Міністерство освіти І науки україни icon

Міністерство освіти І науки україни
Скачати 322.39 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни
Сторінка1/2
Дата29.06.2012
Розмір322.39 Kb.
ТипДокументи
  1   2

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


до виконання розрахунково-графічної роботи (контрольної роботи)
з дисциплін «Управління ланцюгом постачань»,

«Логістичне управління»
(для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм

навчання спеціальності 7.100402, 8.100402 –

«Транспортні системи»)


ХАРКІВ – ХНАМГ - 2007

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи (контрольної роботи) з дисциплін «Управління ланцюгом постачань», «Логістичне управління» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання спеціальностей 7.100402, 8.100402 «Транспортні системи»)

/ Укл.: Горяїнов О.М. – Харків:ХНАМГ, 2007. –22 с.


Укладач: О.М.Горяїнов


Рецензент: А.О.Шевченко


Рекомендовано кафедрою транспортних систем і логістики,

протокол № 23 від 22.06.06

ЗМІСТ
ВСТУП...........……………………………….……………………………...........

4

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.…………….……………………………............

5

2. РОЗРАХУНОК ТРАНСПОРТНИХ ВИТРАТ………………………….........

6

3. РОЗРАХУНОК ВИТРАТ НА ЗБЕРІГАННЯ, СОРТУВАННЯ ВАНТАЖІВ І РЕАЛІЗАЦІЮ ТОВАРІВ......……………………………….....................

10

^ 4. ВИБІР СХЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ

СИСТЕМИ..........………………………………………………………………....

16

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ.……………………………………………….............

18

ДОДАТОК А…........……………………………………………………..........…

19ВСТУП


Економічні відносини в Україні, які в значній мірі формуються в умовах невизначеності й нестійкості середовища, потребують високоефективних способів і методів керування господарською діяльністю. Традиційні концепції керування вже не виправдовують себе. Одним з найбільш прогресивних науково-прикладних напрямків є логістика. Логістика у взаємодії з маркетингом являє собою ідеальний на сьогодні варіант системи керування в економіці [1].

Мета цієї розрахунково-графічної роботи (контрольної роботи) - закріпити і розширити знання спеціалістів і магістрів з дисциплін “Управління ланцюгом постачань”, “Логістичне управління” шляхом вирішення завдання щодо визначення раціонального варіанта функціонування логістичної системи на прикладі мережі торгових центрів. Визначення розміщення промислових і комерційних підприємств крупної фірми і оцінка їх відносної продуктивності є одним з тих питань, що становлять значний інтерес для керівників фірм.

У ході виконання роботи студент (магістрант) повинен визначити параметри функціонування окремих підсистем логістичної системи і всієї системи в цілому.


^ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Необхідно визначити схему функціонування логістичної системи - вибрати можливий оборот прогнозного торговельного центра, визначити його місце розташування, визначити спосіб доставки вантажів і вид розподільчого центру. Схему можливих варіантів функціонування логістичної системи наведено на рис. 1.1.Як вихідна інформація надані: результати обробки статистичних даних, що отримані в результаті перепису для кожного району; результати обробки експертної інформації, дані, що характеризують умови функціонування на ринку (приклад, додаток А). Перелік розділів, терміни виконання і обсяг робіт наведені в табл.1.1.


Таблиця 1.1 - Характеристика роботи

Найменування розділу

Показники виконання роботи

кількість аркушів

термін виконання (тиждень семестру)

відсоток виконання

Вступ

1

2

3

1. Розрахунок транспортних витрат

4-6

6

40

2. Розрахунок витрат на зберігання, переробку вантажів і реалізацію товарів

4-6

10

40

3. Вибір схеми функціонування логістичної системи

2-3

12

11

Висновки

1

13

3

Список літератури

1

14

3^ 2. РОЗРАХУНОК ТРАНСПОРТНИХ ВИТРАТ

Витрати на транспортування товарів від розподільчих до торгових центрів (витрати логістичної системи на транспортування ()) розраховують для двох варіантів: при використанні орендованого і власного автотранспорту.

При використанні орендного автотранспорту витрати на транспортування товарів визначають за формулою:

, (2.1)

де - собівартість однієї автомобіле-зміни при експлуатації вантажного автомобіля спеціалізованим підприємством, грн.;

- тривалість робочої зміни водія, год.;

- коефіцієнт використання автомобілів у часі;

- відстань від місця розташування розподільчого до торгового центру, км;

2 - коефіцієнт, що враховує зворотній по­рожній рейс;

- середня експлуатаційна швидкість руху вантажного автомобіля, км/год;

- тривалість навантаження вантажів в автомо­біль на розподільчому центрі, год;

- тривалість розвантаження вантажів з автомобіля в торговому центрі, год;

- річний вантажопотік товарів, що прямує від розподільчого до торгового центра, т/рік;

- вантажопідйомність вантажного автомобіля, що використовується для перевезення товарів від розподільчого до торгового центру, т;

- коефі­цієнт використання вантажопідйомності автомобіля;

- середня кількість кілометрів, яку може пройти вантажний автомобіль використовуючи 1 л палива, км;

- вартість 1 л палива, грн.;

- коефіці­єнт рентабельності, що враховує прибуток, який отримує автотран­спортне підприємство.


Річний вантажопотік, що проходить через розподільчий центр, визначають за формулою:

, (2.2)

де - середня ціна однієї тонни вантажу, грн.

Приклад розрахунку річного вантажопотоку, що спрямований до розподільчого центру (ТЦ1) при 1-му варіанті проекту:Аналогічно проводяться розрахунки для інших значень. Результати розрахунку значень вантажопотоку подати у вигляді табл. (наприклад, табл. 2.1).

Таблиця 2.1 - Характеристика вантажопотоків

Величина вантажопотоку, т при

ТЦ1

ТЦ2

3879,8

5121,2

901,9

1873,4


При використанні власного автотранспорту витрати на транспортування товарів визначають за формулою:

, (2.3)


де - собівартість однієї автомобіле-зміни при експлуатації вантажного автомобіля торговим центром, грн.


Собівартість 1 автомобіле-зміни експлуатації вантажного автомобіля можна визначити за формулою:

, (2.4)


де - показник, що враховує витрати на ремонт авто­мобіля, %;

-показник,що враховує адміністративні й загальнозаводські витрати, %;

- кількість робочих днів на рік, дн.

- середня заробіт­на платня водія за місяць, грн.;

- ставка відрахувань в позабюджетні фонди від фонду оплати праці (в пенсійний, зайнятості та ін.), %;

- ставка збору в Дорожній фонд, %;

- вартість вантажного автомобіля, яким перевозять това­ри від розподільчого до торгового центру, грн.;

- ставка податку на майно, %;

- норма амортизаційних відрахувань від вартості автомобіля на 1000 км пробігу, % ;

- потужність двигуна вантажного автомобіля, л. с.;

- ставка податку на володарів транспортних засобів, грн./л. с.;

10 — перерахування відсотків до десятинної дробі.

Приклад розрахунку собівартості 1 автомобіле-зміни експлуатації вантажного автомобіля при обслуговуванні вантажопотоку на ділянці РЦ-ТЦ3:Аналогічно розраховуються дані для інших розподільчих і торгових центрів. Результати зводяться до таблиці (наприклад, табл. 2.2).


Таблиця 2.2 – Дані про собівартість експлуатації вантажного автомобіля
^

Пункт відправлення вантажу (розподільчий центр)


Пункт прибуття вантажу (торговий центр)

ТЦ1 при

ТЦ2 при

РЦ

161,09

165,27

151,31

154,84

АР

162,67

167,35

151,11

154,44

АТ

163,09

167,91

148,86

149,76

На основі представленої методики і керуючись вихідними даними, провести розрахунки з визначення транспортних витрат для всіх варіантів місць розташування торгових центрів, розподільчих центрів з урахуванням власного і орендного автотранспорту.

Приклад розрахунку витрат на транспортування товарів орендованим транспортом на ділянці РЦ-ТЦ1
Аналогічно проводяться розрахунки для інших розподільчих і торгових центрів окремо для власного і орендованого транспорту. Результати розрахунків подати у вигляді таблиці (приклад, табл. 2.3).

Таблиця 2.3 - Характеристика транспортних витрат

Розподільчий центр
^

Вид транспорту


Торговий центр

ТЦ1 при

ТЦ2 при

РЦ

орендований

117993

159585

27307,1

57976,5

власний

98327,7

132988

22755,9

48313,7

АР

орендований

129184

175178

26105,3

55356

власний

107653

145981

21754,4

46130

АТ

орендований

132199

179389

12486,7

26089,1

власний

110166

149491

10405,6

21740,9

На основі отриманих результатів побудувати графіки залежності транспортних витрат від обсягів вантажопотоків (приклад, рис. 2.1 – 2.4).Рис. 2.1 – Графіки залежності транспортних витрат від обсягу вантажопотоку при обслуговуванні розподільчих (РЦ, АР, АТ) і торгових центрів (ТЦ1, ТЦ2) орендованим транспортомРис. 2.2 – Графіки залежності транспортних витрат від обсягу вантажопотоку при обслуговуванні розподільчого центру (РЦ) і торгових центрів (ТЦ1, ТЦ2) орендним і власним транспортомРис. 2.3 – Графіки залежності транспортних витрат від обсягу вантажопотоку при обслуговуванні розподільчого центру (АР) і торгових центрів (ТЦ1, ТЦ2) орендованим і власним транспортом


орендований

Рис. 2.4 – Графіки залежності транспортних витрат від обсягу вантажопотоку при обслуговуванні розподільчого центру (АТ) і торгових центрів (ТЦ1, ТЦ2) орендованим і власним транспортом

^ 3. РОЗРАХУНОК ВИТРАТ НА ЗБЕРІГАННЯ, ПЕРЕРОБКУ ВАНТАЖІВ І РЕАЛІЗАЦІЮ ТОВАРІВ


Витрати на складування і переробку вантажів на розподільчому складі (витрати логістичної системи на розподільчий центр ()) слід розраховувати для трьох варіантів: при використанні власного розподільчого центру (РЦ), орендного розподільчого центру (АР), при користуванні послугами сторонньої організації в порядку аутсорсингу (АТ).

Витрати на складування і переробку вантажів на власному розподільчому центрі можна визначити за формулою:


, (3.1)


де - витрати, що залежать від ємкості (Е) і площини центру (S), грн/рік;

- витрати, що залежать від річного вантажопотоку , який проходить через розподільчий центр, грн/рік;

- коефіцієнт, що враховує загальноскладські й адміністративні витрати.


Витрати у розподільчому центрі, що залежать від його ємкості (Е) і площини (S) знаходять за формулою:


, (3.2)


де - річний вантажопотік, що проходить через розподільчий центр, т/рік. Прийняти рівним річному вантажопотоку товарів, який прямує від розподільчого до торгового центру;

- строк зберігання вантажів у розподільчому центрі, діб;

- кількість діб роботи центру за рік, діб/рік;

- середня маса транспортного пакету вантажів на піддоні, т;

- переведення кілограмів у тонни;

- середня кількість чарунок у складі, яку може об­слуговувати одна штабельна машина, од;

- вартість однієї штабельної машини, грн.;

- норма річних амортизаційних відрахувань від вартості штабельної машин, %

- річна ставка податку на майно, %;

- середня встановлена потужність механізмів на одній штабельній машині, кВт;

- кое­фіцієнт використання потужності;

- кількість змін роботи центру за добу, од;

- тривалість робочої зміни працівників складу, год;

- кое­фіцієнт використання обладнання в часі;

- вартість 1 кВт-год силової електроенергії, грн.;

- середня кількість робітників центру в розрахунку на одну штабельну машину, од;

- середня місячна заробітна плата одного робітника центру, грн./чол.-місяц;

- ставка зборів до позабюджетних фондів, %/рік від фонду оплати праці;

- ставка податку в Дорожній фонд, % /рік від фонду оплати праці;

- металоємкість стелажів у розрахунку на один пакет вантажу на піддоні, що зберігається, кг;

- переведення кілограм­ів у тонни;

- вартість 1 т металоконструкцій стела­жів, грн./т;

- норма річних амортизаційних відрахувань на металоконструкції стелажів, %;

- питома місткість центру, кількість пакетів з вантажами в розрахунку на 1 м2 складу, пакет/м2;

- корисна висота складської будівлі в зоні зберігання вантажів від рівня чистого полу складу до низу балок або ферм покриття, м;

- вартість 1 м3 корисного об’єму склад­ської будівлі, грн;

- норма річних амортизаційних відрахувань від вартості складської будівлі, % ;

- питома освітленість складських приміщень, Вт/м2;

- показник тривалості освітлення складських приміщень протягом робочого дня, год./день;

- переведення ватів у кіловати;

- вартість 1 кВт-год світильної електроенергії, грн.;

- ставка податку на зем­лю, грн./м2-рік;

- коефіцієнт забудови території складського комплексу;

- переведення відсотків у десятинну дріб.


Приклад розрахунку витрат розподільчого центру, що залежать від його місткості (Е) і площини (S) для обслуговування вантажопотоку :

Аналогічно проводять розрахунки для інших вантажопотоків. Результати розрахунку звести до табл. (приклад табл. 3.1).


Таблиця 3.1 - Характеристика витрат у розподільчому центрі

Вид витрат

Витрати, (грн) при

Витрати, що залежать від його ємкості і площини,

26917,5

35529,7

6257,1

12997,3

Витрати, що залежать від річного вантажопотоку,

23648,5

31214,8

5497,2

11418,8

Розмір орендної плати за рік,

15169,8

20023,3

3526,3

7324,82

Вартість зберігання 1 т вантажу в сторонній організації за рік,

21,5

21,5

21,5

21,5


Витрати розподільчого центр, які залежать від річного вантажопотоку , що перероблюється на ньому, визначають за формулою:


, (3.3)


де - коефіцієнт нерівномірності добового вантажопотоку;

- коефіцієнт переробки вантажів у центрі;

- середній час циклу підйомно-транспортних машин, що використовуються при навантаженні-розвантаженні транспортних засобів і внутрішньоскладських переміщеннях вантажів, хв;

- вартість однієї підйомно-транспортної машини, що використовується при навантаженні, розвантаженні й переміщеннях вантажів у центрі, грн.;

- норма річних відрахувань на амортизацію машин, що використовується при навантаженні, розвантаженні й внутріскладських переміщеннях вантажів, %;

- середня кількість робітників центру в розрахунку на одну навантажувально-розвантажувальну машину, включаючи управлінський персонал, од.


Приклад розрахунку витрат по розподільчого центру, що залежать від річного вантажопотоку для обслуговування вантажопотоку :

Приклад розрахунку витрат на складування і переробку вантажів на власному розподільчому центрі для обслуговування вантажопотоку :

Аналогічно проводять розрахунки для інших вантажопотоків. Результати розрахунку звести до табл. (приклад табл. 3.2).


Таблиця 3.2 - Характеристика витрат логістичної системи

Учасник системи

Витрати, (грн) при

Розподільчий центр (РЦ),

75849,1

100117

17631

36624,1

Розподільчий центр (АР),

91018,9

120140

21158

43948,9

Розподільчий центр (АТ),

83434

110128

19394

40286,5

Торговий центр,

3043037

4016644

707363

1469344


Витрати на складування і переробку вантажів на орендованому розподільчому центрі можна визначити за формулою:


, (3.4)


де - розмір орендної плати за рік, грн. Знаходять за формулою:


, (3.5)


де - коефіцієнт рентабельності, що враховує прибуток, який повинен отримувати розподільчий центр.


Приклад розрахунку розміру орендної плати за рік при обслуговуванні вантажопотоку :

Аналогічно проводяться розрахунки для інших вантажопотоків. Результати розрахунку звести до табл. (приклад табл. 3.1).

Приклад розрахунку витрат на складування і переробку вантажів у орендованому розподільчому центрі для обслуговування вантажопотоку :

Аналогічно проводять розрахунки для інших вантажопотоків. Результати розрахунку звести до табл. (приклад табл. 3.2).

Витрати на складування і переробку вантажів при користуванні послугами сторонньої організації в порядку аутсорсингу можуть бути визначені за формулою:


, (3.6)


де - вартість зберігання 1 т вантажу в сторонній організації за рік, грн/т. Визначають за формулою:


, (3.7)


де - коефіцієнт, що враховує професіоналізм сторонньої організації.


Приклад розрахунку вартості зберігання 1 т вантажу в сторонній організації за рік при обслуговуванні вантажопотоку :

Аналогічно проводять розрахунки для інших вантажопотоків. Результати розрахунку звести до табл. (приклад табл. 3.1).

Приклад розрахунку витрат на складування і переробку вантажів при користуванні послугами сторонньої організації в порядку аутсорсингу при обслуговуванні вантажопотоку :

Аналогічно проводять розрахунки для інших вантажопотоків. Результати розрахунку звести до табл. (приклад табл. 3.2).

Витрати на реалізацію товарів у торговому центрі (витрати логістичної системи на утримання торговий центру ()) розраховують за формулою:


, (3.8)


де - коефіцієнт, що враховує частку витрат торгового центру.


Приклад розрахунку витрат на реалізацію товарів у торговому центрі при обслуговуванні вантажопотоку :

Результати розрахунків подати у вигляді таблиці (наприклад, табл. 3.2).

За даними табл. 3.1, 3.2 побудувати графіки залежності витрат від вантажопотоку (приклад, рис. 3.1, 3.2).
Рис. 3.1 – Графіки залежності витрат на розподільчий центр (P(E,S), P(Q), A) від обсягу вантажопотоку при обслуговуванні торгових центрів (ТЦ1, ТЦ2)
Рис. 3.2 – Графіки залежності витрат на розподільчий центр (РЦ, АР, АТ) від обсягу вантажопотоку при обслуговуванні торгових центрів (ТЦ1, ТЦ2)


^ 4. ВИБІР СХЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ


Найважливішим показником оцінки ефективності функціонування логістичних систем є прибуток, в якому відображаються результати всієї логістичної діяльності, - обсяг логістичних послуг, продуктивність логістичної системи, рівень витрат, наявність непродуктивних витрат і втрат і т.ін. Як основні показники можуть використовуватися: якість обслуговування замовлень споживачів, оптимальний розмір закупки, сума зв’язаного капіталу, обсяг реалізованої продукції та ін. Логістичні витрати є якісним показником ефективності функціонування логістичної системи. Рівень логістичного обслуговування напряму пов’язаний з мінімізацією втрат на обслуговування замовлень споживачів. [3].

Як критерій ефективності логістичної системи прийняти прибуток. Як цільову функцію використовувати наступну залежність:


, (4.1)


де - прибуток логістичної системи, грн.;

- доходи логістичної системи, грн.;

- витрати логістичної системи відповідно на транспортування, розподільчий центр і торговий центр, грн.


Формула для розрахунків значень прибутку є такою:


, (4.2)


де - коефіцієнт, що враховує податок на прибуток, прийняти .


Розрахунки проводять з урахуванням значень доходів і витрат, які були отримані в попередніх розділах.

Приклад розрахунку значень прибутку для торгового центру ТЦ1 при плановому значені обсягу продаж , застосуванні розподільчого центру РЦ, використанні власного транспорту:

Аналогічно проводять розрахунки для інших варіантів. Результати зводяться до табл. (приклад табл. 4.1.).

На підставі значень табл.4.1 визначають схему функціонування логістичної системи (приклад, табл.4.2) і відображають графічно її вигляд (приклад, рис 4.1.).


Таблиця 4.1 - Результати розрахунку значень прибутку логістичної системи

Варіанти нового центру

Варіант проекту

Варіанти використання розподільчих центрів і транспорту

РЦ

АТ

АР

власний транспорт

Орендований транспорт

власний транспорт

Орендований транспорт

власний транспорт

Орендований транспорт

ТЦ1

1-й

8959138

8945372

8953828

8930119

8941991

8926920

2-й

11823339

11804720

11804778

11783849

11800227

11779789

ТЦ2

1-й

2082649

2079463

2090060

2088603

2080881

2077836

2-й

4325375

4318611

4341412

4338369

4321776

4315318


Таблиця 4.2 - Схема функціонування логістичної системи

Варіант нового центру (ТЦ1, ТЦ2)

Варіант проекту, грн

Варіант розподільчого центру (РЦ, АР, АТ)

Варіант використання транспорту (власний, орендний)

Величина прибутку, грн.

ТЦ1

2-й

РЦ

власний

11823339
Рис. 4.1 – Обраний варіант функціонування логістичної системи


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


1. Николайчук В. Е. Логистика. — СПб: Питер, 2001. — 160с.

2. Системы и моделирование. Д.Н.Хорафас. Под ред. И.Н.Коваленко. -М.: Мир, 1967. – 420с.

3. Эффективность логистического управления: Учебник для вузов / Под общ.ред. Л.Б.Миротина. – М.: Екзамен, 2004. – 448с.

4. Маликов О.Б. Деловая логистика. – СПб.: Политехника, 2003. – 223с.

5. Практикум по экономике организации (предприятия): Уч.пособие / Под ред.проф.П.В.Тальминой и проф.Е.В.Чернецовой. – М.:Финансы и статистика, 2003. – 464с.


Додаток А


Харківська національна академія міського господарства

Кафедра транспортних систем і логістики


ЗАВДАННЯ

до розрахунково-графічної (контрольну) роботи на тему:
„Вибір схеми функціонування логістичної системи”

з дисципліни: „Управління ланцюгом постачань”студента
групи

Зміст:

Назва розділу

Термін виконання

Відсоток виконання

Вступ

11.09

3

1. Розрахунок транспортних витрат

25.09

40

2. Розрахунок витрат на зберігання, переробку вантажів і реалізацію товарів

23.10

40

3. Вибір схеми функціонування логістичної системи

13.11

11

Висновки

30.11

3

Список літератури

11.12

3
  1   2

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи