Організація та управління на електричному транспорті” icon

Організація та управління на електричному транспорті”
Скачати 275.5 Kb.
НазваОрганізація та управління на електричному транспорті”
Дата28.06.2012
Розмір275.5 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


Програма дисципліни


Організація та управління

на електричному транспорті”


і методичні вказівки до

виконання

розрахунково-графічної роботи

(для студентів заочної форми навчання

спеціальності 7.092.202 - „Електричний транспорт”)


Харків – 2007

Організація та управління на електричному транспорті. Програма дисципліни і методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи студентам заочної форми навчання. / Укл. Карпушин Е.І, Кульбашна Н.І., – Харків: ХНАМГ, 2007. – 30 с.


Укладачі: проф. к.т.н. Е.І.Карпушин, ст. викл. Н.І. Кульбашна


Рецензент: к.т.н , доц. К.О.Сорока


Рекомендовано кафедрою електричного транспорту, протокол № 9 від 3 .04.07


^ 1. МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСУ


Метою дисципліни „Організація та управління на електричному транспорті” є формування системи знань, вмінь та навичок у сфері організаційно-управлінської діяльності на підприємствах з експлуатації електричного транспорту.

Завдання курсу полягає у вивченні:

 • основних характеристик і показників ринку транспортних послуг;

 • методів оперативного та перспективного планування;

 • управління поточною діяльністю та управління проектами;

 • опановуванні основних положень, процедур та методів розв’язання виробничих ситуацій сучасного виробничого менеджменту.

Дисципліна „Організація та управління на електричному транспорті” є прикінцевою і послуговує теоретичною базою відповідних розділів дипломного проекту.

Дисципліна „Організація та управління на електричному транспорті” спирається на матеріал курсів „Економічна теорія”, „Технічна експлуатація” та „Економіка підприємств міського електротранспорту”.

Набуті в процесі вивчення дисципліни знання, вміння та навички використовуються у відповідних розділах дипломних проектів.

Крім засвоєння теоретичних положень з навчальної літератури, вивчення дисципліни передбачає ознайомлення студента – заочника із станом практичної реалізації принципів організації виробничих процесів, планування, управління та контролю на тому підприємстві, де працює студент.


^ 2.ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ


Модуль 1 – Організація надання транспортних послуг

  1. Перевезення пасажирів міським електротранспортом.

Місія і мета діяльності підприємства міського електричного транспорту. Підприємство міського електротранспорту серед інших перевізників, рекомендації Дрезденської декларації UITP. Пасажирські зупинки. Маршрути як підрозділи з надання транспортних послуг. Довжини поїздок. Вимірювач транспортної послуги, розрахунки обсягів послуг.


1.2 Інформаційне забезпечення надання транспортних послуг

Організація збирання маркетингової інформації. Інтелектуальні системи управління транспортом. Склад маркетингової інформації. Визначення показників коливань попиту. Моделі, визначення параметрів розподілу довжин поїздок. Визначення середніх дальностей поїздок по маршрутах.

1.3 Ціни і тарифи на міському електротранспорті

Стан проблеми ціноутворення на міському електротранспорті. Принципи складання ціни за перевезення. Диференціація цін. Призначення цін відповідно до обсягів транспортних послуг. Коригування тарифів і цін за проїзд. Оптимальна середня вартість квитка.


Модуль 2Ресурсне забезпечення продукування транспортних послуг

  1. Виробничі фонди підприємства міського електротранспорту

Основні засоби, показники використання, завдання управління основними засобами. Оборотні засоби, завдання зменшення періоду обігу. Кругообіг ресурсів, показники стійкості підприємства.


  1. Організація ефективного використання ресурсів

Напрямки підвищення ефективності використання ресурсів. Завдання досягнення беззбитковості підприємства за рахунок зменшення ресурсовитратності. Удосконалення організації руху. Удосконалення планування виробничих завдань на базі використання методів лінійного програмування.

Модуль 3Організація управління підприємством міського електротранспорту

3.1 Система управління підприємством
^

Менеджмент та менеджери. Інформаційна основа управління. Системні аспекти управління підприємством. Функції управління.


  1. Організація апарату управління

Принципи побудови апарату управління. Регламентація управлінської діяльності. Чисельність працівників апарату управління. Кількість ієрахічних рівнів структури апарату управління. Кадри апарату управління.

Модуль 4Прийняття управлінських рішень

4.1 Прийняття рішень щодо впровадження організаційно-технічних заходів з удосконалення і оновлення техніки і технології за рахунок власних та запозичених коштів
^

Виникнення необхідності прийняття рішень. Прийняття рішень за результатами експертної оцінки. Прийняття рішення щодо лізингу. Оцінка надійності партнерів.


4.2 Прийняття рішень щодо інновацій

Сутність інноваційного розвитку підприємства. Фази інвестиційного проекту. Оцінка інвестиційної привабливості, прогнозування. Ризики інвестиційних проектів, оцінка ризиків за імовірностями та важливостями.


 1. ^ ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання розрахунково-графічної роботи

на тему


"ОЦІНКА РІВНЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ___________________"

( назва підприємства )


  1. ^ Загальні відомості


Розрахунково-графічна робота має на меті перевірку засвоєння основних понять, принципів та процедур, що стосуються управлінської діяльності (менеджменту). Змістом розрахунково-графічної роботи є виклад результату аналізу організації діяльності транспортного підприємства в цілому або його певної структурної ланки – служби, відділу, цеху, ділянки тощо, на підставі якого формулюється бачення студентом шляхів удосконалення.

Крім підприємства міського електричного транспорту об’єктом аналізу може бути автотранспортне підприємство з пасажирських чи вантажних перевезень незалежно від форми власності, транспортний цех промислового підприємства, нарешті, як виняток, враховуючи універсальність менеджменту, допускається виконувати розрахунково-графічну роботу на базі будь-якої (непрофільної) організації, що продукує та продає товарну продукцію. Вид продукції, потужність та інші кількісні показники непрофільної організації значення не мають, слід лише дотримуватися вимоги, щоб нижченаведені позиції були дійсними для цієї організації.


^ 4.2. Методичні вказівки до складання аналізу


п.1. Загальна характеристика підприємства (установи, підрозділу, ділянки)


1.1. Профіль, продукція (вид діяльності);

1.2. Кількісні показники діяльності;

1.3. Чисельність персоналу, розподілення по функціях;

1.4. Місце підприємства (установи) в галузі, перспективи розвитку.

Дані п.1 оформляють у вигляді таблиць (або в іншій зручній формі) з відповідними текстовими поясненнями. На самому початку слід вказати основні етапи історії підприємства.


п.2. Виробнича структура: основні виробничі ланки та зв'язки між ними відповідно до технології.


Виробничу структуру треба подати в описовій та графічній формі, щоб отримати наочне уявлення про всі етапи перетворення попиту на перевезення до транспортної роботи (в транспортному підприємстві), або сировини чи комплектуючих до готової продукції.


п. 3.Управлінська структура відповідно до управлінських функцій.


Спочатку треба навести перелік управлінських функцій, що повинні реалізуватися протягом одного циклу виробничого процесу на цьому підприємстві, далі зазначити діючу на підприємстві структуру управління з позначенням управлінських функцій, які виконують ці структурні підрозділи (слід мати на увазі, що відсутність того чи іншого структурного підрозділу з відповідною до управлінської функції назвою не завжди означає відсутність цієї управлінської функції, бо її справляння може бути покладено на когось як постійне чи разове додаткове доручення).

Матеріал цього розділу подають у описовій та графічній формі, щоб можна було з’ясувати, на які виробничі підрозділи, на які етапи виробничого процесу та які управлінські впливи спрямовані від управлінської структури.


п. 4.Стан аналізу зовнішніх впливів та порядок формування прогнозів.


Спочатку перелічують та описують весь набір взаємодій підприємства із зовнішнім оточенням – з вищестоящою ланкою, з територіальною владою, з покупцями продукції (споживачами), з кредиторами, постачальниками тощо. Далі слід охарактеризувати стан справ з відслідковуванням поведінки суб’єктів взаємодій, прогнозуванням загроз з їх боку, розробкою запобіжних заходів та гарантій і т.п. – вказати, в чиїй компетенції знаходяться ці питання і які формуються відповідні рішення.


п. 5. Аналіз проходження управлінських рішень зверху вниз, система контролю.


Подається опис процедури реалізації управлінських рішень – виникнення потреби у рішенні, його формулювання, технічне оформлення, передача до виконання, контроль та доведення до відома того, хто прийняв рішення, про його виконання.


п. 6. Рівень інформаційного забезпечення на різних рівнях управлінської структури.


Подають опис джерел виникнення первісної інформації та регламент її оформлення і подальшої передачі: звідки береться інформація, хто кому і в якій формі її подає, як вона обробляється, як узагальнюється, зберігається тощо.

п. 7. Характеристика системи стимулювання управлінського персоналу.

Аналізується стан справ із заохоченням керівників середньої ланки та технічних виконавців на даному підприємстві: подаються міркування щодо збільшення фонду заробітної плати за рахунок збільшення обсягів виробництва, освоєння нових ринків, удосконалення системи управління для скорочення або суміщення маловживаних управлінських функцій, комп’ютерізації та ін., створення цільових преміальних фондів тощо.


Висновки.

Формулюється оцінка студентом успішності даного підприємства стосовно системи управління, та пропозиції з її удосконалення.


^ 4.3. Вимоги до оформлення


Розрахунково-графічну роботу виконують на комп’ютері шрифтом 14 пт з одинарним інтервалом на аркушах формату А4. Дозволяється виконувати у вигляді рукопису в зошиті обсягом до 20 сторінок. Дані, що складають фінансову, технічну або технологічну таємницю, наводити не треба (у цих випадках слід це спеціально оговорити та викласти умовні цифрові дані, з яких можна зробити висновок лише про наявність або відсутність, достатність чи недостатність зазначеного, позитивну чи негативну тенденцію змін того чи іншого показника).


ЕТАЛОН


Зміст


Стор.

Вступ...........................................................................2

1. Загальна характеристика підприємства ..............3

2. Виробнича структура..............................................

3. Управлінська структура..........................................

4. Зовнішні впливи на підприємство.........................

5. Проходження рішень...............................................

6. Інформаційне забезпечення управління................

7. Стимулювання персоналу.......................................

Висновки.......................................................................

Література.....................................................................


Вступ


Одним з найважливіших факторів, що визначають економічну успішність будь-якого підприємства, рівень заробітної плати працівників, моральний клімат в колективі і т.п. є ступінь досконалості менеджменту. Під цими словами розуміють не тільки вміння керівників різного рівня організовувати роботу своїх підлеглих з найвищою ефективністю, передбачати тенденції та розробляти попереджуючі заходи в тому секторі ринку, де діє підприємство, постійно зменшувати виробничі витрати для досягнення найвищої прибутковості тощо, але й всю систему взаємовідносин між працівниками даного підприємства, яка уособлюється системою управління.

Знання загальних принципів сучасного менеджменту, незалежно від галузі виробництва та виду діяльності, необхідне для орієнтування інженерно-технічних працівників – випускників вищих навчальних закладів – у складному механізмі поєднання постійних обов’язків та разових доручень, компетенції та відповідальності, прийняття рішень та контролю їх виконання – всього, що стосується людських взаємовідносин у процесі виробничої діяльності.

Успішна і швидка адаптація молодого спеціаліста і взагалі, новоприбулого працівника, до умов роботи на даному підприємстві суттєво залежить від ясності й зрозумілості функцій кожного в системі підпорядкувань, при одночасній наявності свободи пошуку шляхів удосконалення та підвищення ефективності, що відповідно стимулюються.

У даній контрольній роботі проаналізовано рівень менеджменту на приватному автопідприємстві, яке спеціалізується на постачанні хліба і хлібо-булочних виробів від виробників до місць продажу.


^ 1.Загальна характеристика підприємства


Спеціалізоване автопідприємство з перевезень хліба та хлібо-булочних виробів було утворено шляхом викупу у колишнього власника – хлібокомбінату, що збанкрутів і розпався на кілька окремих підприємств. Спеціалізоване підприємство успадкувало 23 спеціально обладнані вантажні автомобілі - фургони різних років випуску, середня зношеність яких близько 50%. Підприємство має відкриту стоянку та виробниче приміщення – гараж з обладнанням, яким забезпечується технічний огляд та основний обсяг ремонту, за винятком капітального ремонту двигунів. Крім того, є адміністративно-побутовий корпус, де розташовані приміщення з робочими місцями службовців, інженерно-технічних працівників та керівництва, а також побутові приміщення (роздягальні, душові кімнати, вбиральні, кімната для зборів колективу, комора завгоспу тощо). Територія підприємства огороджена, має прохідну з постом власної охорони. Основні дані підприємства представлено в табл. 1.

Підприємство виконує щоденні перевезення хлібо-булочних виробів від підприємств-виробників до торгових точок за закріпленими маршрутами та за затвердженими графіками. Оскільки вантажем є продукти харчування, водії мають санітарні книжки і проходять регулярні медичні обстеження.

Доставка вантажу – одноособове, тобто водії виконують також функції експедиторів і є матеріально відповідальними, у зв’язку з чим отримують доплату за суміщення. Робота підприємства – у три зміни; відповідно до вимог трудового законодавства на кожен місяць складається графік виходів водіїв та ремонтного персоналу.

Потреба у рухомому складі в будні дні складає 21 машину, у вихідні та святкові дні – 17. Відповідно для забезпечення безперебійності постачання щодобово на підприємстві залишається 1 резервний автомобіль з водіями, які перебувають у резерві за графіком.


Таблиця 1 - Основні дані підприємства

Показник

Кількість, вартість

Поточна вартість основних виробничих фондів

2080 тис.грн.

У тому числі: будинки і споруди

1735 тис.грн.

автомобілі для перевезень продукції

24

бортові автомобілі загального призначення

1

спеціалізовані автомобілі технічної допомоги

1

легкові автомобілі

1

автобуси

1

підйомні механізми

2

верстати металообробні

3

інструменти та пристрої

2,5 тис. грн.

Списочна чисельність персоналу

64 чол.

Місячний фонд заробітної плати

55800 грн

Експлуатаційні витрати за місяць

92000 грн

Середньомісячний дохід

188000 грн

Середньомісячна сума податків

39000 грн

Рентабельність

14%


Середній пробіг одного автомобіля за зміну складає 42 км, через специфіку продукту маса перевезеного вантажу на підприємстві не обліковується. Плановим показником основної діяльності є процент виконання графіка завантажень і відвантажень.

За всіма ознаками підприємство відноситься до середнього бізнесу, економічна ефективність діяльності якого може бути оцінена як задовільна.


^ 2. Виробнича структура


Виробничий процес підприємства складається з таких складових:

 • огляд автомашин після повернення з роботи, визначення необхідності в ремонті за інформацією водія щодо працездатності машини;

 • екіпірування автомашин перед виїздом, огляд машини водієм, перевірка працездатності двигуна, гальм, рульового механізму;

 • виконання нескладного випадкового ремонту за потребою;

 • виконання робіт з профілактики із залишенням автомобіля на підприємстві;

 • виконання стаціонарних ремонтів (виключаючи двигун) відповідно до пробігу та технічному стану;

 • виконання робіт із забезпечення працездатності ремонтного обладнання;

 • виконання робіт з утримання споруд, інженерних систем та території.

Складові виробничого процесу представлені на рис.1, де стрілками позначено напрямки відношень: автомобіль, що прийшов з лінії, або спрямовується на відстій, або йде на випадковий чи плановий ремонт, і після проведення ремонту йде на відстій, а звідти на лінію.Загальним для всього підприємства є матеріально-технічне постачання, яке забезпечує технічну готовність ремонтного обладнання та утримання в належному стані споруд і приміщень.


^ 3. Управлінська структура


Продукцією, яку підприємство продає на ринку, є послуги з вантажоперевезень, отже кількісним показником одиниці послуги є машинокілометр, а якісним – відхилення від запланованих термінів прибуття під завантаження та прибуття завантаженого автомобіля до споживача вантажу. Таким чином успішність підприємства в першу чергу визначається якістю плану – терміни прибуття автомобілів під завантаження та розвантаження повинні бути такими, щоб відповідали реальним умовам на трасах руху, тобто час пересування потрібно мати із запасом, але слід враховувати, що надмірний запас зменшує корисність транспортної роботи. Тобто першою управлінською функцією є планування руху автомобілів.

Складений план руху треба узгодити з підрозділами, які забезпечують технічну готовність автомобілів, й довести до відома водіїв, для чого потрібно не пізніше 25 числа попереднього місяця скласти графіки виходу на роботу і на маршрути.

Виконання кількісних та якісних показників транспортних послуг можливо лише при безвідмовній роботі автомобілів на лінії. Забезпечення безвідмовності покладається на службу (відділ) експлуатації – підрозділ, який здійснює регулярний контроль технічного стану автомобілів, проведення екіпірувальних та регламентних робіт (доливання антифризу, гальмівної рідини, мастил, дистильованої води до акумуляторів, підкачка шин, санітарне прибирання тощо), й незначні ремонти. Ці роботи повинні бути заплановані, оскільки з плану визначається кількісний та якісний склад відповідного персоналу. Отже і тут має місце управлінська функція планування.

План робіт з технічної експлуатації повинен передбачати направлення автомобілів на підйомочні ремонти після досягнення певних нормативних пробігів. Отже необхідно щоденно вести облік пробігів по всіх автомобілів, розраховувати дати постановки на ремонт і повідомляти про це підрозділ з ремонту – про дату постановки на ремонт, та персонал, який планує рух, – про зняття автомобіля з експлуатації.

Додержання плану робіт з технічної експлуатації треба організовувати і контролювати, оскільки діапазон ремонтно-профілактичних втручань залежить від пробігу, індивідуальних особливостей, попередніх ремонтів автомобілів тощо. Тому існує необхідність у здійсненні другої управлінської функції – організації роботи та контролю.

Служба (відділ) ремонту повинна планувати тривалості автомобілів в ремонті залежно від виду ремонту, кадрових та технологічних можливостей цього підрозділу підприємства. Крім планування, потрібно організовувати і контролювати роботу ремонтного персоналу.

Підрозділи, які здійснюють технічне обслуговування і ремонт автомобілів, оснащені певним технологічним обладнанням – підйомними механізмами, зварювальною технікою, металорізальними верстатами, пристосуваннями і т.д. Утримання цього обладнання в належному стані здійснює окремий підрозділ підприємства – технічна служба. Оскільки технологічне обладнання повинно проходити профілактику, регламентні операції та планові ремонти, роботи в підрозділі здійснюються за планом, відповідно до якого визначається кількість та професії персонального складу. Здійснення робіт з утримання обладнання потребує відповідної організації та контролю.Діяльність перелічених підрозділів потребує певного матеріального забезпечення – придбання запчастин, матеріалів, інструменту, обладнання тощо. Потреби в цьому формують виробничі підрозділи в процесі опрацювання своїх планів.

Крім того, існує потреба матеріально-технічного забезпечення утримання приміщень, територій, інженерних мереж, споруд тощо. Виконання робіт з утримання цих об’єктів здійснюється за планами, в яких враховуються сезонність, тривалість експлуатації, знос і т.д., отже потреба в постачанні випливає з плану.

Виконання планів проведення робіт з утримання перелічених об’єктів потребує організації і контролю, з плану випливає визначення чисельності та професійного складу персоналу.

Оскільки підприємство порівняно невелике, відокремлювати матеріально-технічне постачання основного виробництва від матеріального забезпечення допоміжних робіт та від їх виконання не має сенсу, тому ці обов’язки покладено на підрозділ господарської служби та постачання.

Управління на підприємстві здійснюється апаратом управління, який має такий склад і виконує такі обов’язки:

^ Директор підприємства – розпорядник коштів, призначення та звільнення кадрів, представництво підприємства у зовнішніх зв’язках, відповідальність за рівень дивідендів перед акціонерами, відповідальність за дії колективу при надзвичайних ситуаціях, відповідальність перед державними органами за дотримання законодавства;

^ Заступник директора – начальник служби експлуатації – розпорядник коштів за відсутністю директора, оперативний контроль за технічною готовністю рухомого складу та здійсненням перевезень, організація видачі водіям талонів на придбання палива, відповідальність за дотримання норм трудового законодавства;

^ Технічний керівник – другий заступник директора – оперативний контроль за станом технічного забезпечення, планування і контроль виконання планів технічного розвитку, забезпечення проходження рухомим складом щорічного державного технічного огляду, відповідальність за дотримання норм охорони праці та екологічних норм, відповідальність за технічне забезпечення робіт при надзвичайних ситуаціях;

^ Начальник господарської служби (у підпорядкуванні директора) – оперативний контроль за станом споруд, планування і контроль виконання планів матеріально-технічного постачання;

^ Начальник відділу експлуатації (у підпорядкуванні начальника служби експлуатації) – планування, організація та контроль перевізного процесу, в тому числі оформлення шляхових документів, організація та облік регулярних медичних оглядів, організація підвищення класності водіїв;

^ Плановик відділу експлуатації (у підпорядкуванні начальника відділу експлуатації) – планування руху, технічного обслуговування та ремонту, планування та оформлення замовлень на матеріально-технічне постачання;

^ Нарядник - табельник (у підпорядкуванні начальника відділу експлуатації) – складання графіків виходу на роботу і контроль їх виконання;

Диспетчер підприємства- 3 чол. (у підпорядкуванні начальника служби експлуатації) – видача водіям талонів на придбання палива та їх облік, оперативний контроль виконання планів всіх підрозділів, оперативне керівництво рухом, координація, складання щоденних підсумкових рапортів;

^ Начальник профілакторію (у підпорядкуванні технічного керівника) – організація технічного огляду та заявочного ремонту рухомого складу, відповідальність за дотриманням технологічної та трудової дисципліни;

^ Начальник цеху ремонтів (у підпорядкуванні технічного керівника) – організація планових ремонтів рухомого складу, відповідальність за дотриманням технологічної та трудової дисципліни;

^ Головний механік з функціями головного енергетика (у підпорядкуванні технічного керівника) – планування робіт із забезпечення працездатності технологічного та допоміжного обладнання, пристроїв електрозабезпечення, сантехнічного обладнання, організація виконання планів;

^ Майстер профілакторію – 4 чол. (у підпорядкуванні начальника профілакторію) – організація виконання робіт з технічного обслуговування, відповідальність за дотримання технології та норм охорони праці;

^ Майстер цеху ремонтів – 2 чол. (у підпорядкуванні начальника цеху ремонтів) - організація виконання ремонтів, відповідальність за дотримання технології та норм охорони праці;

^ Майстер господарчої служби – 2 чол. (у підпорядкуванні головного механіка) – організація виконання робіт з утримання та ремонту обладнання, відповідальність за дотримання технології та охорони праці;

^ Комірник (завідувач складом) (у підпорядкуванні начальника господарчої служби) – організація робіт на складі, матеріальна відповідальність, відповідальність за дотримання норм охорони праці;

^ Начальник охорони (у підпорядкуванні директора) – організація та контроль охорони підприємства, організація і контроль роботи пропускного пункту, підготовка особового складу підприємства на випадок надзвичайних ситуацій;

^ Головний бухгалтер (у підпорядкуванні директора) – бухгалтерський облік господарчої діяльності підприємства, зв’язок і взаємодія з бухгалтеріями клієнтів та постачальників, банком та податковою адміністрацією;

^ Бухгалтер – касир (у підпорядкуванні головного бухгалтера) – облік перевізної роботи водіїв за погашеними шляховими документами, нарахування та виплата заробітної плати;

^ Начальник відділу кадрів (у підпорядкуванні директора) – оформлення прийому на роботу та звільнення, кадровий облік, планування відпусток, контроль дотримання трудової дисципліни, підготовка наказів по підприємству, утримання архіву;

Секретар (у підпорядкуванні директора) – оперативний зв’язок між керівництвом та зовнішніми контрагентами, передача наказів та розпоряджень, ведення обліку видачі та виконання наказів і розпоряджень.

Усього апарат управління налічує 27 чол., або 42,18 % від списочного складу.


^ 4. Зовнішні впливи на підприємство

Зовнішні впливи бувають виробничого й невиробничого характеру. Зовнішні впливи виробничого характеру розрізняються:

 • за рангом (обов’язкові до виконання законодавчі акти уряду, розпорядження міської влади, вимоги та умови замовників, пропозиції і умови постачальників та інших організацій);

 • за регулярністю (сезонні, наприклад у взаємодії з теплопостачальною організацією, календарні, наприклад у взаємодії з податковою адміністрацією, та нерегулярні).

Відповідно до рангу та регулярності зовнішні впливи потребують реагування керівників різних рівнів:

 • законодавчі акти уряду та розпорядження міської влади є компетенцією директора, який видає розпорядження щодо їх реалізації;

 • передбачувана та раптова зміни економічної кон’юнктури, що можуть викликати необхідність дострокового перегляду умов договорів, поява нових потенційних клієнтів або навпаки, банкрутство давніх клієнтів тощо, є компетенцією директора, який виробляє відповідні заходи і організовує їх виконання;

 • вимоги та умови замовників є компетенцією заступника директора з експлуатації, який розробляє відповідні заходи і за згодою директора організовує їх реалізацію;

 • пропозиції і умови постачальників та інших організацій є компетенцією, залежно від об’єкту, технічного керівника або безпосередньо начальника господарчої служби, які розробляють відповідні заходи і за згодою директора та інформуванні заступника з експлуатації організовують їх реалізацію.

Позавиробничі впливи характеризуються широким спектром – це може бути діяльність конкурентів, спрямована на захоплення ринку, невдоволення трудового колективу рівнем заробітної плати, і т.п., аж до суто кримінальних дій. Реагування апарату управління на позавиробничі впливи організовує директор, доручаючи виконання конкретних дій своїм заступникам.

Окремого підрозділу апарату управління, який займався би відслідковуванням зовнішніх впливів і готував рекомендації для розв’язання проблем, що виникають, на підприємстві немає. Інформацію про виникнення тих чи інших питань у зв’язку із зовнішніми впливами на підприємстві отримують з преси, в процесі спілкування з колегами по бізнесу, а найчастіше випадково.

Заходи з реагування на зовнішні впливи розробляються на виробничих нарадах, які скликає директор. Рішення про необхідність наради приймає директор на підставі інформації, яку отримав він сам, або отримав хтось з апарату управління та довів до відома директора.

Інформаційної системи на базі комп’ютерної техніки з базами даних про конкурентів, наявних та потенційних клієнтів, з прогнозами наслідків при змінах на ринку перевезень і т.п. на підприємстві нема.


^ 5. Проходження рішень

Технологія проходження рішень передбачає:

 • письмову форму видачі розпоряджень та письмову форму звіту про виконання;

 • письмову форму видачі розпоряджень та усну форму звіту про виконання;

 • усну форму видачі розпоряджень та усну форму звіту про виконання;

 • усну форму видачі розпоряджень та особисту перевірку виконання, без представлення звіту.

Формами розпоряджень є:

 • наказ по підприємству, що готує за усним дорученням директора відповідний керівник;

 • розпорядження по службі, що готує за усним дорученням начальника служби відповідний керівник відділу або цеху.

У процесі підготовки наказів та розпоряджень відбувається попереднє ознайомлення зі змістом тих осіб з апарату управління, яких цей документ торкається, і які це засвідчують своїми підписами (візами) на макеті документу. Якщо наказ чи розпорядження викликає заперечення з боку виконавців, про це сповіщається директор або, за підпорядкованістю, інші керівники, і макет документа переробляється згідно з новим рішенням. Заперечення у письмовій формі при цьому додаються до макету.

Розповсюдження наказів здійснює секретар, який контролює їх виконання згідно із зазначеними термінами. Розповсюдження розпоряджень безпосередньо виконують начальники служб та відділів; вони ж виконують складання цих документів на комп’ютері.

Один екземпляр наказу передається в архів, де обліковується, розпорядження зберігаються у службах, відділах та цехах разом зі звітами про їх виконання.

Розпорядження, що видають підпорядкованим робітникам майстри, фіксуються у робочих зошитах; там же відмічається їх виконання.

Крім рішень, що виробляються відповідно до відхилень виробничого процесу від стандартного і обумовлюють необхідність у спеціальних заходах, щоденні поточні дії персоналу підприємства документально оформлюються за діючим стандартом документообігу. За цим стандартом використовуються документи встановленої форми, що мають силу розпоряджень та звітів – наряди, вимоги на склад, рапорти тощо.

Накази та розпорядження, що стосуються особового складу, вивішуються на дошці об’яв, де також розміщують графіки виходів на зміни.


^ 6. Інформаційне забезпечення персоналу

Кожний працівник підприємства для виконання своїх службових обов’язків потребує інформації про об’єкт своїх дій, вихідні умови та очікуваний результат. На сучасних великих підприємствах джерела, шляхи передачі, процедури перетворення інформації оформлюються у інформаційну систему з використання обчислювальної техніки. На даному підприємстві подібної системи немає; виникнення, рух і обробка інформації здійснюються на рівні безпосередніх комунікаційних контактів та письмово.

Первісне інформування виконавців про роботу у наступний період здійснюється:

 • з графіку виходу на зміни водіїв, диспетчерів, охоронців;

 • з графіку медичних оглядів водіїв;

 • з графіку подачі автомобілів на огляд та технічне обслуговування;

 • з графіку підготовки та проведення державного технічного огляду автомобілів;

 • з плану постановки автомобілів на ремонт;

 • з плану сезонних робіт на спорудах та на території підприємства;

 • з плану матеріально-технічного постачання.

Перелічена інформація доводиться до відома відповідних виконавців на пізніше 20 числа кожного попереднього місяця.

Особливості роботи водіїв у наступному періоді (тимчасові та постійні зміни маршрутів, тимчасові закриття, поява небезпек тощо) доводяться до відома начальником відділу експлуатації на регулярних інструктивних зборах. Там же обговорюються випадки ДТП та інших порушень.

Інформація з поточної діяльності зосереджується у диспетчера підприємства від нарядника-табельника про щоденну явку, від чергового охоронця про виходи і заходи автомобілів, від начальників відділів та цехів про непередбачені ситуації, що виникли, від окремих водіїв на лінії про відмову автомобіля або вимушене відхилення від графіку чи маршруту тощо.

Інформація про перевізну роботу за попередню добу, яка передається від бухгалтера-касира за даними погашених шляхових документів, зосереджується у заступника директора з експлуатації. Таким чином здійснюється поточний моніторинг перевізної роботи.

Інформація про виконання планів ремонту подається від начальника цеху технічному керівникові у формі звіту за місяць. У разі виникнення проблем начальник цеху негайно доводить про це технічному керівнику усно та у формі рапорту.

Інформація про стан справ з матеріально-технічним забезпеченням, виконанням робіт з утримання і ремонту обладнання подається від головного механіка, плановика (про номенклатуру заявок на постачання) та комірника (про надходження до складу за заявленою номенклатурою) начальнику господарчої служби у формі звіту за місяць. У разі виникнення проблем головний механік та комірник негайно доводять про це начальнику господарчої служби усно та у формі рапорту.

Щотижнево на нарадах у директора провадиться обговорення підсумків роботи за тиждень на базі зазначеної інформації.

Отримання додаткової інформації, зокрема із зовнішніх джерел, для опрацювання доручень щодо перспективних питань та реагування на зовнішні впливи, покладається на осіб, яким це доручено.


^ 7. Стимулювання персоналу

Основним видом стимулювання є доплати за класність у водіїв та за розряд у слюсарів. Стимулювання управлінського апарату відбувається у вигляді премій відповідно до отриманого прибутку. Спеціальне стимулювання ефективного менеджменту не застосовується.


Висновки

Розглянуте підприємство малого бізнесу обслуговує певну нішу ринку вантажоперевезень, використовуючи традиційні форми організації та управління. Підприємство поки що працює в умовах, коли попит перевищує пропозицію і матиме певний прибуток доти, доки не буде витіснено з ринку іншими перевізниками, які практикуватимуть сучасні методи і форми менеджменту.

Тому для впевненості керівництва і всього колективу у власній перспективі слід рекомендувати поступовий перехід до нової моделі господарювання, до сучасних форм організації і управління. Перш за все треба визначитися з обсягом та перспективами ринку транспортних послуг, бо від цього залежать витрати на перебудову, щоб забезпечити перспективу самого підприємства. Якщо цей ринок буде принаймні стабілізований, то мова може йти про укріплення позицій підприємства, якщо цей ринок буде згортатися, то треба негайно почати відшукувати придатну нішу для переорієнтації. Висновок про економічну доцільність тої чи іншої стратегії може бути отриманий тільки за умови наявності на підприємстві професіоналів-менеджерів та аналітиків, здатних проаналізувати тенденції та скласти прогноз.

Очевидно, що послуги менеджерів коштують дорого, але необхідну суму заробітної плати для залучення в штат кваліфікованого спеціаліста можна передбачити вже зараз, в рамках існуючого фонду заробітної плати. Зокрема, можна придбати в розстрочку комп’ютер з програмним забезпеченням бухгалтерського обліку, що дасть змогу скоротити посаду головного бухгалтера; можна скористатися послугами автомобілебудівного заводу з лізингового придбання нових автомобілів та забезпечення сервісного обслуговування, що дозволить ліквідувати службу технічного керівника, у тому числі цех ремонтів.


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


 1. Коссой Ю.М. Экономика и управление на городском электрическом транспорте: Учебник. – М.: Мастерство, 2002. – 352с

 2. Левковець П.Р. Системні аспекти організації праці і управління виробництвом: Навчальний посібник. – К.: 1998. – 200 с.

 3. Файнберг А.И., Коссой Ю.М. и др. Экономика, организация и планирование городского электротранспорта. – М.: Транспорт, 1987,232 с.

 4. Афанасьев С. В., Ярошенко В. Н. Эффективность информационного обеспечения управления. - М.: Экономика, 1987.

 5. Баззел Р. Д., Кокс Д. Ф., Браун Р. В. Информация и риск в маркетинге. - М.: Экономика, 1993.

 6. Борисова Р. А., Перчик В. Ф., Фридман Б. А. Информационное обеспечение управленческих решений за рубежом. - К.: УкрНИИНТИ, 1974.

 7. Гаузнер Н. Теория “информационного общества” и реальности капитализма. // Мировая экономика и международные отношения. №10, 1985.

 8. Герчикова И. Н. Менеджмент: Учебник. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995.

 9. Зурковски П. Информационный бизнес: взгляд изнутри. // Мировая экономика и международные отношения. №8, 1990.

 10. Поппель Г., Голдстайн Б. Информационная технология - миллионные прибыли: Пер. с англ. - М.: Экономика, 1990.

 11. Русинов Ф., Журавлев А. Конкурентоспособность: образование, информационный потенциал, принятие управленческих решений. // Консультант директора, №2(14), январь 1996.

 12. Фалмер Р. М. Энциклопедия современного управления, т. 4 М.: Финансы и статистика, 1992.

 13. Нечеткие множества и теория возможностей /Под ред. Р.Р. Ягера. – М.: Радио и связь, 1986. – 408 с.

Навчальне видання


Програма дисципліни і методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи студентам заочної форми навчання «Організація та управління на електричному транспорті». (для студентів заочної форми навчання спец. 7.092 202 - „Електричний транспорт”)


Укладачі : Едуард Іванович Карпушин

Надія Іванівна Кульбашна


Редактор М.З. Аляб’єв

Коректор З.І. Зайцева


План 2006, поз. 411


-Підп. до друку 30.05.2007 Формат 60 х 80 1/16 Папір офісний.

Друк на ризографі Обл.. – вид. арк.2,0. Умовн.–друк.арк. 1,2

Тираж 400 прим. Замовл. №

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії при ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12


Схожі:

Організація та управління на електричному транспорті” iconТранспортні засоби: історія та сучасність
Електричний транспорт”, 092200”Охорона праці та безпека на електричному транспорті”), спеціальностей 100401”Організація регулювання...
Організація та управління на електричному транспорті” iconМетодичні вказівки
Менеджмент організацій; 100400 – Транспортні системи, Організація І регулювання дорожнього руху, Організація перевезень І управління...
Організація та управління на електричному транспорті” iconМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни «організація та управління на транспорті»
«Організація та управління на транспорті» (для студентів 5 курсу денної та 5 І 6 курсів заочної форм навчання спеціальностей 092201...
Організація та управління на електричному транспорті” iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальних дисциплін «основи економічної теорії» та «економічна теорія» для студентів зі спеціальностей
ВО», 90200 – «колісні та гусеничні транспортні засоби», 091500 – «комп`ютерні системи та мережі», 091400 – «системи управління І...
Організація та управління на електричному транспорті” iconН. І. Кульбашна конспект лекцій з дисципліни «організація та управління на транспорті»
Кульбашна Н.І. Конспект лекцій з дисципліни «Організація та управління на транспорті» (для студентів 5 усіх форм навчання напряму...
Організація та управління на електричному транспорті” iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів або магістрів зі спеціальності «Організація перевезень І управління на транспорті»
Програма розроблена на підставі програми державної атестації студентів Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля...
Організація та управління на електричному транспорті” iconВ.І. Петраш конспект лекцій з дисципліни «транспортне право»
«Транспортні технології» спеціальностей 100402 – «Транспорті системи», 100401 – «Організація І регулювання дорожнього руху», 100403...
Організація та управління на електричному транспорті” iconМіністерство освіти І науки україни
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Мікроекономіка” для студентів заочної форми навчання...
Організація та управління на електричному транспорті” iconХарківська національна академія міського господарства а. М. Сосіпатров Методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу "Організація та управління на електричному транспорті" (для...
Організація та управління на електричному транспорті” iconХарківська національна академія міського господарства а. М. Сосіпатров Методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу "Організація та управління на електричному транспорті" (для...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи