“затверджую” icon

“затверджую”
Скачати 191.88 Kb.
Назва“затверджую”
Дата29.06.2012
Розмір191.88 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА


ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ


“ЗАТВЕРДЖУЮ”Ректор


_____________ В.П.Кравець


1 лютого 2012 р.


ПРОГРАМА

фахового вступного випробування

зі спеціальності 7.02030201. ІСТОРІЯ

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня


«спеціаліст»


ІСТОРІЯ УКРАЇНИ


ТЕРНОПІЛЬ-2012


Давня і середньовічна історія України

Вступ до давньої і середньовічної історії України.


Предмет історії. Об’єкт вивчення історії. Першоджерела.

Структура історичних знань. Функції, періодизація історії.

Найдавніші люди на території України.


Типи періодизації давньої історії. Розселення первісних людей на території України, їх заняття і побут. Суспільна організація давніх людей. Трипільська культура. Індоєвропейці й Україна.

Кіммерійці, скіфи, сармати. Античні колонії на півдні України.


Територія розселення кіммерійців, їх заняття, побут, суспільна організація. Скіфи, їх місце в історії античного світу. Сармати на території України. Грецькі колонії Північного Причорномор’я: розташування, суспільно-економічний розвиток, політична організація.

Давні слов’яни.


Проблема виникнення слов’ян та їх прабатьківщини. Слов’яни у першій половині першого тисячоліття нашої ери. Слов`яно-готські війни. Венеди, анти, скловіни. Велике переселення народів і слов’яни.

Східні слов’яни у VII-IX ст.


Розселення східнослов’янських племен та племінних союзів. Суспільно-економічний розвиток східних слов’ян. Процеси державотворення. Заснування Києва. Сусіди східних слов’ян: хозари і нормани. Правління у Києві Аскольда і Діра.

Утворення Київської Русі.


Деякі ключові проблеми Київської Русі в історіографії. Похід Олега на Київ у 882 році у світлі сучасної історичної науки. Перші Рюриковичі на київському престолі. Суспільно-політичний устрій Київської Русі у ІХ – Х ст. Верстви населення. Господарство. Зародження літописної традиції на Русі.

Київська Русь наприкінці Х – у першій половині ХІ ст.


Початок правління Володимира Великого. Територіальне зростання Київської Русі. Реформи Володимира. Міжусобна боротьба між синами Володимира Великого. Утвердження Ярослава у Києві. Внутрішня і зовнішня політика Ярослава Мудрого. «Руська правда». Політичний устрій. Суспільно-економічний розвиток. Розвиток писемності та освіти. Духовна культура.

Київська Русь у другій половині ХІ – першій половині ХІІІ ст.


Київська держава за Ярославичів. Любецький з’їзд князів. Володимир Мономах і Мстислав Володимирович. Міжусобна боротьба. Причини феодальної роздробленості Київської Русі. Київська літописна традиція ХІІ ст.

Політичний і соціально-економічний розвиток руських князівств другої третини ХІІ – першої половини ХІІІ ст.


Київське і Переяславське князівства: політичне становище, суспільно-економічний розвиток. Політичний і соціально-економічний розвиток Чернігово-Сіверського князівства. Волинське князівство. Підкарпатські землі.

Утворення Галицького князівства. Етногенез українців. Культура Київської Русі періоду політичної роздробленості.

Галицько-Волинська держава.


Утворення Галицько-Волинського князівства. Внутрішня і зовнішня політика Данила Романовича. Галицько-Волинский літопис ХІІІ ст. Перший похід монголів на Русь. Вторгнення хана Батия на українські землі. Утворення Золотої Орди. Наступники Данила Романовича. Суспільно-економічний розвиток Галицько-Волинських земель. Особливості розвитку культури Галицько-Волинської держави. Історичне значення Галицько-Волинського князівства в розвитку української державності.


Україна в період Середньовіччя та Новий час

(XIV – 80-ті рр. XVII ст.)
Політика Великого князівства Литовського, Молдовського та Московського князівств, Кримського ханства щодо українських земель у другій половині ХІV – першій половині ХVІ століття.


Входження західних і південно-західних українських земель до складу Польського королівства, Молдавського князівства, Османської імперії, Семигороддя, Австрії. Їх адміністративний устрій (кінець ХІV – перша половина ХVІ століття).Входження Волині, Київщини, Чернігово-Сіверщини, Поділля і Брацлавщини до складу Великого князівства Литовського. Їх адміністративний устрій. Ліквідація автономії Київщини і Волині. Перехід Чернігово-Сіверщини під владу Москви. Антилитовські рухи в Україні: Федір Більський, Михайло Глинський. Утворення Кримського ханства: спроби встановлення ним контролю над землями України.

Соціально-економічний розвиток українських земель в ХV – першій половині ХVІ ст.


Литовські Статути. «Устава на волоки». Зміни в соціально-економічному житті.

Поступове закріпачення селянства. Антифеодальні (соціальні) рухи в ХV – початку ХVІ ст. а) Повстання під проводом Мухи в Галичині та на Буковині; б) Повстання під проводом Д. Дожі на Закарпатті.

Вихід на історичну арену українського козацтва.


Походження та розселення українського козацтва: заняття, побут.

Заснування Запорізької Січі князем Дмитром Вишневецьким та її внутрішній устрій. Виникнення реєстрового козацтва та структура війська Запорізького.

Військове мистецтво козаків. Військові походи козаків в інші країни.

Польсько-Литовське зближення і утворення

Речі Посполитої.


Становище західноукраїнських земель під владою Польського королівства. Причини польсько-литовського зближення у ХІV ст. Кревська унія. Городельська унія та її значення для України. Зовнішньополітичне становище Литви у середині ХVІ ст. Люблінська унія. Наслідки утворення Речі Посполитої для українських земель.

Козацькі і козацько-селянські повстання (кінець ХVІ – початок ХVІІ ст.)


Перші козацькі повстання Криштофа (Христофора) Косинського і Семерія (Северина) Наливайка. Антикозацька політика польського уряду в першій третині ХVІІ ст. Козацькі повстання під проводом: а) Марка Жмайла; б) Тараса Федоровича (Трясила); в) Павла Бута (Павлюка) та Карпа Скидана; г) Дмитра Гуні та Яцька Острянина. «Ординація Війська Запорозького » 1638 р.

Духовно-релігійне життя України

(ХVІ – перша половина ХVІІ ст.).


Реформація в Європі й Україна. Релігійна свідомість українського народу. Братства та їх діяльність. Острозька академія. Козацькі літописи як різновид барокої повісті. Берестейська унія та її вплив на духовне життя в Україні: а) історичні передумови церковного поєднання української церкви із Римом. Флорентійська унія; б) причини, підготовка та укладення Берестейської унії 1596. Церковна полеміка та релігійна боротьба в першій половині XVII ст.

Митрополит Петро Могила та його культурно-освітня діяльність. Ужгородська церковна унія 1646 р.

Перший період Української національної революції (1648-1676 рр.). Національно-визвольна війна українського народу під проводом Б. Хмельницького (1648-1657 рр.).


Передумови і початок Національно-визвольної війни українського народу. Розгортання національно-визвольної боротьби у 1648-1649 рр. Зборівський мир. Воєнно-політичні події 1650-1653 рр. Турецький протекторат і молдавські плани. Воєнні дії Речі Посполитої в Україні після Переяславської угоди з Росією у 1654-1656 рр. Передсмертні плани Б. Хмельницького. Гетьманська держава. Система влади, внутрішня і зовнішня політика.

Українська козацька держава протягом 1657-1687 рр. Завершення Української національної революції та Руїни.


Україна в роки правління І. Виговського. Початок «Руїни».

Ю. Хмельницький. Порушення територіальної цілісності України. Андрусівське перемир’я. Гетьманування П. Дорошенка. «Руїна» на Правобережжі. Гетьманування І. Самойловича.


^ НОВА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Зміни соціально-класової структури населення України в останній чверті XVII – XVIII ст.


Соціальна еліта Гетьманщини: козацька старшина, шляхта і духовенство.Рядові козаки.Селяни (посполиті).Проміжні групи населення і міщани.

Українська держава за гетьманування Івана Мазепи (1687-1708 рр.)


Мазепа – людина і політик. Обрання І. Мазепи гетьманом Лівобережної України. Коломацькі статті 1687р. Внутрішня і зовнішня політика І. Мазепи.

Національно-визвольне повстання на Правобережжі під проводом С. Палія і ставлення до нього І. Мазепи. Перехід І. Мазепи на бік Карла ХІІ. Шведсько-український союз.

Становище в Україні за гетьманування Івана Скоропадського.


Репресії російського уряду щодо України після переходу І. Мазепи на бік Карла ХІІ. Гетьман І. Скоропадський і обмеження його прав: Решетилівські статті 1709р. та Перша Малоросійська колегія.Заходи царського уряду, спрямовані на підрив економіки Гетьманщини, української культури.


Гетьман Пилип Орлик та його Конституція.


Пилип Орлик – гетьман України в еміграції. Конституція Пилипа Орлика.Похід П. Орлика на Правобережну Україну та його наслідки. Спроби П. Орлика створити нову антиросійську коаліцію західноєвропейських держав.Боротьба козацької старшини за відновлення державних прав України.

Наказний гетьман Павло Полуботок і його політика. Спроба відновлення автономних прав України за гетьманування Данила Апостола (1727-1734рр.).

Правління гетьманського уряду.

Лівобережна і Слобідська Україна у другій половині XVIII ст.


Гетьман Кирило Розумовський та його діяльність.Остаточна ліквідація гетьманства і запровадження та діяльність другої Малоросійської колегії. Скасування полково-сотенного устрою на Слобожанщині та залишків національної державності на Лівобережній Україні.Історичне значення Української козацької держави-Гетьманщини.

Ліквідація Запорізької Січі і подальша доля козацтва.


Нова Січ в середині XVIII ст. Ліквідація Запорізької Січі: причини, хід, наслідки. Доля козацтва після ліквідації Запорізької Січі.

Приєднання до Росії Північного Причорномор’я і Криму.


Початок боротьби за визволення Північного Причорномор’я і Криму. Україна в російсько-турецьких війнах XVIII ст. Наслідки російсько-турецьких воєн і приєднання Криму до Росії.

Економічний розвиток українських земель наприкінці ХVІІ –ХVІІІ ст.


Особливості розвитку сільського господарства. Ремесла, промисли й мануфактурне виробництво.Розвиток торгівлі.

Правобережжя та західноукраїнські землі у XVIII ст.


Особливості соціально-економічного розвитку Правобережної України, Галичини, Буковини й Закарпаття.Три поділи Речі Посполитої та черговий перерозподіл українських земель. Реформи Марії-Терезії та Йосифа ІІ і їх вплив на розвиток західноукраїнських земель.

Національно-визвольна і антифеодальна боротьба в Україні у XVIII ст.


Антифеодальна боротьба селян і козаків Лівобережжя, Слобожанщини і Запоріжжя. Народні рухи на Правобережжі та західноукраїнських землях. Історичне письменство та антикварна діяльність як основні форми істріописання у ХУІІІ ст.

Культура України наприкінці XVII- XVIII ст.


Особливості розвитку української культури. Матеріальна культура.Освіта в Україні. Книгодрукування. Розвиток наукових знань. Усна народна творчість, мистецтво та архітектура.

Наддніпрянщина в системі міжнародних відносин у першій половині XIX ст.


Українські землі в російсько-турецьких війнах першої половини ХІХ ст. Трактат «Історія Русів» як маніфест автономізму. Вплив російсько-французької війни 1812 р. на суспільно-політичні процеси. Повернення частини запорожців з-за Дунаю та утворення Азовського козацького війська. Українське суспільство під час Кримської війни.

Економічний та соціальний розвиток українських земель у першій половині XIX ст.


Занепад кріпосницьких та зародження ринкових відносин. Початок промислового перевороту. Розвиток торгівлі у першій половині XIX ст.

Соціальна боротьба й селянські рухи в першій половині та середині XIX ст.


Соціальне становище селян. Характер політики російського царизму в аграрній сфері. Форми і характер протесту українського селянства. Селянські виступи під проводом У. Кармелюка на Поділлі. Селянський рух під час Кримської війни.

Суспільно-політичний рух у Наддніпрянщині в першій

половині XIX ст.


Основні тенденції розвитку суспільно-політичного руху на східноукраїнських землях. Виникнення та діяльність перших таємних організацій. Масонський рух. Українське питання у діяльності декабристів. Польське повстання 1830-1831 рр. на Правобережжі. Кирило-Мефодіївське братство.

Політичне і соціально-економічне становище західноукраїнських земель у складі Австрійської імперії.


Суспільно-політичне становище українських земель у складі Австрійської імперії. Стан господарства і характер економічних відносин. Посилення кріпосницького гноблення і занепад феодальної системи. Селянські виступи в Галичині, Буковині та Закарпатті.

Особливості національного руху на західноукраїнських землях в першій половині XIX ст.


Передумови національного руху на західноукраїнських землях. Вплив реформ “освіченого абсолютизму”. Перша хвиля українського національного руху на західноукраїнських землях. “Руська трійця” в історії українського суспільно-політичного та культурно -інтелектуального руху.

Революція 1848-1849 рр. в Австрійській імперії та український національний рух.


Розгортання революційних подій в Австрійській імперії. Скасування кріпосницької залежності селян і панщини. Ідейно-політичне та інституційне оформлення українського руху. Виникнення україно-польського протистояння в Галичині. “Руський собор” та вибори до австрійського парламенту. Завершальний етап революції.

Піднесення національного руху на західноукраїнських землях у другій половині XIX ст.


Суспільно-політичний рух після революції 1848-1849 рр. Русофільський (москвофільський) рух. Зародження українофільської течії в суспільному русі. Розгортання руху народовців. Радикальний рух у Галичині. Виникнення й діяльність Радикальної партії. Проголошення ідеї політичної незалежності України. Утворення УНДП та УСДП.


Реформи царського уряду на Надніпрянщині у 1860-1870 рр.: спроби модернізації суспільства


Суспільний рух за проведення реформ. Основні законодавчі акти аграрної реформи. Особливості і наслідки аграрної реформи. Реформи місцевого самоврядування, судова, військова, освітня, цензурна, фінансова та інші реформи.

Економічний та соціальний розвиток східноукраїнських земель у 1860-1890-х рр.


Соціально-економічне становище селянства у пореформлений період. Вплив аграрного реформування на розвиток сільського господарства. Особливості й перебіг промислового перевороту. Розвиток міст. Розширення внутрішнього ринку. Торгівля.

Суспільно-політичне життя Надніпрянщини у другій половині XIX ст.


Соціальні та політичні передумови українського національного руху.

Українське питання під час польського повстання 1863-1864 рр. Позитивістські впливи в українській історіографії й становлення народницького напряму. Історична концепція М.Костомарова. Громадівський рух 1860-1880рр. та “хлопоманство”. Валуєвський циркуляр 1863 р., Емський указ 1876 р. та переслідування українофілів. Розвиток народницького руху. Науково-дослідницька діяльність В.Антоновича. Студентський рух та Братство тарасівців.


^ УКРАЇНА В ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ ст.


Економічний розвиток і соціально-політичне становище українських земель у складі Російської імперії на початку ХХ ст.


Особливості промислового розвитку та соціальне становище робітників.

Особливості розвитку сільського господарства та соціально-економічне становище селян. Революційний та опозиційний рух в Наддніпрянській Україні у 1900-1904 роках. Політичні партії у Наддніпрянській Україні, їх програма і тактика.

Економічний розвиток і соціально-політичне становище українських земель у складі Австро-Угорської імперії на початку ХХ ст.


Промисловий розвиток та соціально-економічне становище робітників.

Розвиток сільського господарства та соціальне становище селян. Суспільно-політичні рухи: основні напрямки їх діяльності.

Україна в революції 1905-1907 рр.


Причини, характер та рушійні сили революції. Класи і партії в революції: урядовий, ліберально буржуазний і пролетарсько-селянський блок. Українські партії в революції. Революційний рух в Україні весною та влітку 1905 р. Тактика пролетарсько-селянського, урядового, ліберально-буржуазного блоку восени і взимку 1905 р. Відступ революції. Тактика урядового, ліберально-буржуазного і пролетарсько-селянського блоку в (1906 р. – 3 червня 1907 р.)

Україна в роки політичної реакції російського уряду (1907-1910 рр.).


Політичні репресії в Україні: їх цілі і наслідки. Аграрна реформа

П. Столипіна та її реалізація в Україні. Економічне становище та проблеми консолідації українських політичних сил в умовах політичної реакції влади.

Економічний розвиток і соціально-політичне становище України напередодні Першої світової війни (1910-1914 рр. )


Промислове піднесення та становище в сільському господарстві у 1910-1914 рр. Соціальне становище робітників і селян в Україні. Початок революційного піднесення. Особливості національного питання в Росії та пошук шляхів його вирішення в Україні. Еміграція і переселення українців поза межі України.


Україна У 1914-1916 рр. Перша світова війна.


Причини і характер війни. Ставлення до війни різних класів і партій.

Воєнні дії на території України у 1914-1916 рр.Українське питання в контексті перемог і поразок осійської, австро-угорської і німецької армій. Економічні та соціально-політичні наслідки війни для України. Культура в Україні на початку ХХ століття.

Україна у 1917-1918 роках.


Лютнева революція в Петрограді. Утворення Української Центральної Ради в Києві. Внутрішня політика Української Центральної Ради та формування політичної лінії Рад робітничих, солдатських і селянських депутатів (квітень – жовтень 1917 р. ).

Жовтнева революція в Петрограді. Проголошення в Києві Українською Центральною Радою Української Народної Республіки. Її внутрішня і зовнішня політика (листопад 1917 – квітень 1918 рр. ). Українська держава. Її внутрішня і зовнішня політика (квітень-грудень 1918 р.). Антигетьманське повстання.


^ Україна у 1919-1920 рр.

Відновлення УНР. Директорія. Її внутрішня і зовнішня політика (грудень 1918 р. – літо 1919 р. ). Встановлення Радянської влади в Україні. Соціально-економічна політика УСРР в січні-серпні 1919 р. та її наслідки. Денікінський окупаційний режим в Україні. Відновлення УСРР. Її соціально-економічна політика у 1920 р. Військові дії проти агресії Польщі і Врангеля.

Західні землі України у 1918-1920 рр.


Розпад Австро-Угорської імперії. Встановлення української влади у Львові і краї. Боротьба ЗУНР проти польської агресії (листопад 1918 р. – липень 1919 р.). Військово-політичні стосунки урядів УНР і ЗОУНР (весна 1919 – 1920 рр.). Революційні події в Україні 1917-1920 рр. : їх сутність, наслідки, уроки.

Перехід до мирного будівництва та запровадження нової економічної політики в УСРР.


Зміцнення радянської влади в Україні. Формування кордонів УСРР. Внутрішнє становище та причини запровадження НЕПу. Зовнішньополітична діяльність УСРР у 1920-1922 рр.

Україна і утворення Союзу РСР.


Шлях УСРР до об’єднання у СРСР. Входження УСРР до СРСР. Розвиток конституційного законодавства та адміністративно-територіальний поділ УСРР.

Розвиток УСРР в період нової економічної політики.


Нова економічна політика в промисловості: а) початок відбудови промисловості та роль фінансово-грошової реформи; б) розвиток державних та приватних підприємств; в) наслідки розвитку промисловості в період НЕПу. Нова економічна політика в українському селі: а) голод 1921–1923 рр. у південних губерніях УСРР; б) відбудова сільськогосподарського виробництва; в) посилення адміністративних методів керівництва на селі.

Індустріалізація в Україні.


Причини та завдання індустріалізації. Джерела фінансування індустріалізації.Перехід до командної економіки. Здійснення індустріалізації в Україні та її наслідки.

Колективізація сільського господарства.


Причини колективізації. Шляхи здійснення колективізації. Голодомор 1932–1933 рр. Підсумки колективізації.

Культурне та суспільно-політичне життя.


Розвиток освіти і культури. Державницький напрям в українській історичній науці початку ХХ ст. Українізація: причини, хід і наслідки. Історична наука в добу «українізації». Суспільно-політичне життя. Розгром української історичної науки в УРСР. Утвердження марксистсько-ленінської історіографії.

Українські землі в складі Польщі і Румунії.


Українські землі в складі Польщі: а) анексія Польщею західноукраїнських земель та асиміляція українського населення; б) економічне і соціальне становище; в) суспільно-політичне життя. Становище українських земель в складі Румунії.


Українські землі в складі Чехословаччини.


Соціально-економічне і політичне становище Підкарпатської Русі.

Українське питання в 30-х роках ХХ ст. Шлях закарпатських українців до

автономії. Проголошення незалежності Карпатської України та її окупація

фашистською Угорщиною.

^ УКРАЇНА У 1939- 2011 рр.
Початок Другої світової війни. Приєднання західноукраїнських земель до УРСР та СРСР .


“Українське питання” в міжнародній політиці напередодні Другої світової війни. Договір про ненапад між СРСР і Німеччиною. Початок Другої світової війни. Входження західноукраїнських земель до складу СРСР і УРСР. Радянізація західних областей України. Україна напередодні Великої Вітчизняної війни.

Початок Великої Вітчизняної війни. Окупація УРСР німецькими військами.


Напад Німеччини та її союзників на СРСР і перші оборонні бої на території України. Мобілізація сил республіки на відсіч агресору. Перехід економіки на військовий лад. Спроба проголошення ОУН у Львові самостійної держави та створення у Києві Української національної ради. Військові дії на території України восени 1941 р. – влітку 1942 р. Окупація УРСР німецькими військами.

Окупаційний режим і розгортання Руху Опору в Україні.


Радянські підпільники та партизани. Створення УПА та її діяльність у роки війни.

Визволення України від німецьких загарбників.


Праця українців в тилу на евакуйованих підприємствах. Корінний перелом у війні. Визволення Лівобережної України. Битва за Київ. Визволення Правобережжя. Визволення Південної України та Криму. Завершення визволення України. Соціально-економічне становище населення на визволених територіях України (1943–1945 рр.).


Україна в період післявоєнної відбудови.


Наслідки Великої Вітчизняної війни для України. Перехід до мирного будівництва. Відбудова промисловості України. Відбудова сільського господарства. Голод 1946–1947 рр.: причини, масштаби, наслідки.

Особливості розвитку західних областей УРСР у післявоєнний період.


Відновлення радянської влади в західних областях України. Курс на індустріалізацію краю. Колективізація сільського господарства Західної України. Боротьба ОУН-УПА проти радянської влади в післявоєнний період та її наслідки. Особливості національних відносин, релігійного життя, розвитку освіти та культури в Західних областях України.

Суспільно-політичне, соціально-економічне та культурне життя України в післявоєнний період.


Особливості суспільно-політичного життя у післявоєнний період.

Соціально-економічне становище населення. Відбудова і розвиток системи освіти та науки. Становище культури, літератури, мистецтва. Вплив “жданівщини” на культурне життя України.


Суспільно-політичний розвиток та демократизація суспільного життя .


Початок десталінізації в Україні. Внутрішньополітичний розвиток України після ХХ з’їзду КПРС. Посилення ролі громадських організацій в суспільному житті. Національна та релігійна політика. Приєднання Криму до складу УРСР. Україна на міжнародній арені.


Економічний розвиток УРСР

(середина 50-х – перша половина 60-х рр.)


Пошуки шляхів удосконалення господарського управління. Курс на прискорення науково-технічного прогресу. Розвиток промислового виробництва. Аграрна політика в середині 50–60-х рр.

Соціально-економічне життя та розвиток освіти і культури.


Соціальна політика М. Хрущова. Покращення матеріального добробуту населення. Пошуки шляхів удосконалення народної освіти. Розвиток науки і техніки. Культурне і духовне життя. Історична наука в добу «хрущовської відлиги». Зародження дисидентського руху в Україні. Наростання незадоволення політикою М. Хрущова.

Українська РСР напередодні перебудови (1965–1985 рр.)


Розвиток промисловості (1965–1985 рр.). Становище в сільському господарстві (1965–1985 рр.). Соціальне становище українського суспільства (1965–1985 рр.). Політичне і духовне життя. Дисиденство (1965–1985 рр.).

Українська РСР у добу перебудови (1985 р. –серпень 1991 р.)


Особливості політичного життя. Становище в промисловості й сільському господарстві. Зміни у соціальному й духовному житті українського суспільства.

Україна на першому етапі незалежності (серпень 1991 р. – липень 1994 р.)


Державотворчі процеси та політична обстановка в Україні.

Проблеми становлення ринкової економіки. Соціальна політика: зміна пріоритетів.

Україна на другому етапі незалежності (1994 – 2004 рр.)


Політичне життя: тенденції до загострення. Економічна криза та пошук шляхів її подолання.Ускладнення соціальних проблем та загроза подальшої консолідації українського суспільства.


Україна у 2004–2011 рр.


Загострення політичної обстановки під час кампанії з виборів Президента України (березень – 21 листопада 2004 р.).

“Помаранчева революція” 2004 р. в Україні: причини, хід та наслідки.

Суперечливі процеси в політичному житті та державотворенні на третьому етапі незалежності. Президентські вибори 2010 р. Прихід до влади Партії Регіонів. Прискорення реформування економіки і органів управління. Зовнішня політика України на сучасному етапі.


Схожі:

“затверджую” icon«затверджую» «затверджую» Проректор з наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка»

“затверджую” icon«затверджую» «затверджую» Проректор з наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка»

“затверджую” iconФорма навчання навч
Дисципліна Загальна гідрологія „затверджую” „затверджую”
“затверджую” iconФорма навчання навч
Дисципліна Меліорація птк „затверджую” „затверджую”
“затверджую” iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
“затверджую” iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
“затверджую” iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
“затверджую” iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
“затверджую” iconЗатверджую» Декан медичного ф-ту №1 Проф. Івнєв Б. Б. «Затверджую»
Графік консультацій викладачами кафедри дерматовенерології у (8) семестрі 2011-2012 н р
“затверджую” iconЗатверджую Директор Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Г.І. Білянін Затверджую
Розробка методичних рекомендацій щодо підготовки до І-ІІ етапів Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін
“затверджую” iconЗатверджую затверджую
Б. Б. Івнєв проф. А. Г. Джоджуа 2011 р. 2011 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи