З курсу «Охорона праці» (для студентів заочної форми навчання спеціальності 0921. 15 \"Технічне обслуговування, ремонт та реконструкція будівель\") icon

З курсу «Охорона праці» (для студентів заочної форми навчання спеціальності 0921. 15 "Технічне обслуговування, ремонт та реконструкція будівель")
НазваЗ курсу «Охорона праці» (для студентів заочної форми навчання спеціальності 0921. 15 "Технічне обслуговування, ремонт та реконструкція будівель")
Сторінка1/7
Дата29.06.2012
Розмір0.97 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВАДо друку дозволяю:

Перший проректор

Г.В. Стадник


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
І КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

з курсу «Охорона праці» (для студентів заочної форми навчання спеціальності 7.0921.15 - "Технічне обслуговування, ремонт та реконструкція будівель")


Харків –ХДАМГ - 2003


Методичні вказівки і контрольні завдання до курсу «Охорона праці» (для студентів заочної форми навчання спеціальності 7.0921.15 - "Технічне обслуговування, ремонт та реконструкція будівель") / Укл. Абракітов В.Е.- Харків: ХДАМГ, 2003. - с.


Укладач: В. Е. Абракітов


Рецензент: Ю. І.Жигло


Відповідальний за випуск: Б. М. Коржик


Рекомендовано кафедрою

“Безпека життєдіяльності”,

протокол № 5 від 25.10.2002


^

1. Загальні вказівки

1.1. Місце і значення нормативної дисципліни «Охорона праці»


Охорона праці - система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів і засобів, спрямованих на збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. (Закон України «Про охорону праці» від 18.12.2002 р. [12]).

Мета цих методичних вказівок - визначити зміст і обсяг дисципліни "Охорона праці", що вивчається студентами заочної форми навчання спеціальності 7.0921.15 "Технічне обслуговування, ремонт і реконструкція будинків"; а також допомогти їм у практичній реалізації набутих знань при виконанні контрольного завдання, що є основною формою поточного контролю успішності студентів.

„Охорона праці” – нормативна дисципліна, що вивчається з метою формування у майбутніх фахівців з вищою освітою необхідного в їхній подальшій професійній діяльності рівня знань та умінь з правових і організаційних питань охорони праці, з питань гігієни праці, виробничої санітарії, безпеки виробничих процесів та обладнання, пожежної безпеки, визначеного відповідними державними стандартами освіти, а також активної позиції щодо практичної реалізації принципу пріоритетності охорони життя та здоров’я працівників по відношенню до результатів виробничої діяльності.

Методичні вказівки розроблені відповідно до робочої програми дисципліни, включають в себе такі головні частини: програму курсу "Охорона праці", (тобто теоретичні питання, що виносяться на самостійне вивчення); контрольні завдання, (тобто практичні, інженерні завдання, що потребують вирішення після достатнього ознайомлення із теорією); список літератури (нормативної, навчальної, довідкової), потрібної задля освоєння теоретичних питань та вирішення практичних завдань; додатки з необхідними додатковими даними для вирішення завдань контрольної роботи.
^

1.2. Порядок вивчення дисципліни. Форми поточного й підсумкового контролю успішності студентів за дисципліною


Первісні відомості з вивчення курсу „Охорона праці” та виконання контрольного завдання згідно з обраним варіантом студент одержує на установочній лекції. На цій лекції провідний викладач знайомить студентів із програмою курсу, формами поточного та підсумкового контролю за дисципліною, вимогами, що висуваються до якісного вивчення та успішного проходження всіх етапів, розподіляє між студентами варіанти контрольних завдань.

Основною формою пізнавальної діяльності студентів на наступному етапі є самостійна робота. Керуючись програмою курсу „Охорона праці”, що міститься в цих методичних вказівках, студент працює з рекомендованою літературою і нормативними документами по ознайомленню, поглибленню, розширенню і закріпленню теоретичного матеріалу. Численні посилання на літературу дозволяють студентові самостійно розібратись в навчальному матеріалі, що потребує засвоєння.

Здобувши (відновивши та удосконаливши) необхідні теоретичні знання, студент приступає до виконання завдань контрольної роботи, де йому запропоновано розробити деякі інженерні рішення з безпеки праці на типовому підприємстві галузі або будівельному майданчику (що найбільш характерні задля його майбутньої професійної діяльності).

У період роботи над самостійним вивченням необхідного обсягу навчального матеріалу за дисципліною та вирішенням контрольних завдань студент (в міру необхідності) з’являється на консультації відповідно до розкладу кафедри "Безпека життєдіяльності". На консультації викладач роз'ясняє студенту суть вимог цих методичних вказівок, рекомендує шляхи практичного вирішення питань охорони праці в умовах конкретного завдання, висвітлює, (якщо в цьому є потреба), питання, що залишилися недоступними для самостійного розуміння студентом.

Після вивчення теоретичного матеріалу курсу студент виконує вказані контрольні (розрахункові) завдання згідно з варіантом, що закріплений за ним, оформлює контрольну роботу і прибуває на заліково-екзаменаційну сесію. Контрольна робота згідно із закріпленим варіантом повинна бути виконана у встановлений термін до початку сесії. Прибуваючи на сесію, студент здає її на кафедру "Безпека життєдіяльності" – лаборанту (завідувачу лабораторії) під розписку. Робота рецензується провідним викладачем кафедри (екзаменатором), про що на її титульному аркуші (або обкладинці) робиться відповідний запис з датою перевірки та зазначенням недоліків. Якщо робота не годиться до захисту, викладач повертає її студентові на доробку задля усунення зроблених зауважень. Якщо контрольна робота допускається до захисту (про що на її титульному аркуші повинен бути зроблений відповідний запис), студент захищає її на іспиті.

За час заліково-екзаменаційної сесії студент слухає лекції з курсу і виконує завдання лабораторного практикуму. Виконані й оформлені лабораторні роботи студент захищає у співбесіді з викладачем кафедри.

Таким чином, контроль навчальної роботи студентів з дисципліни "Охорона праці" у міжсесійний період здійснюється шляхом перевірки результатів контрольної роботи, передбаченої робочою програмою курсу; а під час заліково-екзаменаційної сесії - у ході аудиторних (лабораторних) навчальних занять, проведених згідно з розкладом. Основною формою підсумкового контролю з дисципліни „Охорона праці” є іспит. До іспитів допускаються студенти, які виконали і захистили контрольну роботу з курсу „Охорона праці”; та пройшли курс лабораторного практикуму.

Складанням іспиту з дисципліни "Охорона праці" студент завершує первісну підготовку до самостійного вирішення різноманітних питань з охорони праці у виробничих умовах, опановує методи організації безпеки праці, що відповідають вимогам сучасного індустріального суспільства й обраної професії.
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

З курсу «Охорона праці» (для студентів заочної форми навчання спеціальності 0921. 15 \"Технічне обслуговування, ремонт та реконструкція будівель\") iconМіністерство освіти І науки україни
Менеджмент в експлуатації будівель: Завдання І методичні рекомендації до виконання контрольної роботи (для студентів 5 курсу заочної...
З курсу «Охорона праці» (для студентів заочної форми навчання спеціальності 0921. 15 \"Технічне обслуговування, ремонт та реконструкція будівель\") iconДо друку 1 в світ
Теплопостачання І гаряче водопостачання" (для студентів 3 курсу денної І 4 курсу заочної форм навчання спеціальності 092103 – "Технічне...
З курсу «Охорона праці» (для студентів заочної форми навчання спеціальності 0921. 15 \"Технічне обслуговування, ремонт та реконструкція будівель\") iconГосподарства а. О. Бобух програманавчальноїдисциплін и та робоча програма дисципліни
Автоматизація інженерних систем" (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання напряму 0921 "Будівництво" спеціальності...
З курсу «Охорона праці» (для студентів заочної форми навчання спеціальності 0921. 15 \"Технічне обслуговування, ремонт та реконструкція будівель\") iconГосподарства І. Л. Деркач програманавчальноїдисциплін и та робоча програма дисципліни
Міські інженерні мережі" (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання напряму 0921 060101) "Будівництво" спеціальності...
З курсу «Охорона праці» (для студентів заочної форми навчання спеціальності 0921. 15 \"Технічне обслуговування, ремонт та реконструкція будівель\") iconО.І. Малєєв Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни
Основи технічної експлуатації інженерних систем" (для студентів 3 курсу денної І заочної форм навчання напряму 060101 (0921) "Будівництво"...
З курсу «Охорона праці» (для студентів заочної форми навчання спеціальності 0921. 15 \"Технічне обслуговування, ремонт та реконструкція будівель\") iconЛинник I. Е., Чепурна С. М. Конспект лекцій з дисципліни “Утримання міської забудови” (для студентiв 4 курсу денної І заочної форм навчання та слухачів дв, за напрямом підготовки 0921 060101) «Будівництво»
ДВ, за напрямом підготовки 0921 060101 «Будівництво» спеціальності "Міське будівництво та господарство" спеціалізації Технічне обслуговування,...
З курсу «Охорона праці» (для студентів заочної форми навчання спеціальності 0921. 15 \"Технічне обслуговування, ремонт та реконструкція будівель\") iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
Реконструкція інженерних систем" (для студентів 5 курсу денної І 5, 6 курсів заочної форм навчання спеціальності 06010103, 06010103...
З курсу «Охорона праці» (для студентів заочної форми навчання спеціальності 0921. 15 \"Технічне обслуговування, ремонт та реконструкція будівель\") iconПсурцева Н. О. Пустовойтова О. М. методичні вказівки до виконання курсового проекту та самостійної роботи з дисципліни
Обстеження та реконструкція будівель” (для студентів спеціальності 092103 “Технічне обслуговування, ремонт І реконструкція будівель”...
З курсу «Охорона праці» (для студентів заочної форми навчання спеціальності 0921. 15 \"Технічне обслуговування, ремонт та реконструкція будівель\") iconО.І. Малєєв Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни "Реконструкція інженерних систем" (для студентів 5 курсу денної І 5, 6 курсів заочної форм навчання спеціальності 092103, 092103) "Міс
Реконструкція інженерних систем" (для студентів 5 курсу денної І 5, 6 курсів заочної форм навчання спеціальності 092103, 092103)...
З курсу «Охорона праці» (для студентів заочної форми навчання спеціальності 0921. 15 \"Технічне обслуговування, ремонт та реконструкція будівель\") iconВ.І. Абєлєшов Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни
Наукові дослідження" (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 092103) "Міське будівництво І господарство" спеціалізації...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи