В. Б. Юскаєв методичні вказівки icon

В. Б. Юскаєв методичні вказівки
Скачати 297.82 Kb.
НазваВ. Б. Юскаєв методичні вказівки
Дата29.06.2012
Розмір297.82 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


До друку та в світ

дозволяю на підставі

"Єдиних правил",

п.2.6.14

Заступник першого проректора –

начальник організаційно-

методичного управління В.Б. Юскаєв


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

щодо структури і правил оформлення

курсових, випускних та дипломних робіт

для студентів спеціальності

070801 „Екологія та охорона навколишнього середовища”

усіх форм навчання


Усі цитати, цифровий,

фактичний матеріал,

бібліографічні відомості

перевірені,

написання одиниць

відповідає стандартам


Укладач Р.А. Васькін

Відповідальний за випуск Л.Д. Пляцук

Декан інженерного факультету А.О. Євтушенко

Директор інституту ЗДВ

форм навчання В.Я. Стороженко


Суми

Вид-во СумДУ

2007
Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

щодо структури і правил оформлення

курсових, випускних та дипломних робіт

для студентів спеціальності

070801 „Екологія та охорона навколишнього середовища”

усіх форм навчання

Методичні вказівки щодо структури і правил оформлення курсових, випускних та дипломних робіт для студентів спеціальності 070801 „Екологія та охорона навколишнього середовища” усіх форм навчання / Укладач Р.А. Васькін. – Суми: Вид-во СумДУ, 2007. – 32 с.


Кафедра „Прикладна екологія”Навчальне видання


^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

щодо структури і правил оформлення

курсових, випускних та дипломних робіт

для студентів спеціальності

070801 „Екологія та охорона навколишнього середовища”

усіх форм навчання


Укладач Р.А. Васькін

Редактор Н.О. Кравченко

Відповідальний за випуск Л.Д. Пляцук


План, поз. Обл.-вид. арк. Папір офс. Друк. арк.

Підп. до друку Формат 60х84/16. Зам. №

Наклад 100 прим. Ум. друк. арк. Собівартість вид.


Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті

40007, м. Суми, вул. Р.-Корсакова, 2

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру ДК №2365 від 08.12.2005.

Надруковано у друкарні СумДУ

40007, м. Суми, вул. Р.-Корсакова, 2.


^ 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Методичні вказівки щодо структури і правил оформлення курсових, випускних та дипломних робіт для студентів спеціальності 070801 „Екологія та охорона навколишнього середовища” усіх форм навчання розроблені на основі дсту 3008-95 „Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення”, стандартів Сумського державного університету СТП-СумДУ 01-94, СТП-СумДУ 02-94, СТП-СумДУ 03-94 «Курсове та дипломне проектування».


^

2 ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯЦі методичні вказівки поширюються на курсові, випускні та дипломні, що виконуються на кафедрі прикладної екології Сумського державного університету.

Методичні вказівки встановлюють загальні вимоги до побудови, викладення та оформлення текстових робіт.
^

3 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА3.1 Структура пояснювальної записки

Пояснювальна записка складається із таких структурних елементів:

- титульного аркуша (додатки А, Б, В);

- завдання, яке оформлюється на стандартному аркуші (додаток Г, Д)

- реферату (додаток Е);

- змісту ( додаток Ж);

- вступу (2-3 сторінки);

- суті пояснювальної записки;

- висновків (2-3 сторінки);

- списку використаних джерел;

- додатків (у разі необхідності).


^ 3.2. Вимоги до структурних елементів

3.2.1 РефератРеферат призначений для ознайомлення із змістом.

Він має бути стислим, інформативним і містити відомості, які дозволяють прийняти рішення про доцільність читання всього документа.

Реферат має бути розміщений безпосередньо за завданням, починаючи з нової сторінки.

Реферат повинен містити:

 • відомості про обсяг записки, кількість частин, кількість ілюстрацій, таблиць, додатків, кількість джерел згідно з переліком посилань (усі відомості наводять, враховуючи дані додатків);

 • текст реферату;

 • перелік ключових слів.

Текст реферату повинен відбивати подану у роботі інформацію і, як правило, у такій послідовності:

 • об’єкт дослідження або розроблення;

 • мета роботи;

 • методи дослідження та апаратура;

 • результати та їх новизна;

 • основні конструктивні, технологічні й техніко-експлуатаційні характеристики та показники;

 • ступінь впровадження;

 • взаємозв’язок з іншими роботами;

 • рекомендації щодо використання результатів роботи;

 • галузь застосування;

 • економічна ефективність;

 • значущість роботи та висновки;

 • прогнозні припущення про розвиток об’єкта дослідження або розроблення.

Частини тексту реферата, щодо яких відсутні відомості, випускають.

Реферат належить виконувати обсягом не більше ніж 500 слів, і бажано щоб він уміщувався на одній сторінці формату А4.

Ключові слова, що є визначальними для розкриття суті роботи, вміщують після тексту реферату.

Перелік ключових слів містить від 5 до 15 слів (словосполучень), надрукованих великими літерами в називному відмінку в рядок через коми.

Приклад складання реферату наведено в додатку Д.


3.2.2 Зміст


Зміст розміщують безпосередньо після реферату, починаючи з нової сторінки.

До змісту включають: вступ; послідовно перелічені назви всіх розділів, підрозділів, пунктів і підпунктів (якщо вони мають заголовки); висновки; рекомендації; список використаних джерел; назви додатків і номери сторінок, які містять початок матеріалу.

3.2.3 ВступУ вступі коротко викладають:

 • оцінку сучасного стану проблеми, відмічаючи практично розв'язані задачі, прогалини знань, що існують у даній галузі, провідні фірми та провідних вчених і фахівців даної галузі;

 • світові тенденції розв’язання поставлених задач;

 • актуальність даної роботи та підставу для її виконання;

 • мету роботи та галузь застосування;

 • взаємозв'язок з іншими роботами.

Вступ розміщують на окремій сторінці.


^ 3.2.4 Суть роботи

Суть роботи – це викладення відомостей про предмет (об’єкт) дослідження або розроблення, які є необхідними й достатніми для розкриття сутності даної роботи (опис: теорії; методів роботи; характеристик і/або властивостей створеного об’єкта; принципів дії об’єкта та основних принципових рішень, що дають уявлення про його устрій; метрологічного забезпечення та ін.) та її результатів.

Викладаючи суть роботи, особливу увагу приділяють новизні в роботі, а також питанням сумісності, взаємозамінності, надійності, безпеки, екології, ресурсоощадності.

Суть роботи викладають, поділяючи матеріал на розділи. Розділи можуть поділяться на пункти або на підрозділи і пункти. Пункти, якщо це необхідно, поділяють на підпункти. Кожен пункт і підпункт повинен містити закінчену інформацію.

Текст суті роботи може поділятися тільки на пункти.

У роботі треба використовувати одиниці SI.

Якщо виміри проведено в інших одиницях, переведення їх в одиниці SI обов’язкове лише за умови викладення найважливіших положень звіту.


3.2.5 Висновки


Висновки вміщують безпосередньо після викладення суті роботи, починаючи з нової сторінки.

У висновках наводять оцінку одержаних результатів роботи або її окремого етапу (негативних також) з урахуванням світових тенденцій розв’язання поставленої задачі; можливі галузі використання результатів роботи; народногосподарську, наукову, соціальну значущість роботи.

Текст висновків може поділятися на пункти.


^ 3.2.6 Перелік посилань


При написанні роботи студент повинен посилатися на джерела матеріали або окремі результати з яких наводяться в роботі, або на ідеях і висновках яких розроблюються проблеми, завдання, питання, вивченню яких присвячена робота. Такі посилання дають змогу відшукати документи, перевірити достовірність відомостей про цитування документа, забезпечують необхідну інформацію про нього, допомагають з'ясувати його зміст, мову тексту, обсяг. Посилатися слід на останні видання публікацій. На більш ранні видання можна посилатися лише у тих випадках, коли наявний у них матеріал не внесений до останнього видання.

Коли використовують відомості, матеріали з монографій, оглядових статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, тоді в посиланні необхідно точно зазначити номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул з джерела, на яке є посилання в роботі.

Посилання в тексті на джерела слід зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділених двома квадратними дужками, наприклад, «... у працях [1-7]...».

Коли в тексті роботи необхідно зробити посилання на складову частину чи конкретні сторінки відповідного джерела, можна наводити посилання у квадратних дужках, при цьому номер посилання повинен відповідати його бібліографічному опису за переліком посилань.


Приклад:

Цитата в тексті: «... незважаючи на пріоритетне значення мовних каналів зв'язку між діловими партнерами, ні в якому разі не можна ігнорувати найбільші канали передавання інформації [6, с. 29]».

Відповідний опис у переліку посилань:

6. Дороніна М.С. Культура спілкування ділових людей: Навч. посіб. - К.: КМ Асайетіа, 1998. - 192 с.

Посилання на ілюстрації, наведені в роботі, зазначаються порядковим номером ілюстрації, наприклад: «рис. 1.2».

Посилання на формули зазначають порядковим номером формули в дужках, наприклад: «... у формулі (2.1)».

При посиланні на таблиці слово «таблиця» в тексті пишуть скорочено, наприклад: «...у табл. 1.2». У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба скорочено писати слово «дивись», наприклад: «див. табл. 1.3».

Для підтвердження власних аргументів посиланням на авторитетне джерело або для критичного аналізу того чи іншого друкованого твору слід наводити цитати. Науковий етикет потребує точного відтворення цитованого тексту, тому що найменше скорочення наведеного витягу може спотворити зміст, закладений автором.

Перелік джерел, на які є посилання в основній частині роботи, наводять у кінці тексту роботи, починаючи з нової сторінки. У відповідних місцях тексту мають бути посилання.

Бібліографічні описи в переліку посилань подають у порядку, за яким вони вперше згадуються в тексті. Порядкові номери описів в переліку є посиланнями в тексті (номерні посилання).


^ 3.2.7 Вимоги до додатків


Призначення додатків

У додатках вміщують матеріал, який:

- є необхідним для повноти роботи, але включення його до основної частини звіту може змінити впорядковане й логічне уявлення про роботу;

- не може бути послідовно розміщений в основній частині роботи через великий обсяг або способи відтворення;

Типи додатків

У додатки можуть бути включені:

- додаткові ілюстрації або таблиці;

- матеріали, які через великий обсяг, специфіку викладення або форму подання не можуть бути внесенні до основної частини (оригінали фотографій, проміжні математичні докази, формули, розрахунки; інструкції, методики, опис комп’ютерних програм, розроблених у процесі виконання роботи та ін.);

- опис нової апаратури і приладів, які використовувалися під час проведення експерименту, вимірів та випробувань.


^ 3.3 Правила оформлення роботи


3.3.1 Загальні вимоги


Залежно від особливостей і змісту роботу складають у вигляді тексту, ілюстрацій, таблиць або їх сполучень.

Пояснювальну записку слід виконувати на аркушах паперу формату А4 (ГОСТ 9327-60) за формами 2 (заголовний аркуш) та 2а (наступний аркуш). Форми 5 та 5а повинні бути виконані відповідно до ГОСТу 2.106-68 (додатки З,К).

Текст виконують машинописним або машинним (за допомогою комп’ютерної техніки) способом на одному боці аркуша білого паперу.

За машинного способу звіт виконують згідно з вимогами цього стандарту і стандарту на виконання документів з використанням друкувальних і графічних пристроїв виведення ЕОМ з використанням шрифту Times New Roman текстового редактора Word розміром 14 з полуторним міжрядковим інтервалом.

Текст роботи слід друкувати, дотримуючись таких розмірів берегів: верхній – не менше 20 мм, лівий – 30 мм, нижній – 25 мм, правий – 10 мм.

Під час виконання роботи необхідно дотримуватись рівномірної щільності, контрастності й чіткості зображення впродовж усього документа. У роботі мають бути чіткі, нерозпливчасті лінії, літери, цифри та інші знаки. Всі лінії, літери, цифри і знаки повинні бути однаково чорними впродовж усього документа.

Окремі слова, формули, знаки, які вписують у надрукований текст, мають бути чорного кольору; щільність вписаного тексту має максимально наближуватись до щільності основного зображення.

Помилки, описки та графічні неточності допускається виправляти підчищенням або зафарбовуванням білою фарбою і нанесенням на тому самому місці або між рядками виправленого зображення машинописним способом або від руки. Виправлене повинно бути чорного кольору.

Прізвища, назви установ, організацій, фірм та інші власні назви у роботі наводять мовою оригіналу. Допускається транслітерувати власні назви і наводити назви організацій у перекладі на мову документа, додаючи (при першому згадуванні) оригінальну назву.

Скорочення слів і словосполучень у документі – відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.

Структури елементів “РЕФЕРАТ”, “ЗМІСТ”, “ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ”, “ПЕРЕДМОВА”, “ВСТУП”, “ВИСНОВКИ”, “РЕКОМЕНДАЦІЇ”, “ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ” не нумерують, а їх назви правлять за заголовками структурних елементів.

Розділи і підрозділи повинні мати заголовки. Пункти і підпункти можуть мати заголовки.

Заголовки структурних елементів роботи і заголовки розділів слід розміщувати посередині рядка і друкувати великими літерами без крапки в кінці, не підкреслюючи.

Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів роботи слід починати з абзацного відступу і друкувати маленькими літерами, крім першої великої, не підкреслюючи, без крапки в кінці.

Абзацний відступ повинен бути однаковим впродовж усього тексту роботи і дорівнювати п’яти знакам.

Якщо заголовок складається з двох і більше речень, їх розділяють крапкою.

Перенесення слів у заголовку розділу не допускається.

Відстань між заголовком і подальшим чи попереднім текстом має бути:

- за машинописного способу – не меншу, ніж три інтервали;

- за машинного способу – не менше, ніж два рядки.

Відстань між основами рядків заголовка, а також між двома заголовками беруть такою, як у тексті.

Не допускається розміщувати назву розділу, підрозділу, а також пункту й підпункту в нижній частині сторінки, якщо після неї розміщено тільки один рядок тексту.

Оформлення тексту, ілюстрацій і таблиць за машинного способу їх виконання повинно відповідати вимогам цього стандарту з урахуванням можливостей комп’ютерної техніки.

Вимоги щодо змісту, структури та оформлення роботи повинні відповідати положенням ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення».


3.3.2 Нумерація


Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №.

Першою сторінкою є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок роботи. На титульному аркуші, завданні та рефераті номер сторінки не ставлять, на наступних - номер проставляють у правому нижньому куті сторінки без крапки в кінці.

Такі структурні частини роботи, як зміст, перелік умовних позначень, вступ, висновки, список використаних джерел не мають порядкового номера. Звертаємо увагу на те, що всі аркуші, на яких розмішені згадані структурні частини роботи, нумерують звичайно. Не нумерують лише їх заголовки, тобто не можна писати: «1 ВСТУП» або «6 ВИСНОВКИ». Номер розділу ставлять після слова «РОЗДІЛ», після номера крапку не ставлять, потім друкують заголовок розділу.

Розділи, підрозділи, пункти, підпункт звіту слід нумерувати арабськими цифрами.

Розділи роботи повинні мати порядкову нумерацію в межах викладення суті роботи і позначатися арабськими цифрами без крапки, наприклад,1 ,2, 3 і т.д.

Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу.

Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, відокремлених крапкою.

Після номера підрозділу крапку не ставлять, наприклад, 1.1, 1.2 і т.д.

Пункти повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу або підрозділу.

Номер пункту складається з номера розділу і порядкового номера пункту, або з номера розділу, порядкового номера підрозділу та порядкового номера пункту, відокремлених крапкою. Після номера пункту крапку не ставлять, наприклад, 1.1, 1.2, або 1.1.1, 1.1.2 і т.д.

Якщо текст поділяють тільки на пункти, їх слід нумерувати, за винятком додатків, порядковими номерами.

Номер підпункту складається з номера розділу, порядкового номера підрозділу, порядкового номера пункту і порядкового номера підпункту, відокремлених крапкою, наприклад, 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3 і т.д.

Якщо розділ, не маючи підрозділів, поділяється на пункти і далі – на підпункти, номер підпункту складається з номера розділу, порядкового номера пункту і порядкового номера підпункту, відокремлених крапкою, наприклад, 1.1.3,1.2.1 і т.д.

Після номера підпункту крапку не ставлять.

Якщо розділ або підрозділ складається з одного пункту, або пункт складається з одного підпункту, його нумерують.

3.3.3 ІлюстраціїІлюстрації (креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми, фотознімки) слід розміщувати у звіті безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. На всі ілюстрації мають бути посилання у звіті.

Якщо ілюстрації створені не автором звіту, необхідно при поданні їх у звіті дотримуватись вимог чинного законодавства про авторські права.

Креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми, розміщені у звіті, мають відповідати вимогам стандартів “Единой системы конструкторской документации” та «Единой системы программной документации».

Фотознімки, розміром менше за формат А4, мають бути наклеєні на аркуші білого паперу формату А4.

Ілюстрації можуть мати назву, яку розміщують під ілюстрацією.

За необхідності під ілюстрацією розміщують пояснювальні дані (підрисунковий текст).

Ілюстрація позначається словом “Рисунок __”, яке разом з назвою ілюстрації розміщують після пояснювальних даних, наприклад, “Рисунок 3.1 – Схема розміщення”.

Ілюстрації слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком ілюстрацій, наведених у додатках.

Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, відокремлених крапкою, наприклад, рисунок 3.2 – другий рисунок третього розділу.

Якщо ілюстрація не вміщується та одній сторінці, можна переносити її на інші сторінки, вміщуючи назву ілюстрації на першій сторінці, пояснювальні дані – на кожній сторінці, і під ними позначають: “Рисунок __, аркуш __”.

Ілюстрації за необхідності можуть бути перелічені в змісті з зазначенням їх номерів, назв і номерів сторінок, на яких вони вміщені.

3.3.4 ТаблиціЦифровий матеріал, як правило, оформлюють у вигляді таблиць відповідно до рисунка 1.

Горизонтальні та вертикальні лінії, які розмежовують рядки таблиці, а також лінії зліва, справа і знизу, що обмежують таблицю, можна не проводити, якщо їх відсутність не утруднює користування таблицею.


Таблиця ____ - __________________________________________

номер назва таблиці


Головка


Заголовки

граф

Підзаголовки

графРядки (горизонтальні рядки)
Боковик

(графа для заголовків рядків)

Графи (колонки)

Рисунок 1 – Правила оформлення таблиць


Таблицю слід розміщувати безпосередньо після тексту, у якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці.

На всі таблиці мають бути посилання в тексті.

Таблиці слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком таблиць, що наводяться у додатках.

Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, відокремлених крапкою, наприклад, таблиця 2.1 – перша таблиця другого розділу.

Таблиця може мати назву, яку друкують малими літерами (крім першої великої), і вміщують над таблицею. Назва має бути стислою і відбивати зміст таблиці.

Якщо рядки або графи таблиці виходять за межі формату сторінки, таблицю поділяють на частини, розміщуючи одну частину під одною, або поруч, або переносячи частину таблиці на наступну сторінку, повторюючи в кожній частині таблиці її головку і боковик.

При поділі таблиці на частини допускається її головку або боковик заміняти відповідно номерами граф чи рядків, нумеруючи їх арабськими цифрами у першій частині таблиці.

Слово “Таблиця __” зазначають один раз зліва над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть: “Продовження таблиці __” із зазначенням номера таблиці.

Заголовки граф таблиці починають з великої літери, а підзаголовки – з малої, якщо вони складають одне речення з заголовком.

Підзаголовки, що мають самостійне значення, пишуть з великої літери. У кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять. Заголовки і підзаголовки граф зазначають в однині.

Інші вимоги до виконання таблиць – відповідно до чинних стандартів на технічну документацію.

Таблиці, за необхідності, можуть бути перелічені у змісті з зазначенням їх номерів, назв (якщо вони є) та номерів сторінок на яких вони розміщені.

3.3.5 ПерелікиПереліки за потреби можуть бути наведені всередині пунктів або підпунктів. Перед переліком ставлять двокрапку.

Перед кожною позицією переліку слід ставити малу літеру української абетки з дужкою, або, не нумеруючи, – дефіс (першій рівень деталізації).

Для подальшої деталізації переліку слід використовувати арабські цифри з дужкою (другий рівень деталізації).

Приклад

а) форма і розмір клітин;

б) живий склад клітин;

 1. частини клітини;

 2. неживі включення протопластів;

в) утворення тканини.

Переліки першого рівня деталізації друкують малими літерами з абзацного відступу, другого рівня – відступом щодо місця роззміщення переліків першого рівня.

^

3.3.6 Формули та рівнянняФормули та рівняння розміщують безпосередньо після тексту, в якому вони згадують, посередні сторінки.

Вище і нижче кожної формули або рівняння повинно бути залишено не менше одного вільного рядка.

Формули і рівняння у звіті (за винятком формул і рівнянь, наведених у додатках) слід нумерувати порядковою нумерацією в межах розділу.

Номер формули або рівняння складається з номеру розділу і порядкового розділу формули або рівняння, відокремлених крапкою, наприклад , формула (1.3) – третя формула першого розділу.

Номер формули або рівняння зазначають на рівні формули або рівняння в дужках у крайньому правому положенні на рядку.

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що входять до формули та рівняння, слід наводити безпосередньо під формулою у тій послідовності, в якій вони наведені у формулі чи рівнянні.

Пояснення значення кожного символа чи числового коефіцієнта слід давати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають з абзацу словом “де” без двокрапки.

Приклад

“Відомо, що

Z=(M1-M2)/(D12+D22)1/2, (3.1)


де М1 2 – математичне очікування;

D1, D2 – середнє квадратичне відхилення міцності та навантаження


Переносити формули чи рівняння на наступний рядок допускається тільки на знаках виконуваних операцій, повторюючи знак операції на початку наступного рядка. Коли переносять формули або рівняння на знакові операції множення, застосовують знак “х”.

Формули, що йдуть одна за одною й не розділені текстом, відокремлюють комою.

Приклад

F1(x,y)=S1 і S1<=S1max, (1.1)

F2(x,y)=S2 і S2<=S2max. (1.2)

3.3.7 ПосиланняПри написанні роботи студент повинен посилатися на джерела, матеріали або окремі результати з яких наводяться в роботі, або на ідеях і висновках яких розроблюються проблеми, завдання, питання, вивченню яких присвячена робота. Такі посилання дають змогу відшукати документи, перевірити достовірність відомостей про цитування документа, забезпечують необхідну інформацію про нього, допомагають з'ясувати його зміст, мову тексту, обсяг. Посилатися слід на останні видання публікацій. На більш ранні видання можна посилатися лише у тих випадках, коли наявний у них матеріал не внесений до останнього видання.

Коли використовують відомості, матеріали з монографій, оглядових статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, тоді в посиланні необхідно точно зазначити номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул з джерела, на яке є посилання в роботі.

Посилання в тексті роботи на джерела слід зазначити порядковим номером за переліком посилань, виділених двома квадратними дужками, наприклад, “...у роботах [1-7]...”.

При посиланнях на розділи, підрозділи, пункти, підпункти, ілюстрації, таблиці, формули, рівняння, додатки зазначають їх номери.

При посиланні слід писати: “... у розділі 4...”, “...дивись 2.1...”, “...за 3.3.4 ...”, “...відповідно до 2.3.4.1...”, “...на рис.1.3...” або “...на рисунку 1.3 ...”, “...у таблиці 3.2 ...”, “...(див.3.2) ...”, “...за формулою (3.1)...”, “... у рівняння (2.1)-(2.5)...”, “...у додатку Б...”.


^ 3.3.8 Оформлення списку використаних джерел


Список використаних джерел - елемент бібліографічного апарату, який містить бібліографічні описи використаних джерел і розміщується після висновків.

Бібліографічний опис складають безпосередньо за друкованим твором або виписують з каталогів і бібліографічних покажчиків повністю без пропусків будь-яких елементів, скорочення назв і т. ін. Завдяки цьому можна уникнути повторних перевірок, вставок пропущених відомостей.

Джерела можна розміщувати одним із таких способів: у порядку появи посилань у тексті (найбільш зручний для користування і рекомендований при написанні роботи), в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків, у хронологічному порядку.

Відомості про джерела, враховані до списку, необхідно давати відповідно до вимог міждержавних і державного стандартів з обов'язковим наведенням назв праць. Зокрема, потрібну інформацію щодо згаданих вимог можна отримати з таких стандартів: ГОСТ 7.1-84 «СИБИД. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления», ДСТУ 3582-97 «Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила», ГОСТ 7.12-93 «СИБИД. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила», ГОСТ 7.11-78 «СИБИД. Сокращения слов и словосочетаний на иностранных европейских языках в библиографическом описании».


Таблиця 6.1 - Приклади оформлення бібліографічного опису списку джерел, який наводять у бакалаврській роботі

Характеристика джерела

Приклад оформлення

1

2

Монографії (один або два автори)

^ Смехов А.А. Основы транспортной логистики. - М.: Транспорт, 1995. - 197 с.

Чотири автори

Основы создания гибких автоматизированных производств / Л.А. Пономаренко, Л.В. Адамович, В.Т. Музычук, А.Е. Гридасов / Под. ред. Б.Б. Тимофеева. – К.: Техніка, 1986. – 144 с.

П’ять та більше авторів

Эколого-экономические системы: модели, информация, эксперимент / В.И. Гурман, В.А. Дыхта, Н.Ф. Кашина и др. – Новосибирск: Наука, 1987. – 215с.

Багатотомні видання

Маркс К. Капитал. – М.: Политиздат, 1983.– Т.1. – Кн.1. – 905 с.

Перекладні видання

Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основи менеджмента / Пер. с англ. – М.: Дело, 1998. – 704 с.

Стандарти

^ ГОСТ 7.1-84 СИБИД. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления. – Взамен ГОСТ 7.1-76; Введ. 01.01.86. – М.: Изд-во стандартов, 1984. – 77 с.

Збірники наукових праць

Обчислювальна і прикладна математика: Зб. наук. праць – К.: Либідь, 1993. – 99 с.

Словники

Социологический энциклопедический словарь / Под. ред. Г.В. Осипова. – М.: Издательская группа ИНФРА – М – НОРМА, 1998. – 468 с.

Продовження таблиці 6.1

1

2

Словники

Социологический энциклопедический словарь / Под. ред. Г.В. Осипова. – М.: Издательская группа ИНФРА – М – НОРМА, 1998. – 468 с.

Дисертації

Жильченкова В.В. Менеджмент персонала организации в системе антикризисного управления: Дис... канд. экон. наук: 08.06.02. - Донецк, 2000. – 161с.

Автореферати дисертацій

Жильченкова В.В. Менеджмент персонала организации в системе антикризисного управления: Автореф. дис... канд. экон. наук: 08.06.02 / Донецкий гос. технический ун-т. – Донецк, 2000. – 19 с.

Складові частини


книги

Огурцов А.П. Введение // Г. Одум, Е. Одум, Энергетический базис человека и природы. - М.: Прогресс, 1978. – С.27- 41.

збірника

Смирнова С.Н. Потребность как экономическая категория // Потребности, интересы, стимулы в хозяйственном механизме социалистического общества. Межвузовский сборник. – Ленинград: Ленинград. гос. ун-т, 1983. – С. 10-14.

журналу

Русеєва О. Багаторівнева система маркетингових досліджень // Економіка України. – 1998. – №5. – С. 88-91.

іноземного журналу

Patterson M. Commensuration and theories of value in ecological economics // Ecological Economics. – 1998. – № 25. – Р. 105-125.

енциклопедії

Долматовский Ю А. Электромобиль // БСЭ . – 3-е изд. – М., 1988. – Т. 30. – С. 72.

тези доповідей

Соляник О.Н. Человечество и окружающая среда: проблемы и направления гармонизации отношений // Тези доповідей Другої щорічної Всеукраїнської наукової конференції «Екологічний менеджмент у загальній системі управління». – Суми: СумДУ. – 2003. – С.70-72.

3.3.9 Додатки


Додатки оформляють як продовження бакалаврської роботи на наступних її сторінках, розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті.

Кожен додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої симетрично щодо тексту сторінки.

Посередині рядка над заголовком великими літерами з друкують слово «ДОДАТОК» і велика літера, що позначає додаток.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад: ДОДАТОК А, ДОДАТОК Б. Один додаток позначається як додаток А.

Ілюстрації, таблиці та формули, розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад: рис. Д.1.2 - другий рисунок першого розділу додатка Д; формула (А. 1) - перша формула додатка А.

Якщо у роботі як додаток використовується документ, що має самостійне значення і оформляється згідно з вимогами до документа даного виду, його копію вміщують у роботі без змін в оригіналі.

Перед копією документа вміщують аркуш, на якому посередині друкують слово «ДОДАТОК » і його назву (за наявності), праворуч у верхньому куті аркуша проставляють порядковий номер сторінки. Сторінки копії документа нумерують, продовжуючи наскрізну нумерацію сторінок роботи (не займаючи власної нумерації сторінок документа).


^ ДОДАТОК А

(довідковий)

Приклад оформлення титульного аркуша (дипломний проект)


Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

^

Кафедра прикладної екології
ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ

зі спеціальності 7.070801 “Екологія та охорона

навколишнього середовища”


Тема:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Завідувач кафедри _________________ ________

(прізвище, ім’я по батькові) (підпис)

Керівник проекту _________________ ________

(прізвище, ім’я по батькові) (підпис)

Консультанти:


з охорони праці _________________ ________

(прізвище, ім’я по батькові) (підпис)


з економічної частини ________________ ________

(прізвище, ім’я по батькові) (підпис)


Виконавець

студент групи_____ ________________ ________

(прізвище, ім’я по батькові) (підпис)


Суми 2007


ДОДАТОК Б

(довідковий)

Приклад оформлення титульного аркуша (бакалаврська робота)

^
Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет
Кафедра прикладної екології
КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА БАКАЛАВРА

зі спеціальності 6.070801 “Екологія та охорона навколишнього середовища”


Тема роботи: ______________________________________________________________________________________________________________


Виконав:

студент__________________

Керівник:

__________________________

прізвище, ім‘я та по батькові

посада, прізвище, ім‘я та по батькові

Залікова книжка

№ ______________________


Підпис____________________


Підпис__________________

__________________________
дата, підписЗахищена з оцінкою

________________________

Секретар ДЕК

__________________________

оцінка, дата

прізвище, підпис

Суми 2007


ДОДАТОК В

(довідковий)

Приклад оформлення титульного аркуша (курсова робота)


^
Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет
Кафедра прикладної екології
КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни ___________________________________________


Тема роботи: ______________________________________________________________________________________________________________


Виконав:

студент__________________

Керівник:

__________________________

прізвище, ім‘я та по батькові

посада, прізвище, ім‘я та по батькові

Залікова книжка

№ ______________________


Підпис____________________


Підпис__________________

__________________________
дата, підписЗахищена з оцінкою

________________________

Секретар ДЕК

__________________________

оцінка, дата

прізвище, підпис
Суми 2007


ДОДАТОК Г

(довідковий)

Приклад оформлення завдання (дипломний проект)

^

Сумський державний університет


Інженерний факультет Кафедра прикладної екології

Спеціальність 7.070801 “Екологія та охорона навколишнього середовища”ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. кафедри ___________________

_______________________________

“_____” _______________ 200___ р.


ЗАВДАННЯ

^ НА ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ (РОБОТУ) СТУДЕНТОВІ

_______________________________________________________

(прізвище, ім‘я, по батькові)


1 Тема проекту (роботи)_____________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

затверджена наказом по університету від “____” __________ 200___ р. №___

2 Термін здачі студентом закінченого проекту (роботи)__________________

3 Вихідні дані до проекту (роботи)___________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

4 Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, що їх належить розробити)________________________________________________

__________________________________________________________________

5 Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов‘язкових креслень) _________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Продовження додатку Г


6 Консультанти з проекту (роботи), із значенням розділів проекту, що стосуються їх

Розділ

Консультант

Підпис, дата

завдання видав

завдання прийняв

Охорона праці


Економічна частина
^

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН


Номер

по

порядку

Назва етапів дипломного проекту (роботи)

Термін виконання етапів проекту (роботи)

Примітка7 Дата видачі завдання_______________________________________________


Студент-дипломник ___________________

(підпис)

Керівник проекту _____________________

(підпис)


ДОДАТОК Д

(довідковий)

Приклад оформлення завдання (бакалаврська робота)

^

Сумський державний університет


Інженерний факультет

Кафедра прикладної екології


Спеціальність 6.070801 “Екологія та охорона

навколишнього середовища”


ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. кафедри ______________

“____” ____________200___ р.


ЗАВДАННЯ

^ НА ВИПУСКНУ РОБОТУ БАКАЛАВРА

Студенту ___________________________ Група ________

(прізвище, ім‘я, по батькові)

1 Тема випускної роботи ____________________________________________


__________________________________________________________________

2 Вихідні дані _____________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

3 Перелік обов‘язково графічного матеріалу:

1 _______________________________________________________________

2 _______________________________________________________________

3 _______________________________________________________________

4 Етапи виконання випускної роботи:

Номер

Етапи і розділи проектування

Тижні

1, 2

3,4,5,6

7, 8, 9

10,11,12,13

14

15


5 Дата видачі завдання _____________________ 200__ р.


Керівник ___________________ _______________________

(підпис) (посада, прізвище)

^ ДОДАТОК Е

(довідковий)

Приклад складання реферату

РЕФЕРАТ

Структура та обсяг випускної кваліфікаційної роботи бакалавра. Робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, який містить 60 найменувань. Загальний обсяг бакалаврської роботи становить 87 стор., у тому числі 10 таблиць , 8 рисунків, 2 додатки, список використаних джерел 7 сторінок.

^ Мета роботи. Мета роботи полягає у визначенні основних напрямків формування логістичної системи на ВАТ «Центроліт».

Відповідно до поставленої мети були вирішені такі завдання:

- аналіз теоретичних та методичних підходів щодо організації логістичної діяльності та формування логістичної системи на підприємстві;

- вивчення складу, структури, напрямків та періодичності руху матеріальних потоків на підприємстві;

- дослідження організації логістичної діяльності на підприємстві.

^ Предметом дослідження є відносини, що виникають у процесі планування, управління, а також контролю за рухом матеріальних та відповідних до них фінансових та інформаційних потоків між підприємством, з одного боку, та його постачальниками і клієнтами у конкурентному середовищі з іншого.

Об’єктом дослідження є діяльність постачальних, збутових, виробничих, транспортних підрозділів підприємства, пов’язаних із рухом матеріальних потоків.

^ Методи дослідження. Методологічною основою роботи є діалектичний метод наукового пізнання, системний підхід, фундаментальні положення економічної теорії та теорії логістики.

У роботі було використано ретроспективний аналіз, структурний аналіз, порівняльний аналіз, АБС-аналіз. Прогнозування потреби у матеріалах виконано за методом найменших квадратів.

^ Апробація результатів. Основні положення, висновки і результати бакалаврської роботи доповідалися на Науково-технічній конференції викладачів, аспірантів і студентів економічного факультету Сумського державного університету (Суми, 2005р.).

^ Ключові слова: ЛОГІСТИКА, МАТЕРІАЛЬНИЙ РЕСУРС, МАТЕРІАЛЬНИЙ ПОТІК, ЛОГІСТИЧНА ОПЕРАЦІЯ, ЛОГІСТИЧНА СИСТЕМА.

ДОДАТОК Ж

(довідковий)

Зразок оформлення змісту роботиДОДАТОК З

(довідковий)

Зразок оформлення першого аркуша пояснювальної записки
ДОДАТОК К

(довідковий)

Зразок оформлення наступних аркушів пояснювальної запискиСхожі:

В. Б. Юскаєв методичні вказівки iconВ. Б. Юскаєв методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Тепломасообмін»/ Укладачі
В. Б. Юскаєв методичні вказівки iconВ. Б. Юскаєв 2725 методичні вказівки
Методичні вказівки до лабораторної роботи “Дослідження природного виробничого освітлення” з курсу "Охорона праці" / Укладач А. Ф....
В. Б. Юскаєв методичні вказівки iconВ. Б. Юскаєв методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Загальна гідрологія" для студентів 2-го курсу спеціальності 070801 „Екологія...
В. Б. Юскаєв методичні вказівки iconВ. Б. Юскаєв методичні вказівки
Екологія та охорона навколишнього середовища” та 090220 „Обладнання хімічних виробництв І підприємств будівельних матеріалів”
В. Б. Юскаєв методичні вказівки iconВ. Б. Юскаєв методичні вказівки
Усі цитати, цифровий та фактичний матеріал, бібліографічні відомості перевірені, запис одиниць відповідає стандартам
В. Б. Юскаєв методичні вказівки iconВ. Б. Юскаєв Методичні вказівки
Клініко-епідеміологічні особливості поліомієліту у дітей та особливості лікування на сучасному етапі”
В. Б. Юскаєв методичні вказівки iconВ. Б. Юскаєв методичні розробки
Методичні розробки завдань до домашнього читання. До самостійної роботи з навчальної дисципліни “Практичний курс німецької мови”...
В. Б. Юскаєв методичні вказівки iconМетодичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з курсу «Методика викладання у вищій школі» для студентів спеціальності 050201 «Менеджмент організацій» окп «Магістр»
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи спеціаліста: підготовка, написання, захист. Методичні вказівки / Упор. Ґудзь П....
В. Б. Юскаєв методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Міжнародний маркетинг² для студентів напряму...
В. Б. Юскаєв методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Менеджмент в енергетиці» для студентів спеціальності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи