Програма вступного випробування з «Соціальної педагогіки» для вступників на спеціальність «Соціальна педагогіка» для здобуття окр «магістр» на базі окр «бакалавр», «спеціаліст» icon

Програма вступного випробування з «Соціальної педагогіки» для вступників на спеціальність «Соціальна педагогіка» для здобуття окр «магістр» на базі окр «бакалавр», «спеціаліст»
НазваПрограма вступного випробування з «Соціальної педагогіки» для вступників на спеціальність «Соціальна педагогіка» для здобуття окр «магістр» на базі окр «бакалавр», «спеціаліст»
Дата29.06.2012
Розмір67.1 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Тернопільський національний педагогічний університет

імені Володимира Гнатюка

Інститут педагогіки і психології


«Затверджую»

ректор Кравець В. П.

«___» __________ 2012 р.


ПРОГРАМА

вступного випробування з «Соціальної педагогіки»

для вступників на спеціальність «Соціальна педагогіка»

для здобуття ОКР «магістр»

на базі ОКР «бакалавр», «спеціаліст»


Тернопіль 2012


Навчальний процес та всі види підготовки (гуманітарна, фундаментальна, фахова) магістра соціальної педагогіки тісно пов’язані з науковою роботою. Магістр соціальної педагогіки повинен уміти самостійно вдосконалювати свої знання, поєднувати практичну роботу з теоретичною, виробити навики соціального педагога-дослідника. У процесі виконання наукових завдань магістр повинен не тільки глибоко засвоїти зміст аналізованої проблеми, але й оволодіти засобами здобування знань та їх практичного використання у сфері професійної діяльності.

Програма побудована з врахуванням основних тем ряду фахових дисциплін теоретичного і практичного спрямування.
^

1. Соціальна педагогіка


Роль і місце соціальної педагогіки в системі наук про суспільство. Предмет, завдання і функції соціальної педагогіки; основні категорії. Принципи соціальної педагогіки. Професійний портрет соціального педагога. Соціально-педагогічна освіта в Україні і зарубіжем. Соціально-педагогічний процес: поняття, зміст, принципи. Соціальне виховання. Соціалізація особистості. Мета і завдання соціалізації, основні напрями. Несприятливі умови соціалізації як соціально-педагогічна проблема. Поняття «норма» і «відхилення від норми» в соціальній педагогіці. Методика і технології соціально-педагогічної діяльності. Управління соціально-педагогічним процесом. Принципи і методи управління в соціальній педагогіці. Педагогічна майстерність і творчість соціального педагога.


^ 2. Педагогіка обдарованості

Обдарованість як соціально-педагогічний феномен. Моделі і типи дитячої обдарованості. Діагностика обдарованості. Психологічні та соціальні фактори розвитку обдарованої дитини. Організація навчально-виховної діяльності з обдарованими дітьми різного віку. Вплив сім’ї на соціальний розвиток та виховання обдарованих дітей. Проблема афективного розвитку обдарованих дітей.

^ 3. Корекційна педагогіка

Корекція і корекційна педагогіка. Мета, об’єкт, завдання та предмет корекційної педагогіки. Провідні категорії. Методи педагогічної корекції. Асоціальна поведінка школярів і її корекція. Афективні діти і корекція їх поведінки. Класифікація відхилень у поведінці. Інфантильні діти.


^ 4.Соціальні основи розвитку особистості

Поняття «дитина» у світовому просторі та культурні відмінності у вихованні дітей. Функції молоді. Основні риси сучасної молоді. Моделі та види соціалізації молоді. Особливості діяльності молодіжних організацій. Міжнародні підходи до формування молодіжної політики. Вершини в розвитку особистості людини та їх основні характеристики. Акмеологічна служба як форма забезпечення особистісно-професійного розвитку особистості. Соціальні теорії старіння. Адаптація індивіда до пенсійного періоду життя.


^ 5.Основи соціально-педагогічної діяльності

Соціальна конфліктологія. Поняття, функції і типологія конфліктів. Основні моделі поведінки особистості в конфлікті. Стратегії поведінки особистості в конфлікті. Динаміка конфлікту. Форми конфлікту. Види конфліктів. Управління конфліктами.

Соціальна терапія як вид соціальної роботи. Основні форми соціальної терапії. Види соціальної терапії. Проективні графічні методики. Особливості арт-терапевтичної роботи. Казкотерапія як одна з форм терапії творчістю.


^ 6. Технології соціально-педагогічної діяльності

Технологія соціально-педагогічної діяльності як галузь соціальних технологій. Зміст та завдання технологій соціально-педагогічної діяльності. Специфіка технологій соціально-педагогічної діяльності. Класифікація технологій соціально-педагогічної роботи. Основні моделі соціально-педагогічної діяльності. Види технологій соціально-педагогічної діяльності. Технології соціально-педагогічної роботи з різними категоріями населення.


^ 7.Менеджмент соціальної сфери.

Суть, значення та розвиток менеджменту. Організація як система. Функції менеджменту. Менеджер в організації. Культура освітньої організації як частина культури суспільства. Культура управління як система знань керівника. Мотивація та стимулювання персоналу. Конфлікти в системі управління.

Менеджмент персоналу. Принципи, методи, функції управління персоналом. Організаційна структура управління. Комунікації в менеджменті. Мотивація в менеджменті. Керівництво і лідерство. Управлінський потенціал керівника та його складові. Управління групами в організації. Управління конфліктними ситуаціями. Психологічний клімат колективу. Планування трудових ресурсів (персоналу).


^ 8. Соціально-педагогічна робота з сім’єю

Сім’я і суспільство. Сім’я як об’єкт соціальної роботи. Законодавче забезпечення соціальної підтримки сімей. Соціально-педагогічна робота з різними категоріями сімей (молода сім’я; неблагополучна сім’я; з сім’ями хворих на алкоголізм і наркоманію; з сім’ями же є насильство щодо членів родини; з сім’ями, які пережили втрату).


^ 9. Основи наукових досліджень

Наука і наукові дослідження. Системність у науковому пізнанні. Сутність наукових соціально-педагогічних досліджень. Методи наукових соціально-педагогічних досліджень. Програма наукового соціально-педагогічних дослідження. Теоретичні основи організації та проведення наукового соціально-педагогічного дослідження. Обробка та оформлення результатів наукового соціально-педагогічного дослідження.


^ Перелік питань для співбесіди з «Соціальної педагогіки»

для вступників на спеціальність «Соціальна педагогіка»

для здобуття ОКР «магістр»

на базі ОКР «бакалавр», «спеціаліст»


 1. Охарактеризуйте предмет, завдання і функції соціальної педагогіки.

 2. Що таке соціально-педагогічний процес? Назвіть основні його принципи.

 3. Поясніть, чому обдарованість є соціально-педагогічною проблемою.

 4. Розкрийте мету, завдання та предмет корекційної педагогіки.

 5. Проаналізуйте основні моделі та стратегії поведінки особистості в конфлікті.

 6. Назвіть основні форми конфліктів та їх види.

 7. Що складає структуру технології соціально-педагогічної роботи?

 8. Проаналізуйте основні етапи технологічного процесу.

 9. Розкрийте зміст соціально-педагогічної роботи з проблемною сім’єю.

 10. Розкрийте зміст соціально-педагогічної роботи у навчально-виховному закладі.

 11. Розкрийте зміст соціально-педагогічної роботи у громаді.

 12. Розкрийте зміст соціально-педагогічної роботи з девіантами.

 13. Розкрийте зміст соціально-педагогічної роботи з обдарованими.

 14. Охарактеризуйте об’єкти та суб’єкти менеджменту соціально-педагогічної роботи.

 15. Доведіть необхідність менеджменту персоналу.

 16. Обґрунтуйте специфіку соціально-педагогічних досліджень.

 17. Розкрийте суть найпоширеніших методів дослідження у соціальній педагогіці (спостереження, експеримент, анкетування, бесіда, інтерв’ю, тестування, соціометрія, експертна оцінка).

 18. Яке значення неперервності освіти у професійній діяльності соціального педагога?

 19. Назвіть фактори, що визначають ефективність соціально-педагогічного процесу.

 20. Які провідні напрями соціалізації особистості Ви можете назвати.

 21. Назвіть принципи і методи управління в соціальній педагогіці.

 22. Які Ви знаєте критерії педагогічної майстерності і творчості соціальних педагогів?

 23. Яке місце та роль педагогічної діагностики у багаторівневій системі вивчення дитини?

 24. Яка роль та значення молоді в суспільстві, обставини, що їх визначають?

 25. Які основні категорії ціннісних орієнтацій молоді Ви назвете?

 26. У чому полягає суть роботи акмеологічної служби?

 27. Назвіть мотиви продовження трудової діяльності після досягнення пенсійного віку.

 28. У чому полягають позитивні (конструктивні) і негативні (деструктивні) функції конфліктів у суспільстві?

 29. Назвіть основні завдання державної соціальної політики в Україні.

 30. У чому полягають особливості функціонування сучасної молодої сім’ї.

 31. Яка роль сім’ї у запобіганні та подоланні девіантної поведінки дітей.

 32. Назвіть види, форми і наслідки насилля.

 33. Назвіть принципи і методи управління

 34. Яка існує різниця між керівництвом та лідерством?

 35. Назвіть способи розв’язання конфліктних ситуацій

 36. Назвіть стилі управління персоналом.

 37. Розкрийте зміст і сутність поняття «казкотерапія».

 38. Розкрийте зміст, форми і засоби навчання обдарованих дітей.

 39. Охарактеризуйте основні етапи проведення соціально-педагогічного дослідження.

 40. Охарактеризуйте обробку та оформлення наукового соціально-педагогічного дослідження.Схожі:

Програма вступного випробування з «Соціальної педагогіки» для вступників на спеціальність «Соціальна педагогіка» для здобуття окр «магістр» на базі окр «бакалавр», «спеціаліст» iconПрограма вступного випробування з «Соціальної педагогіки» для вступників на спеціальність «Соціальна педагогіка» для здобуття окр «магістр» на базі окр «бакалавр», «спеціаліст»
move to 0-16287278
Програма вступного випробування з «Соціальної педагогіки» для вступників на спеціальність «Соціальна педагогіка» для здобуття окр «магістр» на базі окр «бакалавр», «спеціаліст» iconПрограма вступного випробування з «Соціальної педагогіки» для вступників на спеціальність «Соціальна педагогіка» для здобуття окр «спеціаліст» на базі окр «бакалавр»
move to 0-16287279
Програма вступного випробування з «Соціальної педагогіки» для вступників на спеціальність «Соціальна педагогіка» для здобуття окр «магістр» на базі окр «бакалавр», «спеціаліст» iconПрограма вступного випробування з «Соціальної педагогіки» для вступників на спеціальність «Соціальна педагогіка» для здобуття окр «бакалавр» на базі окр «молодший спеціаліст»
move to 0-16287252
Програма вступного випробування з «Соціальної педагогіки» для вступників на спеціальність «Соціальна педагогіка» для здобуття окр «магістр» на базі окр «бакалавр», «спеціаліст» iconПрограма вступного випробування з «Соціальної педагогіки» для вступників на спеціальність «Соціальна педагогіка» для здобуття окр «спеціаліст» на базі окр «бакалавр»
Програма передбачає визначення рівня засвоєння знань, сформованості умінь І навичок практичної діяльності І побудована із врахуванням...
Програма вступного випробування з «Соціальної педагогіки» для вступників на спеціальність «Соціальна педагогіка» для здобуття окр «магістр» на базі окр «бакалавр», «спеціаліст» iconПрограма вступного випробування з «Соціальної педагогіки» для вступників на спеціальність «Соціальна педагогіка» для здобуття окр «бакалавр» на базі окр «молодший спеціаліст»
Програма передбачає визначення рівня засвоєння знань, сформованості умінь І навичок практичної діяльності І побудована з врахуванням...
Програма вступного випробування з «Соціальної педагогіки» для вступників на спеціальність «Соціальна педагогіка» для здобуття окр «магістр» на базі окр «бакалавр», «спеціаліст» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Програма вступного фахового випробування з української мови та літератури для абітурієнтів, які вступають до пнпу імені В. Г. Короленка...
Програма вступного випробування з «Соціальної педагогіки» для вступників на спеціальність «Соціальна педагогіка» для здобуття окр «магістр» на базі окр «бакалавр», «спеціаліст» iconІнститут гуманітарно-технічної освіти програма вступного фахового випробування з дисципліни „Основи виробництва” для абітурієнтів, які вступають до нпу імені М. П. Драгоманова у 2009 році для здобуття окр „Магістр” на базі здобутого окр „Бакалавр”
Вступне фахове випробування з дисципліни «Основи виробництва» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» буде...
Програма вступного випробування з «Соціальної педагогіки» для вступників на спеціальність «Соціальна педагогіка» для здобуття окр «магістр» на базі окр «бакалавр», «спеціаліст» iconПрограма фахового вступного екзамену з педагогіки та психології для вступу на навчання для здобуття окр «Бакалавр» на базі окр «Молодшого спеціаліста» напрям підготовки «початкова освіта»
«Загальні основи педагогіки», «Дидактика», «Теорія виховання», «Історія педагогіки», «Вікова психологія», «Педагогічна психологія»....
Програма вступного випробування з «Соціальної педагогіки» для вступників на спеціальність «Соціальна педагогіка» для здобуття окр «магістр» на базі окр «бакалавр», «спеціаліст» iconПрограма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «спеціаліст» та «магістр» за спеціальностями 030301 І 030301 – журналістика
«спеціаліст» чи «магістр» є нормативним документом для контролю знань вступників з окр «бакалавр», «спеціаліст» які бажають продовжити...
Програма вступного випробування з «Соціальної педагогіки» для вступників на спеціальність «Соціальна педагогіка» для здобуття окр «магістр» на базі окр «бакалавр», «спеціаліст» iconМ. П. Драгоманова програма вступного випробування з соціальної педагогіки
Соціальна педагогіка як наука. Предмет та завдання соціальної педагогіки. Зв’язок соціальної педагогіки з іншими науками та галузями...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи