“затверджую” icon

“затверджую”
Назва“затверджую”
Дата29.06.2012
Розмір70.5 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА


ЗАТВЕРДЖУЮ”Ректор


_____________ В.П.Кравець


1 лютого 2012 р.


ПРОГРАМА
вступного випробування

для вступу на навчання та здобуття

освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

на базі повної середньої освіти

з ФІзики
ТЕРНОПІЛЬ-2012


Основи кінематики.

 1. Механічний рух. Система відліку. Відносність руху. Матеріальна точка. Траєкторія. Шлях і переміщення.

 2. Швидкість. Додавання швидкостей. Нерівномірний рух. Середня і миттєва швидкості.

 3. Рівномірний і рівноприскорений рухи. Прискорення. Графіки залежності кінематичних величин від часу при рівномірному і рівноприскореному рухах.

 4. Рівномірний рух по колу. Період і частота. Лінійна і кутова швидкості. Доцентрове прискорення.

Основи динаміки.

 1. Перший закон Ньютона. Інерціальні системи відліку. Принцип відносності Галілея.

 2. Взаємодія тіл. Маса. Сила. Додавання сил. Другий закон Ньютона. Третій закон Ньютона.

 3. Гравітаційні сили. Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Рух тіла під дією сили тяжіння.

 4. Вага тіла. Невагомість. Рух штучних супутників. Перша космічна швидкість.

 5. Сили пружності. Закон Гука.

 6. Сили тертя. Коефіцієнт тертя.

 7. Момент сили. Умови рівноваги тіла. Види рівноваги.

Закони збереження в механіці.

 1. Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу. Реактивний рух.

 2. Механічна робота. Кінетична та потенціальна енергія. Закон збереження енергії в механічних процесах.

 3. Потужність. Коефіцієнт корисної дії. Прості механізми.

Елементи механіки рідин та газів.

 1. Тиск. Закон Паскаля для рідин та газів. Атмосферний тиск. Тиск нерухомої рідини на дно і стінки посудини.

 2. Архімедова сила. Умови плавання тіл.

Основи молекулярно-кінетичної теорії.

 1. Основні положення молекулярно-кінетичної теорії. Маса і розмір молекул. Стала Авогадро. Середня квадратична швидкість теплового руху молекул.

 2. Ідеальний газ. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу. Температура та її вимірювання. Шкала абсолютних температур.

 3. Рівняння стану ідеального газу. Ізопроцеси в газах.

 4. Основи термодинаміки. Внутрішня енергія та способи її зміни. Кількість теплоти. Питома теплоємність речовини. Робота в термодинаміці. Закон збереження енергії в теплових процесах (перший закон термодинаміки).

 5. Застосування першого закону термодинаміки до ізопроцесів. Адіабатний процес.

 6. Необоротність теплових процесів. Принцип дії теплових двигунів. Коефіцієнт корисної дії теплового двигуна і його максимальне значення.

^ Властивості газів, рідин і твердих тіл.

 1. Пароутворення (випаровування та кипіння). Конденсація. Питома теплота пароутворення. Насичена та ненасичена пара, їхні властивості. Відносна вологість повітря та її вимірювання.

 2. Плавлення і тверднення тіл. Питома теплота плавлення. Теплота згоряння палива. Рівняння теплового балансу для найпростіших теплових процесів.

 3. Поверхневий натяг рідин. Сила поверхневого натягу. Змочування. Капілярні явища.

 4. Кристалічні та аморфні тіла. Механічні властивості твердих тіл. Види деформацій. Модуль Юнга.

Основи електростатики.

 1. Електричний заряд. Закон збереження електричного заряду. Закон Кулона.

 2. Електричне поле. Напруженість електричного поля. Принцип суперпозиції полів.

 3. Провідники та діелектрики в електростатичному полі.

 4. Робота електричного поля при переміщенні заряду. Потенціал і різниця потенціалів. Напруга. Зв’язок між напругою і напруженістю однорідного електричного поля.

 5. Електроємність. Конденсатори. Електроємність плоского конденсатора. З’єднання конденсаторів. Енергія електричного поля.

Закони постійного струму.

 1. Електричний струм. Умови існування електричного струму. Сила струму. Закон Ома для ділянки кола. Опір провідників.

 2. Послідовне та паралельне з’єднання провідників. Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола. Робота і потужність електричного струму. Закон Джоуля-Ленца.

Електричний струм у різних середовищах.

 1. Електричний струм у металах. Електронна провідність металів. Залежність опору металів від температури. Надпровідність.

 2. Електричний струм у розчинах і розплавах електролітів. Закони електролізу. Застосування електролізу.

 3. Електричний струм у газах. Несамостійний і самостійний розряди. Поняття про плазму.

 4. Електричний струм у вакуумі. Термоелектронна емісія. Діод. Електронно-променева трубка.

 5. Електричний струм у напівпровідниках. Власна та домішкова електропровідність напівпровідників. Залежність опору напівпровідників від температури.

Магнітне поле, електромагнітна індукція.

 1. Взаємодія струмів. Магнітне поле. Магнітна індукція. Закон Ампера. Сила Лоренца.

 2. Магнітні властивості речовин. Магнітна проникність. Феромагнетики.

 3. Магнітний потік. Явище електромагнітної індукції. Закон електромагнітної індукції. Правило Ленца. Явище самоіндукції. Індуктивність. Енергія магнітного поля.

^ Механічні коливання і хвилі.

 1. Коливальний рух. Вільні механічні коливання. Гармонічні коливання. Зміщення, амплітуда, період, частота і фаза гармонічних коливань. Коливання вантажу на пружині. Математичний маятник, період коливань математичного маятника. Перетворення енергії при гармонічних коливаннях. Вимушені механічні коливання. Явище резонансу.

 2. Поширення коливань у пружних середовищах. Поперечні та поздовжні хвилі. Довжина хвилі. Зв'язок між довжиною хвилі, швидкістю її поширення та періодом (частотою).

 3. Звукові хвилі. Швидкість звуку. Гучність звуку та висота тону. Інфра- та ультразвуки.

Електромагнітні коливання і хвилі.

 1. Вільні електромагнітні коливання в коливальному контурі. Перетворення енергії в коливальному контурі. Власна частота і період електромагнітних коливань.

 2. Вимушені електричні коливання. Змінний електричний струм. Генератор змінного струму. Електричний резонанс.

 3. Трансформатор. Передача електроенергії на великі відстані.

 4. Електромагнітне поле. Електромагнітні хвилі та швидкість їх поширення. Шкала електромагнітних хвиль. Властивості електромагнітного випромінювання різних діапазонів.

Оптика.

 1. Прямолінійність поширення світла в однорідному середовищі. Швидкість світла та її вимірювання.

 2. Закони відбивання світла. Побудова зображень, які дає плоске дзеркало.

 3. Закони заломлення світла. Абсолютний і відносний показники заломлення. Повне відбивання.

 4. Лінза. Оптична сила лінзи. Формула тонкої лінзи. Побудова зображень, які дає тонка лінза.

 5. Інтерференція світла та її практичне застосування.

 6. Дифракція світла. Дифракційні ґратки та їх використання для визначення довжини світлової хвилі

 7. Дисперсія світла. Неперервний і лінійчатий спектри. Спектральний аналіз Поляризація світла.

^ Елементи теорії відносності.

 1. Принципи (постулати) теорії відносності Ейнштейна. Релятивістський закон додавання швидкостей. Взаємозв'язок маси та енергії.

Світлові кванти.

 1. Гіпотеза Планка. Стада Планка. Кванти світла (фотони).

 2. Фотоефект та його закони. Рівняння Ейнштейна для фотоефекту.

Атом та атомне ядро.

 1. Дослід Резерфорда. Ядерна модель атома. Квантові постулати Бора. Випромінювання та поглинання світла атомом.

 2. Склад ядра атома. Ізотопи. Енергія зв'язку атомних ядер. Ядерні реакції. Поділ ядер урану. Ядерний реактор. Термоядерна реакція.

 3. Радіоактивність. Альфа-, бета-, гамма- випромінювання.

Схожі:

“затверджую” icon«затверджую» «затверджую» Проректор з наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка»

“затверджую” icon«затверджую» «затверджую» Проректор з наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка»

“затверджую” iconФорма навчання навч
Дисципліна Загальна гідрологія „затверджую” „затверджую”
“затверджую” iconФорма навчання навч
Дисципліна Меліорація птк „затверджую” „затверджую”
“затверджую” iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
“затверджую” iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
“затверджую” iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
“затверджую” iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
“затверджую” iconЗатверджую» Декан медичного ф-ту №1 Проф. Івнєв Б. Б. «Затверджую»
Графік консультацій викладачами кафедри дерматовенерології у (8) семестрі 2011-2012 н р
“затверджую” iconЗатверджую Директор Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Г.І. Білянін Затверджую
Розробка методичних рекомендацій щодо підготовки до І-ІІ етапів Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін
“затверджую” iconЗатверджую затверджую
Б. Б. Івнєв проф. А. Г. Джоджуа 2011 р. 2011 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи