Харківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Методичні вказівки icon

Харківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Методичні вказівки
Скачати 369.97 Kb.
НазваХарківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Методичні вказівки
Дата29.06.2012
Розмір369.97 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


Л. В. Щербина


Методичні вказівки

до практичних занять з дисципліни

«маркетинг туріндустрії»

з дидактичним забезпеченням для студудентів 4 курсу

денної форми навчання напряму підготовки 0504 - «Туризм»

(галузі знань 0201 – «Культура», 1401 – «Сфера обслуговування»

напряму підготовки «Туризм», «Готельно-ресторанна справа»)


Харків – ХНАМГ – 2008

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Маркетинг туріндустрії» з дидактичним забезпеченням (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0504 - «Туризм» (галузі знань 0201 – «Культура», 1401 – «Сфера обслуговування» напряму підготовки «Туризм», «Готельно-ресторанна справа»). / Укл.: Щербина Л. В. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 34 с.Укладач:

доцент кафедри туризму і готельного господарства ХНАМГ, канд. екон. наук Л. В. Щербина

Рецензент:

доцент кафедри менеджменту і маркетингу в міському господарстві ХНАМГ, канд. екон. наукВ. М. Андрєєва^ Рекомендовано кафедрою туризму і готельного господарства, протокол № 6 від 31 січня 2008 р.


ЗМІСТ


ВСТУП ..........................................................................................................

1. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ ......................................................................................................

2. Методики активізації процесу навчання ....................

3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ............................

4. ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ .................................................................

5. СПИСОК літературИ ........................................................................


4


6

18

21

28

33ВСТУП


Програма вивчення дисципліни «Маркетинг туріндустрії» складена відповідно до місця і значення дисципліни за структурно-логічною схемою, передбаченою освітньо-кваліфікаційною програмою підготовки бакалаврів відповідно до освітньо-кваліфікаційних вимог й охоплює всі змістові модулі, визначені анотацією для мінімальної кількості годин.

Робочою програмою дисципліни передбачено проведення практичних (семінарських) занять.

^ Семінарське заняття — форма навчального заняття, спрямована на закріплення студентом теоретичних знань, отриманих як на лекційних заняттях, так і в процесі самостійного вивчення матеріалу, а також під час виконання індивідуальної роботи.

^ Практичне заняття – форма навчального заняття, спрямована на формування системи практичних знань з сучасного стану й розвитку підприємств готельного, санаторно-курортного, ресторанного та туристського бізнесу; знайомство з професійною термінологією.

За кожною з тем, включених до курсу навчальної дисципліни «Маркетинг туріндустрії», проводиться практичне заняття з метою закріплення студентом теоретичних знань, одержаних на лекційних заняттях чи в результаті самостійного вивчення необхідного матеріалу, а також в ході виконання науково-дослідної роботи (курсової роботи), і одержання практичних навиків.

Заняття включає проведення попереднього контролю знань, вмінь і навичок студентів, постановку загальної проблеми викладачем та її обговорення за участю студентів, розв’язування завдань з їх обговоренням, розв’язування контрольних завдань, тестовий контроль, їх перевірка і оцінювання.

Під час проведення практичних занять організовується дискусія щодо попередньо визначених тем, до яких студенти готують реферати або доповіді, а також обговорюються проблемні питання, на які мають бути знайдені відповіді в результаті дискусії.

На практичних заняттях у студентів повинні сформуватися вміння і навички вирішення маркетингових завдань та виконання відповідних функцій, а також виховання здатності до творчого пошуку напрямків та резервів удосконалення маркетингової діяльності підприємств сфери гостинності.

У ході проведення практичного заняття студенти самостійно або у групах вирішують запропоновані завдання різного рівня складності, виробничі ситуації чи ділові ігри. З метою виявлення рівня засвоєння матеріалу викладачем проводяться перевірка і обговорення роботи, яку виконували студенти, а також підведення підсумків з одержанням студентами відповідної оцінки залежно від результатів виконаної роботи.

Слід зазначити, що проведення практичних занять вимагає наявності попередньо підготовленого матеріалу (тести, різні завдання тощо).

За кожне практичне заняття виставляють оцінки, які враховуються при отриманні поточної модульної оцінки з даної навчальної дисципліни.

^ 1. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ

ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.1.

Теоретичні засади маркетингу в туристській індустрії та інструментарій проведення маркетингових досліджень в галузі туризму (5 годин)


Тема 1. Теоретичні основи туристського маркетингу. Методика маркетингових досліджень й методи отримання та обробки маркетингової інформації в туризмі (3 години)


Перелік основних завдань:

1. Сутність, зміст та основні поняття маркетингу туризму.

2. Принципи туристського маркетингу.

3. Характеристика основних етапів маркетингових досліджень.

4. Розподіл маркетингових функцій між суб’єктами туристського ринку.

5. Процедура й методи маркетингових досліджень.

6. Класифікація маркетингової інформації.

7. Етапи процесу збирання та аналізу маркетингової інформації.

8. Експертні методи отримання і оцінки маркетингової інформації та методика генерації ідей.


Питання для дискусії:

1. Які чинники обмежують застосування маркетингових технологій у світовій індустрії туризму? Охарактеризуйте етапи розвитку концепції маркетингу в туризмі.

2. Пояснити переваги й недоліки всіх відомих визначень маркетингу в туризмі.

3. Чи має галузеву специфіку модель маркетингової діяльності підприємства?

4. Що таке маркетинговий комплекс підприємства?

5. Які системи забезпечують маркетингову діяльність підприємства?

6. Які чинники зумовлюють особливості маркетингової діяльності в туризмі?

7. Як розподіляються маркетингові функції між ринковими суб’єктами в туризмі?

8. Чи можна чітко розподілити маркетингові функції туроператора та турагента? Пояснити відповідь.

9. У чому відмінність проблеми-симптому від базової проблеми? Як відбувається пошук базових проблем?

10. Для збирання якої інформації використовують кабінетні дослідження?

11. Від яких чинників залежить вибір форми опитування?

12. Навіщо в анкеті вживають питання зі шкалами? Які шкали Ви знаєте? Наведіть приклади.

13. У чому сутність методів фокус-груп, глибинного інтерв’ю, проекційних методів, експертних оцінок?

14. Чому не можна чітко класифікувати напрямки маркетингових досліджень?

15. Для чого використовують аналіз чинників зовнішнього й внутрішнього середовища підприємств?

Література: основна [1, 2, 3]; додаткова [2, 6, 8, 9, 16].


Тема 2. Маркетингові інформаційні системи та Інтернет в туризмі

(2 години)


Перелік основних завдань:

1. Маркетингова інформаційна система, принципи її організації і складові.

2. Маркетингова інформаційна система туристського підприємства.

3. Процес створення бази даних туристської компанії.

4. Економічний ефект від використання інформації.

5. Моделі Інтернет – маркетингу туристської компанії.

6. Комунікативні характеристики Інтернету.


Питання для дискусії:

1. Назвати основні принципи формування і використання інформації в діяльності підприємства.

2. Які функції виконує маркетингова інформаційна система туристського підприємства?

3. Охарактеризувати всі підсистеми маркетингової інформаційної системи. В яких випадах на підприємстві починає працювати система маркетингових досліджень?

4. Назвати можливі джерела отримання маркетингової інформації в туризмі. Чи може перелік джерел інформації бути остаточним? Поясніть свою точку зору.

5. Які є форми подання інформації? Запропонувати форму подання і термін оновлення кожної категорії інформації, необхідної для нормального функціонування туристського підприємства.

6. Чи може існувати універсальна модель маркетингової інформаційної системи туроператора? Пояснити свою точку зору.

Література: основна [1, 2, 4]; додаткова [6, 8, 9, 10].


^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.2.

Маркетинговий комплекс підприємств туріндустрії (7 годин)


Тема 3. Маркетингові дослідження конкурентного середовища

(2 години)


Перелік основних завдань:

1. Аналіз конкуренції і визначення конкурентних переваг.

2. Дослідження конкурентоспроможності туристської компанії.

3. Стратегії конкурентів.

4. Оцінка власної конкурентної позиції туристської компанії на ринку.

5. Процес проведення бенчмаркінгу.


Питання для дискусії:

1. Охарактеризуйте підходи до реалізації досліджень конкурентів.

2. Як проводиться дослідження конкурентного середовища?

3. Як здійснюється маркетинговий аналіз умов конкуренції в туризмі?

4. Як здійснюється аналіз конкурентних стратегій на ринку?

5. Яка інформація необхідна для аналізу діяльності конкурентів?

Література: основна [1, 2, 3]; додаткова [6, 8, 9, 10].


Тема 4. Дослідження поведінки споживача (2 години)


Перелік основних завдань:

1. Чинники впливу на поведінку споживача при купівлі турпродукту.

2. Типи поведінки споживачів при ухваленні рішення про покупку.

3. Необхідність утримання споживачів.

4. Підходи до вивчення споживачів.


Питання для дискусії:

1. Що таке попит? Назвіть специфічні риси туристського попиту.

2. Які показники використовують для оцінки туристського попиту? Для чого потрібна стандартизація показників туристського попиту?

3. Які існують підходи до визначення географії турпотоків?

4. Навести приклади негативного й позитивного впливу чинників зовнішнього середовища на туристський попит.

5. Охарактеризуйте чинники, що зумовлюють купівельну поведінку туриста.

6. У чому полягають відмінності в купівельній поведінці туриста й організації-покупця?

7. Які напрямки дослідження споживача Ви знаєте? Охарактеризуйте підходи до реалізації кожного з них.

Література: основна [1, 2, 3]; додаткова [6, 8, 9, 10].


Тема 5. Маркетинг турпродукту, готельного комплексу та посередницьких фірм у туристській індустрії (3 години)


Перелік основних завдань:

1. Специфіка маркетингу турпродукту.

2. Керування якістю турпродукту в туристській індустрії.

3. Специфіка готельного продукту та його складових елементів.

4. Формування асортиментної політики готельного комплексу.

5. Маркетингова стратегія просування готельних продуктів.

6. Функції посередників.

7. Класифікація туроператорів. Проблеми роботи туроператора.

8. Класифікація турагенств, їхні функції.

9. Екскурсійні компанії та бюро.


Питання для дискусії:

1. Який туристський продукт пропонує споживачу туристський центр, готель, туроператор? Як сприймає турпродукт сам турист?

2. Що таке тур? Яку структуру він має?

3. За якими критеріями можна типологізувати тури?

4. Яка роль маршруту у формуванні туру?

5. Назвіть основні споживчі якості турпродукту, охарактеризуйте їх.

6. Які вигоди може надавати турпродукт споживачеві?

7. Поясніть, які послуги турагента можна вважати підкріпленням турпродукту?

8. Назвіть завдання асортиментної політики турагента. Як формується асортимент туроператора?

9. Охарактеризуйте етапи інноваційної політики туроператора.

10. Яке практичне значення в туризмі має концепція життєвого циклу?

11. Охарактеризуйте маркетингові стратегії, що застосовуються на кожному етапі життєвого циклу.

12. Які методи збуту турпродукту Ви знаєте?

13. Що таке канал збуту? Які характеристики збутових каналів Ви знаєте?

14. Охарактеризуйте різні схеми ринкових каналів збуту в туризмі.

15. Назвіть нетрадиційні форми продажу турпродукту.

16. Чи можна вважати туроператором організацію, яка займається тільки розробкою туру і продажем його іншим туристським підприємствам у вигляді проектної документації, і не виконує інших маркетингових функцій туроператора?

17. Назвіть основні критерії вибору посередника в туризмі.

18. Які методи застосовують для мотивації турагента?

19. За якими параметрами здійснюється контроль за збутовими операціями в туризмі?

Література: основна [1, 2, 3]; додаткова [10, 13, 14].


^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.3.

Створення цінності на конкурентному ринку (14 годин)


Тема 6. Сегментація туристського ринку (2 години)


Перелік основних завдань:

1. Цільовий сегмент ринку.

2. Сегментація туристського ринку за критеріями та ознаками.

3. Сегментація на психографічні типи споживачів за стилем життя.

4. Сегментація за відношенням до туристської компанії та її продукції.

5. Сегментація туристського ринку за групами турпродуктів.

6. Сегментація туристського ринку за конкурентами.


Питання для дискусії:

1. Як класифікують критерії сегментації? Назвіть відомі вам критерії сегментації з кожної групи.

2. Поясніть, чому в туризмі найсприятливішою є сегментація за поведінковими критеріями.

3. Охарактеризуйте специфічні моделі сегментації, що використовуються тільки в туризмі.

4. Дайте характеристику етапів ринкової сегментації.

5. Розкрийте сутність методів ринкової сегментації.

6. Яку стратегію охоплення ринку можна запропонувати невеличкому туристському підприємству з обмеженими фінансовими й виробничими ресурсами? Поясніть свою думку.

Література: основна [1, 2, 4]; додаткова [2, 4, 9, 10, 12].


Тема 7. Диференціація та позиціонування турпродукту на туристському ринку (3 години)


Перелік основних завдань:

1. Сутність диференціації турпродукту.

2. Вибір стратегії охоплення ринку.

3. Економічний аналіз ідей диференційованого турпродукту.

4. Національна культура і розробка диференційованих продуктів.

5. План позиціонування турпродукту.

6. Вибір і реалізація стратегії позиціонування.


Питання для дискусії:

1. Як здійснюється розробка нового диференційованого турпродукту?

2. Що таке позиціонування товару? Які критерії використовують для позиціонування турпродукту?

3. За допомогою чого здійснюється позиціонування турпродукту в свідомості споживача?

4. У чому полягає роль диференціації в позиціонування?

Література: основна [1, 4]; додаткова [2, 4, 9, 10, 12].


Тема 8. Маркетингові комунікації в туризмі (3 години)


Перелік основних завдань:

1. Комунікація в туризмі й чинники ефективних маркетингових комунікацій.

2. Завдання реклами та умови підвищення ефективності реклами в туризмі.

3. Планування рекламної кампанії в туризмі.

4. Реклама на телебаченні й радіореклама в туризмі.

5. Зовнішня реклама в туризмі.

6. Зв’язки з громадськістю туристського підприємства.

7. Участь підприємства в роботі туристських виставок та ярмарок.

8. Методи стимулювання збуту в туризмі.

9. Фірмовий стиль туристського підприємства.


Питання для дискусії:

1. Які елементи входять до комплексу маркетингових комунікацій підприємства?

2. У чому полягають особливості рекламної діяльності в туризмі?

3. Як інтерпретуються комунікаційні завдання реклами на різних рівнях керування в туризмі?

4. Поясніть різницю між рекламними завданнями виробника, туроператора і турагента відносно одного продукту.

5. Охарактеризуйте особливості використання засобів реклами в туризмі.

6. Що таке рекламна кампанія? Чи включають до рекламної кампанії нерекламні форми комунікацій? Поясніть свою думку.

7. Яка послідовність просування рекламних кампаній? Які методи формування рекламного бюджету Ви знаєте?

8. У чому полягає принципова різниця між завданнями реклами та PR? Які засоби зв’язків з громадськістю використовують туристські підприємства?

9. На кого спрямовуються методи стимулювання збуту? Охарактеризуйте кожен з них.

10. Чи правильно називати прямий маркетинг формою збуту товару в туризмі?

11. Яку мету може переслідувати туристське підприємство, плануючи взяти участь у виставці або ярмарку? Назвіть найбільш значущі виставкові заходи в світі й в регіоні, де Ви мешкаєте.

12. За якими критеріями підприємство обирає виставку або ярмарок, в якому планує взяти участь?

13. Чому будь-яке обчислення економічної ефективності реклами є відносним?

14. У чому полягає комунікативний ефект реклами?

Література: основна [1, 2, 4]; додаткова [3, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14].


Тема 9. Створення брендингу в туристській індустрії (3 години)


Перелік основних завдань:

1. Брендинг туристського підприємства.

2. Аспекти туристського брендингу.

3. Дослідження образу туристського брендингу.

4. Розробка туристського бренду.

5. Концепція туристського бренду.


Питання для дискусії:

1. Для чого туристському підприємству потрібний брендинг?

2. У чому суть брендингу в туристській індустрії?

3. Як досліджується сприйняття туристського бренду покупцями?

4. Яких основних помилок припускаються при позиціонування туристського бренду?

Література: основна [1, 4]; додаткова [2, 4, 9, 10, 11,14].


Тема 10. Стратегія туристського маркетингу. Маркетингова цінова стратегія в туризмі (3 години)


Перелік основних завдань:

1. Характеристика найпоширеніших стратегій туристського маркетингу.

2. Поточне планування туристського маркетингу.

3. Організація і контроль маркетингу туристського підприємства.

4. Реалізація стратегії туристського маркетингу.

5. Оцінка стратегічного плану.

6. Чинники ціноутворення в туризмі.

7. Основні методи ціноутворення.

8. Стратегії ціноутворення в туризмі.


Питання для дискусії:

1. У чому полягає стратегічне планування діяльності підприємства? Яку роль відіграє маркетинг у стратегічному плануванні?

2. Чому фахівці вітчизняних туристських підприємств скептично ставляться до ідеї стратегічного планування?

3. Охарактеризуйте етапи стратегічного планування.

4. Які типи базових маркетингових цілей Ви знаєте?

5. Які плани входять до маркетингового плану підприємства?

6. Охарактеризуйте формальну структуру маркетингового плану.

7. Що таке «організаційна структура маркетингу»? Які типи структур Ви знаєте?

8. Які чинники визначають маркетингову структуру підприємства?

9. Які різновиди структур маркетингових служб туристського підприємства за товарною ознакою Ви знаєте?

10. Яку структуру маркетингового підрозділу Ви б порекомендували для:

спеціалізованого туроператора спортивного туризму з обмеженим ринком збуту;

великої агенції з широким асортиментом турів до різних країн світу;

найбільшого національного туроператора країни.

Поясніть свою відповідь.

11. Що, на Ваш погляд, обмежує формування маркетингових структур на туристських підприємствах України?

12. Чому реалізація функції контролю є необхідною умовою маркетингу підприємства.

13. Назвіть основні об’єкти контролю в маркетингу.

14. Хто займається реалізацією функції контролю на підприємстві?

15. Назвіть чинники ціноутворення туристського підприємства. Як враховується кожен з цих чинників при встановленні ціни на турпродукт?

16. Як враховують собівартість турпродукту? За яких умов туристське підприємство може отримати знижки від виробників туристських послуг?

17. Чим відрізняється в туризмі ціна – «нетто» від ціни – «брутто»?

18. Назвіть чинники, що визначають ступінь чутливості споживача до ціни на турпродукт. Поясніть кожен чинник.

19. Як впливає співвідношення попиту й пропозиції на рівень цін? Який показник встановлює взаємозв’язок між попитом і ціною?

20. Опишіть процес ціноутворення туристського підприємства. Які цілі ставить перед собою підприємство при виборі цінової стратегії?

21. Поясніть сутність витратного методу ціноутворення. Чому саме цей метод найчастіше використовується в практиці туристського підприємства?

22. За якими критеріями можна диференціювати ціни на турпродукт?

23. Поясніть роль довідкових, конфіденційних і контрактних цін у діяльності туристського підприємства.

24. Які чинники обумовлюють вибір підприємством цінової стратегії?

25. Охарактеризуйте один з підходів до вибору цінової стратегії.

Література: основна [1, 2, 4]; додаткова [1, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15].


2. Методики активізації процесу навчання


При викладанні дисципліни «Маркетинг туріндустрії» для активізації навчального процесу передбачено використання таких сучасних навчальних технологій, як проблемні лекції, міні-лекції, робота в малих групах, ділові ігри, кейс-метод.

Основними відмінностями активних та інтерактивних методів навчання від традиційних вважаються не тільки методика і техніка викладання, але й висока ефективність навчального процесу, що проявляється через:

високу мотивацію студентів;

закріплення теоретичних знань на практиці;

підвищення самосвідомості студентів;

вироблення здатності ухвалювати самостійні рішення;

вироблення здатності до колективних рішень;

вироблення здатності до соціальної інтеграції;

придбання навичок вирішення конфліктів;

розвиток здатності до компромісів.

Розподіл форм і методів активізації процесу навчання навальної дисципліни «Маркетинг туріндустрії» представлені в табл. 1.

Таблиця 1 - Використання навчальних технологій для активізації процесу навчання

Тема

Практичне застосування навчальних технологій

Тема 1. Теоретичні основи туристського маркетингу. Методика маркетингових досліджень і методи отримання й обробки маркетингової інформації в туризмі

Проблемна лекція з питання «Соціально-етичні норми в маркетингових дослідженнях»

Тема 2. Маркетингові інформаційні системи та Інтернет в туризмі

Міні-лекція, дискусія з питання «Значущість маркетингової інформаційної системи в туризмі»;

презентація результатів роботи в малих групах

Тема 3. Маркетингові дослідження конкурентного середовища

Міні-лекція, дискусія з питання «Маркетин-говий аналіз умов конкуренції в туриз-мі»;

презентація результатів роботи в малих групах

Продовження табл. 1

Тема 4. Дослідження поведінки споживача

Проблемна лекція з питання «Процес ухвалення рішення про покупку»

Тема 5. Маркетинг турпродукту, готельного комплексу і посередницьких фірм у туристській індустрії

Міні-лекція, дискусія з питання «Теорія і практика продукту індустрії гостинності»;

презентація результатів роботи в малих групах

Тема 6. Сегментація туристського ринку

Кейс-метод - проблемна ситуація «Проведення сегментації туристського ринку» (практичне заняття)

Тема 7. Диференціація і позиціонування турпродукту на туристському ринку

Кейс-метод - проблемна ситуація «Розробка нового диференційованого туристського продукту» (практичне заняття)

Тема 8. Маркетингові комунікації в туризмі

Кейс-метод - проблемна ситуація «Організація PR у туристській індустрії » (практичне заняття)

Тема 9. Створення брендингу в туристській індустрії

Проблемна лекція з питання «Сприйняття туристського бренду покупцями»

Тема 10. Стратегія туристського маркетингу. Маркетингова цінова стратегія в туризмі

Міні-лекція, дискусія з питання «Маркетингова цінова стратегія в туризмі»;

презентація результатів роботи в малих групах


^ Проблемні лекції спрямовані на розвиток логічного мислення студентів. Коло питань теми лекції обмежується кількома ключовими моментами і увага студентів має бути сконцентрована на матеріалі, що не знайшов відображення в підручниках. При проведенні проблемної лекції має бути розданий друкований матеріал і виділені головні висновки з питань, що розглядаються.

При викладанні лекційного матеріалу студентам пропонуються питання для самостійного розгляду. При цьому лектор ставить питання, які спонукають студента шукати вирішення проблемної ситуації. Така ситуація змушує студентів сконцентруватися і почати активно мислити в пошуках правильної відповіді.

На початку проведення проблемної лекції треба чітко сформулювати проблему, яку необхідно вирішити студентам. При викладанні лекційного матеріалу слід уникати прямої відповіді на поставлені запитання, а висвітлювати матеріал таким чином, щоб отриману інформацію студент міг використати при вирішенні проблеми.

Міні-лекції передбачають викладення навчального матеріалу за короткий проміжок часу й характеризуються значною ємністю, складністю логічних побудов, образів, доведень і узагальнень.

На початку проведення міні-лекції за обраними темами лектор акцентує увагу студентів на необхідності представити викладений лекційний матеріал у так званому структурно-логічному вигляді. На розгляд виносять питання, які зафіксовані у плані лекцій, але викладаються стисло. Лекційне заняття, проведене в такий спосіб, пробуджує у студента активність і увагу на сприйняття матеріалу, а також спрямовує його на використання системного підходу при відтворенні інформації, яку він одержав від викладача.

Проблемні лекції і міні-лекції доцільно поєднувати з такою формою активізації навчального процесу, як робота в малих групах.

^ Робота в малих групах дає змогу структурувати лекційні або практичні заняття за формою і змістом, створює можливості для участі кожного студента в роботі за темою заняття, забезпечує формування досвіду соціального спілкування.

Після висвітлення проблеми (проблемна лекція) або стислого викладення матеріалу (міні-лекція) студентам пропонується об’єднатися у групи по 5-7 осіб і представити наприкінці заняття своє бачення та сприйняття матеріалу, тобто виступити перед аудиторією з результатам роботи групи.

Дискусії передбачають обмін думками та поглядами учасників щодо певної теми, а також розвивають мислення, допомагають формувати погляди і переконання, виробляють вміння формулювати думки й висловлювати їх, вчать оцінювати пропозиції інших людей, критично підходити до власних поглядів.

Кейс-метод – метод аналізу конкретних ситуацій, який дає змогу наблизити процес навчання до реальної практичної діяльності спеціалістів і передбачає розгляд виробничих, управлінських та інших ситуацій, інцидентів у процесі вивчення навчального матеріалу. 1. ^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ


Оцінювання знань, вмінь та навичок студентів включає ті види занять, які згідно з програмою навчальної дисципліни «Маркетинг туріндустрії» передбачають лекційні й практичні заняття, а також самостійну роботу та виконання індивідуальних завдань, зокрема курсової роботи.

Перевірку й оцінювання знань студентів проводять в наступних формах:

оцінювання роботи і знань студентів під час практичних занять;

оцінювання індивідуального науково-дослідного завдання (курсової роботи);

написання рефератів (доповідей);

складання проміжного контролю знань за змістовими модулями (тестування);

складання екзамену.

Структура засобів контролю з дисципліни «Маркетинг туріндустрії» наведена в табл. 2.


Таблиця 2 – Структура засобів контролю з навчальної дисципліни

Види й засоби контролю

(тестування, контрольні роботи, індивідуальні завдання тощо)

Розподіл балів, %

^ МОДУЛЬ І. Поточний контроль із змістових модулів

ЗМ 1.1. Теоретичні засади маркетингу в туристській індустрії та інструментарій проведення маркетингових досліджень в галузі туризму. Тестування

10

ЗМ 1.2. Маркетинговий комплекс підприємств туріндустрії. Тестування

10

ЗМ 1.3. Створення цінності на конкурентному ринку. Тестування

10

^ Підготовка реферату (доповіді)

10

Написання і захист курсової роботи

20

^ Активність на практичних заняттях

40

Всього за Модулем І

100


Поточне оцінювання знань студентів здійснюється під час проведення практичних занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Об’єктами поточного контролю є:

активність та результативність роботи студента протягом семестру над вивченням програмного матеріалу дисципліни;

відвідування занять;

виконання індивідуального науково-дослідного завдання (курсової роботи);

складання проміжного контролю із змістових модулів.

Контроль систематичного виконання самостійної роботи та активності на практичних заняттях проводиться за 4- бальною шкалою за такими критеріями:

розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що розглядаються;

ступінь засвоєння фактичного матеріалу навчальної дисципліни;

знайомлення з рекомендованою літературою, а також із сучасною літературою з питань, що розглядаються;

уміння поєднувати теорію з практикою при розгляді практичних ситуацій, розв’язанні задач, проведенні розрахунків при виконанні індивідуальних завдань, та завдань, винесених на розгляд в аудиторії;

логіка, структура, стиль викладу матеріалу в письмових роботах і при виступах в аудиторії, вміння обґрунтовувати свою позицію, здійснювати узагальнення інформації та робити висновки.

Оцінювання знань студента під час виконання завдань для самостійної роботи проводиться за 4- бальною шкалою.

Оцінка «відмінно» ставиться при відповідності виконаного завдання студента або його усної відповіді до всіх зазначених критеріїв. Відсутність тієї чи іншої складової знижує оцінку.

При оцінюванні практичних занять увага приділяється також їх якості й самостійності, своєчасності здачі виконаних завдань викладачу (згідно з графіком навчального процесу). Якщо якась із вимог не буде виконана, то оцінка знижується.

Реферат є додатковою частиною самостійної роботи студента над навчальною дисципліною «Маркетинг туріндустрії».

Мета написання реферату – поглиблення теоретичних знань, набутих студентами в процесі вивчення дисципліни.

Індивідуальне науково-дослідне завдання (курсова робота) є обов’язковою частиною самостійної роботи студента.

Написання курсової роботи має сприяти глибшому засвоєнню студентами дисципліни «Маркетинг туріндустрії», спонукає ґрунтовно вивчати спеціальні наукові видання вітчизняних і зарубіжних авторів, у яких розглядаються питання пов’язані з маркетингом в цілому та маркетингом в туристській індустрії.

Студенти обирають тему курсової роботи за власним бажання, але відповідно до рекомендованої тематики. За погодженням із викладачем студент може підготувати курсову роботу на іншу тему, ніж запропоновані.

Курсова робота оцінюється за критеріями:

самостійності виконання;

логічності й послідовності викладення матеріалу;

деталізації плану;

повноти й глибини розкриття теми, проблемної ситуації, аналітичної частини;

наявності ілюстрацій (таблиці, рисунки, схеми і т. д.);

кількості використаних джерел;

використання статистичної інформації, додаткових літературних джерел та ресурсів мережі Internet;

відображення практичного досвіду;

обґрунтованості висновків;

наявність конкретних пропозицій і прогнозів з обов’язковим посиланням на використані літературні джерела;

якості оформлення, презентації та захисту курсової роботи.

Проміжний контроль рівня знань передбачає виявлення опанування студентом лекційного матеріалу і вміння застосування його для вирішення практичної ситуації і проводиться у вигляді тестування. При цьому тестове завдання може містити як запитання, що стосуються суто теоретичного матеріалу, так і запитання, спрямовані на вирішення невеликого практичного завдання.

Проміжний тестовий контроль проводять три рази за семестр (в рамках вивчення змістовного модуля). Загальна тривалість тестів з модуля І «Маркетинг туріндустрії» – 1,5 години (по 0,5 години на виконання одного тесту з одного змістового модуля). Поточне тестування з кожного змістового модуля складається з 20 тестів. Одна правильна відповідь на кожен з тестів дорівнює 0,5 бала. Бланк для проведення тестування з дисципліни «Маркетинг туріндустрії» наведено у Додатку А. Тестове завдання містить запитання одиничного і множинного вибору різного рівня складності. Для оцінювання рівня відповідей студентів на тестові завдання використовують наступні критерії оцінювання (табл. 3).

Таблиця 3 – Шкала перерахунку оцінок результатів поточного тестування із змістових модулів

Оцінка за національною шкалою

Визначення назви за шкалою ECTS

ECTS оцінка

Кількість набраних балів

1

2

3

4

ВІДМІННО

Відмінновідмінне виконання лише з незначними помилками

А

9,1 – 10,0

ДОБРЕ

Дуже добревище середнього рівня з кількома помилками

В

8,1 – 9,0

Добрев загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок

С

7,1 – 8,0

ЗАДОВІЛЬНО

Задовільнонепогано, але зі значною кількістю недоліків

D

6,1 – 7,0

Достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії

Е

4,1 – 6,0

НЕЗАДОВІЛЬНО

Незадовільнопотрібно попрацювати перед тим, як перездати тест

FX

2,6 – 4,0

Незадовільнонеобхідна серйозна подальша робота з повторним вивченням змістового модуля

F

0 – 2,5


Тести можуть бути застосовані як з метою контролю, так і для закріплення теоретичних знань і практичних навичок.

Тести для проміжного контролю обирають із загального переліку тестів за відповідними темами.


Підсумковий контроль за Модулем І - у формі екзамену. До складання екзамену допускаються студенти, що мають задовільну кількість балів із складених тестів з основних навчальних елементів змістових модулів, написання реферату (тез, доповіді), написання та презентації курсової роботи та інших завдань передбачених програмою дисципліни.

Екзамен здійснюється за екзаменаційними білетами, що містять три питання з модуля І (два теоретичних питання і одне практичне завдання) і дають можливість здійснити оцінювання знань студента за всією дисципліною «Маркетинг туріндустрії» (рис. 1). Екзаменаційне завдання оцінюється за 4-бальною системою.

Оцінювання знань студента проводять за 4-бальною шкалою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно):

^ Харківська національна академія міського господарства

(назва вищого навчального закладу)


Спеціальність _________ТУР, ГОТ______________ Семестр ______7_______


Навчальний предмет: Маркетинг туріндустрії


Екзаменаційний білет № ___0___


 1. Охарактеризуйте процес ухвалення рішення про покупку.

 2. Дайте порівняльний аналіз стратегій коректування цін.

 3. Проаналізувати вплив факторів зовнішнього маркетингового середовища (макро- і мікро-) на діяльність підприємства (підприємство – санаторій «Березівські мінеральні води»).


Затверджений на засіданні кафедри туризму і готельного господарства

Протокол № _________________ від _____________________ 200__ р.

Зав. кафедри ____________(_____________) Екзаменатор ___________(_______________)

(підпис) (прізвище, ініціали) (підпис) (прізвище, ініціали)


Рис. 1- Зразок екзаменаційного білету


1. Для одержання оцінки 5 (відмінно) студент повинен:

 • укластися у встановлений строк підготовки відповіді;

 • викладати теоретичний матеріал чітко, коротко, зв'язно й обґрунтовано;

 • уміти оперативно розібратися в запропонованій ситуації, грамотно оцінити її та обґрунтувати ухвалене рішення;

 • упевнено відповідати на запитання членів екзаменаційної комісії й без зауважень з їх боку;

2. Для одержання оцінки 4 (добре) студент повинен:

 • укластися у встановлений строк підготовки відповіді;

 • викладати теоретичний матеріал обґрунтовано й зв'язно;

 • не викликати проблем у виборі рішення при аналізі запропонованої ситуації;

 • уміти обґрунтувати ухвалене рішення;

 • добре відповідати на запитання екзаменаторів.

3. Для одержання оцінки 3 (задовільно) студент повинен:

 • викладати теоретичний матеріал у доступній для розуміння формі;

 • розібратися у запропонованій ситуації і розробити пропозиції щодо її вирішення;

 • позитивно відповідати на запитання членів екзаменаційної комісії;

 • допускаються недостатньо впевнені й чіткі відповіді, але вони повинні бути правильні.

4. Оцінку 2 (незадовільно) одержують студенти, відповіді яких можуть бути оцінені нижче вимог, сформульованих у попередньому пункті.


Кожне завдання екзаменаційного білета оцінюють окремо. Загальна оцінка дорівнює середній арифметичній із суми оцінок кожного завдання. Якщо одна з оцінок «незадовільно», то загальна оцінка не може бути вищою за «задовільно».

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни «Маркетинг туріндустрії» визначається як загальна оцінка, що враховує оцінки з кожного виду контролю (оцінки проміжного контролю за роботу протягом семестру та оцінка за результатами підсумкового екзамену).

Відповідності до набраних студентом балів за модулем І оцінка знання матеріалу виставляється за 4-бальною системою та перераховується в систему оцінювання за шкалою ECTS згідно з Методикою переведення показників успішності знань студентів (табл. 4).


Таблиця 4 – Шкала перерахунку оцінок результатів навчання в різних системах оцінювання

^ Система оцінювання

Шкала оцінювання

Внутрішній вузівський рейтинг, %

100-91

90-71

70-51

50-0

1

2

3

4

5

^ Національна 4-бальна і в системі ECTS5

відмінно

A

4

добре

B, C

3

задовільно

D, E

2

незадовільно

FX, F^ 4. ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ


1. Туристський маркетинг як філософія бізнесу.

2. Маркетингові дослідження і проведення маркетингових досліджень.

3. Маркетингова інформація в туризмі.

4. Спостереження та його роль при проведенні маркетингових досліджень.

5. Соціально-етичні норми в маркетингових дослідженнях.

6. Суть маркетингової інформаційної системи в туристській компанії.

7. Принципи розробки та впровадження маркетингової інформаційної системи в туристській компанії.

8. Суть і особливості Інтернету в туристському маркетингу.

9. Дослідження конкурентного середовища.

10. Виявлення пріоритетних конкурентів і визначення сили їх позиції.

11. Маркетинговий аналіз умов конкуренції в туризмі.

12. Аналіз конкурентного положення.

13. Інформаційно-аналітична система підтримки рішень в області конкуренції.

14. Технологія бенчмаркингових досліджень в туристській індустрії.

15. Теоретичні аспекти поведінки споживача.

16. Процес ухвалення рішення про покупку.

17. Споживча цінність і рівень задоволення очікувань споживачів.

18. Теорія і практика маркетингу турпродукту.

19. Теорія і практика маркетингу готельного комплексу.

20. Теоретичні аспекти сегментації туристського ринку.

21. Види сегментації туристського ринку.

22. Процес сегментації туристського ринку.

23. Диференціація турпродукту.

24. Принципи виведення диференційованих турпродуктів на ринок.

25. Розробка нового диференційованого турпродукту.

26. Позиціонування турпродукту.

27. Теорія маркетингової комунікації в туризмі.

28. Теорія реклами в туризмі.

29. Види реклами в туризмі.

30. Паблік рилейшнз (PR в туризмі).

31. Суть брендингу в туристській індустрії.

32. Сприйняття туристського бренду покупцями.

33. Технологія створення туристського бренду.

34. Стратегії туристського маркетингу.

35. Формування туристської маркетингової стратегії.

36. Принципи стратегії туристського маркетингу.

37. Маркетингова цінова стратегія в туризмі.

38. Стратегії коректування цін в туризмі.

39. Сутність, зміст та основні поняття маркетингу туризму.

40. Принципи туристського маркетингу.

41. Характеристика основних етапів маркетингових досліджень.

42. Розподіл маркетингових функцій між суб’єктами туристського ринку.

43. Процедура і методи маркетингових досліджень.

44. Класифікація маркетингової інформації.

45. Етапи процесу збирання та аналізу маркетингової інформації.

46. Експертні методи отримання і оцінки маркетингової інформації та методика генерації ідей.

47. Характеристика найпоширеніших стратегій туристського маркетингу.

48. Організація і контроль маркетингу туристського підприємства.

49. Чинники ціноутворення в туризмі.

50. Стратегії ціноутворення в туризмі.

51. Брендинг туристського підприємства.

52. Дослідження образу туристського брендингу.

53. Розробка туристського бренду.

54. Концепція туристського бренду.

55. Комунікація в туризмі та чинники ефективних маркетингових комунікацій.

56. Завдання реклами та умови підвищення ефективності реклами в туризмі.

57. Планування рекламної кампанії в туризмі.

58. Реклама на телебаченні та радіореклама в туризмі.

59. Зовнішня реклама в туризмі.

60. Зв’язки з громадськістю туристського підприємства.

61. Участь підприємства в роботі туристських виставок та ярмарок.

62. Методи стимулювання збуту в туризмі.

63. Фірмовий стиль туристського підприємства.

64. Сутність диференціації турпродукту.

65. Вибір стратегії обхвату ринку.

66. Економічний аналіз ідей диференційованого турпродукту.

67. Національна культура і розробка диференційованих продуктів.

68. План позиціонування турпродукту.

69. Вибір і реалізація стратегії позиціонування.

70. Сегментація туристського ринку за критеріями та ознаками.

71. Сегментація на психографічні типи споживачів за стилем життя.

72. Сегментація за відношенням до туристської компанії та її продукції.

73. Сегментація туристського ринку за групами тур продуктів.

74. Сегментація туристського ринку за конкурентами.

75. Специфіка маркетингу турпродукту.

76. Керування якістю турпродукту в туристській індустрії.

77. Специфіка готельного продукту та його складових елементів.

78. Формування асортиментної політики готельного комплексу.

79. Маркетингова стратегія просування готельних продуктів.

80. Аналіз конкуренції та визначення конкурентних переваг.

81. Дослідження конкурентоспроможності туристської компанії.

82. Оцінка власної конкурентної позиції туристської компанії на ринку.

83. Процес проведення бенчмаркингу.

84. Чинники впливу на поведінку споживача при купівлі турпродукту.

85. Типи поведінки споживачів при ухваленні рішення про покупку.

86. Підходи до вивчення споживачів.

87. Система маркетингової інформації туристського підприємства.

88. Пріоритети різних методів маркетингових досліджень в Україні.

89. Засади формування і використання інформації в діяльності туристського підприємства.

90. Функції маркетингової інформаційної системи туристського підприємства.

91. Структура маркетингової інформаційної системи туристської компанії.

92. Модель поведінки споживача на ринку туристських послуг.

93. Інструментарій оцінювання ступеня задоволеності споживачів.

94. Управління життєвим циклом туристського продукту.

95. Асортиментна політика туристського підприємства.

96. Моніторинг і контроль програм маркетингу готельного комплексу.

97. Традиційні методи та канали реалізації турпродукту.

98. Нетрадиційні форми реалізації в туризмі.

99. Управління збутовими операціями в туризмі.

100. Критерії та моделі сегментації в туризмі.

101. Етапи та методи ринкової сегментації.

102. Основні типи позиціонування турпродукту.

103. Критерії позиціонування турпродукту.

104. Реклама як основна форма маркетингових комунікацій в туризмі.

105. Особливості рекламної діяльності на різних рівнях управління туристською галуззю.

106. Імідж туристської компанії. Елементи іміджу.

107. Позиціонування туристського бренду.

108. Маркетингове планування діяльності туристського підприємства.

^ 5. СПИСОК РекомендованОЇ літературИ


5.1. ОСНОВНА

1. Забалдіна Ю. Б. Маркетинг туристичного підприємства: Навч. посібник. – К.: Музична Україна, 2002. – 196 с.

2. Маркетинг в туризме: Учеб. Пособие / А. П. Дурович. – 4-е изд. – Мн.: Новое знание, 2004. – 496 с.

3. Мунін Г. Б., Тимошенко З. І., Самарцев Є. В., Змійов А. О. Маркетингу туризму: Навч. Посібник. – Ч. І. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2005. – 324 с.

4. Мунін Г. Б., Тимошенко З. І., Самарцев Є. В., Змійов А. О. Маркетингу туризму: Навч. Посібник. – Ч. ІІ. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2005. – 427 с.


5.2. ДОДАТКОВА

1. Ассэль Генри. Маркетинг: принципы и стратегия: Учебник для вузов. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 804 с.

2. Багиев Г.Л. и др. Маркетинг: Учебник для вузов / Г.Л. Багиев, В.М. Тарасевич, Х. Анн; Под общ. ред. Г.Л. Багиева. – М.: ОАО «Изд-во Экономика», 1999. – 703 с.

3. Восколович Н. А. Маркетинг туристских услуг. – М.: Теис, 2002. – 167 с.

4. Герасимчук В.Г. Маркетинг: теорія і практика: Навч. посібник – К.: Вища шк.,1994. – 327 с.

5. Делл Д., Линда Т. Учебник по рекламе / Пер. с польс. Н.В. Бабиной; БГЭУ. – Минск. 1997. – 320 с.

6. Дурович А., Анастасова Л. Маркетинговые исследования в туризме: Уч. - практ. пособие. – М.: ООО «Новое знание», 2002. – 348 с.

7. Запесоцкий А. С. Стратегический маркетинг в туризме: Учеб. Пособие. – СПб.: СПбГУП, 1999. – 384 с.

8. Косенков С. І. Маркетингові дослідження. – К.: Скарби, 2004. – 464 с.

9. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Дж., Вонг В. Основы маркетинга: Пер. с англ. – 2-е епроп. изд. – М.; СПб.; К.: Изд. дом «Вильямс», 2006. – 944 с. : ил.

10. Котлер Ф., Боуэн Д., Мейкенз Д. Маркетинг. Гостеприимство. Туризм. – М.: ЮНИТИ, 2003. – 1063 с.

11. Лавлок К. Маркетинг услуг: персонал, технологии, стратегии: Пер. с англ. – 4-е изд. – М.; СПб.; К.: Изд. дом «Вильямс», 2005. – 1008 с. : ил.

12. Маркетинг / Под. ред. А.А. Романова. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995. – 560 с.

13. Ополченцев И. И. Маркетинг в туризме: обеспечение рыночной позиции: Учеб. пособие. – М.: Сов. спорт, 2003. – 187 с.

14. Папирян Г. А. Маркетинг в туризме. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 160 с.

15. Фатхутдинов Р.А. : Стратегический маркетинг: Учебник – М.:ЗАО «Бизнес-школа» «Интел-Синтез», 2000. – 640 с.

16. Эванс Дж., Берман Б. Маркетинг: Пер. с англ. – М.: Экономика, 1990.– 350 с.


^ 5.3. РЕСУРСИ МЕРЕЖІ INTERNET

1. http://www.tourism.gov.ua/ - сайт Державної туристичної Адміністрації

2. http://worlds.ru/countries/ – сайт з інформацією про країнознавство

3. http://kapitan.ru/strany/ – сайт про міста та країни світу

4. http://travel.mail.ru/place/ – сайт з інформацією про країнознавство

5. http://www.top-hotels.ru/ – сайт з інформацією про кращі готелі світу

6. http://www.hoteldiscount.ru/hotels/ – сайт з інформацією про готелі світу


^ Навчальне видання


Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Маркетинг туріндустрії» з дидактичним забезпеченням (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0504 - «Туризм» (галузі знань 0201 – «Культура», 1401 – «Сфера обслуговування» напряму підготовки «Туризм», «Готельно-ресторанна справа»).


^ Укладач: Лариса Володимирівна Щербина


Редактор: М. З. Аляб’єв


План 2008, поз. (додатково)

Підп. до друку 05.02.08

Друк на ризографі.

Замовл. №

Формат 60 х 84 1/16

Умовн.-друк. арк. 1,3

Тираж 100 прим.


Папір офісний

Обл.-вид. арк. 1,8

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції,12
Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ
61002, Харків, вул. Революції, 12

Схожі:

Харківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Методичні вказівки
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Технологія наукових досліджень» з дидактичним забезпеченням (для студентів...
Харківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства щербина Л. В методичні вказівки
«Культура», 1401 – «Сфера обслуговування» напряму підготовки «Туризм», «Готельно-ресторанна справа»
Харківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства александрова С. А., Сегеда І. В., Щербина Л. В. Методичні вказівки
«Туризм» (галузі знань 0201 – «Культура», 1401 – «Сфера обслуговування» напряму підготовки «Туризм», «Готельно-ресторанна справа»)....
Харківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства щербина Л. В. Методичні вказівки
«магістр» денної форми навчання галузі знань 0201 – «Культура», 1401 – «Сфера обслуговування» напряму підготовки «Туризм», «Готельно-ресторанна...
Харківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства щербина Л. В. Методичні вказівки
...
Харківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства щербина Л. В методичні вказівки
...
Харківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Методичні вказівки
«Туризм», «Готельно-ресторанна справа» програми підготовки «Туризм», «Готельно-ресторанний бізнес»
Харківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства л. В. Щербина, С. А. Александрова Методичні вказівки
«Туризм» галузі знань 0201 – «Культура», 1401 – «Сфера обслуговування» напряму підготовки «Туризм», «Готельно-ресторанна справа»
Харківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки до виконаня контрольньної роботи
Методичні вказівки до виконаня контрольньної роботи з дисципліни «Охорона праці» (для студентів заочної форми навчання напряму підготовки...
Харківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки
Пожежна профілактика в будівництві” (для магістрів 5-го курсів денної форми навчання напряму підготовки 0921 060101) – «Будівництво»...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи