Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства в. Ф. Петрова методічні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з курсу icon

Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства в. Ф. Петрова методічні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з курсу
НазваМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства в. Ф. Петрова методічні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з курсу
Сторінка1/4
Дата28.06.2012
Розмір0.6 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


В.Ф.Петрова


МЕТОДІЧНІ ВКАЗІВКИ


до виконання розрахунково-графічного завдання

з курсу


БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК”


(для студентів 3 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки

0501 – “Економіка і підприємництво”,

0502 – «Менеджмент організацій»

факультету післядипломної освіти і заочного навчання)


^ Харків – ХНАМГ – 2008
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з курсу “Бухгалтерський облік” (для студентів 3 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 0501 – “Економіка і підприємництво”, 0502 – «Менеджмент організацій» факультету післядипломної освіти і заочного навчання) / Укл.: Петрова В.Ф. – Харків: ХНАМГ, 2008 – 27 с.


Укладач: к.е.н., доц. кафедри ЕУБ і МГ В.Ф. Петрова


Рецензент: к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Харківського національного економічного університету Д.І.Качало


Рекомендовано кафедрою економіки управління будівництвом і міського господарства, протокол № 1 від 29. 08.2008р.

ЗМІСТ


Зміст................................................................................................................................................3

ВСТУП............................................................................................................................................

4

1. мета І ЗАВДАННЯ дисципліни..”БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛіК”.............................

5

2. Зміст ПРОГРАМИ КУРСУ...................................................................................................

6

3. ЗАГАЛЬНі ВИМОГИ......................................................................................................

9

4. ВкаЗіВКИ для виконання розрахунково-графічного завдання
4.1Теми для написання теоретичної частини РГЗ

4.2 Розрахункова частина..............................................................................................

Завдання 1..........................................................................................................................

Завдання 2.......................................................................................................................

Завдання 3.....................................................................................................................

завдання 4.........................................................................................................................

СПИСОК літературИ...........................................................................................................

Додаток А..................................................................................................................................

11

12

12

15

17

20

25

26


ВСТУПСтановлення ринкової економіки в Україні, поява нових господарських структур різних форм власності, розвиток міжнародних економічних зв”язків зумовлюють необхідність удосконалення обліку і контролю як складових частин економічної інформації, необхідної для управління на всіх рівнях.

Бухгалтерський облік є наукою про сутність і структуру господарської діяльності. Економічна сторона бухгалтерського обліку дозволяє розкрити ефективність господарських процесів.

Теорія бухгалтерського обліку як навчальна дисципліна формує систему знань студентів щодо методології та організації бухгалтерського обліку, використання облікової інформації для складання звітності, економічного аналізу , аудиту і контролю, прийняття управлінських рішень.

Предметом дисципліни “Бухгалтерський облік” є загальна теорія бухгалтерського обліку, що дозволяє використати можливості навчального процесу для засвоєння студентами основ бухгалтерського обліку, оволодіння національною методикою формування економічної інформації в системі бухгалтерського обліку й звітності, осмислення економічної суті господарських операцій і процесів, формування елементарних навиків пошуку, оцінки й практичного використання облікової інформації у повсякденній економічній роботі.

Мета методичних вказівок з виконання розрахунково-графічного завдання – допомогти студентам набути навички організації та ведення бухгалтерського обліку, засвоїти методикой рішення завдань.

Завдання, наведені в методичних вказівках, охоплюють питання групування актива підприємства, його капіталу й зобов”язань складання бухгалтерського балансу, відображення господарських операцій підприємств на рахунках бухгалтерського обліку подвійним записом, принципи організації аналітичного обліку, форми бухгалтерського обліку тощо, їх вирішення сприяє розвитку навиків самостійного творчого мислення, підвищує практичну підготовку студентів.


1. мета І ЗАВДАННЯ дисципліни..”БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛіК”


Мета вивчення дисципліни:

формування системи знань студентів з методології та організації бухгалтерського обліку, використання облікової інформації бухгалтерського обліку для складання звітності, економічного аналізу, аудиту і контролю, прийняття управлінських рішень.


^ Предмет дисципліни: загальна теорія бухгалтерського обліку. Використати можливості навчального процесу для засвоєння студентами основ бухгалтерського обліку, оволодіння національною методикою формування економічної інформації в системі бухгалтерського обліку та звітності, осмислення економічної суті господарських операцій і процесів, формування елементарних навиків пошуку, оцінки й практичного використання облікової інформації у повсякденній економічній роботі.


^ Місце дисципліни «Бухгалтерський облік» у структурно-логічній схемі навчального плану:

вивчення дисципліни базується на фундаментальних знаннях з таких дисципліни, як «Економіка підприємства», «Основи комерційної діяльності».

На дану дисципліну опирається вивчення наступних дисциплін: «Фінансовий облік 1», «Фінансовий облік 2», «Управлінський облік».


^ У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

-основні засади, поняття і принципи бухгалтерського обліку;

-сутність і функції обліку в системі управління як підприємством, так і галузями народного господарства;

-методи бухгалтерського обліку та його елементи;

-техніку обліку та його організацію на підприємствах;

-на основі знання методологічних основ складати допоміжні відомості, облікові регістри, бухгалтерські проводки, Баланс, звітність;

-дотримуватись правил комерційної таємниці й зберігання бухгалтерських документів;

-користуватися нормативними документами, що визначають порядок побудови бухгалтерського обліку.


^ 2. ЗМІСТ ПРОГРАМИ КУРСУ


Тема 1. Бухгалтерський облік, його сутність і основи організації

Поняття господарського обліку. Господарські засоби й джерела господарських засобів. Види господарського обліку: оперативно-технічний, статистичний, бухгалтерський. Бухгалтерський облік, його сутність, мета, функції, основні принципи, завдання, вимоги. Облікові вимірники, що застосовуются в обліку та їх використання. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку. Облікова політика підприємства. Види підприємств відповідно до форм власності, на яких здійснюється облік. Організація бухгалтерського обліку згідно з Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» №996-XIV від 16.07.1999 року.


Тема 2. Предмет і метод бухгалтерського обліку

Предмет бухгалтерського обліку. Стан і використання господарських засобів підприємства в процесі господарської діяльності й джерела їх утворення. Об’єкти бухгалтерського обліку: господарські засоби, джерела утворення господарських засобів, господарські процеси та їх класифікація: активи, пасиви, витрати, доходи й результати діяльності. Господарські операції і господарська діяльність на підприємствах України. Характеристика методу бухгалтерського обліку і його елементів: документація, інвентарізація, рахунки, подвійний запис, оцінка, калькуляція, бухгалтерский баланс, фінансова звітність.


^ Тема 3. Бухгалтерський баланс


Суть, поняття бухгалтерського балансу. Структура й основи побудови балансу, його зміст, послідовність і періодичність складання. Місячний, квартальний, піврічний, дев’ятимісячний, річний баланс. Вимоги до балансу: своєчасність, ясність, точність, повнота, об’єктивність, співставність, реальність. Актив балансу, пасив балансу, разділи й статті балансу. Зміни в балансі. Господарські операції та їх вплив на статті балансу. Типи балансових змін. Активні, пасивні, активно-пасивні в сторону збільшення, активно-пасивні в сторону зменшення.


^ Тема 4. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис


Поняття про рахунки бухгалтерського обліку, їх побудова, форма, дебет, кредит. Активні, пасивні й активно-пасивні рахунки, їх характерні риси побудови. Взаємозв’язок рахунків з балансом. Сутність подвійного запису. Рахунки бухгалтерського обліку, їх суть, структура й будова. Синтетичні і аналітичні рахунки, їх призначення. Взаємозв’язок синтетичного рахунку з аналітичним. Субрахунки та їх використання. Кореспонденція рахунків. Оборотні відомості. Позабалансові рахунки.


^ Тема 5. Первинне спостереження, документація та інвентаризація


Поняття бухгалтерських документів і вимоги до їх складання, їх значення. Організація документопотоку на підприємстві. Класифікація бухгалтерських документів. Затвердження і перелік типових форм первинної документації. Порядок записів у первинних документах. Відповідальність за правельність складання первинних документів. Первинні та зведені документи. Зовнішні та внутрішні документи. Випралення помилок у первинних документах. Організація проведення інвентаризації, її значення і види. Вимоги до проведення інвентаризації. Обов’язковість і відповідальніть за організацію проведення інвентаризації. Завдання і терміни проведення інвентаризації. Звірювання фактичних та облікових залишків. Оформлення результатів інвентаризації. Зберігання документів.


^ Тема 6. План рахунків бухгалтерського обліку


Суть плану рахунків бухгалтерського обліку. План рахунків – систематизований перелік найменувань і кодів рахунків та субрахунків, його загальна характеристика. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку. Групування рахунків за еканомічним змістом: рахунки для обліку господарських засобів (ресурсів) і рахунки для обліку джерел утворення господарських процесів; групування рахунків за їх призначенням і структурою. Зв’язок синтетичних і аналітичних рахунків, субрахунків. Спрощений план рахунків малого підприємства.


^ Тема 7. Форми бухгалтерського обліку


Форми ведення бухгалтерського обліку, їх загальна характеристика. Облікові регістри, їх види і форми, значення і сутність. Поняття про форми бухгалтерського обліку. Види форм бухгалтерського обліку. Меморіально-ордерна форма обліку. Журнально-ордерна форма обліку. Спрощена форма бухгалтерського обліку. Механізована й автоматизована форми бухгалтерського обліку, їх характерні особливості.


^ Тема 8. Облік господарських процесів

Характеристика і облік господарських процесів. Операційна, фінансова й інвестиційна діяльність.

Облік процесу заготівлі (придбання) виробничих запасів. Процес заготівлі (придбання) – на виробничому підприємстві (заводі, фабриці) характерні операції із закупівлі (придбання) сировини та інших метеріалів.

Первісна вартість, облік. Документальне оформлення надходження виробничих запасів, відпуск зі складу, їх облік.

Бухгалтерські проводки, що використовуються у процесі обліку заготівлі (придбання).

^ Облік процесу виробництва продукції, виконання рабіт, надання послуг. Процес виробництва – це операції з виготовлення із сировини та інших матеріалів виробів. Формування і облік витрат вирбництва. Витрати основної діяльності підприємства. Групування і склад витрат. Калькулювання собівартості – елемент методу бухгалтерського обліку. Групування витрат виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) за статьями калькуляції. Бухгалтерські проводки, що використовуються у процесі обліку виробництва продукції, виконання рабіт, надання послуг.

^ Облік готової продукції і процесу реалізації, визначення фінансового результату. Процес реалізації – це операції з продажу виготовлених виробів. Облік реалізації готової продукції (робіт, послуг). Класифікація доходів підприємства. Документальне оформлення та бухгалтерські проводки відображення обліку процесу реалізації готової продукції; порядок визначення фінансових результатів.


^ Тема 9. Основи бухгалтерської звітності


Суть і призначення бухгалтерської звітності. Вимоги до бухгалтерської звітності та її види. Порядок складання, затвердження і подання бухгалтерської звітності. Звітний період і термін надання звітності зовнішнім користувачам.


^ 3. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ

РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОГО ЗАВДАННЯ


Розрахунково-графічне завдання (далі РГЗ) необхідне для систематизації, закріплення і розширення теоретичних і практичних знань з дисципліни «Бухгалтерський облік». РГЗ дозволяє студентам опанувати необхідними практичними навичками при вирішенні конкретних практичних завдань, самостійної роботи й організації та ведення бухгалтерського обліку, вивчення бухгалтерської документації, відображення господарських операцій підприємств на рахунках бухгалтерського обліку подвійним записом , принципи організації аналітичного обліку , форми бухгалтерського обліку.

Метою виконання РГЗ є закріплення і поглиблення теоретичного матеріалу і практичних навичок з вивчення бухгалтерської документації, відображення господарських операцій підприємств на рахунках бухгалтерського обліку подвійним записом , принципів організації аналітичного обліку та форм бухгалтерського обліку. При виконанні РГЗ студент повинен продемонструвати вміння аналізувати нормативно-правові акти, що регламентують діяльність підприємств при організації та веденні бухгалтерського обліку в Україні.

РГЗ виконують студенти самостійно протягом вивчення дисципліни

« Бухгалтерський облік » з проведенням консультацій з викладачем дисципліни.

Теоретична частина РГЗ включає наступні елементи наукового дослідження:

 • практична значущість;

 • комплексний і системний підходи до вирішення поставленого завдання;

 • використання сучасних теоретичних методологій за даною темою;

 • застосування нормативних документів діючого законодавства України та використання ресурсів 1нтернет при вирішенні поставленого завдання.


РГЗ повинно містити такі розділи:

 1. Титульний аркуш включає (див. додаток. А):

 • назву вищого навчального закладу;

 • назву кафедри;

 • назву дисципліни;

 • номер варіанта (тема РГЗ);

 1. Зміст. Відбиває назву розділів роботи, що розкривають зміст РГЗ. Всі сторінки нумерують (праворуч угорі). Винятком є титульний аркуш, тому нумерацію починають із цифри «2».

 2. Вступ. Розкриває сутність, значення і мету завдання.

 3. Основна частина. Відповідає обраній темі, вступу й висновкам РГЗ.

 4. Висновки. У висновках указують результати розглянутої теми, пропозиції або рекомендації щодо вирішення поставленого завдання.

 5. Список літератури. Джерела розміщують за абеткою прізвищ авторів або заголовків. Оформлення виконують в такому порядку:

 • нормативно-правові акти (Конституція, Закони, ГОСТ, ДСТУ й т.д.);

 • використана література (у т.ч. періодична);

 • література іноземними мовами;

 • Інтернет джерела з обов'язковою вказівкою, яка інформація міститься на цьому сайті (порталі). Не допускається вказівка пошукових сайтів.

 1. Додаток. До додатків можуть входити різноманітні таблиці, ілюстрації, схеми, діаграми та ін. У разі їх наявності оформлення відбувається наступним чином: після списку літератури оформляють окрему сторінку з написом у центрі: „ДОДАТКИ”, номер якої є останнім в обсязі РГЗ. Нумерацію додатків виконують шляхом використання заголовних букв алфавіту (А, Б, В,...), які розміщують праворуч у верхній частині аркуша.

 2. ^ Вимоги до оформлення. Обсяг роботи 18-20 друкованих сторінок шрифт Times New Roman, 14, полуторний інтервал; поля: 20мм з усіх сторін. Або РГЗ оформляється згідно з «Методичними вказівкам щодо вимог до затверджених кафедрою.

РГЗ складається з двох частин:

перша частина - теоретична, закріплення теоретичних знань бухгалтерського обліку згідно з вибраною темою;

друга частина – вирішення задач.

^ 4. Вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання

Тему РГЗ студент виконує згідно з варіантом за останньою цифрою залікової книжки.

4.1. Теми для написання теоретичної частини РГЗ

Тема 1. Класифікація господарських засобів та джерел їх формування відповідно з національних стандартів бухгалтерського обліку, економічного змісту, призначення та структури.


Тема 2. Форми бухгалтерського обліку, історія їх розвитку. Облікові регистри, їх сутність та призначення. Управління бухгалтерським обліком в Україні. Облікова політика підприємства.


Тема 3. Рахунки і подвійний запис.Типи рахунків бухгалтерського обліку. Суть, структура й призначення плану рахунків. Кореспонденція рахунків. Види бухгалтерських проводок. Типи господарських операцій та їх вплив на баланс.


Тема 4. Предмет бухгалтерського обліку та його об”єкти. Склад активів, капіталу, зобов”язань. Бухгалтерський баланс, структура й призначення. Типи змін в балансі, визвані господарськими операціями.


Тема 5. Метод бухгалтерського обліку, його основні елементи. Господарські процеси та їх відображення в обліку.


Тема 6. Державне регулювання бухгалтерського обліку й фінансової звітності. Предмет бухгалтерського обліку та його об”єкти. Класифікація активів, капіталу та зобов”язень.


Тема7. Організація і ведення бухгалтерського обліку на підприємстві. Організація проведення інвентаризації, її значення і види. Вимоги до проведення інвентаризації. Оформлення результатів інвентаризації.

Тема 8. Особливості ведення бухгалтерського обліку на малих підприємствах. Калькуляція і оцінка як метод бухгалтерського обліку.


Тема 9. Первинна документація господарських операцій, її обробка. Синтетичний та аналітичний облік на підприємстві.


Тема 10. Характеристика і облік господарських процесів. Операційна, фінансова і інвестиційна діяльність.


^ 4.2. Розрахункова частина


Номер варіанта студент обирає згідно з останньою цифрою залікової книжки.

Завдання 1


Підприємство має поточний рахунок у бан­ку. Для випуску готової продукції закуповуються напівфабрикати: аноди, скло оптичне, прут калібрований, оксид хрому, труби різні, лак, шнур та ін.

Об'єднати активи, капітал і зобов'язання підприємства, що наведені в табл. 1, за класифікацією господарських засобів і джерелами їх утворення (табл.2). Підрахувати ре­зультати за групами , всього засобів і всього джерел фор­мування засобів.


Таблиця 1- Господарські засоби підприємства і джерела їх утворення

п/п

Найменування активів, капіталу, зобов'язань

Сума, грн.

(варіант згідно табл.2)

1

2

3

1

Генератор ультразвуковий
2

Вентилятор зі строком служби більше одного року
3

Готова продукція
4

Аноди цинкові в основному виробництві (незавершене виробництво)
5

Будівля заводоуправління
6

Заборгованість постачальникам за матеріали
7

Заборгованість банку за короткостроковими позиками
8

Будівлі основних і допоміжних цехів
9

Пила циркулярна зі строком служби більше одного року
10

Нерозподілений прибуток
11

Емаль в основному виробництві (незавершене виробництво)
12

Програмне забезпечення
13

Виробниче обладнання
14

Резервний капітал
15

Заборгованість за отриманими авансами
16

Запасні частини на складі для ремонту
17

Оксид хрому в основному виробництві (незавершене виробництво)
18

Векселя видані
19

Трубка стальна в основному виробництві (незавершене виробництво)
Продовження табл. 1

1

2

3

20

Опалювальне обладнання зі строком служби більше одного року
21

Аноди мідні в основному виробництві
22

Персональні комп'ютери
23

Заборгованість зі страхування в Пенсійний фонд
24

Грошові кошти на поточному рахунку у банку в національній валюті
25

Лакорозприскувач зі строком служби до одного року
26

Статутний капітал
27

Лак на складі
28

Скло оптичне на складі
29

Спецодяг та спецвзуття на складі
ЗО

Блоки автономні монтажні на складі
31

Довгострокові кредити банку
32

Доходи майбутніх періодів
33

Заборгованість робітникам з оплати праці
34

Заборгованість різних підприємств
35

Заборгованість бюджету
36

Грошові кошти в касі
37

Гарантійний резерв
38

Заборгованість різним підприємствам


Таблиця 2- Числові значення згідно з номером варіанта

^ Номер позиції

Номер варіанта

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

20000

21000

20900

20950

21050

20000

21000

20900

20950

21050

2

130

330

230

280

380

130

330

230

280

380

3

9350

9850

9750

9800

9900

9350

9850

9750

9800

9900

4

1300

1310

1210

1260

1360

1300

1310

1210

1260

1360

5

67800

67820

67720

67770

67870

67800

67820

67720

67770

67870

6

137610

137910

137810

137860

137960

137610

137910

137810

137860

137960

7

60553

60953

60453

60553

60653

60553

60953

60453

60553

60653

8

180338

180388

180288

180338

180438

180338

180388

180288

180338

180438

9

1193

1213

1013

1063

1163

1193

1213

1013

1063

1163

10

10200

10500

10400

10450

10550

10200

10500

10400

10450

10550

11

12670

12770

12570

12620

12720

12670

12770

12570

12620

12720

12

9920

9970

9820

9870

9970

9920

9970

9820

9870

9970


Продовження табл.2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

359880

359930

359730

359780

359880

359880

359930

359730

359780

359880

14

1400

2400

2200

2250

2350

1400

2400

2200

2250

2350

15

23500

24000

23000

23100

23200

23500

24000

23000

23100

23200

16

18106

19106

19056

19156

19256

18106

19106

19056

19156

19256

17

20724

20924

20904

20954

21054

20724

20924

20904

20954

21054

18

28000

28500

28400

28450

28550

28000

28500

28400

28450

28550

19

31310

31510

31480

31530

31630

31310

31510

31480

31530

31630

20

4285

4385

4335

4385

4485

4285

4385

4335

4385

4485

21

1500

1700

1600

1650

1750

1500

1700

1600

1650

1750

22

92800

92900

92700

92750

92850

92800

92900

92700

92750

92850

23

8203

8303

8103

8153

8253

8203

8303

8103

8153

8253

24

22409

22509

22309

22359

22459

22409

22509

22309

22359

22459

25

857

957

907

1007

1107

857

957

907

1007

1107

26

438900

439200

439100

439150

439250

438900

439200

439100

439150

439250

27

1700

1800

1600

1650

1750

1700

1800

1600

1650

1750

28

3450

3550

3500

3550

3650

3450

3550

3500

3550

3650

29

3400

3500

3000

3050

3150

3400

3500

3000

3050

3150

30

7249

7749

7649

7699

7799

7249

7749

7649

7699

7799

31

123000

123500

123400

123600

123800

123000

123500

123400

123600

123800

32

1700

1900

1800

1850

2050

1700

1900

1800

1850

2050

33

28400

28800

28700

28900

29100

28400

28800

28700

28900

29100

34

22400

22500

22450

22550

22650

22400

22500

22450

22550

22650

35

12300

12500

12400

12350

12650

12300

12500

12400

12350

12650

36

20

120

70

170

270

20

120

70

170

270

37

12350

12450

12250

12550

13050

12350

12450

12250

12550

13050

38

6675

6875

6775

6925

7125

6675

6875

6775

6925

7125


Таблиця 3

Господарські засоби

Сума,

грн.

Джерела утворення господарських засобів

Сума,

Грн.
Завдання 2


1. За даними кореспонденціями рахунків скласти зміст господарських операцій, що відбулися на підприємстві:
Варіант 1

1. Д-тЗОІ K-T311.

6. Д-т 92 К-т 131.

11. Д-т 207 К-т 42.

2. Д-т311 К-т601.

7. Д-т 91 К-т 209.

12. Д-т 661 К-т 641.

3. Д-т 301 К-т 372.

8. Д-т 92 К-т 661.

13. Д-т 311 К-т 301.

4. Д-т23К-т201.

9. Д-т 23 К-т 372.

14. Д-т 91 К-т 133.

5. Д-т 24 К-т 23.

10. Д-т 201 К-т 46.

15. Д-т 92 К-т 631.Варіант 2


1. Д-т 92 К-т 372.

6. Д-т 91 К-т 22.

11. Д-т 43 К-т 442.

2. Д-т 311 К-т 601.

7. Д-т 92 К-т 652.

12. Д-т 22 К-т 422.

3. Д-т 311 К-т 361.

8. Д-т 23 К-т 685.

13. Д-т 442 К-т 79.

4. Д-т 23 К-т 201.

9. Д-т 91 К-т 372.

14. Д-т 23 К-т 131.

5. Д-т 23 К-т 661.

10. Д-т 10 К-т 46.

15. Д-т 661 К-т 651.


Варіант З

1. Д-т 301 К-т 375.

6. Д-т 23 К-т 22.

11. Д-т 661 К-т 301.

2. Д-т 311 К-т 361.

7. Д-т 92 К-т 685.

12. Д-т 311 К-т 374.

3. Д-т 311 К-т 501.

8. Д-т 22 К-т 372.

13. Д-т 443 К-т 40.

4. Д-т 91 К-т 201.

9. Д-т 311 К-т 46.

14. Д-т 23 К-т 631.

5. Д-т 93 К-т 133.

10. Д-т 201 К-т 42.

15. Д-т 311 К-т 422.

Варіант 4

1. Д-т 311 К-т 681.

6. Д-т 92 К-т 22.

11. Д-т 201 К-т 423.

2. Д-т 631 К-т 601.

7. Д-т 23 К-т 661.

12. Д-т 301 К-т 685.

3. Д-т 92 К-т 209.

8. Д-т 23 К-т 685.

13. Д-т 23 К-т 132.

4. Д-т 23 К-т 202.

9. Д-т 102 К-т 46.

14. Д-т 23 К-т 631.

5. Д-т 91 К-т 132.

10. Д-т 204 К-т 46.

15. Д-т 311 К-т 681.

Варіант 5

1. Д-т 312 К-т 632.

6. Д-т 23 К-т 661.

11. Д-т 22 К-т 374.

2. Д-т 301 К-т 361.

7. Д-т 91 К-т 685.

12. Д-т 30 К-т 702.

3. Д-т 311 К-т 641.

8. Д-т 92 К-т 372.

13. Д-т 23 К-т 91.

4. Д-т 92 К-т 209.

9. Д-т 10 К-т 152.

14. Д-т 202 К-т 631.

5. Д-т 23 К-т 22.

10. Д-т 201 К-т 23.

15. Д-т 311 К-т 1.Завдання 3


На підставі журналу господарських операцій (табл.4):

- визначити типи балансових змін;

- визначити корреспонденції господарських операцій;

- записати господарські операції на рахунки синтетичного обліку, скласти навчальний баланс (табл.7) та оборотну відомость за рахунками (табл.6).

У табл. 5 наведені початкові залишки на рахунках.
  1   2   3   4

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства в. Ф. Петрова методічні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з курсу iconМіністерство науки І освіти україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до виконання розрахунково графічного завдання за модулем „моделі І методи прийняття управлінських рішень в аналізі...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства в. Ф. Петрова методічні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з курсу iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання та
Організація виробництва на підприємствах міського господарства” (для студентів усіх форм навчання спеціальності 050200   „Менеджмент...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства в. Ф. Петрова методічні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з курсу iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни „Ефективні комунікації” з дидактичним забезпеченням...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства в. Ф. Петрова методічні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з курсу iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни
Економічна діагностика” (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 03050401, 03050401 – “Економіка підприємства”)...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства в. Ф. Петрова методічні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з курсу iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни
Економіка І організація інноваційної діяльності” (для студентів 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 030504 – “Економіка...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства в. Ф. Петрова методічні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з курсу iconДо виконання розрахунково-графічного завдання
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Організація обліку» (для студентів І слухачів 5 курсу...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства в. Ф. Петрова методічні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з курсу iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу основ І виконання розрахунково – графічних робіт (для студентів 2 – 4 курсів усіх...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства в. Ф. Петрова методічні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з курсу iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Методичні вказівки для виконання розрахунково-графічного завдання з курсу «Оцінка нерухомості» (для студентів 4 курсу усіх форм навчання...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства в. Ф. Петрова методічні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з курсу iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу “Охорона праці при експлуатації І ремонті рс” для студентів...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства в. Ф. Петрова методічні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з курсу iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства краєзнавство методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної
Краєзнавство: Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи (для студентів 1 та 3 курсів усіх форм навчання спеціальностей...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи