Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з економічного аналізу icon

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з економічного аналізу
НазваМетодичні вказівки до виконання контрольних робіт з економічного аналізу
Сторінка1/4
Дата29.06.2012
Розмір1.12 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО НАУКИ І ОСВІТИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ


(для студентів заочної форми навчання економічних спеціальностей

за напрямом 0501 “Економіка та підприємництво” та 0502 „Менеджмент”)


Харків – ХНАМГ - 2004Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з економічного аналізу (для студентів заочної форми навчання економічних спеціальностей за напрямом 0501 “Економіка та підприємництво” та 0502 „Менеджмент”) –Укл.: Мочаліна З.М. – Харків: ХНАМГ, 2004. – 30 с.


Укладач доцент, к.е.н. З.М.Мочаліна


Рецензент: доцент, к.е.н. Н.І.Гордієнко


Рекомендовано кафедрою обліку та аудиту, протокол № 11 від 11.02.2004 р.


ЗМІСТ

Вступ 4

1 Зміст програми курсу 5

2 Форма закріплення варіанту 9

3 Зміст завдань і методичні вказівки до їх виконання 10

3.1. Комплекс перший 11

3.2. Комплекс другий 17

Список літератури 30


ВСТУП


Реалізація планів і завдань ринкової економіки тісно пов'язана з максимальною мобілізацією ресурсів для підвищення продуктивності праці, конкурентноздатності продукції, що випускається, і прибутковості підприємств.

Управління підприємствами різних форм власності і підвищення ефективності виробництва неможливе без наявності високого рівня економічних знань з усіх напрямків господарювання.

Мета вивчення курсу “Економічний аналіз” – оволодіти теоретичними і науковими основами економічного аналізу щодо системного оцінювання діяльності організацій, виявлення внутрішніх резервів раціонального використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.

Завдання: вивчення сучасних методик економічного аналізу із застосуванням математичних і статистичних прийомів і методів.

Предмет: виробнича і фінансово-господарська діяльність суб’єктів господарювання.

Курс „Економічний аналіз” входить до циклу профілюючих обліково-аналітичних дисциплін для студентів економічних спеціальностей. Економічний аналіз студенти вивчають у порядку, встановленому програмою, складеною відповідно до навчального плану дисципліни.

Вивчення курсу „Економічний аналіз” дозволяє студентам одержати:

  • теоретичні знання про основні способи й прийоми економічного аналізу показників роботи підприємства, про особливості організації аналізу господарської діяльності, спрямованого на виявлення резервів підвищення ефективності виробництва;

  • практичні навички з обчислення основних економічних показників і використання їх для оцінки роботи підприємства; визначення відхилень фактичних економічних показників за звітний період від базових і встановлення причин таких відхилень, виявлення факторів, що впливають на формування економічних показників, розрахунків резервів поліпшення економічних показників роботи підприємства.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

  • знати: особливості методики і техніки проведення аналізу господарської діяльності підприємства при переході до ринку; механізм оцінки стану аналізованих об'єктів; методику аналізу організаційно-технічного рівня виробництва, стану і використання виробничих ресурсів підприємства, виробництва і реалізації продукції з урахуванням маркетингової діяльності підприємства, собівартості продукції, що випускається, прибутку і фінансового стану підприємства; правильно намічати заходи щодо підвищення ефективності роботи підприємства, забезпечення його стійкого фінансового стану;

  • уміти: аналітично мислити; розуміти економічний зміст і значення інформації, що відбиває господарську діяльність підприємства; виявляти внутрішньогосподарські резерви; розробляти заходи щодо їхньої реалізації.

Відповідно до навчального плану студенти заочного факультету зобов'язані виконати контрольну роботу з дисципліни „Економічний аналіз” за індивідуальними варіантами.

Основна мета контрольних робіт - закріплення навчального матеріалу, який студент повинен вивчити самостійно. Контрольні завдання студент одержує під час установчих лекцій.

Написанню контрольних робіт повинно передувати глибоке вивчення усіх розділів і тем курсу „Економічний аналіз” відповідно до робочої програми.

Контрольна робота може виконуватись за допомогою ПЕОМ на аркушах формату А4 (14 кеглем, через 1 інтервал) або може бути написана чітким почерком в учнівському зошиті. Обсяг роботи не повинен перевищувати 15 друкованих сторінок.

Виклад теоретичного питання в контрольній роботі (не більше 2 друкованих сторінок) має грунтуватися на знаннях студента, які він засвоїв у процесі самостійної роботи над курсом. Крім того, для контрольних прикладів необхідно використовувати матеріали періодичних видань, а також дані статистичних щорічників.

Вирішення практичних завдань в контрольній роботі дає змогу закріпити знання, отримані з курсу економічного аналізу, його методології і методики. Задачі повинні бути подані в розгорнутому вигляді з потрібними поясненнями і розрахунками. До кожного завдання надаються висновки, що випливають з проведеної аналітичної роботи.

Робота повинна бути виконана самостійно, без копіювання тексту підручника або посібника та ін.

Контрольну роботу здають на кафедру для перевірки викладачем не пізніше ніж за 2 дні до заліку (іспиту). У процесі перевірки викладач при виконанні роботи в повному обсязі і без помилок зараховує роботу (про що ставить свій підпис і надпис „Зараховано”). Якщо робота виконана у неповному обсязі, неправильно використана методика вирішення завдань чи є помилки в обрахуванні результатів, додатково проводиться співбесіда по її захисту.


^ 1. ЗМІСТ ПРОГРАМИ КУРСУ


Тема 1. Предмет, об'єкти та завдання аналізу господарської

діяльності підприємств


Сутність економічного аналізу підприємств, його значення, мета і завдання у сучасних умовах господарювання. Роль аналізу в розвитку нових форм господарювання, функціонування ринкових структур. Зміст і функції економічного аналізу. Предмет і об'єкти аналізу. Місце і роль економічного аналізу в системі управління підприємством. Принципи економічного аналізу.


Література: 1,2,3,4,5,6,8,10,21.


Тема 2. Метод і методика економічного аналізу


Визначення методу та його особливостей. Система показників у економічному аналізі і їх класифікація. Поняття фактора в економічному аналізі. Системний підхід в економічному аналізі. Методика економічного аналізу як сукупність способів та творчої активності суб’єктів аналізу. Система аналітичних показників і їх класифікація, система показників комплексного економічного аналізу.

Методи порівняння і моделювання. Прийоми, що поліпшують порівнянність показників. Типи моделей детермінованого аналізу. Способи перетворення моделей. Балансовий і сальдовий методи. Способи елімінування. Детерміноване моделювання та аналіз факторних систем. Алгоритми традиційних способів аналізу. Статистичні методи. Економіко-математичні, евристичні методи.


Література: 2, 3,5,6,12,13,15,16.


Тема 3. Види економічного аналізу і його інформаційне забезпечення


Види економічного аналізу. Місце і зв'язки економічного аналізу з іншими дисциплінами.

Правила організаційної роботи на підприємстві, її форми й методи. Основні етапи аналізу. Інформаційно - методичне забезпечення економічного аналізу. Підготовка інформаційної бази для потреб аналізу. Вимоги до інформації. Оформлення результатів аналізу.


Література: 1,2,3,4,5,6,8,10,21.


Тема 4. Аналіз фінансового стану підприємств


Значення, завдання, інформаційна база аналізу фінансового стану підприємств при переході до ринкових відносин. Баланс як основне джерело інформації для аналізу фінансового стану, його характеристика. Оцінка фінансової стійкості підприємства. Аналіз платоспроможності підприємства. Показники ліквідності. Аналіз наявності і використання власних обігових коштів підприємства. Аналіз оборотності обігових коштів. Виявлення резервів підвищення фінансової стійкості підприємства.

Аналіз забезпеченості підприємства власними і прирівняними до них обіговими коштами. Встановлення причин відхилення наявних власних обігових коштів від їх розрахункового розміру.

Аналіз стану розрахунків з платежів у бюджет.

Аналіз стану дебіторської й кредиторської заборгованості. Аналіз якості управління за звітом про рух грошових коштів. Прогнозування банкрутства.


Література: 6,10,11,12,13,14,21,22.


Тема 5. Аналіз прибутку і рентабельності підприємства


Значення, завдання, інформаційна база аналізу прибутку і рентабельності підприємств. Роль прибутку в забезпеченні ефективної роботи підприємств. Аналіз складових частин загального прибутку.

Взаємозв'язок показників прибутку, собівартості продукції і її реалізації. Аналіз формування прибутку. Визначення впливу окремих чинників на прибуток. Аналіз рентабельності підприємства й окремих виробів.

Економічна сутність і способи розрахунку маржинального прибутку.

Методика маржинального аналізу прибутку в умовах виробництва і реалізації одного виду продукції та в умовах багато номенклатурного виробництва. Методика аналізу рентабельності на основі маржинального прибутку. Аналіз впливу чинників на рентабельність витрат окремих видів продукції і рентабельність підприємства.

Поняття зони безпеки (запасу фінансової міцності). Визначення безпечного обсягу продажів і зони безпеки підприємства із застосуванням графічного й аналітичного способів.

Аналіз використання прибутку підприємства. Аналіз прибутку, що оподатковується. Аналіз податків із прибутку. Методика аналізу формування і розподілу чистого прибутку. Аналіз дивідендної політики підприємства.


Література: 6,7,8,10,11,21, 22.


Тема 6. Аналіз виробництва і реалізації продукції (робіт, послуг)


Завдання та інформаційна база аналізу виробництва і реалізації продукції в умовах ринкової економіки. Аналіз об'ємних показників виробництва, складу, асортименту, якості продукції. Аналіз виконання маркетингової діяльності. Аналіз комплектності і ритмічності роботи підприємства. Аналіз конкурентноспроможності продукції в умовах ринку. Методика аналізу резервів росту реалізації продукції. Аналіз втрат від браку і рекламацій. Аналіз попиту, пропозиції й обсягу реалізації продукції підприємства. Оцінка впливу основних чинників на зміну обсягу реалізації, аналіз резервів його підвищення.


Література:5,6,10,12,21,22.


Тема 7. Аналіз використання трудових ресурсів і витрат на оплату праці


Значення і завдання аналізу використання трудових ресурсів і витрат на оплату праці на підприємстві в умовах ринкових відносин. Інформаційна база для проведення аналізу. Аналіз складу, структури й руху кадрів на підприємстві. Аналіз використання робочого часу і продуктивності праці. Аналіз витрат на оплату праці за видами й формами зарплати, категоріями персоналу на підприємстві. Зіставлення темпів росту продуктивності праці і середньої заробітної плати робітників. Встановлення резервів підвищення ефективності використання трудових ресурсів і зниження витрат з оплати праці робітників підприємства.


Література:5,6,10,12,20,21,22.


Тема 8. Аналіз довгострокових активів підприємства


Аналіз структури і динаміки довгострокових активів підприємства за його балансом.

Значення і завдання аналізу стану та використання основних засобів. Інформаційна база аналізу. Аналіз технічного стану і динаміки основних засобів. Коефіцієнти, що відображають ступінь їх зносу, вибуття, придатності; аналіз даних показників у динаміці. Фондовіддача як найважливіший показник ефективності використання основних засобів. Аналіз чинників, що впливають на фондовіддачу. Виявлення резервів більш ефективного використання основних засобів. Аналіз зміни коефіцієнтів екстенсивного та інтегрального завантаження устаткування. Аналіз коефіцієнта змінності устаткування. Визначення впливу ступеня використання устаткування за часом і за потужністю на зміну обсягів виробництва продукції. Виявлення резервів збільшення випуску продукції за рахунок кращого використання основних засобів при багатозмінному режимі роботи. Аналіз лізингових операцій.

Аналіз структури, динаміки і ефективності використання нематеріальних активів. Аналіз наявності інших видів нематеріальних активів. Аналіз довгострокових фінансових інвестицій підприємства.


Література: 10,11,12,21,22.


Тема 9. Аналіз матеріальних ресурсів на підприємстві та ефективності їх використання


Значення, завдання, інформаційне забезпечення аналізу використання матеріальних ресурсів. Методика аналізу використання матеріальних ресурсів. Аналіз показників ефективності використання матеріальних ресурсів у виробництві. Показники забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами, методика їх розрахунку та оцінки. Аналіз впливу різноманітних чинників на зміну матеріаломісткості продукції. Резерви підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів на підприємстві.


Література: 6,10,11,12,13,21,22.


Тема 10. Аналіз витрат на виробництво, собівартість реалізованої продукції


Завдання, значення та джерела інформації аналізу витрат на виробництво продукції. Загальна оцінка витрат на виробництво продукції на підприємстві. Показник витрат на одиницю продукції та аналіз чинників, що на нього впливають. Аналіз собівартості за елементами і калькуляційними статтями затрат. Аналіз собівартості найважливіших видів виробів, що випускаються підприємством. Аналіз прямих і непрямих витрат. Особливості аналізу матеріальних і трудових витрат. Аналіз витрат на обслуговування і управління виробництвом. Аналіз витрат на збут продукції. Визначення резервів зниження собівартості продукції. Оперативний аналіз собівартості.


Література: 6,8,10,11,12,13,21.


^ 2. ФОРМА ЗАКРІПЛЕННЯ ВАРІАНТА


Контрольна робота повинна бути підписана студентом з указанням дати її написання.

Сторінки роботи повинні бути пронумеровані, текстові дані - чітко написані чи надруковані на ПЕОМ.

Контрольні роботи за темами 1-3 розроблені для більш глибокого вивчення студентами теоретичних основ економічного аналізу. Вони представлені в першому комплексі контрольних робіт.

Контрольні завдання складаються з 10 варіантів. Студент обирає варіант, що відповідає останній цифрі його залікової книжки.

В другому комплексі контрольних завдань надані приклади і ситуації щодо вивчення управлінського і фінансового аналізу.

При виконанні практичних завдань другого комплексу студент повинен використовувати статистичну й фінансову звітність підприємства, де він працює. Звітність підприємства надається студентом як додаток до контрольної роботи і є її невід’ємною частиною.


^ 3. ЗМІСТ ЗАВДАНЬ І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЇХ ВИКОНАННЯ


КОМПЛЕКС 1. Теоретичні основи економічного аналізу


Методичні вказівки до виконання завдань першого комплексу


У процесі виконання аналітичних досліджень виникає необхідність визначення стійкої, типової для аналізованого періоду (динамічного ряду) характеристики. Такою характеристикою є середній рівень ряду. Методи розрахунку середнього рівня ряду динаміки залежать від його виду. У інтервальному ряді для цього використовують середню арифметичну просту:

, (1)

де Уі – рівень відповідного показника за визначений період,

n – число рівнів (періодів).

Приклад:

За даними про виробництво продукції підприємством за 1999-2003 роки (тис. грн) визначити середньорічне виробництво продукції :

1999 2000 2001 2002 2003

2040,0 2130,0 2220,0 2265,0 2360,0

Рішення:

тис. грн.

Розрахунок середнього рівня моментного ряду здійснюється по формулі середньої хронологічної:

, (2)

де У1, У2, У3, ...Уn – рівень відповідного показника на визначений момент часу; n – число рівнів ряду.

Використовуємо цю формулу, наприклад, для розрахунку середнього товарного запасу на підприємстві за перший квартал, якщо на початок кожного місяця товарні запаси складали (тис. грн.): на 1/01 – 1400, на 1/02 – 1550, на 1/03 – 1270, на 1/04 – 1600.

Тоді середній товарний запас дорівнює:

= 1440 тис. грн.

Для характеристики розвитку явищ у часі використовують такі показники, як: абсолютний приріст (ланцюговий і базисний), темпи росту (ланцюгові і базисні), абсолютне значення 1% приросту, середньорічні темпи росту і приросту.

Більшість показників ряду динаміки розраховуються в порівнянні як з постійною, так і з перемінною базою порівняння. У першому випадку кожен рівень ряду зіставляють з початковим, прийнятим за базу порівняння (розраховані в такий спосіб показники називаються базисними), а в другому випадку - кожен рівень ряду порівнюють з попереднім (такі показники називаються ланцюговими). Так, абсолютні базисні прирости () визначаються як різниця між конкретним рівнем ряду (Уі) і базисним (У) і показують напрямок динаміки (+, -):

= Уі - У . (3)

Абсолютний ланцюговий приріст (л) визначається по формулі:

л = Уі – Уі-1 , (4)

де Уі-1 – рівень, що передує порівнюваному.

Ланцюгові і базисні абсолютні прирости адитивно зв'язані: сума ланцюгових приростів дорівнює загальному приросту за весь період, тобто

л = Уn – У1, (5)

де У1 – початковий рівень ряду;

Уn – останній рівень ряду.

Інтенсивність зміни рівнів ряду оцінюється відносною величиною - коефіцієнтом (темпом) росту (К). Він показує в скільки разів порівнюваний рівень більше (чи менше) базисного (Кб) чи попереднього (Кц). Виражений у відсотках такий коефіцієнт називають темпом росту.

(6)

(7)

Між базисним і ланцюговим коефіцієнтами росту існує такий зв'язок: добуток усіх ланцюгових коефіцієнтів дорівнює загальному (останньому) базисному: Уп1 .

Вимірником відносної швидкості зміни явища виступає коефіцієнт (темп) приросту (Т). Простіше всього його можна розрахувати як різниця між відповідним коефіцієнтом (темпом) росту і 1 (100).

Вагомість одного відсотка приросту (d) характеризується відношенням абсолютного приросту ( і) до темпу приросту (Ті):

(8)

Показник абсолютного значення 1% можна визначити набагато простіше, це 1/100 частина попереднього рівня ряду Уі-1.

Розрахунок розглянутих показників динамічного ряду приведений у табл.1.


Таблиця 1 - Аналіз показників динаміки випуску продукції електромеханічним заводом

Показники

Роки


перший

другий

третій

четвертий

п’ятий

А

1

2

3

4

5

Випуск продукції, тис.грн.


912


969


1022


1059


1211

Абсолютний приріст, тис. грн.

базисний

ланцюговий

57

57110

53147

37299

152

Темп росту, %

базисний

ланцюговий


100

100


106,2

106,2


112,1

105,5


116,1

103,6


132,8

114,4
  1   2   3   4

Схожі:

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з економічного аналізу iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «теорія економічного аналізу» для студентів заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Теорія економічного аналізу» для студентів заочної форми...
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з економічного аналізу iconЗ. М. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт І самостійної роботи з дисципліни «теорія економічного аналізу» для студентів 4 курсу заочної форми навчання
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт І самостійної роботи з дисципліни «Теорія економічного аналізу» (для студентів...
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з економічного аналізу iconМ. В. Федоров, О. М. Хренов
...
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з економічного аналізу iconМетодичні вказівки щодо виконання практичних робіт та курсової роботи з дисципліни «Економічний аналіз», «Теорія економічного аналізу» для студентів факультету економіки та менеджменту
Щодо виконання практичних робіт та виконання курсової роботи з дисципліни „Економічний аналіз”, «Теорія економічного аналізу»
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з економічного аналізу iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з дисципліни
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Моделі І методи прийняття рішень в аналізі І аудиті...
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з економічного аналізу iconМетодичні вказівки до виконання контрольних робіт з фінансового менеджменту
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з фінансового менеджменту (для студентів заочної форми навчання економічних спеціальностей...
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з економічного аналізу iconТ. В. Блажко методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Основи психології та педагогіки» (для студентів 1 курсу заочної форми...
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з економічного аналізу iconМетодичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни „Дискретна математика для студентів заочної форми навчання напряму «Інформатика»
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни „Дискретна математика” /Укладачі: Л. Д. Назаренко, З.І. Маслова. –...
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з економічного аналізу iconМетодичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни "Цивільний процес" для студентів спеціальності 030402 "Правознавство"
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни “Цивільний процес” / укладач А. В. Солонар. – Суми: Сумський державний...
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з економічного аналізу iconМетодичні вказівки до виконання практичних завдань та контрольних робіт з курсу
Методичні вказівки до виконання практичних завдань і контрольних робіт з курсу “Комп’ютерні інформаційні технології у маркетингу”...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи