Робоча навчальна програма з психіатрії І наркології icon

Робоча навчальна програма з психіатрії І наркології
НазваРобоча навчальна програма з психіатрії І наркології
Сторінка1/5
Дата28.06.2012
Розмір0.62 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ


ЗАТВЕРДЖУЮ”

В.о. проректора з навчальної роботи

професор Ю.Т.Ахтемійчук

„___”________________ 2009 р.


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

З ПСИХІАТРІЇ І НАРКОЛОГІЇ

на 2010/2011 навчальний рік


Факультет – медичний

Спеціальністьмедична психологія

Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології

ім. проф. С.М.Савенка

Курс – п'ятий


Семестри – 9

Лекції – 18 годин

Практичні заняття – 36 годин

Самостійна робота – 27 годин

Всього – 81 година
^

Іспит – 9 семестр
Чернівці – 2009Робоча навчальна програма складена на основі „Програми з психіатрії та наркології” для студентів медичних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації, яка схвалена Центральним Методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України і затверджена Начальником Головного управління освіти, науки та інформаційно – аналітичного забезпечення МОЗ України 24 вересня 1994 року. При підготовці робочої навчальної програми враховувались вимоги програми з „Основ медичної психології” та „Патопсихології” для студентів вищих медичних навчальних закладів освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації за спеціальністю „Медична психологія”, які схвалені Центральним Методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України і затверджені Начальником Головного управління освіти, науки та інформаційно – аналітичного забезпечення МОЗ України 15 травня 2002 року та Закону України „Про вищу освіту” (2002), розділ ІІ статті 6, 7, 8, 9.


Робочу навчальну програму з „Психіатрії та наркології” розробив доцент кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М.Савенка Дищук І. П. – кандидат медичних наук, відповідальний за викладання психіатрії, наркології та медичної психології.


Робоча програма схвалена на засіданні кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М.Савенка 30 березня 2009 року, протокол № 7.


^ Завідувач кафедри

д. мед. н., професор В.М.Пашковський


Робоча навчальна програма схвалена на засіданні предметної методичної комісії з терапевтичних дисциплін 29 квітня 2009 року, протокол № 11.


^ Голова предметної методичної комісії

з терапевтичних дисциплін

д. мед.н., професор В.К.Тащук

І. Завдання дисципліни, її місце в навчальному процесі.

І.1. Мета викладання дисципліни.


Основною метою викладання психіатрії і наркології для студентів медичного факультету за спеціальністю „медична психологія” є засвоєння ними питань ранньої діагностики психічних розладів, лікування хворих, розробка і проведення соціально – трудової реабілітації, профілактики, трудової, військової та судово – психіатричної експертизи і медико – психологічних аспектів надання допомоги хворим в залежності від клініки психічного захворювання.

Робоча навчальна програма підготовлена з урахуванням сучасних теоретичних і практичних вимог до знань, вмінь та практичних навичок, необхідних лікарям, які надаватимуть як медичну, так і психологічну/ психотерапевтичну допомогу хворим з порушенням психіки. Впродовж періоду навчання розглядатимуться питання клінічної психології у психіатричних та наркологічних лікувальних закладах в залежності від специфіки захворювань, преморбідних властивостей особистості хворого, його соціально – побутової і професійної ситуації, психологічного клімату у сім’ї та лікувально – профілактичних закладах.

Забезпечення такого підходу до вивчення психіатрії і наркології сприятиме успішному вирішенню організаційних, діагностичних, терапевтичних та соціально – реабілітаційних задач.

На лекціях і практичних заняттях розглядатимуться причини та механізми розвитку психічних розладів, психопатологічні симптоми і синдроми, клініка та перебіг психічних захворювань, їх диференційний діагноз, методи комплексного лікування (медикаментозного, психотерапевтичного), реабілітації та психопрофілактики.

Цільовим завданням вивчення предмету є досягнення 3 – 4 рівнів знань та вмінь.


^ 1.2. Завдання по вивченню дисципліни.


Головним у викладанні психіатрії та наркології надається методологічній спрямованості лекцій і практичних занять, які повинні формувати у студентів діалектико-матеріалістичний світогляд на природу і сутність психіки в нормі та патології, розгляду питань етіології і патогенезу психічних розладів психотичного і непсихотичного порядку з позицій вчення про вищу нервову діяльність, яке є природничо-науковою основою наук про функції головного мозку та їх порушення.

Особлива увага звертається на профілактику психічних захворювань, збереження і зміцнення психічного здоров’я населення в епоху науково – технічного прогресу, соціально – економічної нестабільності. Надається велике значення соціально – гігієнічним і санітарно – освітнім заходам у попередженні психічних хвороб.

В лекціях підкреслюється значення виховання вищих почуттів людини (соціально-етичних, естетичних, інтелектуальних та інших) та їх роль у діяльності лікаря.

В результаті вивчення курсу психіатрії студенти повинні:

 1. Ознайомитись з історією і сучасним станом світової та вітчизняної клінічної та соціальної психіатрії, організацією психіатричної допомоги хворим.

 2. Вивчити основні психопатологічні симптоми і синдроми, їх зв’язок з віковими особливостями, патофізіологічні механізми, що лежать у їх основі.

 3. Навчитись своєчасно розпізнавати психічні розлади і вивчити основні клінічні форми психічних захворювань, відповідно міжнародній класифікації (МКХ-10).

 4. Вивчити основні методи лікування і профілактики психічних захворювань, трудової і соціальної адаптації і реабілітації, засвоїти методи надання невідкладної психіатричної допомоги при психомоторному збудженні і епілептичному статусі, годування хворих, які відмовляються від їжі та ін., уміти організувати догляд, нагляд, утримування і транспортування психічно хворого, надання медико – психологічної допомоги хворим на психічні розлади та їхнім рідним.

 5. Набути необхідні навички спілкування з психічно хворими, виявлення психопатологічних порушень, уміти грамотно складати направлення в психіатричні або наркологічні лікувальні заклади, описати психічний стан, оформити історію хвороби. Скласти план обстеження психічно хворого та його лікування.

Особлива увага у програмі надається загальній психопатології, без якої неможливе вивчення окремих нозологічних форм психічних розладів. При цьому вивчення психопатологічних симптомів і синдромів повинно бути пов’язано з клінічною картиною хвороби, сутність якої складають не тільки порушення психічної діяльності, але й соматичної сфери.

Вивчення розділу нозологічних психічних форм починається з розгляду екзогенних психозів (інфекційних, травматичних, інтоксикаційних). У розділі ендогенних психозів особлива увага звертається на такі захворювання, як шизофренія, маніакально-депресивний психоз, особливо на їх ініціальну стадію.

Розділ неврозів, психопатій та інших межових розладів займає важливе місце у практичному і лекційному курсі психіатрії. Для засвоєння студентами клініки, методів діагностики, лікування і профілактики неврозів, реактивних станів і психопатій використовується амбулаторний прийом хворих, курація хворих у відділенні неврозів.

В лекційному курсі висвітлюються основні і найбільш складні розділи психіатрії. На практичних заняттях в умовах психіатричної клініки, психіатричних відділень та диспансеру при вивченні загальної та нозологічної психіатрії студентам необхідно надавати максимально можливу самостійність спілкування з хворими, проведення соматичного та психопатологічного обстеження з клінічною оцінкою їх результатів, обґрунтування діагнозу, призначення лікування, виявлення прогнозу захворювання та реабілітаційних заходів.


^ 1.3. Перелік розділів, які повинні засвоїти студенти при

вивченні даної дисципліни


Загальна психопатологія.

 • Предмет та завдання психіатрії. Організація психіатричної допомоги в Україні. Деонтологія в психіатрії.

 • Методи обстеження психічнохворих (клінічний, експериментально-психологічні, патопсихологічні, електрофізіологічні та інші).

 • Етіопатогенез психічних розладів (патофізіологічні, біохімічні, генетичні та інші механізми).

 • Патологія відчуттів та сприйняття. Методи дослідження.

 • Патологія пам’яті. Методи дослідження.

 • Патологія мислення. Методи дослідження.

 • Патологія інтелекту. Методи обстеження.

 • Патологія почуттів. Методи дослідження.

 • Патологія волі та уваги. Методи дослідження.

 • Психопатологічні синдроми із загальним порушенням свідомості, потьмаренням (сплутаністю) та звуженням поля свідомості.

 • Психопатологічні синдроми з частковим порушенням свідомості.


Нозологічна психіатрія.

 • Інфекційні психози.

 • Алкоголізм. Токсикоманії і наркоманії.

 • Інтоксикаційні психози.

 • Травматичні психози. Психічні розлади при наслідках черепно-мозкової травми.

 • Епілепсія. Епілептичні психози.

 • Ендогенні психози (шизофренія, маніакально – депресивний психоз).

 • Психічні розлади при соматичних захворюваннях (соматогенні психози, ендокринопатії).

 • Курація хворих. Написання та оформлення історії хвороби.

 • Психічні розлади при судинних захворюваннях головного мозку (атеросклеротичні та гіпертонічні психози).

 • Передстаречі (пресенильні) і старечі (сенильні) психози.

 • Психопатії.

 • Неврози (неврастенія, істерія, невроз нав’язливих станів).

 • Реактивні психози.

 • Розумова відсталість.

 • Поведінкові розлади, які пов’язані з фізіологічними функціями.

 • Поведінкові та емоційні розлади, які починаються у дитячому та підлітковому віці.

 • Підсумкове заняття. Захист історії хвороби.  1   2   3   4   5

Схожі:

Робоча навчальна програма з психіатрії І наркології iconЕкзаменаційна програма з психіатрії І наркології для студентів 4 курсу медичного факультету за спеціальністю „Педіатрія”
...
Робоча навчальна програма з психіатрії І наркології iconБілетна програма іспиту з психіатрії І наркології для студентів 4 – 5 курсів медичного факультету за спеціальністю „медична психологія”
...
Робоча навчальна програма з психіатрії І наркології iconБілетна програма іспиту з психіатрії І наркології для студентів 4 курсу медичного факультету за спеціальністю „Лікувальна справа”
...
Робоча навчальна програма з психіатрії І наркології iconБілетна програма іспиту з психіатрії І наркології для студентів 4 курсу медичного факультету за спеціальністю „медична психологія”
...
Робоча навчальна програма з психіатрії І наркології iconРобоча навчальна програма з медичної психології
Робоча навчальна програма складена на підставі „Програми з психіатрії, наркології та медичної психології для студентів медичних І...
Робоча навчальна програма з психіатрії І наркології iconКалендарний план лекцій з медсестринства в психіатрії, наркології для студентів 3 курсу медичного факультету №4 з відділенням молодших медичних та фармацевтичних
Предмет І завдання психіатрії та наркології. Сучасний стан психіатрії І наркології. Місце психіатрії серед інших медичних дисциплін....
Робоча навчальна програма з психіатрії І наркології iconКалендарний план лекцій з психіатрії І наркології для студентів 4 курсу медичного факультету №1 за спеціальністю „медична психологія на весняний семестр 2010/2011 навчального року
Предмет І завдання психіатрії та наркології. Сучасний стан психіатрії І наркології. Місце психіатрії серед інших медичних дисциплін....
Робоча навчальна програма з психіатрії І наркології iconКалендарний план лекцій з психіатрії та наркології для студентів ІV курсу медичного факультету за спеціальністю 110110 „Медична психологія на весняний семестр 2007/2008 навчального року
Предмет І завдання психіатрії та наркології. Сучасний стан психіатрії І наркології. Місце психіатрії серед інших медичних дисциплін....
Робоча навчальна програма з психіатрії І наркології iconБілетна програма диференційованого заліку з медсестринства в психіатрії
Предмет І завдання психіатрії та наркології. Місце психіатрії в системі медичної допомоги. Принципи організації психіатричної та...
Робоча навчальна програма з психіатрії І наркології iconРобоча навчальна програма з психіатрії І наркології
Спеціальність: 110106 «Стоматологія»”, яка обговорена І схвалена комісією з напрямку «Медицина» Науково-методичної ради Міністерства...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи