Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства тестовий контроль потенціал підприємства: формування та оцінювання icon

Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства тестовий контроль потенціал підприємства: формування та оцінювання
Скачати 197.52 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства тестовий контроль потенціал підприємства: формування та оцінювання
Дата29.06.2012
Розмір197.52 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ

ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА: ФОРМУВАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ

(для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання спеціальностей 6.050100 – «Економіка підприємства»)


ХАРКІВ – ХНАМГ   2007


Тестовий контроль. Потенціал підприємства: формування та оцінювання. (для студентів 4 курсів денної та 5 курсів заочної форм навчання за спеціальністю 6.050100 – «Економіка підприємства», «Економіка будівельного підприємства», «Економіка підприємств міського господарства»)/ Укл. Мамаєва Т.О., Торкатюк В.І., Золотова Н.М., Пан М.П. – Харків: ХНАМГ, 2007.   20 с.


Укладачі: Т.О.Мамаєва, В.І Торкатюк, Н.М.Золотова, М.П.Пан


Рецензент: зав. кафедри управління будівництвом і міським господарством ХНАМГ, доктор економічних наук А.Є. Ачкасов


Рекомендовано кафедрою економіки будівництва,

протокол № 8 від 27.02.2007 2007р.


@ Мамаєва Т.О.,

Торкатюк В.І.,

Золотова Н.М.,

Пан М.П.

ХНАМГ, 2007

МОДУЛЬ 1


Тема 1. СУТНІСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА


1.1 Сутнісне - змістова еволюція терміна „потенціал”

1.2. Потенціал підприємства як економічна категорія

1.3. Структура потенціалу підприємства.

1.4. Графоаналітична модель потенціалу підприємства.


Тема 2. ФОРМУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА


  1. Потенціал підприємства як економічна система

  2. Методичні та організаційно-економічні засади формування потенціалу підприємства

  3. Алгоритм формування потенціалу підприємства

  4. Оптимізація структури потенціалу підприємства


Тема 3 . КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА


3.1.Сутність та рівні конкурентоспроможності потенціалу підприємства

3.2.Діагностика конкурентних сил

3.3. Методи оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства.

3.4. Стратегічний аналіз конкурентоспроможності потенціалу підприємства.


Тема 4. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА


4.1. Особливості потенціалу підприємства як об’єкта оцінки

4.2. Поняття вартості та її модифікації

4.3. Принципи оцінки потенціалу підприємства


Тема 5. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

5.1. Загальна характеристика методичного інструментарію оцінки вартості потенціалу підприємства

5.2. Основні методичні підходи до оцінки вартості потенціалу підприємства

5.3. Результатна оцінка потенціалу підприємства.


Тема 6. ОЦІНКА ВАРТОСТІ НЕРУХОМОГО МАЙНА

6.1. Особливості оцінювання вартості земельної ділянки, будівель і споруд.

6.2. Організація грошової оцінки землі по Україні

6.3. Оцінка вартості землі

6.4. Оцінка вартості будівель і споруд


Тема 7. ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ МАШИН І ОБЛАДНАННЯ


7.1. Особливості оцінки техніко-технологічного потенціалу підприємства.

7.2. Класифікація об’єктів оцінки

7.3. Методичні підходи до оцінки машин і обладнання.


Тема 8. НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ ТА МЕТОДИ ЇХ ОЦІНЮВАННЯ


8.1. Сутність і класифікація нематеріальних активів підприємства

8.2. Особливості оцінки вартості нематеріальних активів

8.3 Методологія оцінки нематеріальних активів


Тема 9. КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА: ФОРМУВАННЯ ТА ОЦІНКА


9.1. Роль і значення трудового потенціалу в економічних відносинах

9.2. Методологія та методика оцінки трудового потенціалу підприємства

9.3. Ефективність використання кадрового потенціалу

Тема 10. ОЦІНЮВАННЯ СУКУПНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА (ВАРТОСТІ БІЗНЕСУ)


10.1. Методичні підходи до оцінки вартості бізнесу

10.2. Методи витратного підходу до оцінки вартості бізнесу

10.3.Технологія порівняльного підходу до оцінки вартості бізнесу

Тема 11. ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ОЦІНЮВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА


11.1. Особливості оцінки потенціалу підприємства для моніторингу поточних можливостей.

11.2. Спеціальні випадки застосування оцінки підприємства (бізнесу).


Тестовий контроль до теми 1: Сутністна характеристика потенціалу підприємства. ППФО- Модуль 1

1. Потенціал підприємства - це:

а) сукупність ресурсів підприємства, що забезпечують досягнення певних результатів підприємства;

б) сукупність ресурсів і компетенцій, які створюють певний ефект для зацікавлених сторін;

в) здатність управління забезпечувати досягнення цілей діяльності підприємства за рахунок використання матеріальних ресурсів;

г) можливості системи ресурсів і компетенцій підприємства створювати результат для зацікавлених сторін за допомогою реалізації бізнес-процесів.

2. Існують наступні ознаки класифікації сутності потенціалу підприємства:

а) за об'єктами дослідження;

б) за характером реагування на зміни;

в) за цілями формування;

г) залежно від перспектив розвитку бізнесу.

3. ^ Основу результатної концепції до визначення сутность потенціалу становить:

а) здатність бізнесу формувати систему ресурсів;

б) здатність бізнесу задовольняти суспільні потреби за допомогою освоєння і переробки певних ресурсів;

в) обсяг виробленої продукції в натуральних показниках;

г) засоби виробництва, необхідні для господарської діяльності.

4. ^ За ступенем реалізації розрізняють потенціал:

а) зовнішній і внутрішній;

б) виробничий і фондовий;

в) ринковий і неринковий;

г) досягнутий і перспективний.

5. ^ Характер виробничих приміщень підприємства визначають його:

а) технічні ресурси;

б) технологічні ресурси;

в) просторові ресурси;

г) фінансові ресурси.

6. ^ Наявність конкурентоздатних ідей визначають:

а) технологічні ресурси підприємства;

б) інформаційні ресурси підприємства;

в) ресурси організаційної структури управління;

г) усі перераховані вище види ресурсів.

7. ^ Блок системи управління в структурі потенціалу підприємства включає підсистеми:

а) закупівля, виробництво, збут;

б) маркетинг, виробництво, персонал, фінанси;

в) організація, мотивація, контроль;

г) планування, реалізація, контроль.

8. ^ Блок діяльності персоналу включає такі складові:

а) організаційну, виробничу, наукову;

б) аналітичну, виробничу, комунікаційну;

в) комерційну, виробничу, управлінську;

г) аналітичну, виконавчу, організаційну.

9. ^ До об'єктних складових потенціалу підприємства відносять:

а) виробничий потенціал;

б) науково-технічний потенціал;

в) управлінський потенціал;

г) кадровий потенціал.

10. ^ Найбільш повно відбиває ринкові можливості підприємства:

а) місце розташування;

б) маркетинговий потенціал;

в) науково-технічний потенціал;

г) інформаційний потенціал.

11. ^ Спроможності підприємства в сфері нововведень характеризує потенціал:

а) технічний;

б) відтворення;

в) інформаційний;

г) інноваційний.

12. Привабливість місця розташування підприємства відбиває потенціал:

а) маркетинговий;

б) технічний;

в) інфраструктурний;

г) виробничий.

13.^ До суб'єктних складових потенціалу підприємства відносять:

а) інноваційний потенціал;

б) фінансовий потенціал;

в) інфраструктурний потенціал;

г) маркетинговий.


^ Тестовий контроль до теми 2: Формування потенціалу підприємства. ППФО

1. Потенціал підприємства як економічна система включає:

а) ресурси і зв'язки між ними;

б) сукупність відділів і виробничих підрозділів;

в) зовнішнє оточення і внутрішні процеси, а також їхню взаємодію;

г) внутрішні граничні можливості підприємства при використанні всіх
наявних ресурсів.

2.^ Властивість цілісності систем означає:

а) первинність цілого, яке можна поділяти на компоненти;

б) первинність компонентів, з яких складається єдине ціле;

в) тотожність властивостей системи сумі властивостей її компонентів;

г) неможливість розчленовування цілого на окремі складові частини.

3.^ Ефективність роботи відділу вище суми ефективностей кожного фахівця за рахунок дії:

а) закону конкуренції;

б) закону пропорційності;

в) закону ефекту масштабу виробництва;

г) закону синергії.

4.^ Відповідно до принципу «чорної шухляди» задовільна якість «входу» при відмінній якості процесу:

а) стане причиною задовільної якості «виходу»;

б) не впливає на якість «виходу», яка буде відмінною завдяки відмінній якості процесу;

в) призведе до середнього рівня якості «виходу» між задовільним і відмінним;

г) обумовить низьку ціну продукції, що виробляється.

5. ^ Внутрішню будову й організацію потенціалу як цілісної системи

визначає його:

а) розмірність;

б) структура;


Тестовий контроль до теми 3: Конкурентоспроможність потенціалу підприємства. ППФО

1. Ситуація, при якій успіх у конкурентній боротьбі залежить від якості, ефективності управління, організації виробництва, відповідає потенціалу:

а) першого рівня конкурентоспроможності;

б) другого рівня конкурентоспроможності;

в) третього рівня конкурентоспроможності;

г) четвертого рівня конкурентоспроможності.

2. ^ Загроза появи нових конкурентів на певному ринковому сегменті:

а) знижує потенціал прибутковості сегменту;

б) обумовлює підвищення рівня витрат на стимулювання збуту;

в) обумовлює підвищення рівня капіталовкладень, необхідних для утримання досягнутого рівня конкурентоспроможності;

г) усе перераховане вірно.

3.^ Конкурентна перевага, отримана за рахунок виробництва продукції з унікальними споживчими властивостями, орієнтована на:

а) дешеві канали збуту;

б) низькі витрати;

в) стандартизацію товарів;

г) диференціацію товарів.

4.^ Пряме порівняння окремих індикаторів конкурентоспроможності з метою визначення переваг і недоліків порівнюваних підприємств - це зміст методу:

а) рангів;

б) різниць;

в) балів;

г) моделювання.

5. ^ У якій послідовності виконуються етапи стратегічного аналізу:

а) аналіз ідеї, аналіз можливостей, аналіз виконання, аналіз модернізації, аналіз досвіду;

б) аналіз досвіду, аналіз можливостей, аналіз ідеї, аналіз модернізації,


^ Тестовий контроль до тими 4: Теоретичні основи оцінки потенціалу підприємства. ППФО

1. Міра того, скільки покупець буде готовий заплатити за оцінювану власність -це:

а) ціна;

б) вартість;

в) витрати;

г) собівартість.

2.^ Вартісна оцінка підприємства в цілому проводиться з тою:

а) визначення розміру виручки від реалізації незадіяних у виробничому процесі основних фондів;

б) визначення ступеня усталеності іміджу підприємства;

в) визначення вартості устаткування підприємства, що є об'єктом лізингу;

г) одержання кредиту під заставу частини нерухомості підприємства.

3.^ Термін «ліквідність підприємства» пов'язаний із:

а) можливістю швидко і вчасно розрахуватися по боргових зобов'язаннях;

б) гнучкістю підприємства та здатністю до зміни виробничих факторів в умовах нестабільності зовнішнього середовища;

в) низьким рівнем дебіторської і кредиторської заборгованості;

г) можливістю швидкого продажу активів за рішенням власника.

4. ^ Властивості підприємства як товару:

а) корисність;

б) цілісність;

в) нестаціонарність;

г) усі перераховані вище.

5. Що з нижче перерахованого не відповідає визначенню вартості?

а) вартість, розрахована на основі реалізації активів підприємства по частинах;

б) різниця між виручкою від продажу активів підприємства по окремості та його зобов'язаннями;

в) вартість, що враховує індивідуальні вимоги конкретного інвестора;


^ Тестовий контроль до теми 5: Методичний інструментарій оцінки потенціалу підприємства

1. Яка функція застосовується дшрозрахунку накопиченої суми рівних амортизаційних відрахувань?

а) майбутня вартість одиниці;

б) зростання одиниці за період;

в) фактор фонду відшкодування;

г) внесок на амортизацію одиниці.

2.^ Яка функція застосовується для визначення залишку основного боргу в прогресі погашення позики, гир самоамортизується?

а) внесок на амортизацію одиниці;

б) поточна вартість аннуітету;

в) поточна вартість одиниці;

г) майбутня вартість аннуітету.

3.^ Функції «майбутня вартість аннуітету» та «періодичний внесок до фонду нагромадження» є:

а) незалежними;

б) зворотними одна щодо одної;

в) доповнюючими одна одну;

г) альтернативними.

4.^ Підхід, відповідно до якого наі-ібільш імовірною величиною вартості оцінюваного підприємства може бути реальна ціна продажу аналогічного об'єкта:

а) доходний;

б) порівняльний;

в) витратний;

г) майновий.

5. ^ Який принцип леясшпь в основі витратного підходу?

а) ієрархії;

б) рівноваги;

в) конкуренції;


Тестовий контроль до теми 6: Оцінка вартість і нерухомого майна

1. Особливістю землі як об'єкта оцінки є:

а) необхідність врахування зносу;

б) суттєва залежність вартості від фактору місцезнаходження;

в) наявність активного ринку купівлі-продажу аналогічних об'єктів;

г) необхідність врахування відповідності вимогам стандартів та нормативно-технічної документації.

2. ^ Визначення розміру земельного податку передбачає проведення:

а) нормативної грошової оцінки земельної ділянки;

б) оцінки витрат на створення земельних поліпшень;

в) експертної грошової оцінки земельної ділянки;

г) порівняння цін продажів аналогічних земельних ділянок.

3.^ Застосування методу прямої капіталізації рентного доходу відносно за умов:

а) наявності ідентичних об'єктів оцінки;

б) постійності та незмінності грошового потоку від використання об'єкта;

в) змінності потоку доходів від використання об'єкта;

г) непередбачуваності змін зовнішнього середовища.

4.^ Чистий операційний доход - це:

а) доход, який можна отримати від 1 00%-го використання об'єкта власності;

б) доход, який можна отримати за умов найбільш ефективного використання об'єкта власності;

в) потік грошових коштів від операційної діяльності;

г) дохід, який можна отримати від використання об'єкта власності за винятком втрат та операційних витрат, пов'язаних з його отриманням.

5.^ Метод, відповідно до якого вартість об'єкта визначається шляхом внесення поправок до цін продажу подібних земельних ділянок, - це:

а) метод капіталізації доходу;

б) метод зіставлення цін продажу аналогів;

в) метод скоригованих чистих активів;


^ Тестовий контроль до теми 7: Визначення вартості машин і обладнання. ППФО

1. Техніко-технологїчний потенціал підприємства - це:

а) сукупність обладнання, устаткування, технічних пристроїв і технологічних рішень, що складають єдину виробничу систему;

б) техніко-технологічна база підприємства;

в) виробничі можливості підприємства при найбільш ефективному використанні засобів виробництва, технічних пристроїв і технологій;

г) фінансові можливості підприємства щодо забезпечення виробничого процесу необхідним обладнанням.

2.^ До особливостей машин і обладнання як об'єктів оцінки належить:

а) стаціонарне закріплення за об'єктом нерухомості;

б) можливість застосування узагальнюючих вартісних показників площі, обсягу, довжини;

в) необхідність врахування ступеня ремонтопридатності;

г) стандартизованість об'єктів.

3.^ В процесі визначення вартості обладнання, яке є об'єктом лізингу, застосовується оцінка:

а) «розсипом»;

б) «потоком»;

в) «групова»;

г) «системна».

4. З метою проведення директивної переоцінки основних фондів застосовується оцінка:

а) «розсипом»;

б) «потоком»;

в) «групова»;

г) «системна».

5. Системна оцінка машин і обладнання має місце в разі:

а) визначення вартості міні-заводів і міні-фабрик;


^ Тестовий контроль до теми 8: Оцінка нематеріальних активів

1. .До нематеріальних активів підприємства відносять:

а) активи, які не можуть створювати доход;

б) активи, термін використання яких перевищує один рік;

в) активи, матеріально-речова форма яких не має суттєвого значення для використання в господарській діяльності;

г) усі відповіді правильні.

2.^ До об'єктів інтелекщипьноївласнс)стіпідпрііємствсі відносять:

а) права користування земельними ділянками; б)товарні знаки;

в) гудвіл;

г) усі відповіді правильні.

3. Гудвіл - це:

а) вартість ділової репутації підприємства;

б) величина, на яку вартість бізнесу при продажу перевищує ринкову вартість його активів;

в) частина вартості діючого підприємства, яка визначається його іміджем, діловими зв'язками, відомістю фірмового найменування;

г) усі відповіді правильні.

4.^ Гудвіл має місце тоді, коли:

а) доход на власний капітал підприємства перевищує середньоринковий рівень;

б) доход на власний капітал підприємства знаходиться па середньо ринковому рівні;

в) доход на власний капітал підприємства нижче за середньоринковий рівень;

г) доход від експлуатації майнового комплексу не перевищує середньоринковиі рівень.

5.^ До «промислової власності» не відносять:

а) винаходи;

б) промислові зразки;

в) корисні моделі;


Тестовий контроль до теми 9: Кадровий потенціал підприємства: формування та оцінка ППФО

1. Кадровий потенціал - це:

а) сукупність взаємодіючих між собою працівників;

б) сукупність постійних працівників, Ідо мають необхідну професійну підготовку та певний досвід практичної діяльності;

в) сукупність постійних, тимчасових і сезонних працівників, які забезпечують досягнення стратегічних цілей діяльності підприємства;

г) сукупність здібностей і можливостей кадрів забезпечувати ефективне функціонування підприємства.

2.^ До характеристик кадрового потенціалу підприємства відносять:

а) чисельність працівників;

б) організаторські здібності;

в) професійно-кваліфікаційний склад кадрів;

г) усе перераховане.

3.^ Особистісно-кваліфікаційний потенціал працівника визначається:

а) професійними характеристиками;

б) віком та життєвим досвідом;

в) чисельністю персоналу;

г) укомплектованістю підприємства персоналом.

4.^ Показник ступеня відповідності здібностей працівника умовам наймання робочої сили на ринку праці, - це:

а) заробітна плата працівника;

б) конкурентоспроможність працівника;

в) продуктивність праці;

г) ефективність праці,

5. ^ Зміна величини кадрового потенціалу відбувається за рахунок:

а) виникнення конфліктних ситуацій в колективі;

б) ротації працівників;

в) підвищення кваліфікації працівників;

г) усі відповіді правильні.


^ Тестовий контроль до теми 10: Оцінка сукупного потенціалу підприємства (вартості бізнесу)

1. Доходний підхід до оцінки підприємства представлений методами:

а) дисконтованих грошових потоків і альтернативної вартості;

б) поточної вартості майна і капіталізації прибутку;

в) галузевих співвідношень і прогнозування продажів;

г) дисконтованих грошових потоків і капіталізації прибутку.

2. ^ Метод дисконтованих грошових потоків доцільно використовувати, якщо:

а) очікується, що майбутні рівні грошових потоків будуть істотно відрізнятися від поточних;

б) можна з достатньо високою вірогідністю оцінити майбутні грошові потоки підприємства;

в) підприємство ще не має історії господарської діяльності, тобто воно нове;

г) прогнозовані грошові потоки є від'ємними для більшості прогнозних років.

3. ^ Грошовий потік для власного капіталу включає:

а) чистий прибуток, амортизаційні відрахування, приріст власних оборотних коштів, приріст інвестицій;

б) чистий прибуток, приріст власних оборотних коштів, приріст інвестицій, приріст заборгованості;

в) чистий прибуток, амортизаційні відрахування, проценти за кредит;

г) чистий прибуток, амортизаційні відрахування, приріст власного капіталу.

4. ^ Основним методом оцінки підприємства зі стабільними потоками доходів в незмінних протягом певного часу умовах зовнішнього середовища є:

а) метод капіталізації прибутку;

б) метод дисконтованих грошових потоків;

в) метод компанії-аналогу:

г) метод угод.

5. ^ Вартість продажу об'єкта в постпрогнозному періоді -це:

а) вартість аналога;

б) дисконтована вартість;

в) продовжена вартість;


ЛІТЕРАТУРА

Основна

1. О.С.Федонін, І.М.Репіна, О.І.Олексюк. Потенціал підприємства: формування та оцінка. К.: КНЕУ.   2004.   315 с.

2. Н.С.Краснокутська. Потенціал підприємства: формування та оцінювання. Навчальний посібник. Київ. Центр навчальної літератури. 2005.    352 с.

Додаткова

3. Афанасьєв М.В., Плоха О.Б. Робоча програма навчальної дисципліни „Економіка підприємства" за напрямом підготовки 0501 „Економіка і підприємство" спеціальності „Економіка підприємства". –ХНЕУ, 2006.- 56 с.

4. Брюстер К. Стратегическое управление интеллектуально-человеческим потенциалом: оценка разных парадигм. //Менеджмент   1999.   Vol.39, №3 .   Р. 45-64.

 1. В.С. Васильченко, А.М.Гриненко, О.А.Грішнова, Л.П.Керб. Управління трудовим потенціалом. Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2005.- 403с.

 2. В.Д.Грибов, В.П.Грузинов. Экономика предприятия. Учебное пособие + Практикум. М: «Финансы и статистика». - 2003.

 3. Е.В. Лапин. Оценка экономического потенциала предприятия. Монография. Сумы. - „Университетская книга" . - 2004. - 359 с.

 1. Джон С. Максвелл. Мыслить, чтобы измениться. 11 подходов к жизни и работе преуспевающих людей. Пер. с англ. - Л.А.Бабук. - Мн.: ООО «Попурри», 2004. - 384 с. - (Серия «Успех!» ).

 2. Мамаева Т.А. й др. Роль системы обьективных законов разностороннего развития деятельности народного хозяйства стран в условиях Украины и России. Мат. Международной научно-практической конференции «Основные системотехнические направлення усовершенствования диверсификационных процессов строительньїх предприятий на пути их трансформации к рыночным отношениям». ХДАМГ.-2003.   с. 7-8.

 3. Т.О. Мамаева. Навчально - методичний посібник з курсу «Техніко економічне обгрунтування проектних рішень ». - ХНАМГ . -2004. - 78 с.

11 .Мамаева Т.А. и др. К системе формирования высшего образования стран СНГ с учетом раскрьгтия бесконечных возможностей личного творческого потенциала. Всеукраїнська науково-методична конференщя «Стратегія посилення самостійної роботи студентів у контексті приєднання України до Болонського процессу. Тез. доповідей. X: ХНАМГ.   2004.   С.229 - 230.

12. Управління ресурсами підприємства : Навч. Посіб. / Під. ред.. к.е.н. Ю.М.Воробйова і д.е.н. Б.І. Холода. – К.: «Центр навчальної літератури», 2004.   288 с.

13. Экономический потенциал региона: анализ, оценка, диагностика. Монография, (Тищенко А.Н., Кизим НА., Кубах А.И., Давыскиба Е.В.).   X.: ИД «ИНЖЕК», 2005.   176 с.


Навчальне видання

Тестовий контроль. Потенціал підприємства: формування та оцінювання. (для студентів 4 курсів денної та 5 курсів заочної форм навчання за спеціальністю 6.050100 – «Економіка підприємства», «Економіка будівельного підприємства», «Економіка підприємств міського господарства»)


Укладачі: Мамаєва Тамара Олексіївна,

Торкатюк Володимир Іванович,

Золотова Ніна Михайлівна,

Пан Микола Павлович


Редактор М.З. Аляб'єв


План 2007, поз. 104-М

____________________________________________________________________

Підп. до друку 14.05.2007 Формат 60Ч84 1/16 Папір офісний

Друк на ризографі. Умовн.-друк. арк. 1,0 Обл.-вид. арк. 1,5

Замовл № Тираж 200 прим.

____________________________________________________________________

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

____________________________________________________________________

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12


Схожі:

Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства тестовий контроль потенціал підприємства: формування та оцінювання iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства тестовий контроль потенціал підприємства: формування та оцінювання
«Економіка підприємства», «Економіка будівельного підприємства», «Економіка підприємств міського господарства» / Укл. Мамаєва Т....
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства тестовий контроль потенціал підприємства: формування та оцінювання iconМіністерство освіти І науки украіни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до практичних занять з курсу “Потенціал підприємства: формування та оцінка” (для студентів 4 курсу усіх форм навчання...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства тестовий контроль потенціал підприємства: формування та оцінювання iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства В. В. Масловський Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс за напрямом спеціалізації»
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства тестовий контроль потенціал підприємства: формування та оцінювання iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства В. В. Масловський Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс за напрямом профілізації»
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства тестовий контроль потенціал підприємства: формування та оцінювання iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Економіка підприємства” / Укл.: В. О. Костюк, С. М. Гайденко. Харків: хнамг, 2011. 70 с
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства тестовий контроль потенціал підприємства: формування та оцінювання iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
«Фінанси підприємства» для студентів 4 курсу напряму 0501 «Економіка І підприємництво» спеціальності 050100 “Облік та аудит ” та...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства тестовий контроль потенціал підприємства: формування та оцінювання iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства Білянський Олександр Максимович
Робота виконана в Харківської національної академії міського господарства Міністерства освіти І науки України, м. Харків
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства тестовий контроль потенціал підприємства: формування та оцінювання iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
З дисципліни «обстеження, ремонт І реконструкція будинків міського господарства»
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства тестовий контроль потенціал підприємства: формування та оцінювання iconХарківська національна академія міського господарства прасоленко Олексій Володимирович
Робота виконана в Харківській національній академії міського господарства, Міністерство освіти І науки України
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства тестовий контроль потенціал підприємства: формування та оцінювання iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства сазонова людмила іванівна удк 69. 003. 658. 012 Порівняльний аналіз розвитку будівельного комплексу І суміжних галузей
Робота виконана в Харківській національній академії міського господарства Міністерства освіти І науки України
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи