Міністерство освіти І науки України icon

Міністерство освіти І науки України
Скачати 134.28 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки України
Дата29.06.2012
Розмір134.28 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


До друку та в світ

дозволяю на підставі

"Єдиних правил",

п.2.6.14

Заступник першого проректора-

начальник організаційно-

методичного управління В.Б. Юскаєв


Методичні вказівки

до виконання контрольних робіт

та тестові питання

з дисципліни „Урбоекологія”

для студентів 4-го курсу спеціальності 070801

„Екологія та охорона навколишнього середовища”

заочної форми навчання


Усі цитати, цифровий та

фактичний матеріал,

бібліографічні

відомості перевірені,

запис одиниць

відповідає стандартам

Укладач Н.І.Андрієнко

Відповідальний за випуск Л.Д. Пляцук

Декан заочного факультету В.Я. Стороженко


Суми

Вид-во СумДУ

2008

Навчальне видання


Методичні вказівки

до виконання контрольних робіт

та тестові питання

з дисципліни „Урбоекологія”

для студентів 4-го курсу спеціальності 070801

„Екологія та охорона навколишнього середовища”

заочної форми навчання


Відповідальний за випуск Л.Д. Пляцук

Редактор М.Я. Сагун

Комп’ютерне верстання В.В.Фалько


Підп. до друку, поз.

Формат 60х84/16. Папір офс. Гарнітура Times New Roman Cyr. Друк офс.

Ум. друк. арк. Обл.-вид. арк.

Тираж 60 пр. Собівартість вид.

Зам. №


Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті

40007, Суми, вул. Р.-Корсакова,2

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру

ДК N 3062 від 17.12.2007 р.

Надруковано у друкарні СумДУ

40007, Суми,вул.Р.-Корсакова,2


Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


Методичні вказівки

до виконання контрольних робіт

та тестові питання

з дисципліни „Урбоекологія”

для студентів 4-го курсу спеціальності 070801

„Екологія та охорона навколишнього середовища”

заочної форми навчання


Суми

Вид-во СумДУ

2008

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт та тестові

питання з дисципліни „Урбоекологія”/ Укладач Н.І.Андрієнко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. –16 с.


Кафедра „Прикладна екологія”Зміст

С.

Вступ 3

1. Методичні вказівки до опрацювання
навчального матеріалу 4

2. Програма курсу 4

3. Основні питання розділів програми 4

Розділ 3.1. Урбоекологія як прикладна наука екології. 4

Розділ 3.2. Компоненти урбосистеми та їх

значення у розвитку міста 4

Розділ 3.3.Ландшафтно-екологічна основа міста 4

Розділ 3.4.Функціональне зонування територій міста 4

Розділ 3.5. Соціально-економічні фактори формування міського середовища……………………………

Розділ 3.6. Якість міського середовища, критерії якості

Розділ 3.7. Міське екологічне планування

Розділ 3.8. Здоров’я урбоекосистеми і проблеми фітоміліорації.

4. Контрольні питання для проведення заліку.

5. Теоретичні питання для контрольної роботи по предмету „Урбоекологія”.

6. Практична частина за варіантами згідно учбового списку для контрольної роботи з предмету „Урбоекологія”.

Список літератури


Вступ


Урбоекологія – нова ланка в екологічній науці. Вона розглядає урбанізацію як об’єктивний історичний процес підвищення ролі міст у розвитку цивілізації з одночасною трансформацією природного довкілля, а точніше довкілля існування людини. Урбоекологія формує у студентів знань про особливості, закономірності та тенденції сучасного міського середовища як екосистем, вплив останніх на навколишній світ, вміння правильно оцінювати ступінь цього впливу та використовувати отримані знання на практиці для збереження природних умов.

Дані методичні вказівки з предмету «Урбоекологія» дають можливість планово вивчати предмет згідно з робочої програмою обсягом 54 години.

1 Методичні вказівки до опрацювання
навчального матеріалу


Вивчення предмету «Урбоекологія» може проводитися згідно з рекомендованою літературою, перелік який наводиться нижче. Він містить і методичні вказівки з виконання лабораторних робіт.

Студенти згідно з навчальним планом повинні виконати протягом семестру контрольну роботу, яка обов’язково містить теоретичні питання та опис міста згідно з нижче наведеним планом. Кожне питання має 28 варіантів. Варіант завдання вибирається згідно з навчальним списком.

Послідовність вивчення дисципліни викладена у програмі.


2 Програма курсу


Курс «Урбоекологія» складається з таких основних розділів:

 1. Урбоекологія як прикладна наука екології.

 2. Компоненти урбосистеми та їх значення у розвитку міста.

 3. Ландшафтно-екологічна основа міста.

 4. Функціональне зонування територій міста.

 5. Соціально-економічні фактори формування міського середовища.

 6. Якість міського середовища, критерії якості.

 7. Міське екологічне планування.

 8. Здоров’я урбоекосистеми і проблеми фітоміліорації.

 9. Екологічні проблеми міст України.

Вивчення матеріалу даного предмету проводиться в І семестрі четвертого курсу навчання.

3 Основні питання розділів програми


Розділ 3.1 Урбоекологія як прикладна наука екології


Мета, завдання, об'єкт урбоекології. Основні поняття та визначення курсу урбоекології. Урбанізація як глобальний історичний процес. Наукові основи факторів розвитку урбанізації. Урбанізованість населення Землі.


Розділ 3.2 Компоненти урбосистеми та їх значення у розвитку міста


Місто, агломерації, мегаполіс. Класифікація міст. Ознаки сучасного міста. Перспективи процесу урбанізації. Компоненти урбосистеми: природний ландшафт (геологія, рельєф, води, атмосфера, кругообіг речовин). Техносфера. Населення. Географічне положення, мезо- та макроположення. Значення в розвитку міста.


Розділ 3.3 Ландшафтно-екологічна основа міста


Природний ландшафт та його призначення в формуванні міського середовища. Вплив окремих компонентів на особливості містобудівництва. Проблеми охорони пам‘ятників природи. Синантропні види тварин.


Розділ 3.4 Функціональне зонування територій міста


Сельбищна, ландшафтно-рекреаційна, промислова - три моделі просторової міської структури.


Розділ 3.5 Соціально-економічні фактори формування міського середовища


Соціальний блок міста. Місто як система у великій системі міст. Індустрія, транспорт, рекреація міста.


Розділ 3.6 Якість міського середовища, критерії якості


Поняття “міське середовище”. Урбосистеми. Методи оцінки якості міського середовища. Здоров‘я людини – інтегральний показник якості міського середовища. Моніторинг міського середовища. Станції спостереження.


Розділ 3.7 Міське екологічне планування


Типи екологічно обґрунтованих просторів. Поняття екологічного планування міста. Урбоекологічне планування та проектування. Комплексна зелена зона – “Екологічний каркас міста.”


Розділ 3.8 Здоров’я урбоекосистеми і проблеми фітомеліорації


Здоров’я міських екосистем. Фітомеліорація. Управління якістю міського середовища.


Розділ 3.9 Екологічні проблеми міст України


Місто і його ґрунтовий покрив. Повітряний басейн міста. Міська вода. Шумове забруднення. Радіологічне забруднення.


4 Контрольні питання для проведення заліку


 1. Урбанізація як глобальний історичний процес.

 2. Урбоекологія як прикладна наука. Поняття урбоекології. Наукові основи.

 3. Мета, завдання, об’єкти урбоекології.

 4. Фактори розвитку урбанізації.

 5. Урбанізованість населення Землі.

 6. Місто, агломерації, мегаполіс. Класифікація міст.

 7. Поняття “міське середовище”. Урбосистеми.

 8. Здоров’я міських екосистем.

 9. Якість міського середовища, критерії якості.

 10. Методи оцінки якості середовища.

 11. Признаки сучасного міста. Наведіть приклади.

 12. Перспективи процесу урбанізації.

 13. Функціональне зонування території.

 14. Дайте визначення поняттю екологічне планування міста, наведіть приклади.

 15. Які питання є головними у екологічному плануванні міста?

 16. Наведіть схему ієрархічних рівнів системи державного планування.

 17. Дайте визначення поняттю “Місто - формувальні фактори.” Наведіть приклади.

 18. Дайте визначення поняттю “Комплексна зелена зона міста.” Наведіть приклади.

 19. Що являє собою екологічний каркас міста? Наведіть приклади.

 20. Моделі просторової міської структури.

 21. Речовинно-енергетичний баланс міста. Його значення.

 22. Наведіть приклад балансу речовин і енергії у місті.

 23. Екологічний моніторинг міського середовища. Наведіть приклади.

 24. Станції спостереження у місті. Умови їх розміщення. Наведіть приклади.

 25. Екологічні проблеми “міського середовища”.

 26. Компоненти урбосистеми: природний ландшафт (геологія, рельєф, води, атмосфера, кругообіги).

 27. Історія забруднення атмосферного повітря міста.

 28. Які полютанти повітря міста найбільш негативно впливають на здоров’я людини та чому?

 29. .Основні проблеми повітряного басейна міста. Наведіть приклади.

 30. Проблема чистої питної води у містах України. Наведіть приклади.

 31. Назвіть основні забрудники міської води. Наведіть приклади.

 32. Назвіть основні полютанти міської води. Сфера їх впливу.

 33. Дайте визначення поняття “евтрофікація”. Які типи евтрофікації ви знаєте?

 34. Очищення стоків. Три методи (види) очищення стоків. Наведіть приклади.

 35. Шумове забруднення міського середовища. Наведіть приклади забрудників.

 36. Наслідки впливу різних рівнів шумового забруднення?

 37. Управління якістю оточуючого середовища.

 38. Дайте визначення поняття “фітомеліорація”. Наведіть приклади.

 39. Види фітомеліорації. Наведіть приклади.

 40. Якими методами здійснюється екологічне керування навколишнього середовища?

 41. Ґрунти міського середовища.

 42. Сумарний показник забруднення.

 43. Міська флора та фауна.

 44. Місце флори та фауни в урбоекології.

 45. Шляхи формування флори та фауни.

 46. Антропогенний та урбанізований ландшафт.

 47. Класифікація антропогенного ландшафту.

 48. Техносфера. Географічне положення, мезо- та макроположення. Її значення в розвитку міста.

 49. Природний ландшафт та його призначення в формуванні міського середовища.

 50. Вплив окремих компонентів на особливості містобудівництва.

 51. Проблеми охорони пам‘ятників природи. Наведіть приклади.

 52. Синантропні види тварин. Наведіть приклади.

 53. Структура та класифікація ландшафтів міста.

 54. Поняття “комфортності” проживання людини в міському середовищі. Наведіть приклади.

 55. Оцінка комфортності.

 56. Особливості планування та забудови міст у зв‘язку з урахуванням комфортності населення.


5 Теоретичні питання для контрольної роботи з дисципліни „Урбоекологія”


Питання 1


 1. Урбанізація як глобальний історичний процес.

 2. Урбоекологія як прикладна наука. Поняття урбоекології. Наукові основи.

 3. Мета, завдання, об’єкти урбоекології.

 4. Фактори розвитку урбанізації.

 5. Урбанізованість населення Землі.

 6. Місто, агломерації, мегаполіс. Класифікація міст.

 7. Поняття “міське середовище”. Урбосистеми.

 8. Здоров’я міських екосистем.

 9. Якість міського середовища, критерії якості.

 10. Методи оцінки якості середовища.

 11. Ознаки сучасного міста. Наведіть приклади.

 12. Перспективи процесу урбанізації.

 13. Функціональне зонування території.

 14. Дайте визначення поняття екологічне планування міста, наведіть приклади.

 15. Які питання є головними в екологічному плануванні міста?

 16. Наведіть схему ієрархічних рівнів системи державного планування.

 17. Дайте визначення поняття “Місто - формувальні фактори”. Наведіть приклади.

 18. Дайте визначення поняття “Комплексна зелена зона міста”. Наведіть приклади.

 19. Що являє собою екологічний каркас міста? Наведіть приклади.

 20. Моделі просторової міської структури.

 21. Речовинно-енергетичний баланс міста. Його значення.

 22. Наведіть приклад балансу речовин і енергії у місті.

 23. Екологічний моніторинг міського середовища. Наведіть приклади.

 24. Станції спостереження у місті. Умови їх розміщення. Наведіть приклади.

 25. Екологічні проблеми “міського середовища”.

 26. Компоненти урбосистеми: природний ландшафт (геологія, рельєф, води, атмосфера, кругообіги).

 27. Історія забруднення атмосферного повітря міста

 28. Які полютанти повітря міста найбільш негативно впливають на здоров’я людини та чому?Питання 2


1 Основні проблеми повітряного басейна міста. Наведіть приклади.

2 Проблема чистої питної води у містах України. Наведіть приклади.

3 Назвіть основні забрудники міської води. Наведіть приклади.

4 Назвіть основні полютанти міської води. Сфера їх впливу.

5 Дайте визначення поняття “евтрофікація”. Які типи евтрофікації ви знаєте?

6 Очищення стоків. Три методи (види) очищення стоків. Наведіть приклади.

7 Шумове забруднення міського середовища. Наведіть приклади забрудників.

8 Наслідки впливу різних рівнів шумового забруднення?

9 Управління якістю навколишнього середовища.

10 Дайте визначення поняття “фіто меліорація”. Наведіть приклади.

11 Види фітомеліорації. Наведіть приклади.

12 Якими методами здійснюється екологічне керування навколишнього середовища?

13 Ґрунти міського середовища.

14 Сумарний показник забруднення.

15 Міська флора та фауна.

16 Місце флори та фауни в урбоекології.

17 Шляхи формування флори та фауни.

18 Антропогенний та урбанізований ландшафт.

19 Класифікація антропогенного ландшафту.

20 Техносфера. Географічне положення, мезо- та макроположення. Її значення в розвитку міста.

21 Природний ландшафт та його призначення в формуванні міського середовища.

22 Вплив окремих компонентів на особливості містобудування.

23 Проблеми охорони пам‘ятників природи. Наведіть приклади.

24 Синантропні види тварин. Наведіть приклади.

25.Структура та класифікація ландшафтів міста.

26 Поняття “комфортності” проживання людини в міському середовищі. Наведіть приклади.

27 Оцінка комфортності.

28 Особливості планування та забудови міст у зв‘язку з урахуванням комфортності населення.


6 Практична частина за варіантами згідно з навчальним списком для контрольної роботи з дисципліни „Урбоекологія”


Опис міста за наведеним планом:

1 Місцезнаходження.

2 Населення. Демографічний прогноз.

3 Екологічні проблеми міста.

4 Промислові підприємства розташовані в місті.

5 Основні характеристики забруднень.

6 Водопостачання (якість води і тд).

7 Стан каналізаційних мереж та очисних споруд.

8 Транспорт у місті.

9 Пам’ятки природи в місті. Їх проблеми.

10 Радіологічна обстановка.


 1. Київ

 2. Харків

 3. Дніпропетровськ

 4. Донецьк

 5. Запоріжжя

 6. Луганськ

 7. Одеса

 8. Миколаїв

 9. Херсон

 10. Маріуполь

 11. Кривій Ріг

 12. Макіївка

 13. Горлівка

 14. Дніпродзержинськ

 15. Сіверодонецьк

 16. Шостка

 17. Тернопіль

 18. Івано-Франківськ

 19. Сімферополь

 20. Львів

 21. Бердянськ

 22. Суми

 23. Кіровоград

 24. Керч

 25. Чернігів

 26. Луцьк

 27. Рівне

 28. Полтава


Список літератури


 1. Кучерявий В. П. Урбоекологія. – Львів: Світ, 2001. - 401с.

 2. Голубець М. А. Від біосфери до соціосфери. – Львів. Поллі, 1997. - 201с.

 3. 4 Владимиров В.В. и др. Город и ландшафт. – М., 1986.

 4. Глазычев В.Л. Социально-экономическая интерпретация городской среды. – М., 1984.

 5. Литовка О.П. Город как среда обитания. – М., 1983.

 6. Яницкий О.А. Экологические перспективы города. – М., 1987.

 7. Бочкарева Т.В. Экологический «джин» урбанизации. – М., 1989.

 8. Пивоваров Ю.Л. Основи геоурбанистики. - М.: ВЛАДОС, 1999. – 232 с.

Схожі:

Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи