Програма вступного випробування з «Соціальної педагогіки» для вступників на спеціальність «Соціальна педагогіка» для здобуття окр «спеціаліст» на базі окр «бакалавр» icon

Програма вступного випробування з «Соціальної педагогіки» для вступників на спеціальність «Соціальна педагогіка» для здобуття окр «спеціаліст» на базі окр «бакалавр»
Скачати 67.58 Kb.
НазваПрограма вступного випробування з «Соціальної педагогіки» для вступників на спеціальність «Соціальна педагогіка» для здобуття окр «спеціаліст» на базі окр «бакалавр»
Дата29.06.2012
Розмір67.58 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Тернопільський національний педагогічний університет

імені Володимира Гнатюка

Інститут педагогіки і психології


«Затверджую»

Ректор Кравець В. П.

«___» ____________ 2012 р.


ПРОГРАМА

вступного випробування з «Соціальної педагогіки»

для вступників на спеціальність «Соціальна педагогіка»

для здобуття ОКР «спеціаліст»

на базі ОКР «бакалавр»


Тернопіль 2012


Одним із важливих інструментів впровадження соціальної політики виступає професійна діяльність соціального педагога. Змістом її є надання допомоги людям, що потрапили у складну життєву ситуацію, шляхом діагностування їхніх проблем, прогнозування, посередництва, інформаційно-консультативної діяльності, прямої педагогічної і психологічної підтримки, яка стимулює власні сили клієнтів. Комплексність проблем соціальної педагогіки, складність об’єктів і суб’єктів соціальних перетворень, необхідність при обмеженому об’ємі соціальних ресурсів одержання максимально значимого і ефективного результату – такі особливості спеціальності ставлять свої вимоги до змісту підготовки майбутнього фахівця.

Програма передбачає визначення рівня засвоєння знань, сформованості умінь і навичок практичної діяльності і побудована із врахуванням основних тем ряду фахових дисциплін теоретичного і практичного спрямування.


^ 1. Система служб соціально-педагогічної діяльності

Розвиток благодійництва в Україні. Державна служба зайнятості. Соціальні служби для молоді. Державні структури, що здійснюють соціальний захист неповнолітніх. Служби соціальної роботи з сім’єю. Соціальний захист різних категорій населення.
^

2. Соціальна педагогіка


Роль і місце соціальної педагогіки в системі наук про суспільство. Предмет, завдання і функції соціальної педагогіки; основні категорії. Принципи соціальної педагогіки. Професійний портрет соціального педагога. Соціально-педагогічна освіта в Україні і зарубіжем. Соціально-педагогічний процес: поняття, зміст, принципи. Соціальне виховання. Соціалізація особистості. Мета і завдання соціалізації, основні напрями. Несприятливі умови соціалізації як соціально-педагогічна проблема. Поняття «норма» і «відхилення від норми» в соціальній педагогіці. Методика і технології соціально-педагогічної діяльності. Основи соціально-педагогічної діяльності у сучасних умовах. Управління соціально-педагогічним процесом. Принципи і методи управління в соціальній педагогіці. Педагогічна майстерність і творчість соціального педагога.

^ 3. Педагогіка обдарованості

Обдарованість як соціально-педагогічний феномен. Моделі і типи дитячої обдарованості. Діагностика обдарованості. Психологічні та соціальні фактори розвитку обдарованої дитини. Організація навчально-виховної діяльності з обдарованими дітьми різного віку. Вплив сім’ї на соціальний розвиток та виховання обдарованих дітей. Проблема афективного розвитку обдарованих дітей.

^ 4. Корекційна педагогіка

Корекція і корекційна педагогіка. Мета, об’єкт, завдання та предмет корекційної педагогіки. Провідні категорії. Методи педагогічної корекції. Асоціальна поведінка школярів і її корекція. Афективні діти і корекція їх поведінки. Класифікація відхилень у поведінці. Інфантильні діти.


^ 5.Соціальні основи розвитку особистості

Поняття «дитина» у світовому просторі та культурні відмінності у вихованні дітей. Функції молоді. Основні риси сучасної молоді. Моделі та види соціалізації молоді. Особливості діяльності молодіжних організацій. Міжнародні підходи до формування молодіжної політики. Вершини в розвитку особистості людини та їх основні характеристики. Акмеологічна служба як форма забезпечення особистісно-професійного розвитку особистості. Соціальні теорії старіння. Адаптація індивіда до пенсійного періоду життя.


^ 6.Основи соціально-педагогічної діяльності

Соціальна конфліктологія. Поняття, функції і типологія конфліктів. Основні моделі поведінки особистості в конфлікті. Стратегії поведінки особистості в конфлікті. Динаміка конфлікту. Форми конфлікту. Види конфліктів. Управління конфліктами.

Соціальна терапія як вид соціальної роботи. Основні форми соціальної терапії. Види соціальної терапії. Проективні графічні методики. Особливості арт-терапевтичної роботи. Казкотерапія як одна з форм терапії творчістю.


^ 7. Технології соціально-педагогічної діяльності

Технологія соціально-педагогічної діяльності як галузь соціальних технологій. Зміст та завдання технологій соціально-педагогічної діяльності. Специфіка технологій соціально-педагогічної діяльності. Класифікація технологій соціально-педагогічної роботи. Основні моделі соціально-педагогічної діяльності. Види технологій соціально-педагогічної діяльності. Технології соціально-педагогічної роботи з різними категоріями населення.


^ 8. Менеджмент соціальної сфери

Суть, значення та розвиток менеджменту. Організація як система. Функції менеджменту. Менеджер в організації. Культура освітньої організації як частина культури суспільства. Культура управління як система знань керівника. Мотивація та стимулювання персоналу. Конфлікти в системі управління.

Менеджмент персоналу. Принципи, методи, функції управління персоналом. Організаційна структура управління. Комунікації в менеджменті. Мотивація в менеджменті. Керівництво і лідерство. Управлінський потенціал керівника та його складові. Управління групами в організації. Управління конфліктними ситуаціями. Психологічний клімат колективу. Планування трудових ресурсів (персоналу).


^ 9. Соціально-педагогічна робота з сім’єю

Сім’я і суспільство. Сім’я як об’єкт соціальної роботи. Законодавче забезпечення соціальної підтримки сімей. Соціально-педагогічна робота з різними категоріями сімей (молода сім’я; неблагополучна сім’я; з сім’ями хворих на алкоголізм і наркоманію; з сім’ями же є насильство щодо членів родини; з сім’ями, які пережили втрату).


^ Перелік питань для співбесіди з «Соціальної педагогіки»

для вступників на спеціальність «Соціальна педагогіка»

для здобуття ОКР «спеціаліст»

на базі ОКР «бакалавр»

 1. Назвіть державні установи і організації, які здійснюють в Україні соціально-педагогічну роботу з: сім’ями, дітьми та підлітками, молоддю, девіантами тощо.

 2. Які методи соціально-педагогічної роботи Вам відомі?

 3. Назвіть критерії педагогічної майстерності і творчості соціальних педагогів?

 4. Що таке соціально-педагогічний процес? Назвіть основні його принципи.

 5. Назвіть фактори, що визначають ефективність соціально-педагогічного процесу. Поясніть, чому обдарованість є соціально-педагогічною проблемою.

 6. Розкрийте зміст процесу соціалізації особистості.

 7. Охарактеризуйте основні фактори соціалізації особистості.

 8. Дайте визначення поняття «соціальне виховання». Які напрями соціального виховання вам відомі?

 9. Охарактеризуйте основні механізми соціалізації особистості.

 10. Проаналізуйте моделі соціалізації особистості.

 11. Назвіть принципи і методи управління в соціальній педагогіці.

 12. Назвіть основні моделі і типи обдарованості.

 13. Які причини та наслідки аномальної поведінки дитини?

 14. Що таке «корекційна педагогіка»? Розкрийте її мету, об’єкт, завдання та предмет.

 15. Що таке «соціальна терапія»? Розкрийте сутність і зміст соціальної терапії.

 16. У чому полягає педагогічна підтримка сім’ї?

 17. Як типи і види відхилень у поведінці індивіда вам відомі?

 18. Проаналізуйте основні моделі та стратегії поведінки особистості в конфлікті.

 19. Розкрийте сутність і зміст соціально-терапевтичної діяльності.

 20. Яка роль та значення молоді в суспільстві, обставини, що їх визначають?

 21. Феномен «акме» і його головні характеристики

 22. У чому полягає суть роботи акмеологічної служби?

 23. Назвіть мотиви продовження трудової діяльності після досягнення пенсійного віку

 24. У чому полягає поняття та зміст соціальної геронтології?

 25. Охарактеризуйте види соціальної терапії.

 26. Розкрийте зміст поняття «технологія соціально-педагогічної діяльності».

 27. Що складає структуру технології соціально-педагогічної роботи? Проаналізуйте основні етапи технологічного процесу.

 28. Від чого залежить ефективність застосування технологій соціально-педагогічної діяльності?

 29. Розкрийте зміст соціально-педагогічної роботи з сім’єю.

 30. Охарактеризуйте об’єкти та суб’єкти менеджменту соціально-педагогічної роботи.

 31. У чому переваги переговорів, типологія переговорів та основні функції переговорів.

 32. Назвіть основні завдання державної соціальної політики в Україні.

 33. У чому полягають особливості функціонування сучасної молодої сім’ї.

 34. Що таке «соціальне партнерство», які функції його Ви можете назвати?

 35. Назвіть принципи і методи управління.

 36. Менеджер і його місце в організації.

 37. Назвіть стилі управління персоналом.

 38. Назвіть основні форми і методи реабілітаційної діяльності соціального педагога.

 39. Назвіть етапи вирішення соціальних проблем.

 40. Назвіть функції соціально-педагогічної допомоги групі.Схожі:

Програма вступного випробування з «Соціальної педагогіки» для вступників на спеціальність «Соціальна педагогіка» для здобуття окр «спеціаліст» на базі окр «бакалавр» iconПрограма вступного випробування з «Соціальної педагогіки» для вступників на спеціальність «Соціальна педагогіка» для здобуття окр «спеціаліст» на базі окр «бакалавр»
move to 0-16287279
Програма вступного випробування з «Соціальної педагогіки» для вступників на спеціальність «Соціальна педагогіка» для здобуття окр «спеціаліст» на базі окр «бакалавр» iconПрограма вступного випробування з «Соціальної педагогіки» для вступників на спеціальність «Соціальна педагогіка» для здобуття окр «бакалавр» на базі окр «молодший спеціаліст»
move to 0-16287252
Програма вступного випробування з «Соціальної педагогіки» для вступників на спеціальність «Соціальна педагогіка» для здобуття окр «спеціаліст» на базі окр «бакалавр» iconПрограма вступного випробування з «Соціальної педагогіки» для вступників на спеціальність «Соціальна педагогіка» для здобуття окр «магістр» на базі окр «бакалавр», «спеціаліст»
move to 0-16287278
Програма вступного випробування з «Соціальної педагогіки» для вступників на спеціальність «Соціальна педагогіка» для здобуття окр «спеціаліст» на базі окр «бакалавр» iconПрограма вступного випробування з «Соціальної педагогіки» для вступників на спеціальність «Соціальна педагогіка» для здобуття окр «бакалавр» на базі окр «молодший спеціаліст»
Програма передбачає визначення рівня засвоєння знань, сформованості умінь І навичок практичної діяльності І побудована з врахуванням...
Програма вступного випробування з «Соціальної педагогіки» для вступників на спеціальність «Соціальна педагогіка» для здобуття окр «спеціаліст» на базі окр «бакалавр» iconПрограма вступного випробування з «Соціальної педагогіки» для вступників на спеціальність «Соціальна педагогіка» для здобуття окр «магістр» на базі окр «бакалавр», «спеціаліст»
У процесі виконання наукових завдань магістр повинен не тільки глибоко засвоїти зміст аналізованої проблеми, але й оволодіти засобами...
Програма вступного випробування з «Соціальної педагогіки» для вступників на спеціальність «Соціальна педагогіка» для здобуття окр «спеціаліст» на базі окр «бакалавр» iconПрограма фахового вступного екзамену з педагогіки та психології для вступу на навчання для здобуття окр «Бакалавр» на базі окр «Молодшого спеціаліста» напрям підготовки «початкова освіта»
«Загальні основи педагогіки», «Дидактика», «Теорія виховання», «Історія педагогіки», «Вікова психологія», «Педагогічна психологія»....
Програма вступного випробування з «Соціальної педагогіки» для вступників на спеціальність «Соціальна педагогіка» для здобуття окр «спеціаліст» на базі окр «бакалавр» iconМ. П. Драгоманова програма вступного випробування з соціальної педагогіки
Соціальна педагогіка як наука. Предмет та завдання соціальної педагогіки. Зв’язок соціальної педагогіки з іншими науками та галузями...
Програма вступного випробування з «Соціальної педагогіки» для вступників на спеціальність «Соціальна педагогіка» для здобуття окр «спеціаліст» на базі окр «бакалавр» iconПрограма комплексного фахового екзамену з соціальної педагогіки для вступу на навчання для здобуття окр «Спеціаліст» Спеціальність «Соціальна педагогіка»
Технологізація практичної діяльності соціального педагога: проблеми підходів та напрями впровадження, присвячений технологіям соціально-педагогічної...
Програма вступного випробування з «Соціальної педагогіки» для вступників на спеціальність «Соціальна педагогіка» для здобуття окр «спеціаліст» на базі окр «бакалавр» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Програма вступного фахового випробування з української мови та літератури для абітурієнтів, які вступають до пнпу імені В. Г. Короленка...
Програма вступного випробування з «Соціальної педагогіки» для вступників на спеціальність «Соціальна педагогіка» для здобуття окр «спеціаліст» на базі окр «бакалавр» iconІнститут гуманітарно-технічної освіти програма вступного фахового випробування з дисципліни „Основи виробництва” для абітурієнтів, які вступають до нпу імені М. П. Драгоманова у 2009 році для здобуття окр „Магістр” на базі здобутого окр „Бакалавр”
Вступне фахове випробування з дисципліни «Основи виробництва» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» буде...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи