Донецький державний університет icon

Донецький державний університет
НазваДонецький державний університет
Сторінка1/5
Дата28.06.2012
Розмір0.57 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

УПРАВЛІННЯ
ТИМЧАСОВІ НОРМИ ЧАСУ


для планування та обліку навчальної, методичної,

науково-дослідної, організаційної, виховної,

профорієнтаційної роботи науково-педагогічних і

педагогічних працівників ДонДУУ


Затверджено

на засіданні навчально-

методичної ради ДонДУУ.

Протокол № 1 від 28.10.2008


Донецьк ДонДУУ 2009

ББК 74.58

Т93

Т93

Тимчасові норми часу для планування й обліку навчальної, методичної, науково-дослідної, організаційної, виховної профорієнтаційної роботи науково-педагогічних і педагогічних працівників ДонДУУ. 2-ге вид., доповн. / За ред. проф. Буреги В.В. – Донецьк: ДонДУУ, 2009. – 16 с.


У запропонованому виданні якісно і кількісно визначається перелік функціональних обов’язків науково-педагогічних і педагогічних працівників з навчальної, методичної, науково-дослідної, організаційної, виховної та профорієнтаційної роботи.

Призначене для надання допомоги викладачам при плануванні своєї роботи.


Тимчасові норми часу розроблені робочою групою навчально-методичної ради ДонДУУ: В.В.Дорофієнко – керівник робочої групи, І.В. Антипов, Л.В. Батченко, М.З. Бойкова, В.В. Бурега, М.Т. Дем­ченко, О.В. Жадан, В.Д. Жидченко, І.В. Костенок, Л.Б. Костровець, В.С. Маєвський, О.В. Мазурик, А.І. Омельянчук, В.Л. Пілюшенко, О.С. Поважний, Н.Л. Сапельнікова, Е.І. Славенко, С.Ф. Смері­чевський, О.А. Стасюк, В.І. Токарева, О.І. Шапоренко, Є.О. Шаміна, І.В. Шкрабак.


© Донецький державний університет управління, 2009

№ з/п

Вид роботи

Одиниця


виміру

Норма
часу,
годин

1

2

3

4

Навчальна робота

1

^ Проведення співбесіди зі вступниками (кількість членів комісії на потік (групу) вступників – не більше трьох осіб)

за одного

вступника

кожному з

членів комісії

0,25

2

^ Проведення випускних екзаменів на факультеті довузівської підготовки та вступних екзаменів до ДонДУУ:2.1

  • усних (кількість членів комісії на потік (групу) вступників – не більше трьох осіб)

за одного

слухача

(вступника)

кожному з

членів комісії

0,25

2.2

  • письмових


а) з мови

  • диктант (проведення) (кількість членів комісії на потік/групу – не більше двох осіб)

  • перевірка диктанту (роботу перевіряє 1 член комісії)

за потік

(групу)

слухачів

за одну роботу

1


0,33
б) з інших предметів

  • проведення екзамену (кількість членів комісії на
    потік/групу не більше двох осіб)

  • перевірка (роботу перевіряє 1 член комісії)

за потік

(групу)

слухачів

за одну роботу

3


0,5

2.3

  • тестових (кількість членів комісії на потік/групу не більше двох осіб, роботу перевіряє 1 член комісії)

за потік

(групу)

слухачів,

вступників

до 3
  • перевірка тестових завдань на випускних екзаменах на факультеті довузівської підготовки та вступних екзаменах до ДонДУУ

за кожну

роботу, що

перевіряється

0,1

3

Читання лекцій

за одну

академічну

годину

1

4

^ Проведення практичних занять (обов’язковий поділ академічної групи на підгрупи з урахуванням особливостей вивчення цих дисциплін та безпеки життєдіяльності)

на одну академічну підгрупу за

одну академічну

годину

1

5

Проведення семінарських занять

на одну

академічну

групу за одну

академічну

годину

1

1

2

3

4

6

Проведення індивідуальних занять

на один

академічний

потік

(затверджено на НМР

ДонДУУ від

14.04.2006 р.)

25% від
загального обсягу навч. часу, виділеного на інд. роботу з дисц. у робочому навч. плані спеці­альності


7

Проведення консультацій з навчальних дисциплін протягом семестру:7.1

• для денної (очної) форми навчання

на

академічну
групу

6% від загального

обсягу
навчального

часу, відведе-ного на
вивчення
навчальної дисципліни

7.2

• для заочної, дистанційної форми навчання

на

академічну

групу

12% від

загального обсягу навчального часу, відведе-ного на вивчення навчальної дисципліни

8

^ Проведення екзаменаційних консультацій для студентів та слухачів післядипломної освіти з навчальних дисциплін протягом семестру:8.1

• вступний екзамен

на
потік/групу

2

8.2

• семестровий екзамен

на групу

2

8.3

• державний екзамен

на один потік (для

випускової

кафедри)

2

9

^ Перевірка і захист контрольних (модульних) робіт, передбачених навчальним навантаженням, що виконуються під час самостійної роботи студентами заочної форми навчання

за одну
роботу


0,33

10

^ Керівництво і контроль за виконанням індивідуальних завдань, передбачених навчальним планом:10.1

• рефератів

за одну
роботу

0,25

10.2

• курсових робіт із загальноосвітніх навчальних дисциплін

за курсову
роботу

2

1

2

3

4

10.3

• курсових робіт із фахових навчальних дисциплін

за курсову
роботу

3

11

Проведення заліку

на

академічну

групу

2

12

^ Проведення семестрових екзаменів

на одного
студента


0,33

13

Керівництво практикою, стажуванням (за одним керівником закріплюється до 8 студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”, “спеціаліст” та до 5 студентів рівня “магістр”)

на одного студента за

один тиждень

1

14

^ Проведення державних екзаменів (не більше 6 годин на день)

на одну групу

6 кожному
з членів
комісії


15

Керівництво і консультування випускних, дипломних, магістерських робіт:15.1

• освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” (за одним керівником закріплюється до 8 випускних робіт)

на одного студента

16

15.2

• освітньо-кваліфікаційний рівень “спеціаліст” (за одним керівником закріплюється до 8 дип­ломних робіт)

на одного
студента

18

15.3

• освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр” (за одним керівником закріплюється до 5 магіс­терських робіт)

на одного
студента

20

16

Рецензування дипломних, магістерських робіт:16.1

• освітньо-кваліфікаційний рівень “спеціаліст” (за одним рецензентом закріплюється до 8 дип­ломних робіт)

на одного
студента

2

16.2

• освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр” (за одним рецензентом закріплюється до 5 дипломних робіт)

на одного
студента

3

17

^ Проведення захисту випускних, дипломних, магістерських робіт (голові та кожному з членів державної екзаменаційної комісії):

на одного
студента


0,5

18

^ Рецензування рефератів при вступі до аспірантури та складанні кандидатських екзаменів

за 1 реферат

3

19

^ Проведення вступних екзаменів до аспірантури та кандидатських екзаменів (кількість членів комісії не більше трьох осіб)

на одного
вступника,
аспіранта,
здобувача
кожному з
екзаменаторів


1

20

^ Керівництво аспірантами

на 1
аспіранта
(щорічно)


50

21

^ Керівництво здобувачами (до 3-х років)

на 1
здобувача
(щорічно)


25

22

^ Наукове консультування докторантів

(до 3-х років)

на 1

докторанта

(щорічно)

50

1

2

3

4

23

Проведення тематичних дискусій, науково-практичних конференцій для слухачів післядипломної освіти та структурних підрозділів післядипломної освіти (кількість викладачів не більше трьох)

за 1

академічну

годину для

кожного

викладача

1

24

^ Рецензування рефератів слухачів післядиплом-ної освіти та структурних підрозділів післядипломної освіти

за 1 реферат

3

25

Керівництво, консультування, рецензування та проведення захисту випускних робіт слухачів післядипломної освіти та структурних підрозділів післядипломної освіти (кількість викладачів не більше трьох)

на одного
слухача


до 10 годин, у т.ч. по 0,33 години голові та кожному з членів комісії; до 2-х годин рецензенту

26

^ Проведення випускних екзаменів для слухачів
післядипломної освіти та структурних підрозділів післядипломної освіти (кількість викладачів не більше трьох)


на одного
слухача


^ 0,5 годин
голові та
кожному
з членів


комісії

27

Керівництво кафедрою

за

навчальний

рік

100

28

Перезарахування форм контролю з навчальних дисциплін за попередньою повною вищою освітою слухачів післядипломної освіти (кількість членів комісії з перезарахування – не більше трьох осіб)

на одного
слухача


0,15
  1   2   3   4   5

Схожі:

Донецький державний університет iconДоговір про підготовку фахівців № 20 р. Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет»
Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет», в особі ректора Мінаєва О. А., який діє на підставі...
Донецький державний університет iconУгода про підготовку аспіранта (докторанта) за рахунок державного замовлення № 20 р. Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет»
Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет» Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України...
Донецький державний університет iconДержавний вищий навчальний заклад «донецький національний технічний університет» тохтамиш тетяна олександрівна
Львівський державний університет внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ України (м. Львів)
Донецький державний університет iconДержавний вищий навчальний заклад «донецький національний технічний університет» тохтамиш тетяна олександрівна
Львівський державний університет внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ України (м. Львів)
Донецький державний університет iconМіністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад донецький національний технічний університет
Донецький національний технічний університет, кафедра вищої математики ім. В. В. Пака запрошує вас взяти участь у роботі четвертої...
Донецький державний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України донецький державний університет управління

Донецький державний університет iconДержавний вищий навчальний заклад “донецький національний технічний університет”
move to 0-22162510
Донецький державний університет iconДонецький державний медичний університет
Ярова С. П., Осипенкова Т. С., Заболотна І.І., Брашкін А. П., Мозгова Н. В., Попко А. М., Донська І. Г
Донецький державний університет iconДонецький державний медичний університет
Автори: зав кафедрою, професор Ярова С. П., асистенти Брашкін А. П., Пошехонова К. О
Донецький державний університет iconДонецький державний технічний університет
Формування поверхневого шару виробів із оксидної кераміки при алмазному шліфуванні
Донецький державний університет iconМІнІстерство освіти І науки украЇни запорізький національний технічний університет державний вищий навчальний заклад «ДонецЬкий національний технІчний унІверситет»
move to 0-22565859
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи