Міністерство охорони здоров’я україни icon

Міністерство охорони здоров’я україни
Скачати 247.84 Kb.
НазваМіністерство охорони здоров’я україни
Дата28.06.2012
Розмір247.84 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖУЮ”

В.о. проректора з навчальної роботи

професор Ю.Т.Ахтемійчук

„___”________________ 2009 р.

.


Робоча навчальна програма виробничої практики

З ПАТОПСИХОЛОГІЇ ТА ПСИХІАТРІЇ


на 2009/2010 навчальний рік

Факультет – медичний № 1

Спеціальність – медична психологія

Кафедра – нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М. Савенка

Курс – п’ятий

Практичні заняття – 34 години

Самостійна робота – 18 годин

Диференційований залік – 2 години

Всього – 54 години


Чернівці -2009 р.


Робоча навчальна програма складена на основі „Програми (наскрізної) та методичного забезпечення виробничої практики студентів 2-6 курсів медико-психологічного факультету вищих медичних навчальних закладів ІІІ – ІV рівня акредитації за спеціальністю 7.110110 „Медична психологія”, яка погоджена Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України 15 травня 2002 року та затверджена Начальником Головного управління освіти, науки та інформаційно-аналітичного забезпечення МОЗ України 15 травня 2002 року.


Робочу навчальну програму виробничої практики з патопсихології та психіатрії склала доцент кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М.Савенка, к. мед. н. Карвацька Н.С.


Робоча навчальна програма виробничої практики з патопсихології та психіатрії схвалена на засіданні кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М.Савенка 30.03.2009 року, протокол № 7.


Завідувач кафедри

нервових хвороб, психіатрії

та медичної психології

д. мед. н., професор В.М.Пашковський


Робоча навчальна програма виробничої практики з патопсихології та психіатрії схвалена на засіданні предметної методичної комісії з терапевтичних дисциплін 29 квітня 2009 року, протокол №11.


^ Голова предметної методичної

комісії з терапевтичних дисциплін

д. мед. н., професор В.К.Тащук


Робоча навчальна програма виробничої практики з патопсихології та психіатрії схвалена на засіданні організаційної методичної комісії з виробничої практики „___”_______________ 2009 року, протокол №___.


^ Голова організаційної методичної

комісії з виробничої практики,

к.мед.н., доцент В.І.Гребенюк


1. Загальні мета та завдання


Сучасний фахівець повинен бути високоосвіченою, всебічно розвинутою особистістю, здатною постійно вдосконалювати свою лікарську та психологічну майстерність, готовим завжди надати медичну і психологічну допомогу хворому, пам'ятаючи про високе покликання лікаря-гуманіста, гідного громадянина своєї Батьківщини.

Виробнича практика студентів вищої медичної школи проводиться для перевірки та закріплення знань і практичних навичок, отриманих при вивченні основних клінічних і теоретичних дисциплін, а також медичної психології, психіатрії, патопсихології і психокорекції, їх подальшого поглиблення й удосконалення під час роботи в лікувально-профілактичних закладах, а також для ознайомлення з умовами роботи лікаря-психолога в місті, районі та селі, з організацією лікувальної, протиепідемічної, санітарно-освітньої, профілактичної, психодіагностичної, психокорекційної та консультативної роботи, з основами етики й медичної та психологічної деонтології, для набуття й закріплення навичок, професійно необхідних лікарю-психологу.

^ Для ефективного проходження практики студенти повинні:

1.1. ЗНАТИ: принципи організації та основи законодавства України з охорони здоров’я; сучасну класифікацію психічних і поведінкових розладів (МКХ-10); предмет і завдання медичної психології, основні теоретико-методологічні проблеми медичної психології; системний підхід до розуміння психологічної структури захворювання, лікування і реабілітації хворих; основні (фундаментальні) медичні поняття: етіологія, патогенез, саногенез, симптом, синдром, клінічний діагноз, оцінка психологічного стану, функціональний діагноз; основи загальної та спеціальної психіатрії і неврології; межові психічні розлади (неврози), саморуйнівну поведінку; психологічні (психогенні) фактори в етіології, патогенезі і патопластиці психічних і психосоматичних порушень; порушення психічної адаптації, стресові розлади, кризові стани; класифікацію методів медичної психології; поняття психологічного діагнозу; основні категорії медичної психології; стандартизовані і нестандартизовані патопсихологічні методики, класифікацію психологічних тестів; патопсихологічну феноменологію, її нозологічну і синдромологічну специфіку, діагностичне та експертне значення; основні концепції психосоматичних розладів; теоретичні, методологічні і методичні підходи при вирішенні завдань психопрофілактики і психогігієни; реабілітаційний підхід в медицині; основні принципи психологічного супроводження лікувального процесу; психологічні аспекти медикаментозної і немедикаментозної терапії; особливості роботи медичних психологів в стаціонарі, амбулаторно-профілактичних закладах; психологічні основи психотерапії; правові аспекти діяльності медичних психологів; деонтологічні аспекти поведінки медичного психолога; клінічну, лабораторно-інструментальну діагностику внутрішніх захворювань у пацієнтів різного віку, особливо на ранніх стадіях їх перебігу, тактику ведення хворих в амбулаторних умовах і покази до їх госпіталізації, що найчастіше зустрічаються в амбулаторній практиці залежно від віку хворого та його стану; контингенти хворих, які підлягають диспансерному нагляду; основи медико-соціальної експертизи.

1.2. ВМІТИ: проводити психологічні дослідження з урахуванням нозологічної і вікової специфіки; створювати необхідний психологічний контакт; планувати і організовувати психологічні дослідження; володіти основними експериментально-психологічними методами дослідження особистості та нейропсихологічними дослідженнями; здійснювати кількісний і якісний аналіз результатів дослідження; організовувати і проводити комп’ютерну діагностику; застосовувати основні методи психологічної корекції (індивідуальної, сімейної, групової) в роботі з хворими, методи психологічного консультування з урахуванням нозологічної і вікової специфіки; методи індивідуального, групового і сімейного консультування здорових з урахуванням структури та рівня організації особистості і вікової специфіки у зв’язку із задачами психопрофілактики; організовувати психотерапевтичне середовище, проводити особистісні і професійно-орієнтовані тренінги; вести поліклінічний прийом, визначати необхідність диспансеризації та встановлювати диспансерну групу, давати рекомендації щодо подальшого нагляду та лікування; проводити патронажну роботу, вирішувати питання експертизи працездатності, заповнювати направлення на МСЕК та екстрені повідомлення в СЕС на інфекційного хворого; розробляти гігієнічні рекомендації хворому щодо харчування, режиму, професійної діяльності, фізичної культури, загартування, відпочинку та інших елементів особистої гігієни; оформляти направлення на фізіотерапію, ЛФК, масаж, мануальну терапію; надавати невідкладну медичну допомогу хворим на догопітальному етапі при різноманітних патологічних (кризових) станах; виписувати рецепти.

^ 2. ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК

виробничої практики з Патопсихології та психіатрії

для студентів 5 курсу медичного факультету

за спеціальністю 7.110110 – “Медична психологія”

на 2009/2010 навчальний рік


Практичні навички та уміння лікаря за спеціальністю “Медична психологія”, крім загально медичних, повинні забезпечувати кваліфіковане професійне вирішення задач в галузі психодіагностики, психологічного консультування, психокорекції, патопсихології, психіатрії та психотерапії.

Обов’язковими для закріплення та набуття студентами є наступні практичні навички:

 1. Проведення клінічного інтерв’ю (психологічна бесіда, збір психологічного анамнезу).

 2. Створення необхідного психологічного контакту.

 3. Діагностики патопсихологічних регістр-синдромів.

 4. Планування і організації патопсихологічних досліджень.

 5. Здійснення кількісного і якісного аналізу результатів дослідження.

 6. Застосування методів психологічної корекції, психологічного консультування і проведення тренінгів.

 7. Амбулаторного прийому хворих (дорослих і дітей) в психоневрологічному диспансері, надання їм медичної допомоги вдома, проведення диспансеризації та патронажної роботи, профоглядів, оформлення листків непрацездатності, карт екстреного повідомлення про інфекційних хворих, направлень на МСЕК, аналіз даних ЕКГ, рентгенологічного, лабораторного дослідження та санітарно-просвітницької роботи на лікарській дільниці.

Схвалено на методичній нараді кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М.Савенка 30.03.2009 року, протокол № 7.


Завідувач кафедри

д.мед. н., професор В.М.Пашковський

^ 3. ЗРАЗОК ЩОДЕННИКА

виробничої практики з патопсихології та психіатрії

студент___V курсу ____ групи___ медико-психологічного факультету

_________________________________________________

на базі _______________з ______ 200_ р. до _____200_ p.

Керівник (від бази) _________________________________
Керівник (від навчального закладу) ___________________
^ Дата, години роботи


Перелік і зміст практичних навичок

Підпис викладача
Проведення клінічного інтерв'ю (психологічна бесіда, збір психологічного анамнезу, аналіз біографії. Результати та інтерпретація представлені в додатках. Проведення патопсихологічного дослідження порушень інтелекту за допомогою прогресивних таблиць Равена, теста Векслера. Результати та інтерпретація досліджень представлені в додатках.

^ Проведення патопсихологічного Обстеження особистості з акцентуаціями характеру з допомогою опитувальника Шмішена. Протокол дослідження представлений у додатку.

Проведення клініко-психопатологічного дослідження психічнохворого. Визначення симптомів і синдромів розладів психічної діяльності. Встановлення попереднього діагнозу. Призначення лікування. Розробка заходів по реабілітації психічнохворого та профілактики рецидивів.

Підпис студента_________^ 4. ПІДСУМКОВИЙ ЗВІТ

про виконану роботу під час виробничої практики

з патопсихології та психіатрії

студент___V курсу ____ групи___ медико-психологічного факультету

_________________________________________________

на базі _______________з ______ 200_ р. до _____200_ p.
^ Практичні навички

Мінімум

Відмітка про виконання

1.

Скласти програму і організувати психологічне дослідження хворого

2
2.

Проведення психологічної бесіди (клінічного інтерв'ю)

5
3.

Провести патопсихологічне дослідження психічних функцій у хворих:

сприйняття,

уваги,

пам'яті,

мислення,

інтелекту,

емоційно-вольової сфери,

стану свідомості2

2

2

2

2

2

2
4.

Виявити основні патопсихологічні регістр-синдроми

5
5.

Виявити симптоми психічних розладів у психічнохворого (непсихотичні та психотичні)


5
6.

Виявити тип внутрішньої картини хвороби

5
7.

Проводити раціональну психотерапію.

5
8.

Дослідження особистості хворого з допомогою ММРІ (СМОЛ). Патопсихологічна оцінка результатів дослідження

1
9.

Дослідження особистості хворого з допомогою тематичного аперцептивного тесту (ТАТ). Патопсихологічна оцінка результатів дослідження

1
10.

Дослідження особистості за допомогою методики Дембо-Рубінштейн. Патопсихологічна оцінка результатів дослідження.

1
11.

Дослідження акцентуйованих рис особистості за допомогою опитувальників К.Леонгарда та Шмішека. Патопсихологічна оцінка результатів дослідження

1
12.

Дослідження особистості хворого за допомогою тесту Айзенка. Патопсихологічна оцінка результатів дослідження

1
13.

Дослідження особистості хворого за допомогою кольорового тесту Люшера. Патопсихологічна оцінка рівня реактивної і особистісної тривоги

1
14.

Дослідження типів психічного реагування особистості на соматичне захворювання за допомогою тесту ЛОБІ. Оцінка результатів дослідження.

1
15.

Дослідження девіантних і делінквентних форм поведінки і акцентуацій характеру у підлітків за допомогою ПДО. Патопсихологічна оцінка результатів дослідження

1
16.

Медико-психологічне консультування і психокорекція осіб з проявами страху і тривоги

2
17.

Медико-психологічне консультування і психокорекція осіб у стані посттравматичного стресу

2
18.

Медико-психологічне консультування і психокорекція хворих з психосоматичними розладами

2
19.

Медико-психологічне консультування і психокорекція осіб із суіцидальною поведінкою

2
20.

Медико-психологічне консультування і психокорекція хворих з психічними (психотичними) розладами

2
21.

Медико-психологічне консультування і психокорекція хворих на алкоголізм, наркоманії і токсикоманії

2


^ 5. Навчально-дослідницька робота студентів (НДРС)


Під час проходження практики студенти проводять навчально-дослідницьку роботу, використовуючи знання, отримані у вищому медичному навчальному закладі та результати досліджень, одержані при проходженні практики, працюють з медичною літературою та літературними джерелами із загальної та медичної психології, патопсихології, психіатрії.

НДРС проводиться у формі підготовки рефератів, виконання індивідуальних завдань, включення в роботу елементів експериментально-психологічних обстежень, доповідей чи повідомлень на науково-практичних конференціях лікарень із складанням таблиць, схем, діаграм, стендів-лекцій тощо.

Теми навчально-дослідницької роботи з патопсихології та психіатрії:

 1. Методики патопсихологічного дослідження пам’яті. Особливості проведення та оцінки результатів.

 2. Методики патопсихологічного дослідження уваги. Особливості проведення та оцінки результатів.

 3. Методики патопсихологічного дослідження мислення. Особливості проведення та оцінки результатів.

 4. Методики патопсихологічного дослідження інтелекту. Особливості проведення та оцінки результатів.

 5. Методики патопсихологічного дослідження емоційно-вольової сфери. Особливості проведення та оцінки результатів.

 6. Проективні методики дослідження особистості. Особливості проведення та оцінки результатів.

 7. Фебрільна шизофренія: етіологія, патогенез, особливості клініки, лікування.

 8. Шизоафективний розлад: етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування, реабілітація.

 9. Розлади особистості при епілепсії. Медико-психологічна допомога хворим та членам їх сімей.

 10. Аддиктивна поведінка: види, заходи психокорекції. Психопрофілактика.

 11. Ігрові залежності – сучасний стан проблеми.

 12. Нервова анорексія: етіологія, патогенез, клініка.

 13. Психотерапія нервової анорексії (методики, їх ефективність).

 14. Масковані депресії: діагностика, лікування, профілактика.

 15. Психосоматичні розлади: етіологія, патогенез, клініка.

 16. Психодинамічні теорії формування психосоматозів. Особливості лікування.

 17. Патоморфоз психічних розладів.

 18. Трудотерапія в лікуванні психічнохворих.

 19. Реабілітація хворих, які перебувають на стаціонарному лікуванні в психіатричній клініці.

 20. Госпіталізм – визначення, прояви, профілактика.

 21. Санітарно-освітні заходи по профілактиці тютюнопаління у дітей.

 22. Розробка заходів по дестигматизації психічнохворих.6. Перелік питань

для прийому диференційованого заліку з виробничої практики з патопсихології та психіатрії для студентів 5 курсу медичного факультету

за спеціальністю 7.110110 – “Медична психологія”

на 2009/2010 навчальний рік


 1. Особливості і завдання патопсихологічного дослідження.

 2. Методики експериментальної патопсихології.

 3. Проведення патопсихологічного дослідження.

 4. Аналіз отриманих результатів і висновки.

 5. Функціональні проби і тести в патопсихології.

 6. Деонтологічні аспекти діяльності патопсихолога.

 7. Організація роботи патопсихологічної лабораторії.

 8. Патопсихологічний експеримент.

 9. Підбір експериментальних методик.

 10. Методики дослідження уваги і сенсомотороних реакцій.

 11. Патопсихологічна оцінка розладів уваги і сенсомоторних реакцій.

 12. Методики дослідження пам’яті.

 13. Патопсихологічна оцінка розладів пам’яті.

 14. Методики дослідження рівня і перебігу процесів мислення.

 15. Патопсихологічна оцінка розладів мислення.

 16. Психометричні методи дослідження інтелекту.

 17. Патопсихологічна оцінка порушень інтелекту.

 18. Дослідження почуттів та емоцій.

 19. Патопсихологічна оцінка розладів афективної сфери.

 20. Методики для дослідження особливостей особистості.

 21. Проективні методи дослідження особистості.

 22. Дослідження функції мови.

 23. Дослідження праксису.

 24. Дослідження гнозису.

 25. Патопсихологічні дослідження хворих на шизофренію.

 26. Патопсихологічні дослідження хворих х розумовою відсталістю.

 27. Патопсихологічні дослідження хворих з афективною патологією.

 28. Патопсихологічні дослідження хворих на епілепсію.

 29. Патопсихологічні дослідження хворих на старече недоумство (старечу деменцію).

 30. Патопсихологічні дослідження хворих на пресенильні психічні розлади.

 31. Патопсихологічні дослідження хворих на церебральний атеросклероз.

 32. Патопсихологічні дослідження хворих з наслідками черепно-мозкової травми.

 33. Патопсихологічні дослідження хворих на алкоголізм.

 34. Патопсихологічні дослідження хворих на наркоманії і токсикоманії.

 35. Патопсихологічні дослідження хворих з межовими нервово-психічними розладами.

 36. Патопсихологічні дослідження хворих на хворобу Альцгеймера.

 37. Патопсихологічні дослідження при акцентуаціях характеру.

 38. Патопсихологічні регістр-синдроми, їх нозологічна специфічність.

 39. Клініко-психопатологічний метод обстеження психічнохворого.

 40. Методи діагностики психічних розладів.

 41. Методи лікування психічнохворих.

 42. Реабілітація психічнохворих в стаціонарних та амбулаторних умовах.

 43. Вторинна та третинна профілактика психічних розладів.Перелік питань для прийому диференційованого заліку з виробничої практики з патопсихології та психіатрії схвалений на засіданні кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М.Савенка 30.03.2009 року, протокол № 7.


Завідувач кафедри

д.мед. н., професор В.М.Пашковський


Перелік питань для прийому диференційованого заліку з виробничої практики з патопсихології та психіатрії схвалений на засіданні предметної методичної комісії з терапевтичних дисциплін 29квітня 2009 року, протокол № 11.


Голова предметної методичної

комісії з терапевтичних дисциплін,

д. мед.н., професор В.К.Тащук


Перелік питань для прийому диференційованого заліку з виробничої практики з патопсихології та психіатрії схвалений на засіданні організаційної методичної комісії з виробничої практики „__”_____________ 2009 р. протокол № ___.


Голова організаційної методичної

комісії з виробничої практики,

к.мед.н., доцент В.І.Гребенюк


Методика проведення

диференційованого заліку

З виробничої практики

^ З ПАТОПСИХОЛОГІЇ ТА ПСИХІАТРІЇ

на 5 курсі медичного факультету

за спеціальністю 7.1101100 „Медична психологія”


Керуючись Законом України „Про вищу освіту” від 19.06.2003 року та Наказом Міністерства Освіти України за №161 від 2 червня 1993 року “Про затвердження положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах” та інструкцією МОЗ України “Про організацію і проведення семестрових іспитів та заліків у медичних вищих навчальних закладах України”, заключний контроль якості набутих знань, вмінь і практичних навичок під час виробничої практики з патопсихології та психіатрії проводиться шляхом диференційованого заліку.

Диференційований залік складається студентами в останній день виробничої практики комісії, до складу якої входять керівник практики від вищої школи і керівники (загальний і безпосередній) від бази практики.

Критерієм якості проходження практики є засвоєння практичних навичок, вмінь, знань, передбачених програмою з виробничої практики. До диференційованого заліку допускаються студенти, які відвідували виробничу практику, опанували основні практичні навички і вміння, виконали самостійну роботу по патопсихологічному дослідженню хворих і успішно її захистили.

Диференційований залік проводиться в усній формі шляхом співбесіди за переліком питань. Оцінка на іспиті виставляється з врахуванням поточної успішності та вмінь самостійного проведення патопсихологічного дослідження та надання медико-психологічної допомоги хворим.


Методика проведення диференційованого заліку з виробничої практики з патопсихології та психіатрії схвалена на засіданні кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М.Савенка 30.03.2009 року, протокол № 7.


Завідувач кафедри

д.мед. н., професор В.М.Пашковський


Методика проведення диференційованого заліку з виробничої практики з патопсихології та психіатрії схвалена на засіданні предметної методичної комісії з терапевтичних дисциплін 29 квітня 2009 року, протокол №11.


Голова предметної методичної

комісії з терапевтичних дисциплін,

д. мед.н., професор В.К.Тащук


Методика проведення диференційованого заліку з виробничої практики з патопсихології та психіатрії схвалена на засіданні організаційної методичної комісії з виробничої практики „__”_____________ 2009 р. протокол № ___.


Голова організаційної методичної

комісії з виробничої практики,

к.мед.н., доцент В.І.Гребенюк
^

7. КРИТЕРІЇ оцінки рівня знань і вмінь


з виробничої практики з патопсихології та психіатрії

студентів 5 курсу медичного факультету

за спеціальністю 7.1110110 - „Медична психологія”


на 2009/2010 навчальний рік


Оцінка ВІДМІННО виставляється студенту, який глибоко і змістовно оволодів матеріалом, що передбачений програмою, вичерпно, грамотно і логічно висвітлює питання патопсихологічного дослідження психічних функцій, клініко-психопатологічного дослідження стану хворого, знає основні категорії медичної психології, вміє дослідити особистість, володіє медико-психологічними прийомами надання допомоги хворим, заходами реабілітації та профілактики у залежності від хвороби та стану особистості хворого. Вільно застосовує набуті знання та вміння у практичній діяльності лікаря-психолога. Правильно обґрунтовує свої рішення.

Оцінка ДОБРЕ виставляється студенту, який добре оволодів матеріалом програми, грамотно відповідає на питання, не допускає суттєвих неточностей. Правильно користується теоретичними положеннями при вирішенні практичних завдань. Добре володіє необхідними навичками та прийомами патопсихологічного обстеження, психодіагностики, надання медико-психологічної допомоги хворим і заходами реабілітації та профілактики.

Оцінка ЗАДОВІЛЬНО виставляється студенту, який поверхово знає лише основний матеріал, допускає помилки при проведенні патопсихологічного дослідження хворого. Неточно дає формулювання і визначення понять. Непослідовно висвітлює матеріал програми. Виникають труднощі при застосуванні знань та вмінь у практичній роботі.

Оцінка НЕЗАДОВІЛЬНО виставляється студенту, який не оволодів значною частиною програмного матеріалу виробничої практики, допускає суттєві помилки при патопсихологічному дослідженні психічних функцій. Не може надати медико-психологічну допомогу, розробити заходи реабілітації психічнохворих.


Критерії схвалені методичною нарадою кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М.Савенка 30.03.2009 року, протокол № 7.


Завідувач кафедри

д. мед.н., професор В.М.Пашковський


Критерії схвалені на засіданні предметної методичної комісії з терапевтичних дисциплін 29 квітня 2009 року, протокол №11.


Голова предметної

методичної комісії з терапевтичних дисциплін

д. мед.н., професор В.К.Тащук


Критерії схвалені на засіданні організаційної методичної комісії з виробничої практики „__”_____________ 2009 р. протокол № ___.


Голова організаційної методичної

комісії з виробничої практики,

к.мед.н., доцент В.І.Гребенюк


Перелік рекомендованої навчальної та навчально-методичної літератури

^ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 5 КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 7.110110 – „МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ”


 1. Абрамова Г.С., Юдчиц Ю.А. Психология в медицине. - М.: «Кафедра-М», 1998

 2. Адлер А. Воспитание детей. Взаимодействие полов. – Ростов на Дону, 1998.

 3. Айзенк Ганс Ю. Проверьте свои способности. – М.: Педагогика-Пресс, 1992.

 4. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1968. - 339 с. - С.288.

 5. Асеев В. Г. Мотивация поведения и формирование личности. — М.: Мысль, 1976. —158с.

 6. Асеев В.Г. Возрастная психология. Учебное пособие.­ – Иркутск, 1989.

 7. Ассаджоли Р. Психосинтез: теория и практика.-М.: Refl-Book, 1994.-314 с.

 8. Байярд Р.Т., Байярд Д. Ваш беспокойный подросток. – М., 1991.

 9. Баттерворт Дж., Харрис М. Принципы психологии развития. – М., 2000.

 10. Безпалько И.Г., Гильяшева И.Н. Проективные методы // Кабанов М.Н., Личко А.Е., Смирнов В.М. Методы психологической диагностики и коррекции в клинике. – Л.: Медицина, 1983.

 11. Блейхер В.М. Клиническая патопсихология. - Ташкент, 1976, 323с.

 12. Блейхер В.М., Крук И.В. Патопсихологическая диагностика. - К., 1986. - 280с.

 13. Блейхер В.М., Крук И.В., Боков С.Н. Практическая патопсихология. - Ростов-на-Дону. - 1996, 448с.

 14. Бреслав Г.М. Эмоциональные особенности формирования личности в детстве: норма и отклонение. – М., 1990.

 15. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика личности. – К.: Здоровье, 1989.

 16. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психодиагностике. – СПб.: Питер Ком, 1999.

 17. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психологической диагностике / Отв.ред. С.Б.Крымский. - Киев: Наук.думка, 1989. - 200 с.

 18. Бурлачук Л.Ф., Савченко Е.П. Психодиагностика (психодиагно-стический инструментарий и его применение в условиях социальных служб). – Киев, «А.Л.Д.», 1995.

 19. Вітенко І.С. Загальна та медична психологія. –К., 1994.

 20. Выготский Л. С. История развития высших психических функций//Собр. соч.: В 6 т. — М.: Педагогика, 1983.—Т. 3. — 328 с.

 21. Выготский Л.С. Педагогическая психология. – М., 1991.

 22. Гальперин П. Я. Введение в психологию. — М.: Изд-во МГУ, 1976. -151 с.

 23. Гамезо М.В., Домашненко И.А. Атлас по психологии. –М., 1986

 24. Годфруа Ж. Что такое психология: В 2 –х т. –М.: Мир,1992.

 25. Гозман Л.Я. Психология эмоциональных отношений. – М., 1987.

 26. Головаха Е.И. Панина Н.В. Психология человеческого взаимопонимания. –К., 1990.

 27. Грановская Р.М. Элементы практической психологии. – Л. Изд. Лен. ун-та. 1988.-560с.

 28. Гуревич К.М. Что такое психологическая диагностика. – М.: Знание, 1985.

 29. Дж.Гласс, Дж.Стенли. Статистические методы в педагогике и психологии / Под общ. ред. Ю.П. Адлера. – М.: Прогресс, 1976.

 30. Дубинин Н.П., Карпец И.И., Кудрявцев В.Н. Генетика, поведение, ответственность. – М., 1982.

 31. Зейгарник Б.В. Патопсихология. - М., 1986, 288с.

 32. Калиновский П.П. Переход: Последняя болезнь, смерть и после. – М., 1991.

 33. Костюк Г. С. Избранные психологические труды. - М.: Педагогика, 1988. - 304 с

 34. Костюк Г.С. Избранные психологические труды.-:Педагогика,1988.-304 с.

 35. Критерії діагностики і лікування психічних розладів та розладів поведінки у дорослих. – Харків: РВФ „Арсіс”, 2000. – 303 с.

 36. Критерії діагностики та принципи лікування розладів психіки і поведінки у дітей та підлітків. – Харків: Фаліо, 2001. – 271 с.

 37. Крэйг Г. Психология развития. – СПб., 2000.

 38. Лазурский А.Ф. Классификация личностей /Под ред. М.Л.Басова. - Л.: Гос. изд-во, 1925. - 290 с.

 39. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. - Избр. психол. произведения.- В 2-х т. - Т.2. - М.: Педагогика, 1983. - С.200.

 40. Личко А.Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков. – Л.,1983.

 41. Лурия А. Р. Об историческом развитии познавательных процессов. — М.: Наука, 1974. —172с.

 42. Лурия А.Р. Основи нейропсихологии. - М.: МГУ, 1973.

 43. Ю.Менделевич В.Д. Гинекологическая психиатрия. - Казань, 1996, 337с.

 44. Максименко С.Д. Теорія і практика психолого-педагогічного дослідження. -К.: НДІП,1990. -240 с.

 45. Методы психологической диагностики. – М.: РАН, Институт психологии, 1994.

 46. Мишель Кле. Психология подростка. Психосексуальное развитие. – М.,1991.

 47. Моргун В.Ф., Ткачева П.Ю. Проблема периодизации развития личности. – М., 1981.

 48. Насиновская Е.Е. Методы изучения мотивации личности. Опыт исследования личностно-смыслового аспекта мотивации: Учебно-методическое пособие. – М.: МГУ, 1988.

 49. Немов Р.С. Психология: В 3 кн.: Кн. 3.- М.: Просвещение: Владос, 1995.

 50. Общая психодиагностика / Под ред. А.А. Бодалева, В.В. Столина. – М.: МГУ, 1987.

 51. Основи загальної психології / Під ред. С.Д. Максименка. –К., 1998.

 52. Основи практичної психології: Підручник для вищих навчальних закладівосвіти /Колекив авторів: В.Г.Панок, Н.В.Чепелєва, Т.М.Титаренко та ін. -К.:Либідь, 1998.-450 с.

 53. Основи психології: Підручник/ За заг. ред. О.В.Киричука, В.А. Роменця. –К.: Либідь, 1997. –632 с.

 54. Подмазин С.И. Тесты для диагностики акцентуаций характера / Под ред. Ю.З. Гильбуха. – К., 1995.

 55. Пол Клайн. Справочное руководство по конструированию тестов. Введение в психометрическое проектирование. – К., 1994.

 56. Практикум по психодиагностике. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1992.

 57. Практикум по психодиагностике. Дифференциальная психометрика / Под ред. В.В. Столина, А.Г. Шмелева. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984.

 58. Практическая психология: Учебник/ Под. Ред. М.К.Тутушкиной. –СПб: Изд-во Дидактика Плюс, 1998. – 336 с.

 59. Процесс социального исследования / Общ. Ред. Ю.Е. Волкова. – М.: Прогресс, 1975.

 60. Психіатрія /за ред. проф. О.К. Напрєєнка. – Київ: Здоров’я 2001. – 582 с.

 61. Психодиагностика: теория и практика: Пер. с нем. – М.: Прогрес, 1986.

 62. Психологическая диагностика: Учебное пособие. – М.: УРАО, 1997.

 63. Психология .Словарь /Под общ. Ред. А.В.Петровского, М.Г.Ярошевского.- М.: Политиздат, 1990. – 494 с.

 64. Психология смерти и умирания: Хрестоматия.- Минск, 1998.

 65. Психологічний словник / За ред. В.І.Войтка. – Київ: Вища школа. 1982.-216 с.

 66. Психологія / Під ред. Ю.Л. Трофімова. – К., 1998.

 67. Ремшмидт Х. Подростковый и юношеский возраст. Проблемы становления личности. – М., 1994.

 68. Рубинштейн С. Л. Проблемы общей психологии. — 2-е изд. —М.: Педагогика, 1976. —416с.

 69. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. - 2-е изд. - М.: Учпедгиз, 1946. - 704 с.

 70. Рыбалко Е.Ф. Возрастная и дифференциальная психология. – Спб., 1990.

 71. Рязанцев С. Танатология. – СПб., 1994.

 72. Сидоров П.И., Парняков А.В. Введение в клиническую психологию. - В 2-х т. -М.,2000

 73. Собчик Л.Н. Методы психологической диагностики. – Вып. 3: Диагностика межличностных отношений. Модифицированный вариант интерперсональной диагностики Т. Лири. – М., 1990.

 74. Соколова Н.Т. Проективные методы исследования личности. – М.: МГУ, 1980.

 75. Сонник Г.Т., Дищук І.П., Синиця В.Г., Танаскова І.П. Короткий тлумачний словник психіатричних термінів. Полтава-Чернівці, 1993.

 76. Тонконогий И.М. Введение в клиническую нейропсихологию. - Л., 1973.

 77. Ушаков Г.К. Пограничные нервно-психические расстройства. – М., 1986, 384 с.

 78. Франкл В. Доктор и душа. – СПб., 1997.

 79. Франкл В. Человек в поисках смысла. – М., 1990.

 80. Фройд З. Вступ до психоаналізу. – К., 1998.

 81. Хомская Е.Д. Нейропсихология. - М., 1987

 82. Хрестоматия по общей психологии. Психология мышления. /Под ред. Ю.Б.Гиппенрейтер. М.: Изд-во Моск. Ун-та,1981. –400 с.

 83. Хрестоматия по общей психологии. Психология памяти. /Под ред. Ю.Б.Гиппенрейтер. М.: Изд-во Моск. Ун-та,1979. –272 с.

 84. Хрестоматия по ощущению и восприятию. /Под ред. Ю.Б.Гиппенрейтер. М.: Изд-во Моск. Ун-та,1975. –400с.

 85. Худик В.А. Диагностика детского развития : методы исследования. – К.: Освіта, 1992.

 86. Шевандрин Н.И. Психодиагностика, коррекция и развитие личности. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 1998.

 87. Юнг К.Г. Конфликты детской души. – М., 1994.

 88. Ялом И. Экзистенциальная психотерапия. – М., 1999.Завідувач кафедри

д.мед. н., професор В.М.Пашковський


Схожі:

Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я України
Міністерство охорони здоров'я України, Київ, 1994 р.) та "Програми виробничої та переддипломної практики" за спеціальністю 11020101...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я України
Міністерство охорони здоров'я України, Київ, 1994 р.) та "Програми виробничої та переддипломної практики" за спеціальністю 11020101...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я україни
Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської
Міністерство охорони здоров’я україни iconЛекція: “ Правові основи організації охорони здоров'я
Міністерство охорони здоров‘я україни вднзу «українська медична стоматологічна академія» Кафедра соціальної медицини, організації,...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України Національн ий медичн ий університет ім ені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Ки ївської міської держа вної а дміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України Національний медичний університет імені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України Національний медичний університет імені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я україни
Пропедевтики дитячих хвороб. Програми навчальної дисципліни для студентів вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації”...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України
Дитяча неврологія”, схваленої Кординаційною науково-методичною радою з післядипломної освіти лікарів І провізорів при Головному управлінні...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я україни донецький національний медичний університет ім. М. Горького збірник алгоритмів стоматологічних маніпуляцій
Рекомендовано цмк з вищої медичної освіти Міністерства охорони здоров`я України як навчальний посібник для студентів стоматологічних...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи