Міністерство освіти І науки україни icon

Міністерство освіти І науки україни
НазваМіністерство освіти І науки україни
Сторінка1/3
Дата29.06.2012
Розмір0.88 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ З ДИДАКТИЧНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ З КУРСУ

«РЕКРЕАЛОГІЯ»

(для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр,

напряму підготовки «Туризм»)


ХАРКІВ – ХНАМГ – 2007


Методичні вказівки до практичних занять з дидактичним забезпеченням з курсу «Рекреалогія» (для студентів за напрямом підготовки 0504 – «Туризм», спеціальності 6.050400 – «Туризм»). / Укл.: Парфіненко А.Ю., Щербіна Л.В. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 32 с.


Рецензент:

завідувач кафедри валеології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Президент Української асоціації валеологів, доктор біологічних наук, професор Гончаренко М.С.


Видання містить тематичний план навчальної дисципліни, завдання до самостійної та індивідуальної роботи студентів, питання для самодіагностики, перелік рекомендованої літератури, а також дидактичні матеріали, що використовуються в навчальному процесі.


Рекомендовано кафедрою туризму і готельного господарства,

протокол № 15 від 29 червня 2007 р.

ЗМІСТ
Стор.

1. Мета, завдання та предмет вивчення курсу «Рекреалогія»………...

4

2. Тематичний план навчальної дисципліни.............................................

5

3. Самостійна робота студентів……………………………......................

6

4. Індивідуальна робота………………………………………..................

8

5. Контрольні запитання для самодіагностики……................……….....

15

6. Дидактичне забезпечення......................................................................

19

Список рекомендованої літератури……………………………….......…

29^ 1. Мета, завдання та предмет вивчення курсу «Рекреалогія»


Останнім часом слово «рекреація» набуває дедалі більшого розповсюдження, хоча все ще залишається не зовсім зрозумілим. У науковому середовищі відбувається жваве обговорення проблем теорії і практики рекреації. З розвитком туристської освіти, з відкриттям відповідних факультетів і кафедр серед нормативних навчальних дисциплін з’являється і «рекреалогія». І це цілком закономірно, оскільки індустрія туризму, дозвілля та розваг, функціонування курортів та парків відпочинку безпосередньо пов’язані з рекреацією.

Енциклопедичні словники тлумачать слово «рекреація» як відпочинок, відновлення психофізичних та духовних сил людини тощо. Із цього визначення випливає й зміст рекреалогії як навчальної та наукової дисципліни, що вивчає особливості відновлення життєвих сил людини (духовних, фізичних моральних та ін.).

Про рекреалогію як самостійну галузь знання почали говорити у 90-ті роки. Значною мірою це було пов’язано з тим, що численні проблеми рекреації вже не можна було вирішити в межах географії, соціології, медицини або валеології. Рекреаційна діяльність розвивалася в міждисциплінарній площині, що обумовило міждисциплінарний зміст рекреалогії як галузі знання. І сьогодні рекреація виступає предметом аналізу різних галузей науки, розглядається в біологічному, медичному, психологічному, соціальному, екологічному та інших вимірах і охоплює величезне коло проблем.

Навчальний курс «Рекреалогія» покликаний сформувати у студентів уявлення щодо основних рекреаційних потреб людини, розуміння специфіки і видів рекреаційної діяльності, знання з організації і розвитку рекреаційних систем.

^ 2. Тематичний план навчальної дисципліни


Тема

Кількість годин

Лекції

Практичні

заняття

Індивідуальна робота

СРС

1

3

4

5

6

Модуль 1. Рекреалогія

ЗМ 1.1. Теорія та методологія рекреалогії

Тема 1. Вступ до курсу «Рекреалогія»

2

2

2

2

Тема 2. Загальне уявлення про рекреацію

2

2

2

2

Тема 3. Основи категоріального апарату рекреалогії

2

2

2

2

Тема 4. Рекреаційні потенціал та рекреаційні ресурси

2

2

2

2

Разом годин за ЗМ 1.1.

8

8

8

8

ЗМ 1.2. Особливості рекреаційної діяльності. Рекреаційна система

Тема 5. Загальне уявлення про рекреаційну діяльність

2

2

2

2

Тема 6. Основні концепти рекреаційної діяльності

2

2

2

2

Тема 7. Концепції рекреаційних систем

2

2

2

2

Тема 8. Туризм як галузь рекреаційної діяльності

2

2

2

2

Тема 9. Проблеми та перспективи розвитку рекреаційної сфери та туризму в Україні

2

2

2

2

Разом годин за ЗМ 1.2.

10

10

10

10

Всього годин

18

18

18

18^ 3. Самостійна робота студентів


Для якнайповнішого засвоєння матеріалу курсу «Рекреалогія» окрім аудиторних занять (лекційних, практичних) значну увагу приділено самостійній роботі студенів. Зокрема, до форм самостійної роботи віднесено:

 1. Вивчення додаткової літератури.

 2. Підготовка до практичних занять.

 3. Підготовка до проміжного та підсумкового контролю.

 4. Самостійне опрацювання певних питань (перелік наводиться нижче).


Питання для самостійного опрацювання


^ ЗМ 1.1. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ РЕКРЕАЛОГІЇ

Тема 1. Вступ до курсу «Рекреалогія»

 1. Структура рекреаційного часу протягом життя людини.

 2. Основні екологічні закони.

 3. Особливості рекреаційного поділу України.

Література: основна [12, 13]; додаткова [15, 23, 27].


Тема 2. Загальне уявлення про рекреацію

 1. Екологічні проблеми рекреаційної діяльності.

 2. Класифікація і рекреаційне використання охоронних природних територій.

 3. Рекреація і туризм як пріоритети суспільного розвитку.

 4. Зв’язок рекреалогії з курортологією та валеологією.

Література: основна [9, 10, 12, 13,]; додаткова [15, 25, 27].


Тема 3. Основи категоріального апарату рекреалогії

 1. Рекреаційна територія та рекреаційний об’єкт.

 2. Рекреаційна ємкість.

 3. Рекреаційне навантаження.

 4. Ландшафт.

 5. Рекреаційна охорона ландшафтів.

Література: основна [9, 10, 13, 14]; додаткова [15].


Тема 4. Рекреаційний потенціал та рекреаційні ресурси

 1. Класифікація природних ресурсів.

 2. Кліматоутворюючі рекреаційні ресурси.

 3. Медико-кліматична характеристика природних зон.

 4. Водні рекреаційні ресурси.

 5. Історико-архітектурні ресурси.

Література: основна [9, 13, 14]; додаткова [15, 17, 26].


^ ЗМ 1.2. ОСОБЛИВОСТІ РЕКРЕАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. РЕКРЕАЦІЙНА СИСТЕМА


Тема 5. Загальне уявлення про рекреаційну діяльність

 1. Розкрити взаємозв’язок рекреаційних потреб із географічними особливостями території України.

 2. Побудувати схему денного та відпускного циклу рекреаційних занять.

 3. Рекреаційна діяльність та екологія.

Література: основна [9, 10, 13, 14]; додаткова [15, 25, 27].


Тема 6. Основні концепти рекреаційної діяльності

 1. Основні моделі управління рекреаційними закладами.

 2. Вплив рекреаційної діяльності на природні комплекси.

 3. Проблеми підвищення ефективності рекреаційної діяльності.

Література: основна [9, 10, 11, 13, 14]; додаткова [15, 21].


Тема 7. Концепції рекреаційних систем

 1. Накреслити принципову схему територіальної рекреаційної системи.

 2. Основні територіальні рекреаційні системи України.

 3. Принципи виділення перспективних рекреаційних територій.

Література: основна [7, 8, 9, 11, 12, 13]; додаткова [15, 20].


Тема 8. Туризм як галузь рекреаційної діяльності

 1. Проблеми економічного аналізу рекреаційної діяльності.

 2. Основні класифікації туризму.

 3. Просторові аспекти дослідження рекреаційної діяльності.

Література: основна [9, 12, 13]; додаткова [15, 17, 18, 20, 24, 25, 27].


Тема 9. Проблеми та перспективи розвитку рекреаційної сфери та туризму в Україні

 1. Зміст державної програми розвитку туризму в Україні на 2002-2010 роки.

 2. Проблеми розвитку підприємництва в рекреаційному господарстві України.

 3. Екологічні проблеми розвитку рекреаційних територій України.

Література: основна [13, 14]; додаткова [15, 16, 17, 20, 23, 24].


^ 4. Індивідуальна робота


Індивідуальна навчальна робота покликана сформувати практичні навички роботи студентів зі спеціальною літературою, орієнтувати їх на інтенсивну роботу, критичне осмислення здобутих знань та поглиблене вивчення теоретичних і практичних проблем дисципліни «Рекреалогія» з метою підвищення якості професійної підготовки.

До форм індивідуальної навчальної роботи віднесено:

 1. Укладання глосарію із загальних понять курсу «Рекреалогія»

Для виконання завдання 1 необхідно:

 • використовуючи довідкову літературу та інші інформаційні джерела [15, 31, 32, 33] з’ясувати значення запропонованих нижче термінів та записати значення кожного терміну до робочого зошиту з дисципліни «Рекреалогія»;

 • розібратися у сутності кожної запропонованої категорії;

 • підготуватися до дискусії в аудиторії щодо розуміння вивченого матеріалу;

 • у випадку наявності декількох тлумачень кожного терміну, обґрунтувати, якої саме інтерпретації дотримується студент і чому;

 • за умови, що значення якогось терміну є незрозумілим, зафіксувати запитання до зошиту, а під час дискусії в аудиторії за визначеними темами, винести їх на обговорення або проконсультуватися з викладачем.


Терміни, що мають бути вивчені самостійно:

 1. агломерація рекреаційна;

 2. агро-рекреаційний комплекс;

 3. задоволення індивідуальної рекреаційної потреби;

 4. ієрархічність рекреаційного часу;

 5. ізорекреони;

 6. лісорекреаційна область;

 7. лісорекреаційне районування;

 8. лісорекреаційний округ;

 9. межа стійкості лісу до рекреаційних навантажень;

 10. опорні ланки ресурсно-рекреаційного каркасу;

 11. парарекреаційні ресурси;

 12. період рекреаційного часу життєвий;

 13. період рекреаційного часу річний;

 14. період рекреаційного часу тижневий;

 15. рекреалогії;

 16. рекреації господарський потенціал;

 17. рекреаційна водойма;

 18. територіальна рекреаційна система (ТРС);

 19. територіально-рекреаційний комплекс (ТРК);

 20. туризм рекреаційний;

 21. туристський район;

 22. туристський регіон;

 23. туристські ресурси;

 24. фактори територіальної організації рекреаційного господарства;

 25. цикл рекреаційної діяльності (цикл занять);

 26. часова динаміка функції рекреаційного об’єкту;

 27. рекреаційна дигресія;

 28. рекреаційна діяльність;

 29. рекреаційна діяльність відпочиваючих;

 30. рекреаційна діяльність невпорядкована;

 31. рекреаційна діяльність організаторів відпочинку;

 32. рекреаційна екологія;

 33. рекреаційна ємність природного парку;

 34. рекреаційна ємність території;

 35. рекреаційна місцевість;

 36. рекреаційна освоєність території;

 37. рекреаційна система (РС);

 38. рекреаційна сукцесія;

 39. рекреаційна територія;

 40. рекреаційна хронограма (хронограма архітектурно-історичних рекреаційних ресурсів);

 41. рекреаційне господарство;

 42. рекреаційне заняття;

 43. рекреаційне з’єднання;

 44. рекреаційне навантаження;

 45. рекреаційне об’єднання;

 46. рекреаційне освоєння;

 47. рекреаційне підприємство;

 48. рекреаційне планування;

 49. рекреаційне районування;

 50. рекреаційне районування лісу;

 51. рекреаційне середовище;

 52. рекреаційний вузол;

 53. рекреаційний ефект;

 54. рекреаційний кадастр;

 55. рекреаційний комбінат;

 56. рекреаційний ландшафт;

 57. рекреаційний парк;

 58. рекреаційний підрайон;

 59. рекреаційний простір;

 60. рекреаційний процес;

 61. рекреаційний район;

 62. рекреаційний регіон;

 63. рекреаційний ресурсний потенціал;

 64. рекреаційний сюжет карти;

 65. рекреаційний час;

 66. рекреаційний ландшафтів моніторинг;

 67. рекреаційні заклади;

 68. рекреаційні зміни;

 69. рекреаційні карти;

 70. рекреаційні навантаження допустимі;

 71. рекреаційні об’єкти раритетні;

 72. рекреаційні потреби людини;

 73. рекреаційні потреби суспільства;

 74. рекреаційні ресурси;

 75. рекреаційні ресурси історико-культурні;

 76. рекреаційні ресурси природні;

 77. рекреаційні ресурси урологічні;

 78. рекреаційні суспільні потреби;

 79. рекреаційно-географічне положення (міста);

 80. рекреаційно-гідродлогічне районування;

 81. рекреаційно-лікувальний тип ТРС;

 82. рекреаційно-оздоровчий тип ТРС;

 83. рекреаційно-спортивний тип ТРС;

 84. рекреаційно-туристський маркетинг;

 85. рекреаційно-туристські ресурси;

 86. рекреаційного освоєння ареал;

 87. рекреаційного рахування умови;

 88. рекреаційного середовища типологічний аналіз;

 89. рекреаційної діяльності територіальна організація;

 90. рекреаційної місцевості функція;

 91. рекреаційної системи атрактивне забезпечення;

 92. рекреаційної системи організаційне забезпечення;

 93. рекреаційної системи технічне забезпечення;

 94. рекреаційної системи трудове забезпечення;

 95. рекреація;

 96. ресурсно-рекреаційний паспорт території.

2. Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ)

Індивідуальне навчально-дослідне завдання передбачає систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і практичних знань з курсу, розвиток навичок самостійної роботи з літературними джерелами, вміння презентувати результати роботи.

ІНДЗ виконується самостійно. На початку семестру кожен студент отримує тему ІНДЗ, що відповідає проблематиці практичних занять та лекційного курсу. Студент має право самостійно обрати тему ІНДЗ заздалегідь узгодивши її з викладачем. Під час проведення практичних занять студент повинен презентувати результати своє роботи у режимі PowerPoint з використанням мультімедійного обладнання. Оцінка за ІНДЗ враховується при виставленні загальної оцінки з дисципліни.

Під час написання ІНДЗ студент повинен опрацювати не менше п’яти джерел з відповідними посиланнями на них у тексті роботи.

ІНДЗ складається з титульної сторінки; змісту; вступу; основної частини; висновків; списку використаної літератури; додатків (за необхідності).

^ Вступ має розкривати актуальність обраної теми, її проблематику та мету завдання.

Основна частина має містити викладення матеріалу теми.

У висновку потрібно висловити міркування стосовно досягнення мети роботи.

У друкованому варіанті обсяг роботи повинен становити 7 – 10 ст. Орієнтовна кількість сторінок у структурі ІНДЗ становить: вступ – 1 ст.; основна частина 5 – 8 ст.; висновок – 1 ст.; список використаної літератури – 1 ст.

Зміст завдання 2. Використовуючи схему аналізу рекреаційних районів виконати наступне завдання (розкрити предмет дослідження) (перелік у табл. № 1).


Схема аналізу рекреаційних районів та підрайонів

 1. Обґрунтування вибору району чи підрайону для аналізу.

 2. Географічне положення району чи підрайону.

 3. Природні умови (загальна фізико-географічна структура):

а) рельєф;

б) кліматичні особливості;

в) флора та фауна;

г) ландшафтна структура;

д) охоронні природні території та пам’ятки природи.

 1. Демографічна характеристика.

 2. Стисла історія формування і розвитку регіону.

 3. Етнографічні особливості.

 4. Історико-культурна спадщина.

 5. Природні та історико-культурні об’єкти всесвітнього значення.

 6. Туристсько-рекреаційні ресурси. Види рекреації і туризму.

 7. Матеріально-технічна база рекреації і туризму.

 8. Основні туристські центри регіону та їхня специфіка.

 9. Основні напрямки туристських потоків у регіоні.

 10. Оцінка соціально-економічного та екологічного становища.


^ Таблиця 1 Перелік завдань

1. Визначити сучасний стану та перспективи розвитку рекреаційної сфери

6. Визначити переваги та недоліки регіону у порівнянні з іншими.

2. Розкрити основні параметри формування рекреаційного попиту (географічні, часові, видові, соціальні).

7. Визначити основні туристські центри та напрямки діючих та перспективних туристських потоків з метою оцінки можливих соціально-економічних та екологічних наслідків.Продовження табл. 1

3. Проаналізувати та охарактеризувати структури реального та потенційного попиту (з боку місцевого населення, сусідніх регіонів, віддалених регіонів, іноземних туристів).

8. Розробити сценарій розвитку регіону та його складових як туристських центрів.

4. Охарактеризувати можливості інфраструктури (обсяги та якість місць розміщення, підприємства обслуговування та ін..)

9. Визначити провідні та підлеглі групи рекреаційних ресурсів.

5. Визначити туристську спеціалізацію району, його місце на внутрішньому та міжнародному ринку.

10. Виявити пріоритетні види туризму, що визначають унікальність району.


^ Перелік рекреаційних районів та підрайонів України1

Рекреаційні райони

Рекреаційні підрайони

Одеський

Судакський

Приазовський

Євпаторійський

Феодосійський

Феодосійський

Ялтинський

Чорноморський

Євпаторійський

Кримський

Придніпровський

Алуштинський

Донецький

Ялтинський

Придністровський

Роздольненський


^ Перелік рекреаційних районів України за І.В. Смаль

Столичний

Слобожанський

Волинський

Карпатський

Донецький

Приазовський

Подільський

Причорноморський

Придніпровський

ПРИМІТКА. З метою запобігання дублювань індивідуальний варіант завдання 2. узгоджується з викладачем.

5. Контрольні запитання для самодіагностики


^ ЗМ 1.1. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ РЕКРЕАЛОГІЇ


  1   2   3

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи