Міністерство освіти І науки україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка «Затверджую» icon

Міністерство освіти І науки україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка «Затверджую»
Скачати 240.54 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка «Затверджую»
Дата28.07.2012
Розмір240.54 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО освіти і науки україни

тернопільський національний педагогічний університет

імені володимира гнатюка


«Затверджую»

Ректор ТНПУ ім. В.Гнатюка

проф. Кравець В.П.

«___» лютого 2012 р.


ПРОГРАМА


ВСТУПНОГО ВИПРОБОВУВАННЯ

З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ

для вступників в магістратуру на немовні спеціальності


Тернопіль – 2012


Програма вступного випробовування з іноземної мови професійного спрямування для вступників в магістратуру на немовні спеціальності. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – 23 с.


Розробники:

доц. Роман Р. М., викл. Остапів Н.Є. (англійська мова)

доц. Турчин А.І., доц. Маньковська Т.О. (німецька мова)

викл. Бубняк Г.М., доц. Бубняк Р.А.(французька мова)

доц. Роман Р.М (загальне редагування)


^ Пояснювальна записка

Євроінтеграційні процеси в Україні та Болонський процес передбачають створення єдиної Єврозони вищої освіти задля забезпечення конкурентоспроможності українських фахівців у світі. Це вимагає від майбутніх магістрів певного рівня володіння іноземною мовою, яка повинна стати важливим елементом їх професійної підготовки.

Згідно з положенням про магістратуру, затвердженим Міністерством освіти і науки України, прийом до магістратури відбувається на конкурсній основі. До складу вступних екзаменів до магістратури внесено екзамен з іноземної мови, який відбувається за поданням рекомендацій випускових кафедр та заяв студентів, які отримали ступінь бакалавра і мають намір продовжувати свою освіту у магістратурі.

Вступний іспит до магістратури з іноземної мови професійного спрямування базується на відповідних навчальних програмах бакалаврату, призначених для вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку фахівців з різних спеціальностей. Укладачами програм враховані Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти щодо рівнів володіння мовою, компетенцій користувача, можливих контекстів користування мовою, процедур складання програм та контролю результатів навчання. Програми є загальними за характером і можуть використовуватись для різних спеціальностей та спеціалізацій професійної підготовки студентів. Програми складені у відповідності до вимог апробованої кредитно-модульної системи.

Вступний іспит до магістратури з іноземної мови професійного спрямування визначає рівень знань іноземної мови (від початкового до професійно-спрямованого) та перевіряє комунікативну компетенцію, володіння словниковим запасом та граматичними структурами.

Вступне оцінювання ставить за мету визначити рівень комунікативної мовної компетенції студентів відповідно до вимог програми (В2 для бакалаврів). «Критерії» для цього рівня Типової програми ІМПС базуються на:

 • дескрипторах, запропонованих Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти (2001р.);

 • вимогах освітньо-кваліфікаційних характеристик (ОКХ) випускників, затверджених Міністерством освіти і науки України;

 • конкретних посадових інструкціях, що розроблені та затверджені підприємствами, організаціями, інститутами.

Тематика розділів програми розроблена з урахуванням специфіки педагогічного університету і є уніфікованою програмою, що дає можливість здійснити моніторинг студентів різних фахових напрямків.


^ 1. Загальні вимоги до вступників у магістратуру

зі вступного випробовування з іноземної мови

професійного спрямування

Формат вступного випробовування з іноземної мови професійного спрямування (далі — ІМПС) базується на вимогах рівня володіння мовою В2 Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти (2001р.). Іспит складається в усній та формі комп’ютерного тестування.


^ 1.1. Загальні вимоги до вступників в магістратуру з усного випробовування з ІМПС

Усне вступне випробовування вступників в магістратуру на немовні спеціальності ставить за мету перевірити й оцінити вміння і навички абітурієнтів із мовленнєвої діяльності (говоріння, аудіювання, читання, письма). Виходячи з цього, вступник повинен володіти таким рівнем мовленнєвої компетентності:

Аудіювання

 • розуміти мовлення, що відтворюється в природному темпі в межах навчальної тематики;

 • розуміти основні ідеї лінгвістично складного мовлення на абстрактні й конкретні теми, а також телепрограми, фільми, академічні лекції тощо;

 • розуміти повідомлення та інструкції, а також визначити позицію і точку зору мовця.

Говоріння

Діалогічне мовлення

 • використовувати мову невимушено, точно й ефективно для спілкування на різноманітні теми, пов’язані із навчання та професією;

 • брати активну участь у дискусіях, логічно і чітко висловлювати думки, аргументувати власну позицію; володіти мовленнєвим етикетом спілкування (використовувати моделі звертання, привітання, вибачення, погодження, прощання тощо);

 • розуміти детальні професійні інструкції і відредагувати адекватно.

Монологічне мовлення

 • вміння докладно і чітко описати і презентувати широкий спектр навчальних і фахових питань, пояснюючи ідеї та підкреслюючи їх відповідними правилами;

 • презентувати основні положення певних професійних питань, вживаючи відповідну термінологію;

 • поєднувати висловлювання у чіткий, логічний дискурс.


Читання

 • самостійно читати й розуміти складні тексти академічного та професійного характеру, в яких автори висловлюють певне ставлення і точки зору;

 • розпізнавати термінологію та скорочення з навчальної і професійної сфери, користуючись вибірково довідковими ресурсами;

 • розуміти головну ідею та знаходити необхідну інформацію у фаховій літературі;

 • розуміти автентичну академічну та професійну кореспонденцію (листи, факси, електронні повідомлення тощо).

Письмо

 • писати чіткі, детальні тексти на теми, пов’язані з особистою, навчальною та професійною сферами, узагальнюючи інформацію з різних джерел та оцінюючи її.

 • писати різні типи ділових листів, рекомендацій, резюме та анотацій, добираючи відповідний стиль;

 • заповнювати бланки та аплікаційні форми з високим ступенем граматичної коректності;

 • писати реферати, складати тексти презентацій, використовуючи матеріали за фахом.^ 1.2. Загальні вимоги до вступників з комп’ютерного тестування

Комп’ютерне тестування вступників у магістратуру на немовні спеціальності має на меті перевірити й оцінити знання ІМПС як системи (граматики, лексики, орфографії). Виходячи з цього, вступник повинен мати такий рівень сформованої мовної компетентності:

 • знати граматичні структури, що є необхідними для вираження відповідних функцій та понять, а також для розуміння і продукування широкого кола текстів в особистій, навчальній та професійній сферах;

 • знати правила синтаксису, щоб розпізнати і продукувати широке коло текстів в особистій, навчальній та професійній сферах;

 • володіти широким діапазоном слів, фраз, мовленнєвих зворотів.

 • володіти основними мовленнєвими кліше для формальних та неформальних бесід.

^ АНГЛІЙСЬКА МОВА

Лексичний матеріал.

2000 лексичних одиниць, які містять 1000 одиниць продуктивної лексики. Слова, утворені від відомих коренів за допомогою афіксів: суфіксів іменників -er, -ing, -ment, -tion (sion), -ness, -ity; прикметників -less, -ful, -able, -y; числівників: -teen, -ty, th; прислівників: -lу; префіксів дієслів re-; прикметників: un-, dis-.


Граматичний матеріал.

Синтаксис. Вживання простого (поширеного, непоширеного) речення з дієслівним, іменним і складеним присудком. Вживання питальних речень різних типів. Вживання складносурядних та складнопідрядних речень. Вживання безособових речень типу it is warm, it is raining, it is late.

Умовні речення, що виражають нереальні, неможливі дії, об’єктно-інфінітивні, об’єктно-дієприкметникові та суб’єктно-інфінітивні конструкції.

Морфологія. Іменник. Вживання іменників у множині, присвійному відмінку. Власні та загальні іменники.

Артикль. Основні випадки вживання неозначеного, означеного, нульового артиклів.

Прикметник. Вживання прикметників у вищому і найвищому ступенях, утворених за допомогою суфіксів і допоміжних слів.

Числівник. Кількісні й порядкові числівники.

Займенник. Особові, присвійні, вказівні, зворотні та неозначені займенники.

Прийменник. Типи прийменників.

Прислівник. Вживання прислівників у вищому і найвищому ступенях порівняння за допомогою суфіксів і допоміжних слів.

Дієслово. Вживання ^ Present Simple для вираження звичайних дій, що відбуваються постійно, регулярно, а також для вираження дій, що відбуваються одна за одною. Вживання Past Simple для вираження дій, які відбулися у закінчений період часу в минулому; Future Simple – для вираження майбутніх дій; Present Continuous – для вираження дій, що відбуваються у момент мовлення, а також запланованих дій; Present Perfect – для вираження дій, завершених у минулому, результат яких відчувається тепер. Вживання Present Simple для позначення майбутньої дії після сполучників when, if. Вживання Past Perfect для позначення позаминулої дії. Вживання Present, Past, Future Simple Passive. Модальні дієслова та їх еквіваленти. Дієслівні форми непрямих способів. Perfect Continuous Tenses, форми на -ing (герундій, дієприкметник теперішнього часу), конструкції із інфінітивом.


^ НІМЕЦЬКА МОВА

Лексичний матеріал.

2000 лексичних одиниць, які містять 1000 одиниць продуктивної лексики. Слова, утворені від відомих коренів за допомогою афіксів: суфіксів іменників -er, -1er, -chen, -lein, -ung, -heil; -keit; прикметників -ig, -isch, -los, -lich, -haft, -bar; порядкових числівників -te, -ste; префіксів прикметників un-, префіксів дієслів zurück-, auf-, mit-. Дієслова з невідокремлюваними префіксами be-, ge-, er-, ver-, zer-, ent-, emp-, miss-, іменники, утворені шляхом словосполучення.

^ Граматичний матеріал.

Синтаксис.

Вживання стверджувальних речень, заперечних речень з nicht і kein, наказових (спонукальних), питальних речень з питальними словами та без них. Вживання речень з присудком, вираженим зв’язкою з іменником чи прикметником у короткій формі (складний іменний присудок), з простим дієслівним присудком, з простим присудком, вираженим дієсловами з відокремлюваним префіксом у простих і складних часових формах активного та пасивного стану.

Вживання речень із складним дієслівним присудком, вираженим модальним дієсловом з інфінітивом, дієсловом, дієсловом з zu.

Інфінітивні групи, основні випадки вживання інфінітива з часткою zu.

Вживання інфінітивних зворотів з um+zu +Infinituv, ohne+zu + Infinitiv, (an)statt+zu +Infinitiv.

Речення з пасивною конструкцією. Речення з конструкцією haben або sein+zu+Infinitiv. Речення з конструкцією: модальне дієслово + Infinitiv Passiv.

Вживання складнопідрядних речень з підрядним додатковим із сполучниками dass, ob, з питальними словами та займенниковими прислівниками; з підрядним часу із сполучниками wenn, als, nachdem, während, bevor, seitdem; Складнопідрядні речення з підрядним часу і сполучниками als, nachdem, в яких попередня дія виражена дієсловом в Plusquamperfekt, а наступна – дієсловом в Imperfekt.

Складнопідрядні речення з підрядним причини із сполучниками weil, da; з підрядним означальним з відносними займенниками die, der, das, die в усіх відмінках, з прийменниками та без них; з підрядним мети з сполучником damit; з умовним підрядним з сполучником wenn та безсполучниковими; та допустовим підрядним з сполучником obwohl.

Вживання складносурядних речень зі сполучниками und, aber, denn, deshalb.

Вживання речень з підметом, вираженим займенниками man, es.

Partizip I, Partizip II у ролі означення. Поширене речення, що містить дієприкметникові звороти з ^ Partizip l, Partizip II.


Морфологія.

Відмінювання і вживання іменників у різних відмінках.

Артикль. Вживання означеного артикля. Вживання неозначеного артикля. Вживання нульового артикля.

Дієслово. Утворення і вживання часових форм сильних та слабких дієслів у ^ Präsens, Futurum, Perfekt, Imperfekt та Plusquamperfekt активного та пасивного стану. Вживання Präsens у значенні теперішнього і майбутнього часу. Вживання Perfekt у бесіді і короткому повідомленні про те, що відбулося. Вживання Imperfekt у розповіді. Вживання Plusquamperfekt в підрядних реченнях часу.

Прикметник. Вживання короткої форми прикметників. Утворення, відмінювання і вживання ступенів порівняння прикметників у різних відмінках.

Прислівник. Вживання прислівників у різних ступенях порівняння Займенникові прислівники.

Числівник. Утворення кількісних, дробових, порядкових числівників.

Займенник. Вживання особових займенників у називному, давальному і знахідному відмінках. Відмінювання і вживання вказівних займенників jener, dieser, присвійних займенників, займенників wer і was.

Прийменник. Вживання прийменників з подвійним керуванням, прийменників, що вимагають давального відмінка: mit, nach, aus, zu, von, bei, gegenüber, außer, seit; прийменників з родовим відмінком während, wegen, (an)statt, trotz; із знахідним відмінком für, durch, ohne, um, gegen, entlang.
^
ФРАНЦУЗЬКА МОВА

Лексичний матеріал: 2000 лексичних одиниць, які містять 1000 одиниць продуктивної лексики. Слова, утворені від відомих коренів за допомогою афіксів: суфіксів іменників -ment, -eur (euse), -ier (ière), -ie, -isme, -tion, -esse, суфіксів прикметників -eux (euse), -able, -al, префіксів дієслова re-, суфіксів числівників -ième. Слова з префіксом in-.

Граматичний матеріал:

Синтаксис. Вживання простого речення з дієслівним та іменним присудком. Вживання дієслова être як зв'язки (Nous sommes dans la cour). Вживання питального речення з est-ce que, з питальними словами (Où va-t-il?). Вживання заперечної форми речення з ne...pas, ne...rien, ne...jamais.

Інфінітивний зворот з підсилювальними частками c'est...qui, c'est...que, складнопідрядні речення, в тому числі з підрядними умови (Si j’ai/j’avais le temps, j’irai/irais au cinéma).

Морфологія. Іменник. Вживання іменників у множині.

Артикль. Вживання означеного і неозначеного артикля в їх основному значенні. Вживання скороченої форми означеного артикля, злитих форм артикля du, des, au, aux. Вживання партитивного артикля з іменниками, які означають речовини та якість (du pain, du courage).

Найбільш поширені випадки вживання нульового артикля.

Вживання вказівних та присвійних займенникових прикметників з іменниками.

Прикметник. Вживання жіночого роду, форм числа, вживання ступенів порівняння.

Дієслово. Вживання часових форм ^ Présent de l'Indicatif, Passé composé, Futur simple, Futur et Passe immédiat, Imparfait дієслів І, II та III груп, Plus-que-parfait, Futur dans le passé, що вивчаються відповідно до потреб усного мовлення та читання. Вживання зворотних дієслів у часових формах.

^ Plus-que-parfait, Forme passive, Conditionnel Présent, безособові форми дієслова Gérondif, Participe Présent.

Вживання Impératif (2-а особа однини і множини та 1-а особа множини) Conditionnel et Subjonctif (présent, passé).

Займенник. Вживання особових займенників у (функції підмета і додатка (те, te, il, les, lui, vous, leur), вживання неозначено-особового займенника on, вживання займенника у, en.

Прислівник. Вживання ступенів порівняння прислівників.

Займенники та частки. Відносні займенники qui, que, обмежувальна частка ne...que.


^ 2. Структура та зміст вступних випробовувань

у магістратуру з ІМПС

2.1. Структура та зміст усного випробовування

Усне випробовування вступників у магістратуру проводиться у формі усного екзамену (співбесіди), який охоплює два аспекти:

 1. Комплексний аналіз фрагменту незнайомого іншомовного тексту за фахом.

 2. Усне спілкування відповідно до запропонованої комунікативної ситуації в межах зазначеної розмовної теми.

^ Мета комплексного аналізу фрагменту незнайомого іншомовного фахового тексту — перевірка і оцінка знань з ІМПС як системи, тобто знань з фонетики, лексики, граматики й орфографії.

^ Мета контролю усного спілкування — перевірка вмінь вступника володіти мовленнєвими навичками в межах зазначеної розмовної тематики.

Мета контролю граматичного аспекту — перевірка рівня сформованості граматичної компетенції вступника і його вміння пояснювати граматичні явища.

^ Комплексний аналіз фрагменту незнайомого іншомовного тексту за фахом обсягом 2500 друкованих знаків (1 сторінка) включає:

 • виразне, фонетично правильне читання вголос уривку з неадаптованого тексту зі швидкістю 100-110 слів на хвилину;

 • усний переклад частини прочитаного уривку;

 • коментування прочитаного тексту та бесіда іноземною мовою за його змістом;

 • усні завдання екзаменатора на лексичні та граматичні трансформації за змістом тексту (постановка присудка в різні часові форми, підбір синонімів, антонімів, постановка іменників в множині, прикметників — у ступені порівняння тощо).

Навички вимови, техніка читання, володіння лексичним мінімумом перевіряються в процесі читання і усної співбесіди.

При перекладі абітурієнту дозволяється користуватися двомовним словником.

Питання з граматики на екзамен окремо не виносяться. Якщо вступник у відповіді допустив помилку, то знання того чи іншого граматичного явища перевіряється шляхом вибіркового перекладу тексту або усно сформульованого правила та ілюстрації його на прикладах. Знання граматики перевіряється також під час усної співбесіди. Мета контролю граматичного аспекту — перевірка рівня сформованості граматичної компетенції вступника і його вміння як пояснювати граматичні явища.

^ Усне спілкування відповідно до запропонованої комунікативної ситуації в межах зазначеної розмовної теми проводиться без попередньої підготовки.

Після відповіді за екзаменаційним білетом абітурієнту можуть бути поставлені додаткові запитання, які носять уточнюючий характер і зміст яких не виходитиме за межі програми з іноземних мов.


Орієнтовний перелік розмовних тем

а) Англійська мова

 1. My personality: interests, hobbies, interaction with other people.

 2. Holidays and leisure time

 3. Our University: past and present.

 4. Art in our life (music, cinema, theatre).

 5. Travelling.

 6. My dwelling.

 7. My native town (village).

 8. My working day.

 9. Shopping.

 10. Medicine and health.

 11. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.

 12. London – the capital of Great Britain.

 13. The United States of America. Washington D.C.

 14. Holidays in Great Britain/ USA.

 15. Ukraine.

 16. Kyiv – the capital of Ukraine.

 17. Ukrainian customs and traditions.

 18. Seasons and weather.

 19. Our university.

 20. Scientific conference.б) Німецька мова

 1. Mein Studientag.

 2. Freizeitgestaltung.

 3. Meine Einstellung zur Kunst

 4. Reisen und Wandern.

 5. Meine Wohnung (Mein Haus).

 6. Meine Heimatstadt (Mein Heimatdorf).

 7. Mein künftiger Beruf.

 8. Die Einkäufe (Im Warenhaus/ Im Lebensmittelgeschäft).

 9. Beim Arzt.

 10. Deutschland.

 11. Berlin, Hauptstadt Deutschlands.

 12. Sitten und Bräuche des deutschen Volkes.

 13. Die Ukraine, meine Heimat.

 14. Kyiv, Hauptstadt der Ukraine.

 15. Die Feiertage des ukrainischen Volkes.

 16. Umweltschutz in der Ukraine und der Welt.

 17. Die Jahreszeiten und das Wetter.

 18. Unsere Universität.

 19. Ein bekannter Wissenschaftler der Ukraine (Wolodymyr Hnatjuk).

 20. Wissenschaftliche Konferenz.в) Французька мова

 1. Moi et ma journée de travail.

 2. Mon jour de repos.

 3. De l’art (cinéma, théâtre, musique)

 4. Ma maison (Mon appartement).

 5. Ma ville (mon village) natale

 6. Ma future profession.

 7. Au magasin.

 8. Chez le médecin.

 9. France.

 10. Paris – capitale de la France

 11. Les fêtes en France.

 12. L’Ukraine.

 13. Kyiv, capitale de l’Ukraine

 14. Les fêtes nationales de l’Ukraine

 15. Protection de l’environnement

 16. Les saisons..

 17. L’Université pédagogique. De l’histoire de l’université

 18. Un savant célebre de l’Ukraine (Volodymyr Hnatiuk)..

 19. Les voyages.

 20. Conférence scientifique^ 2.2. Структура та зміст письмового вступного випробування (комп’ютерне тестування)

Письмове вступне випробовування проводиться у формі комп’ютерного тестування шляхом виконання лексико-граматичних тестів. Пропоновані тести з ІМПС для вступників в магістратуру на немовні спеціальності побудовані за принципом множинного вибору (вибір єдино можливої правильної відповіді із чотирьох запропонованих, двозначність відповіді виключається) і містять завдання, спрямовані на перевірку рівня володіння бакалаврами програмним обсягом матеріалу.

^ Мета комп’ютерного тестування полягає у визначенні рівня знань абітурієнтів із основних лексичних та граматичних тем іноземної мови.

Під час виконання лексико-граматичних тестів не дозволяється користуватися словником, мобільним телефоном та іншими електронними пристроями.


^ АНГЛІЙСЬКА МОВА

Пропоновані тести з англійської мови професійного спрямування для вступників в магістратуру на немовні спеціальності укладені на основі вимог чинної навчальної програми з ІМПС. Вони містять завдання, спрямовані на перевірку і оцінку рівня володіння бакалаврами таких аспектів програми:

а) граматичних явищ:

 • Verb;

 • Noun;

 • Pronouns;

 • Adjective;

 • Verbals;

 • Articles;

 • Numeral;

 • Prepositions;

 • Adverb.

б) лексичного (фразеологічного) та країнознавчого матеріалу

в) перекладу англійською мовою україномовних речень, що передбачає комплексну перевірку вміння адекватно інтерпретувати іншомовне висловлювання.

До першого типу належать завдання на підстановку граматичних форм для перевірки знань граматичного матеріалу.

Завдання другого типу передбачають комплексну перевірку знань лексичного (фразеологічного) і країнознавчого матеріалу в обсязі чинної програми.

Завдання третього типу — це речення на переклад, мета яких — встановити рівень уміння абітурієнта адекватно відобразити зміст українського речення засобами німецької мови. Виконання тестових завдань третього рівня передбачає синтезоване продуктивне володіння усіма знаннями, навичками й уміннями, набутими під час вивчення німецької мови професійного спрямування.

Тести виключають двозначність відповіді, тобто правильною із чотирьох запропонованих варіантів відповідей є лише одна.

Весь тест включає 15 завдань першого типу, 20 завдань другого типу і 15 завдань третього типу, загальна кількість завдань становить 50. Така кількість тестів для кожного вступника укладається комп’ютерною програмою, яка відбирає їх серед загальної кількості підготовлених завдань за принципом довільності та рівної кількості тестів однакової складності.

Максимальна кількість балів, які вступник може отримати за виконання тестових завдань, становить 100 балів.

Загальний час виконання тестових завдань – 60 хвилин.

^ НІМЕЦЬКА МОВА

Пропоновані тести з німецької мови професійного спрямування для вступників в магістратуру на немовні спеціальності укладені на основі вимог чинної навчальної програми з ІМПС. Вони містять завдання, спрямовані на перевірку і оцінку рівня володіння бакалаврами таких аспектів програми:

а) граматичних явищ за темами:

 • Substantive, Adjektive, Partizipien;

 • Pronomen, Verneinung;

 • Imperativ, Präsens, Modalverben;

 • Imperfekt, Perfekt, Futurum;

 • Infinitiv, Infinitivgruppen;

 • Präposіtionen, Rektion, Pronominaladverbien;

 • Aktiv, Passiv;

 • Wortfolge;

 • Satzgefüge. Unterordnende Konjunktionen;

 • Satzreihe. Nebenordnende Konjunktionen. Doppelkonjunktionen;

б) лексичного (фразеологічного) та країнознавчого матеріалу

в) перекладу німецькою мовою україномовних речень, що передбачає комплексну перевірку вміння адекватно інтерпретувати іншомовне висловлювання.

Відповідно до цього розроблено три типи тестових завдань.

До першого типу належать завдання на підстановку граматичних форм для перевірки знань граматичного матеріалу.

Завдання другого типу передбачають комплексну перевірку знань лексичного (фразеологічного) і країнознавчого матеріалу в обсязі чинної програми.

Завдання третього типу — це речення на переклад, мета яких — встановити рівень уміння абітурієнта адекватно відобразити зміст українського речення засобами німецької мови. Виконання тестових завдань третього рівня передбачає синтезоване продуктивне володіння усіма знаннями, навичками й уміннями, набутими під час вивчення німецької мови професійного спрямування.

Тести виключають двозначність відповіді, тобто правильною із чотирьох запропонованих варіантів відповідей є лише одна.

Весь тест включає 15 завдань першого типу, 20 завдань другого типу і 15 завдань третього типу, загальна кількість завдань становить 50. Така кількість тестів для кожного вступника укладається комп’ютерною програмою, яка відбирає їх серед загальної кількості підготовлених завдань за принципом довільності та рівної кількості тестів однакової складності.

Максимальна кількість балів, які вступник може отримати за виконання тестових завдань, становить 100 балів.

Загальний час виконання тестових завдань – 60 хвилин.


^ ФРАНЦУЗЬКА МОВА

Вступнику в магістратуру на немовні спеціальності пропонується виконати завдання, з можливістю вибору одного із чотирьох запропонованих варіантів відповіді. Завдання спрямовані на перевірку і оцінку рівня володіння бакалаврами таких аспектів програми:

а) оперування граматичними категоріями

іменника, прикметника, займенника, дієслова; виконання певних вправ для перевірки знань граматичного матеріалу.

б) репродуктивно творчі завдання; це завдання, які містять запитання до підкресленого члена речення, підсилювальний зворот (mise en relief), сталі вирази, умовний спосіб, знаходження граматичних і лексичних помилок.

в) переклад речень французькою мовою з метою комплексно перевірити знання граматичного і лексичного матеріалу.

Весь тест включає 15 завдань першого типу, 20 завдань другого типу і 15 завдань третього типу, загальна кількість завдань –50. Така кількість тестів для кожного вступника укладається спеціально розробленою комп’ютерною програмою, яка відбирає їх серед загальної кількості підготовлених завдань за принципом довільності та рівної кількості тестів однакової складності.

Тестові завдання ^ 1-го типу оцінюються 1 балом, 2-го типу — 2 балами і 3-го типу — 3 балами. Максимальна кількість балів, які вступник може отримати за виконання тестових завдань, становить 100 балів.

Загальний час виконання тестових завдань – 60 хвилин.


^ 3. Оцінювання відповідей вступників в магістратуру з ІМПС

3.1. Критерії оцінювання усних відповідей вступників з ІМПС

Оцінювання усних відповідей здійснюється за п’ятибальною шкалою. За усний екзамен вступник отримує дві оцінки, які враховуються однаково:

 • оцінка за усне спілкування відповідно до запропонованої комунікативної ситуації в межах зазначеної розмовної теми;

 • оцінка за комплексний аналіз фрагменту незнайомого іншомовного фахового тексту.

Оцінка „5” ставиться тоді, коли вступник:

 • прочитав текст, зробивши одну-дві незначні помилки, тобто вступником практично без прогалин засвоєно техніку читання;

 • під час читання дуже добре дотримувався інтонаційної мелодики кожного речення тексту, зробивши одну-дві незначні похибки;

 • переклав текст без словника, допустивши одну-дві незначні помилки, тобто абітурієнт дуже добре володіє програмним обсягом лексики;

 • спонтанно говорив на запропоновану екзаменатором лексичну тему, аргументував свою точку зору, застосовуючи при цьому різні засоби іноземної мови та різні типи речень, допустивши, однак, одну-дві незначні помилки.

^ Оцінка „4” ставиться тоді, коли вступник:

 • прочитав текст, зробивши три-чотири помилки, тобто вступником достатньо добре засвоєно техніку читання;

 • під час читання дотримувався інтонаційної мелодики кожного речення тексту, зробивши три-чотири похибки;

 • правильно переклав текст, користуючись словником, однак зробив три-чотири помилки, тобто абітурієнт володіє програмним обсягом лексики та уміє працювати зі словником і знаходити незнайомі йому слова;

 • логічно висловлювався на задану екзаменатором лексичну тему, передавши її зміст, допустивши однак одну-дві помилки.

Оцінка „3” ставиться тоді, коли вступник:

 • прочитав текст, зробивши дев’ять-десять значних помилок, тобто вступником засвоєно техніку читання із прогалинами;

 • під час читання дотримувався інтонаційної мелодики тільки епізодично, зробивши дев’ять-десять похибок;

 • переклав текст із словником, однак зробив дев’ять-десять значних помилок, тобто абітурієнт, не в повній мірі володіє програмним обсягом лексики та часто не вміє знаходити у словнику незнайомі йому слова;

 • висловлювався на запропоновану екзаменатором лексичну тему, вживаючи здебільшого прості речення, передав зміст теми, допустивши, однак, дев’ять-десять помилок, які не завадили зрозуміти суть теми.


^ Оцінка „2” ставиться тоді, коли вступник:

 • читав текст із великою кількістю помилок (понад п’ятнадцять), які ускладнювали розуміння прочитаного, тобто вступником погано засвоєно техніку читання;

 • під час читання практично не дотримувався інтонаційної мелодики, зробивши велику кількість похибок;

 • перекладав текст із словником, однак зробив більше п’ятнадцяти помилок, які утруднюють розуміння, тобто абітурієнт, погано володіє програмним обсягом лексики та практично немає навичок роботи із словником;

 • говорив на запропоновану екзаменатором лексичну тему, вживаючи прості фрази і речення, однак не повністю передав зміст теми та допускав значну кількість помилок, які утруднювали її розуміння.


^ 3.2. Оцінювання комп’ютерного тестування з ІМПС

Максимальна кількість балів, яку може набрати вступник за виконання тестових завдань, складає 100 балів.

Схема переведення балів, отриманих за виконання комп’ютерних тестів з ІМПС мови, у стобальну шкалу, має такий вигляд:

^ Кількість отриманих балів

За шкалою

ECTS

За національною шкалою

Кількість балів

прописом

цифрою

90–100

A

Відмінно

5

90–100

85–89

B

Дуже добре

4

85–89

75–84

C

Добре

4

75–84

65–74

D

Посередньо

3

65–74

60–64

E

Задовільно

3

60–64

35–59

Fx

Незадовільно

2

35–59

1–34

F

Незадовільно

2

1–34


^ 3.3.Виставлення загальної оцінки за екзамен

Загальна оцінка за екзамен виставляється за п’ятибальною шкалою оцінювання і визначається як середній бал з трьох оцінок, отриманих за кожен аспект випробування, а саме за:

 1. комплексний аналіз фрагменту незнайомого іншомовного тексту;

 2. усне спілкування відповідно до запропонованої комунікативної ситуації в межах зазначеної розмовної теми;

 3. комп’ютерне тестування.


Якщо один із трьох аспектів оцінюється незадовільно, то загальна оцінка не може бути позитивною!!!


4. Рекомендована література для підготовки

до вступного випробування у магістратуру з ІМПС


^ АНГЛІЙСЬКА МОВА

 1. Бонк Н.А., Котий Г.А., Лукьянова Н.А. Учебник английского языка. – Х: ДеКонт - Торсинг, 1997. – 637с.

 2. Верба Л.Г., Верба Г.В. Граматика сучасної англійської мови. – К: ВП Логос, 2004. – 342с.

 3. Гапонів А.Б., Возна М.О. Лінгвокраїнознавство. Англомовні країни. Підручник для студентів та викладачів вищих навчальних закладів. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2005. – 464 с.

 4. Голіцинський Ю.Б. Граматика: Зб. вправ. – К: А.С.К., 2004. – 544с.

 5. Гужва Т.Н. Английский язык. Разговорные темы. – К.: Тандем, 2000. – 376с.

 6. Куліш Л.Ю., Друянова В.А., Мотова В.Л. Прискорений курс англійської мови.

 7. Ладика О.В., Конепуд Н.І. Read with Pleasure (Читай із задоволенням). Навчально-методичний посібник з домашнього читання. – 2-е вид. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ, 2006. – 192 с.

 8. Ладика О.В., Чибрас Н.А., Гаврилюк М.Б. Watch and Learn (Дивись і навчайся). Навчально-методичний посібник. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ, 2006. – 120 с.

 9. Морська Л.І. Вправи з граматики англійської мови: Навчальний посібник. – Тернопіль: Астон, 2002. – 162c.

 10. A Grammar of the English Language\ В. Л. Каушанськая и др. - Киев:, 1997. – 455c.

 11. Davydenko L. Test your Grammar and Usage. Перевір свої знання з англійської мови. – Тернопіль: Підручники & посібники, 2002. – 224c.

 12. Integration of Reading. Listening and Speaking Skills [Електронний ресурс]. – Електрон. дан. і прогр. – Режим доступу: http://www.lang.uiuc.edu/r-li5/ESLproject/ eslbeg.html/, вільний.

 13. Murphy R. English Grammar in Use. – Edinburgh: Cambridge University Press, 1994. – 350p.

 14. Redmen S. English Vocabulary in Use: Pre-intermediate & Intermediate. - Edinburgh: Cambridge University Press, 2000. – 270p.


^ НІМЕЦЬКА МОВА

 1. Вагнер Р. Тренировочные упражнения по грамматике немецкого языка. Средний уровень. – К.: Методика, 1998. — 128 с.

 2. Гінка Б.І., Мелех З.Д. Німецька мова: Посібник-порадник для школярів та абітурієнтів. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2008. – 260с.

 3. Євгененко Д.А., Білоус О.М. Практична граматика німецької мови: Навч. посібник для студентів і учнів. – Вінниця: Нова книга, 2002. – 334 с.

 4. Завьялова В.М., Ильина Л.В. Практический курс немецкого языка. – М.: ЧеРо, 2002. – 336 с.

 5. Комунікативна німецька мова / За ред. В.Задорожного, Т.Зайферта, Ф.Шпітцнера, М.Весни. — Львів: СП «Бак», 1998. — 164 с.

 6. Конкурсні і тестові завдання з німецької мови. Львів: ЛНУ, 2002. – 322 с.

 7. Сергеєва Л.У., Лисенко Е.У. і ін. Німецька мова: завдання та тести (ч. І). Посібник-довідник для вступників до вузів. – К.: Ґенеза, 1993. – 192с.

 8. Смеречанський Р.І. Довідник з граматики німецької мови. – К.: Рад. школа, 1989. – 302 с.

 9. Смолій М.С. Німецька мова: граматичний довідник. – Вид. 3-е, перероб. і доп. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2008. – 224 с.

 10. Смолій М.С. Німецька мова: тематичні тексти, завдання, розмовні моделі. – Вид. 2-е, перероб. і доп. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2007. – 304 с.

 11. Снегирева Н.С. Тесты по немецкому языку. – М.: Айрис-Пресс, 2003. – 288 с.

 12. Тагиль И.П. Грамматика немецкого языка в упражнениях. – СПб.: КАРО, 2003. — 240 с.

 13. Тестові завдання з німецької мови / Укл. Бияк Н.Я., Веселовський Я.Б., Гінка Б.І. і ін. – Тернопіль: ТНПУ, 2004. – 92 с.

 14. Deutsch: Навчальний посібник (у 2-х частинах). Ч.2. / Автори: Маньковська Т.О., Мелех З.Д., Нагорнюк Л.Є., Турчин А.І., Цар І.О. – Тернопіль: Видавництво Астон, 2008. – 352 с.

 15. Deutsch: Навчальний посібник у (2-х частинах). Ч.1. /Автори: Маньковська Т.О., Мелех З.Д., Нагорнюк Л.Є., Турчин А.І., Цар І.О. – Тернопіль: ЛІЛЕЯ, 2008. – 252 с.


^ ФРАНЦУЗЬКА МОВА


 1. Бубняк Г.М., Бубняк Р.А., Митник М.М. Граматика французької мови (методичні вказівки для студентів немовних спеціальностей): Навчально-методичний посібник для студентів І – ІІІ курсів немовних спеціальностей. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2006. – 123 с.

 2. Гузь С.І., Кравець Я.І., Львова Л.Ф., Мандзак І.А., Кость Г.М. Конкурсні тестові завдання з французької мови. Вид. 5-те, доп. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2003. – 239 с.

 3. Г.Драненко DALF français, niveau avancé Навчальний посібник для вищих навчальних закладів Київ, Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2004.

 4. О.Л.Костюк DELF français niveau intermédiaire Київ, Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2004, - 223с.

 5. Лисенко О.М. Посібник з граматики французької мови. – Київ, 2005. – 225с.

 6. Опацький С.Є. Підручник для вищих навчальних закладів. – Київ, Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2003. – 312 с.

 7. Попова И.Н.,Казакова Ж.А. Грамматика французского языка. Практический курс. Учеб. для ин-тов и фак. иностр. яз. – М.: Высш. шк., 1989 – 336с.

 8. Штейнберг Н. М. Грамматика французского языка. Часть І. Морфология и синтаксис частей речи. – Л., 1962. – 370с.

 9. Тестові завдання з французької мови / Упорядники: Бубняк Г.М.,
  Бубняк Р.А., Дзись Г.С., Качмар О.В. та ін.– Тернопіль: ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2004. – 122 с.

 10. A vous de lire (Метод.вказівки до самостійної та індивідуальної роботи студентів)- Тернопіль: ТНПУ ім. Гнатюка, 2008, - 117с.

 11. Bescherelle. La grammaire pour tous. – Paris, Hatier, 1997. – 537p

 12. Cali,V. Dupuis Le DELF-DALF unités A5-B1-B3. Didier/Hatier, Paris, 1998 – 127 p.

 13. Jouette André L’essentiel de la grammaire française. – Paris, Maxi poche, 2002. – 284p.

14. Larousse Difficultés grammaticales 1995. – 160 p


Схожі:

Міністерство освіти І науки україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка «Затверджую» iconМіністерство освіти І науки України Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка «Затверджую»
move to 0-16287306
Міністерство освіти І науки україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка «Затверджую» iconМіністерство освіти І науки України Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка «Затверджую»
Программа предназначена для абитуриентов, поступающих на специальность «Русский язык и литература»
Міністерство освіти І науки україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка «Затверджую» iconМіністерство освіти І науки україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка «Затверджую»
Програма вступного випробовування з іноземної мови професійного спрямування для вступників в магістратуру на немовні спеціальності...
Міністерство освіти І науки україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка «Затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка
Програма вступного випробовування з іноземних мов. – Тернопіль: тнпу ім. В. Гнатюка, 2013. –22с
Міністерство освіти І науки україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка «Затверджую» iconМіністерство освіти І науки, Молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка
Програма вступного випробовування з другої іноземної мови за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» – Тернопіль: тнпу ім. В. Гнатюка,...
Міністерство освіти І науки україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка «Затверджую» iconМіністерство науки І освіти молоді І спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Затверджую
...
Міністерство освіти І науки україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка «Затверджую» iconМіністерство науки І освіти молоді І спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Затверджую
...
Міністерство освіти І науки україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка «Затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка факультет фізичного виховання
move to 0-16287295
Міністерство освіти І науки україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка «Затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка факультет фізичного виховання
move to 0-16287297
Міністерство освіти І науки україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка «Затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка факультет фізичного виховання
move to 0-16287298
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи