Зразки документів щодо розгляду атестаційних справ професора та доцента icon

Зразки документів щодо розгляду атестаційних справ професора та доцента




Скачати 232.07 Kb.
НазваЗразки документів щодо розгляду атестаційних справ професора та доцента
Дата28.06.2012
Розмір232.07 Kb.
ТипДокументи

ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ ЩОДО РОЗГЛЯДУ АТЕСТАЦІЙНИХ СПРАВ ПРОФЕСОРА ТА ДОЦЕНТА

ПЕРЕЛІК



документів, які надсилаються до Атестаційної колегії

Міністерства освіти і науки України


1.Тітульний лист атестаційної справи -1примірник (ф.1 );

2.Ксерокопія першої сторінки паспорта;

3.Супровідний лист - 1 примірник*(ф. 3);

4.Довідка про здобувача вченого звання – 1 примірник( ф. 4);

5.Протокол засідання лічильної комісії – 1 примірник(ф. 6);

6.Список наукових та навчально-методичних праць – 1 примірник **(ф.7);

7.Витяг з трудової книжки про педагогічну роботу у вищих навчальних закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації, закладах післядипломної освіти ІІІ – ІV рівня акредитації (для наукових працівників, які працюють науковій установі – про науково-педагогічну роботу) – 1 примірник***(ф.8);

8.Ксерокопія трудової книжки ****;

9.Копії диплома кандидата, доктора наук; атестата доцента або старшого наукового співробітника; указу про присвоєння державного почесного звання або інших нагород (для творчих спеціальностей) – 1 примірник;

10.Опис документів – 1 примірник(ф.2).

ПРИМІТКИ:

* - супровідний лист друкується на бланку вищого навчального закладу ІІІ –ІV рівня акредитації, закладу післядипломної освіти ІІІ-ІV рівня акредитації або наукової установи за підписом ректора (директора, начальника);

** - для осіб, які не мають наукового ступеня доктора або кандидата наук, список праць надсилається у 2-х примірниках;

*** - для осіб, які працюють за сумісництвом, додається довідка з основного місця роботи та витяги з наказів про зарахування та звільнення щодо їх наукової та науково-педагогічної роботи (за сумісництвом);

**** - ксерокопія трудової книжки завіряється підписом ректора (директора) та начальника відділу кадрів і скріплюється гербовою печаткою.


^

Форма 1

Зразок титульного листа атестаційної справи



Назва міністерства (відомства)


Назва вищого навчального закладу ІІІ –ІV рівня акредитації,

закладу післядипломної освіти ІІІ-ІV рівня акредитації або наукової установи


^ АТЕСТАЦІЙНА СПРАВА


Доктора (кандидата) __________________________ наук

(яких)

__________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові в родовому відмінку)


щодо присвоєння вченого звання ______________________

кафедри (зі спеціальності)


м. __________________ 200 ____ р.

(назва міста)


Форма 3


Міністерство освіти і науки України

02135, м. Київ, пр. Перемоги, 10


Надсилаємо атестаційну справу доктора (кандидата) __________________ наук


____________________________________________________________________

(прізвище ім’ та по батькові)

щодо присвоєння вченого звання _____________________ кафедри (зі спеціальності) _________________________.


Ректор (директор, начальник) (підпис)

(вищого навчального закладу ІІІ-ІV рівня акредитації,

закладу післядипломної освіти ІІІ-ІV рівня акредитації

або наукової установи)

(Прізвище, ініціали)


^

Вчений секретар


(Прізвище, ім’я та по батькові, телефон)


Форма 4

Шифр А


(назва навчального закладу ІІІ –ІV рівня акредитації, закладу післядипломної освіти ІІІ –ІV рівня акредитації або наукової установи, назва організації якому підпорядкований)


ДОВІДКА

про присвоєння ____________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові згідно з паспортом, у давальному відмінку)

вченого звання _____________ кафедри * ___________________

Реєстр № ** ___________

І. Подання***

Призначений на посаду _________________ кафедри ______________________з


(професора, доцента)

“____” _____________ 200___ р. Наказ № ______ від “____” _________ 200 _ р.

При розгляді подання “____” __________ 200___ р. вчена рада ______________

____________________________________________________________________

(назва вищого навчального закладу, наукової установи)

у складі _________ осіб з ____________ членів ради голосувала за присвоєння вченого звання: “за”- _________, “проти” - ____________, недійсних бюлетенів - ______________.

(Протокол засідання № ________ від “____” ________ 200 ___ р.).


ІІ. Основні дані про здобувача

 1. Прізвище, ім’я та по батькові, рік народження.

 2. Рік закінчення вищого навчального закладу, його повне найменування, спеціальність за дипломом.

 3. Кандидат _______________ наук з _________ року.

Дисертацію захистив “_____” _______ ____ р. у спеціалізованій вченій раді __________________, номер диплома ______________.

(назва організації) (серія, номер)

Вчене звання доцента кафедри _______________ або старшого наукового співробітника зі спеціальності _________________________________________

(шифр та назва спеціальності)

присвоєно у __________ році. Номер атестата ____________________.

Доктор _________________ наук з _________ року. Дисертацію захистив “_____” ___________ ____ р. у спеціалізованій вченій раді ______________________ , номер диплома _______________.

(назва організації) (серія, номер)


 1. Стаж педагогічної (наукової та науково-педагогічної роботи – для наукових працівників) роботи у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації _________ років, в т.ч. у даному навчальному закладі (науковій установі) _______ років.

 2. Основні етапи педагогічної діяльності (наукової та науково-педагогічної діяльності – для професора зі спеціальності) у вищих навчальних закладах освіти ІІІ – ІV рівня акредитації (наукової установи): місце роботи та посада.


Наприклад:

01.09.2002 р. – 31.08. 2006 р. – асистент кафедри _____________________;

01.09.2006 р. – по теперішній час (якщо в контракті вказано термін перебування на посаді, зазначити у витязі з трудової книжки) – доцент кафедри ________________.

Навчання в аспірантурі і докторантурі для професорів і доцентів вищих навчальних закладів у педагогічний стаж не зараховується.


 1. Основні навчальні курси, які веде здобувач (вказати кількість лекційних годин), керівництво курсовими роботами, дипломним проектуванням, семінарськими та лабораторними заняттями. Методичне забезпечення основних навчальних курсів.




 1. Участь у підготовці та атестації науково-педагогічних кадрів.

Підготував кандидатів (докторів) наук ______________________________

(прізвища і найменування спеціальностей, дата присудження наукових ступенів)

__________________________________________________________________________

^ Автореферати підготовлених кандидатів (докторів) наук, завірені секретарем вченої ради та печаткою – додаються.

Керує підготовкою аспірантів, здобувачів, докторантів: (кількість, прізвища та ініціали.).

 1. Участь у виконанні науково-технічних програм та у роботі науково-методичних та технічних рад.



ІІІ. Основні навчально-методичні та наукові публікації

Має ______ публікацій, з них_____ наукових та ________ навчально-методичного характеру, в т.ч. ________ наукових публікацій у фахових виданнях (по профілю кафедри).

Після захисту _________ дисертації опубліковано ____ праць, з них _____ наукових та ____ навчально-методичного характеру, в т.ч. _______ наукових публікацій у фахових виданнях по профілю кафедри. Автор (співавтор) підручника (навчального посібника) з грифом МОН України (лист № від _________) з основного курсу, монографії (розділу монографії).

1.

2.

... Для доцентів приводиться не менше 5 наукових праць опублікованих після захисту кандидатської дисертації у фахових наукових виданнях України чи провідних наукових виданнях інших держав, для професорів не менше 10 наукових праць після захисту докторської (кандидатської) дисертації та підручники (навчальні посібники) з грифом МОН України з основного курсу.

Під час роботи на посаді ____________ видано ______ друкованих праць.


ІV. Дані апробації професійної діяльності


Відкрита лекція**** на тему: ______ була проведена для студентів __________

(курс, факультет)

“_____” _______ 200___ р. Лекція була обговорена на засіданні кафедри _________. Дана позитивна оцінка, протокол № ___ від ___________ р.


Брав участь у ________ (кількість) конференціях (по профілю кафедри), у тому числі: три останні конференції із зазначенням назви, міста та року проведення конференції. За результатами конференцій опубліковані: стаття, тези, доповідь.


Звіт про науково-педагогічну діяльність заслуханий на засіданні кафедри _____________. Дана позитивна оцінка, кафедра рекомендує до присвоєння вченого звання _______________, протокол №____ від _________________ р.

та на засіданні науково-методичної комісії факультету (інституту) протокол №_______ від __________ р. та вченої ради вищого навчального закладу протокол №_______ від _______ р.


Голова вченої ради _______________ ________________


Секретар вченої ради _______________ _________________


Начальник відділу кадрів _______________ __________________

(підписи) (прізвище, ініціали)

^ Гербова печатка


**************************************

* У дужках під найменуванням кафедри за необхідності уточнюється основний курс, який веде здобувач, або його спеціалізація; для наукових установ – спеціальність.

За наявності висновку профільної кафедри дається її найменування і робиться запис. Висновок профільної кафедри (найменування навчального закладу, установи) додається.

** Залишається незаповненим для відмітки органу державної атестації.

*** Для науково-педагогічних працівників, які працюють в наукових установах вказується посада відповідно п.10 Порядку.

Якщо людина працює за сумісництвом в “Поданні” вказується: призначений на посаду за сумісництвом ( на _______ ставки).

Основне місце роботи ____________________.

**** Здобувач відкриту лекцію з основного курсу та звіт про науково-педагогічну роботу повинен проводити після календарного року роботи на посаді.

Довідка повинна бути обсягом не більше 3-х сторінок для доцентів та 5-6 сторінок для професорів.

Додаток 6

до Порядку розгляду

атестаційних справ

Форма 6

ПРОТОКОЛ № __________


засідання лічильної комісії щодо результатів таємного голосування про присвоєння вченого звання _______________


Обрана вченою радою ______________________________________________________________________________________________________________________________________

(назва вищого навчального закладу ІІІ –ІV рівня акредитації, закладу післядипломної освіти ІІІ –ІV рівня акредитації або наукової установи)

на засіданні ___________________________ у складі:

(число, місяць, рік)

______________________________________________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові членів лічильної комісії)


На засіданні були присутні _____ з ________ членів вченої ради.

Вчена рада затверджена _______________, наказ № __________________

(дата затвердження)

Балотувався _______________________________________________________

___________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові здобувача)

щодо присвоєння вченого звання ______________________________________

кафедри (спеціальності)______________________________________________


Роздано бюлетенів: ___________________________

Виявилося бюлетенів в урні: ___________________

Результати голосування:

“За” ________________________________________

“Проти”_____________________________________

“Недійсних бюлетенів” ________________________


Члени лічильної комісії ___________ __________________

___________ ___________________

___________ ___________________

(підписи) (прізвище, ініціали)


Підписи членів лічильної комісії

ЗАВІРЯЮ: (Підпис (прізвище, ініціали) вченого секретаря та гербова печатка).


Примітка: 1. Протокол заповнюється особисто членами лічильної комісії від руки. Виправлення у протоколі не допускаються.

2. Протоколи, які не відповідають вставленому зразку (не підписані; без розшифровки підпису, без печатки, з виправленими помилками в обліку голосування та складі вченої ради та ін.) визнаються недійсними.

Додаток 7

до Порядку розгляду

атестаційних справ

Форма 7

СПИСОК


наукових та навчально-методичних праць

(прізвище, ім’я та по батькові здобувача)





п/п

Назва *

Характер роботи

Вихідні дані**

Обсяг (в сторінках)

Співавтори

1

2

3

4

5

6


На останній сторінці цього списку підписи:


Здобувач _____________________ _____________________

(підпис) (прізвище, ініціали)


Список ЗАВІРЯЮ:


Завідуючий (начальник) кафедрою

(відділом) або декан (начальник) факультету __________ ____________

проректор з наукової або

навчально-методичної роботи


Секретар вченої ради ___________ ____________

Заступник директора з наукової роботи

(для працівників НДІ)


Гербова печатка.


^ ПРИМІТКИ ДО СПИСКУ

НАУКОВИХ І НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ ПРАЦЬ


Пункт 2. Подається повна назва роботи.


Пункт 3. Зазначається характер роботи : стаття, тези доповідей, авторські свідоцтва, патенти, методичні розробки, підручники, навчальні посібники тощо.

Пункт 4. Вихідні дані – конкретизується місце і час публікації (видавництво, журнал – номер або серія, рік); дається характеристика збірників (міжвузівський, тематичний тощо), місце і рік їх видання; зазначаються тематика, категорія, місце і рік проведення наукових і методичних конференцій, симпозіумів, семінарів та з’їздів, інших зібрань наукового характеру, у матеріалах яких вміщено тези доповіді (виступу, повідомлення): міжнародні, республіканські, регіональні галузеві, обласні, міжвузівські, вузівські (науково-педагогічного напряму); авторське свідоцтво на винахід, рік їх видачі; № реєстрації і рік оформлення патентів, ліцензій. Вихідні дані записуються згідно з правилами бібліографічного опису літератури.


Пункт 5. Обсяг – вказується кількість сторінок публікації. Якщо праця велика і видана у співавторстві, то кількість сторінок вказується дробом: у чисельнику – загальний обсяг, у знаменнику – доля автора.


Пункт 6. Співавтори – перераховуються прізвища та ініціали співавторів. Зі складу великих авторських колективів даються прізвища перших трьох осіб, після чого проставляється: та інші, всього .......... осіб.

Список формується за розділами в хронологічній послідовності опублікування робіт; нумерація праць наскрізна:

І. наукові роботи за профілем кафедри, опубліковані до захисту дисертації;

ІІ. наукові роботи за профілем кафедри, опубліковані після захисту дисертації;

ІІІ. авторські свідоцтва, дипломи, патенти;

ІV. основні навчально-методичні роботи (за період науково-педагогічної діяльності) по профілю кафедри.


Роботи, що знаходяться у друці, звіти про проведення науково-дослідних робіт, автореферати та дисертації до списку не заносяться. Не належать також до друкованих наукових і навчально-методичних робіт статті та інші публікації популярного характеру.


*******************************************

* Мовою оригіналу публікації

** Зазначається після вихідних даних, якщо відповідає дійсності – наукова публікація у фаховому виданні (останні слова – жирним шрифтом).

Підручники (навчальні посібники) з грифом МОН України (останні слова – жирним шрифтом) та вказується лист щодо надання грифу МОН України № _________ від ____________ (ксерокопія листа – додається), монографії (для наукових працівників).


Додаток 8

до Порядку розгляду

атестаційних справ


^ Форма 8


ВИТЯГ


з трудової книжки про науково-педагогічну роботу


у вищих навчальних закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації, закладах


післядипломної освіти ІІІ-ІV рівня акредитації або наукової установи.

___________________________________________________________


(прізвище, ім’я та по батькові здобувача)



№ запису, який вказаний в трудовій книжці

Дата

Відомості про прийом на роботу і про звільнення (з вказівкою причин із посланням на статтю, пункт закону).

Вказувати повну назву вищого навчального закладу, наукової установи.

На підставі чого внесено запис – наказ

(документ, його дата і номер)

число

місяць

рік

1
















2
















3

















Витяг ЗАВІРЯЮ:


Начальник відділу кадрів ________________________ П.І.П.

(підпис)


М.П.
^







Форма 2

О П И С


документів атестаційної справи

________________________________

(П.І.Б.)




п/п

Назва документів

Сторінка



Ксерокопія першої сторінки паспорта






Супровідний лист (Ф.3)






Довідка про здобувача вченого звання (Ф.4)






Протокол засідання лічильної комісії (Ф.6)






Список наукових та навчально-методичних праць (Ф.7)






Витяг з трудової книжки про педагогічну роботу у вищих навчальних закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації, закладах післядипломної освіти ІІІ – ІV рівня акредитації (Ф.8)






Копії диплома к.мед.н., д.мед. н.






Копія атестата доцента






Ксерокопія трудової книжки






Вчений секретар підпис П.І.Б.


«_____» ________________ 2011 р.


* - для сумісників окремо представляються копії витягів з наказів (про зарахування та звільнення);

** - якщо здобувачу зазначається стаж педагогічної роботи у іншому вищому навчальному закладі – додається сертифікат про акредитацію.

Атестаційна справа друкується шрифтом Times New Roman 14 розміру з одиничним інтервалом.


7.2.Перелік документів атестаційної справи, які залишаються у матеріалах Вченої ради



 1. Подання на ім'я ректора ( форма 9);

 2. Витяг з протоколу засідання кафедри (форма 10);

 3. Витяг з протоколу засідання ради факультету ( форма 11);

 4. Рецензія на лекцію(форма 12);

 5. Рецензія на наукові праці ( форма 13 );

 6. Висновок про лікувальну роботу ( форма 14);

 7. Довідка про педагогічне навантаження ( форма 15);

 8. Інформація про проведення відкритої лекції( форма16).



Форма 9


Голові Вченої ради Донецького

національного медичного університету

ім. М. Горького, член-кор. НАМН України,

професору Ю. В. ДУМАНСЬКОМУ


Подання


На кафедрі ________________________________________________________ на посаді професора (доцента) працює доктор (кандидат) медичних наук_________П.І.Б.________________________.

П.І.Б., _________ року народження, закінчив(ла)______________ факультет Донецького державного медичного університету ім. М. Горького у________ році.

Далі докладно зазначити етапи післядипломного навчання та основні етапи трудової і науково-педагогічної діяльності.

Указати стаж педагогічної роботи, роки захисту кандидатської та докторської дисертацій, присвоєння вчених звань.

Описати основні досягнення у науковій, навчально-методичній , лікувальній роботі та інші особові досягнення.

Для здобувача вченого звання професора потрібно надати інформацію щодо підготовки кандидатів наук.


У звязку з усім вищевикладеним, колектив кафедри __________________________________________ клопоче про представлення доктора медичних наук (кандидата медичних наук) П.І.Б. до вченого звання професора (доцента).


Завідувач кафедри _____________,

професор П.І.Б.


Форма 10


В И Т Я Г

з протоколу наради кафедри

___________________________________ ДонНМУ

____, від______


Присутні: _____________________________________________________

Голова: _______________________________________________________


Секретар:____________________________________________________


^ Порядок денний:

1.Обговорення відкритої лекції ( посада, науковий ступінь, Ф.І.П.) у зв’язку з представленням до вченого звання професора , доцента.

2.Звіт про роботу на посаді професора, доцента ( посада, науковий ступінь, Ф.І.П.) у зв’язку з представленням до вченого звання.

1.Слухали:

Присутній на лекції рецензент посада, вчений ступінь, вчене звання, Ф.І.П відзначив,

що ( коротка характеристика відкритої лекції)


Виступили:

1. .

2.

3.


В цілому оцінити відкриту лекцію Ф.І.П., схвалити лекторську майстерність.

Висвітлити зауваження та шляхи удосконалення лекторської майстерності.


Результати голосування:


2.Слухали:

Зі звітом про роботу на посаді професора, доцента у звязку з представленням до вченого звання виступив ( посада, науковий ступінь, Ф.І.П.).

(текст звіту у протоколі кафедральної наради)

Виступили:

1.

2.

3.

Постановили:

1.Схвалити звіт професора, доцента ( посада, науковий ступінь, Ф.І.П.) у зв’язку з представленням до вченого звання.

2.Оцінити наукову, лікувальну, педагогічну, методичну роботу П.І.Б.(здобувача) на посаді доцента позитивно.

3.Клопотати перед Вченою радою університету про присвоєння (посада, науковий ступінь, Ф.І.П.) вченого звання доцента.


Голова:


Секретар:


Форма 11

Донецький національний медичний університет ім. М.Горького

Вчена рада___________________ факультету

Витяг

з протоколу № ____

від __________


Голова засідання: _________________________________

Секретар:__________________________________

Присутні: ____ членів Вченої ради_______________ факультету


^ Порядок денний:

1.Звіт доцента кафедри______________________________________ у зв’язку з представленням до вченого звання “доцент”.


Слухали:

1..Звіт доцента кафедри______________________________________ у зв’язку з представленням до вченого звання “доцент”.

(текст звіту додається)


Запитання:

Відповідь:


Виступили:

1. Посада, науковий ступінь, вчене звання, зміст виступу;

2. Посада, науковий ступінь, вчене звання, зміст виступу

3. Посада, науковий ступінь, вчене звання, зміст виступу


С заключним словом виступив декан факультету, професор П.І.Б., який на основі обговорення, запропонував оцінити звіт_________________позитивно та клопотати перед Вченою радою ДонНМУ ім. М. Горького про присвоєння вченого звання доцент, кандидату медичних наук_______________________________.

Постановили:

 1. Позитивно оцінити звіт к.мед.н.__________________________

 2. Клопотати перед Вченою Радою ДонНМУ про присвоєння кандидату медичних наук доценту кафедри ___________________________________, П.І.Б. вченого звання доцента.

Рішення Вченої ради _______________ факультету прийнято одностайно, відкритим голосуванням.

Голова Вченої ради факультету


Секретар


Форма 12

Рецензія

на відкриту лекцію практичне, семінарське, лабораторне заняття (підкреслити)

П.І.Б. викладача

кафедра, посада

термін роботи у ВНЗ

дата проведення лекції, практичного (семінарського, лабораторного) заняття

місце проведення лекції, практичного (семінарського, лабораторного)заняття (аудиторія, учбова кімната, лабораторія тощо)

контингент слухачів ( факультет, курс, група тощо)

тема лекції (практичного заняття)


Рецензенти:

1) П.І.Б., кафедра, посада, термін роботи в ВНЗ


2) П.І.Б., кафедра, посада термін роботи в ВНЗ


Організаційні аспекти:

 • відповідність часу початку та закінчення лекції (практичного заняття), місця проведення (аудиторія, навчальна кімната тощо) розкладу;

 • матеріально-технічне забезпечення (слайди, проектори, обладнання тощо) лекції (практичного заняття);

 • наявність методичного забезпечення лекції( практичного заняття) - методичних вказівок та рекомендацій, текстів та тезисів лекцій, тестових завдань тощо, журналу обліку успішності та відвідування занять;

 • дисципліна студентів (перевірка присутності, наявність медичної форми, запізнення тощо).



Програмно'цільовий аспект:

 • відповідність теми лекції (практичного заняття) календарно-тематичному плану, робочій програмі;

 • чіткість формулювання актуальності теми, мети та завдання лекції (практичного заняття);

 • чи був підкреслений міждисциплінарний інтеграційний зв'язок теми та враховувався цей аспект при подальшому викладені матеріалу лекції (практичного заняття);

 • як була розкрита значимість теми для подальшої професійної діяльності.

Методичний аспект:

 • лекція прочитана(практичне заняття проведене) відповідно до змісту дисципліни, що забезпечений методичними вказівками кафедри;

 • якість методичного забезпечення та оснащення лекції(практичного заняття);

 • лекційний матеріал ( матеріал практичного заняття) коментувався та ілюструвався конкретними ситуаціями, що аналізувалися шляхом залучення студе­нтів до активного обговорення тощо;

 • використання ТЗН (види) під час викладання лекційного матеріалу;

 • використання засобів контролю(види) під час теоретичної частини практичного заняття;

 • проведення практичної частини заняття ( залучення студентів до самостійної роботи з тематичними хворими тощо);

 • для відпрацювання практичних навичок використовувалися відповідні тематичні тренажери, муляжі, імітатори тощо;

 • наприкінці лекції(практичного заняття) було зроблено резюме, загальні висновки.



Науково-змістовний аспект:

 • зміст лекції(практичного заняття) відповідає сучасним уявленням та накопиченим знанням з питання, що викладається;

 • підкреслювався зв'язок із суміжними дисциплінами;

 • лектор (викладач) в повному обсязі володіє фактичним матеріалом, його логікою, практичним призначенням, знайомий з науковими розробками останніх років з названої проблеми, володіє необхідною сукупністю професійних вмінь та знань (навичок);

 • матеріали лекції (практичного заняття) викладає вільно та емоційно.



Виховний аспект:

 • при викладені матеріалу лекції (практичного заняття) витримувалися вимоги комплексного підходу до виховання студентів;

 • витримувалися вимоги професійної етики та деонтології:

 • підкреслювалося значення матеріалу, що викладається для формування наукового та клінічного мислення майбутнього лікаря;

 • лектор (викладач) зробив акцент на

 • студенти зацікавлено поставилися до теми лекції (практичного заняття), особливо до питань


Риторико-комуникативний аспект:

 • лектор (викладач) викладає матеріал досить емоційно, доступною мовою;

 • темп лекції оптимальний, сила голосу достатня;

 • - на протязі всієї лекції лектор вміло утримував увагу аудиторії (для практичного заняття цей аспект необов'язковий).


Загальні висновки:

 • загальна оцінка проведеної лекції (практичного заняття);

 • ступінь досягнення мети та реалізація поставленого завдання повна (неповна);

 • лекція (практичне заняття) проведена на достатньо високому теоретичному та методичному рівнях тощо.


Пропозиції та рекомендації:




Рецензенти:

(підписи)


.(П.І.Б.) .(П.І.Б.)

З рецензією ознайомлений: (підпис викладача)


(П.І.Б.)


Форма 13


РЕЦЕНЗІЯ

на наукові та навчально-методичні праці

доктора(кандидата) медичних наук

_____П.І.Б.________________

______П.І.Б.___________________ є автором друкованих ____ праць, серед яких 6 монографій (у співавторстві), ___ статей у провідних наукових виданнях, затверджених ВАК України у якості фахових, ___ патент на винахід, ____ навчальних посібників. Після захисту докторської дисертації опубліковано ____ робіт, з них ___ монографія, ___ статей у фахових виданнях переліку ВАК України, ___ праці навчально-методичного характеру.

Вказати основний напрямок наукових робіт, наукову та практичну значимість для клінічної (теоретичної, прикладної) медицини, що підтверджується публікаціями у провідних фахових виданнях, матеріалах міжнародних та республіканських з'їздів, конференцій, пленумів. Роботи віддзеркалюють фрагменти планових НДР кафедри.

Навчально-методична робота надана в ____ працях, у тому числі ___ навчальних посібниках. Наявні також ___ статті, в яких розглядаються проблемні питання викладання ( назва дисципліни) студентам медичних ВУЗів, методичні рекомендації для лікарів-інтернів, методичні вказівки для студентів та викладачів з основного курсу.

Наукові праці П.І.Б., що рецензуються, відрізняються актуальністю проблем, сучасним рівнем досліджень, суттєвим теоретичним значенням та практичною цінністю, отже заслуговують на позитивну оцінку.


Рецензент:

голова проблемної комісії,

д.мед.н., професор П.І.Б.


З рецензією ознайомлена: П.І.Б.


Форма 14


ВИСНОВОК

про лiкувально-консультативну роботу

доктора(кандидата) медичних наук, професора(доцента) кафедри

_______________________________________________________________ Донецького національного медичного університету ім. М. Горького

______________П.І.Б.


Приводиться докладна характеристика лікувально-консультативної

роботи здобувача вченого звання.


Висновок представлено для подання у Вчену Раду Донецького національного медичного університету ім. М. Горького у зв’язку з представленням П.І.Б. до вченого звання професора (доцента).


Підпис керівника лікувального

закладу, скріплений печаткою.




Форма 15




^

Голові Вченої ради Донецького

національного медичного університету


ім. М. Горького, чл.-кор. НАМН України,

проф. Думанському Ю.В..


Довідка

про педагогічне навантаження професора(доцента) кафедри_______________________________ПІБ_____

Професор(доцент) кафедри______________________________________ ПІБ у 20__-20___ навчальному році підготував та прочитав курс лекцій для студентів ___ курсу медичного факультету___________ згідно навчального плану. Лекційний курс складає ____ лекційних годин, всього загальне педагогічне навантаження складає_________годин.


Завідувач кафедри, професор П.І.Б.


^




Форма 16




Голові Вченої ради Донецького

національного медичного університету


ім. М. Горького, чл.-кор. НАМН України,

проф. Думанському Ю.В.


Інформація про проведення відкритої лекції

Відрита лекція д.мед.н., професора( к.мед.н., доцента) кафедри_______________________________ПІБ___у зв’язку з представленням до вченого звання професора ( доцента ) відбудеться згідно календарному плану кафедри __________________________дата, час проведення, аудиторія______________________________________для студентів ( курс, група, факультет), лікарів-курсантів, лікарів-інтернів.


Завідувач кафедри, професор П.І.Б.


Схожі:

Зразки документів щодо розгляду атестаційних справ професора та доцента iconЗразки документів щодо розгляду атестаційних справ професора та доцента
move to 0-16231187
Зразки документів щодо розгляду атестаційних справ професора та доцента iconЗразки документів щодо розгляду атестаційних справ професора та доцента
move to 0-16231186
Зразки документів щодо розгляду атестаційних справ професора та доцента iconЗразки документів щодо розгляду атестаційних справ професора та доцента
Витяг з трудової книжки про педагогічну роботу у вищих навчальних закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації, закладах післядипломної...
Зразки документів щодо розгляду атестаційних справ професора та доцента iconПорядок присвоєння вченого звання професора І доцента
Для розгляду атестаційних справ наукових І науково-педагогічних працівників у мон утворюється атестаційна колегія
Зразки документів щодо розгляду атестаційних справ професора та доцента iconПорядок присвоєння вченого звання професора І доцента
Для розгляду атестаційних справ наукових І науково-педагогічних працівників у мон утворюється атестаційна колегія
Зразки документів щодо розгляду атестаційних справ професора та доцента iconРішення вченої ради щодо присвоєння вченого звання професора І доцента приймається таємним голосуванням. Засідання вченої ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів.
Мон. Для розгляду атестаційних справ наукових І науково-педагогічних працівників у мон утворюється атестаційна колегія. Головою атестаційної...
Зразки документів щодо розгляду атестаційних справ професора та доцента iconНаказ №29 Про розгляд атестаційних справ щодо присвоєння вчених звань згідно з постановою Кабінету Міністрів України №1791 від 31. 12. 04 p
У зв'язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2008 p. №1149 "Про затвердження Порядку присвоєння вченого...
Зразки документів щодо розгляду атестаційних справ професора та доцента iconРектору ону імені І.І. Мечникова
Прошу дозволити розпочати оформлення відповідних документів щодо присвоєння мені вченого звання професора (доцента) кафедри
Зразки документів щодо розгляду атестаційних справ професора та доцента iconПоложення про неї затверджує Міністр освіти і науки
Для розгляду атестаційних справ наукових І науково-педагогічних працівників у мон утворюється атестаційна колегія
Зразки документів щодо розгляду атестаційних справ професора та доцента iconПорядок присудження наукового ступеня «Кандидата наук Національного авіаційного університету»
Науковий ступінь кннау присуджується рішеннями відповідних вчених рад інститутів нау на підставі фахового розгляду кваліфікаційних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи