\"Затверджую\" icon

"Затверджую"
Скачати 298.15 Kb.
Назва"Затверджую"
Дата29.06.2012
Розмір298.15 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО освіти і науки, молоді та спорту україни

тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка


"Затверджую"

_______________________________________

Ректор проф..Кравець В.П.

« » 2012 року


ПРОГРАМА

ВСТУПНОГО ВИПРОБОВУВАННЯ

З ІНОЗЕМНИХ МОВ

для вступників на спеціальності

6.020303 «англійська мова та література, німецька мова та література, французька мова та література» та 6.030507 « переклад англо-український”


Тернопіль – 2012

Програма вступного випробовування з іноземних мов. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. –22с.


Розробники:

доц. Задорожна І.П.(англійська мова)

доц. Яцюк І.Я. (німецька мова)

доц. Косович О.В. (французька мова)

доц. Кравець С.В. (переклад – англо-український)

доц. Гінка Б.І. (загальне редагування)


^ Пояснювальна записка


В умовах розбудови незалежної України виникає велика потреба у високоосвічених фахівцях зі знанням іноземних мов. Це зумовлено розширенням і зміцненням міжнародних зв’язків, необхідністю ознайомлення зі світовою культурою, потребою освоєння науково-технічного прогресу, розширенням ділових і особистих контактів. Найбільш повноцінне спілкування людей різних країн можливе тільки за умови знання мов цих людей. Іноземні мови відіграють, таким чином, надзвичайно важливу роль у житті суспільства, оскільки стають дієвим чинником його соціально-економічного, науково-технічного і загальнокультурного прогресу і вагомим засобом міжнародної інтеграції. Тому не випадково, що вони стають бажаною спеціальністю для багатьох випускників середніх навчальних закладів і входять до вступних іспитів у вищі навчальні заклади України.

Успішне складення вступного іспиту з іноземних мов є необхідною умовою для вступу на факультет іноземних мов. Вступне випробування з іноземних мов проводиться за програмою для вступників до вищих навчальних закладів, яка складена на основі програми загальноосвітньої школи. Вона визначає обсяг і зміст знань з іноземних мов, які вимагаються від абітурієнта на вступному екзамені.

Вступне випробування з іноземних мов має на меті перевірити:

а) знання іноземної мови як системи (з фонетики, граматики, лексики та орфографії);

б) мовленнєві навички і вміння абітурієнтів у говорінні, аудіюванні, читанні, письмі), які передбачені програмою загальноосвітньої школи.

Не перебільшення чи применшення ролі одного з цих аспектів, а тільки їхнє оптимальне поєднання свідчить про достатньо високий рівень володіння іноземною мовою.

Оскільки на екзамені абітурієнт за відносно короткий відрізок часу повинен показати володіння наведеним комплексом знань, навичок і умінь, до вступного випробовування треба готуватися спеціально та наполегливо, незалежно від оцінки в атестаті.

Програма призначена для вступників до Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка на спеціальності 6.020303 «англійська мова та література, німецька мова та література, французька мова та література» та 6.030507 «переклад англо-український».


1. Загальні вимоги до абітурієнтів з вступного випробовування з іноземних мов

Вступне випробовування абітурієнтів з іноземних мов на спеціальності

6.020303 «англійська мова та література, німецька мова та література, французька мови та література» та 6.030507 «переклад англо-український» проводиться в усній формі і ставить за мету перевірити і оцінити мовленнєву і мовну компетентності вступників.


^ 1. Загальні вимоги до рівня володіння абітурієнтами мовленнєвою компетентністю


Вступне випробовування з іноземних мов ставить за мету перевірити і оцінити рівень володіння абітурієнтами мовленнєвими навичками і вміннями у говорінні, аудіюванні, читанні, письмі. Виходячи з цього, вступник повинен мати такий рівень сформованої мовленнєвої компетентності:

^ Аудіювання і усне мовлення. Абітурієнт повинен розуміти іноземну мову в обсязі тематики, визначеної програмою загальноосвітньої школи, сприймати мовлення іншої особи за безпосереднього спілкування, а також у аудіозапису, усвідомлюючи як зміст аудитивного матеріалу, так і його функціонально-стилістичні особливості.

Тривалість звучання аудитивного матеріалу – до 2 хвилин, довжина речень – до 10 слів. Аудитивні тексти повинні складатися на базі мовного матеріалу, визначеного програмою, і містити в собі до 5% незнайомих слів, про значення яких можна здогадатись. Розуміння прослуханого перевіряється за допомогою питань до тексту або викладу змісту рідною мовою.

Вступник повинен адекватно реагувати на почуте під час спілкування, брати участь у бесіді та вести діалог у межах програмної тематики, реалізуючи необхідні комунікативні функції.

Бесіда-діалог повинна носити характер мовленнєвої взаємодії в межах заданої ситуації. Вступник повинен вміти як реагувати на репліки співрозмовника, так і стимулювати його до продовження розмови. Діалог-обмін інформацією повинен складатись із запитань і відповідей, реплік-реакцій і реплік-спонукань, загальна кількість яких не менше 5. Окремі з реплік (1-2) повинні складатися не менш як із 2-3 фраз. Вступник повинен вміти логічно і послідовно викласти свої думки іноземною мовою відповідно до запропонованої ситуації в межах передбаченої програмою тематики.

Монологічне висловлювання має містити різноманітні мовленнєві структури, відповідати мовним нормам, бути логічним і послідовним і складатися з лексико-граматичного матеріалу в межах тематики, визначеної програмою середнього загальноосвітнього закладу. Обсяг висловлювання – не менше 10 фраз.

^ Читання і переклад. Вступник повинен вміти читати мовчки з повним розумінням змісту тексти художнього, науково-популярного або суспільно-політичного характеру, що містить до 7% незнайомої лексики, про значення якої можна здогадатися або визначити за допомогою словника. Швидкість читання – 100-110 слів на хвилину.

Розуміння прочитаного перевіряється шляхом вибіркового усного перекладу, а також шляхом відповіді на запитання до тексту.

Абітурієнт повинен знати основи граматики і сполучуваності слів іноземної мови, мати запас слів, достатній для розуміння тексту середньої складності, й уміти усно і письмово перекладати їх рідною мовою з розрахунку 1000 друкованих знаків за академічну годину. Під час перекладу вступникові дозволяється користуватися двомовним словником.


^ 1б. Загальні вимоги до рівня володіння абітурієнтами мовною компетентністю

Вступне випробовування абітурієнтів ставить за мету також перевірити і оцінити знання іноземної мови як системи (фонетики, граматики, лексики, орфографії). Виходячи з цього, вступник повинен мати такий рівень сформованої мовної компетентності:

^ Англійська мова

Лексичний матеріал: 1000 лексичних одиниць, які містять 850 одиниць продуктивної лексики. Слова, утворені від відомих коренів за допомогою афіксів: суфіксів іменників -er, -ing, -ment, -tion (sion), -ness, -ity; прикметників -less, -ful, -able, -y; числівників: -teen, -ty, th; прислівників: -lу; префіксів дієслів re-; прикметників: un-, dis-.

Граматичний матеріал

Синтаксис. Вживання простого (поширеного, непоширеного) речення з дієслівним, іменним і складеним присудком. Вживання питальних речень різних типів. Вживання складносурядних та складнопідрядних речень. Вживання безособових речень типу it is warm, it is raining, it is late.

Умовні речення, що виражають нереальні, неможливі дії, об’єктно-інфінітивні, об’єктно-дієприкметникові та суб’єктно-інфінітивні конструкції.

Морфологія. Іменник. Вживання іменників у множині, присвійному відмінку.Власні та загальні іменники.

Артикль. Основні випадки вживання неозначеного, означеного, нульового артиклів.

Прикметник. Вживання прикметників у вищому і найвищому ступенях, утворених за допомогою суфіксів і допоміжних слів.

Числівник. Кількісні й порядкові числівники.

Займенник. Особові, присвійні, вказівні, зворотні та неозначені займенники.

Прийменник. Типи прийменників.

Прислівник. Вживання прислівників у вищому і найвищому ступенях порівняння за допомогою суфіксів і допоміжних слів.

Дієслово. Вживання ^ Present Simple для вираження звичайних дій, що відбуваються постійно, регулярно, а також для вираження дій, що відбуваються одна за одною. Вживання Past Simple для вираження дій, які відбулися у закінчений період часу в минулому; Future Simple – для вираження майбутніх дій; Present Continuous – для вираження дій, що відбуваються у момент мовлення, а також запланованих дій; Present Perfect – для вираження дій, завершених у минулому, результат яких відчувається тепер. Вживання Present Simple для позначення майбутньої дії після сполучників when, if. Вживання Past Perfect для позначення позаминулої дії. Вживання Present, Past, Future Simple Passive. Модальні дієслова та їх еквіваленти. Дієслівні форми непрямих способів.

^ Perfect Continuous Tenses, форми на -ing (герундій, дієприкметник теперішнього часу), конструкції із інфінітивом.


Німецька мова


Лексичний матеріал: 1000 лексичних одиниць, які містять 850 одиниць продуктивної лексики. Слова, утворені від відомих коренів за допомогою афіксів: суфіксів іменників -er, -1er, -chen, -lein, -ung, -heil; -keit; прикметників -ig, -isch, -los, -lich, -haft, -bar; порядкових числівників -te, -ste; префіксів прикметників un-, префіксів дієслів zurьck-, auf-, mit-. Дієслова з невідокремлюваними префіксами be-, ge-, er-, ver-, zer-, ent-, emp-, miss-, іменники, утворені шляхом словосполучення.

^ Граматичний матеріал

Синтаксис. Вживання стверджувальних речень, заперечних речень з nicht і kein, наказових (спонукальних), питальних речень з питальними словами та без них. Вживання речень з присудком, вираженим зв’язкою з іменником чи прикметником у короткій формі (складний іменний присудок), з простим дієслівним присудком, з простим присудком, вираженим дієсловами з відокремлюваним префіксом у простих і складних часових формах активного та пасивного стану.

Вживання речень із складним дієслівним присудком, вираженим модальним дієсловом з інфінітивом, дієсловом, дієсловом з zu.

Інфінітивні групи, основні випадки вживання інфінітива з часткою zu.

Вживання інфінітивних зворотів з um+zu +Infinituv; ohne+zu + Infinitiv, (an)statt+zu +Infinitiv.

Речення з пасивною конструкцією. Речення з конструкцією haben або sein+zu+Infinitiv. Речення з конструкцією: модальне дієслово + Infinitiv Passiv.

Вживання складнопідрядних речень з підрядним додатковим із сполучниками dass, ob, з питальними словами та займенниковими прислівниками; з підрядним часу із сполучниками wenn, als, nachdem, wдhrend, bevor, seitdem; Складнопідрядні речення з підрядним часу і сполучниками als, nachdem, в яких попередня дія виражена дієсловом в Plusquamperfekt, а наступна – дієсловом в Imperfekt.

Складнопідрядні речення з підрядним причини із сполучниками weil, da; з підрядним означальним з відносними займенниками die, der, das, die в усіх відмінках, з прийменниками та без них; з підрядним мети з сполучником damit; з умовним підрядним з сполучником wenn та безсполучниковими; та допустовим підрядним з сполучником obwohl.

Вживання складносурядних речень із сполучниками und, aber, denn, deshalb.

Вживання речень з підметом, вираженим займенниками man, es.

Partizip I, Partizip II у ролі означення. Поширене речення, що містить дієприкметникові звороти з ^ Partizip l, Partizip II.

Морфологія. Відмінювання і вживання іменників у різних відмінках.

Артикль. Вживання означеного артикля. Вживання неозначеного артикля. Вживання нульового артикля.

Дієслово. Утворення і вживання часових форм сильних та слабких дієслів у ^ Prдsens, Futurum, Perfekt, Imperfekt та Plusquamperfekt активного та пасивного стану.

Вживання Prдsens у значенні теперішнього і майбутнього часу.

Вживання Perfekt у бесіді і короткому повідомленні про те, що відбулося. Вживання Imperfekt у розповіді. Вживання Plusquamperfekt в підрядних реченнях часу.

Прикметник. Вживання короткої форми прикметників. Утворення, відмінювання і вживання ступенів порівняння прикметників у різних відмінках.

Прислівник. Вживання прислівників у різних ступенях порівняння.

Займенник. Вживання особових займенників у називному, давальному і знахідному відмінках. Відмінювання і вживання вказівних займенників jener, dieser, присвійних займенників, займенників wer і was.

Прийменник. Вживання прийменників з подвійним керуванням, прийменників, що вимагають давального відмінка: mit, nach, aus, zu, von, bei, gegenьber, auЯer, seit; прийменників з родовим відмінком wдhrend, wegen, (an)statt, trotz; із знахідним відмінком fьr, durch, ohne, um, gegen, entlang.


^ Французька мова


Лексичний матеріал: 1000 лексичних одиниць, які містять 850 одиниць продуктивної лексики. Слова, утворені від відомих коренів за допомогою афіксів: суфіксів іменників -ment, -eur (euse), -ier (iиre), -ie, -isme, -tion, -esse, суфіксів прикметників -eux (euse), -able, -al, префіксів дієслова re-, суфіксів числівників -iиme. Слова з префіксом in-.

Граматичний матеріал

Синтаксис. Вживання простого речення з дієслівним та іменним присудком. Вживання дієслова кtre як зв'язки (Nous sommes dans la cour). Вживання питального речення з est-ce que, з питальними словами (Oщ va-t-il?). Вживання заперечної форми речення з ne...pas, ne...rien, ne...jamais.

Інфінітивний зворот з підсилювальними частками c'est...qui, c'est...que, складнопідрядні речення, в тому числі з підрядними умови (Si j’ai/j’avais le temps, j’irai/irais au cinйma).

Морфологія. Іменник. Вживання іменників у множині.

Артикль. Вживання означеного і неозначеного артикля в їх основному значенні. Вживання скороченої форми означеного артикля, злитих форм артикля du, des, au, aux. Вживання партитивного артикля з іменниками, які означають речовини та якість (du pain, du courage).

Найбільш поширені випадки вживання нульового артикля.

Вживання вказівних та присвійних займенникових прикметників з іменниками.

Прикметник. Вживання жіночого роду, форм числа, вживання ступенів порівняння.

Дієслово. Вживання часових форм ^ Prйsent de l'Indicatif, Passй composй, Futur simple, Futur et Passe immйdiat, Imparfait дієслів І, II та III груп, Plus-que-parfait, Futur dans le passй, що вивчаються відповідно до потреб усного мовлення та читання. Вживання зворотних дієслів у часових формах.

^ Plus-que-parfait, Forme passive, Conditionnel Prйsent, безособові форми дієслова Gйrondif, Participe Prйsent.

Вживання Impйratif (2-а особа однини і множини та 1-а особа множини) Conditionnel et Subjonctif (prйsent, passй).

Займенник. Вживання особових займенників у (функції підмета і додатка (те, te, il, les, lui, vous, leur), вживання неозначено-особового займенника on, вживання займенника у, en.

Прислівник. Вживання ступенів порівняння прислівників.

Займенники та частки. Відносні займенники qui, que, обмежувальна частка ne...que.


^ 2. Структура та зміст усного вступного випробовування


Вступне випробовування абітурієнтів на спеціальність 6.020303 «англійська мова та література, німецька мова та література, французька мови та література» проводиться у формі усного прослуховування, яке включає три аспекти:

1. Комплексний аналіз фрагменту незнайомого іншомовного тексту.

2. Питання з основ граматики іноземної мови.

3.Усне спілкування (відповідно до запропонованої комунікативної ситуації в межах зазначеної розмовної теми).


Прослуховування з англійської мови для вступників на спеціальність 6.030507 «переклад англо-український» включає чотири аспекти:

1. Комплексний аналіз фрагменту незнайомого англомовного тексту.

2. Питання з основ граматики англійської мови.

3.Усне спілкування (відповідно до запропонованої комунікативної ситуації в межах зазначеної розмовної теми).

4. Аудіювання англомовного тексту.


Мета комплексного аналізу фрагменту незнайомого іншомовного тексту – перевірка і оцінка знань іноземної мови як системи, тобто знань з фонетики, лексики, граматики і орфографії.

^ Мета контролю граматичного аспекту – перевірка рівня сформованості граматичної компетентності вступника і його вміння як майбутнього вчителя пояснювати граматичні явища.

^ Мета контролю усного спілкування – перевірка вмінь вступника володіти мовленнєвими навичками і вміннями в межах зазначеної розмовної тематики.

Мета контролю аудіювання – перевірка і оцінка вмінь вступника сприймати прослуханий текст англійською мовою та виконати завдання, що пов’язані з розумінням цього тексту.


^ Комплексний аналіз фрагменту незнайомого іншомовного тексту обсягом 2500 друкованих знаків (1 сторінка) включає:

 • виразне, фонетично правильне читання вголос уривку з адаптованого тексту зі швидкістю 100-110 слів на хвилину;

 • усний переклад частини прочитаного уривку;

 • коментування прочитаного тексту та бесіда іноземною мовою за його змістом;

 • граматичний (морфолого-синтаксичний) аналіз одного (зазвичай, складнопідрядного) речення тексту;

 • формулювання до вказаного речення запитань різних типів;

 • усні завдання екзаменатора на лексичні та граматичні трансформації за змістом тексту (постановка присудка в різні часові форми, підбір синонімів, антонімів, постановка іменників в множині, прикметників – у ступені порівняння тощо).

В екзаменаційних текстах міститься матеріал з різних сфер життя нашої країни або країни, мова якої вивчається (Велика Британія, Німеччина, Франція). Навички вимови, техніка читання, володіння лексичним мінімумом перевіряються в процесі читання і усної співбесіди.

При перекладі абітурієнту дозволяється користуватися двомовним словником.

^ Питання з граматики передбачає пояснення одного з питань граматики (в межах програми середньої загальноосвітньої школи) та ілюстрацію його на прикладах. Знання граматики перевіряється також під час усної співбесіди.

На підготовку до відповіді з першого і другого аспектів абітурієнту відводиться 15 хвилин.

^ Усне спілкування відповідно до запропонованої комунікативної ситуації в рамках зазначеної розмовної теми проводиться без попередньої підготовки.

Після відповіді за екзаменаційним білетом абітурієнту можуть бути поставлені додаткові запитання, які носять уточнювальний характер і зміст яких не виходитиме за межі програми з іноземних мов.


^ Аудіювання англомовного тексту

для вступників на спеціальність 6.030507 « переклад англо-український»

Абітурієнти слухають невеликий за обсягом фабульний текст тривалістю до 2-х хвилин, який екзаменатор читає двічі з інтервалом у 3 хвилини. Після цього вступник отримує аркуш, що містить завдання визначити правильні/неправильні твердження та інші завдання множинного вибору, суть яких випливає із змісту прослуханого тексту.

Час виконання цього виду роботи – 30 хвилин.


Перелік розмовних тем


а) англійська мова:

 1. My personality: interests, hobbies, interaction with other people.

 2. Books and libraries.

 3. My school and its traditions.

 4. Seasons and weather.

 5. English in the modern world.

 6. My future profession.

 7. Sports in our life.

 8. Holidays and leisure time.

 9. Travelling.

 10. Medicine and health.

 11. Food and meals.

 12. Shopping.

 13. Music in our life.

 14. Theatre.

 15. Cinema.

 16. Art exhibitions and museums.

 17. Mass media: TV, radio, and newspapers.

 18. Ukraine.

 19. Kyiv – the capital of Ukraine.

 20. My native town (village).

 21. Ukrainian customs and traditions.

 22. Outstanding people of Ukraine / Great Britain.

 23. My favourite Ukrainian / English / American writer.

 24. Places of interest in Ukraine.

 25. Ecological problems.

 26. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.

 27. London – the capital of Great Britain.

 28. The United States of America. Washington D.C.

 29. Holidays in Great Britain/ USA.

 30. My favourite film / play / TV programme.

б) німецька мова:

 1. Ьber mich selbst und meine Familie.

 2. Mein Freund (Meine Freundin).

 3. Deutschland.

 4. Die Ukraine, meine Heimat.

 5. Mein Arbeitstag.

 6. Die Feiertage des ukrainischen Volkes.

 7. Die Feiertage des deutschen Volkes.

 8. Meine Wohnung (Mein Haus).

 9. Berlin, Hauptstadt Deutschlands.

 10. Kyjiw, Hauptstadt der Ukraine.

 11. Mein Lieblingsschriftsteller (Mein Lieblingsdichter).

 12. Mein Lieblingssдnger (Mein Lieblingsmaler, Mein Lieblingsschauspieler).

 13. Die berьhmten Persцnlichkeiten Deutschlands.

 14. Umweltschutz in der Ukraine und der Welt.

 15. Mein Hobby.

 16. Цsterreich.

 17. Jahreszeiten.

 18. Die bedeutendsten Stдdte Deutschlands.

 19. Meine Heimatstadt (Mein Heimatdorf).

 20. Meine Ferien.

 21. Ich reise gern.

 22. Wozu lernt man Fremdsprachen?

 23. Die Schweiz.

 24. Meine Schule.

 25. Ich will Lehrer werden.

 26. Meine Freizeit.

 27. Die Sehenswьrdigkeiten Deutschlands.

 28. Im Warenhaus (Im Lebensmittelgeschдft).

 29. Ich treibe Sport gern.

 30. Bьcher in meinem Leben.


в) французька мова:

 1. Mon ami.

 2. Protection de l’environnement.

 3. Mon jour de repos.

 4. Les hommes illustres de la France.

 5. Ma journйe de travail.

 6. Une des dates remarquables de l’histoire franзaise.

 7. Ma maison (Mon appartement).

 8. Les fкtes en France.

 9. Ma famille et moi.

 10. Les plus grandes villes de la France.

 11. Paris et ses curiositйs.

 12. Le sport dans ma vie.

 13. L’йconomie de l’Ukraine.

 14. Les saisons.

 15. France. Situation gйographique.

 16. Les langues йtrangиres dans notre vie.

 17. Les fкtes nationales de l’Ukraine.

 18. Ma future profession.

 19. Kyiv et ses curiositйs.

 20. Mon personnage littйraire prйfйrй.

 21. Les voyages.

 22. L’Ukraine.

 23. Mon йcole.

 24. Le livre dans ma vie.

 25. Une des dates remarquables de l’histoire ukrainienne.

 26. La France. L’йconomie de la France.

 27. A la leзon de franзais.

 28. L’йconomie de l’Ukraine.

 29. Mon йcrivain ukrainien prйfйrй.

 30. Ma ville (mon village) natale.


г) переклад (англо-український):

Topic 1. About Myself

 1. About myself and my family. My hobbies.

 2. My flat.

 3. My working day.

 4. My day off.

 5. My school.

 6. My future profession.


Topic 2. Everyday Life. Leisure Time.

 1. Holidays.

 2. Seasons, climate, weather.

 3. Sport.

 4. My favourite book/writer.

 5. My favourite TV programme/ film.

 6. Newspapers and magazines I read.

 7. News of the Day.

 8. My favourite painter.

 9. My favourite music.

 10. Theatre.

 11. Travelling.

 12. Environmental protection.

 13. Shopping.


Topic 3. Ukraine.

 1. At the map of Ukraine.

 2. Political system of Ukraine. Constitution of Ukraine.

 3. Historical events of Ukraine.

 4. Kyiv — the capital of Ukraine.

 5. Prominent people of Ukraine.

 6. Customs and traditions.

 7. Holidays of Ukraine.


Topic 4. English-Speaking Countries.

 1. Great Britain.

 2. The USA.

 3. London.

 4. Washington.

 5. Foreign languages in modern society.

 6. Prominent people of the English-speaking countries.

Перелік граматичних тем


а) англійська мова:

 1. Теперішній неозначений час.

 2. Минулий неозначений час.

 3. Майбутній неозначений час.

 4. Теперішній тривалий час.

 5. Минулий тривалий час.

 6. Майбутній тривалий час.

 7. Теперішній перфектний час.

 8. Минулий перфектний час.

 9. Майбутній перфектний час.

 10. Теперішній перфектно-тривалий час.

 11. Минулий перфектно-тривалий час.

 12. Узгодження часів.

 13. Пасивний стан.

 14. Способи дієслова. Наказовий спосіб.

 15. Форма умовного способу The Conditional Mood.

 16. Форма умовного способу Subjunctive II.

 17. Форма умовного способу Subjunctive I.

 18. Форма умовного способу The Suppositional Mood.

 19. Модальні дієслова.

 20. Прислівник.

 21. Інфінітив.

 22. Дієприкметник.

 23. Сполучник.

 24. Герундій.

 25. Іменник.

 26. Неозначений артикль.

 27. Означений артикль.

 28. Прикметник.

 29. Займенник.

 30. Типи речень.


б) німецька мова:

 1. Утворення та вживання презенсу.

 2. Утворення та вживання імперфекту.

 3. Утворення та вживання перфекту.

 4. Утворення та вживання плюсквамперфекту.

 5. Утворення та вживання футуруму.

 6. Утворення та вживання наказового способу.

 7. Модальні дієслова, їх відмінювання і вживання.

 8. Зворотні дієслова, їх відмінювання та вживання.

 9. Infinitiv з часткою zu і без частки zu.

 10. Дієслова з відокремлюваними та невідокремлюваними префіксами.

 11. Partizip I i Partizip II, їх утворення та функції.

 12. Речення з конструкцією haben/sein + zu + Infinitiv.

 13. Означений і неозначений артиклі, їх відмінювання та вживання.

 14. Відмінювання та вживання іменників у різних відмінах.

 15. Множина іменників: утворення, відмінювання, вживання.

 16. Підрядні речення часу.

 17. Прийменники, що вимагають Dativ, прийменники що вимагають Akkusativ.

 18. Утворення та вживання часових форм пасиву — презенса та імперфекту.

 19. Відмінювання та вживання вказівних займенників.

 20. Відмінювання та вживання особових займенників.

 21. Порядок слів у розповідних, питальних та складнопідрядних реченнях.

 22. Підрядні означальні речення.

 23. Неозначені займенники man, es та їх вживання.

 24. Прийменники з подвійним керуванням.

 25. Підрядні додаткові речення.

 26. Відмінювання та вживання присвійних займенників.

 27. Кількісні та порядкові числівники.

 28. Утворення та вживання ступенів порівняння прикметників і прислівників.

 29. Підрядні речення причини.

 30. Заперечні речення з nicht i kein.


в) французька мова:

 1. Жіночий рід та множина іменників

 2. Жіночий рід та множина прикметників

 3. Прикметник. Ступені порівняння прикметників

 4. Артикль. Три види артикля

 5. Частковий артикль. Невживання артикля

 6. Детермінативи ( присвійні, вказівні, неозначені, питальні прикметники)

 7. Займенник (присвійні, вказівні, відносні, питальні займенники)

 8. Особові наголошені самостійні займенники

 9. Прислівникові займенники en та y

 10. Дієслово. Граматичні ознаки дієслова.

 11. Три групи дієслів. Способи дієслів.

 12. Неозначена форма дієслова

 13. Займенникові дієслова

 14. Утворення Prйsent de l’indicatif

 15. Passй composй, Plus-que-parfait, Participe passй дієслова

 16. Imparfait, Passй simple

 17. Futur simple et futur dans le passй

 18. Temps immйdiats

 19. Узгодження часів дійсного способу

 20. Наказовий спосіб ( mode Impйratif)

21. Умовний спосіб( mode Conditionel)

22.Безособові дієслова і звороти

23.Дієприкметники (Participe prйsent, Participe passй) Дієприслівник(Gйrondif)

24. Прислівник. Ступені порівняння прислівника

25.Прийменник

26.Активний та пасивний стан

27.Просте речення. Порядок слів у реченні

28.Підсилювальний зворот

29.Порядок слів у питальному реченні. Запитання до членів речення

30.Складне речення. Види підрядних речень


г) переклад (англо-український):

 1. Теперішній неозначений час.

 2. Минулий неозначений час.

 3. Майбутній неозначений час.

 4. Теперішній тривалий час.

 5. Минулий тривалий час.

 6. Майбутній тривалий час.

 7. Теперішній перфектний час.

 8. Минулий перфектний час.

 9. Майбутній перфектний час.

 10. Теперішній перфектно-тривалий час.

 11. Минулий перфектно-тривалий час.

 12. Узгодження часів.

 13. Пасивний стан.

 14. Способи дієслова. Наказовий спосіб.

 15. Форма умовного способу The Conditional Mood.

 16. Форма умовного способу Subjunctive II.

 17. Форма умовного способу Subjunctive I.

 18. Форма умовного способу The Suppositional Mood.

 19. Модальні дієслова.

 20. Прислівник.

 21. Інфінітив.

 22. Дієприкметник.

 23. Сполучник.

 24. Герундій.

 25. Іменник.

 26. Неозначений артикль.

 27. Означений артикль.

 28. Прикметник.

 29. Займенник.

 30. Типи речень.^ 3. Оцінювання відповідей вступників з іноземної мови


3.1. Критерії оцінювання усних відповідей вступників

з іноземної мови


Оцінка „12”, яка відповідає 197-200 набраним балам, ставиться тоді, коли вступник:

 • правильно прочитав текст, тобто абітурієнтом у повній мірі засвоєно техніку читання;

 • під час читання бездоганно дотримувався інтонаційної мелодики кожного речення тексту;

 • правильно переклав текст, не користуючись словником, тобто абітурієнт вільно володіє запасом слів, що виходить за рамки програмних вимог;

 • без жодної помилки зробив граматичний розбір речення;

 • правильно і в повному обсязі висвітлив граматичну тему, виявивши при цьому знання, які перевищують вимоги шкільної програми

 • вільно висловлювався на задану екзаменатором лексичну тему, гнучко, ефективно та без зусиль використовуючи для цього не лише засоби вираження, передбачені програмою школи, а й такі граматичні і лексичні конструкції, які засвідчують ширші від програмних знання, уміння і навички абітурієнта.


^ Оцінка „11”, яка відповідає 192-196 набраним балам, ставиться тоді, коли вступник:

 • прочитав текст, зробивши одну-дві незначні помилки, тобто абітурієнтом практично без прогалин засвоєно техніку читання;

 • під час читання дуже добре дотримувався інтонаційної мелодики кожного речення тексту, зробивши одну-дві незначні похибки;

 • переклав текст без словника, допустивши одну–дві незначні помилки, тобто абітурієнт дуже добре володіє програмним обсягом лексики;

 • виконав граматичний розбір речення з однією-двома незначними помилками;

 • правильно і в повному обсязі розкрив запропоновану граматичну тему, допустивши дві – три неточності, які тут же самостійно виправив;

 • спонтанно говорив на запропоновану екзаменатором лексичну тему, аргументував свою точку зору, застосовуючи при цьому різні засоби іноземної мови та різні типи речень, допустивши, однак, одну – дві незначні помилки.

^ Оцінка „10”, яка відповідає 186-191 набраним балам,, ставиться тоді, коли вступник:

 • прочитав текст, зробивши три-чотири незначні помилки, тобто абітурієнтом добре засвоєно техніку читання;

 • під час читання добре дотримувався інтонаційної мелодики кожного речення тексту, зробивши три-чотири незначні похибки;

 • переклав текст без словника, допустивши три-чотири незначні помилки, тобто абітурієнт добре володіє програмним обсягом лексики;

 • добре зробив граматичний розбір речення, допустивши три-чотири незначні помилки;

 • правильно і в повному обсязі розкрив запропоновану граматичну тему, допустивши, однак, одну – дві незначних помилки;

 • спонтанно говорив на запропоновану екзаменатором лексичну тему, аргументував свою точку зору, застосовуючи при цьому значну кількість засобів іноземної мови та основні типи іншомовних речень, допустивши, однак, три – чотири незначні помилки.

^ Оцінка „9”, яка відповідає 179-185  набраним балам, ставиться тоді, коли вступник:

 • прочитав текст, зробивши одну-дві помилки, тобто абітурієнтом добре засвоєно техніку читання;

 • під час читання добре дотримувався інтонаційної мелодики кожного речення тексту, зробивши одну-дві незначні похибки;

 • правильно переклав текст, користуючись словником, допустивши однак одну-дві помилки, тобто абітурієнт має високий рівень володіння програмним обсягом лексики та уміє працювати зі словником і знаходити незнайомі йому слова;

 • граматичний розбір речення виконав з однією – двома помилками середнього рівня;

 • розкрив запропоновану граматичну тему правильно і в повному обсязі, допустивши, однак, три – чотири незначних помилки;

 • логічно висловлювався на задану екзаменатором лексичну тему, передавши її зміст, допустивши однак одну-дві помилки.

Оцінка „8”, яка відповідає 171-178 набраним балам, ставиться тоді, коли вступник:

 • прочитав текст, зробивши три-чотири помилки, тобто абітурієнтом достатньо добре засвоєно техніку читання;

 • під час читання дотримувався інтонаційної мелодики кожного речення тексту, зробивши три-чотири похибки;

 • правильно переклав текст, користуючись словником, однак зробив три-чотири помилки, тобто абітурієнт володіє програмним обсягом лексики та уміє працювати зі словником і знаходити незнайомі йому слова;

 • виконав граматичний розбір речення з двома - трьома помилками середнього рівня;

 • граматичну тему розкрив, в основному, правильно і в повному обсязі, зробивши, однак, п’ять – шість незначних помилок;

 • логічно висловлювався на задану екзаменатором лексичну тему, передавши її зміст, допустивши однак одну-дві помилки.

Оцінка „7”, яка відповідає 162-170 набраним балам, ставиться тоді, коли вступник:

 • прочитав текст, зробивши п’ять-шість помилок, тобто абітурієнтом засвоєно техніку читання з незначними прогалинами;

 • під час читання дотримувався інтонаційної мелодики кожного речення тексту, зробивши, однак, п’ять-шість похибок;

 • правильно переклав текст, користуючись словником, однак зробив п’ять-шість помилок, тобто абітурієнт, в основному, володіє програмним обсягом лексики та уміє працювати зі словником і знаходити незнайомі йому слова;

 • провів граматичний розбір речення із трьома-чотирма помилками середнього рівня;

 • граматичну тему розкрив, в основному, правильно і в повному обсязі, зробивши, однак, одну – дві помилки середньої складності, які вказують на те, що вступник ще не твердо засвоїв 1-2 аспекти аналізованої теми;

 • зв’язно висловлювався на задану екзаменатором лексичну тему, вживав у розповіді мовленнєві кліше, передав зміст теми, допустивши, однак, три-чотири помилки.

Оцінка „6”, яка відповідає 151-161 набраним балам, ставиться тоді, коли вступник:

 • прочитав текст, зробивши сім-вісім значних помилок, тобто абітурієнтом засвоєно техніку читання неповністю;

 • під час читання не завжди дотримувався інтонаційної мелодики, зробивши сім-вісім похибок;

 • переклав текст із словником, однак зробив сім-вісім значних помилок, тобто абітурієнт, не в повній мірі володіє програмним обсягом лексики та не завжди уміє знаходити у словнику незнайомі йому слова;

 • граматичний розбір речення зробив здебільшого правильно, допустивши п’ять-шість помилок середнього рівня;

 • повністю пояснив запропоновану граматичну тему, зробивши, однак, три – чотири помилки середньої складності, які показують, що абітурієнт не повністю зрозумів деякі аспекти цієї теми;

 • висловлювався на запропоновану екзаменатором лексичну тему, вживав у розповіді мовленнєві кліше, передав зміст теми, допустивши, однак, сім-вісім помилок, які не завадили спілкуванню.

^ Оцінка „5”, яка відповідає 138-150 набраним балам, ставиться тоді, коли вступник:

 • прочитав текст, зробивши дев’ять-десять значних помилок, тобто абітурієнтом засвоєно техніку читання із прогалинами;

 • під час читання дотримувався інтонаційної мелодики тільки епізодично, зробивши дев’ять-десять похибок;

 • переклав текст із словником, однак зробив дев’ять-десять значних помилок, тобто абітурієнт, не в повній мірі володіє програмним обсягом лексики та часто не вміє знаходити у словнику незнайомі йому слова;

 • частково правильно провів граматичний розбір речення допустивши, однак, сім-вісім значних помилок;

 • граматичну тему розкрив повністю, допустивши, однак, п’ять – шість помилок середньої складності;

 • висловлювався на запропоновану екзаменатором лексичну тему, вживаючи здебільшого прості речення, передав зміст теми, допустивши, однак, дев’ять-десять помилок, які не завадили зрозуміти суть теми.

^ Оцінка „4”, яка відповідає 124-137 набраним балам, ставиться тоді, коли вступник:

 • прочитав текст, зробивши до п’ятнадцяти значних помилок, тобто абітурієнтом засвоєно техніку читання недостатньо;

 • під час читання майже не дотримувався інтонаційної мелодики, зробивши до 15 похибок;

 • переклав текст із словником, однак зробив до 15 значних помилок, тобто абітурієнт, недостатньо володіє програмним обсягом лексики та немає достатніх навичок роботи із словником;

 • провів граматичний розбір речення, допустивши більш ніж вісім значних помилок;

 • запропоновану граматичну тему висвітлив повністю, однак із сімома-вісьмома помилками, які показують, що абітурієнт не засвоїв 2-3 чи більше важливих аспекти цієї теми;

 • говорив на запропоновану екзаменатором лексичну тему, вживаючи прості фрази і речення, в основному передав зміст теми, однак допускав помилки, які утруднювали її розуміння.

^ Оцінка „3”, яка відповідає 117-123 набраним балам, ставиться тоді, коли вступник:

 • читав текст із великою кількістю помилок (понад п’ятнадцять), які ускладнювали розуміння прочитаного, тобто абітурієнтом погано засвоєно техніку читання;

 • під час читання практично не дотримувався інтонаційної мелодики, зробивши велику кількість похибок;

 • перекладав текст із словником, однак зробив більше п’ятнадцяти помилок, які утруднюють розуміння, тобто абітурієнт, погано володіє програмним обсягом лексики та практично немає навичок роботи із словником;

 • граматичний розбір речення зробив до кінця, однак із помилками, які утруднюють розуміння цього розбору;

 • граматичну тему розкрив із значними прогалинами, не виклав її суті, а лише другорядні пункти;

 • говорив на запропоновану екзаменатором лексичну тему, вживаючи прості фрази і речення, однак не повністю передав зміст теми та допускав значну кількість помилок, які утруднювали її розуміння.

^ Оцінка „2”, яка відповідає 109-116  набраним балам,ставиться тоді, коли вступник:

 • розпізнавав та читав у тексті лише окремі речення та базові словосполучення; техніка читання абітурієнтом практично незасвоєна;

 • під час читання не дотримувався інтонаційної мелодики, часто збивався;

 • перекладав текст із словником, однак зміг перекласти лише окремі слова, словосполучення та речення, не переклавши текст у цілому;

 • не завершив граматичного розбору речення, допустивши у них значну кількість помилок (більше 10), які утруднюють розуміння;

 • не завершив розкриття граматичної теми, або допустив при її висвітленні грубі помилки, які спотворюють суть цієї теми;

 • говорив на запропоновану екзаменатором лексичну тему, вживаючи прості фрази і речення, однак не повністю передав зміст теми та допускав значну кількість помилок, які утруднювали її розуміння.

Оцінка „1”, яка відповідає 100-108 набраним балам, ставиться тоді, коли вступник:

 • не володіє навичками і вміннями в техніці читання;

 • не зрозумів тексту із-за відсутності будь-яких знань слів і граматики і не зміг перекласти навіть базових слів чи словосполучень;

 • не виявив будь-яких навичок володіння інтонацією;

 • не провів граматичного розбору речення, або провів його абсолютно неправильно;

 • не висвітлив жодного пункту запропонованої граматичної теми;

 • зовсім не зміг скласти розповіді на запропоновану лексичну тему.
  1. Схема переведення балів

Схема переведення балів, отриманих за усний екзамен з іноземних мов, у шкалу 100-200 балів має такий вигляд:^ Кількість набраних балів

Оцінка

197-200

12

192-196

11

186-191

10

179-185

9

171-178

8

162-170

7

151-161

6

138-150

5

124-137

4

117-123

3

109-116

2

100 -108

1


^ 4. Рекомендована література для підготовки до вступного випробування з іноземних мов


Англійська мова


 1. Бардієр Л.А., Бортнійчук О.М. і ін. Англійська мова: завдання та тести

(ч.1). Посібник-довідник для вступників до вузів із спеціальності „Англійська мова”. – К.: Ґенеза, 1993. – 256 с.

 1. Верба Л.Г., Верба Г.В. Граматика сучасної англійської мови. Довідник. – К.: Логос, 1997. – 352 с.

 2. Голіцинський Ю.Б. Граматика: Збірник вправ / Перекл. з рос. 5-го вид. – К.: Арій, 2007. – 544 с.

 3. Дворядкіна Т. С., Кузьмінська Л. С. та ін. Завдання з англійської мови для слухачів довузівської підготовки. — К.: ВЦ КНЛУ, 2003.—88с.

 4. Ніколаєва С. Ю., Бадаянц Г. С., Кукліна О. А. та ін. Англійська мова: завдання для тестової перевірки знань, умінь і навичок випускників загальноосвітніх шкіл, ліцеїв і гімназій. — К.: РВЦ Проза, 1993.—146с.

 5. Тестові завдання з англійської мови (для вступників до вищих навчальних закладів) / За ред. Валігури О.Р. Вид. 3-е, доп. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2007. – 192 с.

 6. Хоменко Е.Г. Граматика англійської мови: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2003. – 606 с.

 7. Evans V. Round-up 5. English Grammar Practice. – Longman, 2002. – 176 p.

 8. Murphy R. English Grammar in Use. Second Edition. – Cambridge: Cambridge University Press, 1998. – 350 p.


Німецька мова


 1. Басай Н.П. Німецька мова: Підручники для 5-10 класів. –Київ: Освіта, 2000 –2003 рр.

 2. Гінка Б.І., Мелех З.Д. Німецька мова: Посібник-порадник для школярів та абітурієнтів. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2008. – 260 с.

 3. Гінка Б.І. Das Leseparadies. Книга для читання німецькою мовою для старшокласників, абітурієнтів та студентів молодших курсів. –Тернопіль: Навчальна книга—Богдан, 2007. –212с.

 4. Євгененко Д.А., Білоус О.М. і ін. Практична граматика німецької мови: Навч. посібник для студентів і учнів. – Вінниця: Нова книга, 2002. – 334 с.

 5. Конкурсні і тестові завдання з німецької мови. Львів: ЛНУ, 2002. – 322 с.

 6. Корнацький Б.В. Елементарна граматика німецької мови (морфологія).

– Тернопіль: Астон, 1998. – 86 с.

 1. Михайлова О.Є., Шендельс Є.Й. Довідник з граматики німецької мови. Для учнів старших класів середньої школи. – К.: Рад. школа, 1977. – 276 с.

 2. Пеляк О.М., Бияк Н.Я. Випускний екзамен з німецької мови для 11 класу.

– Тернопіль: Навчальні посібники, 2001. –64с.

 1. Сергеєва Л.У., Лисенко Е.У. і ін. Німецька мова: завдання та тести (ч. І). Посібник-довідник для вступників до вузів. – К.: Ґенеза, 1993. – 192с.

 2. Смеречанський Р.І. Довідник з граматики німецької мови. – К.: Рад. школа, 1989. – 302 с.

 3. Смолій М.С. Німецька мова: тематичні тексти, завдання, розмовні моделі.—Вид.2-е, перероб. і доп.– Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2007. – 304 с.

 4. Смолій М.С. Німецька мова: граматичний довідник.—Вид. 3-е, перероб. і доп.– Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2008. – 224 с.

 5. Снегирева Н.С. Тесты по немецкому языку. –М.: Айрис-Пресс, 2003. -288с.

 6. Тестові завдання з німецької мови / Укл. Бияк Н.Я., Веселовський Я.Б., Гінка Б.І. і ін. – Тернопіль: ТНПУ, 2004. – 92 с.

Французька мова


 1. Бубняк Г.М., Бубняк Р.А., Митник М.М. Граматика французької мови (методичні вказівки для студентів немовних спеціальностей): Навчально-методичний посібник для студентів І – ІІІ курсів немовних спеціальностей. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2006. – 123 с.

 2. Гузь С.І., Кравець Я.І., Львова Л.Ф., Мандзак І.А., Кость Г.М. Конкурсні тестові завдання з французької мови. Вид. 5-те, доп. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2003. – 239 с.

 3. Жукова Н.Б., Дауе К.М. Довідник з граматики французької мови (для старших класів середньої школи). – К.: Радянська школа, 1977. – 287 с.

 4. Лисенко О.М. Посібник з граматики французької мови. – Київ, 2005. – 225с.

 5. Тестові завдання з французької мови / Упорядники: Бубняк Г.М.,
  Бубняк Р.А., Дзись Г.С., Качмар О.В. та ін.– Тернопіль: ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2004. – 122 с.

 6. Французька мова. 11 клас. Відповіді напитання екзаменаційних білетів державної підсумкової атестації з перекладами тем / А.Т. Устименко, В.А. Галич, В.О. Гриненко, Н.А. Полярус. – Харків: Веста: Ранок, 2006. – 80 с.

 7. Щербак Л.П., Шерстюк О.М. і ін. Французька мова: завдання для тестової перевірки знань, умінь і навичок випускників загальноосвітніх шкіл, ліцеїв і гімназій. — К.: РВЦ Проза, 1993. – 98 с.

 8. 1000 thйmes parlйs en franзais : Усні теми з паралельним перекладом для учнів 5 – 11 класів та абітурієнтів / Уклад. О.Я. Пантелеєва, А.Т. Устименко та ін. / За редакцією А.Т. Устименко – Харків: Веста: Ранок, 2006. – 560 с.

 9. Andrй Jouette. L’essentiel de la grammaire franзaise. – Paris, Maxi poche, 2002. – 284p.


Переклад (англо-український)


 1. Бардієр Л. А., Бортнійчук О. М. та ін. Англійська мова: завдання та тести. Посібник-довідник для вступників до вищих навчальних закладів із спеціальності англійська мова. — К.: Генеза, 1993. – 256 с.

 2. Верба Л. Г., Верба Г. В. Граматика сучасної англійської мови. Довідник. –К.: Логос, 1997. – 352 с.

 3. Гужва Т., Кодалашвили О., Романовская Ю. Английский язык. Тексты для чтения и аудирования. Упражнения по грамматике. –В 2-х т. — К.: Тандем, 2000.

 4. Дворядкіна Т. С., Кузьмінська Л. С. та ін. Завдання з англійської мови для слухачів довузівської підготовки. — К.: ВЦ КНЛУ, 2003.—88с.

 5. Качалова К. Н. Практическая грамматика английского языка. — К., 1996.—272с.

 6. Каушанская В. Л., Ковнер Р. Л. и др. Грамматика английского языка: Пособие для студентов педагогических институтов и университетов. — М., 1998.—340с.

 7. Крылова И. П. Сборник упражнений по грамматике английского языка: Учебное пособие. — 9-е изд. — М.: КДУ, 2004.—168с.

 8. Ніколаєва С. Ю., Бадаянц Г. С., Кукліна О. А. та ін. Англійська мова: завдання для тестової перевірки знань, умінь і навичок випускників загальноосвітніх шкіл, ліцеїв і гімназій. — К.: РВЦ Проза, 1993.—146с.

 9. Николаенко Т. Г. Тесты по грамматике английского языка. — М., 1999.—202с.

 10. Тестові завдання з англійської мови (для вступників до вищих навчальних закладів)/За ред. Валігури О.Р. – Вид. 3-е, доп. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2006. –192с.

 11. Трофимов В. Н. Грамматические упражнения и тесты. — Минск, 1997.—228с.

 12. Estwood John. Oxford Practice Grammar. — Oxford University Press, 2001.—203p.

 13. Goldman L. Pattern Practice Book. VEB Verlag Enzyklopadie Leipzig, 1968.—340р.

 14. John and Liz Soars. Headway. Oxford University Press, 1998.—404р.

 15. Murphy R. English Grammar in Use: посібник, довідник та книга вправ для самоосвіти учнів середнього рівня. —Second Edition. — Cambridge University Press, 1994.—350р.

 16. Natanson E. A. Practical English Grammar by Correspondence. Higher School Publisher House. – Moscow, 1973.—346р.Схожі:

\"Затверджую\" icon«затверджую» «затверджую» Проректор з наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка»

\"Затверджую\" icon«затверджую» «затверджую» Проректор з наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка»

\"Затверджую\" iconФорма навчання навч
Дисципліна Загальна гідрологія „затверджую” „затверджую”
\"Затверджую\" iconФорма навчання навч
Дисципліна Меліорація птк „затверджую” „затверджую”
\"Затверджую\" iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
\"Затверджую\" iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
\"Затверджую\" iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
\"Затверджую\" iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
\"Затверджую\" iconЗатверджую» Декан медичного ф-ту №1 Проф. Івнєв Б. Б. «Затверджую»
Графік консультацій викладачами кафедри дерматовенерології у (8) семестрі 2011-2012 н р
\"Затверджую\" iconЗатверджую Директор Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Г.І. Білянін Затверджую
Розробка методичних рекомендацій щодо підготовки до І-ІІ етапів Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін
\"Затверджую\" iconЗатверджую затверджую
Б. Б. Івнєв проф. А. Г. Джоджуа 2011 р. 2011 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи