Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Скачати 73.12 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Дата29.06.2012
Розмір73.12 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДВНЗ „ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕСИТЕТ”


Кафедра «Економіка підприємства»


ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова приймальної комісії

_______________________


ПРОГРАМА


фахових вступних випробувань

на освітньо-професійний рівень „спеціаліст”, „магістр”


зі спеціальності 7.03050401 та 8.03050401Економіка підприємства

шифр шифр назва


Розглянуто на засіданні кафедри

«Економіка підприємства»


Завідувач кафедри

________________ __________

(підпис) (ПІБ)


Голова фахової атестаційної комісії


____________ _______________

(підпис) (ПІБ)


Донецьк


ВСТУП


У сучасних умовах господарювання підприємство стає центром економічної діяльності. Воно як економічна система є первинною ланкою, на рівні якої приймаються технічні, організаційні, економічні та соціальні рішення, від яких залежить ефективність функціонування системи господарювання в цілому.

Економіка підприємства як найважливіша його характеристика досліджує вплив чинників виробництва на результати діяльності, а також комплекс відносин з приводу формування та використання ресурсів та результатів діяльності підприємства.

Навчальна програма розрахована на студентів, які навчаються за освітньо-професійними програмами підготовки бакалаврів. Програма відповідає вимогам КМСОНП та узгоджена з орієнтованою структурою змісту дисципліни „Економіка підприємства”, яка рекомендована Європейською Кредитно-Трансферною Системою (ЕСТS).

Відповідно до викладеного метою фахового вступного випробування освітньо-професійного рівня „спеціаліст”, „магістр” спеціальності 7.05010701 та 8.05010701 „Економіка підприємства” є контроль здатностей самостійно мислити, приймати управлінські рішення, виконувати комплексні економічні розрахунки для ефективного здійснення господарської діяльності на рівні підприємств.

Основні завдання фахового вступного випробування полягають у виявленні знань щодо господарських процесів, що відбуваються у виробничо-комерційних системах підприємств, рівня засвоєння досягнень теорії та практики управління підприємствами.


^ ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ „ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА”


1.Підприємство як суб’єкт господарювання


Визначення, цілі та напрямки діяльності підприємства. Правові основи функціонування підприємства. Класифікація і структура підприємства. Добровільні та інституціональні об’єднання підприємств. Ринкове середовище господарювання підприємств.


^ 2. Основи підприємницької діяльності


Підприємництво як сучасна форма господарювання. Договірні взаємовідносини і партнерські зв’язки у підприємницькій діяльності. Міжнародна підприємницька діяльність.


^ 3. Виробничі фонди


Класифікація, структура та оцінка основних фондів. Спрацювання, амортизація та відтворення основних фондів. Показники руху, стану та ефективності використання основних фондів. Виробнича потужність підприємства.


^ 4. Оборотні кошти підприємства


Класифікація та структура оборотних коштів. Джерела формування та поповнення оборотних коштів. Нормування оборотних коштів. Показники ефективності використання оборотних коштів.


^ 5. Нематеріальні ресурси та активи


Нематеріальні ресурси: сутність, види. Нематеріальні активи: оцінка, амортизація.


6.Управління підприємством


Сутність і функції процесу управління. Методи управління діяльністю підприємств. Організаційні структури управління підприємствами різних форм власності. Вищі органи державного управління підприємствами та організаціями.


^ 7. Інвестиційні ресурси


Поняття, склад і структура інвестицій. Визначення необхідного обсягу та джерел фінансування виробничих інвестицій. Формування та регулювання фінансових інвестицій (цінних паперів). Залучення іноземних інвестицій для розвитку та підвищення ефективності діяльності суб’єктів господарювання. Оцінка ефективності виробничих і фінансових інвестицій. Чинники підвищення ефективності використання капітальних вкладень і фінансових інвестицій. Інвестиційні проекти підприємств та організацій.

Загальна характеристика інноваційних процесів. Науково-технічний прогрес, його загальні ті приоритетні напрями. Організаційний прогрес. Оцінка ефективності технічних та організаційних нововведень.


^ 8. Інноваційні процеси


Загальна характеристика інноваційних процесів. Науково-технічний прогрес, його загальні ті приоритетні напрями. Організаційний прогрес. Оцінка ефективності технічних та організаційних нововведень.


^ 9. Техніко-технологічна база виробництва


Характеристика техніко-технологічної бази виробництва. Організаційно-економічне управління технічним розвитком підприємства. Лізинг як форма оновлення технічної бази виробництва (діяльності).


^ 10. Персонал підприємства


Поняття, класифікація та структура персоналу підприємства. Визначення чисельності окремих категорій працівників. Сучасні системи управління персоналом.


^ 11. Продуктивність, мотивація та оплата праці


Продуктивність праці персоналу. Мотивація трудової діяльності працівників. Оплата праці: сутність, функції, державна політика і загальна організація. Застосовувані форми та системи оплати праці робітників. Доплати і надбавки до заробітної плати та організація преміювання персоналу. Участь працівників у прибутках підприємства.


^ 12. Виробнича та соціальна інфраструктура


Поняття, види та значення інфраструктури. Система технічного обслуговування. Соціальна інфраструктура та діяльність підприємства. Відтворення та розвиток інфраструктури.


^ 13. Витрати підприємства


Поточні витрати на продукування виробів. Кошторис виробництва і собівартість товарної продукції. Обчислення собівартості окремих виробів. Стратегія і шляхи зниження поточних витрат.


^ 14. Ціни на продукцію підприємства


Ціни на продукцію (послуги): сутнісна характеристика, види, методи встановлення і регулювання.


15.Регулювання, прогнозування та планування діяльності


Державне економічне регулювання. Прогнозування розвитку суб’єктів господарювання. Методичні основи планування. Стратегія розвитку підприємства та бізнес-планування. Тактичне та оперативне планування.


^ 16. Виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції


Загальна характеристика продукції (послуг). Маркетингова діяльність і формування програми випуску продукції (надання послуг). Матеріально-технічне забезпечення виробництва. Якість і конкурентоспроможність продукції. Стандартизація і сертифікація продукції. Державний нагляд за якістю і внутрішньовиробничий технічний контроль.


^ 17. Фінансово-економічні результати діяльності підприємства


Загальна характеристика фінансової діяльності підприємства. Прибутковість (дохідність) підприємства. Рентабельність ресурсів і продукції. Оцінка фінансово-економічного стану підприємства.


^ 18. Ефективність діяльності підприємства


Сутнісна характеристика і вимірювання ефективності виробництва. Чинники підвищення ефективності виробництва.


^ 19. Економічна безпека та антикризова діяльність підприємства


Змістово-типологічна характеристика економічної безпеки господарюючого суб’єкта. Рівень економічної безпеки і кризовий стан підприємства. Стратегія забезпечення належної економічної безпеки підприємства. Національна програма антикризового господарювання.


^ 20. Реструктуризація та санація (фінансове оздоровлення) суб’єктів господарювання


Структурна перебудова економіки і реструктуризація підприємства. Практика здійснення та ефективність реструктуризації суб’єктів господарювання. Санація (фінансове оздоровлення) господарюючих суб’єктів.


^ 21.Банкрутство та ліквідація підприємств.


Банкрутство підприємств як економічне явище. Організація та наслідки ліквідації збанкрутілих підприємств.


^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


1.Афанасьєв М.В., Плоха О.Б. Економіка підприємства: Навчально-методичний посібник: - Харків: ВД „ІНЖЕК”, 2007.-320 с. Укр.мова

2.Бойчик І.М., Харів П.С., Хопчан М.І., Піча Ю.В. Економіка підприємства: Навч.посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів 1-1V рівнів акредитеції. Друге видання, виправлене і доповнене. К.: “Каравела”; Львів: “Новий світ-2000”.-2001.-298с.

3.Войтенко Т., Вороная Н. Усе про облік витрат на виробничому підприємстві. – Х.: Фактор, 2005.-266 с.

4.Литвиненко Я.В. Сучасна політика ціноутворення: Навч. посіб.- К.:МАУП, 2001.-152с.

5.Мякота В. Собівартість продукції: від випуску до реалізації. – 2-ге вид., переоб. і доп. – Х.: Фактор, 2003.- 268 с.

6.Петрович Й.М., Будіщева І.О., Устінова І.Г., Домарадзька Г.С., Коношенкова Г.Б., Любомудрова Н.П. Економіка виробничого підприємства. Навчальний посібник. – Львів: Оскарт, 1996. – 416 с.

7.Покропивний С. Ф., Колот В. М. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 1998. - 352 с.

8.Примак Т.О. Економіка підприємства: Навч.посібник.-К.: МАУП,1999.-108 с.

9.Тормоса Ю.Г. Ціни та цінова політика: Навч. посібник.- К.: КНЕУ, 2001.-122с.

10.Тормоса Ю.Г. Ціни та цінова політика: Навч.-метод. Посібник для самост. вивч. дисц.- К.:КНЕУ, 2003.- 91 с.

11.Ушакова Н.Г., Савицька Н.Л. Міжнародне ціноутворення: Навчальний посібник. – К.: ВД „Професіонал”, 2004. -218 с.

12.Харів П.С.Економіка підприємства: Збірник задач і тестів: Навч. Посіб.- К.:Знання-Прес, 2001. –301 с.

13.Шапілова Н.В. Збірник задач і ділових ігор з дисципліни “Економіка підприємства”. –Харків: Консум, 1999. –100 с.

14.Шкварчук Л.О. Ціни і ціноутворення: Навч. посібник.- К.: Кондор,2003.-214с.

15.Економіка підприємств:. Підручник / За заг. ред. С. Ф. Покропивного. – Вид. 2-ге , перероб. та доп. К.: КНЕУ, 2000. – 528 с.

16.Економіка підприємства: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / Г.О.Швиданенко, С.Ф.Покропивний, С.М.Клименко та ін. – К.:КНЕУ,2000.-248с.

17.Економіка підприємства. Збірник практичних задач і конкретних ситуацій: Навч. Посібник / С.Ф.Покропивний, Г.О.Швиданенко, О.С.Федонін та ін.; За ред. д-ра екон.наук, проф.С.Ф.Покропивного.-К.:КНЕУ, 2000.-328с.


Голова фахової атестаційної комісії


______________________Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи