Міністерство охорони здоров’я україни icon

Міністерство охорони здоров’я україни
Скачати 407.62 Kb.
НазваМіністерство охорони здоров’я україни
Сторінка1/5
Дата28.06.2012
Розмір407.62 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖУЮ”

В.о. проректора з навчальної роботи

професор Ю.Т.Ахтемійчук

“____”_____________ 2009р.


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

З ПСИХІАТРІЇ

на 2009/2010 навчальний рік


Факультет – медичний

Спеціальність – сестринська справа (магістри)

Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології    ім. проф. С.М.Савенка

Курс – перший


Кредити ECTS 1,8

Семестри – 1

Лекції – 4 годин

Практичні заняття – 32 години

Самостійна робота студентів (СРС) – 18 годин

Кількість модулів – 1

Заключний модульний контроль – 1 сем.^
Чернівці – 2009Робоча навчальна програма складена у відповідності до програми „Психіатрія” для студентів вищих медичних закладів освіти І - ІV рівнів акредитації за спеціальністю 5.110102 „Сестринська справа” (Київ, 1998), яка затверджена Головним управлінням освіти, науки та інформаційно – аналітичного забезпечення МОЗ України (29.06.1998 р.), Програми психіатрії, наркології та медичної психології для студентів медичних і стоматологічних факультетів вищих медичних закладів освіти та Закону України „Про вищу освіту” (2002), розділ ІІ, статті 6, 7, 8, 9.

Робоча навчальна програма структурована на модулі, змістові модулі, теми у відповідності до вимог „Рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін” (Наказ МОЗ України № 492 від 12.10.2004).


Робочу навчальну програму склала

асистент О.С.Юрценюк


Відповідальна за курс психіатрії та мед. психології

к.мед.н., доцент Н.С.Карвацька


Робоча навчальна програма схвалена на засіданні кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології 30 березня 2009 р., протокол № 7.

^

Завідувач кафедри


нервових хвороб, психіатрії

та медичної психології

         д.мед.н., професор В.М.Пашковський


Робоча навчальна програма схвалена на засіданні предметної методичної комісії з терапевтичних дисциплін 29 квітня 2009 року, протокол № 11.


Голова предметної методичної комісії

з терапевтичних дисциплін

д.мед.н., професор В.К.Тащук
^
1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Курс „Психіатрія як навчальна дисципліна”. Завдання дисципліни, її місце в навчальному процесі:

Важливу роль в наданні допомоги психічнохворим та відновлення їх психічного здоров’я відіграють медичні працівники середньої ланки – медичні сестри. Саме вони здійснюють призначене лікування, доглядають хворих, оцінюють їх психічний і соматичний стан, вирішують проблеми хворих. Метою курсу “Психіатрія” є засвоєння студентами основних положень про психіатрію як медичну науку, питань клініки, профілактики найпоширеніших психічних розладів, особливостей спостереження за психічно хворими, їх догляду та надання долікарської допомоги при невідкладних станах.

Цільовим завданням вивчення предмету є досягнення першого рівня підготовки.

Курс „Психіатрія як навчальна дисципліна”:

 • закладає основи вивчення студентами клінічних дисциплін, що передбачає інтеграцію викладання з цими дисциплінами та формування умінь застосовувати знання з психіатрії в процесі подальшого навчання та у професійній діяльності;

 • закладає основи здорового способу життя та профілактики психічних порушень у процесі життєдіяльності.

^ Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонського процесу.

Програма дисципліни структурована на 1 модуль,           до складу якого входять блоки змістових модулів:

^ МОДУЛЬ 1 ЗАГАЛЬНА ПСИХОПАТОЛОГІЯ ТА СПЕЦІАЛЬНА (НОЗОЛОГІЧНА) ПСИХІАТРІЯ

Змістові модулі:

1. Загальні питання психіатрії та загальна психопатологія.

2. Спеціальна (нозологічна) психіатрія.

Обсяг навчального навантаження студентів описаний у кредитах ЕСТS, які зараховуються студентам при успішному засвоєнні ними відповідного модулю (залікового кредиту).

Кредитно – модульна система організації навчального процесу спонукає студентів систематично вчитися впродовж навчального року.

Видами навчальної діяльності студентів згідно з навчальним планом є: а) лекції, б) практичні заняття, в) самостійна робота студентів (СРС), в організації якої значну роль мають консультації викладачів. Тематичні плани лекцій, практичних занять, СРС забезпечують реалізацію у навчальному процесі усіх тем, які входять до складу змістових модулів.

Головне завдання викладання психіатрії полягає у методологічній спрямованості лекцій і практичних занять, яка повинна формувати у студентів діалектико-матеріалістичний світогляд на природу і сутність психічних розладів з позицій вчення про вищу нервову діяльність, яке є природничо-науковою основою наук про функції мозку.

Особлива увага звертається на особливості спостереження, догляду за психічнохворими, надання допомоги при невідкладних станах. Велике значення надається основам сестринської психотерапії.

У лекціях і на практичних заняттях підкреслюється значення виховання вищих почуттів у майбутнього фахівця (обов’язку, такту, милосердя, гуманізму тощо) і їх роль у практичній діяльності медичної сестри.

При вивченні психіатрії студенти повинні:

 1. Ознайомитися з історією та сучасним станом світової і вітчизняної клінічної психіатрії та організацією психіатричної і наркологічної допомоги в Україні.

 2. Вивчити основні причини, клінічні прояви та профілактику основних психічних розладів.

 3. Оволодіти навичками спостереження за хворими з розладами психіки.

 4. Вміти організувати догляд і нагляд, утримування і транспортування психічно хворого.

 5. Вміти виконати лікарські призначення терапевтичного і діагностичного змісту.

 6. Вміти грамотно вести документацію психіатричного відділення.

 7. Оволодіти елементами психотерапії у процесі догляду за психічнохворим.

Особлива увага у навчальній програмі надається розкриттю питань етіології, клініки, психічних розладів та надання долікарської допомоги психічно хворим. Підкреслюється матеріалістичний принцип причинності. Розглядаються методи спостереження, догляду і нагляду за пацієнтами.

У розділі „Медсестринська діагностика і допомога” висвітлюються взаємовідношення між медичними працівниками і психічнохворими, що складаються на основі розвитку навичок та умінь медичного працівника по налагодженню психологічного контакту з хворим, розглядаються питання гуманізму, моралі, основи сестринської психотерапії. Звертається увага на особливості тактики медичного працівника при невідкладних станах.

Поточна навчальна діяльність студентів контролюється на практичних заняттях у відповідності з конкретними цілями.

Рекомендується застосовувати такі засоби діагностики рівня підготовки студентів: комп’ютерні тести, розв’язування ситуаційних задач, проведення клініко-психопатологічного дослідження і трактування та оцінка його результатів, аналіз і оцінка результатів експериментально-психологічних та патопсихологічних досліджень; контроль практичних навичок тощо.

Підсумковий модульний контроль здійснюється по завершенню вивчення модулю.

^ Оцінка успішності студента з дисципліни є рейтинговою і виставляється за багатобальною шкалою як середня арифметична оцінка засвоєння відповідних модулів і має визначення за системою ЕСТS та традиційною шкалою, прийнятою в Україні.
^
2. МЕТА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета вивчення психіатрії – кінцеві цілі встановлюються на підставі ОПП підготовки медичної сестри за фахом відповідно до блоку її змістового модулю (природничо-наукова підготовка) і є основою для побудови змісту навчальної дисципліни. Опис цілей сформульований через вміння у вигляді цільових завдань (дій). На підставі кінцевих цілей до кожного модулю або змістового модулю сформульовані конкретні цілі у вигляді певних умінь (дій), цільових завдань, що забезпечують досягнення кінцевої мети вивчення дисципліни.

Кінцеві цілі дисципліни:

 • Засвоїти основні положення про психіатрію як медичну науку;

 • Розуміти питання клініки та профілактики найпоширеніших психічних розладів;

 • Враховувати особливості спостереження за психічнохворими;

 • Вміти правильно доглядати та надавати долікарську допомогу при невідкладних станаху психічнохворих.

 • Виконувати призначення лікаря щодо невідкладної медичної допомоги при тяжких психічних розладах;

 • ^ Використовувати методи профілактики психічних та психосоматичних розладів;

Цільовим завданням вивчення предмету є досягнення першого рівня підготовки.


^ Опис навчального плану з дисципліни “Психіатрія”

для студентів медичних факультетів

^ Структура навчальної дисципліни

Кількість годин, з них

Рік навчання

Вид контролю

Всього

Аудиторних

СРС

Лекцій

Практичних занять
54

4

32

18

1
Кредитів ЕСТS

1,8
Модуль 1:

Змістових модулів 2

30 год. / 1 кредит ЕСТS

4

32

18
Поточний та підсумковий модульний

^ Тижневе навантаження

2 год. /0.07

кредитів ЕСТS  1   2   3   4   5

Схожі:

Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я України
Міністерство охорони здоров'я України, Київ, 1994 р.) та "Програми виробничої та переддипломної практики" за спеціальністю 11020101...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я України
Міністерство охорони здоров'я України, Київ, 1994 р.) та "Програми виробничої та переддипломної практики" за спеціальністю 11020101...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я україни
Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської
Міністерство охорони здоров’я україни iconЛекція: “ Правові основи організації охорони здоров'я
Міністерство охорони здоров‘я україни вднзу «українська медична стоматологічна академія» Кафедра соціальної медицини, організації,...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України Національн ий медичн ий університет ім ені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Ки ївської міської держа вної а дміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України Національний медичний університет імені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України Національний медичний університет імені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я україни
Пропедевтики дитячих хвороб. Програми навчальної дисципліни для студентів вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації”...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України
Дитяча неврологія”, схваленої Кординаційною науково-методичною радою з післядипломної освіти лікарів І провізорів при Головному управлінні...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я україни донецький національний медичний університет ім. М. Горького збірник алгоритмів стоматологічних маніпуляцій
Рекомендовано цмк з вищої медичної освіти Міністерства охорони здоров`я України як навчальний посібник для студентів стоматологічних...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи