Лабораторний практикум на icon

Лабораторний практикум на
Скачати 184.42 Kb.
НазваЛабораторний практикум на
Дата29.06.2012
Розмір184.42 Kb.
ТипПрактикумМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до лабораторних робіт з теми

«Дослідження релейно-контактних елементів»

з дисципліни «Елементи і пристрої автоматики та систем управління» для студентів спеціальності 6.091401 «Системи управління та автоматики»

усіх форм навчання


Суми

Вид-во СумДУ

2008

ЗМІСТ

С.

1 ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ПРО ЕЛЕКТРИЧНІ РЕЛЕЙНО-КОНТАКТНІ АПАРАТИ….…………….4

2 КОМУТАЦІЙНІ АПАРАТИ………………………..5

3 РЕЛЕ: ЗАГАЛЬНЕ УЯВЛЕННЯ……………… …7

^ 4 ПУСКОРЕГУЛЮВАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ

АПАРАТИ…………………………………………...8

5 ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ НА

ЕЛЕКТРИЧНИХ АПАРАТАХ.…………………..12

Лабораторна робота 1…………………………….......12

Лабораторна робота 2…………………………….......14

Лабораторна робота 3…………………………….......16

Лабораторна робота 4…………………………….......18

Лабораторна робота 5…………………………….......21

Лабораторна робота 6…………………………….......23

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.......…..25


^ 1 ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ПРО ЕЛЕКТРИЧНІ РЕЛЕЙНО-КОНТАКТНІ АПАРАТИ

Електричні апарати – це технічні засоби, призначені для керування електричним струмом і з’язаними з ним величинами. А саме, функції електричних апаратів полягають в керуванні такими параметрами, як сила струму, напруга, потужність, частота, енергія, магнітний потік та ін.

З технічної точки зору електричні апарати виконують такі функції:

- комутація (вмикання і вимикання) ліній електропередачі, розподільних електричних мереж і електротехнічних пристроїв;

- автоматичне і неавтоматичне регулювання, стабілізація, зміна за заданим законом електричного струму й інших параметрів;

- захист електротехнічного обладнання від аварійних режимів, таких як: коротке замикання, тривале перевантаження, підвищення або зниження напруги до недопустимого рівня, зміна частоти та ін.;

- контроль параметрів електричного струму для подачі інформації на вхідні органи апаратів захисту і керування;

- перетворення параметрів струму (його виду, форми кривої, частоти та ін.), наприклад, перетворення постійного струму на змінний струм, постійного на імпульсний.

Електричні апарати умовно поділяють на такі основні види:

1) апарати високої напруги – для керування електричними мережами високої напруги (6, 10, 35, 110, 220, 330, 500, 750, 1150 кВ); до роботи з такими апаратами допускаються тільки спеціально підготовлений персонал;

2) апарати керування – керують режимами роботи і здійснюють автоматичний захист від аварійних режимів електротехнічного обладнання і розподільних мереж на номінальні напруги 127, 220, 380, 660, 1140 В;

3) електричні апарати автоматики – контролюють електричні і неелектричні параметри працюючого обладнання за допомогою генерації і подачі сигналів у кола автоматики і керування;

4) підсилювачі і перетворювачі різних сигналів, дій, потоків та ін.


^ 2 КОМУТАЦІЙНІ АПАРАТИ

Комутаційні апарати призначені для керування електричними колами і різними електротехнічними пристроями.

Кнопки керування з замикальними (а) і розмикальними (б) контактами, а також їхні умовні позначення зображені на рис.1. Після відпускання кнопки пружина повертає її контакт у вихідний стан.Рисунок 1- Кнопки керування: устрій а і б та

умовне позначення на схемах

^ Автоматичний повітряний вимикач (автомат) використовують для нечастого вмикання і вимикання електричного кола. Він має пристрій, який виконує функцію захисту кола, що комутується. Таким пристроєм слугує розчіплювач – елемент, який контролює заданий параметр кола і впливає на контактну систему автомата. Розчіплювач являє собою механізм з рухомою системою, що працює під тепловою або магнітною дією струму.

^ Розчіплювач максимального струму слугує для захисту електричного кола від надзвичайно великих значень струмів навантаження та струмів короткого замикання. По суті – це електромагніт, якір якого притягується до осердя при струмі захисної котушки, коли він перевищує певне значення (струм вставки регулюється натягом протидіючої пружини). При цьому розчіплюються елементи зчіпки і зворотна пружина розмикає силовий електричний контакт автоматичного вимикача.

^ Тепловий розчіплювач слугує для захисту від струмів перевантаження. Чутливим елементом розчіп-лювача є біметалева пластина. Коефіцієнт температур-ного розширення в одної пластини дуже великий, а в іншої – дуже маленький. У коло струму, яке захищаєть-ся, увімкнуто нагрівальний елемент, який обвитий навколо біметалевої пластини. При певному спів-відношенню значення струму навантаження і тривалості його протікання температура підвищується і біметалева пластина деформується. Вона прогинається і вивільняє важіль, який повертається під дією сили пружини і розмикає силовий електричний контакт, знеструмлю-ючи електричне коло. Після охолодження біметалевої пластини можна знову вимкнути автомат. Тепловий розчіплювач на короткочасні поштовхи струму не реагує, для нього важливим є тепловий фактор. Можливі, наприклад, такі співвідношення між струмом комутації Ik і номінальним струмом навантаження Іном та часом спрацьовування tсп:


Ik =1,5∙ Іном - tсп=2 хв;

Ik =3∙ Іном - tсп=30 с.


Автоматичні повітряні вимикачі бувають одно (а), дво (б) та трх (в) полюсними – за кількістю силових електричних контактів. На принципових електричних схемах вони зображаються як наведено рис. 2.
а б в


Рисунок 2 –Зображення автоматичних вимикачів


^ 3 РЕЛЕ: ЗАГАЛЬНЕ УЯВЛЕННЯ

Під реле розуміють слабкострумові електричні апарати, в яких при плавній зміні керуючого (вхідного) параметра до визначеного, наперед заданого значення, відбувається стрибкоподібна зміна керованого (вихідного) параметра, причому хоча б один з цих пара-метрів повинен бути електричним.

У цьому відношенні реле мають типову релейну характеристику – залежність між вихідною Y і вхідною Х величинами, яка наведена на рис.3. Стрілками показана послідовність переміщення по характеристиці при збільшенні вхідного сигналу від нуля до деякого значення Х, з послідовним зменшенням знову до нуля.Y


Рисунок 3 –Типова релейна характеристика


Позначені точки ХСП і ХПО – значення спрацьовування (наприклад, притягується якір, замика-ються контакти) і повернення у вихідний стан. Реле

характеризують коефіцієнтом повернення k= ХПО / ХСП (може бути в межах 0, - 0,95).

За сферою застосування реле можна поділити на реле для схем автоматики, реле для керування електроприводами і їхнього захисту, а також реле для захисту енергосистем.

За фізичною величиною, на яку реагує реле, виріз-няють їхні типи і, відповідно, види захисту: а) струмова; б) напруги; в) теплова; г) від замикань на землю; д) спе- цільного призначення та інша.

^ 4 ПУСКОРЕГУЛЮВАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ АПАРАТИ

Пускорегулювальні електричні апарати викорис- товуються для вмикання/вимикання електродвигун-нового пристрою та керування процесом його роботи.


Контактори – двопозиційні електричні апарати дистанційної дії, призначені для частого вмикання та вимикання силових електричних кіл під навантаженням. Сучасні конструкції контакторів витримують за термін служби більш ніж п’ять мільйонів вмикань та вимикань. Контактори бувають постійного та змінного струмів.

^ Контактори постійного струму призначені в основному для комутації в силових електричних колах постійного струму з напругою до 220 В при частих та з напругою до 660 В при нечастих вмиканнях. Їх харак- терною конструктивною ознакою є використання елек- тромагніту постійного струму. Контактори постійного струму виготовляють однополюсними (один силовий контакт) або двополюсними (два силових контакти).

Перша головна складова частина цих контакторів – контакти складаються із головних контактів (нерухомий та рухомий замикаючий контакти) і допоміжних контактів (два замикаючих і два розмикаючих) місткового типу.

Друга головна частина контакторів – пристрій дугогасіння складається з дугогасильної камери і двох котушок електромагнітного дуття.

Третя головна складова контакторів – електро- магнітний привід з котушки, якоря та ярма. Як головні, так і допоміжні контакти приводяться в рух від якоря з допомогою важеля.

^ Контактори змінного струму призначені для комутації електричних кіл змінного струму напругою до 660 В. У таких контакторах найчастіше використовують електромагніт змінного струму. Сучасні зразки контакторів змінного струму розраховані на велику частоту спрацювань (до 1200 вмикань за годину).

Перша головна частина цих контакторів –контакти складається з трьох головних рухомих і нерухомих та чотирьох допоміжних (двох замикаючих і двох розмикаючих) контактів місткового типу. Надійне притискання головних контактів досягається з допомогою контактних пружин.

Друга головна частина контакторів – пристрій дугогасіння працює за принципом магнітного дуття. Цю функцію виконують скоби, які охоплюють зону горіння дуги і завдяки магнітному полю, яке вони створюють, сприяють швидкому згасанню дуги.

Третя головна частина контакторів – електромаг- нітний привід складається з котушки, ярма та якоря. Для амортизації удару якоря ярмо кріпиться на основі з допомогою демпферної пружини. З метою уникнення вібрації якоря у ввімкненому положенні електромагніта на полюсах ярма знаходяться короткозамкнені витки.

На електричних схемах контактори зображують умовними графічними позначеннями їх головних складових частин, як показано на рис.4.Рисунок 4 – Графічне позначення контактора


Магнітні пускачі – це комбіновані електричні апарати, які взагалі можуть виконувати всі або кілька з таких функцій:

  • дистанційне керування роботою асинхронних двигунів (вмикання, вимикання, реверс);

  • автоматичне відключення при зниженні напруги мережі живлення нижче допустимого значення;

  • захист від перевантажень.

У загальному випадку до складу магнітного пус-

кача входять: контактори змінного струму (один для нереверсивного або два для реверсивного), теплові реле та кнопкова станція.

У електроприводах робочих машин використо-вують магнітні пускачі на номінальні напруги 127, 220, 380 та 500 В і струми від 3,2 до 200 А.

^ Магнітні пускачі серії ПМЛ виготовляють семи величин (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) за потужністю; нереверсивні без реле, нереверсивні з реле, або реверсивні без реле, реверсивні з реле, з механічним та електричним блокуванням, для переключення «зірка-трикутник», відкриті, захищені, пилезахищені та пилебризконепро- никні, тільки із замикаючими, із замикаючими та розми- каючими контактами, із убудованими в корпус кнопками «Реле», «Стоп» та «Пуск», або «Вперед», «Назад», «Стоп» або без них, із убудованими в корпус тепловими реле або без них.

^ Захист від перевантажен у магнітних пускачах здійснюється з допомогою вбудованих у корпус теплових реле. Конструкція теплових реле дозволяє регулювати величину струму вставки реле в діапазоні від 0,75 до 1,25 ІН.

На електричних схемах магнітні пускачі зобра- жують графічними умовними позначеннями їх головних складових частин, як показано на рис.5.

Магнітні пускачі вибираються за такими основними параметрами: номінальна напруга котушки контактора, номінальний струм для контактів, номіналь-


Рисунок 5 - Графічне позначення магнітного

пускача з електротепловим реле


ний струм нагрівального елемента теплового реле, схема керування.


^ 5 ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ НА

ЕЛЕКТРИЧНИХ АПАРАТАХ


Лабораторна робота 1

Дослідження автоматичного вимикача


Мета роботи: вивчення будови автоматичного вимикача, основних його складових, перевірка спрацювання шляхом прямої дії на розчіплювач та випробування роботи автоматичного вимикача під навантаженням.

Порядок виконання роботи


1 Детально ознайомитися з будовою автоматичного вимикача. При цьому звернути увагу на технічні характеристики автоматичного вимикача, занесіть до звіту тип та номінальні параметри автоматичного вимикача. Після розбирання корпусу ознайомитися з групою замикаючих контактів, реле захисту від максимальних струмів короткого замикання, приладів теплового захисту від перевантажень, додаткових сигнальних контактів про стан автоматичного вимикача.

2 Вмикаючи і вимикаючи автоматичний вимикач декілька разів, спостерігайте процес спрацювання основних силових замикаючих контактів, а також стан додаткових контактів. Переконайтеся в надійності замкненого стану контактів. Прямою дією на сердечник реле захисту від максимальних струмів короткого замикання перевірте відключення силових контактів автоматичного вимикача, з’ясуйте як сердечник діє на розчіплювач. Перевірте дію теплового захисту, легким натиском на біметалічні пластини упевнившися в рухливості їх вільного кінця з виступом для впливу на розчіплювач. Імітуючи прогинання (деформацію) біметалічних пластин, натисніть на розчіплювач для відключення автоматичного вимикача.

3 Прослідкуйте проходження струму від вхідних (верхніх) клем через замикаючі контакти, обмотки реле захисту від максимальних струмів короткого замикання, нагріваючи намотки на біметалічні пластини до вихідних клем (внизу).

4 Зібрати електричну схему для випробування автоматичного вимикача за схемою, зображеною на рис. 6. Після цього показати схему для перевірки викладачу.

5 Включіть ДЖ, переконайтеся, що на його клемах є постійна напруга 15В. Потім включіть QF і встановіть струм навантаження на величину, перевищуючу номінальне значення струму автоматичного вимикача в два рази. Виміряйте час від початку включення QF до
Рисунок 6 – Схема електричного кола для дослідження автоматичного вимикача:

ДЖ – джерело живлення; QF – автоматичний вимикач; А – амперметр; Rш – шунт на 30 А; mB – мілівольтметр; Rн – опір навантаження


моменту його розмикання при струмі 2·Iн. Потім повторити дослід для струму 1,75·Iн та 1,5·Iн


Отримані дані записати в таку таблицю.


Номер досліду

1

(2·Iн)

2 (1,75·Iн)

3 (1,5·Iн)

Струм

навантаження, А


Час розмикання, с


  1. Зробіть висновки щодо виконаної роботи.Лабораторна робота 2

Дослідження електромагнітних реле


Мета роботи: ознайомлення з будовою реле різних видів, побудова типової релейної характеристики, складання простих схем з використанням реле.


Порядок виконання роботи

  1. Детально ознайомитися з будовою реле, звернути увагу на обмотку навколо нерухомої частини осердя. З’ясувати які контакти є замикаючими і розмикаючими. Визначити механічний зв'язок між якорем і контактними групами.

  2. Перед зібранням електричного кола для дослідження реле, необхідно виміряти цифровим мультиметром опір обмотки реле і регулювального реостату. Включить блок живлення і виміряйте напругу живлення на його вихідних клемах.

  3. Зберіть електричне коло для дослідження реле за схемою яка наведена на рис. 7. Встановіть максимальне значення регулювального реостату. Після цього показати схему для перевірки викладачу.
Рисунок 7 – Схема електричного кола для дослідження реле:

Rр – регулювальний реостат; К – обмотка реле; А – амперметр; К:1 – замикаючий контакт реле; Rд – додатковий опір; HL – сигнальна низьковольтна лампа

  1. Подайте напругу живлення на схему, постійно контролюйте струм через реле і його стан. Поступово зменшуючи опір регулюючого реостату, слідкуйте за зростаючим значенням струму і станом реле.

Занесіть до звіту значення струму Iср в момент спрацювання реле. Потім трохи збільшіть струм через реле. Переконайтеся в надійності замикання контактів реле і стабільному свіченні лампи HL.

Поступово зменшуйте струм через реле збільшуючи опір регулювального реостату. Занесіть до звіту значення струму Iпо в момент вимкнення реле.

  1. Побудуйте робочу характеристику реле. Зробіть висновки до роботи.


Лабораторна робота 3

Дослідження роботи контактора


Мета роботи: ознайомлення з улаштуванням електромагнітного контактору, зняття його основних показників та їх використання в простих електричних колах.


Порядок виконання роботи


1 Докладно ознайомитися з будовою контактора, звернути увагу на силову обмотку і силові замикаючі контакти. Дізнатись, які з допоміжних контактів є замикаючими і розмикаючими.

2 Ознайомитися з будовою кнопкової станції. Дізнатись які кнопки відповідають за нормально розмикаючі і нормально замикаючі контакти. Дослідити роботу станції в ручному режимі, впевнитися в самоповертанні кнопок контактів.

3 Зібрати схему реверсивного включення двох контактів за рис. 8. Після перевірки схеми викладачем за його присутності подайте на схему живлення 220В з електричної мережі. При цьому ніяких вмикань в електричному колі не повинно бути.Рисунок 8 – Схема електричного кола для дослідження роботи контакторів:

SB1 – кнопка «Стоп»; SB2, SB3 – кнопки «Пуск»; HL1, HL2 – сигнальні лампи.


4 Натисніть кнопку SB2 і відпустіть її через 2-3 с. При цьому повинен спрацювати контактор К1, котрий перейде в стан самоблокування з допомогою контакту К1:1 і загориться лампа HL1 через контакт К1:3. Впевніться в надійності цього стану кола, спостерігаючи за нею 2-3 хв. Потім натисніть декілька раз кнопку SB3, впевніться в тому, що контактор К2 не спрацьовує.

5 Натисніть кнопку SB1, впевніться в поверненні електричного кола в початковий стан. Після цього натискайте на кнопку SB3 протягом 2-3 с. При цьому спрацьовує контактор К2, який переводиться на самоблокування і загорається лампа HL2. Впевніться в надійності цього стану. Натисніть декілька раз кнопку SB2, впевніться в тому, що контактор К2 не спрацьовує.

6 Натисніть кнопку SB1, після цього натисніть кнопку SB2 і впевніться в стійкості даного стану. Потім відключить подачу живлення 220В і, приблизно, через 30 с знову подайте живлення. Цього разу впевніться в тому, що електричне коло знаходиться в початковому повністю відключеному стані.

Аналогічно натисніть кнопку SB3 і впевніться в стійкості другого стану схеми. Знову відключить подачу питання 220В і, приблизно, через 30 с знову подайте живлення. І цього разу впевніться в тому, що електричне коло знаходиться в початковому повністю відключеному стані.

7 Поясніть причину спрацювання і відключення в колі. Зробіть висновки з роботи.


Лабораторна робота 4

Дослідження роботи магнітних пускачів


Мета роботи: ознайомлення з улаштуванням електромагнітного контактору, зняття його основних показників та їх використання в простих електричних колах.


Порядок виконання роботи


1 Докладно ознайомитися з будовою магнітного пускача, звернути увагу на силову обмотку і силові замикаючі контакти. Дізнатись які з допоміжних контактів є замикаючими і розмикаючими.

2 Ознайомитись з будовою кнопкової станції. Дізнатись, які кнопки відповідають за нормально розмикаючі і нормально замикаючі контакти. Дослідити роботу станції в ручному режимі, впевнитися в самоповертанні кнопок контактів.

3 Зберіть схему реверсивного пуску трифазного асинхронного двигуна на двох магнітних пускачах за рис. 9. Після перевірки схеми викладачем за його присутності подайте на схему живлення з трифазної електромережі. При цьому ніяких вмикань в електричному колі не повинно бути.

4 Натискайте на кнопку SB2 протягом 2-3 с. При цьому повинен спрацювати магнітний пускач KF, котрий перейде до стану самоблокування з допомогою контакту KF:2 і силові контакти KF:1 подадуть силову трифазну напругу до електродвигуна М, котрий починає обертатися.

Впевніться в надійності цього стану схеми, визначте напрям обертання двигуна і спостерігайте за станом всієї схеми.

5 Натисніть кнопку SB1, впевніться в повернені електричного кола в початкове положення, почекайте до повного зупину двигуна М. Після цього натискайте на кнопку SB3 протягом 2-3 с. При цьому повинен спрацювати магнітний пускач KR, котрий перейде до стану самоблокування з допомогою контакту KR:2 і силові контакти KR:1 подадуть силову трифазну напругу до електродвигуна М, змінивши цим напрям його обертання.

Впевніться в надійності цього стану схеми і впевніться, що змінився напрям обертання двигуна.

Рисунок 9 – Схема електричного кола для реверсивного керування трифазним асинхронним двигуном: QF – вхідний автомат; SB1 – кнопка «Стоп»; SB2, SB3 – кнопки «Пуск»; KF, KR – магнітні пускачі; М – асинхронний двигун


6 При включеному стані двигуна М відключить подачу трифазної напруги живлення, дочекайтеся зупину двигуна М і знову подайте живлення. Впевніться в тому, що при цьому нічого не спрацює і що електричне коло знаходиться в початковому, повністю вимкненому стані.

7 Поясніть причини спрацювання і вимкнення в електричному колі. Зробіть висновки з роботи.


Лабораторна робота 5

Дослідження роботи електричного кола для реверсивного керування асинхронним конденсаторним двигуном


Мета роботи: ознайомлення з будовою асинхронного конденсаторного двигуна та дослідження схеми його керування.


Порядок виконання роботи


1 Детально ознайомитися з улаштуванням і конструкцією двигуна, конденсатора для пускової обмотки. Виміряти опір обох обмоток двигуна, ємність конденсатора.

2 Ознайомитися з конструкцією кнопкової станції. Визначити, які кнопки відповідають за нормально замкнуті і нормально розімкнуті контакти. Дослідити роботу станції в ручному режимі, впевнитися в самоповерненні кнопок і контактів.

Ознайомитися з конструкцією реле для реверсивного пуску двигуна. Визначити, які групи контактів являються замикаючими. Виміряти опір обмотки реле.

3 Зберіть електричне коло для реверсивного пуску двигуна на двох реле за схемою, наведеною на рис. 10.

Після перевірки схеми викладачем, за його присутності подайте на схему живлення ~ 220В. При цьому ніяких включень в електричному колі не повинно бути.

4 Натискайте на кнопку SB2 протягом 2 – 3 с. При цьому спрацює реле KF, яке перейде в режим самоблокування за допомогою контакту KF1. Одночасно реле KF замкне групу своїх контактів KF2 і KF3, і подасть напругу живлення на робочу і пускову обмотки двигуна М. Дайте двигуну попрацювати протягом 3 хвилин, запам’ятайте напрям обертання.
Рисунок 10 – Реверсивне керування асинхронним конденсаторним двигуном: SB1 – кнопка «Стоп»; SB2, SB3 – кнопки «Пуск»; KF, KR – пускові реле; М – електродвигун


5 Натисніть кнопку SB1, впевніться у поверненні кола управління у вихідне положення, почекайте до повної зупинки двигуна. Після цього натисніть на кнопку SB3 протягом 2 – 3 с. При цьому спрацює реле KR, яке перейде на самоблокування своїм контактом KR1, а контактами KR2 подасть напругу живлення на робочу обмотку двигуна М у тому ж порядку , що і раніше при спрацюванні реле KF. У той самий час, контакти KR3 подають напругу живлення на пускову обмотку в протилежній фазі. У результаті двигун починає обертатися в протилежному напрямі. Дайте двигуну працювати в цих умовах 3 хв., впевніться в новому напрямі обертання. Вимкніть схему управління.

6 При ввімкненому двигуні М (в будь-якому напрямі обертання) відключить подачу живлення, дочекайтеся зупинки двигуна. Після цього знову подайте струм на схему і переконайтеся, що схема знаходиться в початковому, повністю відключеному стані.

7 Поясніть причини спрацювань і відключень у схемі управління. Зробіть висновки з роботи.


Лабораторна робота 6

Дослідження роботи електричного кола для реверсивного керування універсальним колекторним двигуном


Мета роботи: ознайомлення з улаштуванням електромагнітного контактора, зняття його основних показників та їх використання в простих електричних колах.


Порядок виконання роботи


1 Докладно ознайомиться з улаштуванням і конструкцією двигуна, звернути особливу увагу на щітково-колекторний механізм. Виміряйте цифровим мультиметром опір кола якоря і обмотки збудження.

2 Ознайомитися з конструкцією кнопкової станції. Визначити, які кнопки відповідають за нормально замкнуті і нормально розімкнуті контакти. Дослідити роботу станції в ручному режимі, впевнитися в самоповерненні кнопок і контактів.

Ознайомитися з конструкцією реле для реверсивного пуску двигуна. Визначити, які групи контактів являються замикаючими. Виміряти опір обмотки реле.

3 Зібрати електричне коло для реверсивного пуску двигуна на двох реле за схемою зображеною на рис. 11. Після перевірки схеми викладачем за його присутності подайте на схему напругу живлення. При цьому ніяких вмикань в електричному колі не повинно бути.Рисунок 11 – Реверсивне керування універсальним колекторним двигуном: SB1 – кнопка «Стоп»; SB2, SB3 – кнопки «Пуск»; KF, KR – пускові реле; М – електродвигун

4 Натискайте на кнопку SB2 протягом 2-3 с. При цьому спрацьовує реле KF, яке переходить у стан самоблокування з допомогою контакту KF:1. Одночасно реле KF замикає групу своїх нормально відкритих контактів KF:2, з’єднуючи послідовно обмотки якоря і збудження і подає на них живлення. Дати двигуну попрацювати 3 хвилини і одночасно визначте напрям його обертання.

5 Натисніть кнопку SB1, впевніться в повернені кола керування в початкове положення, почекайте до повного зупину двигуна М. Після цього натискайте на кнопку SB3 протягом 2-3 с. При цьому повинне спрацювати реле KR, яке перейде до стану самоблокування з допомогою контакту KR:1 і, своїми нормально відкритими контактами KR:2, з’єднує послідовно обмотки якоря і збудження. При цьому підключення якоря до джерела живлення залишається попереднім, а обмотка збудження підключається в протилежному напряму. У результаті цього двигун М починає обертання в протилежному напрямі. Дати двигуну попрацювати 3 хвилини і одночасно визначте напрям його обертання. Вимкніть схему керування.

6 При ввімкненому двигуні М (у будь-якому напрямі обертання) відключить подачу живлення, дочекайтеся зупинки двигуна. Після цього знову подайте струм на схему і переконайтеся, що схема знаходиться в початковому, повністю відключеному стані.

7 Поясніть причини спрацювань і відключень в схемі управління. Зробіть висновки з роботи.


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.Мілих В.І., Шавьолкін О.О. Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка: Підручник / За ред. В.І.Мілих. – К.: Каравела, 2007. – 688 с.

2.Келим Ю.М. Типовые элементы систем автоматического управления: Учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального образования. – М.: Форум;Инфра, 2002. -384 с.


Схожі:

Лабораторний практикум на iconВ. Д. Шипулін Лабораторний практикум
Лабораторний практикум у програмному забезпеченні "Arcgis 9 Desktop" навчального курсу "Технології гіс" (для студентів 3 курсу денної...
Лабораторний практикум на iconШипулін В. Д., Постоєнко О. В. Лабораторний практикум у програмному забезпеченні
Лабораторний практикум у програмному забезпеченні "ArcView gis" навчального курсу "Основи гіс" (Для студентів 3 курсу денної І заочної...
Лабораторний практикум на iconМетодичні вказівки та лабораторний практикум ора за дисципліною «Монтаж І налагоджування електромеханічного обладнання» для студентів спеціальності 09. 2204, 090603
Методичні вказівки та лабораторний практикум з дисципліни «Монтаж І налагоджування електромеханічного обладнання» для виконання самостійної...
Лабораторний практикум на iconМетодичні вказівки та лабораторний практикум ора за дисципліною «Монтаж І налагоджування електромеханічного обладнання» для студентів спеціальності 09. 2204, 090603
Методичні вказівки та лабораторний практикум з дисципліни «Монтаж І налагоджування електромеханічного обладнання» для виконання самостійної...
Лабораторний практикум на iconКартка про інноваційну розробку
Ключове слово для тематичного покажчика. Комп’ютеризований лабораторний практикум
Лабораторний практикум на iconПрактикум з дисципліни «методи структурного аналізу матеріалів» для студентів спеціальності 050403
Лабораторний практикум з дисципліни «Методи структурного аналізу матеріалів» / укладачі: В. М. Раб, Т. П. Говорун
Лабораторний практикум на iconІнформаційна картка про інноваційну розробку
Ключове слово для тематичного покажчика. Комп’ютеризований лабораторний практикум
Лабораторний практикум на iconІнформаційна картка про інноваційну розробку
Ключове слово для тематичного покажчика. Комп’ютеризований лабораторний практикум
Лабораторний практикум на iconДокументи
...
Лабораторний практикум на iconПрактикум з курсу «технологія конструкційних матеріалів І матеріалознавство» Частина 2 «матеріалознавство» для студентів факультету Тесет
Лабораторний практикум з курсу «Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство». Частина 2 «Матеріалознавство» / укладачі...
Лабораторний практикум на iconЛітература: Горбачу І. Т. Загальна фізика: Лабораторний практикум. К., 1992. Прилади І матеріали
Між швидкістю звуку υ, його частотою ν та довжиною звукової хвилі λ існує співвідношення
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи