Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з фінансового менеджменту icon

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з фінансового менеджменту
Скачати 342.24 Kb.
НазваМетодичні вказівки до виконання контрольних робіт з фінансового менеджменту
Дата28.06.2012
Розмір342.24 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО НАУКИ І ОСВІТИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ


(для студентів заочної форми навчання економічних спеціальностей

за напрямом 0501 “Економіка та підприємництво” та 0502 „Менеджмент”)


Харків – ХНАМГ - 2004
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з фінансового менеджменту (для студентів заочної форми навчання економічних спеціальностей за напрямом 0501 “Економіка та підприємництво” та 0502 „Менеджмент”)Укл.: Мочаліна З.М. – Харків: ХНАМГ, 2004. - 18 с.


Укладач: доцент, к.е.н. З.М.Мочаліна


Рецензент: доцент, к.е.н. Н.І.Гордієнко


Рекомендовано кафедрою обліку та аудиту, протокол № 11 від 11.02.2004 р.


ВСТУП

Складний етап трансформації економіки України породив потребу в навчанні фінансовому менеджменту – науці управління фінансами підприємства, спрямованої на досягнення його стратегічних і тактичних цілей.

Названі цілі індивідуальні для кожного господарюючого суб'єкта: у складних умовах податкового клімату і високої інфляції підприємства мають різні інтереси з питаннях регулювання маси і динаміки прибутку, що забезпечує ефективну реалізацію політики стратегічного розвитку підприємства. Але ці та багато інших аспектів діяльності підприємства (збільшення майна акціонерів, дивідендна політика, фінансове планування й ін.) піддаються управлінню за допомогою універсальних методів, напрацьованих ринковою цивілізацією і об'єднаних в науці "Фінансовий менеджмент".

^ Дисципліна фінансового менеджменту є базовою для підготовки спеціалістів з економіки і менеджменту та орієнтована на засвоєння студентами сучасних методів управління фінансами суб'єктів господарської діяльності.

^ Мета вивчення дисципліни — оволодіння студентами базовими знаннями з теорії і практики управління фінансами підприємств, стратегії і тактики фінансового забезпечення суб'єктів господарювання, формування вміння управляти операційною та інвестиційною діяльністю, орієнтуватись в виборі правильних фінансових рішень.

^ Основні завдання вивчення дисципліни:

 • ознайомити студентів із сутністю та теоретичними основами фінансового менеджменту;

 • навчити студентів правильно застосовувати методичний інструментарій управління фінансами підприємств;

 • виробити навички управління вхідними й вихідними грошовими потоками на підприємстві;

 • сформувати вміння застосовувати системний підхід до управління прибутком, інвестиціями, активами;

 • обґрунтувати необхідність та методику визначення вартості капіталу, оптимізації його структури;

 • навчити студентів правильно оцінювати фінансові ризики і застосовувати інструменти антикризового управління підприємством.


^ 1. МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ЗВ'ЯЗКИ

Вивчення дисципліни "Фінансовий менеджмент" базується на фундаментальній підготовці студентів з таких дисциплін: " Бухгалтерський облік", "Гроші та кредит", "Фінанси підприємств", "Економічний аналіз", "Фінансовий аналіз", "Фінансовий ринок" та ін.

^

2. ЗМІСТ ПРОГРАМИ КУРСУТема 1. Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту


Сутність фінансового менеджменту. Функції фінансового менеджменту та їх значення. Фінансовий менеджмент як система управління фінансами підприємства. Необхідність і умови ефективності фінансового менеджменту та умови її досягнення.

Мета фінансового менеджменту. Основні завдання фінансового менеджменту. Забезпечення максимізації прибутку і ринкової вартості підприємства в реалізації кінцевих інтересів його власників.

Стратегія і тактика фінансового менеджменту. Об'єкти і суб'єкти фінансового менеджменту. Завдання фінансового менеджменту.

Механізм фінансового менеджменту. Місце фінансового менеджменту в організаційній структурі підприємств. Методи і прийоми фінансового менеджменту.

Література:1,8,9,14,19.


Тема 2. Система забезпечення фінансового менеджменту


Методологічні основи побудови системи забезпечення фінансового менеджменту.

Організаційне забезпечення фінансового менеджменту. Характеристика моделі фінансової інфраструктури підприємства. Системи і методи внутрішнього фінансового контролю.

Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту. Фінансова інформаційна база. Показники інформаційного забезпечення фінансового менеджменту. Зміст фінансової звітності. Загальні вимоги до інформаційної бази. Основні користувачі фінансової звітності.

^ Література:1,7,14,15, 16,18,23.


Тема 3. Управління грошовими потоками на підприємстві


Поняття грошового потоку. Значення грошових потоків у діяльності підприємства. Оптимізація грошових потоків. Види грошових потоків та їх класифікація. Принципи управління грошовими потоками. Складання звіту про рух грошових коштів.

Вхідні грошові потоки та їх характеристика. Зміст і завдання управління вхідними грошовими потоками. Управління грошовими потоками, пов'язаними з операційною діяльністю. Управління грошовими потоками, пов'язаними з фінансовими операціями.

Управління вихідними грошовими потоками. Зміст і завдання управління вихідними грошовими потоками. Управління грошовими потоками: оплата рахунків суб'єктів господарювання, пере­рахування коштів у бюджет і цільові державні фонди, погашення зобов'язань по кредитах та інших боргових зобов'язаннях, витрати на оплату праці.

Планування, надходження і використання грошових коштів.

Розробка і застосування платіжного календаря.

^ Література:1,10,11,12,15, 17,20,25,27.


Тема 4. Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках


Необхідність і значення визначення вартості грошей в часі. Фактори, що впливають на зміну вартості грошей в часі. Вплив інфляції на зміну вартості грошей. Ризик та його вплив на зміну вартості грошей.

Нарахування простих і складних процентів.

Майбутня вартість грошей та її зміст. Поняття компаундирування. Розрахунок майбутньої вартості грошей з урахуванням ануїтетів. Використання процентного фактора в розрахунках майбутньої вартості грошей.

Теперішня вартість грошей та її зміст. Поняття дисконтування та сфери його застосування. Визначення суми дисконту. Визначення чистого дисконтного доходу. Розрахунок теперішньої вартості ануїтетів. Поточна вартість довічної ренти. Використання процентного фактора при розрахунках теперішньої вартості грошей.

Врахування фактора часу в розрахунках вартості облігацій та акцій.

^ Література:1, 3,4,5,8,9,10,11,19,27,28.


Тема 5. Управління прибутком


Зміст і завдання управління прибутком підприємства. Системний підхід до управління прибутком. Інформаційна база управління прибутком.

Управління прибутком від операційної діяльності. Формування прибутку від основної діяльності. Фактори, що впливають на формування прибутку. Зовнішні і внутрішні фактори. Управління формуванням собівартості. Розрахунок граничної виручки і граничних витрат. Аналіз беззбитковості. Розробка цінової політики та її оптимізація на підприємстві. Політика максимізації прибутку підприємств. Операційний леверидж.

Управління формуванням прибутку від іншої операційної діяльності. Формування прибутку від фінансових операцій.

Сутність і завдання управління розподілом прибутку. Фактори, що впливають на розподіл загального прибутку. Вплив на розподіл прибутку системи оподаткування підприємств.

Управління використанням чистого прибутку. Аналіз використання прибутку. Створення резервного фонду. Політика розвитку підприємства за використання прибутку. Дивідендна політика.

^ Література:1,4,5,8,9,12,13,14,16,19, 20,22,28.


Тема 6. Управління активами


Склад і структура активів підприємства. Оцінка активів.

Зміст і завдання управління оборотними активами. Управління виробничими запасами. Управління дебіторською заборгованістю. Визначення оптимальної структури дебіторської заборгованості. Забезпечення ефективного контролю за рухом і своєчасним поверненням дебіторської заборгованості. Методи інкасації дебіторської заборгованості. Методи рефінансування дебіторської заборгованості. Управління грошовими коштами. Оптимізація залишку грошових коштів підприємства.

Джерело формування оборотних активів підприємств та шляхи забезпечення їх оптимальної структури. Стратегія фінансування оборотних активів: агресивна модель, консервативна модель, компромісна модель.

Управління необоротними активами підприємства. Управління основними засобами, нематеріальними активами.

Література:1,3,4,8,9,10,12,14,15,20,24,27,28.


Тема 7. Вартість та оптимізація структури капіталу


Сутність капіталу підприємства. Класифікація капіталу. Визначення загальної потреби в капіталі. Фактори, що впливають на обсяг капіталу. Власний капітал та його формування. Статутний капітал. Пайовий капітал. Резервний капітал. Нерозподілений прибуток. Управління формуванням власного капіталу.

Позиковий капітал. Довгострокові фінансові зобов'язання. Короткострокові фінансові зобов'язання. Кредиторська заборгованість. Управління позиковим капіталом. Управління кредиторською заборгованістю.

Вартість капіталу. Вартість капіталу як міра прибутковості.

Норма капіталу. Базова концепція визначення вартості капіталу. Визначення вартості власного капіталу. Вартість акціонерного капіталу. Оцінка позичок. Оцінка загальної вартості капіталу. Інфляція і ринкова вартість капіталу. Розрахунок середньозваженої вартості капіталу. Фінансовий леверидж. Ефект фінансового левериджу.

Структура капіталу. Фактори, що впливають на структуру капіталу. Управління структурою капіталу. Оптимізація структури капіталу. Політика підприємства щодо структури капіталу. Вплив структури капіталу на вартість підприємства.

Література:1,9,10,11,13,14,18,19,20,25,26,28.


Тема 8. Управління інвестиціями


Сутність і класифікація інвестицій. Зміст і завдання управління інвестиціями. Види інвестицій. Формування інвестиційної політики. Форми реальних інвестицій і особливості управління ними.

Капітальні вкладення. Види інвестиційних проектів і вимоги до їх розробки. Методи оцінки ефективності інвестиційних проектів. Окупність капітальних вкладень та її розрахунок. Особливості управління інноваційними інвестиціями підприємств. Управління реалізацією реальних інвестиційних проектів. Порядок розробки бюджету капітальних вкладень.

Управління джерелами фінансування капітальних вкладень, Амортизаційна політика підприємства. Використання прибутку, інструменти довготермінового фінансування інвестицій. Визначення оптимальної структури джерел фінансування капіталовкладень. Прогнозування джерел.

Фінансова інвестиційна діяльність підприємства. Управління фінансовими інвестиціями. Вкладення коштів у цінні папери. Розміщення коштів на депозитних рахунках. Портфель фінансових вкладень та принципи його формування. Методи оцінки інвестиційного портфеля з урахуванням ризику. Диверсифікація інвестиційного портфеля.

^ Література:3,4,5,11, 14,17,18,19,20,24,25.


Тема 9. Управління фінансовими ризиками


Економічна сутність фінансових ризиків та їх класифікація.

Основні види фінансових ризиків: валютний, депозитний, процентний, інфляційний, інвестиційний, кредитний. Фактори, які впливають на рівень фінансових ризиків. Визначення рівня ризику та його впливу на фінансовий стан підприємства і його прибутковість.

Зміст управління фінансовими ризиками. Процес їх прогнозування та нейтралізації у фінансовій діяльності підприємств.

Методи розрахунку ризиків. Економіко-статистичні методи оцінки рівня ризиків. Експертні методи оцінки. Аналогові методи оцінки. Премія за ризик і порядок її визначення.

Способи уникнення та нейтралізації фінансових ризиків. Страхування ризиків. Використання механізмів диверсифікації.

Література:11,14,19,21,25,26,27.

Тема 10. Аналіз фінансових звітів


Призначення і види фінансових звітів. Методи оцінки фінансових звітів. Склад, характеристика і зміст фінансової звітності підприємства відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Зміст і завдання аналізу фінансових звітів.

Бухгалтерський баланс і його значення для аналізу фінансового стану підприємства. Аналіз динаміки і структури активів і пасивів балансу.

Аналіз звіту про прибутки (збитки) підприємства. Аналіз звіту про рух грошових коштів. Критерії і методика оцінки незадовільної структури балансу підприємств.

Система показників фінансового стану підприємства та їх оцінки. Аналіз економічного потенціалу підприємства. Аналіз показників ліквідності і платоспроможності підприємства. Оцінка ліквідності балансу підприємства. Показники фінансової стійкості і стабільності підприємства та їх оцінка. Показники ринкової ділової активності підприємства.

Комплексний аналіз фінансового стану підприємства.

Література:1,11,17,18,19,23,24,27,28.


Тема 11. Внутрішньофірмове фінансове прогнозування та планування


Фінансове прогнозування і планування в системі фінансового менеджменту. Цілі та завдання внутрішньофірмового фінансового прогнозування та планування.

Методи фінансового прогнозування та планування.

Бюджетування та його сутність. Види бюджетів. Складання бюджетів (кошторисів). Методика розрахунку основних фінансових показників бюджетів.

Оперативне фінансове планування як основа внутрішньофірмового фінансового контролю.

Література:1,6,7,8,9,13,19,20321,24,25,26,27.


Тема 12. Антикризове фінансове управління підприємством


Зміст і завдання антикризового фінансового управління підприємством

Методи прогнозування банкрутства підприємства. Система попереднього реагування на загрозу банкрутства.

Фінансова санація підприємства як елемент антикризового управління. Досудова санація. Санація за рішенням арбітражного суду. Менеджмент санації підприємства, його функції та завдання. Методи фінансування санації підприємства. Управління внутрішніми джерелами фінансування та залучення зовнішніх фінансових джерел.

Реструктуризація в системі антикризового фінансового управління підприємством. Організаційно-фінансове забезпечення реструктуризації підприємств.

Література:1, 2, 6, 14, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 28..


3. ЗМІСТ ЗАВДАНЬ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
^

Форма закріплення варіантаОсновна мета контрольної роботи - закріплення навчального матеріалу, який студент повинен вивчити самостійно.

Відповідно до навчального плану студент повинен виконати одну контрольну роботу за індивідуальним варіантом.

Контрольну роботу виконують у зошиті чітким почерком чорнилом або набирають на комп’ютері (формат А4, 14 кегль., через 1 інтервал).

Контрольна робота містить два завдання: теоретичне і практичне.

Контрольне завдання з практичної частини виконують відповідно до варіанта і методичних вказівок до розв’язання завдань.

Контрольне завдання з теоретичної частини виконується відповідно до номера варіанта (за останній цифрі залікової книжки). Виклад питання у контрольній роботі повинен ґрунтуватися на знаннях студента, якими він опанував у процесі самостійної роботи над курсом.

Номер варіанта відповідає останній цифрі шифру студента.


3.1. Практичне завдання


Задача №1. Для виконання цієї задачі слід звернутися до вихідних даних, наведених у табл. 1.

На основі цих даних треба визначити:

 1. поріг рентабельності;

 2. запас фінансової міцності;

 3. силу впливу операційного важеля;

 4. побудувати точку беззбитковості (графічним методом


Таблиця 1 – Вихідні дані для виконання задачі (ефект операційного важеля)

Показник

Варіанти

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.Виручка від реалізації, тис. грн.

6200

4300

1200

4900

3500

6900

5400

3800

4700

2100

2.Обсяг продажу, тис. шт.

500

200

100

300

400

600

400

100

200

800

Продовження табл. 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

3.Вартість матеріалів, тис. грн.

2100

700

200

1100

800

2400

800

600

1800

600

4. Фонд оплати праці виробничого персоналу, тис. грн.

1700

900

300

800

1000

1900

1000

700

900

900

5.Орендні платежі, тис. грн.

500

300

100

200

400

700

400

200

300

150

6.Сума відсотків за кредит, тис. грн.

800

100

50

150

200

900

200

300

200

100

7.Амортизаційні відрахування, тис. грн.

700

500

200

1300

600

500

600

500

400

250


^ Методичні вказівки до розв’язання задачі.

Економічна сутність класифікації витрат на змінні й постійні і їх диференціація відображається за наступними формулами:


В пер. = М + ФОП, (1)


де З пров. - перемінні витрати, тис. грн,

М - вартість матеріалів, тис. грн,

ФОП - фонд оплати праці виробничого персоналу, тис. грн.


В пост.= Ор + К% + АВ, (2)


де В пост. - постійні витрати, тис. грн,

А р. - орендні платежі, тис. грн,

К% - відсотки за кредит, тис. грн,

АВ - амортизаційні відрахування, тис. грн.

Економічно інтерпретувати дію операційного (виробничого, господарського) важеля допомагає формула


^ Сила впливу операційного важеля = валова маржа (3)

прибуток


ВМ = В р. - В пер, (4)


де ВМ - валова маржа, тис. грн,

В р. - виторг від реалізації. тис. грн,


ВМ = В пост. + П, (5)


де П - прибуток.

При розрахунку порогу рентабельності варто пам'ятати, що це такий виторг від реалізації, при якому підприємство вже не має збитків, але ще не має прибутків. Валової маржі вистачає лише на покриття постійних витрат і прибуток дорівнює нулю:

П = ВМ - В пост = 0, (6)


чи

ПР(поріг рентабельності) = В пост. : ВМ (у відносному вираженні) (7)


Різниця між досягнутим фактичним виторгом від реалізації і порогом рентабельності складає запас фінансової міцності підприємства.


З фм. = В р. - ПР, (8)


де З фм. - запас фінансової міцності, тис. грн.

Необхідно побудувати, користуючись вихідними даними і приведеними розрахунками, точку беззбитковості. Дати економічну інтерпретацію.

Побудований графік служить також визначенню порогу рентабельності.

Варто також дати економічну інтерпретацію отриманим розрахункам і порівняти графічні результати за проведеними аналітичними розрахунками.

Зробити загальні висновки щодо даного розділу.
^
Приклад розв`язання задачі


Питання, що вимагають рішення, не звичайні для існуючої практики управління фінансами підприємства. У цьому зв'язку студентам пропонується контрольний приклад рішення.

Таблиця 2 - Вихідні дані для контрольного прикладу

Показник

Позначення


Значення показника

1.Виручка від реалізації, тис. грн.

ВР

25000

2. Обсяг продажу, тис. шт.

Vp

8000

3.Вартість матеріалів, тис. грн.

М

18000

4. Фонд оплати праці виробничого персоналу, тис. грн.

ФОП

2000

5.Орендні платежі, тис. грн.

Ор

500

6.Сума відсотків за кредит, тис. грн.

К%

300

7.Амортизаційні відрахування, тис. грн.

АВ

1000


На основі цих даних необхідно визначити:

 • Поріг рентабельності

 • Запас фінансової міцності

 • Силу впливу операційного важеля

У процесі рішення використовують такі показники: валова маржа (ВМ), змінні витрати (Впер), постійні витрати (В пост), що вимагають попередніх розрахунків:

В пер = М+ФОТ;

В пер =18000+2000=20000 (тис. грн.);

В пост = Ор + К% + АВ;

В пост =500+300+1000=1800 (тис. грн.);

ВМ = ВР - Впер;


Таблиця 3 - Розрахункова таблиця для визначення порога рентабельності

Показник


Значення показника, тис.грн.

У % до виручки від реалізації

Коефіцієнти

1.Виторг від реалізації

25000

100

1

2.Перемінні витрати

20000

80

0,8

3.Валова маржа

5000

20

0,2

4.Постійні витрати

1800

-

-

5.Прибуток

3200

-

-^

Розрахунок порога рентабельності


Поріг рентабельності (ПР) – результат від реалізації, при якому підприємство вже не має збитку, але не має і прибутку,

ПР = 1800 : 0,2 = 9000 тис. грн.

Поріг рентабельності є одночасно критичною точкою продажів (точкою беззбитковості, точкою самооплатності та ін.).


^ Визначення запасу фінансової міцності

Запас фін. міцн. = ВР - ПР.

Запас фін. міцн. = 25000 – 9000 = 16000 тис. грн., або в % до виторгу:

16000 : 25000 * 100% = 64%.

Це означає, що підприємство може витримати 64% зниження виторгу від реалізації, чи на 16000 тис. грн. без серйозної погрози для свого фінансового стану.

^ Визначення сили впливу операційного важеля

Дія операційного важеля (виробничо-господарського) полягає у тому, що будь-яка зміна виторгу від реалізації завжди породжує більш сильну зміну прибутку.

Сила впливу операційного важеля = ВМ / П,

де П - прибуток, тис. грн.

Сила впливу операційного важеля = 5000 : 3200 = 1,5625.

Це означає, що при збільшенні (зниженні) виторгу від реалізації на n відсотків прибуток зросте на n*1,5625%.


^ Побудова точки беззбитковості (порога рентабельності)

Побудову точки беззбитковості слід здійснювати графічним методом.

Визначення порога рентабельності базується на рівності виторгу і сумарних витрат при досягненні порога рентабельності (роботу виконують студенти самостійно). Варто зробити висновки за даною задачею.


Задача №2. За даними табл. 4 визначити варіант більш економічного замовлення одержання скидок при замовленні запасів, розрахувати річні сумарні витрати при різних обсягах замовлень (у тому числі з врахуванням витрат організаційних, на зберігання, придбання).


Таблиця 4 - Дані до задачі №2

Показник / варіант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Вартість (ціна) 1 деталі, грн.

30

15

50

60

30

10

25

80

10

25

2. Потреба в деталях, шт.

3900

6000

1800

2500

5100

8300

4000

2000

5000

4800

3. Середня норма прибутку на капітал, %.

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

4. Витрати на зберігання 1 деталі, грн..

1

0,5

3

2

1

0,5

1

2

0,5

1

5. Витрати на організацію 1 замовлення, грн.

180

40

250

200

120

50

100

150

100

100


^ Методичні вказівки до розв’язання задачі:

За допомогою моделі (ЕОЗ) економного обсягу замовлення визначаємо обсяг замовлення, що мінімізує витрати на організацію замовлень і зберігання запасів:

. (9)

Для визначення витрат на зберігання запасів та втрачену вигоду на одиницю:

. (10)

Кількість витрат на замовлення за рік.

. (11)

Систему скидок, які надає постачальник, приймають в розрахунок за варіантом у табл.5:


Таблиця 5 – Система скидок, які надає постачальник в залежності від обсягу поставок

Обсяг замовлень (ОЗ)

Ціна за одиницю, грн

0 < ОЗ < 500

Ціна варіанта

500 < ОЗ < 1000

< 2% ціни варіанта

1000 < ОЗ

< 5% ціни варіанта


Задача №3. Визначити доцільність упровадження інвестиційного проекту, коли доходи від нього будуть надходити відповідно через 3, 4, 5 років у сумі N, M, K. Початкові інвестиції – ІС, дисконтна ставка r %.


Таблиця 6 - Вихідні дані до задачі №3

Показник/

варіант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ІС

50

57

52

56

54

55

51

53

59

60

N

10

11

10

11

11

11

10

11

12

12

M

30

34

31

34

32

33

31

32

35

36

K

30

34

31

34

32

33

31

32

35

36

r

15

17

16

17

16

17

15

16

18

18


^ Методичні пояснення до розв’язання задачі


1. Потрібно визначити дисконтовану вартість майбутніх доходів (PV) за методом складних процентів.

2. Розрахувати чисту приведену вартість проекту (NPV) як різницю між дисконтовою вартістю майбутніх грошових потоків (PV).

3. Якщо NPV < 0, то інвестувати проект невигідно.


Задача №4. Банк надає позичку в розмірі К тис.грн. на N місяців під r % річних на умовах річного нарахування відсотків відповідно до схеми складних процентів і за змішаною схемою. Який з варіантів більш прийнятний для позичальника?

Дані для розрахунків наведено у табл. 7:


Таблиця 7 – Вихідні дані до задачі №4

Показники / варіант

Умовні

позначення

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Величина наданої позички, тис.грн.

К

500

300

100

800

600

200

400

500

900

700

Величина річних, %

r

15

20

25

20

18

20

15

30

20

25

Кількість місяців

N

30

15

26

17

21

36

20

25

42

30


Методичні вказівки до розв’язання задач:

 1. Для схеми складних процентів:

. (12)

2.Для змішаної схеми

, (13)

де FVn – майбутня вартість;

PV – поточна вартість;

r - відсоткова ставка;

n – ціла частина (у межах року);

t – дробова частина року.


Задача №5. Будівельна організація одержала контракт на зведення споруди. Відповідно до контракту замовник через t років після закінчення будівництва проводить розрахунок протягом n років рівними річними платежами у сумі А t по кожному платежу. Відсоткова ставка встановлена на рівні r річних, відсотки нараховуються у кінці року. Визначити виграш замовника, одержаний у результаті відстрочки платежу на t років.

Дані для розрахунку наведені у табл.8.


Таблиця 8 – Вихідні дані

Показники / варіант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

t, років

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

n, років

2

3

3

2

2

3

3

2

2

3

A t, млн. грн.

1

2

1

1

3

3

2

1

3

2

r, %

10

15

10

15

10

15

10

15

10

15


^ Методичні вказівки до розв’язання завдання:

Поточна величина відкладеної ренти PV, визначається за формулою

, (14)

де PV – поточна величина звичайної ренти,

Vt – дисконтний множник за t років.

, (15)

. (16)


3.2. Теоретична частина


Для виконання теоретичної частини, студент повинен відповісти на питання відповідно до варіанта (за останньою цифрою шифру студента) див.табл. 9. Обсяг відповіді - не більше 3 друкованих сторінок.


Таблиця 9 – Варіанти питань теоретичної частини контрольної роботи

№ п/п

Питання


№ варіанта

1

2

3

1

Формування раціональної структури джерел засобів. Фінансова та капіталізована структура капіталу фірми

1

2

Фінансова звітність у системі фінансового менеджменту.

Користувачі фінансової інформації. Вимоги та принципи складання фінансової звітності

2

3

Економічна сутність і класифікація активів підприємства. Принципи формування активів підприємства

3

4

Зовнішнє та внутрішнє фінансування. Основні засоби зовнішнього фінансування, їх переваги й недоліки

4

5

Методи визначення планового прибутку. Напрям використання прибутку підприємства. Норма розподілу

5

6

Сутність, ознаки та наслідки агресивної, консервативної, помірної політик управління поточними активами

6


Продовження табл. 9

1

2

3

7

Завдання, об'єкти і методи внутрішньофірмового фінансового планування

7

8

Поняття фінансового менеджменту як складової частини системи управління фірмою (підприємством)

8

9

Фінансове прогнозування: поняття, основні кроки прогнозування.

9

10

Основні етапи розробки дивідендної політики в поєднанні з фінансовим прогнозуванням

0^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


 1. Про бухгалтерський облік, фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 р. з змінами і доповненнями.

 2. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом : Закон України від 30.06.1999.

 3. Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18.09.91 з змінами і доповненнями.

 4. Про цінні папери та фондову біржу: Закон України від 18.07.91 з змінами і доповненнями.

 5. Про приватизаційні папери: Закон України від 6.03.92 зі змінами і доповненнями.

 6. Про банкрутство: Закон України від 14.05.92, зі змінами і доповненнями.

 7. Про господарські товариства: Закон України від 19.09.91 зі змінами і доповненнями.

 8. Про підприємництво: Закон України прийнятий Верховною Радою України 07.02.1991 р. /Голос України №44, 1991 р. з змінами і доповненнями.

 9. Про підприємства в Україні: Закон України від 27.03.1991 р./ Голос України,- № 86, 1991 р.

 10. .Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. - М.: Финансы и статистика, 1997. - 354с.

 11. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. В 2 томах - К.: Ника-Центр, 1999.

 12. Бланк И.А. Управление активами.- К.: Ника-Центр, 2000.

 13. Бланк И.А. Управление прибылью - К.: Ника-Центр, 1998

 14. Бланк И.А. Финансовый менеджмент: Уч. курс. - К.: Ника-Центр, 1999.

 15. Гридчина М.В. Фінансовий менеджмент - Курс лекцій. - К.: МАУП, 1999.

 16. Економічний аналіз: Навч.пос. спец. 7.050.106 (облік і аудит). / За ред. проф. Ф.Л. Бутинця. - Житомир: ПП "Рута", 2003. - 680с.

 17. Економічний аналіз: Навч. пос / За ред. проф. Чумаченка М.Г.- К.: КНЕУ, -2002.

 18. Иваниенко В. Финансовый анализ : Уч. пособие. –Харьков: ИНЖЕК, 2003. -178с.

 19. Фінансовий менеджмент: Навч. посібник /За ред. проф. Кірейцева Г.Г.- К.: КНЕУ. -2002.

 20. Ковалёв В.З. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчётности. -М.: Финансы и статистика, 2000.- 396 с.

 21. Методичні рекомендації по виявленню ознак неплатоспроможності підприємства і ознак, дій по прихованню банкрутства, фіктивного банкрутства, чи доведення до банкрутства: Наказ Міністерства економіки України, №10 від 17.01.2001 р.

 22. Нитецкий В.В. Гаврилов А.А. Финансовый анализ в аудите: теория и практика: Уч. пос..- М.: Дело, 2001.-256с.

 23. Ришар Жак. Аудит и анализ хозяйственной деятельности предприятия.—М: Юнити, 1997 г.

 24. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий: Уч.пособие. -7-е изд., испр.—Мн.: ООО "Новое знание", 2002.-704с.

 25. Стоянова Е.С.- Финансовый менеджмент.- М.: Перспектива, 1993.

 26. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств. - К.: КНЕУ, 2000.

 27. Фінансовий менеджмент: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / А. М. Поддєрьогін, Л. Д. Буряк, Н. Ю. Калач та ін. — К.: КНЕУ, 2001. — 294 с.

 28. Хелферт Е. Техника финансового анализа/ Пер. с англ. - М.: Аудит. ЮНИТИ, 1996-664с.Навчальне видання


Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з фінансового менеджменту (для студентів заочної форми навчання економічних спеціальностей за напрямом 0501 “Економіка та підприємництво” та 0502 „Менеджмент”)


Укладач: Зоя Миколаївна Мочаліна


Редактор: С.Д. Сусло

Коректор: З.І. Зайцева


План 2004, поз. 159

Підп. до друку Формат 60 х 84 1/16

Папір офісний. Друк на ризографі Ум.-друк. арк.. 1.2

Тираж 50 прим. Зам. № Ціна договірна

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків, вул. Революції, 12Схожі:

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з фінансового менеджменту iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з дисципліни
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Моделі І методи прийняття рішень в аналізі І аудиті...
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з фінансового менеджменту iconМетодичні вказівки до виконання контрольних робіт з економічного аналізу
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з економічного аналізу (для студентів заочної форми навчання економічних спеціальностей...
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з фінансового менеджменту iconТ. В. Блажко методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Основи психології та педагогіки» (для студентів 1 курсу заочної форми...
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з фінансового менеджменту iconМетодичні вказівки до виконання практичних, самостійних і контрольних робіт з дисципліни „ Маркетинговий менеджмент для студентів факультету економіки та менеджменту
Методичні вказівки до виконання практичних і самостійних робіт з дисципліни „Маркетинговий менеджмент” / Укладач О. А. Біловодська....
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з фінансового менеджменту iconМетодичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни „Дискретна математика для студентів заочної форми навчання напряму «Інформатика»
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни „Дискретна математика” /Укладачі: Л. Д. Назаренко, З.І. Маслова. –...
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з фінансового менеджменту iconМетодичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни "Цивільний процес" для студентів спеціальності 030402 "Правознавство"
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни “Цивільний процес” / укладач А. В. Солонар. – Суми: Сумський державний...
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з фінансового менеджменту iconМетодичні вказівки до виконання практичних завдань та контрольних робіт з курсу
Методичні вказівки до виконання практичних завдань і контрольних робіт з курсу “Комп’ютерні інформаційні технології у маркетингу”...
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з фінансового менеджменту iconН. В. Острянська методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «психологія»
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «психологія» для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму...
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з фінансового менеджменту iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання самостійних І контрольних робіт
Методичні вказівки до виконання самостійних І контрольних робіт з дисципліни "Аналітична хімія" (для студентів 2 курсу заочної форми...
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з фінансового менеджменту iconХарківська національна академія міського господарства єсіна В. О. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни „Потенціал І розвиток підприємства” для студентів 4 курсу денної та...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи