А. В. Висоцький Програма практики студентів icon

А. В. Висоцький Програма практики студентів
НазваА. В. Висоцький Програма практики студентів
Дата29.06.2012
Розмір152 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки України

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова


Затверджено

на засіданні Вченої ради
Інституту української філології

Голова Вченої ради

_____________ А. В. Висоцький


Програма практики студентів


Напряму підготовки: 0302, 0303 Журналістика

спеціальності 6.030200, 7.030203 «Видавнича справа і редагування»

Інституту української філології


Київ – 2011


Укладачі:

Жадько В.О., доктор філософських наук, професор, академік Академії наук вищої освіти України, завідувач кафедри журналістики Інституту української філології

Харчук О.В., кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики Інституту української філології


Рецензенти:

Рогова П.І., кандидат історичних наук, директор ДНПБ імені В.О. Сухомлинського

Карпенко В.О., кандидат філологічних наук, зав. кафедри журналістики НВУРЛ «Україна».


Програма розглянута і затверджена на засіданні кафедри журналістики

Протокол № 2 від «26» вересня 2011 р.

Завідувач кафедри ________________ ^ Жадько В.О.


Програма розглянута і схвалена на засіданні ради Інституту української філології

Протокол № 2 від «26»жовтня 2011 р.


Директор Інституту ______________ ^ Висоцький А.В.


І. Пояснювальна записка

Редакторська практика – складова частина освітньої програми студентів денної форми навчання і здійснюється згідно з навчальним планом. Вона є обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття кваліфікаційних рівнів «бакалавр» і «спеціаліст».

Мета редакторської практики полягає у поглибленні теоретичних знань, оволодінні практичними навичками і вміннями, необхідними для майбутнього фаху редактора і видавця, розвитку творчих здібностей студентів.

Завдання практики: засвоїти методи і прийоми редакторської і видавничої діяльності; перевірити рівень підготовки майбутніх фахівців та їхні потенційні можливості в умовах роботи редакційного колективу і поліграфічного підприємства, зокрема, особливості редакційно-видавничої діяльності редакцій та видавництв педагогічного спрямування, а також зібрати матеріал для написання бакалаврської або дипломної роботи.

Після належного виконання завдань практики студенти повинні набути таких умінь: планувати роботу редактора; виконувати обов’язки літературного, технічного, художнього редактора, коректора; „вести” доручені для опрацювання оригінали всіма етапами редакційно-видавничого процесу; визначати формат видання, формат сторінки складанні тощо; прогнозувати купівельну спроможність майбутнього видання та ін.


ІІ. Види та терміни проходження практики

Навчально-редакторську і видавничо-редакторську практики студенти спеціальності «Видавнича справа і редагування» проходять на першому, другому, третьому, четвертому і п’ятому курсах.

Основними видами практики є:

 1. Навчальна практика. Редакторська (літня – ІІ та ІV семестр, липень, тривалість – 2 тижні);

 2. Навчальна практика. Видавничо-редакторська (VІ семестр, березень, тривалість – 2 тижні);

 3. Виробнича практика. Видавничо-редакторська (рівень бакалавра, VІІІ семестр, жовтень-листопад, тривалість – три тижні);

 4. Виробнича практика. Видавничо-редакторська (рівень спеціаліста, ІХ семестр, вересень – жовтень, тривалість – шість тижнів).


ІІІ. База проведення практики

Базами проведення практики є редакції газет і видавництва.


ІV. Організація практики

Організація практики на всіх її етапах спрямована на забезпечення безперервності і послідовності оволодіння навичками професійної діяльності відповідно до вимог рівня підготовки бакалавра в контексті Болонського процесу.

Для керівництва практикою призначаються керівники з викладачів кафедри, а також видавничі працівники (директори видавництв, провідні редактори, завідувачі відділами та ін.).

В обов’язки керівників практики (викладача кафедри) входить:

 • брати участь у розподілі студентів на практику;

 • здійснювати контроль за проходженням практики студентами;

 • надавати методичну та практичну допомогу студентам під час виконання ними завдань практики;

 • відповідати за дотримання студентами-практикантами правил техніки безпеки (разом із керівниками від виробництва);

 • оцінювати результати виконаної студентами-практикантами роботи;

 • інформувати кафедру про результати практики.

Студенти, які не виконали програми практики з поважної причини, мають пройти її повторно у вільний від навчання час.


^ V. Підведення підсумків практики

Підсумки практики підводяться на звітній конференції після її закінчення.

Оцінюється практика за 100-бальною шкалою з подальшим переведенням у 4-бальну та шкалу ECTS приймається на закритому засіданні ДЕК. Переведення оцінок, виражених у балах за стобальною шкалою, в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS здійснюється відповідно до таблиці.

Оцінка в балах

Оцінка за національною шкалою

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка

Пояснення

90-100

Відмінно

А

Відмінне виконання

80-89

Добре

B

Вище середнього рівня

70-79

C

Загалом хороша робота

65-69

Задовільно

D

Непогано

60-64

E

Виконання відповідає мінімальним критеріям

 • А – оцінка «відмінно» (90-100 балів) виставляється, якщо студент повністю виконав програму практики, виявляв активність та ініціативу, засвоїв специфіку діяльності редакції або видавництва, сповна застосував набуті знання на практиці; показав належні уміння і навички майбутнього редактора і видавця та на «відмінно» захистив свій звіт на підсумковій конференції.

 • B – оцінка «добре» (80-89 балів) виставляється, якщо студент повністю виконав програму практики, виявляв активність та ініціативу, засвоїв специфіку діяльності редакції або видавництва, сповна застосував набуті знання на практиці; показав належні уміння і навички майбутнього редактора і видавця, проте у роботі припускався незначних помилок і неточностей.

 • C – оцінка «добре» (70-79 балів) виставляється за творчу роботу студента, який сумлінно виконував покладені на нього доручення, показав уміння застосовувати знання на практиці, проте припускався неточностей у роботі, потребував допомоги керівника.

 • D – оцінка «задовільно» (65-69 балів) виставляється за повне виконання студентом програми практики, проте недостатнє вміння застосовувати у практичній роботі теоретичні знання, наявні помилки під час виконання конкретних доручень як редактора і неправильні шляхи виходу зі складних ситуацій.

 • E – оцінка «задовільно» (60-64 бали) виставляється за часткове невиконання студентом програми практики, безініціативність, невміння застосовувати набуті знання на практиці.


VІ. Зміст практик

^ 6.1. Навчальна практика. Редакторська

Навчальна редакторська практика включає два етапи її проходження – влітку після першого курсу (ІІ семестр, липень, тривалість практики – два тижні) та влітку після другого курсу (ІУ семестр, липень, тривалість практики – два тижні).

Мета практики: ознайомити студентів з професійною діяльністю редакторів і видавців, а також з основними формами роботи в редакціях і видавництвах.

Завдання практики: набути первинного досвіду роботи у друкарні та під час виконання редакційних доручень. Зміст діяльності студента-практиканта полягає в тому, щоб під керівництвом досвідченого редактора і видавця практично пізнати шлях створення видавничого продукту, а також випробувати свої сили під час виконання окремих обов’язків редактора, видавця і кореспондента редакції.

Після закінчення практики студенти до 10 вересня подають звіт. Форма звітності студента про практику включає щоденник практики з переліком редакційних доручень; копії самостійно виконаних робіт, надрукованих і скріплених печаткою видавництва; звіт про проходження практики.

Звіт студента про проходження практики затверджується на засіданні кафедри в його присутності.

Оцінювання практики відбувається за стобальною системою відповідно до виконаної роботи: відредагований матеріал – 25 балів; нарис про видавництво (редакцію), де студент проходив практику – 20 балів; надрукована стаття (не менше двох) – 15 балів; виконання кореспондентських доручень (не менше п’яти) – 5 балів.


^ 6.2. Навчальна практика. Редакторська (VІ семестр)

Студенти третього курсу мають навчальну видавничо-редакторську практику протягом двох тижнів (березень) у провідних видавництвах міста Києва. Мета практики – ознайомитися з роботою видавців і редакторів сучасного видавництва, оволодіти початковим рівнем професійної майстерності.

Завдання практики мають відповідати рівню підготовки студентів, їхнім умінням і навичкам. Протягом практики студент повинен вивчити роботу видавців і редакторів у сучасних умовах, редакційно-видавничий процес, звернути особливу увагу на ланку редактор – автор та роботу над авторським і видавничим (редакційним) оригіналом. Студент-практикант відповідно до програми практики повинен випробувати себе як редактор (під керівництвом керівника), набути професійних навичок з урахуванням обраного фаху.

Зміст діяльності студента-практиканта полягає в тому, щоб ґрунтовно ознайомитися з авторським оригіналом і підготувати аргументований редакторський висновок щодо придатності його до редагування; сформулювати письмові вимоги до автора у разі необхідності доопрацювання оригіналу; відредагувати затверджений головним редактором авторський оригінал відповідно до технології і техніки редакторського виправлення; ознайомити автора і погодити з ним свої пропозиції; надати авторові необхідну допомогу в удосконаленні архітектоніки оригіналу (структурування розділів, параграфів, доцільності додавання до авторського тексту передмови, післямови, покажчиків, бібліографічних довідок, коментарів, приміток, ілюстрацій тощо); перенести авторські виправлення до редакційної верстки; підготувати каталожну картку видання, а також рекламні тексти для відділу маркетингу.

Звітність про практику подається за визначеною формою і включає щоденник практики з переліком редакційних доручень, редакторський висновок на акторський оригінал, копії двох самостійно виконаних робіт, надрукованих і скріплених печаткою видавництва; звіт про проходження практики.

Звіт затверджується на засіданні кафедри.

Оцінювання практики відбувається за стобальною системою відповідно до виконаної роботи: редакторський висновок - 20 балів, пропозиції авторові щодо вдосконалення тексту - 20 балів, кожна самостійно виконана і надрукована робота – 15 (їх дві) , кожне редакційне доручення (їх має бути не менше 10) – 3 бали.


^ 6.3. Виробнича практика. Видавничо-редакторська (рівень бакалавра, VІІІ семестр)

Студенти четвертого курсу мають активну виробничу видавничо-редакторську практику протягом трьох тижнів, метою якої є застосовування набутих знань та умінь у безпосередній роботі редактора і видавця. Завдання практики полягає в тому, щоб засвоїти особливості редагування різних текстів, проаналізувати роботу редактора з автором, простежити на досвіді працівників редакції складові редакторської майстерності, оволодіти інструментарієм редактора; навчитися принципам тематично-змістового збалансування видавничого тематичного плану. Крім того, студент має звернути увагу на світоглядні орієнтири керівників підрозділу та їхній вплив на кінцевий інформаційний продукт.

Зміст діяльності студента полягає в редагуванні авторського оригіналу і роботі з автором, а також у вивченні організації праці (видавництва, редакції) як важливого фактора, що безпосередньо впливає на підвищення професійної майстерності, вивченні планування роботи та ролі у ньому головного редактора, редакторів відділів, членів редакційної колегії; з’ясуванні ролі редактора у створенні здорової морально-психологічної атмосфери та запобіганні конфліктів у колективі; вивченні важелів і форм матеріального та морального заохочення працівників. Студент-практикант має поцікавитися (у межах дозволеного) фінансовою діяльністю підрозділу, рекламою та менеджментом.

Під час проходження практики студент, крім обов’язків літературного редактора, може виконувати обов’язки і технічного редактора.

Результат проходження практики – щоденник практики, детальний звіт про зроблене, надруковані на сторінках видання не менше як три різножанрові матеріали на педагогічну тему, матеріали для написання бакалаврської роботи.

Звіт про проходження практики затверджується на засіданні кафедри.

Оцінювання практики відбувається за стобальною системою відповідно до виконаної роботи: відредагований авторський оригінал – 30 балів, кожна публікація – 15 балів (усього 45), виконання редакційних доручень - 5 балів (усього 25).


^ 6.4. Виробнича практика. Видавничо-редакторська (рівень спеціаліста, ІХ семестр)

Студенти п’ятого курсу мають виробничу видавничо-редакторську практику протягом шести тижнів (вересень-жовтень), метою якої є творча робота над рукописом під керівництвом редактора видавництва і методиста від кафедри. Завдання практики: проаналізувати роль редактора як конструктора і творця кінцевого інформаційного продукту, простежити зв’язок між психологією творчості та майстерністю втілювати в життя задум автора. Зміст діяльності студента-практиканта - навчитися використовувати під час редагування авторських матеріалів і готування власних публікацій мовне багатство, сенсаційність (шукати сенсацію), добирати влучні заголовки, рубрики, класифікувати факти. Студент має зрозуміти, з чого складається творча індивідуальність та індивідуальний стиль.

У спілкуванні з творчим колективом необхідно з’ясувати, яку роль відіграє редактор у творчому процесі, як впливає на підвищення майстерності творчих працівників, які позаредакційні колізії та конфлікти виникають у процесі виконання ним своїх професійних обов’язків тощо.

Студенти-практиканти можуть виконувати обов’язки літературного і технічного редактора, а також коректора і художнього редактора.

Після закінчення практики кожен студент на підсумковій конференції має захистити свій структурований звіт, надруковані на сторінках видання не менше як три різножанрові матеріали на педагогічну тему, а матеріали практики використати у написанні дипломної роботи.

Оцінюється практика за стобальною системою відповідно до виконаної роботи: відредагований авторський оригінал – 30 балів; робота з версткою – 15 балів; кожна публікація – 15 балів (разом 45 балів ); коректура тексту або підготовка сенсаційного повідомлення – 10 балів.


РЕЦЕНЗІЯ

НА

^ «НАСКРІЗНУ ПРОГРАМУ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ»

(НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ – ЖУРНАЛІСТИКА;

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 6.030200, 7.030203 «ВИДАВНИЧА СПРАВА І РЕДАГУВАННЯ» ІНСТИТУТУ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ)


Сьогодні, коли Україна входить в інформаційне суспільство, суспільство знань, значення інформації важко переоцінити. Саме тому нині в системі вищої освіти особлива увага має приділятися підготовці висококваліфікованих фахівців-редакторів.

Теорія редагування сьогодення характеризується значними змінами як у підході до нормативної бази редагування, так і до технологічного видавничого процесу. Дослідники видавничої справи зазначають, що часто при розкритті цілих низок норм редагування виникають труднощі: радянські стандарти частково застаріли, а нові українські ще не укладені; комп’ютерні технології вимагають зміни старих норм, призначених для класичної (металевої) технології; деякі норми є занадто дріб’язковими або складними; норми сучасних поліграфічних систем, розроблені у країнах Заходу, іноді суперечать українським.

Отже, доцільною стає підготовка фахівців-редакторів нової формації, які б володіли знаннями із сучасного редагування, мали творчі здібності і могли супроводжувати процес публікування на всіх його етапах, визначати інформаційну, економічну та соціальну ефективність повідомлення, співпрацювати з маркетологом, економістом для визначення тиражу видання, вартості примірника, умов проведення рекламної кампанії тощо.

Підготовлена «Наскрізна програма практики студентів» за спеціальністю 6.030200, 7.030203 «Видавнича справа і редагування» Інституту української філології дозволяє значною мірою вдосконалити процес підготовки редакторів та видавців за сучасних умов.

Логічно побудовано і ґрунтовно продумана; вона забезпечує принципи безперервності, поступовості та систематичності формування у студентів практичних вмінь і навичок. Особливо важливим є те, що практика передбачається на всіх курсах навчання, види практики поступово змінюються – спочатку редакторська, потім видавничо-редакторська, відповідно підвищується рівень складності завдань й збільшуються терміни практичних занять. Авторами Програми враховано усі вимоги до рівня підготовки бакалавра в контексті Болонського процесу.

Позитивним також є те, що програмою передбачено, що крім можливості перевірки теоретичних знань з редагування, студенти матимуть змогу реалізувати свій творчий потенціал, проявити творчу індивідуальність – до них висуваються вимоги написати власні статті. Студент також має володіти різнобічними знаннями й уміти застосовувати їх, адже під час проходження практики, крім обов’язків літературного редактора, він може виконувати обов’язки технічного та художнього редакторів й коректора. Програма повністю забезпечує засвоєння особливостей роботи редактора з автором, вивчення організації праці, набуття навичок роботи з версткою. Завдання студентам підготувати сенсаційне повідомлення свідчить про врахування сучасних тенденцій у розвитку теорії редагування. Згідно з Програмою, студенти-практиканти мають захистити звіт про проходження практики і використати практичні матеріали при написанні дипломної роботи. Це є важливим і сприятиме ґрунтовному осмисленню набутих знань, їх узагальненню та глибокому аналізу.

Диференційоване оцінювання, пропоноване авторами Програми, дозволяє оптимально оцінити рівень практичної майстерності майбутніх редакторів.

Загалом, «Наскрізна програма студентів» (напрям підготовки – журналістика; спеціальність 6.030200, 7.030203 «Видавнича справа і редагування» Інституту української філології) не викликає заперечень і заслуговує на схвалення.


Канд. іст. наук,

старш. наук. співроб.,

Засл. працівник культури України,

директор ДНПБ України

ім. В. О. Сухомлинського П. І. Рогова


Рецензія

на «Наскрізну програму практики студентів», підготовлену кафедрою

«Журналістики» Інституту української філології Національного педагогічного

університету імені М.П Драгоманова

Редакторська практика - складова частина освітньої програми студентів денної форми навчання і здійснюється згідно з навчальним планом. Вона є обов'язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття кваліфікаційних рівнів «бакалавр» і «спеціаліст».

Як справедливо зазначено у Програмі, мета редакторської практики полягає у поглибленні студентами теоретичних знань, оволодінні практичними навичками і вміннями, необхідними для майбутнього фаху редактора і видавця, розвитку творчих здібностей майбутніх майстрів пера.

Завдання практики: засвоїти методи і прийоми редакторської і видавничої діяльності; перевірити рівень підготовки майбутніх фахівців та їхні потенційні можливості в умовах роботи редакційного колективу і поліграфічного підприємства, зокрема, особливості редакційно-видавничої діяльності редакцій та видавництв педагогічного спрямування, а також зібрати матеріал для написання бакалаврської або дипломної роботи.

Важливість теоретичного обґрунтування необхідності проходження студентами практики полягає в тому, що, після належного виконання завдань практики, студенти повинні набути таких умінь: планувати роботу редактора; виконувати обов'язки літературного, технічного, художнього редактора, коректора; „вести" доручені для опрацювання оригінали всіма етапами редакційно-видавничого процесу; визначати формат видання, формат сторінки складанні тощо; прогнозувати купівельну спроможність майбутнього видання та ін.

Програма відповідає вимогам навчального процесу у вищих навчальних закладах України за спеціальністю «редакторсько-видавнича діяльність» і може бути рекомендована до друку.

Карпенко В.О.,

кандидат філологічних наук,

Заслужений журналіст України.Схожі:

А. В. Висоцький Програма практики студентів iconА. В. Висоцький Програма практики студентів
move to 0-16269626
А. В. Висоцький Програма практики студентів iconЗ переддипломної практики та дослідницької практики
Програма І робоча програма з переддипломної практики та дослідницької практики (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності...
А. В. Висоцький Програма практики студентів iconПрограма «виробничо економічної» практики для студентів ІІІ курсу факультету менеджменту
Загальні положення та вимоги щодо проведення практики «Вступ до фаху» студентів зі спеціальності “Менеджмент організацій” викладені...
А. В. Висоцький Програма практики студентів iconПрограма виробничої практики для студентів заочників
Клінічна психологія”, та їх керівників. Вона розроблена на основі Методичних рекомендацій по складанню програм практики студентів...
А. В. Висоцький Програма практики студентів iconПрограма виробничої практики для студентів заочників
Педагогічна психологія”, та їх керівників. Вона розроблена на основі Методичних рекомендацій по складанню програм практики студентів...
А. В. Висоцький Програма практики студентів iconПрограма виробничої практики для студентів-заочників
Психологія праці та управління”, та їх керівників. Вона розроблена на основі Методичних рекомендацій по складанню програм практики...
А. В. Висоцький Програма практики студентів iconРобоча програма виробничої практики для студентів спеціальності 080303
Програма призначена допомогти студентам та керівникам підприємств і установ більш якісному і змістовному плануванню і проведенню...
А. В. Висоцький Програма практики студентів iconПоложення про проведення комплексної науково-педагогічної практики студентів
Програма розроблена на основі Наскрізної програми практики студентів окр «Магістр»
А. В. Висоцький Програма практики студентів iconХарківська національна академія міського господарства н.І. Гордієнко програма та робоча програма з педагогічної практики
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з педагогічної практики (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності...
А. В. Висоцький Програма практики студентів iconПрограма практики є основним навчально-методичним документом для студентів та керівників практики
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи