Голова предметної методичної

комісії з терапевтичних дисциплін,

д. мед. н., професор В.К.Тащук


Методика проведення диференційованого заліку з виробничої практики лікарської з медичної психології схвалена на засіданні організаційної методичної комісії з виробничої практики „__”_____________ 2009 р. протокол № ___.

Голова організаційної методичної

комісії з виробничої практики,

к. мед. н., доцент В.І.Гребенюк
^

7. КРИТЕРІЇ оцінки рівня знань і вмінь


з виробничої практики лікарської з медичної психології

студентів 6 курсу медичного факультету № 1

за спеціальністю 7.1110110 - „Медична психологія”


Оцінка ВІДМІННО виставляється студенту, який глибоко і змістовно оволодів матеріалом, що передбачений програмою, вичерпно, грамотно і логічно висвітлює питання патопсихологічного дослідження психічних функцій, клініко-психопатологічного дослідження стану хворого, знає основні категорії медичної психології, вміє дослідити особистість, володіє медико-психологічними прийомами та психотерапевтичними методами надання допомоги хворим, заходами реабілітації та профілактики у залежності від хвороби та стану особистості хворого. Вільно застосовує набуті знання та вміння у практичній діяльності лікаря-психолога. Правильно обґрунтовує свої рішення.

Оцінка ДОБРЕ виставляється студенту, який добре оволодів матеріалом програми, грамотно відповідає на питання, не допускає суттєвих неточностей. Правильно користується теоретичними положеннями при вирішенні практичних завдань. Добре володіє необхідними навичками та прийомами патопсихологічного обстеження, психодіагностики, надання медико-психологічної і психотерапевтичної допомоги хворим і заходами реабілітації та профілактики.

Оцінка ЗАДОВІЛЬНО виставляється студенту, який поверхово знає лише основний матеріал, допускає помилки при проведенні патопсихологічного дослідження хворого та виборі методу психотерапевтичного впливу. Неточно дає формулювання і визначення понять. Непослідовно висвітлює матеріал програми. Виникають труднощі при застосуванні знань та вмінь у практичній роботі.

Оцінка НЕЗАДОВІЛЬНО виставляється студенту, який не оволодів значною частиною програмного матеріалу виробничої практики, допускає суттєві помилки при патопсихологічному дослідженні психічних функцій та виборі методик психокорекції та психотерапії. Не може надати медико-психологічну допомогу, розробити програми психокорекційних заходів.


Критерії схвалені методичною нарадою кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М.Савенка 30.03.2008 року, протокол № 7.

Завідувач кафедри

д. мед. н., професор В.М.Пашковський


Критерії схвалені на засіданні предметної методичної комісії з терапевтичних дисциплін 29 квітня 2009 року, протокол № 11.

Голова

предметної методичної комісії

з терапевтичних дисциплін

д. мед. н., професор В.К.Тащук


Критерії схвалені на засіданні організаційної методичної комісії з виробничої практики „__”_____________ 2009 р. протокол № ___.


Голова організаційної методичної

комісії з виробничої практики,

к. мед. н., доцент В.І.Гребенюк


Перелік рекомендованої навчальної

та навчально-методичної літератури

^ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 6 КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 7.110110 – „МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ”


Основна:

 1. Бурлачук Л.Б., Грабская Н.А., Кочарян А.С. Основы психотерапии. – Киев: Ника-Центр; Москва: Алетейа, 1999. – 232 с.

 2. Вітенко І.С. Загальна та медична психологія. – Київ: Здоров’я, 1994. – 291 с.

 3. Гештальттерапия: Теория и практика / Пер. с англ. Булыгина И.; под общ. ред. Папуш М. – М.: ЭКСМО пресс, 2000. – 320 с.

 4. Гринсон Р. Техника и практика психоанализа. – М.: Класс,1998.

 5. Групповая психотерапия /Под ред. Б.Д.Карвасарского, С.Ледера. – М. Медицина, 1990. – 384 с.

 6. Демьянов Ю.Г. Основы психопрофилактики и психотерапии: Пособие- практикум – СПб: ИД «МиМ» - «Паритет», 1999. – 224 с.

 7. Зубалый Н.П., Левочкина А.М. Основы психотерапии: Учебное пособие. – Одесса: МАУП, 2001. – 160 с.

 8. Лобзин В.С., Решетников М.М. Аутогенная тренировка.- Л.: Медицина, 1986.- 272 с.

 9. Мустакас К. Игровая терапия / Пер. с англ. Авидон – СПб: Речь 2000. – 288 с. (Психотерапия на практике).

 10. Найт С. Руководство по NLP: Нейролингвистическое программирование (НЛП) / Пер. с англ. Юркан М. – СПб: Речь, 2000. 224 с. (Психотерапия на практике).

 11. Осипова А.А. Введение в практическую психокоррекцию, групповые методы работы. – М.: МПСИ; Воронеж: МОДЭК, 2000. – 240 с.

 12. Осипова А.А. Общая психокоррекция: Учебное пособие. – М.: Творческий центр «Сфера», 2000. –512 с.

 13. Пезешкиан Н. Психосоматика и позитивная психотерапия. Пер. с нем.- М.: Медицина, 1996.- 464 с.

 14. Перлз Ф.С. и др. Практикум по гештальттерапии / Ф.С. Перлз, П. Гудмен, Р.Хефферлин. – М.: Изд-во института психотерапии, 2001. – 240 с.

 15. Петрушин В.И. Музыкальная психотерапия: Теория и практика. Учебное пособие. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 1999. – 176 с.

 16. Практикум по арт-терапии / Под ред. Копытин А.И. – СПб: Питер, 2000. – 448 с.

 17. Психотерапевтическая энциклопедия / Под ред.Б.Д.Карвасарского.- С.-Петербург.»Питер», 1998.- 713 с.

 18. Психотерапия / Под ред. Б.Д.Карвасарского.- С.-Петербург: Из-во «Питер», 2000.- 544 с.

 19. Рудницький Р.І. Практикум з психотерапії. – Чернівці: БДМА, 2001. – 102 с. (Навчальна література)

 20. Слободяник А.П. Психотерапия, внушение, гипноз. Изд. 3-е, перераб. и доп.- Киев.: Здоровье,1977.- 476 с.

 21. Техники групповой психотерапии: Пособие. 3-е международное издание / Д.Корн, М.Корн, П.Колланен, Д.М.Рассел; Пер. с англ. Смирнов А. – СПб: Питер, 2001. – 320 с.

 22. Фримен Д. Техники семейной психотерапии: Пособие / Под общ. ред. Копытин А.И. – СПб: Питер, 2001.- 384 с.

 23. Ялом И. Теория и практика групповой психотерапии: 5-е междунар. изд. / Пер. с англ. Жужунова С. – СПб: Питер, 2000. – 640 с.

Додаткова:

 1. Аддер Х. НЛП: Современные психотехнологии: Пер. с англ.. – СПб: Питер, 2000 – 160 с.

 2. Акимова М.К. Психологическая коррекция умственного развития школьников: Учебное пособие. – М.: Академия, 2000. – 160 с.

 3. Александров А.А. Современная психотерапия. М., 1998. – 335 с.

 4. Большой толковый психологический словарь. Т. 1 : Пер. с англ. 2-е изд./ Сост. Ребер А.. – М. :Вече; М.: АСТ, 2001 – 592 с.

 5. Вид В.Д. Психотерапия шизофрении: Руководство. 2-е изд., перераб. и доп. – СПб: Питер, 2001. - 432 с.

 6. Вітенко І.С., Вітенко Т.І. Основи психології: Підр. для студ. вищ. мед. навч. закладів ІІІ – ІV рівнів акредит. Вінниця: Нова книга, 2001. – 255 с.

 7. Игровая семейная психотерапия / Под ред. Шефер Ч., Кэри Л.; Пер. с англ. Копытин А.И. – СПб: Питер, 2001 – 384 с.

 8. Игумнов С.А. Клиническая психотерапия детей и подростков: Справочное пособие/Под ред. В.Т.Кондрашенко. - Мн.: Беларусская наука, 1999.-189 с.

 9. Карвасарский Б.Д. Психотерапия. – М.: Медицина, 1985. – 302 с.

 10. Карвасарский Б.Д. Неврозы. – М.: Медицина, 1990.

 11. Климов Е.А. Основы психологии (практикум). Учебное пособие- М.: ЮНИТИ, 1999. – 176 с.

 12. Клиническая психология / Под ред. М. Перре, У. Бауманна. СПб.: Питер, 2002. – 1312 с.

 13. Кондрашенко В.Т., Донской Д.Н., Общая психотерапия. Учебное пособие. Изд. 2-е, перераб. и доп. Минск «Вышейшая школа», 1977. – 463 с.

 14. Кратохвил С. Психотерапия семейно – сексуальных дисгармоний. – М., 1991.325 с.

 15. Кришталь В.В., Андрух Г.П. Сексуальная дисгармония супружеской пары. – Харьков, НПФ “Велес”, 1996. – 112 с.

 16. Кришталь В.В., Григорян С.Р. Сексология. Клиническая сексология женщин. Т.4. – Харьков “Академия сексологических исследований”, 1998.- 171 с.

 17. Кришталь В.В., Григорян С.Р. Сексология. Клиническая сексология мужчин. Т.3. – Харьков “Академия сексологических исследований”, 1998.- 190 с.

 18. Леви Д.А. Семейная психотерапия. История, теория, практика.- СПб, 1992.

 19. Лейту Г. Психодрама: теория и практика. Классическая психодрама Я.Л. Морено. – М., 1994.

 20. Менделевич В.Д. Клиническая медицинская психология. Практическое руководство.-М: МЕДпресс».- 1999.- 567 с.

 21. Мышляков С.Ю. Гипноз. Руководство для врачей.- М.: Медицинская книга; Н.Новгород: Из-во НГМА, 1999.- 267 с.

 22. Нахимовский А.И., Шишков В.В. Практическая психотерапия. – СПб: Питер, 2001. – 512 с.

 23. Осипова А.А. Введение в теорию психокоррекции. – М.: МПСИ; Воронеж, МОДЭК, 2000. – 320 с.

 24. Пріц А. Психотерапія – нова наука про людину. – Львів. – ІНВП “Електрон”, 1998. – 392 с.

 25. Психіатрія /О.К.Напрєєнко, І.Й.Влох, О.З.Голубков; За ред. проф. О.К.Напрєєнка. – К.Здоров’я, 2001. – 584 с.

 26. Психиатрия, психосоматика, психотерапия /М.Бауэр, Г.Фрайбергер, Г. Газельбек и др.; Пер. с нем.- М.: Алетейа, 1999.- 504 с.

 27. Психологическое консультирование: Теория и практика. Учебное пособие. М.: Академия, 2000. – 240 с.

 28. Психосексология: Хрестоматия. – Мн.: Харвест, 1998. – 496 с.

 29. Рудестам К. Групповая психотерапия. – СПб, 1998.

 30. Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека. – М., 1994.

 31. Руководство по психиатрии /Под ред. Г.В.Морозова , в 2-х томах.- М.:Медицина, 1988.- Т.2, С.638-639.

 32. Свядощ А.М. Психотерапия: Пособие для врачей.- СПб: Питер, 2000.-288 с.

33.Семейная психотерапия: Хрестоматия / Э.Эйдемиллер, Н.Александрова, В.Юстицкис. – СПб: Питер, 2000. – 512 с.

 1. Спиваковская А.С. Психотерапия: игра, детство, семья: В двух томах. – М.: Экмопресс, 2000. – 464 с.

 2. Столороу Роберт Бернард Брандшафт, Джордж Атвуд. Клинический психоанализ. Интерсубъективный подход. – М: Когито – Центр, 1999.

 3. Томэ Х., Кэхле Х. Современный психоанализ. В 2-х томах. Т.2: Практика /Пер. с англ.; Под ред. А.В.Казанской. – М.: “Прогресс – Литера”, 1996.- 746 с.

37. Филатов А.Т. Аутогенная тренировка.- Київ.: Здоров”я, 1979. – 148 с.

38. Фрейд З. Введение в психоанализ. М., 1989.

39. Шевандрин Н.И. Психодиагностика, коррекция и развитие личности. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 1998.

40. Шерток Л. Гипноз.- М.,1992.

41. Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В.В. Психология и психотерапия семьи: Руководство: 2-е изд. расширен. и дополн. – СПб: Питер, 2000. – 656 с.

 1. Энциклопедия психологической помощи /Сост. Тащева А. – Ростов-на-Дону: Фенис, 2000. – 544 с.

 2. Юрчук В.В. Современный словарь по психологии. – Минск: Элайда, 2000. – 704 с.

 3. Юнг К.Г. Конфликты детской души. – М., 1994.

 4. Ялом И. Теория и практика групповой психотерапии: 5-е международ. Изд./ Пер. с англ. Жужанова С. - СПб: Питер, 2000. – 640 с.

 5. Ялом И. Экзистенциальная психотерапия. – М., 1999.Завідувач кафедри

д. мед. н., професор В.М.Пашковський


Схожі:

Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я України
Міністерство охорони здоров'я України, Київ, 1994 р.) та "Програми виробничої та переддипломної практики" за спеціальністю 11020101...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я України
Міністерство охорони здоров'я України, Київ, 1994 р.) та "Програми виробничої та переддипломної практики" за спеціальністю 11020101...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я україни
Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської
Міністерство охорони здоров’я україни iconЛекція: “ Правові основи організації охорони здоров'я
Міністерство охорони здоров‘я україни вднзу «українська медична стоматологічна академія» Кафедра соціальної медицини, організації,...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України Національн ий медичн ий університет ім ені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Ки ївської міської держа вної а дміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України Національний медичний університет імені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України Національний медичний університет імені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я україни
Пропедевтики дитячих хвороб. Програми навчальної дисципліни для студентів вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації”...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України
Дитяча неврологія”, схваленої Кординаційною науково-методичною радою з післядипломної освіти лікарів І провізорів при Головному управлінні...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я україни донецький національний медичний університет ім. М. Горького збірник алгоритмів стоматологічних маніпуляцій
Рекомендовано цмк з вищої медичної освіти Міністерства охорони здоров`я України як навчальний посібник для студентів стоматологічних...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи