Міністерство освіти І науки України icon

Міністерство освіти І науки України
НазваМіністерство освіти І науки України
Дата29.06.2012
Розмір148 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


До друку та в світ

дозволяю на підставі

"Єдиних правил",

п.2.6.14

Заступник першого проректора-

начальник організаційно-

методичного управління В.Б. Юскаєв


Методичні вказівки

до виконання контрольних робіт

з курсу „Міське комунальне господарство”

для студентів 4-го курсу спеціальності 070801

„Екологія та охорона навколишнього середовища”

усіх форм навчання


Усі цитати, цифровий, та

фактичний матеріал,

бібліографічні

відомості перевірені,

запис одиниць

відповідає стандартам


Укладач О.С.Дроздова

Відповідальний за випуск Л.Д. Пляцук

В.о. декана інженерного факультету О.Г.Гусак

Декан заочного факультету В.Я. Стороженко


Суми

Вид-во СумДУ

2008

Навчальне видання


Методичні вказівки до виконання контрольних робіт

з курсу "Міське комунальне господарство"

для студентів 4-го курсу спеціальності 070801

„Екологія та охорона навколишнього середовища”

усіх форм навчання


Відповідальний за випуск Л.Д. Пляцук

Редактор Н.О. Кравченко

Комп’ютерне верстання В.В.Фалько


Підп. до друку 2.08.08 , поз.388.

Формат 60х84/16. Папір офс. Гарнітура Times New Roman Cyr. Друк офс.

Ум. друк. арк. 0,70. Обл.-вид. арк.0,54.

Тираж 60 пр. Собівартість вид.

Зам. №


Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті

40007, Суми, вул. Р.-Корсакова,2

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру

ДК № 3062 від 17.12.2007 р.

Надруковано у друкарні СумДУ

40007, Суми,вул.Р.-Корсакова,2.


Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


Методичні вказівки

до виконання контрольних робіт

з курсу „Міське комунальне господарство”

для студентів 4-го курсу спеціальності 070801

„Екологія та охорона навколишнього середовища”

усіх форм навчання


Суми

Вид-во СумДУ

2008


Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу „Міське комунальне господарство” / Укладач О.С.Дроздова. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 13 с.


Кафедра „Прикладна екологія”

Зміст

С.


1 Місце і значення навчальної дисципліни 4

2 Методичні вказівки до виконання

контрольної роботи 4

3 Програма курсу 5

4 Контрольні питання за програмою курсу 6

5 Задачі з курсу 7

Список літератури 11


^ 1 Місце і значення навчальної дисципліни


„Міське комунальне господарство” – навчальна дисципліна, покликана сформувати у майбутніх спеціалістів та магістрів необхідні їм у подальшій професійній діяльності знання з організаційних питань, що вирішуються міським комунальним господарством, показати сучасні рішення екологічних проблем міста, їх нерозривність з охороною навколишнього природного середовища

Методичні вказівки з курсу „ Міське комунальне господарство ” створюють умови для самостійного вивчення предмета в обсязі, який передбачений навчальним планом, допомагають інтенсифікувати навчальний процес.


^ 2 Методичні вказівки до виконання
контрольної роботиКонтрольна робота складається з відповідей на теоретичні питання і розв’язання двох задач. Кожне питання і кожна задача мають десять варіантів (1-10).

Контрольна работа виконуються за варіантом , номер якого збігається з останньою цифрою номеру залікової книжки. Вивчення курсу „Міське комунальне господарство” здійснюється за рекомендованими підручниками і нормативно-методичними документами, включаючи дані методичні вказівки та матеріали оглядових лекцій. При вивченні курсу бажано коротко конспектувати основні положення. Послідовність вивчення дисципліни викладена в програмі.


^ 3 Програма курсу

Курс „Міське комунальне господарство” складається з шести розділів:

1Стратегія розвитку житлово-комунального господарства України.

2Районне планування населених пунктів.

3Водопостачання та водовідведення населених пунктів.

4Підприємства комунального господарства – забруднювачі атмосферного повітря населених пунктів.

5Зелене господарство – одна з основних сфер діяльності міського комунального господарства.

6Основні принципи поводження з побутовими відходами в населених пунктах.

Детальний зміст дисципліни має такий вигляд:

1Стратегія розвитку житлово-комунального господарства України.

1.1Сучасний стан підприємств комунального господарства, підприємств енергетики і транспорту, поводження з відходами.

1.2Заходи з поліпшення стану в міському комунальному господарстві з точки зору охорони навколишнього середовища.

2 Районне планування населених пунктів.

2.1Основні принципи планування населених пунктів та окремих районів.

2.2Значення районного планування.

2.3Особливості міського та селищного планування.

2.4Вплив клімату, мікроклімату, ґрунту на планування населених пунктів.

2.5Зонування населених пунктів.

3Водопостачання та водовідведення населених пунктів.

3.1Джерела водопостачання населених міст: поверхневі та підземні води. Зони санітарної охорони водозаборів. Умови якості для питної , господарсько-побутової води та води для рибогосподарської діяльності.

3.2Нормативи гранично допустимих скидів – один з основних важелів охорони водних ресурсів.

3.3Основні заходи по запобіганню забруднення поверхневих та підземних водних ресурсів. Правила захисту поверхневих вод від забруднення зворотними водами підприємств. Правила прийому промислових стічних вод у систему міської каналізації.

3.4Основні типи та вимоги до очисних споруд населених пунктів. Конструкції апаратів очистки стічних вод для різних методів очистки. Вимоги для очисних споруд під час проектування.

4Підприємства комунального господарства – забруднювачі атмосферного повітря.

4.1Вплив підприємств енергетики, шляхового будівництва на забруднення атмосферного повітря.

4.2Транспортні підприємства - одні з основних забруднювачів атмосфери міст.

5Зелене господарство – одна з основних сфер діяльності міського комунального господарства.

5.1Види та розміщення зелених насаджень на території населених пунктів.

5.2Боротьба з хворобами та шкідниками зелених насаджень

6Основні принципи поводження з побутовими відходами в населених пунктах.

6.1Методи збору, зберігання та утилізації відходів. Промислові відходи – забруднювачі природного середовища населених пунктів.

^ 4 Контрольні питання за програмою курсу.

Блок питань 1

1Районне планування населених пунктів та його значення.

2Вплив мікроклімату та ґрунту на планування населених пунктів.

3Зонування населених пунктів.

4Джерела водопостачання: поверхневі та підземні води.

5Зони санітарної охорони підземних та поверхневих вод.

6Централізоване водопостачання.

7Децентралізоване водопостачання.

8Правила захисту поверхневих вод від забруднення зворотними водами підприємств.

9Основні типи очисних споруд. Методи очистки стічних вод.

10Комунальні підприємства енергетики, шляхового будівництва, автотранспорту – основні забруднювачі атмосфери населених міст.

Блок питань 2

1Зелене господарство та його функції в населених пунктах.

2Види та розміщення зелених насаджень на території населених пунктів.

3Догляд за деревами та чагарниками.

4Догляд за газонами.

5Догляд за квітами.

6Боротьба з хворобами та шкідниками зелених насаджень.

7Класифікація відходів. Склад, властивості ТПВ.

8Об’єкти утворення ТПВ.

9Способи знешкодження та утилізації ТПВ.

10Контроль впливу полігонів ТПВ на навколишнє середовище.

5 Задачі з курсу

Задача 1.

Визначити вміст кисню розчиненого СО2 в річці в місці скидання стічної води .


Таблиця 5.1. Вихідні дані до задачі 1.
Варіанти
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Витрата

води в

річці,

Q (м3/с)


40

12

8

45

10

7,5

35

15

7,0

30

Витрата стічної

води,

q (м3/с)


20

10

15

25

15

10

15

20

12

25

Об’єм

тіосульфату

натру (Na2S2O3),

необхідний

для тітрування,

V (мл)

3,0

2,0

3,0

4,0

3,0

1,0

2,0

2,0

2,0

3,0

Об’єм

контрольної

проби, VП (мл)

100

120

200

160

240

180

220

110

150

140

Пора року

паводок

літо

зима

па-

во-

док

лі-

то

зи-

ма

па-

во-

док

лі-

то

зи-

ма

па-

во-

док

Теоретична частина

Вміст кисню розчинного в річці залежить від витрати води в річці, витрати стічної води та вмісту кисню розчинного в стічній воді та в річці в різні пори року і розраховується за формулою

, (5.1)

де – вміст кисню розчиненого в річці в місці скиду стічної води, мг/л3;

– вміст кисню , розчиненого в стічній воді, мг/л;

q – витрата стічної води, м3/с;

– вміст кисню розчиненого в річці залежно від пори року: паводок – 8-11 мг/л; літо –4-6 мг/л; зима – 8-9 мг/л;

Q – витрата води в річці, м3/с.

Вміст кисню в стічній воді визначається залежно від об’єму тіосульфату натру, необхідного для титрування, на об’єму контрольної проби стічної води і розраховується по формулі

(5.2)

де - вміст кисню в стічній воді, мг/л;

- об’єм тіосульфату натру, мл;

0,08 – кількість кисню, якому відповідає 1 мл 0,01 нормального розчину тіосульфату натру, мг;

0,01 – концентрація тіосульфату натру, мг-екв/мл;

Vn – об’єм контрольної проби стічної води, мл.


Задача 2.

Розрахувати необхідну площу полігону ТПВ залежно від терміну експлуатації.

Теоретична частина

Місткість полігону Еn на термін експлуатації визначається за формулою

(5.3)

де А1 і А2 - питомі річні норми накопичення ТПВ за обсягом на перший і останній роки експлуатації, чол.;

Н1 і Н2 – кількість жителів, які обслуговуються полігоном на перший і останній роки експлуатації, чол;

Т – термін експлуатації полігону, роки;

Таблиця 5.2. Вихідні дані до задачі 2.

Показник

Варианти

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Кількість ТПВ, які підлягають

Вивезенню за рік, Q(тис.м3)

100

85

120

380

249

160

320

260

300

200

Термін експлу

атації полігону, Т (роки)

5

2

15

10

8

12

20

10

8

6

Кількість

жителів, яка

обслуго-

вується

полігоном

на перший

рік експлуатації, Н1 (тис.чол.)

90

85

130

420

200

145

360

280

310

220

Маса

бульдозера, тонн

5

20

14

12

22

4

20

14

22

6

Загальна висота

полігону, м

25

55

7,5

5,5

50

22

58

30

60

20


К1 – коефіцієнт, який враховує обсяг зовнішніх ізолюючих шарів ґрунту (проміжний і останній);

К2 – коефіцієнт, який враховує ущільнення ТПВ у процесі експлуатації полігону на увесь термін Т, брати за табл. 5.4.

Кількість жителів, які обслуговуються полігоном в останній рік експлуатації, розраховується за формулою 5.4.:

(5.4)

Питомі річні норми накопичення ТПВ на перший і останній роки експлуатації, визначаються за формулами 5.5 і 5.6.:

, (5.5)

де Q – кількість ТПВ, які підлягають вивезенню

за рік, м3

, (5.6)

де 1,03 – щорічне зростання норми накопичення ТПВ на 3%;

Т– термін експлуатації полігону, роки.

Коефіцієнт К1, що враховує обсяг зовнішніх ізолюючих шарів ґрунту (проміжний і останній) залежно від загальної висоти полігону, брати по табл. 5.3.

Таблиця 5.3 Значення коефіцієнту К1, при різній висоті полігону

Загальна висота, м

5,25

7,5

9,75

12-15

16-39

40-50

Більше 5%

К1

1,37

1,27

1,25

1,22

1,2

1,18

1,16

Коефіцієнт К2, що враховує Тпв у процесі експлуатації полігону за весь термін експлуатації Т, прийняти по табл. 5.4

Таблиця 5.4 Значення коефіцієнту К2 при різній масі ущільнюючого бульдозера

Маса бульдозера, т

Висота полігону, м

К2

3-6

20-30

3,0

12-14

Менше 10

3,7

12-14

20-30

4,0

20-22

50 і більше

4,5Список літератури


 1. Жуков А.П. Городское коммунальное хазяйство.– М.: МЗСССР, 1968. – 340 с.

 2. Шеменученко Ю.С. и др. Охрана окружающей среды в городах. – К.: Наукова думка, 1981. – 220 с.

 3. Федоров Н.Ф. и др. Канализация. – К.: Вища школа, 1968. – 274 с.

 4. Сохаев В.Г. и др. Справочник по охране окружающей среды. – К.: Будівельник,. 1986 – 278 с.

 5. Зарубин Г.П. Санитарный контроль за еффективнотью работы очистных сооружений бытовых сточных вод. – М.: Медицина, 1977. – 194 с.

 6. Белов С.В. и др. Охрана окружающей среды. –М.: Высшая школа, 1991. – 318 с.

 7. Стольберг Ф.В. Экология города. – К.: 2000. – 490 с.

 8. Алферова Л.А. Замкнутые системы водного хозяйства промышленных предприятий, комплексов и районов. – М.: 1984. – 314 с.

 9. Ланшев Н.Н. Расчеты выпусков сточных вод. – М.: 1977. – 310 с.

 10. Правила охорони поверхневих вод від забруднення зворотніми водами. – К.: 1999. - 6 с.

 11. Водний кодекс України. – К.:1994. – 60 с.

 12. Правила утримання зелених насаджень міст та інших населених пунктів України. – К.: 1994. – 64 с.

 13. Ярошевский Д.А. и др. Санитарная техника городов. – М.: Стройиздат, 1990. – 412 с.

 14. мирный А.Н. и др. Санитарная очистка и уборка населенных мест: Справочник. – М.: Стройиздат, 1990. – 412 с.

 15. Инструкция по проектированию и эксплуатации полигонов для твердых бытовых отходов. М.: Стройиздат, 1983.– 38 с.

Схожі:

Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи