М.І. Волков методичні вказівки icon

М.І. Волков методичні вказівки
Скачати 489.57 Kb.
НазваМ.І. Волков методичні вказівки
Сторінка1/7
Дата29.06.2012
Розмір489.57 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


До друку та в світ

дозволяю на підставі

"Єдиних правил",

п.2.6.14

Перший проректор М.І. Волков


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до практичних занять

з дисципліни „Основні проблеми життєзабезпечення міста та промислових зон”

на тему „Викиди забруднюючих речовин в атмосферу від енергетичних установок”

для студентів 4-го курсу спеціальності 6.070801 „Екологія та охорона навколишнього середовища” денної форми навчання


Усі цитати, цифровий,

фактичний матеріал,

бібліографічні дані

перевірені,

написання одиниць

відповідає стандартам


Укладач В.О. Соляник

Відповідальний за випуск Л.Д. Пляцук

Декан інженерного факультету А.О. Євтушенко


Суми Вид-во СумДУ 2005

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до практичних занять

з дисципліни „Основні проблеми життєзабезпечення міста та промислових зон”

на тему „Викиди забруднюючих речовин в атмосферу від енергетичних установок”

для студентів 4-го курсу спеціальності 6.070801 „Екологія та охорона навколишнього середовища” денної форми навчання


Суми Вид-во СумДУ 2005


Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни „Основні проблеми життєзабезпечення міста та промислових зон” на тему „Викиди забруднюючих речовин в атмосферу від енергетичних установок” для студентів 4-го курсу спеціальності 6.070801 „Екологія та охорона навколишнього середовища” денної форми навчання / Укладач В.О. Соляник. – Суми: Вид-во СумДУ, 2005. – 39 с.


Кафедра „Прикладна екологія”Навчальне видання


^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до практичних занять

з дисципліни „Основні проблеми життєзабезпечення міста та промислових зон”

на тему „Викиди забруднюючих речовин в атмосферу від енергетичних установок”

для студентів 4-го курсу спеціальності 6.070801 „Екологія та охорона навколишнього середовища” денної форми навчання


Укладач В.О. Соляник

Редактор Н.В. Лисогуб

Відповідальний за випуск Л.Д. Пляцук


План 2005 р., поз. Обл.-вид. арк. Ум. друк. арк.

Підп. до друку 02.12.05 р. Формат 60х84/16. Замовлення №

Наклад 50 прим. Собівартість вид.


Вид-во СумДУ. Р.с. №34 від 11.04.2000 р.

40007, м. Суми, вул. Р.-Корсакова, 2

Друкарня СумДУ. 40007, м. Суми,

вул. Р.-Корсакова, 2Зміст

С.


Вступ . . . . . . . . 4

1 Мета роботи . . . . . . 4

2 Загальні положення . . . . . 5

3 Визначення викидів забруднюючих речовин

розрахунковими методами . . . . 6

3.1 Речовини у вигляді твердих частинок . . 10

3.2 Двоокис сірки SO2 . . . . . 11

3.3 Оксиди азоту NOx . . . . . 16

3.4 Важкі метали . . . . . . 16

3.5 Оксид вуглецю CO . . . . . 22

3.6 Двоокис вуглецю CO2 . . . . 22

3.7 Оксид діазоту N2O . . . . . 23

3.8 Метан CH4 . . . . . . 24

4 Загальні вимоги до виконання завдання . . 24


5 Контрольні завдання . . . . . 25

Додаток А . . . . . . . 34

Список літератури . . . . . . 38


Вступ


В енергетичному балансі України теплові електричні станції (ТЕС) і потужні котельні є основним джерелом теплової та електричної енергії.

Взаємодія енергетичного підприємства з навколишнім середовищем відбувається на всіх стадіях добування та використання паливних ресурсів, перетворення та передачі теплової та електричної енергії.

Продукти згоряння, які утворюються, передають основну частину теплоти робочому тілу енергетичної установки, частина розсіюється в навколишньому середовищі, а частина виноситься з продуктами згоряння, що викидаються в атмосферу. Ці викиди містять забруднюючі речовини і парникові гази: оксиди азоту NОх, вуглецю СОх, сірки SОх, вуглеводи, пари води та інші речовини у твердому, рідкому та газоподібному стані.

Кількість шкідливих викидів в навколишнє середовище залежить від виду паливних ресурсів, що використовуються (газ, мазут, вугілля, сланці, деревина тощо), технологічного режиму спалювання палива, технічного стану обладнання.

Розрахунок кількості шкідливих речовин, що утворюються при згорянні палива в котлах, дає змогу правильно підібрати технологічне обладнання захисту навколишнього середовища, вибирати заходи з нешкідливим впливом на довкілля.


^ 1 Мета роботи


Метою цієї роботи є надання студентам практичних навиків розрахунку і визначення кількості викидів основних забруднюючих речовин, що надходять в атмосферне повітря з димовими газами, які утворюються під час спалювання органічного палива в енергетичних установках.

Тема практичних занять „Розрахунок викидів забруднюючих речовин у атмосферу від енергетичних установок”.

Дана робота пов’язана з дисциплінами „Техноекологія”, „Екологічні аспекти промислових технологій” і таке інше.

Дані методичні вказівки ґрунтуються на ГДК 34. 02. 305-2002 ”Викиди забруднювальних речовин у атмосферу від енергетичних установок. Методика визначення”, який діє від 01.07.2002р. Ця методика дає змогу прогнозувати обсяги викидів забруднюючихречовин від енергетичних установок, що працюють на твердому, рідкому та газоподібному паливі.

^ 2 Загальні положення


За методикою, що застосовується в Україні з 2002 р., обліку підлягають забруднюючі речовини та парникові гази, які надходять з димовими газами в атмосферне повітря від енергетичних установок.

Забруднюючі речовини:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок;

  • оксиди сірки SОx у перерахунку на двоокис сірки або сірчистий ангідрид SО2;

  • оксиди азоту NОx у перерахунку на двоокис азоту NО2;

  • оксид вуглецю СО;

  • важкі метали та їх сполуки.

    Парникові гази:

  • двоокис вуглецю CO2;

  • метан CH4;

  • азоту (І) оксид або оксид діазоту N2O.

Розрахункові методи визначення викиду забруднюючої речовини базуються на використанні показника емісії. Показник емісії характеризує масову кількість забруднюючої речовини, яка викидається енергетичною установкою в атмосферне повітря разом з димовими газами, віднесену до одиниці енергії, що виділяється під час згоряння палива. У даній роботі для розрахунків використовується специфічний показник емісії, який є питомою величиною викиду, що визначається для конкретної енергетичної установки з урахуванням індивідуальних характеристик палива, конкретних характеристик процесу спалювання та заходів щодо зниження викиду забруднюючої речовини.

Валовий викид j-ї забруднюючої речовини Ej, т, що надходить у атмосферу з димовими газами енергетичної установки за проміжок часу Р, визначається як сума валових викидів цієї речовини під час спалювання різних видів палива, у тому числі під час їх одночасного спільного спалювання:

, (1)

де Eji – валовий викид j-ї забруднюючої речовини під час спалювання i-го палива за проміжок часу P, т;

kji – показник емісії j-ї забруднюючої речовини для i-го палива, г/ГДж;

Bi – витрата i-го палива за проміжок часу P, т;

(Qri)i – нижча робоча теплота згоряння i-го палива, МДж/кг.
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

М.І. Волков методичні вказівки iconМ.І. Волков методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу „Охорона праці в галузі” для студентів усіх спеціальностей заочної форми...
М.І. Волков методичні вказівки iconГ. В. Стадник методичні вказівки
«Імітаційне моделювання інвестиційних ризиків» з дисципліни «Інформаційні системи в менеджменті» (для студентів 4 курсу усіх форм...
М.І. Волков методичні вказівки iconМетодичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з курсу «Методика викладання у вищій школі» для студентів спеціальності 050201 «Менеджмент організацій» окп «Магістр»
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи спеціаліста: підготовка, написання, захист. Методичні вказівки / Упор. Ґудзь П....
М.І. Волков методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Міжнародний маркетинг² для студентів напряму...
М.І. Волков методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Менеджмент в енергетиці» для студентів спеціальності...
М.І. Волков методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Менеджмент персоналу² для студентів спеціальності...
М.І. Волков методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка енергетики" для студентів напряму...
М.І. Волков методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка та фінанси підприємства" для студентів...
М.І. Волков методичні вказівки iconМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Страховий менеджмент” для студентів спеціальності...
М.І. Волков методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Mенеджмент» для студентів напрямів 050502 –...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи