Міністерство освіти І науки україни icon

Міністерство освіти І науки україни
Скачати 109.19 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни
Дата29.06.2012
Розмір109.19 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ВІДДІЛ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ
Узгоджено: Затверджую:

Проректор з навчальної роботи Ректор ДонНТУпроф. Костенко В.И. проф. Мінаєв О.А.


“ 3 ” червня 2004 р. “ 9 ” червня 2004 р.


К О Н Ц Е П Ц І Я
ВИХОВНОЇ РОБОТИ ЗІ СТУДЕНТАМИ

ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Донецьк – 2004

Основні положенняРеалізація Державної національної доктрини розвитку освіти потребує створення нової цілісної системи навчання і виховання творчої особистості сучасного фахівця. Як зазначено у Законі України “Про вищу освіту”, навчально-виховний процес забезпечує можливість здобуття студентами знань, умінь, і навичок у гуманітарній, соціальній, науково-природній і технічній сферах, а також інтелектуального, морального, духовного, естетичного і фізичного розвитку особи, що сприяє формуванню знаючої, вмілої й вихованої особистості.

У згоді з цим навчально-виховний процес у ДонНТУ спрямовується на підготовку висококваліфікованих фахівців і водночас на формування української інтелігенції, соціально активної, з високим рівнем національної самосвідомості і патріотизму, гуманістичною мораллю, духовністю, що базується на надбаннях української і світової культур.

Освітня і виховна діяльність знаходяться у нерозривному зв’язку. Виховній роботі в університеті притаманні таки ознаки:

 • об’єктивність;

 • діалектичний характер, який витікає з того, що виховна робота постійно розвивається за змістом і за способами досягнення мети;

 • конкретно-історичний характер, тобто зумовленість мети, завдань, змісту виховної роботи, способів впливу на студентів з потребами суспільства і держави;

 • свідомий, цілеспрямований характер;

 • системний підхід, який передбачає єдність процесів навчання і виховання, органічне сполучення завдань і методів виховної роботи, тісну взаємодію вихователів (професорсько-викладацького складу) і вихованців (студентів), планування, контроль, аналіз і оцінку ефективності заходів виховної роботи.

Виховання має дві взаємопов’язані сторони. Одна – педагогічний вплив викладачів, колективу, інша – готовність студента сприйняти і осмислити цей вплив. Тому педагогічна діяльність у ДонНТУ природно включає створення умов, за яких ефективність виховної роботи підвищується. Це насамперед гуманізація і демократизація виховного процесу, які передбачають рівноправність, але різнозобов’язаність учасників педагогічної взаємодії, їх взаємоповагу, що викликає у студентів відкритість до сприймання громадянських цінностей.


^

1. Мета виховної роботиОсновною метою виховної роботи в ДонНТУ є виховання особистості студента, набуття ним соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, формування в нього наукового світогляду, розвиненої духовності, моральної, естетичної, правової, екологічної, валеологічної культури, прищеплення комплексу загальнолюдських, патріотично-національних і професійних норм, правил, цінностей та ідеалів поведінки і професійної діяльності.


^

2. Основні завдання виховної роботиВиховна робота в ДонНТУ спрямована на виконання таких завдань:

 • формування у студентів правового світогляду, який включає:

  • повагу до Конституції України, законів України, державних правових актів;

  • активну життєву позицію;

  • прогресивні погляди на права і основні свободи людини;

 • формування соціальної зрілості студентів, набуття досвіду соціального життя, підвищення відповідальності молоді за демократичні перетворення в Україні;

 • утвердження серед студентів гуманістичних принципів, високої моральності, загальнолюдських ціннісних орієнтирів;

 • виховання у студентів патріотичного ставлення до історичного минулого і сучасного України, почуття органічної єдності з історією і культурою українського народу, його мовою, народними традиціями та звичаями;

 • розвиток творчої індивідуальності студентів, розкриття здібностей і формування позитивних схильностей особистості;

 • формування у студентської молоді органічного поєднання професійних знань із загальною культурою, виховання художньо-естетичних ідеалів, культури спілкування і взаємовідносин, гендерної культури;

 • всебічний розвиток фізичної культури студентів, ствердження здорового способу життя, боротьба з палінням, вживанням алкоголю і наркотиків;

 • формування у студентів почуття господарів студентського дому, потреби підтримувати чистоту і порядок в ньому, нетерпимості до порушень правил поведінки і проживання;

 • підвищення ролі органів студентського самоврядування в удосконаленні навчально-виховного процесу, вихованні духовності і культури студентів, вирішенні їх соціальних проблем.
^

3. Ідеологічні основи виховної роботиВиховна робота є невід’ємною частиною навчального процесу вищого навчального закладу і призначена вирішенню надзвичайно важливого завдання – вихованню справжнього громадянина і патріота рідної землі.

Ідеологічною основою виховної роботи є загальнолюдські, гуманістичні цінності, які спрямовані на відродження української нації, формування в молоді рис громадянина України, а в технічному аспекті – на охорону навколишнього середовища і здоров’я людини, економні витрати енергетичних, матеріальних і трудових ресурсів.

Теоретичні засади виховної роботи складають дослідження відомих вчених і практиків минулого і сучасності: Сухомлинського В.О., Макаренко А.С., Ушинського К.Д., Бехтерева В.М. та інших.

Критерії ефективності виховної роботи – це рівень національної самосвідомості студентської молоді, правовий світогляд і відсутність правопорушень, культура і доброзичливість взаємовідносин, життєва позиція, позитивні моральні та ціннісні орієнтири, ідеали, переконання.


^

4. Законодавче і нормативне забезпеченняВиховна робота здійснюється відповідно до:

 • закону України “Про вищу освіту” від 27.01.02 №2984-III;

 • “Національної доктрини розвитку освіти”, затвердженої указом Президента від 17.05.02 №347/2002;

 • указів Президента:

  • “Про першочергові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики та підтримки молодіжних громадянських організацій” від 06.10.99 №1284/99,

  • “Про додаткові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики” від 29.03.01 №221/2001,

  • “Про заходи щодо розвитку духовності, захисту моралі та формування здорового способу життя громадян” від 27.04.99 №456/99,

  • “Про Комплексну програму профілактики злочинності на 2001 – 2005 роки” від 25.12.00 №1376/2000,

  • “Про невідкладні заходи щодо запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу” від 01.11.00 №1182/2000,

  • “Про Концепцію розвитку охорони здоров’я населення України” від 07.12.00 №1313/2000,

  • “Про Національну програму “Репродуктивне здоров’я 2001 – 2005” від 26.03.01 №203/2001,

  • “Про соціально-економічну підтримку становлення та розвитку студентської сім’ї” від 04.08.00 №959/2000,

  • “Про програму роботи з обдарованою молоддю на 2001 – 2005 роки”;

 • розпоряджень Кабінету Міністрів України щодо виконання законів України і указів Президента;

 • наказів МОН України і інших правово-нормативних документів;

 • державних стандартів вищої освіти;

 • “Статуту ДонНТУ”.^
5. Організація виховної роботи


Виховна робота в університеті характеризується систематичністю і структурною упорядкованістю організаційних форм і ланок. Систему організації виховної роботи в університеті показано на рис. 1.

Виховну роботу організує ректорат. Проректор з навчальної роботи очолює методичний центр університету, при якому створено секцію організації позанавчальної виховної роботи (інститут кураторів) і секцію для відбору здібної молоді. Куратори виконують цілеспрямовану виховну роботу в закріплених академічних групах за затвердженим планом. Періодично збирається рада кураторів для обміну досвідом і вирішення питань поліпшення навчально-виховного процесу.

До складу методичного центру входить відділ навчально-методичної роботи, одним з видів діяльності якого є створення методичної бази виховної роботи в університеті.

Виховну роботу на факультетах організують декани. Заступники деканів з виховної роботи координують роботу кураторів академічних груп. Значна роль у вихованні студентської молоді лягає на викладачів суспільно-гуманітарних дисциплін, роботу яких спрямовують завідуючі гуманітарними кафедрами.

Важливе значення у проведенні виховної роботі зі студентами мають друкований орган університету – газета “Донецький політехнік” і музей історії ДонНТУ.

Виховна робота проводиться також через органи студентського самоврядування – студентську раду університету, студентські ради факультетів, студради гуртожитків і старостат, які щільно співпрацюють з адміністрацією університету і профспілковою організацією студентів, користуються їх допомогою і підтримкою.

Виховна робота науково-педагогічних колективів кафедр університету структурно об’єднана у систему цілеспрямованих, постійно діючих або періодичних заходів (рисунок 2). Під час аудиторних занять вона спрямована на формування професійних якостей і професійної культури, виховання позитивних якостей і рис характеру, загальної і політичної культури, національної самосвідомості. За межами аудиторних занять вона включає індивідуальні виховні заходи зі студентами, виховну роботу у секціях і гуртках, роботу зі студентським активом академічної групи, курсу, участь у громадських і культурних заходах групи, курсу, факультету, виховну роботу кураторів академічних груп.

Ректор


Проректор з навчальної роботи


Декани

Методичний центр

Інформаційно-аналітичний сектор


Газета “Донецький політехнік”

Музей історії ДонНТУ

Завідувачі гуманітарними кафедрами


Викладачі

Відділ навчально-методичної роботи

Заст. декана з виховної роботи
Студентська рада університету

Профком студентівСекція організації позанавчальної виховної роботи


Секція для відбору здібної молоді


Старостат

Студентські ради факультетів

Студентський клуб


Куратори

Рада кураторів

Студради гуртожитків

Спортклуб
Рисунок 1 – Схема організації виховної роботи в ДонНТУ
Рисунок 2 – Схема виховного процесу кафедри

 1. Пріоритети


Основою організації виховної роботи зі студентами є система таких пріоритетів:

  • науковості;

  • упровадження розвиваючого навчання і індивідуально-орієнтованого виховання;

  • гуманізації виховного процесу, спрямованої на ствердження людської гідності кожного студента, розкриття його потенціалу;

  • демократизму, співробітництва, участі студентів і студентських організацій у виховному процесі;

  • підпорядкування змісту освіти і шляхів оволодіння знань студентами завданням формування всебічно розвиненої особистості, її цілісному світогляду;

  • відповідності цільових програм виховання науково обґрунтованій моделі спеціаліста;

  • організації професійно-духовного виховання майбутніх фахівців як процесу їх самотворчості і самовиховання;

  • нерозривного зв’язку основних напрямів виховання та етапів виховного процесу;

  • забезпеченості наступності, послідовності, оперативності педагогічного впливу;

  • зворотного зв’язку у процесі виховання (врахування особливостей студентів, рівня їхньої підготовленості до здійснення професійних і соціальних функцій, оцінки педагогічного впливу);

  • органічного зв’язку виховного процесу з навчальною, організаторською, науково-дослідною роботою університету.


Впровадження зазначених пріоритетів досягається шляхом:

 • створення умов для внутрішнього прийняття студентами національних і загальнолюдських цінностей як самоцінних, усвідомлення пріоритету останніх, розуміння необхідності гармонізації міжнаціональних інтересів, толерантності у відносинах;

 • створення умов для прищеплення ставлення до навчання як до особистісної цінності і суспільного обов’язку студента;

 • створення умов для усвідомлення студентами потреб у самоформуванні морально-духовних, естетичних, фізичних, вольових і професійно-значущих якостей;

 • створення умов для формування у студентів ціннісних орієнтацій і життєвих ідеалів на засадах еколого-валеологічного світогляду, усвідомлення ролі особистих вчинків, наслідків своєї діяльності, образу життя як фактора взаємодії та взаємовпливу з навколишнім світом, визнання особистої відповідальності за стан навколишнього середовища;

 • створення умов для формування у студентів мотивів дослідницької роботи, сумлінної праці, творчості, самоосвіти, самовиховання і самовдосконалення;

 • оволодіння викладачами сучасними методами і засобами виховного впливу, упровадження традиційних форм виховної роботи зі студентами і активного пошуку нових;

 • особистісного і культурного впливу на студента в процесі педагогічного спілкування;

 • формуючого впливу на соціальну активність студентів, формування потреби творчої участі в справах колективу, моральних норм і принципів колективної діяльності, почуття господаря, залучення їх до студентського самоврядування, підготовки до свідомої та вмілої участі у суспільному самоуправлінні, набуття досвіду самостійної роботи;

 • культурного впливу на життєдіяльність студентської групи і колективу навчального закладу в цілому;

 • створення умов для підвищення успішності студентів, відбору здібної молоді, висвітлення досягнень кращих студентів університету;

 • створення сприятливого морально-психологічного клімату, спрямованого на підвищення рівня психологічної включеності студентів у навчальну, суспільно-політичну, культурологічну, дозвільно-організаційну діяльність та розвиток емпатійних відносин між собою, між студентами і викладачами.

 1. ^ Форми виховної роботи


У виховному процесі в ДонНТУ використовуються різноманітні і різнопланові форми роботи.

Виховна робота в університеті здійснюється:

 • під час лекційних, семінарських, практичних, лабораторних занять;

 • під час навчальної практики;

 • при позааудиторній роботі шляхом:

  • індивідуальної роботи зі студентами;

  • роботи зі студентським активом;

  • роботи з обдарованою студентською молоддю;

  • роботи з органами студентського самоврядування.

Виховна робота включає:

  • планування, організацію і контроль її виконання;

  • підвищення кваліфікації і педагогічної майстерності викладацького складу;

  • науково-методичне й інформаційне забезпечення;

  • загальноуніверситетські, факультетські, групові і індивідуальні заходи;

  • інтернаціональні стосунки і обмін досвідом.


Підготував:

заст. нач. ВНМР Васильєв Л.О.

20 травня 2004р.


Схожі:

Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи