Міністерство освіти І науки України icon

Міністерство освіти І науки України
Скачати 140.55 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки України
Дата29.06.2012
Розмір140.55 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


До друку та в світ

дозволяю на підставі

"Єдиних правил",

п.2.6.14

Заступник першого проректора-

начальник організаційно-

методичного управління В.Б. Юскаєв


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання курсової роботи

з дисципліни "Загальна екологія (та неоекологія)"

за напрямом підготовки 0708 „Екологія”

для студентів 2-го та 3-го курсу усіх форм навчання


Усі цитати, цифровий, та

фактичний матеріал,

бібліографічні

відомості перевірені,

запис одиниць

відповідає стандартам


Укладач В.О. Тюленєва

Відповідальний за випуск Л.Д. Пляцук

Декан інженерного факультету А.О. Євтушенко

Декан заочного факультету В.Я. Стороженко


Суми

Вид-во СумДУ

2007

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


Методичні вказівки

до виконання курсової роботи

з дисципліни "Загальна екологія (та неоекологія)"

за напрямом підготовки 0708 „Екологія”

для студентів 2-го та 3-го курсу заочної форми навчання


Суми

Вид-во СумДУ

2007

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Загальна екологія (та неоекологія)" / Укладач В.О. Тюленєва. – Суми: Вид-во СумДУ, 2007. – 18 с.


Кафедра „Прикладна екологія”


Навчальне видання


Методичні вказівки

до виконання курсової роботи

з дисципліни "Загальна екологія (та неоекологія)"

за напрямом підготовки 0708 „Екологія”

для студентів 2-го та 3-го курсу заочної форми навчання


Редактор Н.Г Гончарук

Відповідальний за випуск Л.Д. Пляцук

Комп’ютерне верстання І.С. Козій,В.В. Фалько


Підп. до друку 1.11.2007, поз.

Формат 60х84/16. Папір офс. Гарнітура Times New Roman Cyr. Друк офс.

Ум. друк. арк.1,16.Обл.-вид. арк.0,81.

Тираж 50 пр. Собівартість вид. 1 грн.58к.

Зам. №


Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті

40007, Суми, вул. Р.-Корсакова, 2.

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру

ДК № 2365 від 08.12.2005

Надруковано у друкарні СумДУ

40007,м.Суми,вул.Р.-Корсакова, 2.


Зміст


С.

Вступ 4

 1. Загальні положення 5

  1. Мета курсової роботи 5

  2. Завдання до виконання курсової роботи 5

  3. Характеристика курсової роботи 6

  4. Термін виконання курсової роботи 7

2 Тематика курсової роботи 7

3 Загальний зміст курсової роботи 8

4 Структура курсової роботи 8

Додатки 14

Вступ


Виконання курсової роботи з дисципліни „Загальна екологія (та неоекологія)” передбачено навчальним планом при підготовці спеціалістів-екологів за напрямом 0708. Вона виконується на 2–му та 3–-му курсі навчання паралельно із вивченням дисципліни „Загальна екологія (та неоекологія)”. Тому дана курсова робота повинна відповідати всім вимогам, які ставляться до виконання такої роботи. Студент повинен показати, як він користується літературою, як він уміє аналізувати теоретичні знання з даного питання, як уміє робити висновки. Крім того, студент, який виконує роботу, повинен мати практичні навички, щоб опрацювати статистичні матеріали, на основі таких матеріалів робити графіки, діаграми та інше.

Дані методичні вказівки розроблені з метою допомогти студенту правильно зробити курсову роботу, пояснюючи її структуру, зміст та вимоги щодо виконання та оформлення, тому що студент вперше за період навчання виконує такий вид роботи.

1 Загальні положення


Виконання курсової роботи вимагає необхідного обсягу теоретичних знань, вміння самостійно підбирати матеріали на задану тему, виявляти мету роботи, творчо підходити до аналізу матеріалів, аргументовано відбирати головне, самостійно аналізувати та отримувати результати виконаної роботи, робити висновки.


  1. Мета курсової роботи


Виконання курсової роботи має на меті закріплення та поглиблення теоретичних та практичних знань із циклу дисципліни „Загальна екологія” за напрямом профільного циклу фахової підготовки майбутнього інженера-еколога. Крім того, студент повинен показати ступінь розвитку навичок самостійно виконувати роботу, застосовувати системний екологічний аналіз тієї чи іншої події антропогенного фактора в екосистемі, зробити аналіз різних точок зору на ту чи іншу проблему та на основі цього зробити висновки щодо правильності вирішення даної проблеми.


  1. Завдання до виконання курсової роботи


Завдання до виконання роботи повинно передбачати необхідність виконання таких видів самостійної роботи: ознайомлення і реферативного висвітлення сучасних науково-теоретичних знань, техніко-економічних досягнень тієї з екологічних проблем світу, що є предметом завдання, та уміння користуватися науковими, технічними, методичними, нормативними та іншими інформаційними матеріалами, технологіями тощо; практичного ознайомлення з реальним об’єктом будь-якої екосистеми та вивчення її екологічного стану; застосування системного екологічного аналізу щодо даної проблеми та екологічного обґрунтування висновків і рішень; уміння грамотного оформлення результатів виконаної роботи у формі тексту пояснювальної записки, графічного матеріалу та захисту результатів роботи.

Тема курсової роботи видається студенту у вигляді індивідуального завдання на початку 5-го семестру та затверджується керівником роботи.


  1. Характеристика курсової роботи


Зміст курсової роботи, рівень її виконання, захист і оцінка є одними з критеріїв для оцінки фахової підготовки.

Рівень виконання даної роботи є підставою для оцінювання ступеня володіння теоретичними знаннями, умінь практичного характеру, навичок застосування отриманих знань і умінь.

Робота оформлюється на аркушах білого паперу формату А4 у друкованому або рукописному вигляді. Розмір полів: верхнє, нижнє та ліве – 20 мм, праве – 10 мм.

Розділи та підрозділи повинні мати заголовки, які повинні бути розміщені симетрично тексту, крапку в кінці заголовку не ставлять. Відстань між заголовком і наступним текстом повинна бути не менше двох рядків. Не можна розміщати заголовок у нижній частині сторінки, якщо після нього не залишається рядків тексту.

Сторінки роботи нумеруються арабськими цифрами (без крапки) у правому верхньому куті сторінки зі збереженням наскрізної нумерації цього тексту. Титульний аркуш теж вносять до нумерації, але номер сторінки на ньому не ставлять.

Текст курсової роботи обов’язково супроводжується посиланнями на літературу , з якої матеріали були процитовані (у вигляді номера арабською цифрою, під яким дана робота занесена до списку літератури.

1.4 Термін виконання курсової роботи


Керівником курсової роботи призначається викладач, що викладає провідну дисципліну „Загальна екологія”, тому виконання студентом даної роботи здійснюється під керівництвом керівника. Керівник повинен консультувати студента, допомагати йому правильно вибрати матеріал, допомогти оформити текстову та графічну частини роботи. Керівник має відповідальність за відношення теми до провідного курсу, за актуальність теми, її методичний та науковий рівень. Студент підбирає матеріали на тему курсової роботи та самостійно виконує її, обґрунтовуючи отримані результати, робить висновки, правильно оформлює роботу.

Період часу, який відведений для виконання курсової роботи – п’ятий семестр навчання у вузі. Студент повинен виконати роботу не менше, ніж за два тижня до її захисту для того, щоб керівник мав час для перевірки правильності її виконання та вміння студента зробить висновки із виконаної роботи та дати оцінку явищу чи події, яка описана.


2 Тематика курсової роботи


Тематика курсової роботи із „Загальної екології (та нелекологыъ)” повинна бути пов’язана з проблематикою, яка відповідає даній дисципліні, та спрямована на поглиблене вивчення конкретних проблем шляхом проведення інформаційно- пошукового та практичного ознайомлення із предметом теми.

Темою курсової роботи у 5-му семестрі, як правило, виступає реферативно-інформаційний огляд конкретної проблеми, що сьогодні існує в екології. Це може бути розгляд глобальної проблеми світу або екологічної проблеми, яка стосується конкретно Сумської області.

Тема курсової роботи повинна бути сформована лаконічно, із зазначенням предмета і мети завдання.

Тема повинна бути конкретною із чітко визначеним екологічним спрямуванням щодо питань стану навколишнього середовища біосфери, окремого регіону або Сумської області тощо.

Дана робота не передбачає розрахунково-аналітичних досліджень, але в роботі можуть бути використані статистичні дані або дані певних дослідників тієї чи іншої дослідницької теми.


3 Загальний зміст курсової роботи


Загальний зміст курсової роботи передбачає:

- постановлення мети роботи, визначення та формулювання завдання для її досягнення;

- стислий аналіз стану питання (проблеми), що розглядається із різних точок зору (літературний огляд);

- екологічний аналіз природних (або техногенних чинників), які впливають на процеси або компоненти екосистем;

- обґрунтування висновків із розглянутих питань та пропозицій щодо покращення екологічного стану екосистеми.

Курсова робота повинна бути написана чітко, кожне слово має бути зрозумілим, а загальний обсяг не повинен бути більше, ніж 20-25 сторінок. Якщо потрібно привести додаткові матеріали, які доповнюють текст, то вони можуть бути подані як додатки і їх кількість не обмежується.


4 Структура курсової роботи


Як правило, курсова робота складається із таких частин:

 • титульний аркуш (оформляється згідно зі зразком (додаток А));

 • аркуш, на якому подається зміст роботи (додаток Б);

 • вступ до роботи;

 • основна частина, яка ,як правило, має назву, відповідну до назви самої курсової роботи;

 • висновки;

 • список літературних джерел;

 • додатки (за необхідності).

Аркуш, на якому подається зміст роботи. Нумерується другою сторінкою. Він має перелік усіх розділів, підрозділів основних частин роботи, вступу та висновків, списку літератури та інших джерел і назви додатків із зазначенням початкових сторінок цих розділів.

Вступ передбачає поставлення мети та предмета роботи, поставлення завдань, які необхідні для вирішення та досягнення поставленої у роботі мети, оцінку сучасного стану проблеми, яка розглядається.

Основна частина складається з окремих розділів, у яких послідовно у відповідному порядку (згідно зі змістом) викладається зміст роботи. Кожний розділ нумерується арабською цифрою, після якої записують назву розділу. Підрозділи також нумерують арабськими цифрами, причому перша цифра відповідає номеру даного розділу, друга цифра пишеться після крапки та визначає номер підрозділу та записують назву підрозділу. Після написання назви розділу (або підрозділу) студент стисло робить літературний огляд різних точок зору та існуючу проблему взагалі.

У другому розділі він дає короткий екологічний опис екосистеми, яку характеризує за всіма компонентами (біотичними та абіотичними).

У наступному розділі даються більш докладні характеристики або екологічні аспекти розкриття теми курсової роботи.

Кількість розділів та підрозділів визначає студент з метою повністю розкрити тему роботи та досягнути мети, яка була поставлена перед ним. У тексті при цитуванні літературних матеріалів повинні бути наведені посилання на ті матеріали, які записуються у вигляді квадратних дужок із відповідним номером арабською цифрою, під яким те джерело записано у списку літератури.

Після завершення основної частини із нового рядка розміщують висновки як завершальне слово даної роботи. Цей розділ (як і вступ) не нумерується. Тут визначаються результати проведеного аналізу екосистеми або екологічної системи. Дуже стисло подається оцінка стану об’єкта (проблеми), а також наводяться власні пропозиції щодо можливих шляхів поліпшення екологічної ситуації окремої компоненти або елемента екосистеми (або даєте підтримку одної з точок зору на вирішення глобальної проблеми).

Якщо по тексту необхідно розмістити ілюстрації, таблиці, рисунки або графіки, то вони розміщуються безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці, або на окремому аркуші. На всі матеріали повинні бути посилання в роботі. Якщо згадані матеріали були запозичені з літературних джерел або будь-яких звітів, то на них теж повинні бути посилання.

Усі вищезгадані матеріали (крім таблиць) нумеруються арабськими цифрами та підписуються під ними. Наприклад, підпис під рисунком розміщується так:


Рисунок 1 – Схема пристрою очистки води


Часто підписи можуть мати додаткові пояснення, наприклад:


Рисунок 2 – Карта-схема розміщення водоносних

шарів у грунті в районі о.Чехово. Мгор 1:10000

Мверт 1:100

а – намиті піски; б – осадковий супісок;

в – тріщинувата крейда; г – розмита крейда


Рисунки, графіки, схеми, діаграми, що наводяться в роботі, повинні відповідати вимогам стандартів ЕСКД та ЕСТД.

Цифровий матеріал оформлюється у вигляді таблиць. Таблицю теж розміщують безпосередньо по тексту, де вона згадується та аналізується. Кожна таблиця нумерується окремо від інших ілюстрацій але теж арабськими цифрами. Нумерацію таблиці розміщують зліва над таблицею, потім наводять заголовок. Наприклад:


Таблиця 3 – Сольовий склад води озера по місяцях за 2007 рік

Доволі часто доводиться наводити формули або рівняння, коли аналізуються матеріали розділів курсової роботи. Вони, як правило, записуються на окремому рядку, по середині, теж нумеруються арабською цифрою; нижче формули повинні бути пояснення символів, які використовуються у формулі.

Наприклад, „Водний баланс озера Чехово за рік” можна подати у вигляді такої формули:


, (3)

де Р – кількість опадів за рік;

Sn1 – підземний приток води із боку борової тераси та із тріщинуватої крейди;

– поверхневий стік тімчасових водотоків;

Е – випаровування із поверхні озера;

– підземний відтік води із озера до р. Псел.


Якщо виникає потреба ще раз використати ту саму формулу, то більше її не наводять, але посилаються вже на номер формули, який Ви наводили вище по тексту.

Після написання тексту курсової роботи на окремому аркуші надається список використаних матеріалів. Як вже згадувалось, це може бути будь-яка окрема книга, статя у науковому журналі, науковий звіт, статистичні дані, які надруковані в офіційних виданнях, дані Інтернет-мережі. Список цих джерел записується та номерується у міру згадування джерел по тексту курсової роботи за такими правилами: зазначається автор та його ініціали, назва книги, місто видання та назва видавництва, яка частина книги використовується, рік видання, кількість сторінок. Наприклад:


1. Авакян А.Б. Водохранилища. Часть 1.- М.: Просвещение, 1986. – 268 с.

2. Злобін Ю.А. Основи екології. – Київ: ТОВ „Лібра”,
1998. – 248 с.

3. Кондратюк Е.М., Хархота Г.І. Словник-довідник з екології. – Київ: Урожай, 1987. – 326 с.


Якщо використовувались матеріали окремої статі наукового журналу, то обов’язково згадується і назва журналу та його номер, наприклад:


4. Голубець М.А. Загальна схема механізмів саморегуляції в живих системах біосфери // Вісник АН УРСР. Сер. Екологія. - 1978. - №1. –с.12–16

5. Ефремова Н.А. Карти продуктивности растительного покрова континентов // Ботанический журнал. - 1976. - Т. 61. - №12. –с.45–46


Якщо використовується матеріал будь-яких монографій, збірників і т.і. під редакцією, то згадується таке джерело так:


6. Конвенція про біологічніе різноманіття: громадська обізнаність і участь / Під ред. Т.В. Гарашук. – Київ: Стилос, 1997. - 389 с.

7. Звіт про стан навколишнього середовища в Сумській області в 2005 р. / Під. ред. В.В. Чернетка. – Суми, 2006. – 136 с.

8. Статистичні дані про розвиток промислових підприємств Сумської області за 2005 р. / Відп.ред. В.І.Петренко. - Суми, 2006.


Матеріали, які студент знайшов на сайтах інтернету, записуються із повною адресою, яка надається тим матеріалом.

Часто при написанні курсової роботи студент знаходить багато матеріалів цифрового значення або діаграм, схем, які яскраво підкреслюють правильність наведеного тексту основної частини роботи, яка дуже громіздка, займає багато місця. У такому випадку такі набуті матеріали розміщують як додаткові. Кожний окремий матеріал отримує свій номер великою літерою алфавіту, а також назву.

Наприклад:


Додаток А

Карта-схема о.Чехово та оточуючих його районів


Додаток Б

Дані спостережень за рівнями води р. Псел протягом лютого-травня 2006 року, на гідрологічному посту „Вел.Чернеччина”


Як вже зазначалося, кількість додатків не обмежується.

У додатках А і В наводяться зразок титульного аркушу та змісту курсової роботи.

Додаток А

(довідковий)

Зразок титульного аркуша


Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

Кафедра прикладної екології


________________________________________

(назва роботи)

________________________________________


Зав.кафедри Курсова робота з дисципліни

прикладної екології „Загальна екологія”

проф.____________ виконана студентом________

(прізвище та ініціали) (група)

______________________________________

(прізвище, ім’я та по-батькові)

______________________________________

__________

(підпис студента)


Оцінка:__________ Науковий керівник

Перевірив __________________________

__________ __________________________

(підпис керівника) (прізвище та ініціали)


Суми 200 _

Продовження додатку А


Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

Кафедра прикладної екології


Грунти Сумської області
та їх екологічний стан


Зав.кафедри Курсова робота з дисципліни

прикладної екології „Загальна екологія”

проф. Пляцук Л.Д. виконана студентом гр.ЕКз-41

Петренко Катериною

Іванівною

Петренко


Оцінка:_відмінно_ Науковий керівник

Перевірив доц. каф. прикладної екології

_Сидоренко_ Сидоренко А.Б.

(підпис керівника)


Суми 2007

Додаток Б

(довідковий)

Зразок змісту курсової роботи

на тему „Грунти Сумської області”


Зміст


Вступ 3

Основна частина 4

1 Родючі ґрунти, гіпотези їх утворення та
основні властивості 4

2 Короткий фізико-екологічний опис
Сумської області 12

3 Основні види родючих ґрунтів Сумської області 16

4 Екологічні проблеми, що стосуються ґрунтового
покриву області та їх вирішення 21

Висновки 22

Додатки 23

Список літератури 24

Продовження додаток Б

Зразок змісту курсової роботи

на тему „Проблеми Азовського моря”


Зміст


Вступ 3

Основна частина 4

1 Коротка фізико-екологічна характеристика
Азовського моря 4

2 Порушення водного балансу моря 6

2.1 Зміна солоності 8

2.2 Зміна температурного режиму та вплив
на живі організми 10

3 Забруднення Азовського моря 12

3.1 Забруднення берегової зони 13

3.2 Нафтове забруднення 15

3.3 Біологічне забруднення 17

4 Катастрофічне зменшення рибних запасів моря 19

5 Екологічні проекти щодо врятування Азовського моря 21

Висновки 22

Додатки 23

Список літератури 24

Схожі:

Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи