Міністерство охорони здоров’я україни icon

Міністерство охорони здоров’я україни
Скачати 349.49 Kb.
НазваМіністерство охорони здоров’я україни
Дата28.07.2012
Розмір349.49 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖУЮ”

В.о. проректора з навчальної роботи

професор Ю.Т.Ахтемійчук

“____”_____________ 2009р.


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

курсу за вибором

ОСНОВИ ПРОФІЛАКТИКИ


АЛКОГОЛІЗМУ ТА НАРКОМАНІЙ”


на 2009/2010 навчальний рік

Факультет – медичний

Спеціальність – лікувальна справа

          Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології        ім. проф. С.М.Савенка
^

Курс – четвертий


Кредити ECTS – 1,5

Семестри – 7 і 8

Лекції – 20 годин

Семінарські заняття – 10 годин

Самостійна робота студентів (СРС) – 15 годин

Кількість модулів – 1

Заключний модульний контроль – 7 і 8 семестри


^
Чернівці – 2009

Робоча навчальна програма курсу за виборомОснови профілактики алкоголізму та наркоманій” для студентів вищих медичних закладів освіти України ІІІ-ІУ рівнів акредитації складена для спеціальності “Лікувальна справа” (7.110101) напряму підготовки 1101 “Медицина” на підставі Програми навчальної дисципліни (курс за вибором) „Основи профілактики алкоголізму та наркоманій ” для студентів вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації, запропонованої колективом авторів під керівництвом д.м.н., проф. В.Л.Гавенко, ухваленої комісією з напряму “Медицина” Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України (протокол №2 від 15.06.2007 р.), погодженої з директором ЦМК з вищої медичної освіти і затвердженої МОЗ України.

Згідно з навчальним планом, вивчення основ профілактики алкоголізму та наркоманій здійснюється упродовж 4-го року навчання.

Робоча навчальна програма структурована на модулі, змістові модулі, теми у відповідності до вимог „Рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін” (Наказ МОЗ України № 492 від 12.10.2004).


 Робочу навчальну програму склав

 к.мед.н., доцент В.Г.Деркач


Робоча навчальна програма схвалена на засіданні кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології 30 березня 2009 р., протокол № 7.

^

Завідувач кафедри


нервових хвороб, психіатрії

та медичної психології

        д.мед.н., професор В.М.Пашковський


Робоча навчальна програма схвалена на засіданні предметної методичної комісії з терапевтичних дисциплін 28 квітня 2009 року, протокол № 11.


Голова предметної методичної комісії

з терапевтичних дисциплін

д.мед.н., професор В.К.Тащук

^
1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Курс за вибором “Основи профілактики алкоголізму та наркоманій”


 • ґрунтується на вивченні студентами психології, медичної психології, анатомії людини, фізіології, патоморфології, патофізіології, біологічної та біоорганічної хімії, пропедевтики внутрішньої медицини, фармакології і медичної рецептури, радіаційної медицини, неврології й інтегрується з цими дисциплінами;

 • передбачає інтеграцію викладання з клінічними дисциплінами та формування умінь застосовувати знання з наркології в процесі подальшого навчання та у професійній діяльності;

 • закладає основи здорового способу життя та профілактики наркологічних захворювань у процесі життєдіяльності.

^ Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонського процесу.

Програму дисципліни становить 1 модуль,

до якого входять змістові модулі:

^ МОДУЛЬ 1. ОСНОВИ ПРОФІЛАКТИКИ АЛКОГОЛІЗМУ ТА НАРКОМАНІЙ

Змістові модулі:

 1. Основні питання наркології.

 2. Клінічні прояви та терапія залежності від психоактивних речовин.

 3. Особливості психопрофілактики алкоголізму, наркоманій та токсикоманій..

Обсяг навчального навантаження студентів описаний у кредитах ЕСТS, які зараховуються студентам при успішному засвоєнні ними відповідного модулю (залікового кредиту).

Кредитно – модульна система організації навчального процесу спонукає студентів систематично вчитися упродовж навчального року.

Видами навчальної діяльності студентів згідно з навчальним планом є: а) лекції, б) семінарські заняття, в) самостійна робота студентів (СРС), в організації якої значну роль мають консультації викладачів. Тематичні плани лекцій, семінарських занять, СРС забезпечують реалізацію у навчальному процесі усіх тем, які входять до складу змістових модулів.

        Теми лекцій розкривають проблемні питання відповідних розділів курсу.

Семінарські заняття за методикою їх організації передбачають:

 • вивчення студентами порушень основних клінічних проявів наркологічних захворювань з допомогою лекційного матеріалу, користування відповідними підручниками та посібниками, у клінічних бесідах з хворими або на підставі клінічних прикладів, записаних у відеофільмах, кінофільмах, поданих у комп’ютерних програмах та інших навчальних технологіях (оцінка і аналіз психічного стану, симптомів гострої та хронічної інтоксикації, постінтоксикаційного стану, синдрому залежності від психоактивних речовин (ПАР), визначення етіологічних факторів і патогенетичних механізмів тощо);

 • обґрунтування попереднього діагнозу наркологічного захворювання, визначення принципів лікування та реабілітації хворих, шляхів первинної та вторинної профілактики вживання психоактивних речовин;

 • вирішення ситуаційних задач (оцінка і аналіз психічного стану, симптомів та синдромів наркологічного захворювання, визначення принципів психокорекції та психопрофілактики).

Поточна навчальна діяльність студентів контролюється на семінарських заняттях у відповідності з конкретними цілями.

Рекомендується застосовувати такі засоби діагностики рівня підготовки студентів: комп’ютерні тести, розв’язування ситуаційних задач, проведення клініко-психопатологічного дослідження і трактування та оцінку його результатів, аналіз і оцінку результатів експериментально-психологічних та патопсихологічних досліджень; контроль практичних навичок тощо.

Підсумковий модульний контроль здійснюється по завершенню вивчення модулю.

^ Оцінка успішності студента з дисципліни є рейтинговою і виставляється за багатобальною шкалою як середня арифметична оцінка засвоєння відповідних модулів і має визначення за системою ЕСТS та традиційною шкалою, прийнятою в Україні.


^ Опис навчального плану з дисципліни “Основи профілактики          алкоголізму та наркоманій” для студентів медичних факультетів


^ Структура навчальної дисципліни

Кількість годин, з них

Рік  нав чан

ня

Вид контролю

Усього годин /кредитів ECTS

Аудиторних

СРС

Лекцій

Семінарських занять
45/1,5

10

10

15

4
Модуль 1:

Змістових модулів – 3

45/1,5

10

10

15
Поточний модульний контроль

У тому числі, підсумковий контроль

2
2
^
2. МЕТА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мету вивчення елективного курсу “Основи профілактики алкоголізму та наркоманій” установлено на основі ОПП підготовки лікаря за фахом відповідно до блоку її змістового модулю (природничо-наукова підготовка) і є підставою для побудови змісту навчальної дисципліни. Опис цілей сформульовано через уміння у вигляді цільових завдань (дій). На підставі кінцевих цілей до кожного модулю або змістового модулю сформульовані конкретні цілі у вигляді певних умінь (дій), цільових завдань, що забезпечують досягнення кінцевої мети вивчення дисципліни.

Кінцеві цілі дисципліни

 • Призначати невідкладну медичну допомогу при тяжких психічних розладах, які виникають при наркологічних захворюваннях;

 • Визначати тактику ведення хворих на наркологічні розлади;

 • Визначати у комплексі етіологічні чинники, патогенетичні механізми, типи перебігу та клінічні прояви психічних розладів при зловживанні ПАР;

 • Використовувати методи профілактики зловживання ПАР;

 • Ставити попередній діагноз наркологічних захворювань.^
3. ЗМІСТ ПРОГРАМИМОДУЛЬ 1. ОСНОВИ ПРОФІЛАКТИКИ АЛКОГОЛІЗМУ ТА НАРКОМАНІЙ


Змістовий модуль 1. Основні питання наркології

Конкретні цілі:

 • Трактувати основні завдання наркології;

 • Пояснювати медико-психологічні та соціально-правові аспекти уживання ПАР;

 • Аналізувати механізм формування адиктивної поведінки;

 • Робити висновок про наявність наркоманічного синдрому;

 • Аналізувати клінічні ознаки гострої інтоксикації та постінтоксикаційного синдрому при уживанні ПАР.


Тема 1. Визначення теми та основних понять курсу

Класифікація та загальні механізми дії ПАР. Проблема профілактики алкоголізму та наркоманій як одна із актуальних в сучасній медичній психології, психотерапії та наркології. Завдання наркології як науки. Визначення понять алкоголізму, наркоманій і токсикоманій, наркоманічних і токсикоманічних засобів, гострої та хронічної інтоксикації, постінтоксикаційного стану, синдромів залежності та абстиненції, психічних і поведінкових розладів внаслідок уживання та залежності від ПАР. Діагностичні критерії уживання та залежності від ПАР в МКХ-10 порівняно з класичними класифікаціями. Сучасні класифікації ПАР, механізм їх дії.


^ Тема 2. Донозологічні форми уживання ПАР

Уживання ПАР без синдрому залежності, його психологічні механізми та прояви. Епідеміологія, загальні закономірності етіології та патогенезу уживання й залежності від ПАР. Роль соціальних, психологічних, фізіологічних і біологічних чинників в етіології цих станів. Уживання та залежність від ПАР як соціальна, правова та медична проблема. Медико-психологічні та соціально-правові питання уживання та залежності від ПАР. Психологічні механізми та прояви уживання ПАР без синдрому залежності. Клінічні ознаки гострої інтоксикації та постінтоксикаційного стану, терміни формування залежності. Систематичне уживання. Форми уживання.


^ Тема 3. Психологічні та психопатологічні механізми формування                      залежної поведінки, її ознаки

Патогенетичні основи уживання та залежності. Медичні, соціальні та юридичні критерії наркоманічної речовини. Різниця між наркотичними та іншими токсичними ПАР. Уживання і залежність від ПАР як медична проблема. Визначення та соціально-психологічні умови формування залежної (аддиктивної) поведінки. Механізми виникнення схильності особистості до аддиктивної поведінки. Великий наркоманічний синдром, його складові частини, особливості для різних груп ПАР. Механізми розвитку залежності.


Змістовий модуль 2. Клінічні прояви та терапія                                               залежності від ПАР

Конкретні цілі:

 • Визначати психологічні розлади, що супроводжують розвиток алкоголізму, наркоманій і токсикоманій;

 • Пояснювати психологічні особливості осіб із груп ризику;

 • Діагностувати гостру інтоксикацію та постінтоксикаційний стан уживання ПАР;

 • Надавати екстрену медичну допомогу хворим на гострі інтоксикації ПАР.

 • Визначати характер та принципи лікування хворих на наркологічні захворювання.


Тема 4. Діагностичні критерії та клініка уживання спиртних напоїв                       і залежність від них

Етапи розвитку залежності від спиртних напоїв. Психологічні розлади, що супроводжують розвиток алкоголізму. Діагностичні критерії та клініка гострої і хронічної інтоксикації, постінтоксикаційного стану, синдрому залежності, психічних та поведінкових розладів в осіб, котрі зловживають алкоголем. Особливості алкоголізму у жінок.


^ Тема 5. Діагностичні критерії та клініка уживання і залежності від                      наркотичних засобів

Критерії наркотичних речовин. Класифікація наркоманій. Стадії розвитку залежності від наркотиків. Психологічні особливості осіб із груп ризику, тих, хто уживає наркотики та залежить від них. Особливості наркоманій у жінок. Діагностичні критерії та клініка гострої і хронічної інтоксикації, постінтоксикаційного стану, синдрому залежності, психічних, поведінкових розладів у наркоманів. Стадії розвитку наркоманій.


^ Тема 6. Діагностичні критерії та клініка уживання і залежності від                      токсичних речовин

Класифікація токсикоманій. Етапи розвитку залежності від токсичних речовин. Психологічні особливості осіб із груп ризику, тих, хто уживає токсичні речовини та залежить від них. Особливості токсикоманій у підлітків. Діагностичні критерії та клініка гострої і хронічної інтоксикації, постінтоксикаційного стану, синдрому залежності, психічних, поведінкових розладів у токсикоманів.


^ Тема 7. Лікування та реабілітація хворих на алкоголізм,                       наркоманії і токсикоманії

Основні принципи лікування хворих, які залежать від психоактивних речовин. Роль детоксикаційної, загальнозміцнювальної та стимулюючої терапії. Боротьба з потягом. Роль психотерапії та соціотерапії. Терапія психозів та інших психічних розладів, пов’язаних із залежністю від ПАР. Роль замісної терапії у лікуванні наркоманій. Терапія, що підтримує ремісію.


Змістовий модуль 3. Особливості психопрофілактики                                               алкоголізму, наркоманій і токсикоманій

Конкретні цілі:

 • Визначати роль лікаря загальної медицини у проведенні психогігієнічних заходів щодо запобігання уживання ПАР;

 • Демонструвати прагнення до здорового способу життя;

 • Визначати диференційований підхід до роботи з особами, які уживають ПАР;

 • Робити висновки про шляхи первинної та вторинної психопрофілактики уживання ПАР;

 • Визначати основні форми та методи психокорекції та психотерапії зловживання ПАР.


Тема 8. Психогігієнічні вимоги щодо запобігання уживання ПАР

Роль лікаря загальної медицини у формуванні психогігієнічних умов запобігання уживанню ПАР. Напрямки роз’яснювальної роботи серед населення та груп ризику. Вимоги до мікросоціального оточення та методи його оздоровлення. Сімейна і групова психотерапія передхворобних психічних станів. Формування прагнення до здорового способу життя. Диференційований підхід до роботи з особами різного віку, які уживають ПАР, з урахуванням ризику формування залежності від виду ПАР.


^ Тема 9. Первинна та вторинна психологічна профілактика                       уживання ПАР, її форми та методи

Визначення понять первинної та вторинної психологічної профілактики як методів “запобігання хворобі” та “запобігання рецидиву хвороби”. Психотерапія як засіб психологічної профілактики рецидивів алкоголізму, наркоманій і токсикоманій. Місце психологічних методів коригування психічних процесів у комплексному лікуванні залежності від ПАР. Психотерапія як основний метод підтримуючого лікування в ремісії наркологічних захворювань. Основні класичні форми і методики (індивідуальні та групові, раціональна психотерапія, гіпносугестивна, сугестія без гіпнотичного стану, аутотренінг, психоаналіз, емоційно-стресова психотерапія тощо).


^ Тема 10. Основні форми і методи психокорекції та психотерапії у                        наркології

Поняття психокорекції та психотерапії. Психокорекція осіб, які епізодично і систематично уживають ПАР. Вимоги до мікросоціального оточення хворих та методи його оздоровлення. Індивідуальна, сімейна та групова психокорекція груп ризику. Диференційований підхід до роботи з хворими різного віку з урахуванням напряму ризику залежно від групи ПАР. Індивідуальна та групова, раціональна психотерапія, гіпносугестія, сугестія без гіпнотичного стану, аутотренінг, психоаналіз, емоційно-стресова психотерапія з урахуванням психологічних чинників розвитку та їх особливості при уживанні та залежності від ПАР. Організація психотерапевтичної допомоги хворим на наркологічні захворювання. Групи самодопомоги.


^ ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ-МОДУЛЯ 1:

Основи профілактики алкоголізму та наркоманії

ТЕМАЛекції

Семінарські            заняття

СРС

Індивідуальна СРС

^ Змістовий модуль I. Основні питання наркології

1. Визначення теми та основних понять курсу.

2
2
2. Донозологічні форми уживання ПАР.

2
2

^ 3. Психологічні та психопатологічні механізми    формування залежної поведінки, її ознаки.

2
2

Змістовий модуль 2. Клінічні прояви та терапія залежності від ПАР

^ 4. Діагностичні критерії та клініка уживання    спиртних напоїв та залежність від них.

2

2^ 5. Діагностичні критерії та клініка уживання і    залежності від наркотиків.

2

2

3

6. Діагностичні критерії та клініка уживання і    залежності від токсичних речовин.

2

2
7. Лікування та реабілітація хворих на    алкоголізм, наркоманії і токсикоманії.

2Змістовий модуль 3. Особливості психопрофілактики алкоголізму, наркоманій і токсикоманій

8. Психогігієнічні вимоги щодо запобігання    уживання ПАР.

2
2
9. Первинна та вторинна психологічна    профілактика уживання ПАР, її форми та    методи..

2

2
10. Основні форми і методи психокорекції та    психотерапії в наркології.

2
2

11.Підсумковий модульний контроль
2

2
^

Усього годин/кредитів ЕСТS – 45/1,5


20

10

15

Аудиторна робота – 70%, СРС – 30%


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

з.п.


ТЕМА

^ Кількість     годин
Змістовий модуль I. Основні питання наркології
1.

Предмет і завдання наркології. Визначення понять. Сучасна класифікація психічних і поведінкових розладів внаслідок уживання психоактивних речовин (МКХ – 10). Класифікація психоактивних речовин.

2

2.

Медико-психологічні та соціально-правові питання уживання та залежності від психоактивних речовин. Психологічні механізми та прояви донозологічних форм уживання психоактивних речовин.

2

3.

Психологічні і психопатологічні механізми формування залежної поведінки при зловживанні психоактивними речовинами.

2
Змістовий модуль 2. Клінічні прояви та терапія залежності від психоактивних речовин
4.

Діагностичні критерії та клініка уживання і залежності від спиртних напоїв. Стадії алкоголізму. Поведінкові, психічні та сомато-неврологічні розлади.

2

5.

Діагностичні критерії та клініка уживання і залежності від наркоманічних речовин. Поведінкові, психічні та сомато-неврологічні розлади.

2

6.

Діагностичні критерії та клініка уживання і залежності від токсикоманічних речовин. Поведінкові, психічні та сомато-неврологічні розлади.

2

7.

Лікування та реабілітація хворих на    алкоголізм, наркоманії і токсикоманії

2
Змістовий модуль 3. Особливості психопрофілактики              алкоголізму, наркоманій і токсикоманій
8.

Психогігієнічні вимоги щодо запобігання уживання психоактивних речовин. Формування прагнення до здорового способу життя.

2

9.

Первинна і вторинна психологічна профілактика уживання психоактивних речовин, її форми та методи.

2

10.

Основні форми і методи психокорекції та психотерапії у наркології. Організація психотерапевтичної допомоги хворим на наркологічні захворювання.РАЗОМ

20


Схвалено на засіданні кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М.Савенка 30 березня 2009 р., протокол № 7.
^

Завідувач кафедри


           д.мед.н., професор В.М.Пашковський

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ


з.п.

ТЕМА

^ Кількість годин
Змістовий модуль 2. Клінічні вияви та терапія залежності від психоактивних речовин
1.

Діагностичні критерії алкоголізму. Етапи формування залежності. Психічні та поведінкові розлади у хворих на алкоголізм. Стадії алкоголізму.

2

2.

Критерії наркоманічних речовин. Класифікація наркоманій. Стадії розвитку та кінцевий стан при різних формах наркоманій.

2

3.

Класифікація токсикоманій. Основні критерії гострої та хронічної інтоксикації, постінтоксикаційного стану, психічних, психологічних та поведінкових розладів у токсикоманів.

2
Змістовий модуль 3. Особливості психопрофілактики алкоголізму, наркоманій і токсикоманій
4.

Роль лікаря загальної медицини у формуванні психогігієнічних умов запобігання уживання психоактивних речовин. Форми і методи первинної та вторинної психологічної профілактики уживання психоактивних речовин.

2

5.

Підсумковий модульний контроль

2
РАЗОМ

10Схвалено на засіданні кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М.Савенка 30 березня 2009 р., протокол № 7.

^

Завідувач кафедри


нервових хвороб, психіатрії

та медичної психології

         д.мед.н., професор В.М.Пашковський


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

^ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ (СРС) З ДИСЦИПЛІНИ

       ТА ЇЇ КОНТРОЛЬз.п.

ТЕМА

Кількість годин

^ Вид контролю
Змістовий модуль I. Основні питання наркології1

Підготовка до практичних занятьтеоретична підготовка та опрацювання практичних навичок


6

Поточний контроль на практичних заняттях

2
^

Самостійне опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять:


 1. Поширення алкоголізму і наркоманій у світі та в Україні. Наслідки зловживання наркотичними речовинами.

 2. Роль опіоїдних рецепторів у патогенезі алкоголізму та наркоманій.

3. Мотивація уживання особами різного віку     психоактивних речовин.2


2


2Змістовий модуль 2. Клінічні вияви та терапія залежності від психоактивних речовин3.

Підготовка до практичних занятьтеоретична підготовка та опрацювання практичних навичок


3

Поточний контроль на практичних заняттях

4.
^

Самостійне опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять:


 1. Діагностичні критерії та клініка уживання і залежності від опіоїдів. Поведінкові, психічні та сомато-неврологічні розлади.

 2. Діагностичні критерії та клініка уживання і залежності від каннабіоїдів. Поведінкові, психічні та сомато-неврологічні розлади.

 3. Діагностичні критерії та клініка уживання і залежності від снодійних і седативних засобів. Поведінкові, психічні та сомато-

неврологічні розлади.1


1


1Змістовий модуль 3. Особливості психопрофілактики алкоголізму, наркоманій і токсикоманій5.

Підготовка до практичних занятьтеоретична підготовка та опрацювання практичних навичок


4

Поточний контроль на практичних заняттях

6.
^

Самостійне опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять:


 1. Індивідуальна, сімейна та групова пси-хокорекція груп ризику.Психокорекція осіб, які епізодично або систематично уживають психоактивні речовини залежно від їх віку, умов життя, а також виду речовини.

 2. Організація психотерапевтичної допомоги хворим на наркологічні захворювання. Групи самодопомоги.2


2
7.

Підготовка до підсумкового модульного контролю


2

Підсумковий модульний контроль
^ РАЗОМ СРС


15


Схвалено на засіданні кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М.Савенка 30 березня 2009 р., протокол № 7.

^

Завідувач кафедри


нервових хвороб, психіатрії

та медичної психології

         д.мед.н., професор В.М.Пашковський


РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ПРИСВОЮВАНИХ СТУДЕНТАМ


за порядком

Модуль 1

(поточна навчальна діяльність)

Максиальна

кількість балів

1.

Змістовий модуль 2

90
Тема 1

30
Тема 2

30
Тема 3

30

2.

Змістовий модуль 3

30
Тема 4

30

Разом змістові модулі

120

Підсумковий модульний контроль

80

РАЗОМ сума балів

200^ 4. АЛГОРИТМ ВИЗНАЧЕННЯ ДОПУСКУ ДО ПІДСУМКОВОГО        КОНТРОЛЮ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПОТОЧНОГО


Примітка: При засвоєнні теми за традиційною системою студенту присвоюються бали: “5” – 30 балів, “4” – 24 бали, “3” – 18 балів, “2” – 0 балів.

Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента – 120 балів.

Студент допускається до підсумкового модульного контролю при виконанні навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 72 балів.

Кількість балів за кожну тему, що відповідає мінімальній позитивній оцінці “3” – 18 балів. Множимо кількість тем у модулі на мінімальний бал за кожну тему: 4х18=72 бали.


^ 5. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ДО ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ


Змістовий модуль 1. Основні питання наркології

 1. Предмет та завдання наркології.

 2. Поняття психоактивної речовини, феноменів уживання та залежності.

 3. Діагностичні критерії МКХ-10 щодо уживання та залежності від ПАР.

 4. Класифікація ПАР.

 5. Медичний, соціальний та юридичний критерії наркотичної речовини.

 6. Психологічні механізми та прояви уживання ПАР без синдрому залежності.

 7. Клінічні симптоми гострої інтоксикації ПАР.

 8. Адиктивна поведінка: визначення, поширеність, клінічні прояви.

 9. Чинники ризику, механізми та етапи розвитку формування адиктивної поведінки.

 10. Великий наркоманічний синдром: клініка, складові частини.

 11. Особливості і перебіг наркологічних захворювань за фазами.


Змістовий модуль 2. Клінічні прояви та терапія залежності від ПАР

 1. Вплив алкоголю на вищу нервову діяльність людини.

 2. Психічні розлади, пов’язані з уживанням алкоголю, їх класифікація.

 3. Просте алкогольне сп’яніння, його ступені. Діагностика, надання медичної допомоги при гострій алкогольній інтоксикації.

 4. Патологічне алкогольне сп’яніння, його клініка та діагностика, судово-психіатрична експертиза.

 5. Алкоголізм, його критерії, наркоманічний синдром при алкоголізмі.

 6. Діагностика алкогольного абстинентного синдрому, медична допомога.

 7. Стадії алкоголізму, розвиток деградації особистості. Особливості алкоголізму у жінок.

 8. Класифікація наркоманій, розвиток залежності від наркотичних речовин.

 9. Психічні та поведінкові розлади внаслідок уживання канабіоїдів.

 10. Психічні та поведінкові розлади внаслідок уживання седативних засобів.

 11. Психічні та поведінкові розлади внаслідок уживання кокаїну та інших психостимуляторів.

 12. Психічні та поведінкові розлади внаслідок уживання галюциногенів.

 13. Психічні та поведінкові розлади внаслідок уживання летких розчинників.

 14. Психічні та поведінкові розлади внаслідок уживання нікотину.

 15. Психічні та поведінкові розлади внаслідок уживання кофеїну.

 16. Психічні та поведінкові розлади при полінаркоманіях.

 17. Вікові особливості наркоманій і токсикоманій.

 18. Організація наркологічної допомоги.

 19. Принципи лікування хворих із залежністю від ПАР.

 20. Замісна терапія в лікуванні наркоманій. Протирецидивна терапія наркологічних захворювань.

Змістовий модуль 3. Особливості психопрофілактики алкоголізму, наркоманій і токсикоманій

    1. Визначення понять первинної і вторинної профілактики як засобів попередження формування залежності від ПАР та її рецидиву.

    2. Роль лікаря загальної практики у попередженні формування уживання ПАР.

    3. Значення сімейної та групової терапії у формуванні здорового образу життя та корекції груп ризику.

    4. Диференційовані методи психологічної корекції осіб, котрі уживають ПАР епізодично або систематично.

    5. Психотерапія та соціотерапія у комплексному лікуванні залежності від ПАР.

    6. Значення різних методів психотерапії у лікуванні та попередженні залежності від ПАР. Групи самодопомоги.


^ 6. ОРІЄНТОВАНИЙ ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ РОБІТ ТА ЗАВДАНЬ

ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

       1. Виявити під час бесіди чинники ризику формування зловживання ПАР.

       2. Діагностувати донозологічні форми зловживання ПАР.

       3. Виявити у пацієнта ознаки великого наркоманічного синдрому.

       4. Діагностувати ознаки гострої інтоксикації при уживанні ПАР.

       5. Надавати невідкладну медичну допомогу хворим на гострі інтоксикації ПАР.

       6. Діагностувати психічні розлади, що супроводжують розвиток залежності від ПАР.

       7. Визначати принципи лікування хворих на наркологічні захворювання.

       8. Знати роль лікаря загальної медицини у проведенні психогігієнічних заходів щодо запобігання уживання ПАР.

       9. Пояснювати медико-психологічні та соціально-правові аспекти уживання ПАР.

       10. Визначати шляхи первинної та вторинної психопрофілактики уживання ПАР.

       11. Проводити основні методи психокорекції та психотерапії зловживання ПАР.


Схвалено на засіданні кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М.Савенка 30 березня 2009 р., протокол № 7.
^

Завідувач кафедри


         д.мед.н., професор В.М.Пашковський


Схвалено на засіданні предметної методичної комісії з терапевтичних дисциплін 28 квітня 2009 р., протокол № 11.
^

Голова предметної методичної комісії


з терапевтичних дисциплін

 д.мед.н., професор В.К.Тащук

7. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ І ВМІНЬ


студентів 4 курсу медичного факультету за спеціальністю „лікувальна справа” з основ профілактики алкоголізму та наркоманії


Оцінка ВІДМІННО виставляється студенту, який глибоко і змістовно оволодів матеріалом програми, вичерпно, грамотно і логічно викладає питання етіології, патогенезу, клініки, лікування, профілактики психічних захворювань, організації допомоги психічнохворим. Він знає механізми розвитку симптомів, синдромів, їх діагностичне значення, вільно застосовує набуті знання та уміння при обстеженні хворих. Досконало володіє навичками та прийомами обстеження, діагностики та лікування психічнохворих. Правильно обґрунтовує свої рішення. Призначає необхідні лікарські засоби, виписує рецепти на них, кваліфіковано і в повному об’ємі може надати невідкладну допомогу.

Оцінка ДОБРЕ виставляється студенту, який добре оволодів матеріалом програми, послідовно і грамотно відповідає на питання, не допускає суттєвих неточностей. Правильно користується теоретичними положеннями при вирішенні практичних питань. Добре володіє необхідними навичками та прийомами обстеження, діагностики та лікування психічнохворих, в повному об’ємі надає невідкладну допомогу, знає основні лікарські засоби і вміє виписати на них рецепти.

Оцінка ЗАДОВІЛЬНО виставляється студенту, який поверхово знає лише основний матеріал, що розглядався на лекціях та практичних заняттях. Допускає неточності у висвітленні основних ознак психічного захворювання. Неточно дає формулювання і визначення понять. Непослідовно висвітлює матеріал програми. Виникають труднощі при виконанні практичних завдань: обстеження психічнохворих, застосування і аналіз клінічних і параклінічних методів дослідження, діагностики та лікування, може надати невідкладну допомогу в екстремальних ситуаціях.

Оцінка НЕЗАДОВІЛЬНО виставляється студенту, який не оволодів значною частиною програмного матеріалу, допускає суттєві помилки при висвітленні того чи іншого психічного захворювання, не оволодів практичними навичками обстеження, діагностики та лікування хворих. Не знає основних медикаментів, які застосовуються для лікування психічнохворих, не може надати невідкладну допомогу.


Схвалено на засіданні кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М.Савенка 30 березня 2009 р., протокол № 7.

^

Завідувач кафедри


         д.мед.н., професор В.М.Пашковський


Схвалено на засіданні предметної методичної комісії з терапевтичних дисциплін

28 квітня  2009 р., протокол № 11.


Голова предметної методичної комісії

з терапевтичних дисциплін

д.мед.н., професор В.К.Тащук

                          ^ 8. ФОРМИ КОНТРОЛЮ


Поточний контроль здійснюється на кожному семінарському занятті відповідно конкретним цілям теми, під час індивідуальної роботи викладача зі студентом для тих тем, які студент опрацьовує самостійно і вони не входять до структури семінарського заняття. Рекомендується застосовувати види об’єктивного (стандартизованого) контролю теоретичної та практичної підготовки студентів.

Максимальна кількість балів, що присвоюється студентам при засвоєнні модуля (залікового кредиту) – 200, у тому числі за поточну навчальну діяльність – 120 балів, за результатами модульного підсумкового контролю – 80 балів.


^ Оцінка поточної навчальної діяльності

При засвоєнні кожної теми модуля за поточну навчальну діяльність студента виставляються оцінки за 4-рьохбальною традиційною шкалою, які потім конвертуються у бали залежно від кількості тем у модулі. У програмі застосована така система конвертації традиційної системи оцінки у бали:


^ Традиційна оцінка

Конвертація у бали

Модуль 1

5”

30

4”

24

3”

18

2”

0


Максимальна кількість балів, яку може набрати студент при вивченні модуля, вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають оцінці “5”, на кількість тем у модулі і дорівнює 120 балам.

Мінімальна кількість балів, яку може набрати студент при вивченні модуля, вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають оцінці “3”, на кількість тем у модулі і дорівнює 72 балам.


^ Методика проведення підсумкового модульного контролю

Підсумковий модульний контроль здійснюється по завершенню вивчення модуля. До підсумкового контролю допускаються студенти, які виконали усі види робіт, передбачені навчальною програмою та при вивчені модуля набрали не менше 72 балів.

Форма проведення підсумкового модульного контролю стандартизована і включає контроль теоретичної та практичної підготовки.

^ Підсумковий модульний контроль проводиться у 3 етапи:

1-й етап – проведення писемного тестового контролю з основ профілактики алкоголізму та наркоманій. Кожному студенту дається 30 тестових завдань, на вирішення яких відводиться 10 хвилин. Кожне тестове завдання оцінюється в 1 бал (разом 60 балів). До подальшого складання підсумкового модульного контролю допускаються студенти, які після проведення тестового ю набрали 25 і більше балів.

2-й етап – відповіді на теоретичні контрольні питання з основ профілактики алкоголізму та наркоманій. Кожному студенту пропонується 3 питання, відповідь на кожне з яких оцінюється максимально у 10 балів (оцінка „відмінно”). При цьому, якщо студент відповідає на „добре”, йому зараховується 8 балів, на „задовільно” – 5 балів, на „незадовільно” – 0 балів.

3-й етап – перевірка рівня засвоєння практичних умінь і навичок у формі розв’язування клінічних ситуаційних задач. Кожному студенту дається 2 задачі, відповідь на кожну з яких оцінюється максимально у 10 балів (оцінка „відмінно”). При цьому, якщо студент відповідає на „добре”, йому зараховується 8 балів, на „задовільно” – 5 балів, на „незадовільно” – 0 балів.

Максимальна кількість балів підсумкового модульного контролю – ^ 80.

Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 50 балів.


Оцінка дисципліни

Оцінка з основ профілактики алкоголізму та наркоманії виставляється лише студентам, яким зарахований модуль з дисципліни і визначається загальною кількістю балів, які набрав студент на семінарських заняттях і підсумковому модульному контролі. Набрані бали конвертуються у 4-ри бальну шкалу таким чином:


^ За шкалою ECTS

За національною шкалою

За шкалою БДМУ

(у балах)


A (відмінно)

відмінно

180-200

B (дуже добре)

добре

165-179

C (добре)

150-164

D (задовільно)

задовільно

135-149

E (слабко)

120-134

FX

незадовільно

з можливістю повторного складання


70-119

F

незадовільно

з обов’язковим повторним курсом


1-69


Оцінка з дисципліни FX, F (“2”) виставляється студентам, яким не зараховано модуль з дисципліни після завершення її вивчення.

Оцінка FX (“2”) виставляється студентам, які набрали мінімальну кількість балів за поточну навчальну діяльність, але не склали підсумковий модульний контроль. Вони мають право на повторне складання підсумкового модульного контролю не більше 2-ох (двох) разів під час зимових канікул та упродовж 2-ох (додаткових) тижнів після закінчення весняного семестру за графіком, затвердженим ректором.

Студенти, які отримали оцінку F по завершені вивчення дисципліни (не виконали навчальну програму з модуля або не набрали за поточну навчальну діяльність з модуля мінімальну кількість балів) повинні пройти повторне навчання за індивідуальним навчальним планом.


Схвалено на засіданні кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М.Савенка 30 березня 2008 р., протокол № 7.

^

Завідувач кафедри


         д.мед.н., професор В.М.Пашковський


Схвалено на засіданні предметної методичної комісії з терапевтичних дисциплін 28 квітня 2009 р., протокол № 11.


Голова предметної методичної комісії

з терапевтичних дисциплін

д.мед.н., професор В.К.Тащук


^ 9. ПЕРЕЛІК НАЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 • Алкоголизм: руководство для врачей. – М.: Медицина, 1983. – 432 с.

 • Бехтель Э.Е.Донозологические формы злоупотребления алкоголем. – М.: Медицина, 1986. – 272 с.

 • Вальдман А.В., Бабаян Э.Я., Звартау Э.Э. Психофармакологические и медико-правовые аспекты токсикоманий. – М.: Медицина, 1988. – 288 с.

 • Вітенко І.С. Загальна та медична психологія: Підручник для студентів медичних вузів. – К.: Здоров’я, 1994. – 294 с.

 • Гавенко В.Л., Самардакова Г.О., Бачериков М.Є. Психіатрія і наркологія. – К.: Здоров’я, 1993. – 192 с.

 • Практикум з медичної психології: Навчальний посібник / В.Л.Гавенко, І.С.Вітенко, Г.О.Самардакова та ін. – Харків: Регіон-інформ, 2002. – 248 с.

 • Госсоп М., Грант М. Профилактика злоупотребления психоактивными веществами и борьба с ними. – Женева: ВОЗ, 1993. – 131 с.

 • Клиническая психиатрия / Под ред. Н.Е.Бачерикова. – К.: Здоровья, 1989. – 520 с.

 • Каплан Г.И., Сэдок Б.Дж. Клиническая психиатрия. – В 2 т. – М.: Медицина, 1994. – Т.1. – 672 с. – Т.2. – 528 с.

 • Личко А.Е., Битенский В.С. Подростковая наркология. – М.: Медицина, 1991. – 302 с.

 • Наказ Міністерства охорони здоров’я України № 59 від 5.02.2007 р. „Про затвердження клінічних протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю „Психіатрія”.

 • Наркологія: Навчальний посібник / В.Л.Гавенко, Г.О.Самардакова, І.А.Григорова та ін. – Харків: Регіон-інформ. – 2003. – 244 с.

 • Пятницкая И.Н. Злоупотребление алкоголем и начальная стадия алкоголизма. – М.: Медицина, 1988. – 288 с.

 • Пятницкая И.Н., Найденова Н.Г. Подростковая наркология. – М.: Медицина, 2002. – 256 с.

 • Руководство по наркологии / Под ред. Н.Н. Иванца. – В 2-х томах: Т. 1. – 444 c. – Т. 2. – 504 с. – М.: ИД Медпрактика-М, 2002. – С. 276-291.

 • Сосин И.К., Мысько Г.Н., Гуревич Я.Л. Немедикаментозные методы в комплексном лечении алкоголизма.

 • Чуприков А.П., Педак А.А. Клиническая наркология. – Киев: “Институт нейропсихиатрии А.Чуприкова” / Николаев: “Атолл”, 2006. – 362 с.Завідувач кафедри


нервових хвороб, психіатрії

та медичної психології

         д.мед.н., професор В.М.Пашковський


Схожі:

Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я України
Міністерство охорони здоров'я України, Київ, 1994 р.) та "Програми виробничої та переддипломної практики" за спеціальністю 11020101...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я України
Міністерство охорони здоров'я України, Київ, 1994 р.) та "Програми виробничої та переддипломної практики" за спеціальністю 11020101...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я україни
Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської
Міністерство охорони здоров’я україни iconЛекція: “ Правові основи організації охорони здоров'я
Міністерство охорони здоров‘я україни вднзу «українська медична стоматологічна академія» Кафедра соціальної медицини, організації,...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України Національн ий медичн ий університет ім ені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Ки ївської міської держа вної а дміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України Національний медичний університет імені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України Національний медичний університет імені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я україни
Пропедевтики дитячих хвороб. Програми навчальної дисципліни для студентів вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації”...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України
Дитяча неврологія”, схваленої Кординаційною науково-методичною радою з післядипломної освіти лікарів І провізорів при Головному управлінні...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я україни донецький національний медичний університет ім. М. Горького збірник алгоритмів стоматологічних маніпуляцій
Рекомендовано цмк з вищої медичної освіти Міністерства охорони здоров`я України як навчальний посібник для студентів стоматологічних...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи