„Екологічний менеджмент І аудит” для студентів 4-го курсу спеціальності 070801 „Екологія та охорона навколишнього середовища” icon

„Екологічний менеджмент І аудит” для студентів 4-го курсу спеціальності 070801 „Екологія та охорона навколишнього середовища”
Скачати 81.74 Kb.
Назва„Екологічний менеджмент І аудит” для студентів 4-го курсу спеціальності 070801 „Екологія та охорона навколишнього середовища”
Дата29.06.2012
Розмір81.74 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


2713Методичні вказівки

до виконання контрольних робіт

з дисципліни „Екологічний менеджмент і аудит”

для студентів 4-го курсу спеціальності 070801

„Екологія та охорона навколишнього середовища”

заочної форми навчання


Суми

Видавництво СумДУ

2010


Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни „Екологічний менеджмент і аудит”/ Укладач О.А. Бурла. – Суми: Видавництво СумДУ, 2010. –10 с.


Кафедра „Прикладна екологія”Зміст

Стор.

Вступ 3

 1. Методичні вказівки до опрацювання навчального

материалу……………………………………………………….4

2. Програма курсу……………………………………………..4

3. Основні питання розділів програми………………………..4

3.1. Управління природокористуванням………………………4

3.2. Стандарти в галузі екологічного менеджменту………….5

3.3. Основи екологічного менеджменту……………………….5

3.4. Основи екологічного аудиту………………………………5

3.5. Фінансові механізми реалізації екологічного менеджменту і аудиту………………………………………….6

4. Контрольні питання для проведення заліку….……………6

5.Теоретичні питання для контрольної роботи з предмета „Екологічний менеджмент і аудит ”…………………………..8

6.Практичні питання для контрольної роботи з предмета

„Екологічний менеджмент і аудит ”…………………………..9

Список літератури …………………………………………….10


Вступ


Будучи одночасно галуззю діяльності і сферою знання, менеджмент і аудит займають вагоме місце в сучасній цивілізації. Можна думати, що менеджменту і аудиту як науці і концепції раціонального управління в сучасних умовах напророчене велике майбутнє.

Менеджмент екологічний – управління, що завчасно передбачає формування екологічно безпечного виробничо-територіального комплексу, який забезпечує опримальне співвідношення між екологічними й економічними показниками протягом усього життєвого циклу як самого цього комплексу, так і виробленої ним продукції.

Дані методичні вказівки з предмета ”Екологічний менеджмент і аудит” дають можливість планово вивчати предмет згідно з робочою програмою у кількості годин.

1

1.Методичні вказівки до опрацювання
навчального матеріалу


Вивченні предмета «Екологічний менеджмент і аудит» може проводитися згідно з рекомендованою літературою, перелік якої наведено нижче.

Студенти згідно з навчальним планом повинні виконати протягом семестру контрольну роботу, яка обов’язково містить теоретичне питання(1). Кожне питання має десять варіантів (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). Варіант завдання вибирається згідно з останньою цифрою залікової книжки.

Послідовність вивчення дисципліни викладена у програмі.


2.Програма курсу


Курс «Екологічний менеджмент і аудит » складається з таких основних розділів:

 1. Управління природокористуванням.

 2. Стандарти в галузі екологічного менеджменту.

 3. Основи екологічного менеджменту.

 4. Основи екологічного аудиту.

 5. Фінансові механізми реалізації екологічного менеджменту і аудиту.

Вивчення матеріалу даного предмета проводиться в 2-му семестрі четвертого курсу навчання.


3. Основні питання розділів програми

3.1. Управління природокористуванням


Вміння виявити модель управління природокористуванням. Виділити найважливіші принципи економіко-екологічного управління. Функції природокористування. Територіально-виробнича система управління природо-користуванням.


3.2. Стандарти в галузі екологічного менеджменту


Британський стандарт у галузі систем екологічного менеджменту BS 7750.

Схема екологічного менеджменту й аудіювання EMAS.

Серія міжнародних стандартів систем екологічного менеджменту.

Порівняльна характеристика екологічного управління та екологічного менеджменту.


3.3. Основи екологічного менеджменту

Система управління навколишнім середовищем. Постійне вдосконалення. Навколишнє середовище. Екологічний аспект. Вплив на навколишнє середовище. Аудит системи управління навколишнім середовищем. Екологічна мета, екологічні характеристики. Екологічна політика. Екологічне завдання, Зацікавлена сторона. Організація. Запобігання забрудненню. Вимоги до розроблення екологічної політики. Вимоги до планування управлінням навколишнім середовищем. Впровадження та функціонування екологічного менеджменту.


3.4. Основи екологічного аудиту


Завдання, роль та розподіл відповідальності під час здійснення аудиту систем управління навколишнім середовищем. Порядк здійснення аудиту систем управління навколишнім середовищем. Впровадження екологічного аудиту в Україні.

3.5. Фінансові механізми реалізації екологічного менеджменту і аудиту


Правова база фінансового механізму в природокористуванні та природоохранній діяльності. Форми платежів у природокористуванні та природоохоронній діяльності. Структура фінансових механізмів природокористування та природоохоронної діяльності. Збори та платежі в природокористуванні та природоохоронній діяльності. Фонди охорони навколишнього природного середовища. Головні напрямки створення нового механізму фінансово-екологічної діяльності.


4. Контрольні питання для проведення заліку


1.Мета моделі управління природокористуванням. Найважливіші принципи економіко-екологічного управління.

2. Планування екологічного природокористування.

3.Екологічний менеджмент. Участь у системі екоменеджменту. Етапи створення системи екоменеджменту.

4.Британський стандарт у галузі систем екологічного менеджменту BS 7750. Стадії розроблення і впровадження системи екологічного менеджменту.

5.Мета розробки схеми екоменеджменту й аудиювання (EMAS). Основні компоненти циклу системи екоменеджменту.

6.Поява ISO 14000. Типові положення цих стандартів

7.Порівняльна характеристика екологічного управління та екологічного менеджменту.

8.Модель системи управління навколишнім середовищем. Основні поняття щодо екологічного менеджменту.

9.Вимоги до розроблення екологічної політики, до планування управлінням навколишнім середовищем.

10.Впровадження та функціонування екологічного менеджменту.

11.Основні терміни щодо екологічного аудиту.

12.Завдання та цілі екоаудиту.

13.Здійснення екоаудиту. Основні положення відповідальності та діяльності провідного аудитора.

14.Порядок здійснення аудиту систем управління навколишнім середовищем.

15.Впровадження екоаудиту в Україні. Основні документи при здійсненні та організації екоаудиту. Об`єкти екологічного аудиту. Основні етапи процесу екоаудиту.

16.Методи і способи контролю в процесі екоаудиту. Форми звітності в Україні.

17.Фінансові механізми реалізації екологічного менеджменту і аудиту.

18.Роль економічних методів. Вимоги щодо запровадження фінансово-правового механізму в екології.

19.Основні елементи економіко-правового механізму. Система екологічного фінансування. Організаційно-правове забезпечення економічних заходів.

20.Плата за спеціальне використання природних ресурсів. Ліміти використання природних ресурсів.

21.Структура фінансових механізмів природокористування та природоохоронної діяльності. Збори та платежі у природокористуванні та природоохоронній діяльності.

22. Фонди охорони навколишнього природного середовища.

23. Головні напрямки створеня нового механізму фінансово-екологічної діяльності.


5.Теоретичні питання для контрольної роботи з предмета „Екологічний менеджмент і аудит”


Питання.

 1. Управління природокористуванням. Принципи економіко-екологічного управління. Планування екоприродокористування. Участь у системі екоменеджменту.

 2. Стандарти в галузі екологічного менеджменту. Британський стандарт у галузі систем екоменеджменту BS 7750. Схема екологічного менеждменту і аудіювання EMAS. Серія міжнародних стандартів систем екоменеджменту. Екоменеджмент та екоуправління. Термінологія.

 3. Основи екоменеджменту. Вимоги до розроблення екологічної політики. Вимоги до планування управлінням навколишнім середовищем. Впровадження та функціонування екологічного менеджменту.

 4. Основи екологічного аудиту. Критерії обов`язковості аудиту підприємства, організації.

 5. Завдання, роль та розподіл відповідальності під час здійснення аудиту систем управління навколишнім середовищем. Порядок здійснення аудиту систем управління навколишнім середовищем.

 6. Впровадження екологічного аудиту в Україні. Етапи становленя і напрямок екологічного аудиту за кордоном.

 7. Небезпека діяльності підприємств навколишнього середовища та населення як критерії обов`язковості екоаудиту.

 8. Структура фінансових механізмів природокористування та природоохоронної діяльності.

 9. Збори та платежі в природокористуванняі та природоохоронній діяльності.

 10. Фонди охорони навколишнього природного середовища.


6.Практичні питання для контрольної роботи з предмета

„Екологічний менеджмент і аудит ”

Питання.

 1. Аудит документів, встановлюючи право на землю (земельна ділянка). Аудит здійснення екологічних вимог до землевикористувачів. Аудит розрахунку плати за землю.

 2. Аудит документів, що встановлюють право на водні об`єкти. Аудит здійснення водокористувачами вимог щодо охорони водних об`єктів. Аудит розрахунку плати за використання водних об`єктів.

 3. Аудит здійснення екологічних вимог для захисту внутрішніх морських вод, територіального моря.

 4. Аудит документів, що встановлюють право на лісовикористання. Аудит разрахунку платежів по користуванню лісовим фондом.

 5. Аудит здійснення лісовикористувачами обов’язків щодо охорони лісу. Аудит розрахунку платежів щодо використання континентального шельфу.

 6. Аудит розрахунку щодо екологічних фондів. Аудит розрахунку плати щодо розміщення відходів.

 7. Документація підприємств, організацій як джерело формування інформаційних ресурсів.

 8. Система, структура і функції органів влади в екологічній сфері.

 9. Особливості правового регулювання доступу до інформації в екологічній сфері.

 10. Захист комерційної таємниці при використанні матеріалів аудійованого висновку.Список література


1. Літвак С.М., Рижков С.С. Екологічний менеджмент і аудит – К.:ВД “Професіонал”, 2006. – 200 с.

2. Серов Г.П. Экологический аудит: Учебно-практическое пособие. – М.:”Экзамен”, 1999. – 448 с.

3. Макаров С.В., Шагарова Л.Б. Экологическое аудирование промышленных производств/ Под ред. А.Ф. Порядина. – М.: НУМЦ.1997.

4. Экономика природопользования. – М.: 1994. – 389 с.

5. Закон України “Про екологічний аудит” Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, №45.

6. Закон України “Про власність” від 7 лютого 1991 р. Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 41.

7. Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища”. К.: Відомості Верховної Ради України, 1991. - № 41. – 546 с.

8. Закон України “Про плату за землю”. – К.: Відомості Верховної Ради України, 1992. - № 38. – 560 с.

Схожі:

„Екологічний менеджмент І аудит” для студентів 4-го курсу спеціальності 070801 „Екологія та охорона навколишнього середовища” iconЄ. Г. Пономаренко, О. С. Джураєва методичні вказівки до практичних занять І самостійної роботи студентів з дисципліни «Екологічний менеджмент та аудит»
«Екологічний менеджмент та аудит» (для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму 0708 «Екологія» спеціальності 070801 «Екологія...
„Екологічний менеджмент І аудит” для студентів 4-го курсу спеціальності 070801 „Екологія та охорона навколишнього середовища” icon«екологічний менеджмент І аудит» для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0708 «Екологія»
Екологічний менеджмент та аудит: Конспект лекцій (для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0708 «Екологія»...
„Екологічний менеджмент І аудит” для студентів 4-го курсу спеціальності 070801 „Екологія та охорона навколишнього середовища” iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Екологічний менеджмент та аудит»
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Екологічний менеджмент та аудит» (для студентів 5 курсу денної І заочної форм...
„Екологічний менеджмент І аудит” для студентів 4-го курсу спеціальності 070801 „Екологія та охорона навколишнього середовища” icon«екологічний менеджмент І аудит» для магістрів 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0708 «Екологія»
Екологічний менеджмент та аудит: Конспект лекцій (для магістрів 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0708 «Екологія»...
„Екологічний менеджмент І аудит” для студентів 4-го курсу спеціальності 070801 „Екологія та охорона навколишнього середовища” icon«екологічний менеджмент І аудит»
«Екологія» спеціальності 070801 «Екологія та охорона навколишнього середовища» / Авт.: Є. Г. Пономаренко, О. С. Ломакіна; Харк нац...
„Екологічний менеджмент І аудит” для студентів 4-го курсу спеціальності 070801 „Екологія та охорона навколишнього середовища” iconІнженерна аероекологія міст” для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання напряму 0708 „Екологія”
Екологія” 040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” спеціальності 070801 070801 04010601...
„Екологічний менеджмент І аудит” для студентів 4-го курсу спеціальності 070801 „Екологія та охорона навколишнього середовища” iconЕкологічний менеджмент та аудит ” для студентів 5 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 040. 106 «Екологія, охорона навколишнього природного середовища та збалансоване природокористування»
Йної та контрольної робот з дисципліни „Екологічний менеджмент та аудит” (для студентів 5 курсу заочної форми навчання за напрямом...
„Екологічний менеджмент І аудит” для студентів 4-го курсу спеціальності 070801 „Екологія та охорона навколишнього середовища” iconЕкологічний менеджмент та аудит ” для студентів 5 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 040. 106 «Екологія, охорона навколишнього природного середовища та збалансоване природокористування»
Зівки до практичних занять з дисципліни „Екологічний менеджмент та аудит” (для студентів 5 курсу заочної форми навчання за напрямом...
„Екологічний менеджмент І аудит” для студентів 4-го курсу спеціальності 070801 „Екологія та охорона навколишнього середовища” iconХарківська національна академія міського господарства програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Екологічний менеджмент І аудит» (для студентів 5 курсу денної форми навчання за...
„Екологічний менеджмент І аудит” для студентів 4-го курсу спеціальності 070801 „Екологія та охорона навколишнього середовища” iconХарківська національна академія міського господарства програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Екологічний менеджмент І аудит» (для студентів 5 курсу денної форми навчання за...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи