Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Скачати 322.33 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Дата29.06.2012
Розмір322.33 Kb.
ТипДокументи

Додаток A


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Національний університет “Львівська політехніка”


ПОЛОЖЕННЯ


про порядок відбору на навчання студентів та аспірантів, стажування наукових і науково-педагогічних працівників

Національного університету «Львівська політехніка»

у провідних вищих навчальних закладах

та наукових установах за кордономПоложення

введено в дію наказом

Національного університету

«Львівська політехніка»

№ 58-10 від 09.04.2012 р.,
Львів-2012

1. Загальні засади  1. Положення про порядок відбору на навчання студентів та аспірантів, стажування наукових і науково-педагогічних працівників Національного університету «Львівська політехніка» у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном (далі – Положення) розроблено згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 411 від 13 квітня 2011 р., наказами МОНмолодьспорт України № 313, 314, 315 від 20 березня 2012 р., іншими нормативно-правовими актами України.
  1. Метою навчання та стажування є підвищення рівня теоретичної та практичної підготовки студентів, аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників, проведення авторських досліджень з використанням сучасного обладнання і технологій, опанування новітніми унікальними методами, набуття досвіду провадження науково-дослідної і викладацької діяльності, забезпечення інформаційного обміну та розширення наукових контактів.
  1. Основними завданнями навчання та стажування є:

 • набуття знань у галузях науки, техніки та вищої освіти;

 • проведення фундаментальних та/або прикладних наукових досліджень;

 • набуття практичного досвіду з трансферу технологій та управління інноваційною діяльністю.  1. На навчання та стажування скеровують осіб, що мають високі досягнення у навчанні, наукові здобутки, проводять на високому науковому рівні фундаментальні та/або прикладні наукові дослідження та отримали рекомендацію Конкурсної комісії Університету з відбору на навчання студентів у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном (далі – Конкурсної комісії Університету) або науково-технічної ради Університету.
  1. Оголошення конкурсу з відбору на навчання студентів та аспірантів, стажування наукових і науково-педагогічних працівників Національного університету «Львівська політехніка» відбувається щороку за наказом Ректора, на підставі наказів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, що визначають порядок, умови і строки його проведення, з урахуванням переліку пріоритетних напрямів освіти і науки та переліку провідних вищих навчальних закладів та наукових установ за кордоном для навчання студентів та аспірантів, стажування наукових і науково-педагогічних працівників за кордоном.
  1. Кандидатури, рекомендовані Конкурсною комісією Університету та науково-технічною радою Університету подаються на розгляд Конкурсної комісії з відбору на навчання студентів і аспірантів та стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном Міністерства освіти і науки, молоді та спорту.
  1. Строк навчання студентів не повинен перевищувати двох років, аспірантів - одного року, а строк стажування наукових і науково-педагогічних працівників - шести місяців.
  1. З особами, які скеровуються на навчання або стажування, укладається договір про скерування їх на навчання або стажування до закордонного навчального закладу, наукової установи.
  1. Фінансування витрат, пов'язаних з навчанням та стажуванням, здійснюється за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті за відповідною бюджетною програмою.
 1. Вимоги до кандидатур на навчання та стажування  1. Студент, що претендує на проходження навчання у провідному вищому навчальному закладі за кордоном, повинен відповідати таким вимогам:

 • мати високі результати навчання за програмою підготовки бакалавра або магістра;

 • мати досягнення у студентській науково-дослідній роботі;

 • напрям підготовки (спеціальності) студента повинен відповідати переліку пріоритетних напрямів освіти і науки;

 • володіти англійською мовою або мовою країни, в якій передбачається проходження навчання, на необхідному рівні.
  1. Аспірант, що претендує на проходження навчання у провідному вищому навчальному закладі чи науковій установі за кордоном, повинен відповідати таким вимогам:

 • тематика наукового дослідження повинна відповідати переліку пріоритетних напрямів освіти і науки;

 • мати наукові статті, опубліковані у зарубіжних, міжнародних та вітчизняних фахових виданнях, патенти;

 • брати участь у зарубіжних, міжнародних та національних наукових і науково-практичних конференціях, симпозіумах;

 • володіти англійською мовою або мовою країни, в якій передбачається проходження стажування, на необхідному рівні.
  1. Науковий або науково-педагогічний працівник, що претендує на проходження стажування у провідному вищому навчальному закладі чи науковій установі за кордоном, повинен відповідати таким вимогам:

 • мати науковий ступінь кандидата наук та стаж наукової або науково-педагогічної роботи не менш як три роки;

 • тематика наукового дослідження повинна відповідати переліку пріоритетних напрямів освіти і науки;

 • мати стаж роботи в Львівській політехніці, не менш як один рік;

 • мати наукові статті, опубліковані у зарубіжних, міжнародних та вітчизняних фахових виданнях, патенти;

 • брати участь у зарубіжних, міжнародних та національних наукових і науково-практичних конференціях, симпозіумах;

 • володіти англійською мовою або мовою країни, в якій передбачається проходження стажування, на необхідному рівні.
 1. ^ Процедура проведення відбору на навчання та стажування в університетіВідбір студентів на навчання у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном здійснює Конкурсна комісія Університету.


Відбір аспірантів, наукових та науково-педагогічних працівників здійснює науково-технічна рада Університету. На засідання науково-технічної ради запрошується представник кафедри іноземних мов та відповідальний з питання навчання студентів та аспірантів, стажування наукових та науково-педагогічних працівників Університету у провідних вищих навчальних закладах за кордоном – проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв'язків проф. Рашкевич Ю.М.


  1. Процедура проведення відбору студентів на навчання.
   1. Студент подає на розгляд кафедри, яка рекомендуватиме його на навчання, такі документи:

 • заяву на ім’я Ректора (за формою, наведеною у додатку 1);

 • проект індивідуального плану навчання (додаток 3а);

 • довідку із деканату про поточний рейтинг студента;

 • у разі наявності сертифікату ТОEFL, IELTS, GRE, TEF, DELF, DALF тощо з оцінкою (кількістю балів, рівнем тощо) необхідно додати копію;

 • копію листа із підтвердженням попередньої домовленості із закордонним університетом щодо стажування претендента (оригінал або факс запрошення, договору, іншого підтверджувального документу). У разі відсутності зазначити термін його отримання (до «___» ___________ 20__ р.).
   1. Документи, зазначені у п. 3.1.1., а також витяг з протоколу засідання кафедри (додаток 4) з висновком про рекомендацію претендента на навчання, подаються на розгляд вченої ради навчально-наукового-інституту.
   1. Витяг з протоколу засідання вченої ради навчально-наукового інституту (додаток 5а) з висновком про рекомендацію претендента на навчання, витяг з протоколу засідання кафедри та документи, зазначені у п. 3.1.1 (також необхідно додати електронні версії усіх документів) подаються у Відділ міжнародних зв'язків Львівської політехніки та виносяться на розгляд Конкурсної комісії Університету.
   1. На засідання Конкурсної комісії Університету представляються також результати тестування знань з іноземної мови, які проводяться комісією у складі представників кафедри іноземних мов та/або прикладної лінгвістики. Дату тестування визначає Відділ міжнародних зв’язків.
   1. Комісія розглядає та аналізує подані документи. За результатами розгляду зазначених документів Комісія приймає рішення щодо доцільності рекомендації студента на навчання за кордоном Конкурсній комісії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.
   1. Відповідальна особа Відділу міжнародних зв'язків подає Конкурсної комісії з відбору на навчання студентів і аспірантів та стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном Міністерства освіти і науки, молоді та спорту такі документи осіб, що претендують на проходження стажування:

 • лист-рекомендацію за підписом Ректора (додаток 6);

 • витяг з протоколу засідання Конкурсної комісії Університету (додаток 7а);

 • виписку з особової справи претендента (додаток 8);

 • копії документів, зазначених у пункті 3.1.1. цього Положення., а також витяги з протоколу засідання кафедри та вченої ради навчально-наукового інституту.
  1. Процедура проведення відбору аспірантів на навчання, наукових та науково-педагогічних працівників на проходження стажування.
   1. Претендент подає на розгляд кафедри такі документи:

 • заяву на ім’я Ректора (за формою, наведеною у додатку 1);

 • довідку про результати навчання та провадження науково-дослідної діяльності аспіранта (додаток 2а) або про результати провадження науково-дослідної (науково-технічної) та/або науково-педагогічної діяльності наукового/науково-педагогічного працівника (додаток 2б);

 • проект індивідуального плану навчання або стажування, який повинен містити інформацію про мету, завдання, доцільність та строк навчання або стажування, види запланованої наукової роботи, очікувані результати, а також пропозиції щодо продовження проведення досліджень або впровадження їх результатів (додаток 3б).

 • у разі наявності сертифікату ТОEFL, IELTS, GRE, TEF, DELF, DALF тощо з оцінкою (кількістю балів, рівнем тощо) необхідно додати копію;

 • копію листа із підтвердженням попередньої домовленості із закордонним університетом щодо навчання або стажування претендента (оригінал або факс запрошення, договору, іншого підтверджувального документу). У разі відсутності зазначити термін його отримання (до «___» ___________ 20__ р.).
   1. Документи, зазначені у п. 3.2.1., а також витяг з протоколу засідання кафедри з висновком про рекомендацію претендента на навчання або стажування (додаток 4) подаються на розгляд вченої ради навчально-наукового-інституту.
   1. Витяг з протоколу засідання вченої ради навчально-наукового інституту з рекомендацією претендента на навчання або стажування (додаток 5б) та комплект документів, зазначений у п.3.2.1, разом з витягом із протоколу засідання кафедри (також необхідно додати електронні версії усіх документів), подаються вченому секретареві науково-дослідної частини та виносяться на розгляд науково-технічної ради Університету.
   1. Науково-технічна рада розглядає та аналізує подані документи. За результатами розгляду зазначених документів приймається рішення щодо доцільності рекомендації претендента на навчання або стажування Конкурсній комісії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту.
   1. На розгляд Конкурсної комісії з відбору на навчання студентів і аспірантів та стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном Міністерства освіти і науки, молоді та спорту подаються такі документи:

 • лист-рекомендацію за підписом Ректора (додаток 6);

 • витяги з протоколу засідання науково-технічної ради університету (додаток 7б), та копії витягів з протоколів вченої ради інституту та кафедри;

 • виписку з особової справи претендента (додатки 9,10);

 • копії документів, зазначених у пункті 3.2.1. цього Положення.
 1. Звітність за результатами навчання та стажування
  1. Особа, що перебуває на навчанні або стажуванні, зобов'язана подавати в Університет до 15 числа кожного місяця проміжний звіт про результати навчання або стажування. Форми звіту для аспірантів подано у додатку 11, для наукових та науково-педагогічних працівників у додатку 12.

  2. Студент, що пройшов навчання, зобов'язаний подати після його завершення (упродовж місяця) у письмовій формі довідку про результати навчання (додаток 13), який розглядається на засіданні кафедри та вченій раді навчально-наукового інституту і затверджується Конкурсною комісією Університету.

  3. Аспірант, що пройшов навчання, науковий або науково-педагогічний працівник, що пройшов стажування, зобов'язаний подати після його завершення (упродовж місяця) у письмовій формі звіт про результати навчання (додаток 14) або стажування (додаток 15) , який розглядається на засіданні кафедри та вченій раді навчально-наукового інституту і затверджується науково-технічною радою Університету.


Додаток 1


Ректорові

Національного університету

«Львівська політехніка»

проф. Бобалу Ю.Я.

студента (аспіранта, наукового чи науково-педагогічного працівника)

кафедри_______________________________

(назва кафедри)

_____________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)


З А Я В А


Прошу Вас розглянути можливість скерувати мене на навчання (стажування1) в _________________ (навчальний заклад, країна) за рахунок коштів державного бюджету.


До заяви додаю: супровідні документи та витяг з протоколу вченої ради інституту з висновком про рекомендацію на навчання(стажування)


^ Кошторис витрат на навчання(стажування)


^ Прізвище, ім'я, по-батькові

Назва вищого навчального закладу України

Назва країни та вищого навчального закладу, де буде проходити

навчання(стажування)

^ Термін навчання (стажування)

Сума витрат 2

всього, грн.

з них:

на проїзд

на медичне страхування

на навчання

на проживання та харчування

валюта

грн. 3

валюта

грн.

валюта

грн.

валюта

грн.


Дата Підпис

Додаток 2а

Довідка

про результати навчання та провадження науково-дослідної діяльності аспіранта

__________________________________________________________________

(прізвище ім'я та по батькові)

Зарахований до аспірантури

^ Вказати дату та номер наказу

Джерело фінансування навчання в аспірантурі
Інформація про складання кандидатських іспитів
Атестація
Наукова тематика дисертації та її відповідність переліку пріоритетних напрямів освіти і науки

^ Науковий напрям:

Наукова спеціальність:

Вказати тему кандидатської дисертації, дату затвердження, № протоколу:

Напрями наукових досліджень:

Наявність аналогічного наукового напряму в обраному закордонному університеті та її відповідність переліку пріоритетних напрямів освіти і науки

^ Вищий навчальний заклад або наукова установа за кордоном:

Напрями наукової діяльності:

Відповідність переліку пріоритетних напрямів освіти і науки:

Перелік основних науково-методичних та наукових праць за останні 5 років (зазначаються праці, які опубліковані у зарубіжних, міжнародних та вітчизняних фахових виданнях, патенти)
Інформація щодо участі в зарубіжних, міжнародних та національних наукових і науково-практичних конференціях, симпозіумах
Рівень володіння іноземними мовами

(вільне зі знанням спеціальної термінології, вільне володіння, володіння на середньому рівні, володіння на побутовому рівні), що підтверджується сертифікатом4 __________ (ТОEFL, IELTS, GRE, TEF, DELF, DALF тощо) з оцінкою (кількістю балів, рівнем тощо) ___________ (копія додається).

Наявність попередньої домовленості університету із закордонним університетом щодо навчання претендента

копія листа (запрошення, договору, іншого підтверджувального документу) додається (буде надіслано в термін до «___» ___________ 20__ р.)


Директор Інституту ______ (підпис) Прізвище та ініціали

(науковий ступінь, вчене звання)


Завідувач кафедри (підпис) Прізвище та ініціали

(науковий ступінь, вчене звання)


(дата) (підпис) Прізвище та ініціали претендента

Додаток 2б

Довідка

про результати провадження науково-дослідної (науково-технічної)

та/або науково-педагогічної діяльності

__________________________________________________________________

(прізвище ім'я та по батькові наукового/науково-педагогічного працівника)

Науковий ступінь
Вчене звання
Кафедра
Посада
Загальний стаж роботи
Інформація щодо роботи за останні три роки відповідно до записів в трудовій книжці
Перелік навчальних дисциплін, які викладає претендент
Напрям наукової та науково-педагогічної діяльності та її відповідність переліку пріоритетних напрямів освіти і науки

^ Науковий напрям:

Наукова спеціальність:

Напрям наукових досліджень:

Наявність відповідного напряму та наукової тематики в обраному закордонному університеті та її відповідність переліку пріоритетних напрямів освіти і науки

^ Вищий навчальний заклад або наукова установа за кордоном:

Напрями наукової діяльності:

Відповідність переліку пріоритетних напрямів освіти і науки:

Перелік основних науково-методичних та наукових праць за останні 5 років (зазначаються праці, які опубліковані у зарубіжних, міжнародних та вітчизняних фахових виданнях, патенти)
Інформація щодо участі в зарубіжних, міжнародних та національних наукових і науково-практичних конференціях, симпозіумах
Рівень володіння іноземними мовами

(вільне зі знанням спеціальної термінології, вільне володіння, володіння на середньому рівні, володіння на побутовому рівні), що підтверджується сертифікатом5 __________ (ТОEFL, IELTS, GRE, TEF, DELF, DALF тощо) з оцінкою (кількістю балів, рівнем тощо) ___________ (копія додається).

Наявність попередньої домовленості університету із закордонним університетом щодо стажування претендента

копія листа (запрошення, договору, іншого підтверджувального документу) додається (буде надіслано в термін до «___» ___________ 20__ р.)


Директор Інституту ______ (підпис) Прізвище та ініціали

(науковий ступінь, вчене звання)


Завідувач кафедри (підпис) Прізвище та ініціали

(науковий ступінь, вчене звання)


(дата) (підпис) Прізвище та ініціали претендента


Додаток 3а

ПРОЕКТ

індивідуального плану навчання студента


_______________________________________________________________

(прізвище ім'я та по батькові)


Навчальний заклад, з якого скеровується на навчання за кордон – Національний університет «Львівська політехніка»

Закордонний навчальний заклад, в якому проходитиме навчання

____________________________________________________________________

(країна, місто, назва навчального закладу)


Назва програми за кордоном


Строк навчання

Програма навчанняЗавідувач кафедри (підпис) Прізвище та ініціали

(науковий ступінь, вчене звання)


(дата) (підпис) Прізвище та ініціали претендента

Додаток 3б

ПРОЕКТ

індивідуального плану навчання

аспіранта (стажування наукового, науково-педагогічного працівника)


_______________________________________________________________

(прізвище ім'я та по батькові)


Навчальний заклад, з якого скеровується на навчання (стажування) за кордон – Національний університет «Львівська політехніка»

Закордонний навчальний заклад, в якому проходитиме навчання (стажування)____________________________________________________________________

(країна, місто, назва навчального закладу)


Науковий напрям та наукова спеціальність (за якою буде навчатися/стажуватися за кордоном)


Мета навчання (стажування)

Завдання навчання (стажування)

Доцільність навчання (стажування)

Строк навчання (стажування)

Запланована наукова робота, очікувані результати, а також пропозиції щодо продовження проведення досліджень або впровадження їх результатівЗавідувач кафедри (підпис) Прізвище та ініціали

(науковий ступінь, вчене звання)


(дата) (підпис) Прізвище та ініціали претендента

Додаток 4

В и т я г

з протоколу № ______ засідання кафедри

________________________ Інституту _________________

Національного університету «Львівська політехніка»

від ___________ 20__ р.


Присутні: ______


Слухали:


Про скерування ____________________________________ на навчання (стажування)

(прізвище, ім’я, по батькові)

в ______________ (навчальний заклад, країна)


Ухвалили:Клопотати перед вченою радою Інституту _______________ Національного університету «Львівська політехніка» скерувати (прізвище, ім’я, по батькові) на навчання (стажування) в ____________ (навчальний заклад, країна) з "____" __________ 20___ року по "____" __________ 20____ року за рахунок коштів державного бюджету.
Результати голосування:

За
Проти
Утримались


Завідувач кафедри (підпис) Прізвище та ініціали

(науковий ступінь, вчене звання)


Секретар (підпис) Прізвище та ініціали

Додаток 5а

В и т я г

з протоколу № ______ засідання вченої ради

Інституту _________________

Національного університету «Львівська політехніка»

від ___________ 20__ р.


Присутні: ______


Слухали:


Про скерування _________________________________________________ на навчання

(прізвище, ім’я, по батькові)

в ______________ (навчальний заклад, країна)


Ухвалили:


Клопотати перед Конкурсною комісією Національного університету «Львівська політехніка» з відбору на навчання студентів у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном скерувати (прізвище, ім’я, по батькові) на навчання в __________________(навчальний заклад, країна) з "____" __________ 20___ року по "____" __________ 20____ року за рахунок коштів державного бюджету.Результати голосування:

За
Проти
Утримались


Голова вченої ради Інституту (підпис) Прізвище та ініціали

(науковий ступінь, вчене звання)


Секретар (підпис) Прізвище та ініціали

Додаток 5б

В и т я г

з протоколу № ______ засідання вченої ради

Інституту _________________

Національного університету «Львівська політехніка»

від ___________ 20__ р.


Присутні: ______


Слухали:


Про скерування _____________________________________ на навчання (стажування)

(прізвище, ім’я, по батькові)

в ______________ (навчальний заклад, країна)


Ухвалили:


Клопотати перед науково-технічною радою Національного університету «Львівська політехніка» скерувати (прізвище, ім’я, по батькові) на навчання (стажування) в ____________ (навчальний заклад, країна) з "____" __________ 20___ року по "____" __________ 20____ року за рахунок коштів державного бюджету.Результати голосування:

За
Проти
Утримались


Голова вченої ради Інституту (підпис) Прізвище та ініціали

(науковий ступінь, вчене звання)


Секретар (підпис) Прізвище та ініціали

Додаток 6

Лист-рекомендація

конкурсній комісії з відбору на навчання студентів і аспірантів

та стажування наукових і науково-педагогічних працівників

у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту


Національний університет «Львівська політехніка» рекомендує як претендента на навчання(стажування) за кордоном__________________________________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові)

_________________________________________________________________________________

студента6 (аспіранта7, наукового або науково-педагогічного працівника8)

за навчальною програмою(науковим напрямом) _______________________________________

Претендент володіє іноземною мовою на _______________________ рівні (вільне зі знанням спеціальної термінології, вільне володіння, володіння на середньому рівні, володіння на побутовому рівні), що підтверджується сертифікатом9 __________ (ТОEFL, IELTS, GRE, TEF, DELF, DALF тощо) з оцінкою (кількістю балів, рівнем тощо) ___________ (копія додається).

Інформація щодо наявності попередньої домовленості із закордонним університетом щодо навчання (стажування) претендента: ___________________________________________

________________________________________________________________________________,

копія листа (запрошення, договору, іншого підтверджувального документу) додається (буде надіслано в термін до «___» ___________ 20__ р.).


Ректор

Національного університету

«Львівська політехніка»Ю.Я. Бобало


дата

М.П.

Додаток 7а


В и т я г

з протоколу № ______

засідання Конкурсної комісії Національного університету «Львівська політехніка»

з відбору на навчання студентів у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордономм. Львів

від ___________ 20__ р.


Членів комісії___________


Присутні_________Слухали:


Про рекомендацію як претендента на навчання за кордоном студента ____________________________________________,

(прізвище, ім’я, по-батькові)
Ухвалили:


Рекомендувати як претендента на навчання за кордоном студента ___________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові)


Результати голосування:


За
Проти
УтрималисьГолова

Конкурсної комісії

(науковий ступінь, вчене звання)Прізвище та ініціали


Секретар

Конкурсної комісії

(науковий ступінь, вчене звання)Прізвище та ініціали


Додаток 7б

В и т я г

з протоколу № ______ засідання науково-технічної ради

Національного університету «Львівська політехніка»


м. Львів

від ___________ 20__ р.


Членів ради___________


Присутні_________Слухали:


Про рекомендацію як претендента на навчання (стажування) за кордоном аспіранта (наукового, науково-педагогічного працівника) ___________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові)
Ухвалили:


Рекомендувати як претендента на навчання (стажування) за кордоном аспіранта (наукового, науково-педагогічного працівника) ___________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові)Результати голосування:


За
Проти
УтрималисьГолова науково-технічної ради

д.х.н., проф.З.Г. ПіхСекретар науково-технічної ради

к.т.н., доц.                                           


Ю.Й. Ятчишин

Додаток 8

Виписка

з особової справи студента

(претендента на навчання за кордоном)

який/яка навчається у Національному університеті «Львівська політехніка»


Прізвище, ім’я, по-батькові: ____________________________________________________

Зарахований на навчання наказом №_________ від__________

спеціальність__________________________________________________________________

Джерело фінансування навчання _________________________________________________

Інформація щодо результатів навчання (середній бал тощо) за програмою підготовки магістра(бакалавра)________________________________________

________________________________________________________________

Інформація щодо досягнень у студентській науково-дослідній роботі ________________________________________________________________

_______________________________________________________________


Ректор

Національного університету

«Львівська політехніка»

д.т.н., проф.Ю.Я. Бобало


Начальник відділу кадрів

Д.В. Кожуров

дата

М.П.

Додаток 9

Виписка

з особової справи аспіранта ___ року навчання

(претендента на навчання за кордоном)

який/яка навчається в Національному університеті «Львівська політехніка»


Прізвище, ім’я, по-батьковіЗарахований до аспірантури

^ Вказати дату та номер наказу
Джерело фінансування навчання в аспірантуріТема кандидатської дисертації

^ Вказати тему кандидатської дисертації, дату затвердження, № протоколу
Інформація про складання кандидатських іспитівАтестація

^ Вказати № протоколу, дату затвердження звіту за відповідний рік навчання
Перелік основних науково-методичних та наукових праць за останні 5 років (зазначаються праці, які опубліковані у зарубіжних, міжнародних та вітчизняних фахових виданнях, патенти)Інформація щодо участі в зарубіжних, міжнародних та національних наукових і науково-практичних конференціях, симпозіумах


^ Ректор

Національного університету

«Львівська політехніка»Ю.Я. Бобало


^ Проректор з наукової роботиЗ.Г. Піх


Завідувач докторантури та аспірантуриІ.О. Шишкіна

дата

М.П.

Додаток 10

Виписка

з особової справи наукового/науково-педагогічного працівника

(претендента на стажування за кордоном),

який/яка працює в Національному університеті «Львівська політехніка»Прізвище, ім’я, по-батькові
Науковий ступінь
Вчене звання
Кафедра
Посада
Інформація щодо роботи за останні три роки відповідно до записів в трудовій книжці
Перелік навчальних дисциплін, які викладає претендент
Тематика наукових досліджень
Перелік основних науково-методичних та наукових праць за останні 5 років (зазначаються праці, які опубліковані у зарубіжних, міжнародних та вітчизняних фахових виданнях, патенти)
Інформація щодо участі в зарубіжних, міжнародних та національних наукових і науково-практичних конференціях, симпозіумах^ Ректор

Національного університету

«Львівська політехніка»Ю.Я. Бобало
^ Проректор з наукової роботи


З.Г. ПіхНачальник відділу кадрівД.В. Кожуров


дата

М.П.

Додаток 11


Проміжний звіт про навчання

аспіранта Національного університету «Львівська політехніка»,


_____________________________________________,

(прізвище, ім’я та по-батькові)

_____________________________________________,

(рік навчання)


скерованого на навчання у _____________________________________________

(назва закордонного навчального закладу)


за період з ___________ 20___ до ___________ 20___


____________________________________________________________________

(науковий напрям та наукова спеціальність, за якою аспірант навчається за кордоном)


____________________________________________________________________

(наукова тема дослідження)Завдання

(необхідно вказати пункт плану навчання, узгодженого з приймаючою стороною)

Отримані результати

1.
2.
3.


Дата Підпис /____________________/


Додаток 12


^ Проміжний звіт про наукове стажування


_____________________________________________,

(прізвище, ім’я та по-батькові наукового/науково-педагогічного працівника)


_____________________________________________

(посада, кафедра)


Національного університету «Львівська політехніка»,


скерованого на наукове стажування у _____________________________________________

(назва закордонного навчального закладу)


за період з ___________ 20___ до ___________ 20___


____________________________________________________________________

(науковий напрям та наукова спеціальність,

за якою науковий/науково-педагогічний працівник стажується за кордоном)


____________________________________________________________________

(наукова тема дослідження)^ Завдання стажування (необхідно вказати

пункт плану наукового стажування, узгодженого з приймаючою стороною)

Отримані результати

1.
2.
3.


Дата Підпис /____________________/


Додаток 13


Довідка

про результати навчання


студента ___________________________________________________________________

(прізвище ім'я та по батькові)


Навчальний заклад, з якого скеровувався на навчання за кордон – ^ Національний університет «Львівська політехніка»


Закордонний навчальний заклад, в якому проходив навчання _________________________________________________________________________________

(країна, місто, назва навчального закладу)

Назва програми, за якою навчався за кордоном __________________________________


Результати навчання за кордоном: ____________________________________________


(дата) (підпис студента)


Додаток 14


Звіт

про результати навчання

аспіранта Національного університету «Львівська політехніка»,


_____________________________________________,

(прізвище, ім’я та по-батькові)

_____________________________________________,

(рік навчання)


що проходив навчання у __________________________________________ упродовж _______

(назва закордонного навчального закладу)


____________________________________________________________________

(науковий напрям та наукова спеціальність, за якою аспірант навчається за кордоном)


____________________________________________________________________

(наукова тема дослідження)Завдання

(необхідно вказати пункт плану навчання, узгодженого з приймаючою стороною)

Отримані результати

1.
2.
3.


Дата Підпис /____________________/


Додаток 15


^ Звіт

про результати стажування

_____________________________________________,

(прізвище, ім’я та по-батькові наукового/науково-педагогічного працівника)


_____________________________________________

(посада, кафедра)


Національного університету «Львівська політехніка»,


що проходив наукове стажування у _________________________________ упродовж _______

(назва закордонного навчального закладу)


____________________________________________________________________

(науковий напрям та наукова спеціальність,

за якою науковий/науково-педагогічний працівник стажувався за кордоном)


____________________________________________________________________

(наукова тема дослідження)^ Завдання стажування (необхідно вказати

пункт плану наукового стажування, узгодженого з приймаючою стороною)

Отримані результати

1.
2.
3.1 Аспіранти, наукові та науково-педагогічні працівники вказують науковий напрям та спеціальність, за якою планується проходження навчання (стажування)

2 Сформований кошторис витрат погоджується із бухгалтерією Університету (за довідками звертатись у к. 31 XIII корпусу).

3 Сума витрат у гривнях розраховується відповідно до курсу НБУ станом на момент подання заяви.

4 Вказати, у разі наявності

5 Вказати, у разі наявності

6 Студентам необхідно вказати курс навчання на даний час і строк закінчення навчання за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем; загальний термін навчання за даним освітньо-кваліфікаційним рівнем відповідно до затвердженого навчального плану; показники навчання на даному та попередньому освітньо-кваліфікаційному рівні (середній бал); спеціальність (напрям), за якою навчається студент, наявність аналогічної спеціальності в обраному закордонному університеті (університетах) та їх відповідність переліку пріоритетних напрямів освіти і науки

7 Аспірантам необхідно вказати рік навчання аспіранта на даний час; наукову тематику дисертації, наявність аналогічного наукового напряму в обраному закордонному університеті (університетах) та їх відповідність переліку пріоритетних напрямів освіти і науки

8 Науковим і науково-педагогічним працівникам необхідно вказати загальний стаж роботи і стаж роботи в Університеті після захисту дисертації; напрям наукової та науково-педагогічної діяльності, наявність відповідного напряму та наукової тематики в обраному закордонному університеті (університетах)

9 Вказати, у разі наявності

 Інформація про вивчені дисципліни та кількість годин на кожну з них, участь у наукових дослідженнях (назва, інформація про виконану особисто студентом роботу, отримані результати) тощо.

 Інформація про участь у наукових дослідженнях (назва та інформація про виконану особисто роботу, отримані результати) тощо.

 Інформація про участь у наукових дослідженнях (назва та інформація про виконану особисто роботу, отримані результати) тощо.

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи