Міністерство охорони здоров’я україни icon

Міністерство охорони здоров’я україни
НазваМіністерство охорони здоров’я україни
Сторінка1/12
Дата28.06.2012
Розмір0.96 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖУЮ”

В.о. проректора з навчальної роботи

професор Ю.Т.Ахтемійчук

“____”_____________ 2009 р.


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

З ПСИХІАТРІЇ ТА НАРКОЛОГІЇ

на 2009/2010 навчальний рік


Факультети – медичні № 1-2

Спеціальність – «Лікувальна справа», «Педіатрія»

          Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології         ім. проф. С.М.Савенка
^

Курс – четвертий


Кредити ECTS – 4,5

Семестри – 7 і 8

Лекції – 20 годин

Практичні заняття – 60 годин

Самостійна робота студентів (СРС) – 55 годин

Кількість модулів – 2

Заключний модульний контроль – 8 сем.^
Чернівці – 2009


Робоча навчальна програма з психіатрії та наркології для студентів вищих медичних закладів освіти України ІІІ-ІУ рівнів акредитації складена для спеціальності “Лікувальна справа”, „Педіатрія” (7.110101) напряму підготовки 1101 “Медицина” на підставі Програми навчальної дисципліни „Психіатрія, наркологія” для студентів вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації, запропонованої колективом авторів під керівництвом д.м.н., проф. В.Л.Гавенко, ухваленої комісією з напряму “Медицина” Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України (протокол №2 від 15.06.2007 р.), погодженої з директором ЦМК з вищої медичної освіти і затвердженої МОЗ України з урахуванням Наказу Міністерства охорони здоров'я України № 59 від 5.02.2007 р. „Про затвердження клінічних протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю „Психіатрія.

Згідно з навчальним планом, вивчення курсу психіатрії та наркології здійснюється впродовж 4-го року навчання.

Робоча навчальна програма структурована на модулі, змістові модулі, теми у відповідності до вимог „Рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін” (Наказ МОЗ України № 492 від 12.10.2004).


Робочу навчальну програму склала

к.мед.н., доцент ^ С.М. Русіна


Відповідальна за курс психіатрії та мед. психології

к.мед.н., доцент Н.С.Карвацька


Робоча навчальна програма схвалена на засіданні кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології 30 березня 2009 р., протокол № 7.

^

Завідувач кафедри


нервових хвороб, психіатрії

та медичної психології

         д.мед.н., професор В.М.Пашковський


Робоча навчальна програма схвалена на засіданні предметної методичної комісії з терапевтичних дисциплін 29 квітня 2009 року, протокол № 11.


Голова предметної методичної комісії

з терапевтичних дисциплін

д.мед.н., професор В.К.Тащук
^
1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Курс „Психіатрія та наркологія як навчальна дисципліна”:

 • ґрунтується на вивченні студентами психології, медичної психології, анатомії людини, фізіології, патоморфології, патофізіології, біологічної та біоорганічної хімії, пропедевтики внутрішньої медицини, фармакології і медичної рецептури, радіаційної медицини, неврології й інтегрується з цими дисциплінами;

 • закладає основи вивчення студентами клінічних дисциплін, що передбачає інтеграцію викладання з цими дисциплінами та формування умінь застосовувати знання з психіатрії і наркології в процесі подальшого навчання та у професійній діяльності;

 • закладає основи здорового способу життя та профілактики психічних порушень у процесі життєдіяльності.

^ Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонського процесу.

Програма дисципліни структурована на 2 модулі,           до складу яких входять блоки змістових модулів:

^ МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПСИХІАТРІЇ І НАРКОЛОГІЇ ТА ЗАГАЛЬНА ПСИХОПАТОЛОГІЯ

Змістові модулі:

1. Загальні питання психіатрії та наркології.

2. Загальна психопатологія.

^ МОДУЛЬ 2. СПЕЦІАЛЬНА (НОЗОЛОГІЧНА) ПСИХІАТРІЯ

Змістові модулі:

3. Органічні (у тому числі й сиптоматичні) психічні розлади.     Екологічна психіатрія.

4. Психічні розлади внаслідок вживання психоактивних речовин     та залежності від них.

5. Психогенні психічні захворювання.

6. Поліетіологічні психічні захворювання.

7. Розлади зрілої особистості та поведінки у дорослих. Розумова відсталість.

  Порушення психологічного розвитку. Поведінкові розлади, що     починаються у дитячому та підлітковому віці.

Обсяг навчального навантаження студентів описаний у кредитах ЕСТS, які зараховуються студентам при успішному засвоєнні ними відповідного модулю (залікового кредиту).

Кредитно – модульна система організації навчального процесу спонукає студентів систематично вчитися впродовж навчального року.

Видами навчальної діяльності студентів згідно з навчальним планом є: а) лекції, б) практичні заняття, в) самостійна робота студентів (СРС), в організації якої значну роль мають консультації викладачів. Тематичні плани лекцій, практичних занять, СРС забезпечують реалізацію у навчальному процесі усіх тем, які входять до складу змістових модулів.

Теми лекційного курсу розкривають проблемні питання відповідних розділів психіатрії та наркології.

Практичні заняття за методикою їх організації передбачають:

 • дослідження студентами порушень психічних функцій у клінічних бесідах з хворими або на підставі клінічних прикладів, записаних у відеофільмах, кінофільмах, поданих у комп’ютерних програмах та інших навчальних технологіях (оцінка і аналіз психічного стану, симптомів та синдромів психічних порушень, визначення етіологічних факторів, патогенетичних механізмів, типу перебігу захворювання);

 • обґрунтування попереднього діагнозу психічних та психосоматичних розладів, визначення тактики ведення хворих, призначення невідкладної медичної допомоги;

 • вирішення ситуаційних задач (оцінка і аналіз психічного стану, симптомів та синдромів психічних порушень, визначення тактики ведення хворих), що мають клінічне спрямування.

Поточна навчальна діяльність студентів контролюється на практичних заняттях у відповідності з конкретними цілями.

Рекомендується застосовувати такі засоби діагностики рівня підготовки студентів: комп’ютерні тести, розв’язування ситуаційних задач, проведення клініко-психопатологічного дослідження і трактування та оцінка його результатів, аналіз і оцінка результатів експериментально-психологічних та патопсихологічних досліджень; контроль практичних навичок тощо.

Підсумковий модульний контроль здійснюється по завершенню вивчення модулю.

^ Оцінка успішності студента з дисципліни є рейтинговою і виставляється за багатобальною шкалою як середня арифметична оцінка засвоєння відповідних модулів і має визначення за системою ЕСТS та традиційною шкалою, прийнятою в Україні.
^2. МЕТА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета вивчення психіатрії та наркології – кінцеві цілі установлюються на підставі ОПП підготовки лікаря за фахом відповідно до блоку її змістового модулю (природничо-наукова підготовка) і є основою для побудови змісту навчальної дисципліни. Опис цілей сформульований через вміння у вигляді цільових завдань (дій). На підставі кінцевих цілей до кожного модулю або змістового модулю сформульовані конкретні цілі у вигляді певних умінь (дій), цільових завдань, що забезпечують досягнення кінцевої мети вивчення дисципліни.

Кінцеві цілі дисципліни:

 • Призначати невідкладну медичну допомогу при тяжких психічних розладах;

 • Визначати тактику ведення хворих з психічними розладами;

 • Визначати у комплексі етіологічні фактори, патогенетичні механізми, типи перебігу та клінічних проявів психічних і психосоматичних розладів;

 • Використовувати методи профілактики психічних та психосоматичних розладів;

 • Ставити попередній діагноз психічних та психосоматичних розладів.

^ Опис навчального плану з дисципліни “Психіатрія та наркологія”

для студентів медичних факультетів

^ Структура навчальної дисципліни

Кількість годин, з них

Рік навчання

Вид контролю

Всього

Аудиторних

СРС

Лекцій

Практичних занять
135

20

60

55

4
Кредитів ЕСТS

4,5
Модуль 1:

Змістових модулів 2

45 год. /1,5 кредитів ЕСТS

4

22

19
Поточний та підсумковий модульний

Модуль 2:

Змістових модулів 3

90 год. /3,0

кредитів ЕСТS

16

38

36

//–

У тому числі, підсумковий контроль засвоєння 2-х модулів

4 год./0,13

кредитів ЕСТS
4

8


//–

Тижневе навантаження

___ год. /___

кредитів ЕСТS  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я України
Міністерство охорони здоров'я України, Київ, 1994 р.) та "Програми виробничої та переддипломної практики" за спеціальністю 11020101...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я України
Міністерство охорони здоров'я України, Київ, 1994 р.) та "Програми виробничої та переддипломної практики" за спеціальністю 11020101...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я україни
Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської
Міністерство охорони здоров’я україни iconЛекція: “ Правові основи організації охорони здоров'я
Міністерство охорони здоров‘я україни вднзу «українська медична стоматологічна академія» Кафедра соціальної медицини, організації,...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України Національн ий медичн ий університет ім ені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Ки ївської міської держа вної а дміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України Національний медичний університет імені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України Національний медичний університет імені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я україни
Пропедевтики дитячих хвороб. Програми навчальної дисципліни для студентів вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації”...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України
Дитяча неврологія”, схваленої Кординаційною науково-методичною радою з післядипломної освіти лікарів І провізорів при Головному управлінні...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я україни донецький національний медичний університет ім. М. Горького збірник алгоритмів стоматологічних маніпуляцій
Рекомендовано цмк з вищої медичної освіти Міністерства охорони здоров`я України як навчальний посібник для студентів стоматологічних...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи