Робоча навчальна програма з психіатрії І наркології icon

Робоча навчальна програма з психіатрії І наркології
НазваРобоча навчальна програма з психіатрії І наркології
Сторінка1/5
Дата28.06.2012
Розмір0.54 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ


ЗАТВЕРДЖУЮ”

В.о. проректора з навчальної роботи

професор Ю.Т.Ахтемійчук

„___”________________ 2009 р.


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

З ПСИХІАТРІЇ І НАРКОЛОГІЇ

на 2009/2010 навчальний рік


Факультет – медичний

Спеціальністьмедична психологія

Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології

ім. проф. С.М.Савенка

Курс – четвертий


Семестри – 8

Лекції – 18 годин

Практичні заняття – 36 годин

Самостійна робота – 27 годин

Всього – 81 годин
^

Залік – 8 семестр
Чернівці – 2009Робоча навчальна програма складена на основі „Програми з психіатрії та наркології” для студентів медичних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації, яка схвалена Центральним Методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України і затверджена Начальником Головного управління освіти, науки та інформаційно – аналітичного забезпечення МОЗ України 24 вересня 1994 року. При підготовці робочої навчальної програми враховувались вимоги програми з „Основ медичної психології” та „Патопсихології” для студентів вищих медичних навчальних закладів освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації за спеціальністю „Медична психологія”, які схвалені Центральним Методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України і затверджені Начальником Головного управління освіти, науки та інформаційно – аналітичного забезпечення МОЗ України 15 травня 2002 року та Закону України „Про вищу освіту” (2002), розділ ІІ статті 6, 7, 8, 9.


Робоча програма схвалена на засіданні кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М.Савенка 30 березня 2009 року, протокол № 7.


Завідувач кафедри

д. мед. н., професор В.М.Пашковський


Робоча навчальна програма схвалена на засіданні предметної методичної комісії з терапевтичних дисциплін 29 квітня 2009 року, протокол № 11.


^ Голова предметної методичної комісії

з терапевтичних дисциплін

д. мед.н., професор В.К.Тащук

І. Завдання дисципліни, її місце в навчальному процесі.

І.1. Мета викладання дисципліни.


Основною метою викладання психіатрії і наркології для студентів медичного факультету за спеціальністю „медична психологія” є засвоєння ними питань ранньої діагностики психічних розладів, лікування хворих, розробка і проведення соціально – трудової реабілітації, профілактики, трудової, військової та судово – психіатричної експертизи і медико – психологічних аспектів надання допомоги хворим в залежності від клініки психічного захворювання.

Робоча навчальна програма підготовлена з урахуванням сучасних теоретичних і практичних вимог до знань, вмінь та практичних навичок, необхідних лікарям, які надаватимуть як медичну, так і психологічну/ психотерапевтичну допомогу хворим з порушенням психіки. Впродовж періоду навчання розглядатимуться питання клінічної психології у психіатричних та наркологічних лікувальних закладах в залежності від специфіки захворювань, преморбідних властивостей особистості хворого, його соціально – побутової і професійної ситуації, психологічного клімату у сім’ї та лікувально – профілактичних закладах.

Забезпечення такого підходу до вивчення психіатрії і наркології сприятиме успішному вирішенню організаційних, діагностичних, терапевтичних та соціально – реабілітаційних задач.

На лекціях і практичних заняттях розглядатимуться причини та механізми розвитку психічних розладів, психопатологічні симптоми і синдроми, клініка та перебіг психічних захворювань, їх диференційний діагноз, методи комплексного лікування (медикаментозного, психотерапевтичного), реабілітації та психопрофілактики.

Цільовим завданням вивчення предмету є досягнення 3 – 4 рівнів знань та вмінь.


^ 1.2. Завдання по вивченню дисципліни.


Головним у викладанні психіатрії та наркології надається методологічній спрямованості лекцій і практичних занять, які повинні формувати у студентів діалектико-матеріалістичний світогляд на природу і сутність психіки в нормі та патології, розгляду питань етіології і патогенезу психічних розладів психотичного і непсихотичного порядку з позицій вчення про вищу нервову діяльність, яке є природничо-науковою основою наук про функції головного мозку та їх порушення.

Особлива увага звертається на профілактику психічних захворювань, збереження і зміцнення психічного здоров’я населення в епоху науково – технічного прогресу, соціально – економічної нестабільності. Надається велике значення соціально – гігієнічним і санітарно – освітнім заходам у попередженні психічних хвороб.

В лекціях підкреслюється значення виховання вищих почуттів людини (соціально-етичних, естетичних, інтелектуальних та інших) та їх роль у діяльності лікаря.

В результаті вивчення курсу психіатрії студенти повинні:

 1. Ознайомитись з історією і сучасним станом світової та вітчизняної клінічної та соціальної психіатрії, організацією психіатричної допомоги хворим.

 2. Вивчити основні психопатологічні симптоми і синдроми, їх зв’язок з віковими особливостями, патофізіологічні механізми, що лежать у їх основі.

 3. Навчитись своєчасно розпізнавати психічні розлади і вивчити основні клінічні форми психічних захворювань, відповідно міжнародній класифікації (МКХ-10).

 4. Вивчити основні методи лікування і профілактики психічних захворювань, трудової і соціальної адаптації і реабілітації, засвоїти методи надання невідкладної психіатричної допомоги при психомоторному збудженні і епілептичному статусі, годування хворих, які відмовляються від їжі та ін., уміти організувати догляд, нагляд, утримування і транспортування психічно хворого, надання медико – психологічної допомоги хворим на психічні розлади та їхнім рідним.

 5. Набути необхідні навички спілкування з психічно хворими, виявлення психопатологічних порушень, уміти грамотно складати направлення в психіатричні або наркологічні лікувальні заклади, описати психічний стан, оформити історію хвороби. Скласти план обстеження психічно хворого та його лікування.

Особлива увага у програмі надається загальній психопатології, без якої неможливе вивчення окремих нозологічних форм психічних розладів. При цьому вивчення психопатологічних симптомів і синдромів повинно бути пов’язано з клінічною картиною хвороби, сутність якої складають не тільки порушення психічної діяльності, але й соматичної сфери.

Вивчення розділу нозологічних психічних форм починається з розгляду екзогенних психозів (інфекційних, травматичних, інтоксикаційних). У розділі ендогенних психозів особлива увага звертається на такі захворювання, як шизофренія, маніакально-депресивний психоз, особливо на їх ініціальну стадію.

Розділ неврозів, психопатій та інших межових розладів займає важливе місце у практичному і лекційному курсі психіатрії. Для засвоєння студентами клініки, методів діагностики, лікування і профілактики неврозів, реактивних станів і психопатій використовується амбулаторний прийом хворих, курація хворих у відділенні неврозів.

В лекційному курсі висвітлюються основні і найбільш складні розділи психіатрії. На практичних заняттях в умовах психіатричної клініки, психіатричних відділень та диспансеру при вивченні загальної та нозологічної психіатрії студентам необхідно надавати максимально можливу самостійність спілкування з хворими, проведення соматичного та психопатологічного обстеження з клінічною оцінкою їх результатів, обґрунтування діагнозу, призначення лікування, виявлення прогнозу захворювання та реабілітаційних заходів.


^ 1.3. Перелік розділів, які повинні засвоїти студенти при

вивченні даної дисципліни


Загальна психопатологія.

 • Предмет та завдання психіатрії. Організація психіатричної допомоги в Україні. Деонтологія в психіатрії.

 • Методи обстеження психічнохворих (клінічний, експериментально-психологічні, патопсихологічні, електрофізіологічні та інші).

 • Етіопатогенез психічних розладів (патофізіологічні, біохімічні, генетичні та інші механізми).

 • Патологія відчуттів та сприйняття. Методи дослідження.

 • Патологія пам’яті. Методи дослідження.

 • Патологія мислення. Методи дослідження.

 • Патологія інтелекту. Методи обстеження.

 • Патологія почуттів. Методи дослідження.

 • Патологія волі та уваги. Методи дослідження.

 • Психопатологічні синдроми із загальним порушенням свідомості, потьмаренням (сплутаністю) та звуженням поля свідомості.

 • Психопатологічні синдроми з частковим порушенням свідомості.


Нозологічна психіатрія.

 • Інфекційні психози.

 • Алкоголізм. Токсикоманії і наркоманії.

 • Інтоксикаційні психози.

 • Травматичні психози. Психічні розлади при наслідках черепно-мозкової травми.

 • Епілепсія. Епілептичні психози.

 • Ендогенні психози (шизофренія, маніакально – депресивний психоз).

 • Психічні розлади при соматичних захворюваннях (соматогенні психози, ендокринопатії).

 • Курація хворих. Написання та оформлення історії хвороби.

 • Психічні розлади при судинних захворюваннях головного мозку (атеросклеротичні та гіпертонічні психози).

 • Передстаречі (пресенильні) і старечі (сенильні) психози.

 • Психопатії.

 • Неврози (неврастенія, істерія, невроз нав’язливих станів).

 • Реактивні психози.

 • Розумова відсталість.

 • Поведінкові розлади, які пов’язані з фізіологічними функціями.

 • Поведінкові та емоційні розлади, які починаються у дитячому та підлітковому віці.

 • Підсумкове заняття. Захист історії хвороби.  1   2   3   4   5

Схожі:

Робоча навчальна програма з психіатрії І наркології iconЕкзаменаційна програма з психіатрії І наркології для студентів 4 курсу медичного факультету за спеціальністю „Педіатрія”
...
Робоча навчальна програма з психіатрії І наркології iconБілетна програма іспиту з психіатрії І наркології для студентів 4 – 5 курсів медичного факультету за спеціальністю „медична психологія”
...
Робоча навчальна програма з психіатрії І наркології iconБілетна програма іспиту з психіатрії І наркології для студентів 4 курсу медичного факультету за спеціальністю „Лікувальна справа”
...
Робоча навчальна програма з психіатрії І наркології iconБілетна програма іспиту з психіатрії І наркології для студентів 4 курсу медичного факультету за спеціальністю „медична психологія”
...
Робоча навчальна програма з психіатрії І наркології iconРобоча навчальна програма з медичної психології
Робоча навчальна програма складена на підставі „Програми з психіатрії, наркології та медичної психології для студентів медичних І...
Робоча навчальна програма з психіатрії І наркології iconКалендарний план лекцій з медсестринства в психіатрії, наркології для студентів 3 курсу медичного факультету №4 з відділенням молодших медичних та фармацевтичних
Предмет І завдання психіатрії та наркології. Сучасний стан психіатрії І наркології. Місце психіатрії серед інших медичних дисциплін....
Робоча навчальна програма з психіатрії І наркології iconКалендарний план лекцій з психіатрії І наркології для студентів 4 курсу медичного факультету №1 за спеціальністю „медична психологія на весняний семестр 2010/2011 навчального року
Предмет І завдання психіатрії та наркології. Сучасний стан психіатрії І наркології. Місце психіатрії серед інших медичних дисциплін....
Робоча навчальна програма з психіатрії І наркології iconКалендарний план лекцій з психіатрії та наркології для студентів ІV курсу медичного факультету за спеціальністю 110110 „Медична психологія на весняний семестр 2007/2008 навчального року
Предмет І завдання психіатрії та наркології. Сучасний стан психіатрії І наркології. Місце психіатрії серед інших медичних дисциплін....
Робоча навчальна програма з психіатрії І наркології iconБілетна програма диференційованого заліку з медсестринства в психіатрії
Предмет І завдання психіатрії та наркології. Місце психіатрії в системі медичної допомоги. Принципи організації психіатричної та...
Робоча навчальна програма з психіатрії І наркології iconРобоча навчальна програма з психіатрії І наркології
Спеціальність: 110106 «Стоматологія»”, яка обговорена І схвалена комісією з напрямку «Медицина» Науково-методичної ради Міністерства...
Робоча навчальна програма з психіатрії І наркології iconРобоча навчальна програма з психіатрії І наркології
Центральним Методичним кабінетом з вищої медичної освіти моз україни І затверджені Начальником Головного управління освіти, науки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи