О. С. Дроздова Відповідальний за випуск Л. Д. Пляцук Декан заочного факультету В. Я. Стороженко icon

О. С. Дроздова Відповідальний за випуск Л. Д. Пляцук Декан заочного факультету В. Я. Стороженко
НазваО. С. Дроздова Відповідальний за випуск Л. Д. Пляцук Декан заочного факультету В. Я. Стороженко
Сторінка1/3
Дата28.07.2012
Розмір0.5 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


До друку та в світ

дозволяю на підставі

"Єдиних правил",

п.2.6.14

Заступник першого проректора

Начальник організаційно-

методичного управління В.Б. Юскаєв


Методичні вказівки

для самостійного вивчення курсу

Безпека життєдіяльності людини”

для студентів усіх спеціальностей

заочної форми навчання


Усі цитати, цифровий,

фактичний матеріал,

бібліографічні

відомості перевірені,

написання одиниць

відповідає стандартам


Укладач Л.А.Гладка

О.С.Дроздова

Відповідальний за випуск Л.Д. Пляцук

Декан заочного факультету В.Я. Стороженко


Суми

Вид-во СумДУ

2008

Навчальне видання


Методичні вказівки

для самостійного вивчення курсу

«Безпека життєдіяльності людини»

для студентів усіх спеціальностей

заочної форми навчання


Редактор Н.О. Кравченко

Відповідальний за випуск Л.Д. Пляцук

Комп’ютерне верстання В.В.Фалько


Підп. до друку 10.11.08 , поз. 383.

Формат 60х84/16. Папір офс. Гарнітура Times New Roman Cyr. Друк офс.

Ум. друк. арк.3,2. Обл.-вид. арк. 2,72.

Тираж 300 пр. Собівартість вид.

Зам. №


Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті

40007, Суми, вул. Р.-Корсакова,2

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру

ДК № 3062 від 17.12.2007 р.

Надруковано у друкарні СумДУ

40007,м.Суми,вул.Р.-Корсакова,2.


Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


Методичні вказівки

для самостійного вивчення курсу

^ Безпека життєдіяльності людини”

для студентів усіх спеціальностей

заочної форми навчання


Суми

Вид-во СумДУ

2008


Методичні вказівки для самостійного курсу «Безпека життєдіяльності людини» для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчання / Укладачі Л.А.Гладка, О.С.Дроздова. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. –54 с.


Кафедра „Прикладна екологія”Зміст

Вступ

5

1

Загальні методичні вказівки

6

1.1

Розподіл навчального матеріалу за розділами і темами

6

1.2

Методика опрацювання навчального матеріалу

8

1.3

Система оцінювання знань студентів

9

2

Зміст розділів та тем

11
Вступ

11
Розділ 1 Теоретичні основи безпеки життєдіяльності людини

11
Тема 1 Безпека життєдіяльності як категорія

11
Розділ 2 Людина в структурі системи "людина-середовище"

13
Тема 2 Структурно-функціональна організація людини з точки зору взаємодії її з навколишнім середовищем та технікою

13
Тема 3 Раціональні умови життєдіяльності людини та вплив людини на навколишнє середовище

14
Розділ 3 Джерела небезпеки життєдіяльності та породжені ними фактори

18
Тема 4 Природна, соціальна та політична небезпека

18
Тема 5 Техногенні, комбіновані безпеки та безпеки в сучасному урбанізованому середовищі

18
Розділ 4 Безпека життєдіяльності в умовах надзвичайних ситуацій

22
Тема 6 Надзвичайні ситуації та їх наслідки

22
Тема 7 Аварії з викидом радіоактивних речовин

23
Розділ 5 Надання першої долікарської допомоги при ураженні людей

24
Тема 8 Невідкладна долікарська допомога

24
Розділ 6 Організація та управління безпекою життєдіяльності

26
Тема 9 Нормативно-правова основа безпеки життєдіяльності

27

3

Перелік контрольних тестів

27

4

Відкриті тестові завдання

44

5

Перелік запитань для підсумкового контролю знань (диференційного заліку)

48
Список рекомендованої літератури

51


Вступ


Методичні вказівки створюють умови для інтенсифікації навчального процесу та призначені допомогти студентам під час самостійного опрацювання курсу, що передбачений навчальним процесом і зорієнтований на розвиток творчої особистості студента.

"Безпека життєдіяльності людини" (БЖДЛ) є новою інтегрованою науковою дисципліною, яка спирається на наукові досягнення цілої низки фундаментальних та прикладних наук.

Опрацювання навчального матеріалу курсу, що рекомендується здійснювати за допомогою традиційних та новітніх інформаційних і телекомунікаційних технологій, зорієнтовано на формування інтелектуального потенціалу України та розвиток духовної культури особистості. Спеціаліст, що досконало засвоїв предмет, здатний грамотно діяти в умовах небезпеки, захищаючи таким чином як своє життя та здоров’я, так і життя та здоров'я інших людей.

У методичних вказівках відображені тенденції реформування, що відбуваються в освітній системі України, а саме – оцінка знань студентів передбачає:

 • інтенсифікацію самостійної творчої роботи студентів: глибоке засвоєння навчального матеріалу шляхом опрацювання рекомендованої літератури; самостійне складання тестів, написання статей, рефератів тощо;

 • стимулювання використання телекомунікаційних засобів (комп’ютерних програм, мережі Internet тощо) при опрацюванні навчального матеріалу;

 • заохочення до логічного мислення, вміння формулювати висновки;

 • формування широкого світогляду, позитивних моральних засад.

1 Загальні методичні ВКАЗІВКИ

  1. Розподіл навчального матеріалу за розділами та темами


Таблиця 1

Номер розділу та теми

Назва розділу та теми

Рекомендована

кількість годин

для самостійного

вивчення

Вступ

Дисципліна "Безпека життєдіяльності людини" для майбутнього спеціаліста

2

Розділ 1


Тема 1

Теоретичні основи безпеки життєдіяльності людини.

Безпека життєдіяльності як категорія

4


4

Розділ 2


Тема 2


Тема 3

Людина в структурі системи "людина-середовище".

Структурно-функціональна організація людини з точки зору взаємодії її з навколишнім середовищем та технікою.

Раціональні умови життєдіяльності людини та вплив людини на навколишнє середовище

8


4


4

Розділ 3


Тема 4


Тема 5

Джерела небезпеки життєдіяльності та породжені ними фактори.

Природна, соціальна та політична небезпеки.

Техногенні, комбіновані безпеки та безпеки в сучасному урбанізованому середовищі

6


2


4

Розділ 4


Тема 6

Тема 7

Безпека життєдіяльності людини в умовах надзвичайних ситуацій.

Надзвичайні ситуації та їх наслідки.

Аварії з викидом радіоактивних речовин

6


2

4

Продовження таблиці 1

Номер розділу та теми

Назва розділу та теми

Рекомендована

кількість годин

для самостійного

вивчення

Розділ 5


Тема 8

Надання першої допомоги долікарської допомоги при ураженні людей

Невідкладна долікарська допомога

4


4

Розділ 6


Тема 9

Організація та управління безпекою життєдіяльності людини

Нормативно–правова основа безпеки життєдіяльності людини

4


4

Всього

36 годин
  1. ^ Методика опрацювання навчального матеріалу


Студенти заочної форми навчання вивчають курс "БЖДЛ" практично повністю самостійно, що значно складніше, ніж вивчення курсу студентами денної форми навчання.

Належне оволодіння навчальним матеріалом курсу "БЖДЛ" потребує опрацювання як основної, так і додаткової літератури, періодичних видань.

Вивчення курсу у вищих навчальних закладах спрямоване перш за все на виявлення причин тих чи інших негативних явищ чи впливів, яке допоможе не тільки адекватно реагувати на них, але й ефективно розробляти методи щодо їх запобігання.

Специфікою безпеки життєдіяльності як науки є використання методів і досягнень фундаментальних та прикладних наук, зокрема: філософії, біології, фізики, хімії, психології, соціології, екології, математики тощо, які пов’язані з практичною діяльністю людини. Тому при вивченні тем курсу необхідно обов’язково користуватися не тільки підручниками з безпеки життєдіяльності, але і додатковою літературою та довідниками.

Перспективним методом самопідготовки є використання студентами мережі Internet. Саме в Internet інформація швидше поновлюється. Тут міститься багато статистичної, наукової, наочної інформації, що розміщена на сайтах міністерств, відомств, наукових організацій, видавництв тощо.

Пошук сайтів та конкретних тем можна здійснити за допомогою пошукових систем: avanport.com, rambler.ru, yahoo.com тощо.

При вивченні питань, пов’язаних із надзвичайними ситуаціями, можна скористатися сайтом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій, де подана аналітична, статистична інформація та електронна версія періодичних видань (www.mns.gov.ua).

Багато цінної та важливої інформації, що стосується курсу "Безпека життєдіяльності", міститься на сайті ООН www.un.org.

Самостійне опрацювання курсу передбачає складання конспекту за розділами та темами, що опрацьовувалися, розв’язання типових задач. При підготовці конспекту можна використовувати вирізки з газет, ксерокопії та інші друковані матеріали (наприклад, матеріали з Інтернета).

А.Контроль опрацьованого курсу здійснюється під час занять згідно представлених тестів.  1. ^ Система оцінювання знань студентів


Формою контролю ступеня засвоєння матеріалу курсу "Безпека життєдіяльності людини" є диференційний залік з курсу. Перелік теоретичних запитань для заліку наведено у розділі 3. Детальну інформацію про структуру курсу та теми, що виносяться на залік, викладач подає на першому установчому занятті.

Умовою допуску студента до підсумкового заліку є обов’язкове виконання та своєчасна здача семестрової контрольної роботи з дисципліни.

Для самооцінки рівня засвоєння навчального матеріалу може стати в нагоді така таблиця.2.

При оцінюванні знань, крім повноти розкриття питання, враховуються: логічність та послідовність мислення, культура мови, відсутність орфографічних та стилістичних помилок, емоційність та твердість переконання, посилання на довідкові літературні джерела, користування технічними засобами в підготовці матеріалу ,творчий аналіз, висновки з опрацьованої теми тощо.


Таблиця 2 – Рівні ступеня засвоєння навчального матеріалу (для самоаналізу)

Рівень

Критерій оцінювання

Оцінка

I

Володіння навчальним матеріалом або більшою частиною навчального матеріалу на репродуктивному рівні

Задовільно

(3)

II

Знання повного обсягу навчального матеріалу, здатність його аналізувати. Немає знань для формулювання висновків

Добре

(4)

III

Вільне володіння навчальним матеріалом на ґрунті основної та додаткової літератури. Вміння формулювати висновки та пов’язувати теорію з практикою

Відмінно

(5)
 1. ^ Зміст розділів та тем


Вступ. Дисципліна "Безпека життєдіяльності людини" для майбутнього спеціаліста.

Основні етапи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності людини. Багатогранність сфер діяльності людини та її безпеки, що досліджуються "Безпекою життєдіяльності людини". Мета та основні завдання курсу "БЖДЛ". Роль дисципліни в питаннях формування знань та вмінь, які забезпечують безпеку життєдіяльності. Зв’язок дисципліни "БЖДЛ" з іншими науками та навчальними дисциплінами: фізикою ,хімією, біологією, екологією, охороною праці, цивільною обороною, ергономікою, фізіологією та психологією праці, медициною, соціологією, психологією, маркетингом, економікою, менеджментом, кібернетикою тощо. Основні положення концепції освіти з напрямку "Безпека життя і діяльності людини".


^ Розділ 1 Теоретичні основи безпеки життєдіяльності людини


Тема 1 Безпека життєдіяльності як категорія.

  1. Основні поняття і терміни

БЖДЛ як нова інтегральна наука. Життєдіяльність. Життя. Діяльність. Праця. Безпека. Чотири якості, які визначають безпеку як категорію: універсальність, взаємозалежність, підконтрольність розвитку дій, проблемність людського життя.

  1. Загальна модель діяльності людини.

Навколишнє середовище. Колектив. Поняття про соціометричну техніку. Аксіома про потенційну небезпеку діяльності. Реалізація основних функцій БЖДЛ.

  1. Теорія небезпеки та ризику.

Небезпека. Класифікація небезпек. Небезпечні, шкідливі фактори на виробництві. Номенклатура. Ідентифікація. Таксономія. Кваліфікація. Поняття про ризик. Методи визначення ризику. Методика обчислення ризику за формулою

,

де R – ризик за певний період часу;

n – кількість фактичних проявів небезпеки (травм, аварій, катастроф) за певний період часу;

N – теоретична можлива кількість небезпек для даного виду діяльності чи об’єкта.

Індивідуальний та соціальний ризик. Концепція прийнятного (допустимого) ризику. Управління ризиком.

Базовий підручник: стор. 10-28

Рекомендована література: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19.

Перевірте себе.

 1. Дайте визначення поняттям "безпека життєдіяльності", "життєдіяльність", "життя", "діяльність", "праця", "безпека".

 2. Охарактеризуйте якості, які визначають безпеку як категорію.

 3. Розкрийте поняття "навколишнє середовище", "колектив".

 4. Наведіть приклад соціограми виробничого колективу.

 5. Поясніть значення "потенційна небезпека" та дайте визначення аксіоми про потенційну небезпеку.

 6. Розкрийте поняття "небезпека".

 7. За якими ознаками класифікуються небезпеки?

 8. Охарактеризуйте небезпечні та шкідливі фактори на виробництві.

 9. Поясніть значення термінів "номенклатура", "ідентифікація", "класифікація".

 10. Поясніть значення термінів "таксономія", "кваліфікація".

 11. Дайте визначення поняття ризик.

 12. Назвіть види ризиків та охарактеризуйте методи визначення ризику.

 13. Розкрийте поняття "прийнятний „ризик”.

 14. Чи можна управляти ризиком? Якщо можна, як?

 15. Назвіть загальні принципи забезпечення безпеки.


Розділ 2 Людина в структурі системи "людина-середовище"


Тема 2 Структурно-функціональна організація людини з точки зору взаємодії її з навколишнім середовищем та технікою.

2.1 Фізіологічна надійність людини.

Людина та її здоров’я. Фізіологічні особливості організму людини. Цілісність організму людини. Гомеостаз. Нервова система.

2.2 Аналізаторна система людини.

Аналізатори – органи чуття людини. Роль аналізаторів у забезпеченні безпеки людини. Будова, структура та функції аналізаторів. Основні аналізатори людини: зорові, слухові, нюхові, тактильні, больові, температурні. Межі чутливості. Диференційний поріг чутливості. Закон Вебера-Фехнера. Поєднання дій шкідливих факторів

2.3 Психологічні властивості людини.

Пам’ять, мислення, воля, емоції. Біологічні ритми. Роль біоритмів у забезпеченні життєдіяльності людини. Інженерна психологія та ергономіка. Надійність роботи оператора. Технічні методи підтримування життя. Штучне дихання. Штучний кровообмін. Штучні органи.

Базовий підручник: стор. 29-63.

Рекомендована література: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 18, 19, 20, 30.

Перевірте себе.

 1. Дайте визначення поняття "здоров’я".

 2. Опишіть структурно-функціональну організацію організму людини.

 3. Назвіть зовнішні та внутрішні подразники організму людини.

 4. Охарактеризуйте значення гомеостазу для забезпечення безпеки людини.

 5. Роль нервової системи в забезпеченні життєдіяльності людини.

 6. Охарактеризуйте роль аналізаторів системи людини у сприйнятті інформації зовнішнього світу.

 7. Визначте роль аналізаторів у безпеці людини.

 8. Опишіть будову та назвіть межі чутливості зорового аналізатора.

 9. Слух. Межі чутливості та будова органів слуху.

 10. Роль нюху, смаку, дотику у забезпеченні безпеки людини.

 11. Поясніть формулу та графік психофізичного закону Вебера-Фехнера.

 12. Дайте визначення понять "адаптивна дія", "антагоністична дія", "синергізм".

 13. Вплив психології людини на її характер та поведінку.

 14. Обґрунтуйте залежність зберігання засвоюваного матеріалу від часу. Формула. Графік.

 15. Необхідність професійного добору з точки зору психофізичних даних людини.

 16. Охарактеризуйте вплив психології людини на її характер та поведінку.

 17. Назвіть типи темпераментів людини, які, на вашу думку, більш схильні до ризику.

 18. Як впливає комплекс психологічних факторів людини на її безпеку.

 19. Який вплив має технічний прогрес на характер роботи та навантаження людини.

 20. Назвіть ергономічні вимоги до робочого місця.

 21. Назвіть формулу та параметри середнього часу візуального пошуку інформації оператором.

 22. Які технічні методи підтримування життя вам відомі?

 23. Необхідність створення штучних органів.

Тема 3 Раціональні умови життєдіяльності людини та вплив людини на навколишнє середовище.

3.1 Людина як біологічний та соціальний суб’єкт.

Людина – вищий ступінь живих організмів на землі. Інтелектуальна та емоційна сфери людини. Її потреби. Наукові погляди на людину як цілісну біоенергетичну систему.

3.2 Характеристика системи "людина-навколишнє середовище".

Характерні залежності для системи "людина-навколишнє середовище". Біосфера. Техносфера. Виробниче та побутове середовище. Характеристика стану взаємодії системи "людина-навколишнє середовище". Критерії комфортності та безпеки навколишнього середовища.

3.3 Роль флори та фауни в життєдіяльності людини.

Флора. Фауна. Знаходження людини в світі рослин і тварин. Небезпечні рослини, тварини.

3.4 Вплив мікроорганізмів на життєдіяльність людини.

Патогенні мікроорганізми, їх вражаюча дія. Корисні мікроорганізми, використання їх в харчових продуктах.

3.5 Ноосфера – еволюційний статус біосфери.

Ноосфера. Формування ноосфери. Об’єктивна необхідність розвитку суспільства.

3.6 Вплив соціальних, духовних та політичних факторів на життєдіяльність людини.

Соціальний фактор та його вплив на людину. Духовне середовище. Політична активність людини.

3.7 Мотивація ризику.

Вигода. Задоволення. Безпека. Зручність. Нівелювання.

3.8 Методи та заходи безпеки діяльності.

Три методи безпеки. Розподіл нещасних випадків за годинами робочого дня. Криві втоми. Заходи безпеки.

3.9 Основні джерела забруднень атмосфери, води та ґрунтів.

Антропогенні та техногенні джерела забруднень атмосфери. Основні джерела забруднень: механічні, хімічні, фізичні, біологічні, енергетичні, матеріальні, супутні забруднення.

3.10 Види взаємодій забруднень і екологічні катастрофи.

Парниковий ефект. Смог. Гостра дія хлору. Кислотні дощі. Озонова "діра". Пилові бурі. Селі. Проблема нітратів, отрутохімікатів та їх вплив на здоров’я людей.

3.11 Причини деградації навколишнього середовища.

Деградація навколишнього середовища. Екологічна криза. Демографічний вибух. Урбанізація. Аварії та катастрофи. Їх дія на стан навколишнього середовища.

Базовий підручник: стор. 64-96.

Рекомендована література: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 21, 32, 35, 36 ,37, 38.

Перевірте себе.

 1. Давні та сучасні наукові погляди на людину як цілісну біоенергетичну систему.

 2. Фізіологічні, матеріальні та духовні потреби людини.

 3. Назвіть характерні залежності системи "людина-навколишнє середовище".

 4. Дайте визначення термінів "біосфера", "техносфера", "виробниче середовище" та "побутове середовище".

 5. Назвіть характерний стан взаємодії в системі "людина-навколишнє середовище".

 6. Критерії комфортності та безпеки навколишнього середовища.

 7. Дайте визначення флори ті фауни. Наведіть приклади.

 8. Яку дію чинять мікроорганізми на життєдіяльність людини?

 9. Дайте характеристику стану біосфери та ноосфери.

 10. Вплив соціальних, духовних та політичних факторів на життєдіяльність людини.

 11. Мотиви ризику людини.

 12. Назвіть методи забезпечення безпеки життєдіяльності людини.

 13. Засоби захисту для забезпечення безпеки людини.

 14. Які характерні джерела забруднень атмосфери, води та ґрунтів?

 15. Поясніть значення кругообігу води в природі.

 16. Поясніть явище "парникового ефекту".

 17. Які вам відомі вторинні явища в природі.

 18. Назвіть наслідки нераціонального природокористування.

 19. Деградація навколишнього середовища, її основні причини.

 20. Поясніть значення понять "екологічна криза", "демографічний вибух", "урбанізація".

 21. Вплив аварій та катастроф на стан навколишнього середовища.

Розділ 3 Джерела небезпеки життєдіяльності та народжені ними фактори


Тема 4 Природна, соціальна та політична небезпеки

4.1 Загальна характеристика природних небезпек.

Абіотичні небезпеки. Біотичні небезпеки. Заходи із запобігання бактеріальних та вірусних захворювань. Заходи із запобігання та зменшення наслідків стихійних лих.

4.2 Причини виникнення соціальних та політичних небезпек.

Види соціальної небезпеки (пияцтво, алкоголізм, проституція, криміногенні фактори та ін.). Тероризм. Вандалізм. Суїцид. Конфліктні ситуації на міжнародному, етнічному та іншому ґрунті. Війни та збройні конфлікти. Заходи щодо забезпечення безпеки життєдіяльності при прояві названих видів небезпек.

Базовий підручник: стор. 97-117.

Рекомендована література: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 24, 25, 26, 27, 31, 35, 36 ,37, 38.

Перевірте себе.

 1. Загальна характеристика природних небезпек.

 2. Заходи із запобігання наслідків стихійних лих.

 3. Загальна характеристика соціальних небезпек.

 4. Політичні небезпеки та джерела їх виникнення.

 5. Конфліктні ситуації.

 6. Заходи із забезпечення безпеки при прояві соціальних та політичних видів небезпек.


Тема 5 Техногенні, комбіновані та безпеки в сучасному урбанізованому суспільстві

5.1 Причини та характер виникнення техногенних небезпек.

Сутність поняття техногенної безпеки. Види техногенних небезпек та їх джерела. Характеристика негативних факторів: ймовірність появи, якість, потенціал тощо. Гранично допустимий рівень фактору. Група факторів: механічні, фізичні, психофізіологічні.

Механічні фактори. Небезпека електричного струму. Негативна дія електричного струму на організм людини. Фактори, від яких залежить ступінь ураження людини електричним струмом. Найбільш небезпечні для людини параметри електричного струму.

Хімічна небезпека. Хімічні фактори, їх класифікація за фізіологічною дією на організм людини та ступенем небезпеки. Комплексний вплив різних хімічних речовин, посилення чи послаблення впливу.

5.2 Джерела віброакустичних коливань, електромагнітних та іонізуючих випромінювань.

Вібрація. Шум. Інфразвук. Ультразвук, ударна хвиля. Гранично допустимі рівні.

5.3 Методи і способи попередження негативної дії техногенних небезпек на людину і навколишнє середовище.

Засоби електробезпеки. Міри і способи захисту від дії токсичних речовин. Захист від вібрації і шуму. Захист від інфра- і ультразвуку. Захист від електромагнітних полів і випромінювань. Захист від іонізуючого випромінювання.

5.4 Комбіновані небезпеки.

Природно-техногенні небезпеки. Забруднення ґрунтів, ґрунтових вод і продуктів. "Чорні" бурі. Техногенна пустеля. Кислотні дощі, сніг. Спровоковані землетруси.

Природно-соціальні небезпеки. Наркоманія. Інфекційні захворювання. Венеричні захворювання. СНІД.

Соціально-техногенні небезпеки. Професійні захворювання. Виробничий травматизм. Психічні відхилення. Токсикоманія.

Надійність виробництва. Надійність устаткування. Системи розрахунку надійності.

5.5 Небезпеки в сучасному урбанізованому середовищі.

Причини і небажані наслідки урбанізації. Основні вимоги до технічного стану житлового фонду. Витік газу. Причини, ліквідація і наслідки. Основні міри безпеки при використанні пожежо і вибухонебезпечних речовин. Електронебезпечність у побуті. Санітарно-епідеміологічні вимоги. Правила використання транспортних засобів. Обов’язки пішоходів.

Базовий підручник: стор. 141-202.

Рекомендована література: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 19, 23, 28.

Перевірте себе.

 1. Які небезпеки називають техногенними?

 2. Джерела техногенної небезпеки (механічні, хімічні та ін.).

 3. Які фактори впливу електричного струму на організм людини?

 4. Класифікація хімічних речовин в залежності від практичного застосування.

 5. Що є показником небезпеки хімічних речовин?

 6. Причини віброакустичних коливань і їх дія на людину.

 7. Негативний вплив електромагнітних полів на людину.

 8. Дія іонізуючого випромінювання на організм людини.

 9. Як реалізуються принципи безпеки ураження електрострумом?

 10. Шляхи знешкодження отрут.

 11. Основні напрямки боротьби з вібрацією.

 12. Методи зниження шуму.

 13. Основні заходи боротьби з інфра- і ультразвуком.

 14. Захист від впливу електромагнітних полів і випромінювання.

 15. Методи захисту від іонізуючого випромінювання.

 16. Охарактеризуйте природно-техногенні небезпеки та наведіть приклади.

 17. Охарактеризуйте природно-соціальні небезпеки (наркоманія, інфекційні, венеричні захворювання, СНІД).

 18. Охарактеризуйте соціально-техногенні небезпеки (професійні захворювання, виробничий травматизм, психічні відхилення, токсикоманія).

 19. Як визначається ймовірність безвідмовної роботи устаткування?

 20. Розрахунки систем надійності з послідовним та паралельним з’єднанням елементів.

 21. Побутовий травматизм та причини його виникнення.

 22. Правила безпеки при користуванні опалювальними апаратами та газовими приладами.

 23. Основні міри безпеки при використанні пожежо- і вибухонебезпечних речовин.

 24. Засоби забезпечення електронебезпеки в побуті.

 25. Санітарно-епідеміологічні вимоги і здоровий спосіб життя.

 26. Правила використання транспортних засобів і обов’язки пішоходів.

Розділ 4 Безпека життєдіяльності в умовах надзвичайних ситуацій


Тема 6 Надзвичайні ситуації та їх наслідки

6.1 Запобігання надзвичайних ситуацій та організація дій щодо усунення наслідків.

Поняття "надзвичайна ситуація" (НС). Причини виникнення НС. Поділ надзвичайних ситуацій за масштабом та глибиною: локальні, об’єктні, місцеві, регіональні та глобальні. Класифікація НС за різними ознаками. НС природного, техногенного, соціально-політичного, військового характеру. Оцінка пожежонебезпечних зон. Засоби локалізації та гасіння пожеж. Основні напрями забезпечення безпеки життєдіяльності в умовах НС.

Базовий підручник: стор. 203-209.

Рекомендована література: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 31, 33, 34, 35, 36, 38.

Перевірте себе.

 1. Дайте визначення терміна "надзвичайна ситуація".

 2. Назвіть основні ознаки надзвичайної ситуації.

 3. Наведіть класифікацію надзвичайних ситуацій.

 4. Як поділяються надзвичайні ситуації за масштабом та глибиною впливу?

 5. Характеристики надзвичайних ситуацій природного, техногенного, соціально-політичного та військового характеру.

 6. Наведіть класифікацію подій, що покладені в основу надзвичайної ситуації.

 7. Назвіть причини виникнення природних надзвичайних ситуацій.

 8. Назвіть основні види аварій і катастроф, причини їх виникнення та можливі наслідки.

 9. Категорії об’єктів з вибухо- і пожежонебезпечності.

 10. Назвіть та дайте характеристику ступеням будівель та споруд щодо вогнестійкості.

 11. Назвіть основні причини пожеж.

 12. Вплив щільності розміщення будівель і споруд на ймовірність розповсюдження пожежі.

 13. Дайте визначення терміна "пожежна безпека".

 14. Назвіть засоби пожежної сигналізації.

 15. Основні засоби гасіння пожежі.


Тема 7 Аварії з викидом радіоактивних речовин

7.1 Загальні поняття. Міжнародна шкала тяжкості подій на атомних станціях. Розміри зон радіоактивного зараження. Радіонуклідні викиди. Чорнобильська катастрофа. Дезактивація. Явище психогенії. Вимоги по місцях сповіщення, організації зв’язку, медичної допомоги при НС.

Базовий підручник: стор. 212-220.

Рекомендована література: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 19, 34, 35.

Перевірте себе.

 1. Назвіть рівні небезпеки аварій на АЕС згідно з Міжнародною шкалою.

 2. Розміри і класифікація зон радіоактивного зараження.

 3. Назвіть небезпеки забруднення від теплових електростанцій.

 4. Потенційні небезпеки від атомних електростанцій.

 5. Назвіть основні реакції, які проходять в ядерному реакторі.

 6. Чорнобильська катастрофа, механізм аварії та її причини.

 7. Дезактивація території та основні принципи проведення цих робіт.

 8. Які висновки можна зробити щодо застосування атомної енергії.

 9. Наслідки Чорнобильської катастрофи.

 10. Вимоги до систем сповіщення населення при надзвичайних ситуаціях.

 11. Організаційні питання евакуації населення.

 12. Надання медичної допомоги при надзвичайних ситуаціях.

Розділ 5 Надання першої долікарської допомоги при ураженні людей


Тема 8 Невідкладна долікарська допомога

8.1 Проведення реанімаційних заходів.

Послідовність дій при наданні першої допомоги. Поняття клінічної та біологічної смерті. Причини і фази термінального стану людини. Реанімація у разі клінічної смерті. Методика проведення штучного дихання та непрямого масажу серця, послідовність та правильність виконання дій. Термін проведення реанімаційних заходів. Діагностика відновлення життєдіяльності організму.

8.2 перша допомога при втопленні.

Методика надання першої допомоги при втопленні.

8.3 Перша допомога при травмі електричним струмом та блискавкою.

Опіки, зумовлені електричним струмом. Застосування медичних та народних засобів при опіках. "Знаки" блискавки. Повернення свідомості.

8.4 Перша допомога при ударі, розтягу та розриву.

Накладання пов’язки. Фіксація суглобів, зв’язок. Вивих. Іммобілізація кінцівок. Недопустимість вправлення вивиху – це лікарська процедура.

8.5 Перша допомога при переломах кісток і ушкодженні голови.

Необхідність та порядок іммобілізації потерпілого чи його кінцівок. Основні способи перенесення та евакуації потерпілого при різних видах ушкодження. Особливості перенесення та евакуації потерпілого при переломах хребта, шиї, травмі голови.

8.6 Перша допомога при ушкодженні ока, вуха, горла, носа.

Механічні ушкодження. Основні ознаки поранення. Накладення асептичної пов’язки. Хімічні опіки очей. Зупинка кровотечі та накладення пов’язки при ушкодженні носа. Методика надання першої допомоги при травмі гортані.

8.7 Перша допомога при опіках.

Види опіків. Застосування медичних та народних засобів при опіках. Недопустимість використання жиру при наданні першої допомоги. Хімічні опіки. Методика надання першої допомоги при хімічних опіках.

8.8 Перша допомога при ураженні людини гострими психічними порушеннями.

Ознаки повного загальмування – ступору. Методика надання першої допомоги.

8.9 Медичні засоби для надання невідкладної допомоги. Роль своєчасно наданої та правильно проведеної долікарської допомоги у врятуванні життя і здоров’я потерпілого.

Медична аптечка. Використання підручних матеріалів при наданні першої долікарської допомоги.

Базовий підручник: стор. 224-237.

Рекомендована література: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 19, 30.

Перевірте себе.

 1. Опишіть порядок проведення реанімаційних заходів у разі клінічної смерті.

 2. Назвіть заходи першої допомоги при втопленні.

 3. Заходи першої допомоги при травмі електричним струмом та блискавкою.

 4. Заходи першої допомоги при ударі, розтягненні та розриві зв’язок.

 5. Назвіть симптоми вивиху та заходи допомоги.

 6. Заходи першої допомоги при переломах кісток і ушкодженні голови.

 7. Заходи першої допомоги при ушкодженні ока, вуха, горла, носа.

 8. Назвіть ступені опіку і першу допомогу при них.

 9. Розкрийте методику надання допомоги при ураженні людини гострими психічним порушеннями.

 10. Назвіть засоби, що повинні знаходитись у медичній аптечці.

Розділ 6 Організація та управління безпекою життєдіяльності


Тема 9 Нормативно-правова основа безпеки життєдіяльності

9.1 Основні законодавчі акти з безпеки життєдіяльності.

Статті Конституції України, в яких визначаються питання безпеки життєдіяльності людини. Закони України, які регламентують безпеку життєдіяльності та охорону праці.

9.2 Законодавчі акти екологічного права.

Закон про охорону навколишнього середовища України. Відповідальність за порушення екологічних норм. Поліпшення стану безпеки гігієни праці та виробничого середовища.

9.3 Нормативно-технічна документація.

Документація про охорону навколишнього середовища. Санітарні норми. Система стандартів "Охорона природи".

9.4 Система управління безпекою життєдіяльності в Україні.

Рівні системи управління: державний, соціальний, індивідуальний. Схема структури управління БДЖЛ в Україні.

Базовий підручник: стор. 238-244.

Рекомендована література: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 33.

Перевірте себе.

 1. Назвіть основні статті Конституції України ,що характеризують безпеку життєдіяльності людини.

 2. Які законодавчі акти забезпечують права громадян та охорону їх праці?

 3. Назвіть основні законодавчі акти екологічного права.

 4. Дайте визначення нормативно-технічній документації. Які норми і правила включає в себе документація?

 5. Визначте складову структуру стандартів системи "охорона природи".

 6. Назвіть органи, що здійснюють державне управління безпекою життєдіяльності в Україні.

  1   2   3

Схожі:

О. С. Дроздова Відповідальний за випуск Л. Д. Пляцук Декан заочного факультету В. Я. Стороженко iconМетодичні вказівки з латинської мови для студентів 1-го курсу
Відповідальний за випуск Г.І. Литвиненко Декан гуманітарного факультету Л. П. Валенкевич
О. С. Дроздова Відповідальний за випуск Л. Д. Пляцук Декан заочного факультету В. Я. Стороженко iconВ. Б. Юскаєв 2751 Збiрник вправ з граматики англiйської мови для студентiв 2-го курсу
Відповідальний за випуск Г.І. Литвиненко Декан гуманітарного факультету Л. П. Валенкевич
О. С. Дроздова Відповідальний за випуск Л. Д. Пляцук Декан заочного факультету В. Я. Стороженко iconЕ. В. Колісніченко > В. О. Панченко > А. А. Папченко Відповідальний за випуск А. О. Євтушенко Декан інженерного факультету О. Г. Гусак
Розділ 1 Інтелектуальна власність як право на результат творчої діяльності людини 8
О. С. Дроздова Відповідальний за випуск Л. Д. Пляцук Декан заочного факультету В. Я. Стороженко iconЕ. В. Колісніченко > В. О. Панченко > А. А. Папченко Відповідальний за випуск А. О. Євтушенко Декан факультету Тесет о. Г. Гусак Суми «Видавництво СумДУ»
Порядок визнання недійсною та припинення правової охорони географічного зазначення 48
О. С. Дроздова Відповідальний за випуск Л. Д. Пляцук Декан заочного факультету В. Я. Стороженко iconМетодичні вказівки для домашнього читання з навчальної дисципліни "Практичний курс англійської мови " для студентів спеціальності "Переклад"
Укладач Ю. В. Косенко Відповідальний за випуск С. О. Швачко Декан факультету Л. П. Валенкевич
О. С. Дроздова Відповідальний за випуск Л. Д. Пляцук Декан заочного факультету В. Я. Стороженко iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни „Синхронний переклад" для студентів спеціальності "Переклад
Укладач С. О. Швачко Відповідальний за випуск С. О. Швачко Декан факультету Л. П. Валенкевич
О. С. Дроздова Відповідальний за випуск Л. Д. Пляцук Декан заочного факультету В. Я. Стороженко iconУкладач І. Л. Гаврилюк Відповідальний за випуск О. Г. Ткаченко Декан гуманітарного факультету Л. П
Комплекс методичних матеріалів до практичних занять із дисципліни «Літературна праця журналіста» / Укладач І. Л. Гаврилюк. – Суми:...
О. С. Дроздова Відповідальний за випуск Л. Д. Пляцук Декан заочного факультету В. Я. Стороженко iconІ. В. Щокотова Відповідальний за випуск В. Д. Черв'яков Декан фізико-технічного факультету Г. С. Воробйов
Програма, методичні вказівки та контрольні завдання з курсу „Теорія автоматичного управління” / Укладачі: А. В. Павлов, І. В. Щокотова....
О. С. Дроздова Відповідальний за випуск Л. Д. Пляцук Декан заочного факультету В. Я. Стороженко iconТ. П. Бинда Відповідальний за випуск О.І. Сміян Декан факультету В. Е. Маркевич
Методичні вказівки до практичного заняття „Кір” для студентів 5-го курсу з дисципліни „Дитячі інфекції” згідно з умовами Болонського...
О. С. Дроздова Відповідальний за випуск Л. Д. Пляцук Декан заочного факультету В. Я. Стороженко iconА. С. Мандрика Відповідальний за випуск А. О. Євтушенко Декан інженерного факультету А. О.Євтушенко
Методичні вказівки до проходження виробничої практики для студентів 3-го курсу спеціальності 090209 “Гідравлічні та пневматичні машини”...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи