Правила прийому до хіміко-технологічного коледжу ім. І кожедуба ші сумду icon

Правила прийому до хіміко-технологічного коледжу ім. І кожедуба ші сумду
НазваПравила прийому до хіміко-технологічного коледжу ім. І кожедуба ші сумду
Сторінка1/4
Дата29.06.2012
Розмір0.58 Mb.
ТипПравила
  1   2   3   4

Додаток 9 до Правил прийому до СумДУ


ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

ДО ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО КОЛЕДЖУ ім. І КОЖЕДУБА
ШІ СУМДУПровадження освітньої діяльності у Хіміко-технологічному коледжі імені Івана Кожедуба Ші СумДУ здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки серія АВ № 482789 від 07.09.2009р.,термін дії до 01.07.2011р.


Правила прийому розроблені Приймальною комісією Хіміко-технологічного коледжу імені Івана Кожедуба Ші СумДУ (надалі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 961 від 19 жовтня 2010 року та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 28 жовтня 2010 року за № 999/18294, Правил прийому до СумДУ, затверджених 15 листопада 2010р.


1. Загальні положення

  1. Хіміко-технологічний коледж оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційними рівнями, напрямами підготовки (спеціальностями) відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу (див. Додаток 9- 1).

  2. До Хіміко-технологічного коледжу приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також яким надано статус біженця в Україні, приймаються до вищих навчальних закладів у порядку, передбаченому для громадян України.

  3. Прийом до Хіміко-технологічного коледжу на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

  4. Для вступників, які потребують поселення у гуртожиток під час вступу, надання місць у гуртожитку гарантовано.


2. Вимоги до рівня освіти вступників

  1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста приймаються особи з повною загальною середньою освітою за заочною формою навчання та на вакантні місця за денною формою навчання.

  2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти за денною формою навчання приймаються особи з базовою загальною середньою освітою.

  3. Хіміко-технологічний коледж приймає на другий (зі скороченим терміном навчання) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за умови вступу на споріднену спеціальність (див. додаток 9-2).

  4. Хіміко-технологічний коледж здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.3. Фінансування підготовки фахівців

3.1. Фінансування підготовки фахівців у Хіміко-технологічний коледж здійснюється:

- за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів - за державним замовленням;

- за рахунок державних цільових пільгових довгострокових кредитів;

- за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

3.2. Громадянин України має право безоплатно здобути вищу освіту на конкурсній основі, якщо він раніше не здобував і не здобуває на час проведення конкурсу відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня за кошти державного чи місцевого бюджетів.

3.3. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю), якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.


4. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

4.1. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі освіти

базової загальної середньої

повної

загальної середньої

повної загальної середньої

Початок прийому заяв та документів

1 липня 2011 року

10 липня 2011року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні екзамени

22 липня 2011 року

о 18-00

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних екзаменів і не проходять творчі конкурси

31 липня 2011 року
о 18-00

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних екзаменів та творчих конкурсів

23-31 липня 2011 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

1 серпня 2011 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням - не пізніше 10 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки (спеціальності) - не пізніше 25 серпня

4.2. Прийом заяв і документів на денну форму навчання, вступні випробування, що проводить коледж, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційних рівнів кваліфікованого робітника проводиться в такі строки:

- прийом заяв і документів - з 1 липня по 31липня

- вступні випробовування - з 1 серпня по 5 серпня

- оприлюднення рейтингового списку вступників - не пізніше 7 серпня

- зарахування - не пізніше 25 серпня

Прийом заяв і документів на навчання без відриву від виробництва, вступні випробування, що проводить коледж, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційних рівнів кваліфікованого робітника проводиться в такі строки:


- прийом заяв і документів - з 1 липня по 5 серпня

- вступні випробовування - з 6 серпня по 10 серпня

- оприлюднення рейтингового списку вступників - не пізніше 11 серпня

- зарахування - не пізніше 25 серпня


5. Порядок прийому заяв і документів для вступу у вищий навчальний заклад

5.1. Вступники особисто подають заяву про вступ до коледжу, у якій вказують спеціальність та форму навчання.

Вступник може подати заяву та документи не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрямки підготовки (спеціальності) у кожному з них. Кожна подача заяви та документів фіксується на зворотному боці сертифіката та засвідчується печаткою приймальної комісії.

5.2. У разі, якщо вступник подає заяву для вступу до коледжу на декілька напрямів підготовки, то ним особисто в кожній із наступних заяв вказуються всі заявлені напрями підготовки зі зазначенням форми навчання та визначеної вступником бажаної пріоритетної послідовності при зарахуванні відповідно до пункту 13.2. За остаточний розподіл пріоритетів приймається розподіл, зазначений у останній за терміном подання заяві. У разі, якщо вступник бажає навчатися одночасно за денною формою навчання та за іншим напрямом підготовки за заочною формою навчання, то це зазначається у заяві окремо.

У разі вступу на декілька напрямів підготовки вступником подається заява на кожен напрям підготовки і єдиний комплект інших зазначених нижче документів.

5.3. При поданні заяви вступник пред’являє особисто:

- документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

- сертифікат (сертифікати) Українського центру оцінювання якості освіти (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

- медичну довідку за формою 086-о;

- паспорт громадянина України (паспорт громадянина України для виїзду за кордон, військовий квиток або приписне свідоцтво, свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

На вимогу вступника приймальна комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, сертифіката (сертифікатів) Українського центру оцінювання якості освіти та інших документів.

5.4. До заяви вступник додає:

- документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;

- сертифікат (сертифікати) Українського центру оцінювання якості освіти (для вступників на основі повної загальної середньої освіти), за особистим вибором оригінали або копії;

- медичну довідку за формою 086-о або її копію;

- шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

При прийомі в порядку переведення або поновлення додається також академічна довідка встановленого зразка про незакінчену вищу освіту.

5.5. Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

5.6. Вступники мають право подавати сертифікати чи їх дублікати Українського центру оцінювання якості освіти, видані у 2008, або 2009, або 2010, або 2011 роках.

5.7. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією коледжу, або в установленому законодавством порядку (нотаріально).

5.8. Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди) подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів у коледжі.

5.9. Особи, які в 2011 році не брали участь у зовнішньому незалежному оцінюванні подають документи, що засвідчують їх право на складання тільки вступних екзаменів у коледжі:

- громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до коледжу;

- військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, – при вступі на заочну форму навчання;

- особи, що мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.

5.10. Особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у коледжі за їх вибором.

5.11. Громадяни України, які у 2011 році здобули повну загальну середню освіту за кордоном, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у коледжі за їх вибором.

5.12. Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче 124, на навчання не зараховуються (крім випадків, передбачених пунктом 6.2 цих Правил).

5.13. Приймальна комісія здійснює перевірку відповідності сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти базі даних цього центру. Письмове підтвердження Українським центром оцінювання якості освіти невідповідності сертифіката є підставою для відмови в участі у конкурсі та зарахуванні на навчання (анулювання наказу про зарахування).

5.14. Приймальна комісія розглядає документи вступників та приймає рішення про допуск до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання до коледжу.

5.15. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму підготовки (спеціальності), а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів) та наявності підстав для вступу поза конкурсом фіксується у заяві вступника і підтверджується його особистим підписом.

5.16. Вступники також можуть додати договір з цільової підготовки, інші документи, які обумовлені чинним законодавством України або цими Правилами у терміни, визначені для прийому документів.


6. Вступні випробування та конкурсний відбір

6.1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до коледжу для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються бали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти, виданого у поточному році, з предметів, визначених Переліком конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів) (додаток 3 до Правил прийому), яким також визначаються профільні загальноосвітні предмети, мінімальна кількість балів сертифіката з профільних загальноосвітніх предметів, з якими вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання.

Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів із загальноосвітніх предметів складає не менше 124, крім випадків передбачених абзацом другим пункту 6.2 розділу 6 цих Правил.

6.2. Хіміко-технологічний коледж за рішенням приймальної комісії допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який подає сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти, кількість балів якого з одного з непрофільних загальноосвітніх предметів, визначених правилами прийому до коледжу, нижче 124 балів, за умови, якщо кількість балів з профільного загальноосвітнього предмета, зазначена у сертифікаті, становить не нижче 170 балів.

6.3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (вступних екзаменів), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та додаткових балів, передбачених цими правилами. При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності, наведеною у додатку 9-4. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12».

6.4. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються бали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти (результати вступних екзаменів) з двох предметів за переліком, що наведений у додатку 9-3 до Правил прийому.

6.5. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступних випробувань з двох предметів за переліком, що наведений у додатку 9-3 до Правил прийому.

6.6. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, конкурсний бал обчислюється як сума балів результатів вступних екзаменів, середнього бала документа про базову загальну середню освіту та додаткових балів у передбачених цими правилами випадках. Середній бал документа про базову середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих бала. Оцінки з документа про базову загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: "3" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" відповідає "12".

6.7. Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на основі базової загальної середньої освіти, оцінюються за 12-бальною шкалою.

6.8. Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

6.9. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання за скороченими термінами підготовки молодшого спеціаліста, використовується: конкурсний показник – середній бал результатів попереднього навчання, що встановлюється за додатком до документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень.

Для конкурсного відбору осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника і вступають на навчання на споріднену спеціальність на другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста конкурсний бал формується, як сума балів вступного фахового тестування, середнього балу документа про повну загальну середню освіту та середнього балу диплома кваліфікованого робітника.

Конкурсне зарахування проводиться за напрямами підготовки, формами навчання (денна, заочна) та за джерелами фінансування на вакантні місця, відповідно до обсягів прийому, приведених у додатку 9-1.

Поза конкурсом при одержанні позитивних вступних оцінок зараховуються особи, перелічені у п.9.1. Правил прийому.

Право на першочергове зарахування мають особи, перелічені у п.10.1 Правил прийому.

За інших рівних умов під час вирішення питань про зарахування переважне право в переліченій послідовності мають вступники:

 • направлені на навчання підприємствами та установами за договорами на підготовку фахівця з частковою компенсацією витрат на цільову підготовку;

 • які мають більший стаж роботи;

 • військовослужбовці, звільнені в запас у 2011 році;

 • з малозабезпечених родин, що підтверджується відповідними документами.

При перелічених вище однакових умовах приймальною комісією враховуються загальний стаж роботи, нахили та здібності, необхідні для оволодіння обраним фахом, участь у творчих та інших професійних конкурсах, олімпіадах та інші обставини.

6.10. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні екзамени у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого цими Правилами мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних екзаменах та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробовувань не допускається.

6.11. Апеляції на результати вступних екзаменів, що проведені у коледжі, розглядає апеляційна комісія коледжу. Апеляції подаються не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки з письмового вступного екзамену і розглядаються апеляційною комісією не пізніше наступного робочого дня після їх подання. Склад та порядок роботи апеляційної комісії затверджуються наказом директора.

6.12. Для осіб, які не атестовані з української мови та літератури, приймальна комісія за умови наявності педагогічних і науково-педагогічних кадрів може встановлювати вступний екзамен з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

Результат екзамену оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість бала сертифіката з української мови та літератури.

7. Цільовий прийом

7.1. Цільовий прийом організовується відповідно до постанови КМ України від 29.06.99 № 1159 «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості».

7.2. Установлені квоти цільового прийому оголошуються разом з обсягом державного замовлення на підготовку фахівців з кожного напряму підготовки (спеціальності).

7.3. Учасники цільового прийому, передбаченого постановою КМ України від 29.06.99 №1159 «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості», зараховуються за окремим конкурсом на навчання на здобуття ОКР молодшого спеціаліста. Конкурс відбувається відповідно до суми набраних балів визначеного на загальних засадах для цієї категорії вступників.

7.4. Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі на загальних засадах.


8. Зарахування за співбесідою

8.1. За результатами співбесіди зараховуються до коледжу особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право.

8.2. Програми співбесід із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії.

8.3. Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах, якщо вони подали приймальній комісії сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів, не менше встановлених приймальною комісією з конкурсних предметів.


9. Зарахування вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів

9.1. Зараховуються до вищого навчального закладу за умови подання сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів не нижче мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному відборі учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони брали участь у міжнародній олімпіаді.

9.2. Призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) III етапу Всеукраїнських конкурсів - захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України до конкурсного бала при вступі на основі повної загальної середньої освіти зараховується додатковий бал за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами, у тому числі:

- основи інформатики – при вступі на напрям «автоматика та управління»;

- основи економіки – при вступі на напрями (спеціальності) галузі знань «економіка та підприємництво»;

- історія – при вступі на напрями (спеціальності) галузей знань, для яких профільним визначено предмет «історія України»;

- біологія з екологією – при вступі на напрями (спеціальності), для яких профільними визначено предмети «хімія».

9.3. Величина додаткового бала встановлюється:

особам, нагородженим дипломами I ступеня, – 50 балів;

особам, нагородженим дипломами IІ ступеня, – 40 балів;

особам, нагородженим дипломами IІІ ступеня, – 30 балів.

Додатковий бал зараховується лише за одною з перелічених вище підстав.

9.4. Норма, визначена пунктами 9.1-9.2 цього розділу, поширюється на учасників міжнародних олімпіад, призерів IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та призерів ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів – захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, що відбулися у поточному навчальному році, за переліком, визначеним Міністерством освіти і науки України.

9.5. Особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу закінчили підготовчі курси коледжу, для вступу на основі базової загальної середньої освіти, при вступі до коледжу на всі спеціальності додається до 2 балів з профільного предмету, за результатами підсумкової атестації, згідно Положення про підсумкову атестацію слухачів підготовчих курсів.

9.6. Норма, визначена пунктом 8.5 цього розділу, поширюється на підготовчі курси, які мають ліцензію на здійснення підготовки до вступу до коледжу, обсяг навчальних годин яких складає не менше 150 аудиторних годин та термін навчання – не менше трьох місяців.

10. Зарахування поза конкурсом

10.1. Зараховуються поза конкурсом:

а) особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;

б) діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

в) інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю, відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

г) особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;

д) особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право;

е) діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями відповідно до Указу Президента України від 19.05.99 № 524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах»;

є) діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;

ж) члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О.Ф. Засядька» (постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 № 6 «Деякі питання соціального захисту членів сімей загиблих шахтарів та гірничорятувальників»).

10.2. Кількість місць для осіб, визначених у пункті 10.1 цього розділу, установлюється рішенням ПК за результатами моніторингу проведення вступної кампанії попередніх років у розмірі 25 відсотків обсягу державного замовлення з кожного напряму підготовки (спеціальності), доведеного СумДУ.

Зарахування осіб, визначених пунктом 10.1 цього розділу, відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.


11. Право на першочергове зарахування

11.1. Право на першочергове зарахування до коледжу мають:

а) особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;

б) особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;

в) особи, які проживають на території населеного пункту, якому відповідно до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» надано статус гірського;

г) особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;

д) особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році» надане таке право;

е) випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти;

є) випускники основної школи, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою (при вступі на навчання на основі базової загальної середньої освіти);

ж) вступники, яким це право визначено правилами прийому до вищого навчального закладу.

11.2. Після зарахування абітурієнтів за п.11.1 за інших рівних умов під час вирішення питань про зарахування переважне право в переліченій послідовності мають:

а) при вступі на навчання без відриву від виробництва особи, які мають стаж роботи не менше одного року, військовослужбовці звільнені з військової служби, а також в установленому законодавством порядку військовослужбовці Збройних сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення та державної спеціальної служби транспорту, військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом.

б) призери III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та призери II етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів, науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки (фахові спрямування), для яких є профільним предмет олімпіади або є профільним базовий предмет конкурсу-захисту;

в) особи, які направлені на навчання підприємствами та установами згідно з договорами про цільову підготовку;

г) призери Всеукраїнських олімпіад, турнірів, конкурсів за наявності відповідного диплома та за умови, що ці абітурієнти вступають на напрями підготовки (фахові спрямування), для яких профільною є дисципліна, з якої вони були призерами вищезгаданих олімпіад або яка була базовою для турнірів або конкурсів, в яких вони були призерами;

д) діти, які не мають одного з батьків;

е) випускники професійно-технічних навчальних закладів, які отримали диплом з відзнакою при вступі на фахові спрямування, що відповідають одержаним професіям;

є) випускники підготовчих курсів коледжу;

ж) випускники професійних навчально-виховних закладів різних типів, які вступають на споріднені фахові спрямування;

з) особи, які мають більш високий бал із профільного сертифіката (вступного іспиту);

и) вступники, які мають більший стаж роботи (для денної форми навчання – не менше півроку за станом на 1 липня);

і) військовослужбовці, звільнені в запас у 2011 році при вступі за денною формою навчання;

ї) особи, які мають більш високий середній бал за документом про освіту з предметів, що відповідають профільним предметам відповідно до напряму підготовки (спеціальності);

к) випускники старшої школи, нагороджені похвальною грамотою “За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”, та призери (особи, нагороджені дипломами І-ІІІ ступенів) ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких ці предмети є профільними.

л) особи, які вступають на умовах цільового прийому.


12. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників

12.1. Список вступників, які мають цільове направлення, впорядковується за кількістю балів від більшого до меншого.

12.2. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

- вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;

- вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;

- учасники міжнародних олімпіад;

- вступники, які зараховуються за конкурсом.

До рейтингового списку не включаються вступники, рекомендовані до зарахування на місця цільового прийому.

12.3. У межах кожної зазначеної в пункті 12.1 цього розділу категорії рейтинговий список впорядковується:

- за конкурсним балом від більшого до меншого;

- з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі у порядку додержання підстав для його набуття.

12.4. У рейтинговому списку зазначаються:

- прізвище, ім’я та по батькові вступника;

- конкурсний бал вступника;

- наявність підстав для вступу поза конкурсом;

- наявність підстав для вступу за результатами співбесіди з відміткою про результати співбесіди;

- наявність права на першочергове зарахування.

12.5. Рейтингові списки вступників оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії із зазначенням категорій списку. Ці списки оновлюються при внесенні змін протягом строку проведення конкурсного відбору.


13. Надання рекомендацій для зарахування

13.1. Приймальна комісія на підставі рейтингового списку вступників приймає рішення щодо рекомендації до зарахування на навчання на місця державного замовлення вступників, які перебувають на вищих позиціях рейтингового списку. Рекомендації до зарахування вступників на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб надаються після завершення зарахування вступників на місця державного замовлення.

13.2. У разі участі у конкурсі вступника за декількома напрямами підготовки (спеціальністю) в коледж і за умови прийняття ПК рішення щодо рекомендації до зарахування хоча б на один із заявлених напрямів підготовки (спеціальність), на підставі визначеною вступником у його заяві, згідно п.5.1, пріоритетності напрямів підготовки (спеціальності) для зарахування, на кожному із етапів проведення конкурсу ПК виключає вступника із рейтингового списку за напрямами підготовки (спеціальністю) нижчого пріоритету. При цьому, у разі подання вступником у терміни згідно розділу 4, оригіналів документів на будь-який напрям підготовки (спеціальність), вони передаються без участі вступника в особову справу за напрямом, за яким він рекомендований до зарахування. Також за вступником залишається право у подальшій участі в конкурсі за напрямами підготовки (спеціальністю) згідно з його заявою з більш високим пріоритетом, якщо вступником не відізвана заява з цих напрямів.

13.3. Приймальна комісія приймає рішення про рекомендування до зарахування на навчання на місця державного замовлення у три етапи: у перший, шостий та восьмий дні після останнього дня прийому заяв.

13.4. Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування оприлюднюється в день його прийняття.

13.5. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної комісії коледжу.

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до Правил прийому до коледжу.

13.6. За рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення приймальна комісія вищого навчального закладу розглядає питання про можливість зарахування до вищих навчальних закладів понад державне замовлення за результатами співбесіди з правом навчання за місцем проживання інвалідів, які неспроможні відвідувати навчальний заклад, а також створює умови для проходження ними курсу навчання за екстернатною формою.

14. Реалізація права вступників на вибір місця навчання

14.1. Особи, які беруть участь у конкурсному відборі, для зарахування до кількох вищих навчальних закладів або на декілька напрямів підготовки (спеціальностей) чи на різні форми навчання в коледжі впродовж кількості днів, визначеної пунктами 15.1, 15.2 розділу 15 цих правил, після оголошення списку осіб, рекомендованих до зарахування у відповідності до п.13.2 цих Правил, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки та сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти до приймальної комісії коледжу.

14.2. При вступі вступника для одночасного навчання за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями (в одному або різних вищих навчальних закладах за різними формами навчання) оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням. При одночасному навчанні за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями за місцем навчання за кошти фізичних, юридичних осіб зберігаються завірені копії документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього, копії сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти та медичної довідки. Зазначені копії документів зберігаються у вищому навчальному закладі протягом строку навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів. Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали вищезазначених документів.

14.3. Особи, які в установлений строк не подали до приймальної комісії оригінали документів про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, медичної довідки та сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти (не виконали вимог для зарахування), втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням.


15. Коригування списку рекомендованих до зарахування

15.1. Після завершення першого встановленого строку вибору вступниками місця навчання (п’ять календарних днів після оприлюднення першого списку рекомендованих до зарахування) приймальна комісія коледжу здійснює коригування списку рекомендованих для зарахування осіб:

- оголошує списки рекомендованих та приймає рішення про зарахування вступників, які були рекомендовані та виконали вимоги для зарахування;

- відкликає надані раніше рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування;

- формує нові списки рекомендованих осіб з числа вступників, які не отримували рекомендацію раніше, відповідно до рейтингового списку вступників на наявні місця.

15.2. Після оприлюднення другого та наступних списків вступників, рекомендованих до зарахування, встановлюються два дні для виконання вступниками вимог для зарахування.

15.3. Після виконання всіх вимог вступниками для зарахування на навчання за державним замовленням у визначених обсягах формуються списки рекомендованих для зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.

Вступники, у яких було відкликано рекомендацію для зарахування на місця державного замовлення, можуть бути рекомендовані до зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.

Строки виконання умов для зарахування за кошти юридичних та фізичних осіб встановлюються приймальною комісією вищого навчального закладу, але не пізніше 25 серпня.

15.4. Оголошення списків рекомендованих для зарахування здійснюється відповідно до розділу 13 цих Правил.


16. Наказ про зарахування

16.1. Накази про зарахування на навчання видаються директором після виконання вступниками вимог для зарахування за формою, встановленою Міністерством освіти і науки України, та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії.

16.2. Накази про зарахування на навчання надсилаються до Міністерства освіти і науки України на паперових та електронних носіях та в електронному варіанті до Українського центру оцінювання якості освіти.

16.3. Рішення щодо зарахування вступника з оплатою його навчання за рахунок державного цільового пільгового довгострокового кредиту приймається за заявою вступника, що подається до ПК, на підставі результатів участі у конкурсі відповідно до виділених коледжу коштів.

17. Додаткове зарахування до коледжу та зберігання робіт вступників

17.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з коледжу. На звільнені при цьому місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які подали сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (успішно склали вступні випробування, що проводив коледж чи інший вищий навчальний заклад), і не пройшли за конкурсом на навчання.

17.2. Роботи вступників (у т.ч. листки співбесіди), виконані ними на вступних екзаменах, співбесідах, яких не зараховано на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до іншого навчального закладу за результатами поточних вступних екзаменів, то його вступні роботи надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом.


18. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до вищих навчальних закладів

18.1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації не більше двох осіб від одного засобу.

Акредитація журналістів у ПК здійснюється шляхом подання на ім’я ректора офіційного листа за підписом першого керівника засобу масової інформації завіреного відповідної печаткою.

18.2. Громадські організації, яким Міністерством освіти і науки України надано право вести спостереження за роботою приймальної комісії, можуть направляти своїх спостерігачів на її засідання. Приймальна комісія створює належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надає їм можливість ознайомлення з документами, які надаються членам комісії до засідання.

18.3. Голова приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання. В особливих випадках - не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється.

18.4. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для відрахування його з числа студентів.

18.5. Графік роботи ПК:

- з 01 липня по 10 серпня 2011 року з понеділка по п’ятницю з 9-00 до 18-00, у суботу та неділю 31 липня 2011 року з 9-00 до 13-00, без перерви, вихідний неділя (крім 31 липня 2011 року).

- з 11 по 25 серпня 2011 року з понеділка по п’ятницю з 9-00 до 17-00, без перерви, вихідний субота, неділя.


Додаток 9-1 до Правил прийому до ХТК ШІ СумДУ

ПЕРЕЛІК ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РІВНІВ ТА НАПРЯМІВ ПІДГОТОВКИ (СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ), ЗА ЯКИМИ ОГОЛОШУЄТЬСЯ ПРИЙОМ НА НАВЧАННЯ ДО СУМДУ( В Т.Ч. ДЛЯ ВІДОКРЕМЛЕНИХ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ), ЛІЦЕНЗОВАНІ ОБСЯГИ ТА НОРМАТИВНІ ТЕРМІНИ НАВЧАННЯ


^ Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста

^ Галузь знань

Спеціальності

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

^ Вартість одного року навчання, грн.

Шифр

Найменуван-ня

Код

Назва

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

0305

Економіка і підприємництво

5.03050401

Економіка підприємства

25

-

25

3 роки

-

2 роки

3180

-

2650

5.03050901

Бухгалтерський облік

30

-

30

3 роки

-

2 роки

3180

-

2650

5.03051001

Товарознавство та комерційна діяльність

30

-

30

3 роки

-

2 роки

3180

-

2650

0502

Автоматика та управління

5.05020201

Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва

30

-

30

3 роки

10 міс.

-

3 роки

2968

-

2120

0505

Машинобудування та матеріало-обробка

5.05050207

Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості

50

-

50

4 роки

-

3 роки

2968

-

2120

5.05050302

Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях

30

-

30

4 роки

-

3 роки

2968

-

2120

0507

Електротехніка та електромеханіка

5.05070104

Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд

30

-

30

3 роки

10 міс.

-

3 роки

2968

-

2120

0513

Хімічна технологія та інженерія

5.05130105

Виробництво твердих хімічних речовин

50

-

50

4 роки

-

3 роки

2968

-

2120

5.05130106

Виробництво обладнань з високоенергетичними і швидкодіючими сполуками

25

-

25

4 роки

-

3 роки

2968

-

2120
  1   2   3   4

Схожі:

Правила прийому до хіміко-технологічного коледжу ім. І кожедуба ші сумду iconПравила прийому до хіміко-технологічного коледжу ім. І кожедуба ші сумду
Провадження освітньої діяльності у Хіміко-технологічному коледжі імені Івана Кожедуба Ші Сумду здійснюється відповідно до ліцензії...
Правила прийому до хіміко-технологічного коледжу ім. І кожедуба ші сумду iconДодаток 11 до Правил прийому до СумДУ
Провадження освітньої діяльності у Хіміко-технологічному коледжі імені Івана Кожедуба ші сумду (далі – хтк ші сумДУ) здійснюється...
Правила прийому до хіміко-технологічного коледжу ім. І кожедуба ші сумду iconПравила прийому до машинобудівного коледжу сумду в 2011 році
Провадження освітньої діяльності у машинобудівному коледжі Сумського державного університету (надалі мк сумДУ) здійснюється відповідно...
Правила прийому до хіміко-технологічного коледжу ім. І кожедуба ші сумду iconПравила прийому до машинобудівного коледжу сумду в 2011 році
Провадження освітньої діяльності у машинобудівному коледжі Сумського державного університету (надалі мк сумДУ) здійснюється відповідно...
Правила прийому до хіміко-технологічного коледжу ім. І кожедуба ші сумду iconПравила прийому до Вінницького коледжу Національного університету харчових технологій у 2014 році
Ці правила регламентують порядок організації та проведення прийому на навчання до Вінницького коледжу Національного університету...
Правила прийому до хіміко-технологічного коледжу ім. І кожедуба ші сумду iconПравила прийому до Сімферопольського коледжу Національного університету харчових технологій у 2014 році
Ці правила регламентують порядок організації та проведення прийому на навчання до Сімферопольського коледжу Національного університету...
Правила прийому до хіміко-технологічного коледжу ім. І кожедуба ші сумду iconПравила прийому до Керченського політехнічного коледжу Національного університету харчових технологій у 2014 році
Ці правила регламентують порядок організації та проведення прийому на навчання до Керченського політехнічного коледжу Національного...
Правила прийому до хіміко-технологічного коледжу ім. І кожедуба ші сумду iconПравила прийому до Свалявського технічного коледжу Національного університету харчових технологій у 2014 році
Ці правила регламентують порядок організації та проведення прийому на навчання до Свалявського технічного коледжу Національного університету...
Правила прийому до хіміко-технологічного коледжу ім. І кожедуба ші сумду iconПравила прийому до Коледжу ресторанного господарства Національного університету харчових технологій у 2014 році
Ці правила регламентують порядок організації та проведення прийому на навчання до Коледжу ресторанного господарства Національного...
Правила прийому до хіміко-технологічного коледжу ім. І кожедуба ші сумду iconПравила прийому до Рівненського державного аграрного коледжу в 2012 році Рівне 2011 Правила прийому до Рівненського державного аграрного коледжу в 2012 році
Провадження освітньої діяльності у Рівненському державному аграрному коледжі здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи