Загальні методичні вказівки щодо виконання та оформлення контрольної роботи icon

Загальні методичні вказівки щодо виконання та оформлення контрольної роботи
Скачати 479.05 Kb.
НазваЗагальні методичні вказівки щодо виконання та оформлення контрольної роботи
Сторінка1/2
Дата28.07.2012
Розмір479.05 Kb.
ТипРішення
  1   2
ЗМІСТ

С.

ВСТУП


З кожним роком зростають обсяги інформації, які потрібно передавати, обробляти та зберігати для своєчасного використання їх під час вирішення виробничих, наукових, економічних та інших завдань.

Деякі теоретичні знання про інформацію, її кількість, способи кодування повідомлень та захисту їх від завад і спотворень допоможуть користувачам краще зрозуміти процеси перетворення повідомлень під час передачі, а також скористатися цими знаннями для захисту інформації від спотворень.

Елементи теорії інформації розглядалися Р. Хартлі в праці, присвяченій вимірюванню кількості інформації (1928 р.), але першим фундаментальним дослідженням, яке, по суті, започаткувало теорію інформації, є праця К. Шеннона «Математична теорія зв'язку» (1948 р.). У ній обґрунтовано методику вимірювання кількості інформації та запропоновано теореми про оптимальне кодування, що доводять можливість досягнення максимальних швидкостей передачі інформації.

Без знання основ теорії інформації та кодування неможливе створення нових сучасних систем передачі інформації. Тому її вивчення є невід'ємною частиною теоретичної підготовки фахівців у галузі комп'ютеризованих систем, автоматики та управління, комп'ютерної інженерії, телекомунікацій тощо.

Набутими знаннями з цієї дисципліни студенти та фахівці можуть скористатися під час вивчення інших дисциплін, тісно пов'язаних з теорією інформації та кодуванням, а також при курсовому та дипломному проектуванні зі споріднених дисциплін.


 1. ^ ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
  (ОБОВЯЗКОВИХ ДОМАШНІХ ЗАВДАНЬ)


Відповідно до навчального плану студенти заочної форми навчання повинні виконати письмову контрольну роботу (для студентів очної форми навчання два обов’язкових домашніх завдання). Виконана контрольна робота (два ОДЗ – для студентів очної форми навчання) є свідченням вміння студента підбирати та використовувати необхідний тематичний матеріал, повною мірою висвітлювати поставлені питання. В цілому контрольна робота (ОДЗ) є звітом про роботу, проведену студентом за навчальний період.

Сутність першої частини контрольної роботи (першого ОДЗ) полягає у наданні відповідей на 3 теоретичних питання та виконанні практичних завдань 1, 2, 3, 4, 11 (варіанти завдань подані у табл.3.1).

Відповіді на теоретичні питання, які поставлені студенту в контрольній роботі, повинні містити елементи аналізу та зіставлення фактів, отриманих з різних літературних джерел.

Під час написання роботи студент повинен додержуватися таких вимог:

 1. Вивчити рекомендовану літературу, яка допомагає розкрити завдання контрольної роботи. Під час підбору літератури за темою рекомендується використовувати каталоги наукової бібліотеки СумДУ, Української академії банківської справи, обласної наукової бібліотеки, бібліотеки за місцем проживання.

 2. Робота має бути граматично та стилістично грамотно оформлена. Комп‘ютерний набір та друк тексту не повинні викликати у викладача труднощів при його перевірці.

 3. Відповідь на питання повинна мати чіткий, логічно закінчений виклад.

 4. Відповідь на кожне питання повинна містити власні висновки й узагальнення, рекомендації щодо практичного застосування або варіанти можливого вирішення тієї чи іншої проблеми.

Студенту потрібно враховувати, що механічно переписані з літературних джерел тексти не будуть оцінюватись, якщо вони подані без посилання на авторів.

Теоретичні питання до першої частини контрольної роботи (першого ОДЗ) обираються студентом таким чином: за останньою цифрою номера залікової книжки вибрати завдання з першого і другого десятків питань. Додатково, якщо остання цифра – непарна, вибрати питання 21, якщо парна – питання 22. Наприклад, остання цифра 5, потрібно вибрати завдання 5 та 15 та питання 21; остання цифра 0 – вибрати завдання 10 та 20 та питання 22. Варіанти до всіх практичних завдань обираються згідно з номером у списку групи.

  1. Вимоги щодо оформлення контрольної роботи
   (обов’язкового домашнього завдання)Контрольні роботи подаються на перевірку у зброшурованому вигляді (папка з прозорим аркушем обгортки). Всередині папки допускається розміщення аркушів у файлах.

Контрольна робота повинна бути надрукована на стандартних білих аркушах формату А4 (210297мм), поля зверху та знизу – 1,5см, справа – 1см, зліва – 2см. Текст повинен бути набраний на комп‘ютері в редакторі Microsoft Word (шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 12пт, міжрядковий інтервал – полуторний, вирівнювання тексту – за шириною).

Контрольна робота повинна містити: титульний аркуш, зміст, у першій частині відповіді на теоретичні питання, умову та розв'язання практичних завдань 1,2,3,4,11; у другій частині розв’язання практичних завдань 5,6,7,8,9,10,12; список використаної літератури. Сторінки мають бути пронумеровані.

Зразок титульного аркуша наведений у кінці методичних вказівок (див.додаток Б).


   1. ^ Вимоги до виконання першої частини контрольної роботи (першого ОДЗ)


Обсяг першої частини контрольної роботи (першого ОДЗ) повинен становити не менше 8-10 сторінок. Відповідь на кожне питання повинна починатися з нового аркуша. Перед відповіддю на питання потрібно навести його номер і формулювання.


   1. ^ Вимоги до виконання другої частини контрольної роботи (другого ОДЗ)

Перед початком розв’язання практичного завдання обов’язково записується повна умова завдання, потім його розв’язання. У кінці кожного розв’язаного практичного завдання повинна міститися чітко сформульована відповідь.


До першої та другої частини контрольної роботи (ОДЗ) студент повинен додати на дискеті чи оптичному носієві файли з текстом контрольної роботи у форматі Microsoft Word, малюнки та схеми, що стосуються КР (ОДЗ), повинні бути подані у форматі, в якому вони створювалися (MS Visio, AutoCAD, CorelDraw, SPlan та ін.). Дозволяється виконувати архівацію файлів.


  1. Здача контрольної роботи на перевіркуКонтрольну роботу (ОДЗ) необхідно здати на перевірку своєчасно. На перевірку роботи (ОДЗ) відводиться 10 діб.

Якщо одна з контрольних робіт (ОДЗ) не зарахована, то студент повинен її забрати, виправити помилки та знову здати контрольну роботу (ОДЗ) на перевірку.

Якщо до дня іспиту з дисципліни “Теорія інформації” контрольна робота (два ОДЗ) не зарахована, то студент не допускається до складання іспиту. 1. ^ ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ

 1. Предмет вивчення теорії інформації. Види та структура сигналів. Передача неперервних повідомлень за допомогою дискретних сигналів. Дискретні посилки. Якісні ознаки, їх описання. Первинний та вторинний алфавіт. Кодове слово. Основна задача ТІ.

 2. Модель системи передачі інформації. Багатоканальна система передачі інформації. Відмінність каналів зв’язку від ліній зв’язку. Ущільнення. Види середовищ для передачі даних.

 3. Кількісна оцінка інформації. Умова адитивності. Кількість та цінність інформації. Залежність довжини повідомлення, кількість інформації та числа повідомлень. Кількість інформації на букву алфавіту та на рівно ймовірний сигнал.

 4. Формули Шеннона та Хартлі для знаходження середньої кількості інформації. Ентропія. Середня ентропія. Часткова ентропія. Кількість та обсяг інформації.

 5. Вибірковий простір. Ансамбль повідомлень. Ансамблі та ентропії джерела та отримувача повідомлень. Застосування формул Шеннона та Хартлі для обчислення ентропії. Ентропія нульового порядку.

 6. Умовна ентропія. Умовна ентропія 2-го, N-го порядку. Інформаційні втрати при передаванні інформації. Канальна матриця. Канальна матриця за відсутності перешкод.

 7. Взаємна ентропія. Властивість симетрії. Повний набір інформаційних характеристик каналу зв’язку. Теорема про інформаційну повноту.

 8. Обчислення кількості інформації при передаванні. повідомлень по дискретному каналу зв’язку з шумами.

 9. Коди. Представлення кодів. Поняття про кодування. Декодування. Код Бодо. Види розподілення імпульсів. Якісні та часові коди.

 10. Способи представлення кодів. Зміннопосилковий та змінноякісний код. Повні та неповні зміноякісні коди. Способи представлення кодів.

 11. Надлишковість інформації. Коефіцієнт стиснення.
  Природна (семантична, статична) та штучна надлишковість. Усунення надлишковості.

 12. Основна теорема кодування для каналу зв’язку без шумів. Вимоги до кодів.

 13. Оптимальне кодування. Оптимальні коди. Принципи оптимального кодування. Побудова оптимального коду за методом Шеннона-Фано.

 14. Оптимальні нерівномірні коди. Коефіцієнт статистичного стискування та відносної ефективності.

 15. Завадостійкість, ефективність та надійність систем передачі інформації. Види завад.

 16. Ефективність інформаційної системи. Коефіцієнт використання каналу зв’язку та передачі інформації. Надійність передачі.

 17. Пропускна здатність дискретного каналу зв’язку з шумами. Ефективність системи кодування. Місткість каналу зв’язку.

 18. Перша та друга теореми Шеннона про кодування за наявності шумів.

 19. Методи збільшення надійності передачі інформації.

 20. Коди зі знаходженням та виправленням помилок.

 21. Класифікація кодів.

 22. Теорема Котельникова та її фізична інтерпретація. Подолання обмежень.

 1. ^ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ. УМОВА 1. Записати десяткове число A1 у системі числення з основою В1

 2. Записати десяткове число A2 у системі числення з основою B2.

 3. Записати десяткове число А3 у системі числення з основою B3.

 4. Записати десяткове число А4 у системі числення з основою B4.

 5. Побудувати оптимальний нерівномірний код Шеннона–Фано для передачі M повідомлень за допомогою четвіркового коду з алфавітом q, якщо повідомлення над виході з джерела з’являються з ймовірностями p(xi), з допомогою першої універсальної методики.

 6. Побудувати кодове дерево для завдання 5.

 7. Виконати завдання 5, використовуючи другу універсальну методику.

 8. Побудувати двійковий оптимальний нерівномірний код Хаффмена для повідомлень з ймовірностями за даними завдання 5.

 9. Розв’язати завдання 5 при умові, що q стане на одиницю більшим.

 10. Задати в табличній формі кодові комбінації блокового коду з постійною вагою W завдовжки N.

 11. Знайти ентропію дискретної випадкової величини Х, заданої розподілом P(xi) (значення P(xi) взяти з табл. 4.2 згідно з варіантом).

 12. Два статистично незалежних джерела А та В визначаються матрицею ймовірностей p(ai,bj) (див.п.4). Визначити часткову та загальну умовну ентропію, ентропію об'єднання, безумовну ентропію цих джерел, а також кількість інформації, що припадає на пару повідомлень ai,bi.
 1. ^ ВАРІАНТИ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ

Завдання 12№ вар.

p(ai,bj)

№ вар.

p(ai,bj)

1)

0,1

0,25

0,1

0,14

0,16

0,1

0,1

0,04

0,012)

0,1

0,24

0,1

0,14

0,17

0,1

0,1

0,04

0,013)

0,1

0,24

0,1

0,14

0,17

0,1

0,1

0,04

0,01
4)

0,2

0,2

0,04

0,14

0,17

0,1

0,1

0,04

0,01
5)

0,2

0,01

0,04

0,14

0,4

0,1

0,1

0

0,01
6)

0,2

0,01

0,04

0,14

0,3

0,1

0,1

0,1

0,01
7)

0,01

0,01

0,04

0,15

0,4

0,18

0,1

0,1

0,01
8)

0,01

0,01

0,04

0,1

0,45

0,18

0,1

0,1

0,01
9)

0,01

0,02

0,04

0,1

0,44

0,18

0,1

0,1

0,01
10)

0,01

0,02

0,04

0,1

0,33

0,19

0,11

0,1

0,1
11)

0,01

0,15

0,04

0,1

0,23

0,19

0,08

0,1

0,1
12)

0,01

0,15

0,24

0,1

0,03

0,19

0,08

0,1

0,1
13)

0,01

0,08

0,24

0,1

0,03

0,19

0,15

0,1

0,1
14)

0,01

0,08

0,24

0,1

0,04

0,18

0,15

0,1

0,1
15)

0,01

0,08

0,23

0,1

0,05

0,18

0,15

0,1

0,1
16)

0,02

0,07

0,23

0,1

0,05

0,18

0,15

0,1

0,1
17)

0,02

0,07

0

0,29

0,05

0,18

0,15

0

0,24
18)

0,02

0,07

0,1

0,29

0,05

0,08

0,15

0

0,24
19)

0,02

0,07

0,14

0,15

0,15

0,08

0,15

0

0,24
20)

0,02

0,03

0,14

0,15

0,15

0,12

0,15

0

0,24
21)

0

0,03

0,14

0,15

0

0,12

0,15

0,41

0
22)

0,17

0,03

0

0,15

0

0,12

0

0,41

0,12
23)

0,12

0

0,1

0,15

0,03

0,12

0,05

0,31

0,12
24)

0,17

0

0,1

0,15

0,03

0,12

0

0,31

0,12
25)

0,12

0

0,07

0,15

0,06

0,12

0,05

0,31

0,12
26)

0,12

0,05

0,07

0,15

0,01

0,12

0,05

0,31

0,12
27)

0

0,21

0

0,23

0

0,25

0

0,31

0

Таблиця 4.1 – Завдання 1-4


Вар.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

А1

192

168

200

58

68

79

103

258

651

152

144

140

132

253

81

В1

16

9

14

2

2

3

8

16

16

8

4

16

8

8

3

А2

23

48

623

402

216

219

220

380

164

150

132

89

589

32

56

В3

5

3

6

11

16

9

11

14

14

12

13

9

16

4

6

А3

301

305

402

87

86

84

95

32

61

62

86

84

91

62

59

В3

2

16

4

8

4

8

3

4

5

16

2

2

5

11

9

A4

100

144

135

156

142

500

300

200

256

128

64

31

37

381

508

В4

8

5

2

14

11

16

16

8

3

3

15

4

6

16

16

Таблиця 4.1 – Завдання 1-4(продовження)

Вар.

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

А1

192

168

200

58

68

79

103

258

651

152

144

140

В1

3

11

12

4

5

6

7

9

11

12

12

9

А2

232

48

623

402

216

219

220

380

164

150

132

89

В3

4

8

11

13

14

7

6

5

9

8

9

3

А3

301

305

402

87

86

84

95

32

61

62

86

84

В3

5

6

4

6

7

8

5

7

3

4

3

7

A4

100

144

135

156

142

500

300

200

256

128

64

31

В4

3

4

5

6

7

12

13

9

7

6

5

4Таблиця 4.2 – Завдання 5 – 6 – 7


Вар.

M

q

P(x1)

P(x2)

P(x3)

P(x4)

P(x5)

P(x6)

P(x7)

P(x8)

P(x9)

P(x10)

1

10

4

0.22

0.1

0.11

0.05

0.08

0.32

0.06

0.03

0.01

0.02

2

9

4

0.21

0.11

0.13

0.1

0.2

0.11

0.04

0.06

0.043

8

4

0.20

0.12

0.05

0.13

0.14

0.15

0.1

0.11

4

10

3

0.19

0.13

0.09

0.1

0.11

0.14

0.03

0.1

0.04

0.07

5

9

3

0.18

0.14

0.4

0.11

0.01

0.03

0.04

0.04

0.056

8

3

0.17

0.15

0.1

0.03

0.15

0.3

0.02

0.08

7

10

5

0,36

0,18

0,19

0,04

0,05

0,05

0,012

0,05

0,05

0,018

8

9

5

0,3

0,15

0,16

0,06

0,16

0,1

0,05

0,01

0,019

8

5

0,11

0,09

0,08

0,15

0,06

0,16

0,13

0,22

10

10

4

0,06

0,08

0,3

0,12

0,14

0,09

0,03

0,06

0,08

0,04

11

9

4

0,15

0,35

0,01

0,06

0,11

0,15

0,07

0,02

0,0812

8

4

0,08

0,076

0,4

0,032

0,25

0,06

0,05

0,052

13

10

3

0,22

0,1

0,05

0,015

0,008

0,25

0,15

0,1

0,05

0,057

14

9

3

0,05

0,09

0,04

0,08

0,07

0,15

0,36

0,15

0,0115

8

3

0,05

0,2

0,1

0,3

0,15

0,13

0,025

0,045

16

10

4

0,2

0,11

0,3

0,2

0,02

0,03

0,05

0,01

0,06

0,02

17

9

4

0,31

0,106

0,2

0,14

0,03

0,12

0,06

0,02

0,01418

8

4

0,39

0,1

0,04

0,16

0,09

0,08

0,13

0,01

19

10

3

0,2

0,01

0,16

0,4

0,02

0,03

0,08

0,01

0,07

0,02

20

9

3

0,31

0,2

0,1

0,05

0,04

0,08

0,03

0,01

0,1821

8

3

0,39

0,2

0,1

0,05

0,09

0,08

0,08

0,01

22

10

5

0,25

0,11

0,15

0,15

0,02

0,02

0,06

0,03

0,18

0,03

23

9

5

0,29

0,2

0,04

0,05

0,11

0,08

0,13

0,01

0,0924

8

5

0,27

0,2

0,2

0,15

0,03

0,08

0,06

0,01

25

10

4

0,31

0,006

0,15

0,1

0,12

0,02

0,03

0,03

0,104

0,13

26

9

4

0,29

0,2

0,04

0,06

0,09

0,08

0,149

0,01

0,08127

8

4

0,26

0,19

0,1

0,15

0,15

0,08

0,058

0,012


Таблиця 4.3 – Завдання 8-9-10


Вар.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

W

2

3

4

5

2

3

6

5

3

2

4

3

6

7

2

N

6

5

8

9

7

5

8

8

4

6

5

5

8

8

4

Таблиця 4.3 – Завдання 8-9-10 (продовження)

Вар.

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

W

2

3

4

3

2

3

6

5

3

2

4

3

N

7

8

9

6

8

9

9

7

6

8

7

9
 1. ^ ПРИКЛАДИ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ

  1   2

Схожі:

Загальні методичні вказівки щодо виконання та оформлення контрольної роботи icon1 загальні методичні вказівки щодо виконання та оформлення контрольної роботи
Завдання до теоретичної частини контрольної роботи ( першого одз). Теоретичні питання 10
Загальні методичні вказівки щодо виконання та оформлення контрольної роботи iconЗп-11 Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення контрольної роботи
Одночасно зі студентом проводиться індивідуальна консультація, на якій викладач з'ясовує ступінь підготовленості студента щодо написання...
Загальні методичні вказівки щодо виконання та оформлення контрольної роботи iconМетодичні вказівки до виконання розділів домашньої контрольної роботи 7 1 Загальні положення 7
Методичні вказівки до виконання домашньої контрольної роботи за темою «Використання ос windows та прикладних програм ms office» з...
Загальні методичні вказівки щодо виконання та оформлення контрольної роботи iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни " фінанси підприємств " для студентів економічного факультету
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з напрямів 030508 – «Фінанси І кредит», 030509 «Облік І аудит», 030504 – «Економіка...
Загальні методичні вказівки щодо виконання та оформлення контрольної роботи iconМетодичні рекомендації студентам-заочникам щодо виконання контрольної роботи з дисципліни
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Маркетинг” для студентів заочної форми навчання з напряму...
Загальні методичні вказівки щодо виконання та оформлення контрольної роботи iconМетодичні рекомендації щодо виконання та оформлення контрольної роботи
Тематика контрольних робіт відповідає навчальній програмі з дисципліни. Тема контрольної роботи вибирається студентом за таблицею...
Загальні методичні вказівки щодо виконання та оформлення контрольної роботи iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни аудит у зарубіжних країнах
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Аудит у зарубіжних країнах” для студентів заочної форми...
Загальні методичні вказівки щодо виконання та оформлення контрольної роботи iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни " Технологічна оснастка" для студентів спеціальності 090202
Вміщують робочу програму, контрольні питання для перевірки знань, методичні вказівки до виконання контрольної роботи та приклад її...
Загальні методичні вказівки щодо виконання та оформлення контрольної роботи iconМетодичні вказівки для виконання контрольної роботи студентами 5 курсу обліково-фінансового факультету заочної форми навчання
Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни «Фінансовий облік у галузях народного господарства» підготували
Загальні методичні вказівки щодо виконання та оформлення контрольної роботи iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної д и сципліни „логістика для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „Логістика” для студентів заочної форми навчання зі...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи