Проректор з наукової роботи icon

Проректор з наукової роботи
Скачати 95.14 Kb.
НазваПроректор з наукової роботи
Дата29.06.2012
Розмір95.14 Kb.
ТипДокументи

Затверджую

Проректор з наукової роботи

Національного університету

"Львівська політехніка"

проф._________________ З.Г.Піх

"____"___________201_ р.

(Печатка установи)


В И Т Я Г

з протоколу № засідання кафедри _____________
(або міжкафедрального семінару кафедр _____ та________)


Національного університету "Львівська політехніка" від ______ ____201_р.


1. ПРИСУТНІ:

___ із ___ (вказати кількість працівників за штатним складом) науково-педагогічних та наукових працівників кафедри, а саме: (перерахувати із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, посади, наукового ступеня, вченого звання). (До наукових працівників належать: наукові співробітники, а також інженери – за умови, що вони займаються науковою діяльністю).


На засіданні присутні аспіранти кафедри: (перерахувати із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові).


На засідання запрошені: (перерахувати із зазначенням місця основної роботи, посади, наукового ступеня, вченого звання).


З присутніх – ___ докторів наук та ____ кандидатів наук – фахівці за профілем представленої дисертації. (Засідання вважається правочинним, якщо на ньому присутні не менше двох третин наукових та науково-педагогічних працівників кафедри, у тому числі не менше 5 фахівців з науковими ступенями зі спеціальності (разом із запрошеними), за якою представляється дисертаційна робота. Рекомендується, щоб на представленні докторської дисертації були присутніми не менше 3-х докторів наук за профілем роботи).


Голова засідання – (вказати науковий ступінь, вчене звання, посаду, прізвище, ініціали головуючого на засіданні). (Якщо науковим керівником чи консультантом здобувача наукового ступеня є завідувач кафедри, то головувати на засіданні повинен один з членів кафедри або запрошений фахівець, як правило, доктор наук).
2.СЛУХАЛИ:


Доповідь докторанта (аспіранта, здобувача, асистента, доцента) кафедри (вказати назву кафедри, прізвище, ім’я, по батькові здобувача) за матеріалами дисертаційної роботи: «_____________», представленої на здобуття наукового ступеня доктора/кандидата (вказати галузь) наук за спеціальністю (вказати шифр та назву наукової спеціальності).


Науковий консультант (науковий керівник – для кандидатської дисертації) _______ (вказати науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали консультанта (керівника)).


Тему дисертації затверджено “___”_____201__р. на засіданні Вченої ради Національного університету «Львівська політехніка» (для дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук)/на засіданні вченої ради Інституту _________________ Національного університету «Львівська політехніка» (для дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук), протокол № __ та уточнена “___”_____201__р. на засіданні вченої ради Національного університету «Львівська політехніка» (для дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук)/на засіданні вченої ради Інституту _______ Національного університету «Львівська політехніка» (для дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук), протокол № __ .

^ Робота виконана на (вказати назву кафедри)Національного університету "Львівська політехніка".


По доповіді було задано ____(вказати кількість) питань, на які доповідач дав правильні та ґрунтовні відповіді. Питання були задані: _____ (вказати посаду, науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по батькові осіб, які задавали питання).


3. Виступи присутніх.


З оцінкою дисертаційної роботи ____ (вказати прізвище, та ініціали здобувача) виступили рецензенти:

 • _______________________________

 • _______________________________

(вказати посаду, науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по батькові рецензентів),

які зазначили (вказати позитивні сторони дисертаційної роботи) .


Також було вказано на (якщо є зауваження до дисертаційної роботи, їх необхідно вказати).

З оцінкою дисертаційної роботи також виступили присутні на засіданні кафедри (міжкафедрального семінару) (вказати посаду, науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по батькові виступаючих та зазначити позитивні сторони та зауваження, які прозвучали у виступах).

(Виступаючі відзначили актуальність теми, наукову новизну і практичне значення основних результатів та висновків дисертації, особистий внесок здобувача, практичне застосування та впровадження одержаних результатів.

^ Загальна характеристика дисертаційної роботи – позитивна.)


З характеристикою наукової зрілості здобувача виступив науковий консультант (науковий керівник – для кандидатської дисертації)_______ (вказати науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали консультанта (керівника)), який відзначив _______ (подати коротку характеристику наукової зрілості здобувача).


4. Заслухавши та обговоривши доповідь _____(вказати прізвище, ім’я, по батькові аспіранта або здобувача), а також за результатами попередньої експертизи представленої дисертації на кафедрі (міжкафедральному семінарі) _______ (вказати назву кафедри (кафедр), прийнято наступні висновки щодо дисертаційної роботи "....................":


Висновок

кафедри (міжкафедрального семінару) про наукову та практичну цінність дисертаційної роботи «___________»

аспіранта (докторанта, здобувача, асистента, доцента)


  1. Актуальність теми дисертації на момент захисту та на фоні загальної оцінки стану проблеми у вітчизняній та зарубіжній науці;

  2. Зв'язок теми дисертації з державними програмами, науковими напрямами університету та кафедри (необхідно вказати наукові напрями (наукову тематику) кафедри, назви держбюджетних робіт, що виконувались відповідно до тематичного плану МОНмолодьспорт України, із зазначенням їх реєстраційного номера);

  3. ^ Особистий внесок здобувача в отриманні наукових результатів (характеристика особистого внеску має бути максимально конкретизована та відображати роль здобувача в розробці нових наукових ідей, постановці задачі, обґрунтуванні методики її розв'язання, обробці статистичного матеріалу, в проведенні експериментальних досліджень та інтерпретації отриманих результатів);

  4. ^ Достовірність та обґрунтованість отриманих результатів та запропонованих автором рішень, висновків, рекомендацій (підтверджується теоретичною розробкою (обґрунтуванням) базових положень, результатами апробації, відповідністю результатів моделювання (розрахунку) експериментальним результатами, їх зв’язком з існуючими результатами, отриманими із застосуванням класичних методів (алгоритмів), відповідність з результатами інших авторів, а також результатам, одержаних іншими методами, великою кількістю використаного статистичного матеріалу; якщо наукова обґрунтованість підлягає сумніву, то необхідно перерахувати причини, що викликають згадані сумніви, або акцентувати увагу на дискусійних питаннях;

  5. ^ Ступінь новизни основних результатів дисертаційної роботи порівняно з відомими дослідженнями аналогічного характеру (акцентувати увагу на відмінностях одержаних результатів від відомих раніше, описати ступінь новизни (вперше одержано, удосконалене, набуло подальшого розвитку));

  6. ^ Перелік основних друкованих праць, в яких викладені результати дисертаційного дослідження (формується за ступенем важливості опублікованих робіт, де, в першу чергу, зазначаються фахові видання України); також необхідно конкретизувати у вигляді короткого опису особистий внесок автора у колективно опублікованих працях; дати висновок про повноту викладення основних положень та результатів роботи;

  7. ^ Апробація основних результатів дослідження на конференціях, симпозіумах, семінарах тощо (навести їх перелік);

  8. Наукове значення виконаного дослідження із зазначенням можливих наукових галузей та розділів програм навчальних курсів, де можуть бути застосовані отримані результати;

  9. ^ Практична цінність результатів дослідження із зазначенням конкретного підприємства або галузі народного господарства, де вони можуть бути застосовані (для докторських дисертацій обов'язковою є наявність рекомендацій про включення результатів роботи у навчальні курси з відповідних дисциплін за навчальним планом);

  10. ^ Оцінка структури дисертації, її мови та стилю викладення (необхідно, зокрема, зазначити, що дисертаційна робота за структурою, мовою та стилем викладення відповідає вимогам МОНмолодьспорт України);


Ступінь використання матеріалів кандидатської дисертації. (для докторської дистерації)

  1. Відповідність дисертації паспорту спеціальності, за якою вона представлена до захисту (вказати напрям досліджень із зазначених у паспорті, якому відповідає дисертаційна робота).


^ У ході обговорення дисертаційної роботи до неї не було висунуто жодних зауважень, щодо самої суті роботи (якщо були зауваження щодо суті роботи, то необхідно їх перерахувати).


5. З урахуванням сказаного вище


Кафедра/міжкафедральний семінар ухвалила/ухвалив:


 1. Дисертаційна робота (вказати прізвище, ім’я, по батькові аспіранта або здобувача наукового ступеня) на тему «_____________» є завершеною науковою працею, у якій розв’язано ________ (конкретизувати наукову проблему*, або завдання**), що має важливе значення для._________________(вказати галузь науки).

*(^ Докторська дисертація повинна містити раніше незахищені наукові дослідження та отримані автором нові науково обґрунтовані результати у певній галузі науки та техніки, які у сукупності розв’язують важливу наукову або науково прикладну проблему);

**(^ Кандидатська дисертація повинна містити результати проведених автором досліджень та отримані автором нові, науково обґрунтовані результати, які у сукупності розв’язують конкретне наукове завдання, що має істотне значення для певної галузі народного господарства).

  1. У __ (зазначити кількість) наукових публікаціях автора повністю висвітлені матеріали дисертації (вказати прізвище та ініціали здобувача наукового ступеня), з них ____ (зазначити кількість) публікацій у фахових виданнях України.

  2. Дисертація ________ (вказати прізвище та ініціали здобувача) на тему «__________» відповідає паспорту спеціальності ________(вказати шифр та назву спеціальності). та пп. ______ (пп.11, 12, 14 для докторської дисертації або пп. 11, 13, 14 для кандидатської дисертації) «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника».

  3. * З урахуванням наукової зрілості та професійних якостей ________(вказати прізвище та ініціали здобувача наукового ступеня) дисертаційна робота «____________» рекомендується для подання до розгляду у спеціалізовану вчену раду.


За затвердження висновку проголосували:

(у голосуванні беруть участь науково-педагогічні та наукові працівники кафедри, а              також запрошені фахівці)


за

-

(вказати кількість прописом)

проти

-

-"-

утримались

-

-"-
Голова засідання,

зав. кафедри __________, д.т.н., професорпідпис(прізвище, ініціали)


Вчений секретар,

к.т.н., доцент


підпис


(прізвище, ініціали)"___"_________201_р.

Загалом щодо п.5.4 – кафедра може ухвалити:

 1. Рекомендувати дисертацію для подання до розгляду у спеціалізовану вчену раду.

 2. Рекомендувати дисертацію для подання до розгляду у спеціалізовану вчену раду з врахуванням композиційних, редакційно-стилістичних, технічних та граматичних поправок.

(В цьому випадку автор вносить необхідні виправлення в текст дисертації й інформує в робочому порядку про це рецензентів та завідувача кафедри (керівника міжкафедрального семінару).

 1. Рекомендувати дисертацію до розгляду на міжкафедральному семінарі на предмет подання до захисту у спеціалізовану вчену раду у грудні поточного року. Це стосується тільки аспірантів, щоб показати ефективність випуску з аспірантури у поточному році.

 2. Не рекомендувати дисертацію для подання до розгляду у спеціалізовану вчену раду у зв'язку з необхідністю внесення змін принципового характеру. (В цьому випадку автору надається певний термін для усунення відзначених недоліків, після чого дисертація повторно розглядається на засіданні кафедри (міжкафедральному семінарі). Якщо, на думку рецензентів та співробітників кафедри (кафедр), здобувач успішно вирішив поставлене перед ним завдання, то кафедра (міжкафедральний семінар) приймає рішення про рекомендацію роботи для подання до розгляду у спеціалізовану вчену раду. Відповідно оформлюється протокол засідання кафедри(міжкафедрального семінару).

 3. Не рекомендувати дисертацію для подання до розгляду у спеціалізовану вчену раду.

(В цьому випадку у протоколі аргументовано висвітлюються причини, які не дозволяють позитивно оцінити представлену роботу).

Схожі:

Проректор з наукової роботи iconЗатверджую проректор з наукової роботи, д т. н., проф. Харченко В. Ф
«Безпека життєдіяльності» з метою підвищення якості підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів в рамках забезпечення єдності...
Проректор з наукової роботи iconУ XXI столітті” 2 – 3 квітня 2012 р
Вступне слово. Підсумки роботи 78 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів І студентів. Проректор з наукової роботи,...
Проректор з наукової роботи iconПроректор з наукової роботи

Проректор з наукової роботи iconПроректор з наукової роботи

Проректор з наукової роботи iconЗатверджую проректор з наукової роботи

Проректор з наукової роботи iconЗатверджую: Проректор з наукової роботи

Проректор з наукової роботи iconПроректор з наукової роботи Національного університету

Проректор з наукової роботи iconПроректор з наукової роботи Національного університету

Проректор з наукової роботи iconПроректор з наукової роботи Національного університету

Проректор з наукової роботи iconПроректор з наукової роботи Національного університету

Проректор з наукової роботи iconЗатверджую проректор з наукової роботи
На аспіранта (здобувача)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи