Методичні вказівки з організації І проведення державних екзаменів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» icon

Методичні вказівки з організації І проведення державних екзаменів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
НазваМетодичні вказівки з організації І проведення державних екзаменів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
Сторінка1/4
Дата29.06.2012
Розмір0.62 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Харківська національна академія міського господарства


Методичні вказівки

з організації і проведення державних екзаменів

освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

на здобуття кваліфікації «бакалавр з туризму»

(напряму підготовки 6.050400 - „Туризм” спеціальності „Туризм”;

напряму підготовки бакалаврів 6.020107 - „Туризм”

галузі знань 0201 - „Культура” )


Харків – ХНАМГ – 2007

Методичні вказівки з організації державних екзаменів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» на здобуття кваліфікації бакалавр з туризму (напряму підготовки 6.050400 - „Туризм” спеціальності „Туризм”; напряму підготовки бакалаврів 6.020107 - „Туризм” галузі знань 0201 - „Культура” ). Укл.: Писаревський І.М., Александрова С. А. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 62 с.


Укладачі: І.М. Писаревський,

С.А.Александрова.


Рецензент: проф., к.екон.н. Чебанова Н.В.


Затверджено на засіданні кафедри туризму і готельного господарства, протокол № 4 від 29.11.2007


ЗмістВступ………………………………………………………………………...

4^ ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ..

6ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ…………………………….……………………………………...


7Програма КВАЛІФІКАЦІЙНОГО комплексного державного ЕКЗАМЕНУ……………………………..………………….


8Перелік питань для підготовки до КВАЛІФІКАЦІЙНОГО комплексного державного ЕКЗАМЕНУ………………………….


17ОЦІнювання результатів КВАЛІФІКАЦІЙНОГО комплексного державного ЕКЗАМЕНУ………………………….


47СПИСОК літературИ……………………………………………………...

49


Вступ


Державна атестація студента здійснюється після завершення ним навчання у вищому закладі освіти на певному освітньо-кваліфікаційному рівні.


Бакалавр - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула базову вищу освіту, фундаментальні й спеціальні уміння та знання щодо узагальненого об'єкта праці (діяльності), достатні для виконання завдань і обов'язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.


Проводиться державна атестація студента з метою визначення фактичної відповідності рівня освітньої (кваліфікаційної) підготовки вимогам освітньої (кваліфікаційної) характеристики.


До складання державного екзамену, що проводиться на відкритому засіданні державної комісії допускаються студенти, які виконали всі вимоги навчального плану.


Державний екзамен проводиться як комплексна перевірка знань студентів з таких навчальних дисциплін:


1. Технологія туристської діяльності.

2. Технологія ресторанної справи.

3. Технологія готельної справи.

4. Організація туризму.

5. Організація рекреаційних послуг.

6. Організація послуг харчування.

7. Організація екскурсійних послуг.

8. Організація транспортних послуг.

9. Організація анімаційних послуг в туризмі

10. Економіка і ціноутворення на підприємствах туристської індустрії.

11. Бухгалтерський облік туристської діяльності.

12. Маркетинг туристської індустрії.

13. Менеджмент туристської індустрії.

14. Аналіз діяльності підприємств туризму.


Методичні рекомендації розроблені відповідно до вимог галузевих стандартів вищої освіти з підготовки фахівців рівня «бакалавр» професійного напряму «Туризм» і мають на меті надання допомоги студентам при підготовці до державного кваліфікаційного екзамену.

^ ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ


Комплексний кваліфікаційний державний екзамен освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» складається з двох етапів. Перший етап включає тестову перевірку знань, другий передбачає письмове вирішення комплексного ситуаційного завдання з зазначених у вступі дисциплін.

На першому етапі здійснюють письмове тестування протягом однієї астрономічної години (60 хвилин). Студенти отримують індивідуальні стандартизовані бланки для оцінювання відповідей (Додаток А) і бланки з тестовими завданнями (60 тестів). Викладач пояснює порядок заповнення бланку оцінювання, на якому студенти зазначають групу, прізвище, ініціали, варіант, дату проведення тестування.

Надалі студенти працюють над розв’язанням тестів, проставляючи номер обраної відповіді на кожне з тестових завдань до відповідної клітини поруч з номером запитання.

Тестові завдання закритої форми складаються з двох компонентів:

а) запитальної (змістовної) частини;

б) 3-4 відповідей (тільки одна з яких є правильною).

За 15 хвилин до закінчення етапу тестування екзаменатор робить відповідне повідомлення, наприкінці якого бланк оцінювання здають Комісії разом з бланками тесту.

Після цього кожному студенту видають комплексне ситуаційне завдання і декілька аркушів формату А4. Останні підписує студент– зазначає групу, прізвище, ініціали, номер завдання. Тривалість розв’язання останнього - 4 години.

Структура завдання:

 1. характеристика ситуації (вихідні умови);

 2. інформаційне забезпечення;

3) завдання.

По закінченні 4 годин аркуші з розв’язанням і чернетки здають Комісії.

Після перевірки робот державна комісія на закритому засіданні відкритим голосуванням приймає рішення про оцінювання знань, виявлених студентами при складанні державного екзамену.

Результати складання державного екзамену визначають оцінками «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно» і оголошують у день їх проведення після оформлення протоколу засідання державної комісії.

Студент, який успішно склав державні екзамени, рішенням державної комісії допускається до дипломного проектування.

У разі якщо студент не пройшов державної атестації його відраховують з вищого навчального закладу. Йому видають диплом про неповну вищу освіту.


^ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ


1. Реєстрація учасників державного кваліфікаційного екзамену починається за 30 хвилин до його початку, запізнення є неприпустимими.

2. Студенти до початку державного кваліфікаційного екзамену мають надати секретарю Комісії залікову книжку.

3. Під час екзамену забороняється:

– використовувати будь-яку літературу, записи, мобільні телефони;

– підказувати, говорити, надавати консультації студентами один одному;

– консультуватися з членами державної екзаменаційної комісії;

– виходити з аудиторії з будь-якими робочими аркушами.

У разі недотримання перелічених вище вимог студент буде видалений з аудиторії без попередження й права продовження складання екзамену.

Неприпустимим є продовження роботи над завданням після оголошення про її закінчення.


^ Програма КВАЛІФІКАЦІЙНОГО комплексного державного ЕКЗАМЕНУ


Програма державного комплексного кваліфікаційного екзамену складена згідно з галузевим стандартом вищої освіти «Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра напряму підготовки «Туризм».


Програма дисципліни «Технологія туристської діяльності» розкривається в таких темах:


1. Туризм, як сфера діяльності: фактори, що впливають на розвиток туризму; класифікація туризму; форми й види туристської діяльності; система управління і регулювання туристської діяльності.

2. Уніфіковані технології туристських послуг.

3. Основні технологічні процеси туристської діяльності: виробництво, реалізація, споживання туристських послуг.

4. Основні, обслуговуючі й допоміжні технологічні цикли процесу виробництва туристських послуг.

5. Автоматизація технологічних процесів туристських послуг.

6. Інформаційні технології створення туристичного продукту.

7. Допоміжний технологічний процес туристської діяльності.

8. Технологічні цикли комерційної діяльності.

9. Туроператорська діяльність.

10. Основні, обслуговуючі та допоміжні технологічні цикли процесу реалізації туристських послуг.

11. Турагентська діяльність. Споживання туристських послуг. Обслуговуючий технологічний процес туристської діяльності. Технологічні цикли партнерських відносин.

Програма дисципліни «Технологія ресторанної справи» розкривається в таких темах:


1. Технологія обслуговування за типом “кейтеринг”.

2. Уніфіковані технології ресторанних послуг.

3. Автоматизація технологічних процесів ресторанних послуг.

4. Соціально-економічне значення ресторанних послуг.

5. Типологія підприємств харчування.

6. Особливості технологічного процесу надання послуг харчування: мешканцям готельних комплексів; туристам у мобільних засобах розміщення; учасникам конгресного туризму.

7. Технологічний процес виробництва ресторанних послуг.


Програма дисципліни «Технологія готельної справи» розкривається в таких темах:


1. Технологія сфери послуг: визначення, зміст, види і структура.

2. Концепції технології гостинності.

3. Види і зміст технологій.

4. Технологія гостинності.

5. Структура і зміст технологічного процесу приймання і розміщення в готельному підприємстві.

6. Уніфіковані технології готельних послуг.

7. Автоматизація технологічних процесів.

8. Структура технології готельного обслуговування.

9. Структура технологічних процесів експлуатації приміщень житлового поверху.

10. Планувальна організація технологічних процесів у готельному підприємстві.

11. Основні принципи організації туризму.

12. Класифікація ринків міжнародного туризму.

13. Сегментація ринку туристських послуг.

14. Організація туризму Європейського регіону.

15. Індустрія туризму Американського регіону.

16. Соціально-економічні умови розвитку Близько-Східного й Африканського регіонів.

17. Туристські ринки Південно-Азіатського й Азіатсько-Тихоокеанського регіонів.

18. Умови формування туристського ринку України.


Програма дисципліни «Організація рекреаційних послуг» розкривається в таких темах:


1. Туристська послуга, як найбільша складова сфери послуг.

2. Сегменти сфери туристських послуг.

3. Організація послуг розміщення.

4. Організація основного функціонального процесу в готельному підприємстві.

5. Туристські категорії послуг харчування.

6. Організація рекреаційних послуг.

7. Організація спортивно-оздоровчих послуг. Організація видовищно-розважальних послуг.

8. Організація інформаційно-пізнавальних послуг.

9. Організація торгово-побутових послуг.

10. Організація послуг бізнес-турів.

11. Нормативи якості туристських послуг.

12. Нормативні вимоги до якості послуг.

13. Культура обслуговування та якість послуг.

14. Комп’ютерні технології в сфері туристських послуг.


Програма дисципліни «Організація послуг харчування» розкривається в таких темах:


1. Розвиток теорії та практики організації послуг харчування.

2. Типологія елементів обслуговування.

3. Проектування послуг харчування й моделювання процесу надання послуг харчування різним категоріям споживачів.

4. Стандартизація та сертифікація послуг харчування.


Програма дисципліни «Організація екскурсійних послуг» розкривається в таких темах:


1. Методика підготовки екскурсій.

2. Методика та техніка проведення екскурсій.

3. Особливості проведення різних видів екскурсій.

4. Організація екскурсійної роботи.

5. Особливості проведення екскурсій в музеях.

6. Методичне забезпечення екскурсії.

7. Історія екскурсійної справи.

8. Туристсько-екскурсійні організації.

9. Класифікація екскурсій.

10. Професійна майстерність екскурсовода.

11. Організаційно-правова та нормативно-технічна документація, що регулює роботу підприємств харчування.


Програма дисципліни «Організація транспортних послуг» розкривається в таких темах:


1. Історичні аспекти розвитку індустрії транспортних подорожей.

2. Організація послуг залізничного транспорту.

3. Організація подорожей з використанням автотранспорту.

4. Організація водних подорожей.

5. Організація авіаподорожей.

6. Принципи формування туристських маршрутів з різними засобами пересування.

7. Принципи формування бізнес-плану туристської фірми з реалізації транспортних подорожей.

8. Основні підходи та принципи забезпечення реклами транспортних подорожей.


Програма дисципліни «Організація анімаційних послуг в туризмі» розкривається в таких темах:


1. Поняття анімації туристської діяльності, її мета, завдання, роль у підвищенні ефективності туристської діяльності.

2. Облік соціально-економічних і соціально-психологічних факторів формування та розширення інтересів і підвищення попиту на послуги туранімації.

3. Специфіка анімації окремих типів і видів туризму: в’їзного, виїзного, внутрішнього, самодіяльного, дитячого, сімейного, оздоровчого, спортивного, пізнавального, релігійного тощо.

4. Основні види анімаційних послуг.

5. Спортивна анімація (ігри, турніри, чемпіонати).

6. Розважальна анімація (дискотеки, шоу-програми, карнавали).

7. Бізнес-анімація (ярмарки, конференції, презентації тощо).

8. Анімаційні послуги тематичних парків.

9. Анімація відпочинку туристів у туристських комплексах.


Програма дисципліни «Економіка та ціноутворення на підприємствах туристської індустрії» розкривається в таких темах:


1. Формування ціни продажу туру.

2. Економічний механізм діяльності підприємств туризму.

3. Інвестиційна політика туристичної фірми.

4. Капітал, активи та фінансові ресурси турфірми.

5. Виробничо-технічний потенціал турфірми.

6. Стратегія розвитку турфірми.

7. Виробництво, якість і конкурентоспроможність туристських послуг.

8. Маржінальний дохід, прибутковість і рентабельність вітчизняних турпідприємств.

9. Цінова політика турфірми.

10. Вартість туристського обслуговування та ціни турпродукту.

11. Механізм регулювання цін на туристичні послуги.

12. Планування діяльності турфірми.

13. Фінансова політика турфірми.

14. Економічна сутність, об’єктивна основа, роль і функції ціни на товари і послуги; система класифікації цін на товари і послуги споживчого ринку.

15. Принципи і методи регулювання цін та особливості сучасної цінової політики в Україні.

16. Структура ринкової ціни на послуги туристських підприємств.

17. Механізм формування ринкових цін на послуги, особливості калькулювання цін з використанням ПЕОМ.

18. Формування ціни відповідно до дії закону попиту та пропозиції.

19. Практика формування ціни на послуги туристської індустрії.

20. Цінова політика підприємств туризму.


Програма дисципліни «Бухгалтерський облік туристської діяльності» розкривається в таких темах:


1. Бухгалтерський облік, його сутність і основи організації.

2. Предмет і метод бухгалтерського обліку.

3. Облік господарських процесів.

4. Види бухгалтерської звітності.

5. Предмет і метод бухгалтерського обліку. Форми бухгалтерського обліку.

6. Порядок складання звітності.

7. Організація бухгалтерського обліку.

8. Фінансовий облік необоротних активів.

9. Фінансовий облік оборотних активів.

10. Фінансовий облік капіталу і зобов’язань.

11. Формування фінансової звітності.

12. Облік діяльності туроператора.

13. Облік діяльності турагента.

14. Облік діяльності інших суб’єктів, що надають турпослуги (розміщення, харчування, екскурсійні, розважальні та інші).


Програма дисципліни «Маркетинг туристської індустрії» розкривається в таких темах:


1. Маркетингова цінова політика. Методи маркетингового ціноутворення в туризмі.

2. Методи і нормативна основа реклами туристичного продукту.

3. Тактичні рішення щодо реклами.

4. Нерекламні методи просування.

5. Стимулювання продажу і пропаганда туристичного продукту. Каталог туроператора.

6. Просування туристичного продукту.

7. Просування та реклама в туризмі.

8. Виставки та ярмарки.

9. Організація, як функція управління.

10. Стимулювання збуту. Особистий продаж у комплексі маркетингових комунікацій.

11. Управління каналами розподілу.


Програма дисципліни «Менеджмент туристської індустрії» розкривається в таких темах:


1. Розподіл і кооперація праці.

2. Проектування робіт і нормування праці за операціями.

3. Робоче середовище й умови праці, режим роботи.

4. Загальний менеджмент якості.

5. Інструменти контролю якості.

6. Добір кадрів, наймання персоналу. Організаційно-розпорядчі документи.

7. Психологічний аналіз особи працівника.

8. Вивільнення персоналу, плинність кадрів.

9. Ділові зустрічі, переговори. Раціоналізація телефонних контактів.

10. Час, як ресурс.

11. Планування особистої праці, організація робочого місця.

12. Підготовка до розробки управлінського рішення.

13. Розробка управлінського рішення.

14. Ділові зустрічі, переговори. Раціоналізація телефонних контактів.

15. Організація та проведення нарад і зборів.


Програма дисципліни «Аналіз діяльності підприємств туризму» розкривається в таких темах:


1. Аналіз прибутку і рентабельності.

2. Аналіз виробництва продукції, робіт і послуг.

3. Аналіз витрат на виробництво, собівартості й реалізації продукції.

4. Аналіз фінансового стану підприємства.

5. Аналіз прибутку і рентабельності.

6. Аналіз виробництва продукції, робіт і послуг.

7.Предмет, об’єкт і завдання економічного аналізу.

8. Метод і методичні прийоми економічного аналізу.

9. Види аналізу та його інформаційне забезпечення.

10. Аналіз використання трудових ресурсів і витрат на оплату.

11. Аналіз довгострокових активів підприємства.

12. Аналіз матеріальних ресурсів і ефективності їх використання.

13. Аналіз виробництва турпродукту.

14. Аналіз витрат на виробництво, собівартість і реалізацію турпродукту.

15. Аналіз прибутку і рентабельності турпідприємства.

16. Аналіз фінансового стану турпідприємства.

Перелік питань для підготовки до КВАЛІФІКАЦІЙНОГО комплексного державного ЕКЗАМЕНУ


Перелік питань з дисципліни «Технологія туристської діяльності»:


   1. Абревіатура фахових термінів в індустрії гостинності.

   2. Алгоритм розрахунків обсягів туристської діяльності.

   3. Вимоги до кадрового складу.

   4. Вимоги до службових приміщень.

   5. Внутрішні й зовнішні фактори, що впливають на розвиток туризму.

   6. Джерела інформації.

   7. Договори з клієнтами (договори на туристське обслуговування) .

   8. Договори з постачальниками та підрядчиками.

   9. Договори зі страховими компаніями.

   10. Договори між туристом і окремими суб`єктами туристської індустрії.

   11. Загальні положення Методики розрахунку обсягів туристської діяльності.

   12. Заклади розміщення туристів. Види готелів.

   13. Закон України Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України (21 січня 1994 року N 3857-XII) .

   14. Класи обслуговування.

   15. Класифікації туризму.

   16. Класифікація транспортних подорожей і транспортних засобів.

   17. Класифікація туристських підприємств.

   18. Концепція уніфікованих технологій туристських послуг.

   19. Міжнародне регулювання туристської діяльності. Роль і значення всесвітньої туристської організації (ВТО) .

   20. Міжнародні відносини України в сфері туризму.

   21. Міжнародні туристські організації.

   22. Організатори туризму.

   23. Організаційні вимоги, що висувають суб`єктам туристської діяльності.

   24. Організаційно-правове забезпечення туристичної індустрії в Україні.

   25. Організація туристського товарообігу і технологія партнерських відносин.

   26. Основи державної туристської політики.

   27. Основи етикету.

   28. Основні якості робітників служби сервісу .

   29. Правила оформлення візових документів для в'їзду в Україну.

   30. Правові основи договірних відносин. Агентський договір.

   31. Професійні стандарти робітників.

   32. Система ресторанного господарства .

   33. Туристський продукт і туристська послуга.

   34. Фактори, що впливають на поведінку покупця.

   35. Формування пакету турпослуг.

   36. Ціноутворення в туризмі.

   37. Чинники, що визначають появу нових технологій.

   38. Шкала потреб клієнтів.Перелік питань з дисципліни
  1   2   3   4

Схожі:

Методичні вказівки з організації І проведення державних екзаменів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» iconМетодичні вказівки з організації й проведення державних екзаменів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
Туризм” спеціальності „Готельне господарство”; напряму підготовки бакалаврів 140101 „Готельно-ресторанна справа” галузі знань 1401...
Методичні вказівки з організації І проведення державних екзаменів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» iconМетодичні вказівки з організації й проведення державних екзаменів освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
«спеціаліст» (для студентів 5 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 030601 «Менеджмент» галузі знань 0306 – «Менеджмент І адміністрування»)...
Методичні вказівки з організації І проведення державних екзаменів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» iconПриватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти»
До фахових вступних випробувань для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» допускаються фахівці освітньо-кваліфікаційного...
Методичні вказівки з організації І проведення державних екзаменів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» iconСпеціаліста на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
Метою проведення фахового вступного випробування на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки спеціаліста на базі освітньо-кваліфікаційного...
Методичні вказівки з організації І проведення державних екзаменів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» iconСпеціаліста на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
Метою проведення фахового вступного випробування на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки спеціаліста на базі освітньо-кваліфікаційного...
Методичні вказівки з організації І проведення державних екзаменів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» iconМагістра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
Метою проведення фахового вступного випробування на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістра на базі освітньо-кваліфікаційного...
Методичні вказівки з організації І проведення державних екзаменів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» iconМагістра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
Метою проведення фахового вступного випробування на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістра на базі освітньо-кваліфікаційного...
Методичні вказівки з організації І проведення державних екзаменів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Програма державних екзаменів на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за фахом (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу...
Методичні вказівки з організації І проведення державних екзаменів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» iconПрограма вступного фахового випробування з дошкільної педагогіки та фахових методик При вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»
Типових навчальних програм підготовки фахівців дошкільної освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» і спрямована на виявлення...
Методичні вказівки з організації І проведення державних екзаменів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» iconПрограма вступного фахового випробування з дошкільної педагогіки та фахових вметодик При вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»
Типових навчальних програм підготовки фахівців дошкільної освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» і спрямована на виявлення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи