І. Б. Андренко icon

І. Б. Андренко
Скачати 190.5 Kb.
НазваІ. Б. Андренко
Дата29.06.2012
Розмір190.5 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки України

Харківська національна академія міського господарства


І.Б. Андренко
Методичні вказівки


до виконання розрахунково-графічного завдання з курсу

готельна індустрія україни”

(для студентів 4 курсу всіх форм навчання

спеціальності 6.050400 “Готельне господарство”

напряму підготовки 0504 “Туризм”)


Харків – ХНАМГ - 2008

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з курсу “Готельна індустрія України” (для студентів 4 курсу всіх форм навчання спеціальності 6.050400 “Готельне господарство” напряму підготовки 0504 “Туризм”). Укл.: к.е.н., доц. Андренко І.Б. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 16 с.


Укладач: к.е.н., доц. І. Б. Андренко


Рецензент: проф., к.е.н. Є.М. Кайлюк


Рекомендовано кафедрою туризму і готельного господарства,

протокол № 5 від 26 грудня 2007 р.


ЗМІСТ

Стор.

ВСТУП……………………………………………………………………

4

1. Загальні вимоги до написання і оформлення розрахунково-графічного завдання....................................................................................


6

2. Зміст і структура розрахунково-графічного завдання “Сучасний стан готельного господарства України: регіональний аспект (на прикладі ________________ регіону)”.............................................................................8

3. Тематика розрахунково-графічного завдання.............................................

12

Список літератури..............................................................................................

13

Додаток А. Зразок оформлення титульного аркуша........................................

16ВСТУП
Сфера послуг набуває все більшого розвитку в нашій країні, але розвиток і функціонування готельного господарства ускладнюється цілою низкою проблем. Однією з причин подібного протиріччя є відсутність надійної та достовірної інформації про стан ринку готельних послуг та відсутність належного сервісу. Наслідком цього є використання готелів не за призначенням, зниження конкуренції на ринку готельних послуг, що ще більше погіршує стан готельного господарства та затримує вихід України на світовий туристський ринок.

В умовах становлення ринкової економіки подальший розвиток готельного господарства вимагає підвищення конкурентоспроможності готельних підприємств на внутрішньому й світовому туристському ринку. Однак неможливо розробити пропозиції, єдині для всіх готельних підприємств, які забезпечили б гарантований успіх. Рекомендації з удосконалення та розвитку готельного господарства найбільш доцільні для кожного конкретного ринку (міжнародного, внутрішнього, регіонального, місцевого). Тому в сучасних умовах значної нерівномірності розвитку регіонів України необхідно особливу увагу приділяти формуванню баз даних засобів розміщення певного регіону України та аналізу регіонального ринку готельних послуг.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з курсу “Готельна індустрія України” призначені для студентів 4 курсу всіх форм навчання спеціальності 6.050400 “Готельне господарство” напряму підготовки 0504 “Туризм”. Вони містять методику виконання розрахунково-графічного завдання “Сучасний стан готельного господарства України: регіональний аспект (на прикладі ________________ регіону)”.

Мета розрахунково-графічного завдання “Сучасний стан готельного господарства України: регіональний аспект (на прикладі ________________ регіону)” – оволодіння методикою формування бази даних засобів розміщення певного регіону України та навичками аналізу регіонального ринку готельних послуг.

Інформаційною базою для виконання розрахунково-графічного завдання є законодавчі й нормативно-правові акти України та ВТО; дані Держкомстату України та обласних управлінь статистики; статистичні, інформаційно-аналітичні та нормативно-методичні матеріали Державної туристичної адміністрації України, Управлінь житлово-комунального господарства обласних державних адміністрацій, матеріали міжнародних конференцій, каталоги готелів, рекламні проспекти, прес-релізи, корпоративні звіти та інші документи готельних підприємств, матеріали з мережі Інтернет, публікації у вітчизняній і закордонній періодичній пресі.


1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ й ОФОРМЛЕННЯ

^ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОГО ЗАВДАННЯ


Розрахунково-графічне завдання з дисципліни “Готельна індустрія України” є індивідуальною роботою, метою якої є оволодіння методикою формування бази даних засобів розміщення певного регіону України та навичками аналізу регіонального ринку готельних послуг.

Роботу оформлюють на аркушах формату А4 (210 х 297 мм).

У друкованому варіанті текст розташовують через 1,5 міжрядковий інтервал до тридцяти рядків на сторінці шрифтом Times New Roman, 14-й кегль. Абзацний відступ повинен бути однаковим упродовж усього тексту роботи і дорівнювати п’яти знакам.

Текст завдання розміщують на аркуші з дотриманням таких розмірів берегів: з лівого боку – не менше за 20 мм, з правого – не менше за 10 мм, зверху – не менше за 20 мм, знизу – не менше за 20 мм.

Структурні елементи “ЗМІСТ”, “ВСТУП”, розділи основної частини “ВИСНОВКИ”, “СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ”, “ДОДАТКИ”. Їх назви друкують великими літерами симетрично до тексту без крапки в кінці, не підкреслюючи.

Розділи і підрозділи повинні мати заголовки. Пункти і підпункти можуть мати заголовки. Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів треба починати з абзацного відступу і друкувати маленькими літерами, крім першої великої, не підкреслюючи, без крапки в кінці. Якщо заголовок складається з двох і більше речень, їх розділяють крапкою. Перенесення слів у заголовку розділів не допускається.

Не допускається розміщувати назву розділу, підрозділу, а також пункту й підпункту в нижній частині сторінки, якщо після неї знаходиться тільки один рядок тексту.

Всі сторінки роботи, включаючи додатки, повинні мати порядкову нумерацію в межах усієї роботи і позначаються арабськими цифрами без крапки в кінці в правому верхньому кутку.

Розділи повинні мати порядкову нумерацію в межах викладення основної частини роботи і позначатися арабськими цифрами без крапки, наприклад, 1, 2, 3 і т. д.

Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу.

Ілюстрації (креслення, рисунки, фотографії, графіки, схеми, діаграми) слід розміщувати в роботі безпосередньо після тексту, де їх згадують вперше, або на наступній сторінці. На всі ілюстрації мають бути посилання в роботі.

Ілюстрацію позначають словом “Рис.”, яке разом з назвою ілюстрації розміщують після пояснювальних даних. Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, відокремленого крапкою, наприклад, “Рис. 2.1.” - перший рисунок другого розділу.

Цифровий матеріал, як правило, оформлюють у вигляді таблиць.

Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над нею і друкують симетрично до тексту. Слово “Таблиця” і назву таблиці починають з великої літери. Назву не підкреслюють. На всі таблиці мають бути посилання в тексті роботи.

У правому верхньому куті розміщують напис “Таблиця” з зазначенням її номера, який складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставлять крапку: наприклад, “Таблиця 2.1” - перша таблиця другого розділу, далі розміщують назву таблиці.


2. зміст і структура розрахунково-графічного завдання “Сучасний стан готельного господарства України: регіональний аспект (на прикладі ________________ регіону)”


Мета розрахунково-графічного завдання “Сучасний стан готельного господарства України: регіональний аспект (на прикладі ________________ регіону)” – оволодіння методикою формування бази даних засобів розміщення певного регіону України та навичками аналізу регіонального ринку готельних послуг.


Інформаційною базою для виконання РГЗ є законодавчі й нормативно-правові акти України та ВТО; дані Держкомстату України та обласних управлінь статистики; статистичні, інформаційно-аналітичні та нормативно-методичні матеріали Державної туристичної адміністрації України, Управлінь житлово-комунального господарства обласних державних адміністрацій, матеріали міжнародних конференцій, каталоги готелів, рекламні проспекти, прес-релізи, корпоративні звіти та інші документи готельних підприємств, матеріали з мережі Інтернет, публікації у вітчизняній і закордонній періодичній пресі.


Основні етапи виконання РГЗ:

1 етап: визначення мети і завдань роботи;

2 етап: підбір джерел інформації;

3 етап: збір і аналіз інформації;

4 етап: розробка висновків і рекомендацій;

5 етап: представлення і використання отриманих результатів.


Зміст і послідовність виконання:

У вступі необхідно відобразити мету роботи і основні задачі.

Основна частина РГЗ включає три складові:

 1. Характеристика регіону.

Необхідно коротко зазначити:

  • географічне положення;

  • клімат;

  • основні визначні пам’ятки (рекреаційні, культурно-історичні та ін.);

  • сучасні тенденції та особливості розвитку туризму в регіоні;

  • ілюстративно представити територію регіону та навести картографічний матеріал.

Наприкінці розділу необхідно зробити висновки про можливості розвитку окремих видів туризму та потенційних споживачах послуг розміщення.

^ 2. Характеристика регіонального ринку готельних послуг.

За статистичними даними проаналізувати сучасні тенденції ринку готельних послуг і зробити висновки щодо його стану.

Скласти каталог готельних підприємств.

Систематизувати отриману інформацію у вигляді табл. 1.

^ 3. Характеристика інших засобів розміщення.

До інших засобів розміщення слід віднести санаторно-курортні підприємства, дитячі оздоровчі табори та інші заклади, які є конкурентними для готельних підприємств.

За статистичними даними проаналізувати сучасні тенденції цього ринку і зробити висновки щодо його стану. Систематизувати отриману інформацію.

Скласти каталог інших засобів розміщення.

У висновках слід узагальнити інформацію щодо потенційної ємності регіонального ринку готельних послуг, зробити висновки щодо конкурентного середовища та надати пропозиції щодо подальшого розвитку готельного ринку регіону.

У додатках навести інформацію з сайтів, каталогів, рекламних матеріалів, корпоративних звітів готелів.
^

Таблиця 1 – Базова характеристика готельних підприємств


№ п/п
Показник

Характеристика

Примітки

1

2

3

4

1
^
Назва готелю2

Поштова адреса3

Контактний телефон4

Факс, електронна пошта5

Підпорядкованість6

Форма власності7

Структура управління8

Місце розташування9

Відстань до транспортних вузлів (аеропорт, вокзали)10

Засоби сполучення11

Тип розміщення12

Споруда готелю13

Дата введення в експлуатацію14

Кількість поверхів15

Рівень комфорту (кількість зірок)16

Дата сертифікації17

Специфіка готелю:


Проведення конференцій, семінарів


Зал місткістю ___ місць


Технічні засоби


Аудіовізуальні засоби


Бізнес-центр


Факс
1

2

3

4
Ксерокс


Міжнародний телефон

Інтернет


Технічні засоби


Аудіовізуальні засоби


Користування комп’ютером


Послуги секретаря


Туризм, дозвілля; екскурсійне обслуговування


Інфраструктура розваг18

Місткість19

Види послуг20

Рівень завантаження21

Відсоток постійних клієнтів22

Загальна чисельність персоналу23.

Інше


Продовження табл. 1


3. Тематика розрахунково-графічного завдання


Для виконання розрахунково-графічного завдання “Сучасний стан готельного господарства України: регіональний аспект (на прикладі ______ регіону)” рекомендується використовувати дані щодо готельної бази регіонів України (за варіантами):

 1. Вінницького;

 2. Волинського;

 3. Дніпропетровського;

 4. Донецького;

 5. Житомирського;

 6. Закарпатського;

 7. Запорізького;

 8. Івано-Франківського;

 9. Київського;

 10. Кіровоградського;

 11. Луганського;

 12. Львівського;

 13. Миколаївського;

 14. Одеського;

 15. Полтавського;

 16. Рівненського;

 17. Сумського;

 18. Тернопільського;

 19. Харківського;

 20. Херсонського;

 21. Хмельницького;

 22. Черкаського;

 23. Чернівецького;

 24. Чернігівського;

 25. АР Крим

Список літератури


А) Нормативно-правові документи:
^

Державні стандарти


1.    ДСТУ 4268:2003 “Послуги туристичні. Засоби розміщення. Загальні вимоги” (чинний від 01.07.2004).
2.    ДСТУ 4269:2003 “Послуги туристичні. Класифікація готелів” (чинний від 01.07.2004).
3.    ДСТУ 4281:2004 “Заклади ресторанного господарства. Класифікація” (чинний від 01.07.2004).
4.    ДСТУ 4527:2006 “Послуги туристичні. Засоби розміщення. Терміни та визначення” (чинний від 01.10.2006).

Міждержавні стандарти

1.    ГОСТ 30390-95 «Общественное питание. Кулинарная продукция, реализуемая населению. Общие технические условия».
2.    ГОСТ 30523-97 «Услуги общественного питания, Общие требования».
3.    ГОСТ 30524-97 «Общественное питание. Требования к обслуживающему персоналу».

Міжнародні стандарти – ISO/FDIS 9000

1.    ISO/TC № 605 Системи менеджменту якості. Основоположні принципи і словник.
2.     ISO/TC № 606 Системи менеджменту якості. Вимоги.
3.    ISO/TC № 607 Системи менеджменту якості. Настанови щодо поліпшення показників

Інші


1.    Правила користування готелями й аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг/ (Наказ Держтурадміністрації України № 19 від 16.03.04).
2.    Про затвердження Порядку надання послуг з тимчасового розміщення   (проживання) - № 297 від 15.03.2006-08-02.
3.    Правила обов’язкової сертифікації готельних послуг (Наказ Держстандарту №37 від 27.01.1999, зареєстровано у Мінюсті 15.04.1999 за №236/3529).
^

Б) Основна література


  1. Байлик С.И. Гостиничное хозяйство. Организация, управление, обслуживание. Учебное пособие: 3-е изд. – К.: Дакор, 2008. – 288 с.

  2. Байлик С.И. Гостиничное хозяйство. Проблемы, перспективы, сертификация. – К.: ВИРА-Р, «Альтпресс», 2001. – 208 с.

  3. Браймер Р.А. Основы управления в индустрии гостеприимства. М.: Аспект-Пресс, 1995.- 383 с.

  4. Нечаюк Л.І., Нечаюк Н.О. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 348 с.

  5. Роглєв Х.Й. Основи готельного менеджменту: Навч. посіб. – К.: Кондор, 2005. – 408 с.

  6. Саак А.Э., Якименко М.В. Менеджмент в индустрии гостеприимства (гостиницы и рестораны): Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2007. – 432 с.

  7. Уніфіковані технології готельних послуг: Навч. посібник / За ред. проф. В.К.Федорченка; Л.Г.Лук’янова, Т.Т.Дорошенко, Т.М.Мініч. – К.: Вища школа, 2001. – 237 с.
^

В) Додаткова література


 1. Большой Глоссарий терминов международного туризма / Под ред. М.Б. Биржакова, В.И. Никифорова. – СПб.: Издательский дом Герда, Невский Фонд,, 2002. – 704 с.

 2. Буторова Н.В. Менеджмент и маркетинг иностранного туризма: обслуживание иностранных туристов в России. Учебное пособие. – М.: Советский Спорт, 1999. – 112 с.

 3. Дубинина Т.И., Яворская А.О. Зарубежный опыт малых гостиниц. – М.: Университет гостиничного, туристского и ресторанного бизнеса, 1997. – 78 с.

 4. Готелі України: від А до Я. - К.: Новий світ., 2003. – 274 с.

 5. Журнал “Гостиничный и ресторанный бизнес”

 6. Каталоги готелів


Г) Ресурси мережі Інтернет:

www.hotels.net

www.hotel.ua

www.hotel.com

www.hotel.com.ua

www.hotel-ukraine.com

www.tourism.gov.ua


Додаток А
^

З
Міністерство освіти і науки України

Харківська національна академія міського господарства

Факультет менеджменту


Кафедра туризму і готельного господарства


^ Розразунково-графічне завдання


з курсу “Готельна індустрія України”

“Сучасний стан готельного господарства України: регіональний аспект (на прикладі ________________ регіону)”


Виконав:

Студент (ка) __ курсу

Групи ________________

______________________

(Прізвище, ім’я, по-батькові)


Перевірив:

_____________________


^

Харків


200_ р.

разок оформлення титульного аркуша


Навчальне виданняМетодичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з курсу “Готельна індустрія України” (для студентів 4 курсу усіх форм навчання спеціальності 6.050400 “Готельне господарство” напряму підготовки 0504 “Туризм”).


Укладач: к.е.н., доц. Ірина Борисівна Андренко


Редактор: М.З. Аляб’єв


Коректор: З.І.Зайцева


Комп’ютерний набор і верстка: Андренко І.Б.


План 2008 (додатково)

________________________________________________________________


Підп. до друку 25.01.2008 р.

Формат 60х84 1/16

Папір офісний.

Друк на ризографі.

Умовн.-друк. арк. 1,0

Обл.-вид.арк. 1,3

Замовл. № _______

Тираж _75_ прим.
____________________________________________________________________

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ


_________________________________________________________________________________________________________________

61002, Харків, вул. Революції, 12


Схожі:

І. Б. Андренко iconІ. Б. Андренко
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Готельна індустрія України” (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму...
І. Б. Андренко iconІ. Б. Андренко
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Готельна індустрія України” (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму...
І. Б. Андренко iconІ. Б. Андренко
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Готельна індустрія України” (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму...
І. Б. Андренко iconІ. Б. Андренко
Методичні вказівки до виконаня контрольної роботи з дисципліни “Готельна індустрія України” (для студентів 1 курсу денної форми навчання...
І. Б. Андренко iconО. А. Андренко Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної роботи студентів дисципліни
Напряму підготовки 030509 – «Облік І аудит» / Укл.: О. А. Андренко. – Харк нац акад міськ госп-ва. – Х.: Хнамг, 2011. – с
І. Б. Андренко iconІ. Б. Андренко
Методичні вказівки до виконаня контрольної роботи з дисципліни “Готельна індустрія України” (для студентів 1 курсу денної форми навчання...
І. Б. Андренко iconІ. Б. Андренко
Конспект лекцій з дисципліни “Менеджмент туризму” (для студентів 3 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки...
І. Б. Андренко iconІ. Б. Андренко
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Аналіз діяльності підприємств туризму” (для студентів 4 курсу денної та 5...
І. Б. Андренко iconО. А. Андренко Методичні вказівки для виконання розрахунково – графічного завдання з дисципліни
«бакалавр» галузі знань 0305 – «Економіка І підприємництво» напряму підготовки 030509 – «Облік І аудит» / Укл.: О. А. Андренко. –...
І. Б. Андренко iconІ. Б. Андренко
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Аналіз діяльності підприємств туризму” (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу...
І. Б. Андренко iconІ. Б. Андренко
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни “Аналіз діяльності підприємств туризму” (для студентів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи