В. П. Кравець 2012 р. Програма фахового вступного випробування з туризмознавства icon

В. П. Кравець 2012 р. Програма фахового вступного випробування з туризмознавства
Скачати 143.99 Kb.
НазваВ. П. Кравець 2012 р. Програма фахового вступного випробування з туризмознавства
Дата29.06.2012
Розмір143.99 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Тернопільський національний педагогічний університет

імені Володимира Гнатюка


Географічний факультет


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Ректор Тернопільського національного

педагогічного університету

імені Володимира Гнатюка

_________________ В.П.Кравець

«____» ______________ 2012 р.


ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ТУРИЗМОЗНАВСТВА


при вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів

«Спеціаліст» та «Магістр» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»


Спеціальність:

7.14010301 «Туризмознавство»

8.14010301 «Туризмознавство»


Тернопіль – 2012


Програма фахового вступного випробування з туризмознавства для вступників за напрямами підготовки 7.14010301 «Туризмознавство», 8.04010401 «Туризмознавство» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр – Тернопіль, 2012. – 11 с.


Укладачі програми: Заставецька О.В.

Заблоцький Б.В.


Пояснювальна записка

Програма вступних екзаменів з туризмознавства для освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст» та «магістр» охоплює базову інформацію, яку дають основні сучасні науки про сферу туризму.

Вступне випробовування повинно констатувати професійно-кваліфікаційний рівень підготовки бакалаврів відповідно до регіональних умов, здатність до професійної та соціальної мобільності, формування творчої, соціально активної, духовно багатої особистості. Вступне випробування спрямоване на визначення рівня здобутих студентами теоретичних та практичних знань, одержаних в процесі вивчення навчальних дисциплін та проходження навчально-виробничих практик, зокрема виявити:

- розуміння регіональних особливостей України з урахуванням історико-культурного загальноукраїнознавчого фону та вміння пояснювати механізми появи і розвитку більшості типових явищ регіональної традиційно-культурної спадщини українців;

- рівень оволодіння технологіями туристично-орієнтованої професійної діяльності; професійну готовність майбутніх фахівців щодо використання туристичної діяльності для створення туристичного продукту на основі використання історично усталених регіонально-місцевих форм життєдіяльності населення, зокрема елементів побутово-матеріальної культури та звичаєво-святкової обрядовості;

- наявність професійних умінь та навичок, необхідних для конкретної роботи на туристичному підприємстві; здатність приймати участь у вирішенні назрілих проблем туристського бізнесу; потребу і вміння систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати у професійній діяльності.

Загалом вступне випробування повинно засвідчити здатність бакалаврів туризму розробляти і впроваджувати в практику регіональні моделі туристично-краєзнавчої діяльності, спрямовані на формування національно орієнтованого туристичного продукту в українознавчій сфері цінностей, знань та способів діяльності.

Крім того, оцінка знань абітурієнтів повинна враховувати: правильність і усвідомленість викладу матеріалу, повноту розкриття сутності понять і закономірностей, точність застосування термінології; самостійність відповіді; логічність, доказовість у викладі матеріалу; ступінь сформованості інтелектуальних, загальнонаукових, специфічних умінь.

Абітурієнт на вступному випробуванні повинен: знати систему управління й регулювання туристської діяльності; аналізувати та визначати ресурсний потенціал регіонів України; знати основні технологічні процеси на стадіях виробництва, просування, реалізації та споживання туристського продукту; знати особливості туристського ринку; вміти дати характеристику природно-рекреаційних ресурсів України; вміти розв’язувати завдання пов’язані з процесом споживання туристських послуг.


^ Структура проведення випробування


Туризмознавство. Вступ до спеціальності.

Туризмознавство як наука. Історія розвитку туризму у світі. Історія розвитку туризму в Україні. Система підготовки кадрів туристичного напрямку у світі та в Україні. Країнознавча (краєзнавча) складова розвитку туризму. Основні поняття і визначення туризму як сфери діяльності.

Менеджмент у туризмі. Функціонування економічних законів у туризмі. Маркетинг у туризмі. Закон України «Про туризм». Всесвітня туристична організація і її функції.

Рекреація. Технологія та організація туристичної галузі. Види туризму. Екологічний, сакральний, сільський, зелений, спортивний та інші види туризму. Внутрішній і міжнародний туризм.


Історія туризму.

Історія древніх подорожей і традицій гостинності. Історичні передумови виникнення і розвитку туризму. Мандрівництво в період середньовіччя. Епоха великих географічних відкриттів, її роль в розвитку мандрівництва. Розвиток світового туризму в ХІХ – ХХ ст. Світовий туризм на сучасному етапі. Міжнародні туристичні організації, їх роль в формування міжнародної політики країн світу.

Історичні передумови розвитку мандрівництва в Україні. Зародження організованого туризму в Україні (ХІХ – поч. ХХ ст.). Туристично-екскурсійна галузь на західноукраїнських землях в період між двома світовими війнами. Туристична галузь України в першій пол. ХХ ст. Туристична галузь України в середині – наприкінці ХХ ст. Сучасні тенденції функціонування туристичної галузі в Україні.


Технологія туристичної діяльності.

Організаційно-правові основи діяльності туристичного підприємства. Технологія створення туристичного продукту та організації подорожей.

Транспортне забезпечення. Харчування та обслуговування. Екскурсійне обслуговування.

Договірні відносини між туроператором і турагентом. Державне регулювання туристської діяльності в Україні. Нормативно-правова база туристичної діяльності.


Технологія ресторанної справи.

Соціально-економічне значення ресторанних послуг. Класифікація підприємств громадського харчування.

Менеджмент ресторанного бізнесу України. Організація виробництва послуг в ресторанній справі як функція менеджменту. Теоретичні основи мотивації, стимулювання та контролю в ресторанній справі. Планування як функція менеджменту. Сучасні технології управління діяльністю колективів.

Устаткування і оснащення технологічного процесу виробництва кулінарної продукції. Обладнання і оснащення технологічних процесів сервісного обслуговування. Технологія циклу сервірування. Організація обслуговування відвідувачів у ресторанах. Технологія основного циклу сервісного обслуговування. Технологія обслуговування прийомів та банкетів. Технологія гостинності. Особливості харчування народів світу. Коротка товарознавча характеристика продовольчих товарів.


Технологія готельної справи.

Основні етапи розвитку індустрії гостинності. Соціально-економічне значення розвитку готельної індустрії. Типологія готельних підприємств. Сучасні міжнародні готельні ланцюги.

Поняття технології гостинності. Види послуг, що надаються в готелях. Основний технологічний процес споживання готельних послуг. Основний технологічний процес виробництва готельних послуг.

Характеристика груп приміщень готелю. Сучасні інформаційні технології в управлінні готелем. Готельний маркетинг. Фінансовий менеджмент готелю. Якість готельних послуг.


Рекреаційні комплекси.

Планувальна організація рекреаційної території в урбанізованих рекреаційних комплексах. Архітектурне середовище відпочинку Стародавнього світу. Стародавній Єгипет. Стародавня Греція. Стародавній Рим. Архітектурне середовище відпочинку середньовіччя. Архітектура відпочинку Нового часу. Новітня архітектура середовища відпочинку (середина ХІХ – початок ХХ століття). Сучасна рекреаційна архітектура.

Основи формування рекреаційного середовища. Планувальна організація рекреаційного регіону, рекреаційного району, рекреаційної зони. Види і класифікація рекреаційних комплексів. Планувальна організація санаторних комплексів та комплексів відпочинку. Планувальна організація туристичних комплексів. Функціонально-планувальна організація рекреаційних закладів. Планувальна організація житлового поверху, приміщень громадського призначення та адміністративно-господарських приміщень.


Спортивний туризм.

Історія розвитку спортивного туризму. Види спортивного туризму. Класифікація туристських маршрутів. Організація і проведення спортивних походів.

Організація побуту, харчування, постачання в туристському поході. Медичне забезпечення походу і долікарняна допомога у поході. Лікарняний контроль і самоконтроль. Топографія та орієнтування на місцевості. Організація руху в туристському поході. Критичні ситуації в туристському поході та їх подолання. Безпека в походах та екскурсіях.


Організація туризму.

Індустрія туризму та її розвиток в сучасних умовах. Розвиток туризму в Україні. Державне регулювання розвитку туризму в Україні.

Класифікація видів туристичної та екскурсійної діяльності. Види міжнародних організацій. Організація послуг гостинності. Організація транспортних послуг. Готельне господарство, його організація. Харчування та обслуговування туристів.

Організаційні основи туристичної діяльності. Туристичний продукт та його складові. Державне регулювання розвитку туризму в Україні.


Бухгалтерський облік туристичної діяльності.

Бухгалтерський облік, його принципи і завдання. Предмет і метод бухгалтерського обліку. Інформаційна база бухгалтерського обліку.

Бухгалтерські рахунки та подвійний запис. Класифікація і план рахунків бухгалтерського обліку. Техніка і форми бухгалтерського обліку.

Законодавче регулювання та характеристика туристичної діяльності. Документальне оформлення туристичних послуг. Бухгалтерський облік туристичної діяльності. Особливості оподаткування туристичної діяльності. Особливості ведення обліку туристичної діяльності у платників єдиного податку.


Діяльність туристської самодіяльної організації.

Нормативно-правові основи формування туристичної організації. Туризм як явище громадського життя. Типи, види і форми туризму. Оформлення туристичної організації. Види туристичних самодіяльних організацій в Україні.

Спортивний напрямок діяльності. Організаційно-масовий напрямок діяльності. Екскурсійно-масовий напрямок діяльності. Навчально-методичний напрямок діяльності.


Економіка і ціноутворення в галузі туризму.

Цілі і методи формування ціни. Механізм формування ринкової ціни на туристичні послуги. Ціна продукту, її складові. Структура вартості готельного обслуговування. Основні методи визначення роздрібної ціни на продукцію громадського харчування. Фактори диференціації цін на ринку послуг міжнародного туризму.

Стратегія і тактика управління цінами на послуги підприємств туризму України.


Організація рекреаційних послуг.

Основи рекреаційної діяльності. Основи формування рекреаційного середовища. Рекреаційні послуги, їх класифікація.

Оцінка туристсько-рекреаційних ресурсів. Оцінка історико-культурних туристичних ресурсів. Рекреаційна інфраструктура. Планувальна організація рекреаційних територій. Планувальна організація рекреаційних комплексів.

Ландшафтні рекреаційні ресурси. Територіальна організація та оптимізація курортно-рекреаційних ресурсів.


Маркетинг туризму.

Сучасний маркетинг в туризмі. Методика маркетингових досліджень цін турпродукту. Маркетингові дослідження конкурентного середовища. Дослідження поведінки споживача. Методи отримання і обробки маркетингової інформації в туризмі. Маркетинг турпродукту. Маркетинг посередницьких фірм у туристичній індустрії. Позиціонування турпродукту на туристичному ринку. Реклама у туризмі.


Організація екскурсійних послуг.

Історія екскурсійної діяльності в Україні. Класифікація екскурсій. Тематика і зміст екскурсій.

Методика проведення екскурсій. Технологічні процеси створення нової екскурсії. Підготовка екскурсовода до проведення екскурсії. Якість екскурсії, спосіб її оцінки. Професійна майстерність екскурсовода.

Диференційований підхід до екскурсійного обслуговування різних верств населення. Організація і проведення оглядових та тематичних екскурсій.


Організація транспортних послуг.

Роль транспорту у розвитку туризму. Транспортне обслуговування туристів. Транстури.

Організація транспортних подорожей автомобільним транспортом. Організація транспортних подорожей залізничним транспортом. Організація транспортних подорожей морським і річковим транспортом. Організація транспортних подорожей повітряним транспортом.

Туристичні формальності та технологічна документація при організації транспортних подорожей. Державне регулювання в сфері туристичних перевезень.


Організація послуг харчування.

Класифікація закладів харчування. Класифікація послуг харчування у основних закладах. Технологія обслуговування споживачів у закладах ресторанного господарства та в закладах громадського харчування. Спеціальні форми обслуговування. Основні правила якісного обслуговування споживачів.


Менеджмент туризму.

Планування діяльності туристичних установ. Аспекти організації і стратегії розвитку туристичного підприємства. Мотивація і контроль діяльності туристичного підприємства.

Управління персоналом туристичної фірми. Управління процесами праці в туризмі. Мистецтво спілкування. Організація проведення ділових нарад і переговорів.

Туроперейтинг. Управління якістю турпродукту. Методика розробки турів.


Правове регулювання туристичної діяльності.

Державно-правове регулювання туристичної діяльності. Правові засади туроператорської і турагентської діяльності. Ліцензування туристичної діяльності. Програми розвитку туризму в Україні. Статистична звітність у галузі туризму. Законодавчі основи страхування в галузі туризму.

Правові аспекти екскурсійної діяльності. Стандартизація у сфері туризму. Сертифікація туристичних послуг. Юридична відповідальність за правопорушення у сфері туристичної діяльності. Організаційно-правові форми туристичних підприємств. Договірні відносини між суб’єктами туристичної діяльності. Розробка пакета документів для створення туристичного підприємства.


Організація анімаційних послуг в туризмі.

Дозвіллєзнавство як наукова дисципліна та навчальний предмет. Соціально-історичні особливості розвитку сучасної системи культурно-дозвіллєвої діяльності. Наукові дослідження дозвіллєвої сфери. Управління дозвілєвою сферою.

Специфіка діяльності анімацйних центрів. Робота парку як дозвіллєвого центру. Дозвіллєва діяльність в клубах. Музей як дозвіллєвий центр. Дозвілля в туристичних комплексах та готелях. Хобі-тури як інститути дозвілля.

Специфіка дозвіллєвої роботи з підлітками, молоддю, дорослими. Анімаційні послуги для осіб похилого віку. Специфіка анімаційних послуг для інвалідів. Дозвіллєва робота з сімями. Підготовка фахівців дозвіллєвої роботи у зарубіжних країнах.


Аналіз діяльності підприємств туризму.

Аналіз діяльності підприємств туризму. Види аналізу. Управлінський аналіз діяльності підприємств в туристичній галузі. Економічний аналіз підприємств. Структура витрат туристичних підприємств. Процедура створення туристичного підприємства. Аналіз фінансово-економічних результатів діяльності туристичного підприємства. Аналіз ведення облікової документації. Аудиторська перевірка.


Інформаційні системи і технології в туризмі.

Сутність інформаційних систем, їх класифікація. Особливості створення інформаційних систем. Діючі інформаційні системи, прикладні програми у сфері готельного та туристського бізнесу. Комп’ютерні інформаційні системи і технології бухгалтерського обліку на базі Word, Excel, Access та ін. Комп’ютерна інформаційна система та технології аналізу фінансового стану підприємств.


^ Критерії оцінювання відповідей абітурієнтів

на вступному фаховому випробуванні з «Туризмознавства».


Рівень

Оцінка

Характеристика відповіді абітурієнтаНезадовільно2

Абітурієнт не усвідомлює змісту питання білету, тому його відповідь не має безпосереднього відношення до поставленого питання.

У абітурієнта відсутня історично-просторова уява, необхідна для висвітлення питань.Задовільно3

Відповіді на питання білету носять фрагментарний характер, характеризуються відтворенням знань на рівні запам’ятовування. Відповіді супроводжуються другорядними міркуваннями, які інколи не мають безпосереднього відношення до змісту запитання.

Абітурієнт погано володіє засобами відтворення історично-просторових властивостей предметів, явищ, процесів.Добре4

У відповідях на питання білету допускаються деякі неточності або помилки непринципового характеру. Абітурієнт демонструє розуміння навчального матеріалу на рівні аналізу властивостей. Помітне прагнення абітурієнта логічно розмірковувати при відповіді на питання білета.

Результат розв’язування задачі містить окремі неточності і незначні помилки.Відмінно5

Абітурієнт дає повну і розгорнуту відповідь на питання білету. Його відповіді свідчать про розуміння навчального матеріалу на рівні аналізу закономірностей, характеризуються логічністю і послідовністю суджень, без включення випадкових і випадання істотних з них.

Кожне висвітлене питання супроводжується ґрунтовним поясненням. Абітурієнт без помилок відтворює історично-просторові властивості якості явищ, процесів, предметів.

Примітка.

Перелік питань фахового вступного випробування з туризмознавства (додаток 1).

Перелік основних джерел інформації для підготовки (додаток 2).


Програма розглянута та схвалена на засіданні Ради географічного факультету (Протокол № ____ від « ____ » _________ 2012 р.).


Голова ради географічного факультету Б.В. ЗаблоцькийСхожі:

В. П. Кравець 2012 р. Програма фахового вступного випробування з туризмознавства iconВ. П. Кравець 2012 р. Програма фахового вступного випробування з туризмознавства
Програма фахового вступного випробування з туризмознавства для вступників за напрямом підготовки 140103 «Туризм», на базі освітньо-кваліфікаційного...
В. П. Кравець 2012 р. Програма фахового вступного випробування з туризмознавства iconВ. П. Кравець 2013 р. Програма фахового вступного випробування з туризмознавства
Програма фахового вступного випробування з туризмознавства для вступників за напрямом підготовки 140103 «Туризм», на базі освітньо-кваліфікаційного...
В. П. Кравець 2012 р. Програма фахового вступного випробування з туризмознавства iconВ. П. Кравець 2013 р. Програма фахового вступного випробування з туризмознавства
Програма фахового вступного випробування з туризмознавства для вступників за напрямами підготовки 14010301 «Туризмознавство», 04010401...
В. П. Кравець 2012 р. Програма фахового вступного випробування з туризмознавства iconВ. П. Кравець 2012 р. Програма фахового вступного випробування з туризмознавства
move to 0-16287260
В. П. Кравець 2012 р. Програма фахового вступного випробування з туризмознавства iconВ. П. Кравець 2012 р. Програма фахового вступного випробування з туризмознавства
move to 0-16287254
В. П. Кравець 2012 р. Програма фахового вступного випробування з туризмознавства iconВ. П. Кравець 2012 р. Програма фахового вступного випробування з географії
Програма фахового вступного випробування з географії для вступників за напрямами підготовки 04010401 «Географія*», 04010401 «Географія*»...
В. П. Кравець 2012 р. Програма фахового вступного випробування з туризмознавства iconВ. П. Кравець 2012 р. Програма фахового вступного випробування з географії
Програма фахового вступного випробування з географії для вступників за напрямами підготовки 04010401 «Географія*», 04010401 «Географія*»...
В. П. Кравець 2012 р. Програма фахового вступного випробування з туризмознавства iconВ. П. Кравець 2012 р. Програма фахового вступного випробування з екології
move to 0-16287259
В. П. Кравець 2012 р. Програма фахового вступного випробування з туризмознавства iconВ. П. Кравець 2012 р. Програма фахового вступного випробування з екології
Програма фахового вступного випробування з екології для вступників за напрямами підготовки 04010601 «Екологія та охорона навколишнього...
В. П. Кравець 2012 р. Програма фахового вступного випробування з туризмознавства iconВ. П. Кравець 2013 р. Програма фахового вступного випробування з екології
Програма фахового вступного випробування з екології для вступників за напрямом підготовки 040106 «Екологія, охорона навколишнього...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи