Крім того, обов\

Крім того, обов'язковими елементами статті мають бути: Індекс удк (універсальний десятинний класифікатор) розміщувати перед заголовком статті, окремим рядком, у лівому верхньому куті. Індекс
Скачати 52.55 Kb.
НазваКрім того, обов'язковими елементами статті мають бути: Індекс удк (універсальний десятинний класифікатор) розміщувати перед заголовком статті, окремим рядком, у лівому верхньому куті. Індекс
Дата29.06.2012
Розмір52.55 Kb.
ТипДокументи


ДО УВАГИ АВТОРІВ!

Кафедра маркетингу Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля видає збірник наукових праць «Маркетинг: теорія і практика». Запрошуємо науковців і спеціалістів-практиків до участі в ньому.

Збірник заплановано випускати один раз на рік. Робочі мови: українська, російська, англій­ська.

Збірник наукових праць зареєстровано Міністерством юстиції України – свідоцтво про державну реєстрацію серія ВК № 15361-3933 Р від 05.06.09.

Збірник наукових праць включено до Переліку наукових видань ВАК України (відповідно постанови Президії Вищої Атестаційної Комісії України №1-05/2 від 10.03.2010, Бюлетень ВАК України №4, 2010 р.), в якому можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.


^ ВИМОГИ ДО АВТОРСЬКИХ РУКОПИСІВ


До друку приймаються наукові статті, які відповідають профілю журналу, є оригінальними та правильно оформленими. Структура статті (відповідно до вимог Постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1) повинна містити:

 • постановку проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими або практичними завданнями;

 • аналіз основних досліджень і публікацій, у яких започатковано розв'язання даної проблеми, яким присвячується означена стаття;

 • формулювання цілей статті (постановка завдання);

 • ви­клад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

 • висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі;

 • література.

Крім того, обов'язковими елементами статті мають бути:

 1. Індекс УДК (універсальний десятинний класифікатор) розміщувати перед заголовком статті, окремим рядком, у лівому верхньому куті. Індекс УДК визначає автор.

 2. У правому верхньому куті надається прізвище, ім'я, по батькові автора (ів) та назва міста, в якому мешкає автор (и).

 3. Заголовок статті має бути лаконічним. У назві бажано не використовувати ускладнену терміноло­гію псевдонаукового характеру.

 4. Анотацію та ключові слова (6 -7) вміщувати після назви статті на мові, якою написана стаття (українською, або російською, або англійською мовами) .

 5. Літературу слід оформлювати строго відповідно до вимог оформлення списку літератури Бюлетень ВАК України № 3 за 2008 р. На всі літературні джерела у статті повинні бути посилання.

 6. Після переліку літератури надавати інформацію на двух інших мовах (залежно від того, на якій мові було подано основний матеріал):

 • прізвище, ім'я, по батькові автора (ів);

 • назва статті;

 • анотація;

 • ключові слова.

Оформлювати анотацію згідно з Міждержавним стандартом ГОСТ 7.9-95 (ИСО 0214-76) «Реферат і анотація». Загальні вимоги: рекомендований середній обсяг - 500 друкованих знаків. Структура: характеристика основної теми, проблеми, мети, узагальнених результатів. Статті англійською та російською мовами мають супроводжуватися розширеними анотаціями українською мовою.

Обсяг статті - від 6 до 10 сторінок. Текст (кегль 14, Times New Roman, інтервал - 1,5) друкувати з одного боку аркуша. Верхнє, нижнє та ліве поле - 20 мм, праве - 10 мм. Один надрукований рядок оригіналу повинен містити 60±2 знаки, враховуючи пробіл між словами (один пробіл - один знак). Таблиці в тексті мають бути зроблені в Excel або Word без заливання. Формули необхідно набирати в редакторі формул MS Equaition. Рисунки необхідно виконувати у Word, використовуючи лише графічні об'єкти у вигляді прямокутника та кола, які мають бути згруповані та являти собою один гра­фічний об'єкт. Ширина рисунка має становити 8 або 16 см. Усі ілюстрації треба подавати (кегль 10, Times New Roman) в чорно-білому кольорі, можна використовувати сіру гаму кольорів, також інші способи заливки - узор.

Скановані ілюстрації та таблиці редакція не приймає, інакше стаття буде повернута авторові на доопрацювання. Растрові ілюстрації подаються в оригіналі (фотознімок, малюнок, негатив або слайд) необхідно подавати в окремому файлі, роздільна здатність - 300 піке/дюйм, тип файлу - JPEG. Таблиці та рисунки необхідно нумерувати і робити на них посилання в тексті.

Обов'язково до статті додається авторська довідка.

Подається стаття, авторська довідка, рецензія доктора наук у надрукованому вигляді, а електронний варіант - на диску або електронною поштою: vnu_marketing@mail.ru. Термін подачі статті до 1 грудня 2010 року.


Адреса: 91050, м. Луганськ, вул. Тухачевського, 11, навч. корпус № 12, к. 412. Кафедра маркетингу.

Тел.: (0642) 47-82-28, (0642) 34-18-64.


Зразок оформлення статті надається у додатку А.


Додаток А


УДК 658.827.504 Аронова В.В.,

Андрієнко О.І.

м. Луганськ


^ ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ЯК ВАЖЛИВА ВИМОГА ДО УПАКОВКИ ТОВАРІВ


У статті розглядається дуже важливе на сьогоднішній день питання необхідності екологічної безпеки як однієї з основних вимог до упаковки товарів; аналізуються способи поліпшення стану навколишнього середовища завдяки ефективності та екологічності впакування.

Ключові слова: упаковка, товар, утилізація, вторинна переробка, довкілля, екологічність, екологічне навантаження.


Постановка проблеми. Упаковка стала необхідним атрибутом життя суспільства, але існує низка проблем, пов’язаних з нею. До таких проблем слід віднести ……..

^ Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання упаковки товару досліджуються в роботах як зарубіжних, так і вітчизняних учених. Серед них роботи таких учених, як Близнюка С.В., Бєлявцева М.І., Іваненко Л.М., Ліленфілд Б., Норіциної Н.І., Стілвела Дж., Хайн Т.Т. та інших. Але ….

^ Метою даної статті є аналіз джерел скорочення ….

Виклад основного матеріалу дослідження. Упаковка – це технічний засіб чи комплекс засобів, що забезпечують захист продукції від ушкоджень і втрат та ….

Висновки. З урахуванням факторів щодо екологічної безпеки ….


Література

 1. Норіцина Н.І. Маркетингова товарна політика. Навч. посібник. – К.: НАУ, 2002.

 2. Близнюк С.В. Маркетинг В Україні: проблеми становлення та розвитку. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Вид-во «Політехніка», 2004.

 3. E. Josegh Stilwell, R. Claire Canty, Peter W. Kopf, Antony M. Montrone. - Packaging for the Environment. - New York, 1992.

 4. www.use-less-stuff.com.

 5. www.verbatim.com.


Аронова В.В., Андриенко О.И. Экологическая безопасность как важное требование к упаковке товаров.

В статье рассматривается очень важный на сегодняшний день вопрос о необходимости экологической безопасности как одного из основных требований к упаковке товаров; анализируются способы улучшения состояния окружающей среды благодаря эффективности и экологичности упаковки.

Ключевые слова: упаковка, товар, утилизация, вторичная переработка, окружающая среда, экологичность, экологическая нагрузка.


Aronova V.V, Andrienko O.I. Ecological safety as a important requirement to packing of goods.

The very important question about necessity of ecological safety for today is considered in the article, as one of the basic requirements to packing of goods; the ways of improvement of a state of environment thanks to efficiency and ecological compatibility of packing are analyzed.

Keywords: packing, product, utilization, second processing, environment, ecofriendlyness, ecological loading.


Поступила до редакції

Рецензент:


Схожі:

Крім того, обов\Удк (універсальний десятинний класифікатор) розташовують перед заголовком статті, окремим рядком, у лівому верхньому куті. Визначає індекс
move to 780-51288
Крім того, обов\Удк (універсальний десятинний класифікатор) розташовують перед заголовком статті, окремим рядком, у лівому верхньому куті. Визначає індекс
move to 780-51292
Крім того, обов\Удк (універсальний десятинний класифікатор) розташовують перед заголовком статті, окремим рядком, у лівому верхньому куті. Визначає індекс
move to 780-51290
Крім того, обов\Удк (універсальний десятинний класифікатор) розташовують перед заголовком статті, окремим рядком, у лівому верхньому куті. Визначає індекс
На 2012 рік заплановано 2 випуски. Робочі мови: українська, російська, англійська, німецька
Крім того, обов\Удк (універсальний десятинний класифікатор) розташовують перед заголовком статті, окремим рядком, у лівому верхньому куті. Визначає індекс
На 2012 рік заплановано 6 випусків. Робочі мови: українська, російська, англійська, німецька
Крім того, обов\Удк (універсальний десятинний класифікатор) розташовують перед заголовком статті, окремим рядком, у лівому верхньому куті. Визначає індекс
На 2012 рік заплановано 1 випуск. Робочі мови: українська, російська, англійська, німецька
Крім того, обов\Обов’язковими елементами статті мають бути: Індекс удк
На 2012 рік заплановано 6 випусків. Робочі мови: українська, російська, англійська, німецька
Крім того, обов\Обов’язковими елементами статті мають бути: Індекс удк
На 2012 рік заплановано 1 випуск. Робочі мови: українська, російська, англійська, німецька
Крім того, обов\Обов’язковими елементами статті мають бути: Індекс удк
На 2012 рік заплановано 2 випуски. Робочі мови: українська, російська, англійська, німецька
Крім того, обов\Удк 255: 29. 1 Назва статті (мовою оригіналу) А. К. Іванов
Перед назвою статті та після неї інтервал 6 пт. Усі анотації повинні мати ту ж саму структуру, що і основний текст, бути лаконічними...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи