Харківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Програма І робоча програма icon

Харківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Програма І робоча програма
НазваХарківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Програма І робоча програма
Сторінка1/5
Дата29.06.2012
Розмір0.83 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


Л. В. Щербина


Програма і робоча програма

навчальної дисципліни

«ТЕХНОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»

(для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0502 -«Менеджмент»)


ХАРКІВ – ХНАМГ - 2008

Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Технологія наукових досліджень» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0502 - «Менеджмент») / Укл.: доц. Щербина Л. В. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 63 с.


Укладач: Л. В. Щербина


Рецензент: проф. кафедри туризму і готельного господарства ХНАМГ,

доктор екон. наук, І. М. Писаревський


Рекомендовано кафедрою туризму і готельного господарства, протокол засідання № 6 від 31 січня 2008 р.

ЗМІСТ


ВСТУП ....................................................……………………………

1. Програма навчальної дисципліни .............................

1.1. Мета, предмет і місце дисципліни .................................

1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни .......................

1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги ......................................

1.4. Рекомендована основна навчальна література ...............

1.5. Анотація програми навчальної дисципліни ....................

2. Робоча програма навчальної дисципліни ............

  1. Кваліфікаційні вимоги до студентів у

сфері гостинності ...............................................................................

2.2. Тематичний план навчальної дисципліни .......................

2.3. Зміст навчальної дисципліни за змістовими

модулями .............................................................................................

2.4. Плани лекцій ......................................................................

2.5. Плани практичних занять ..............................................

2.6. Індивідуальне завдання .....................................................

2.6.1. Теми курсових робіт ...................................................

2.7. Самостійна робота студентів ............................................

2.8. Контрольні запитання для самодіагностики ...................

2.9. Індивідуально-консультативна робота .......................

2.10. Методики активізації процесу навчання .......................

2.11. Система поточного і підсумкового контролю

знань студентів ..............................................................................................

  1. Рекомендована література .............................................

2.12.1. Нормативно-правові акти ............................................

2.12.2. Основна література ......................................................

2.12.3. Додаткова література....................................................

2.12.4. Ресурси мережі Internet ................................................

Додаток а «Бланк для проведення тестування з дисципліни «Технологія наукових досліджень»

4

5

5

6

7

8

9

11


12

13


14

21

23

31

33

36

42

51

51


54

60

60

60

61

61

62

ВСТУП


Об'єктивною тенденцією світового розвитку в умовах сьогодення є те, що наука стала провідним фактором прогресу. Вирішення економічних і соціальних проблем будь-якої держави, а також її стратегічний розвиток вимагають, перш за все, наукового обґрунтування. Тому основою суспільного розвитку в XXI столітті стає інтелектуальний працівник, який повинен відрізнятися високою компетентністю і здатністю до самостійного творчого вирішення проблем, вмінням поновлювати і розширювати базові знання, використовувати в своїй роботі все нове, що з'являється в науці і практиці, застосовувати новітні методи організації роботи, сучасну комп'ютерну техніку, економіко-статистичні й економіко-математичні методи і моделі.

Всі ці якості необхідно виховувати у вищому навчальному закладі через активну участь студентів у виконанні науково-дослідних робіт. Залучення студентської молоді до самостійного наукового пошуку сприяє не тільки поглибленому вивченню навчальних дисциплін, але й розвитку особистості студента - оволодінню ним дослідницьких навичок, підвищенню культури його мови, етики й естетики ділового спілкування.

Навчальна дисципліна "Технологія наукових досліджень" допомагає студентам розкрити можливості їх участі в науково-дослідній роботі як найбільш активній і творчій формі одержання знань.


^ 1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Програма навчальної дисципліни «Технологія наукових досліджень» розроблена для студентів напряму підготовки 0502 - «Менеджмент» професійного спрямування 6.050200 - «Менеджмент організацій» (варіативна компонента «Менеджмент готельного, курортного та туристського сервісу»).


  1. ^ Мета, предмет і місце дисципліни


Головною метою вивчення дисципліни «Технологія наукових досліджень» є залучення студентів до науково-дослідної роботи, ознайомлення їх із стратегією і тактикою проведення досліджень, надання їм знань щодо методології, методики й інструментарію дослідження.

Завданнями вивчення дисципліни є:

формування у майбутніх фахівців вмінь і навичок виконувати аналітичні дослідження і проводити аналіз на практиці з використанням методів та моделей економічного аналізу і використовуючи результати аналізу приймати обґрунтовані управлінські рішення;

набуття студентами практичних навичок, необхідних для написання наукових робіт.

Предметом курсу «Технологія наукових досліджень» є методологія наукових досліджень і методика дослідження економіки на основі діалектичного методу, що обумовлює вивчення економічних процесів в їх єдності, відмінності, історичному розвитку.

У процесі вивчення даної дисципліни студенти повинні:

набути знань щодо питань планування, організації і проведення наукового дослідження;

оволодіти методами і прийомами наукових досліджень; розглянути актуальні проблеми розвитку економічної науки і критерії вибору напрямку наукового дослідження;

вивчити форми і принципи організації науково-дослідної роботи студентів;

виховати в собі усвідомлення необхідності використання наукових методів в економічній діяльності.

У структурно-логічній схемі підготовки бакалавра дисципліна «Технологія наукових досліджень» передує вивченню ряду дисциплін професійного блоку. Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця наведено в табл. 1.

Таблиця 1 – Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця

^ Перелік дисциплін, на які
безпосередньо спирається
вивчення даної дисципліни


Перелік дисциплін, вивчення яких
безпосередньо спирається
на дану дисципліну


Економічна теорія

Економіка і ціноутворення на підприємствах туріндустрії

Мікроекономіка

Фінансово-економічний аналіз підприємств туріндустрії

Макроекономіка

Інвестиційний менеджмент

Економічний аналіз

Стратегічний менеджмент

Економіка підприємств

Інноваційний менеджмент

Статистика

Менеджмент організацій

Економетрія

Планування та організація турмаршрутів


^ 1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни

Модуль 1. Технологія наукових досліджень (3,0/108,0) (кредити/годин)

Змістові модулі:

Змістовий модуль (ЗМ) 1.1. Теоретичні засади науки і наукових досліджень (1,0/36,0)

Обов’язкові укрупнені навчальні елементи:

 1. Ключові поняття науки і наукових досліджень.

 2. Організація науково-дослідної роботи в Україні.

 3. Науково-дослідна робота студентів.

 4. Інформаційне забезпечення наукової роботи.


Змістовий модуль 1.2. Методологічні основи наукового знання і творчості (1,0/36,0)


Обов’язкові укрупнені навчальні елементи:

 1. Метод і методика економічних досліджень і аналізу.

 2. Механізм проведення наукових досліджень.

 3. Методика підготовки й оформлення результатів наукового дослідження і впровадження їх у практику економічної діяльності.


Змістовий модуль 1.3. Економічний інструментарій проведення наукових досліджень (1,0/36,0)

Обов’язкові укрупнені навчальні елементи:

 1. Економіко-статистичні й економіко-математичні методи і моделі в економічних дослідженнях і економічному аналізі.

 2. Застосування багатовимірних методів групування і прогнозування в процесі дослідження ринку.

^ 1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги


Освітньо-кваліфікаційні вимоги до вивчення дисципліни «Технологія наукових досліджень» наведені в табл. 2.

Таблиця 2 – Освітньо-кваліфікаційні вимоги до вивчення дисципліни

^ Вміння та знання

Сфери діяльності

(соціальна)

Функції діяльності

На основі даних статистичної звітності, бухгалтерського обліку і спеціальних дос-ліджень із використанням стандартних ме-тодик оцінювати економічний потенціал і динаміку розвитку підприємств готельного, курортного і туристського бізнесу

Розроблення тактичних і оперативних планів поточної діяльності


Планувальна

За показниками сезонності коригувати обся-ги, асортимент (номенклатуру) і сезонні ціни на готельні і санаторно-курортні послуги

Проводити моніторинг основних конкурентів підприємств готельного, курортного і турис-тського бізнесу на локальному ринку. Оціню-вати їх конкурентоспроможність на основі стандартних методик і аналізу наданих готельних і санаторно-курортних послуг конкурентами

Планування розвитку організації та її конкурентоспроможності


За стандартними методиками визначати місткість ринку, прогнозувати попит на готельні і санаторно-курортні послуги на середньостроковий період

Аналіз стану і динаміки

попиту на послуги

Проводити аналіз стану і динаміки попиту на рекреаційні послуги

Працювати з фіксованою інформацією, з довідковою літературою; складати тексти доповідей, виступів, презентацій, статей

Організація праці

Організаційна

Моніторинг і впровадження нововведень. На основі моніторингу нововведень розробляти пропозиції з їх впровадження

Забезпечення належного рівня якості й конкуренто-спроможності послуг

Використовуючи оргтехніку, документаль-но оформляти управлінські рішення, вести ділову комунікацію.

Застосовувати сучасні комп'ютерні техно-логії як інструментарій підготовки і руху документів

Ведення діловодстваПроводити моніторинг виконання угод з постачальниками і споживачами, у тому числі закордонними

Оперативне контролювання забезпеченості ресурсами, дотримання технології

Контрольна
Вести облік і складати первинну звітність на своїй ділянці роботи.

Приймати звіти підлеглих, підводити підсумки й аналізувати результати роботи.

Підготовка звітів про діяльність
^ 1.4. Рекомендована основна навчальна література


1. Закон України „Про внесення змін в Закон України „Про туризм” від 18 листопада 2003 р. № 1282 – ІV.

2. Державна програма розвитку туризму на 2002-2010 роки. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2002 р. № 583.

3. Основні напрямки розвитку туризму в Україні до 2010 р. Схвалено Указом Президента України від 10 серпня 1999 р. № 973/99.

4. ДСТУ Документація, звіти у сфері науки і техніки. - К.: Держстандарт України, 1995.

5. Айвазян С. А., Енюков И. С., Машалкин Л. Д. Прикладная статистика. Основы моделирования и первичная обработка данных. – М.: Финансы и статистика, 1983.- 470 с.

6. Білуха М. Т. Основи наукових досліджень: Підручник. - К.: Вища школа, 1997.- 214 с.

7. Болч В., Хуань К. Дж. Многомерные статистические методы для экономики. (Пер. с англ. А. Д. Плитмана / Под ред. С. А. Айвазяна). – М.: Статистика, 1979.- 317 с.

8. Борикова Л. В., Виноградова Н. А. Пишем реферат, доклад, выпускную квалификационную работу. – М.: Финансы и статистика, 2000.- 89 с.

9. Дубров А. М., Мхитарян В. С., Трошин Л. И. Многомерные статистические методы: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 1998.- 352 с.

10. Ефимова М.Р., Петрова Е.В., Румянцева В.Н. Общая теория статистики. – М.: ИНФРА – М, 1999.- 416 с.

11. Єріна А. М. Статистичне моделювання та прогнозування: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2001.- 170 с.

12. Крутов В. И., Попов В. В. Основы научных исследований. – М.: Высшая школа, 1989. – 400 с.

13. Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових досліджень: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2003. – 192 с.

14. Лудченко А. А., Лудченко Я. А., Примак Т. А. Основы научных исследований. – К.: Знання, 2001. – 113 с.


^ 1.5. Анотація програми навчальної дисципліни


Анотація програми навчальної дисципліни

«Технологія наукових досліджень»


Навчальна дисципліна «Технологія наукових досліджень» розроблена для студентів напряму підготовки 0502 - «Менеджмент» професійного спрямування 6.050200 - «Менеджмент організацій».

Метою вивчення дисципліни є залучення студентів до науково-дослідної роботи, ознайомлення їх із стратегією і тактикою проведення досліджень, надання їм знань щодо методології, методики й інструментарію дослідження.

Предметом є методологія наукових досліджень і методика дослідження економіки на основі діалектичного методу, що обумовлює вивчення економічних процесів в їх єдності, відмінності, історичному розвитку.

Дисципліна складається з одного модуля, що містить три змістових модуля: 1) Теоретичні засади науки і наукових досліджень; 2) Методологічні основи наукового знання і творчості; 3) Економічний інструментарій проведення наукових досліджень. Змістові модулі містять укрупнені навчальні елементи, які повністю розкривають змістові модулі і модуль «Технологія наукових досліджень».


^ Аннотация программы учебной дисциплины

«Технология научных исследований»


Учебная дисциплина «Технология научных исследований» разработана для студентов направления подготовки 0502 - «Менеджмент» профессиональной направленности 6.050200 - «Менеджмент организаций».

Целью изучения дисциплины является привлечение студентов к научно-исследовательской работе, ознакомление их со стратегией и тактикой проведения исследований, предоставление им знаний относительно методологии, методики и инструментария исследования.

Предметом является методология научных исследований и методика исследования экономики на основе диалектического метода, что обуславливает изучение экономических процессов в их единстве, отличии, историческом развитии.

Дисциплина состоит из одного модуля, который включает три содержательных модуля: 1) Теоретические основы науки и научных исследований; 2) Методологические основы научного знания и творчества; 3) Экономический инструментарий проведения научных исследований. Смысловые модули содержат укрупненные учебные элементы, которые полностью раскрывают смысловые модули и модуль «Технология научных исследований» в целом.


^ 2. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Структуру робочої програми навчальної дисципліни «Технологія наукових досліджень» наведено в табл. 3.

Таблиця 3 - Структура навчальної дисципліни

^ Характеристика дисципліни: підготовка бакалаврів

Галузь знань, напрям підготовки, спеціалізація, освітньо-кваліфікаційний рівень

^ Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів, відповідно до ECTS – 3, у тому числі:

змістових модулів – 3,

самостійна робота;

курсова робота (індивідуальне науково-дослідне завдання)

Шифр і назва напряму: 0502 - «Менеджмент»

Варіативна

Рік підготовки: 4

Семестр: 8

Кількість годин:

усього – 108;

у тому числі за змістовними модулями:

ЗМ 1 – 36

ЗМ 2 – 36

ЗМ 3 – 36

Шифр та назва спеціальності: 6.050200 - «Менеджмент організацій»

Лекції: кількість годин – 15

Практичні заняття: кількість годин – 30

Самостійна робота: кількість годин – 63, у т. ч.

індивідуальна робота: кількість годин - 36

Кількість тижнів викладення навчальної дисципліни - 15

Кількість годин на тиждень – 3/2

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Вид контролю: залік
  1   2   3   4   5

Схожі:

Харківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Програма І робоча програма iconХарківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Програма І робоча програма
«Туризм» (галузі знань 0201 – «Культура», 1401 – «Сфера обслуговування» напряму підготовки «Туризм», «Готельно-ресторанна справа»)...
Харківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Програма І робоча програма iconХарківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Програма І робоча програма
...
Харківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Програма І робоча програма iconХарківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Програма І робоча програма
«Маркетинг туріндустрії» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0504 «Туризм» (галузі знань 0201- «Культура»,...
Харківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Програма І робоча програма iconХарківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Програма І робоча програма
«магістр» денної форми навчання галузі знань 0201 «Культура», 1401 «Сфера обслуговування» напряму підготовки «Туризм», «Готельно-ресторанна...
Харківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Програма І робоча програма iconХарківська національна академія міського господарства програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Основи утилізації відходів» для студентів 4 курсу денної І 5 курсу заочної форми...
Харківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Програма І робоча програма iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства В. В. Масловський Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс за напрямом профілізації»
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Харківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Програма І робоча програма iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства В. В. Масловський Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс за напрямом спеціалізації»
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Харківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Програма І робоча програма iconХарківська національна академія міського господарства програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни „Екологія” (для студентів 1 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 020107...
Харківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Програма І робоча програма iconХарківська національна академія міського господарства програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни „Екологія” (для студентів 1 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки...
Харківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Програма І робоча програма iconХарківська національна академія міського господарства н. М. Золотова програма та робоча програма навчальної дисципліни
«Менеджмент» професійного спрямування – «Менеджмент організацій міського господарства»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи