Міністерство освіти І науки України icon

Міністерство освіти І науки України
Скачати 386.55 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки України
Дата29.06.2012
Розмір386.55 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


До друку та в світ

дозволяю на підставі

"Єдиних правил",

п.2.6.14

Заступник першого проректора-

начальник організаційно-

методичного управління В.Б. Юскаєв


Методичні вказівки до виконання

контрольної роботи

з дисципліни „Загальна гідрологія”

для студентів 1-го курсу спеціальності 070801

„Екологія та охорона навколишнього середовища”

заочної форми навчання


Усі цитати, цифровий,

фактичний матеріал,

бібліографічні

відомості перевірені,

запис одиниць

відповідає стандартам


Укладач В.О.Тюленєва

Відповідальний за випуск Л.Д. Пляцук

Декан заочного факультету В.Я. Стороженко


Суми

Вид-во СумДУ

2008

Навчальне видання


Методичні вказівки до виконання

контрольної роботи

з дисципліни „Загальна гідрологія”

для студентів 1-го курсу спеціальності 070801

„Екологія та охорона навколишнього середовища”

заочної форми навчання


Відповідальний за випуск Л.Д. Пляцук

Редактор Н.М. Мажуга

Комп’ютерне верстання В.В.Фалько


Підп. до друку 2.08.08, поз.

Формат 60х84/16. Папір офс. Гарнітура Times New Roman Cyr. Друк офс.

Ум. друк. арк. 1,16.Обл.-вид. арк. 0,90

Тираж 60 пр. Собівартість вид.

Зам. №


Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті

40007, Суми, вул. Р.-Корсакова,2

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру

ДК N 3062 від 17.12.2007 р.

Надруковано у друкарні СумДУ

40007, Суми,вул.Р.-Корсакова,2.


Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


Методичні вказівки до виконання

контрольної роботи

з дисципліни „Загальна гідрологія”

для студентів 1-го курсу спеціальності 070801

„Екологія та охорона навколишнього середовища”

заочної форми навчання


Суми

Вид-во СумДУ

2008

Міністерство освіти та науки України

Сумський державний університет


Методичні вказівки до виконання

контрольної роботи

з дисципліни „Загальна гідрологія”

для студентів 1-го курсу спеціальності 070801

„Екологія та охорона навколишнього середовища”

заочної форми навчання


Суми
Вид-во СумДУ,

2008

Вступ


Загальна гідрологія вивчає один з найважливіших мінералів на Землі - воду у різних її станах та природні процеси, що відбуваються в різних частинах гідросфери. Гідросфера є однією зі складових біосфери, яка повністю входить у біосферу, тобто насичена життям. Тому значення гідросферної ланки у цілосносному комплексі «біосфера» дуже велике. На сучасному етапі майже всі складові гідросфери підвержені негативному антропогенному впливу, що в свою чергу негативно проявляється в цілому на біосфері.

Дані методичні вказівки з предмета «Загальна гідрологія» дають можливість вивчати предмет згідно робочої програми, яка розроблена у СумДУ.

1 Методичні вказівки до опрацювання
навчального матеріалу


Під час вивчення предмета «Загальна гідрологія» необхідно використовувати підручники, список яких наводиться нижче, який включає також конспект лекцій з курсу «Загальна гідрологія» та методичні вказівки до вивчення предмета.

Студенти згідно з навчальним планом повинні виконати контрольну роботу протягом семестру. Контрольна робота складається з відповідей на два теоретичних питання та розв’язання задачі з кресленням графіку рівней води (практичне завдання). Кожне питання та практичне завдання мають десять варіантів (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10). Варіант завдання вибирається згідно з останньою цифрою залікової книжки.

Послідовність вивчення дисципліни викладена у програмі.


2 Програма курсу


Курс «Загальна гідрологія» складається з таких основних розділів:

Гідросфера як складова біосфери. Складові водного балансу.

Світовий океан. Основні особливості океанічної води.

Води суходолу: річки та озера.

Води суходолу: льодовики та підземні води.

Вивчення предмета проводиться у першому семестрі першого року навчання.

3 Розділ 1 Гідросфера як складова біосфери. Складові водного балансу


Питання 1.1 Наука „гідрологія”. Зв’язок з екологічними дисциплінами. Поняття „гідросфера”. Види складових гідросфери, їх стан.


Питання 1.2 Фізичні та хімічні якості води. Значення води в природі. Походження води на Землі.


Питання 1.3 Кругообіг води у біосфері. Ланцюжки кругообігу води на суходолі та на океані. Водний баланс. Суть основних гідрологічних процесів у водних об’єктах різних типів із позицій фундаментальних законів фізики. Змінювання гідросфери у зв‘язку з діяльністю людини.


Розділ 2 Світовий океан. Основні особливості океанічної води


Питання 2.1. Екологічна роль океану у біосфері. Розміри океану, його складові частини. Геократичні та гідрократичні зміни рівня світового океану. Поверхня геоїду – вільна поверхня океану.


Питання 2.2 Основні особливості океанічної води. Розподіл солоності в глибинах океану та по поверхні залежно від складових балансу. Наявність кисню та вуглекислого газу.


Питання 2.3 Тепловий баланс океану. Розподіл температури води на поверхні океану та по глибинах у різних океанах. Утворення криги та її фази. Апвелінг. Шар термоклину.


Питання 2.4 Рух води в океані. Течії, їх вплив на перенесення солей та забруднювачів поверхневого шару. Хвилі, їх походження. Припливи в океані. Сили, що утворюють припливи. Нерівності припливів.


Питання 2.5 Ресурси Світового океану, їх раціональне використання. Життя в океані. Шельф. Водні маси та водні фронтальні зони конвергенції та дивергенції. Вивчення Світового океану. Забруднення океану та його наслідки.


Розділ 3 Води суходолу: річки


Питання 3.1 Води суходолу, види, їх роль та екологічне значення. Річки, їх морфометричні характеристики. Характеристики русла (переріз, поздовжній профіль). Водоспади Ніагарського та Йо семітського типів. Пороги.


Питання 3.2. Характеристики водного потоку: витрати та об‘єм стоку, шар стоку, коефіцієнт стоку. Вплив природних та антропогенних факторів на величину стоку річки.


Питання 3.3 Твердий стік річок. Мутність потоку. Вплив природних та антропогенних факторів на величину твердого стоку річки.


Питання 3.4 Характеристики іонного стоку. Класифікація річок за аніонами та катіонами. Зміна хімічного складу води річок під впливом антропогенного фактору.


Питання 3.5 Живлення річок. Типи водного режиму залежно від проходження повені та виду живлення. Гідрограф річки, його побудова.


Питання 3.6 Енергія та робота річок. ГЕС, зарегульованість стоку. Позитивні та негативні наслідки зарегульованості.


Розділ 4 Води суходолу: озера ,льодовики, підземні води


Питання 4.1 Озера, виникнення озерних улоговин. Характеристики озер. Водний баланс озер, його різні типи. Хімізм озер, його зміна під впливом людини. Проблеми засолення озер.


Питання 4.2 Фази змінення озер. Озера оліготрофні та дистрофні. Виникнення процесу заболочування. Причини виникнення боліт. Болота верхові та низинні. Роль боліт у біосфері.


Питання 4.3 Водосховища. Типи водосховищ. Основні характеристики водосховищ. Позитивні та негативні наслідки відбудови водосховищ.


Питання 4.4 Льодовики. Виникнення льодовиків. Льодовики покровні та гірські. Будова льодовика, його рух. Область живлення та область витрат. Хіоносфера. Снігова лінія. Айсберги.


Питання 4.5 Підземні води, їх роль у розвитку суспільства. Класифікація підземних вод. Артезіанські води. Проблема використання їх у народному господарстві.


5 Контрольні питання для проведення заліку


1 Фізичні та хімічні властивості води.

2 Гідросфера Землі, її складові частини. Кругообіг води, його ланки.

3 Водний баланс Землі та його складові.

4 Світовий океан, його частини. Особливості води світового океану.

5 Сольовий режим океану та його окремих морів.

6 Тепловий режим океану. Утворення криги.

7 Хвилі, їх основні елементи.

8 Анемобаричні хвилі - сейши. Цунамі. Виникнення та поширення. Нагонні явища на берегах морів.

9 Приливні хвилі в океані, їх виникнення. Зміни в фазовому наступі приливної хвилі залежно від географічних умов.

10 Водні маси океану. Водні фронтальні зони. Апвелінг.

11 Басейни річок, їх водогін. Головні вододіли світу. Безстічні басейни.

12 Річки, їх морфологічні характеристики.

13 Подовжений профіль річки. Падіння та похил.

14 Швидкість води в річці. Мандрування річок, виникнення стариць. Гирла рІчок; виникнення дельт та естуарів.

15 Кількісні характеристики річкового потоку. Залежність коефіцієнту стоку від природних умов та антропогенного фактору.

16 Живлення річок. Залежність живлення від клімату.

17 Водний режим річки, його фази. Проходження фаз водного режиму залежно від клімату.

18 Визначення типу водного режиму.

19 Тепловий режим річки. Класифікація рік за тепловим режимом. Особливості річкової криги. Затори та затери.

20 Твердий стік річок, його характеристики, умови формування та перенесення річкових наносів.

21 Хімічний стік води річок. Класифікація річкових вод за аніонами та катіонами.

22 Озера. Походження улоговин.

23 Морфометрічні характеристики озер. Водна маса озер.

24 Класифікація озер за тепловим режимом. Умови руху озерних вод.

25 Хімічний склад озерних вод. Залежність хімічного складу від проточності озера.

26 Водний баланс озер У різних природних зонах і залежно від проточності.

27 Льодовики, їх находження. Будова льодової товщі. Снігова лінія. Хіоносфера.

28 Типи льодовиків; гірські та покровні. Види гірських льодовиків, їх живлення та витрати. Поширення.

29 Покровні льодовики, їх баланс. Рух покровних льодовиків. Утворення айсбергів.

30 Водосховища, їх типи. Риси, що пов’язують їх з озерами та їх відмінність.

31 Болота та та заболочені землі. Походження та типи. Вплив боліт на стік річок.

32 Підземні води, їх походження. Інфільтрація та інфлюація. Види підземних вод.

33 Грунтові води.”Дзеркало” грунтових вод. Хімічний склад. Використання у господарстві.

34 Міжпластові води напірні та ненапірні. Класифікація за температурою. Мінеральний склад.

35 Дніпро – найбільша річка України. Водосховища Дніпра.

36 Підземні води України, їх ресурси та використання.

37 Водні ресурси Сумської області.


6 Теоритичні питання для контрольних робіт З предмета „Загальна гідрологія”


Питання 1.

1 Фізичні та хімічні властивості води.

2 Гідросфера Землі, їх складові частини. Кругообіг води, його ланки. Водний баланс Землі.

3 Світовий океан. Сольовий та тепловий режим океану. Утворення криги.

4 Хвилі, їх находження. Види хвиль. Руйнівна сила цунамі.

5 Живлення річок та водний режим .річок в в залежності від клімату. Визначення типу водного режиму річки, (навести приклади).

6 Твердий та хімічний стік річок, його характеристики.

7 Озера, походження улоговин. Навести приклади.

8 Водний баланс озер в різних природних зонах і залежно від проточності.

9 Підземні води, їх находження. Види підземних вод, їх використання в господарств.

10 Льодовики, їх види. Походження. Будова. Водний баланс гірських та покровних льодовиків.


Питання 2.

1 Міжпластові води , напірні та ненапірні . Утворення Гейзера. Використання підземних вод у господарстві.

2 Підземні води України, їх запаси у різних регіонах України.

3 Водосховища, їх відбудова. Баланс води в водосховищі. Мертвий об’єкт. Попуски води.

4 Гірські льодовики. Баланс льодовику. Рух гірських льодовиків. Значення їх у гідросфері.

5 Між пластові води. Утворення артезіанських джерел. Класифікація за температурою. Робота „гарячих” басейнів між пластових вод.

6 Водний баланс озер залежно від проточності. Максимальні рівні води в озерах.

7 Грунтові води. ”Дзеркало підземних вод”. Залягання їх. Живлення.

8 Зміна рівня Світового океану. Геократичні та гідрократичні причини. Сучасна тенденція у зміні рівня океану.

9 Течії в океані. Основні риси течій. Причини виникнення . Навести приклади.

10 Приливи та відливи. Виникнення . Найбільші приливи на Землі. Пояснить, чому в тропіках майже не буває припливів.


7 Практичні питання для контрольної роботи з предмета „Загальна гідрологія”


Визначити характеристики річкового потоку (витрати води, об’єм, модуль, шар току та коефіцієнт стоку). Проаналізувати отримані дані. Знайти на карті річку, побудувати гідрограф цієї річки по типах живлення, використовуючи дані витрат води по місяцях (в умовних одиницях). На основі гідрографа визначити тип водного режиму даної річки, період повені та межені.


Варіант 1. Р.Амур, гирло, м. Миколаїв-на-Амурі.

Швидкість течії – 0,7м/с.

Ширина, м – 1200 м.

Максимальна глибина , м – 30м.

Площа басейну – 1855000 км2 .

Середня кількість опадів у басейні – 700 мм.


Витрати води річки ( в умовних одиницях) протягом року для побудови гідрографу


Р.Амур

Тип живлення

Зима

Весна

Літо

Осінь

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Підземне

3

3

3

3

5

10

15

20

10

15

10

5

Снігове

10

30Дощове
5

18

30

20
Варіант 2. Р.Дніпро, гирло.

Швидкість течії – 0,3м/с.

Ширина, м – 510 м.

Максимальна. глибина , м – 40м.

Площа басейну – 504000 км2 .

Середня кількість опадів у басейні – 600 мм.


Витрати води річки ( в умовних одиницях) протягом року для побудови гідрографу


Р.Дніпро

Тип живлення

Зима

Весна

Літо

Осінь

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Підземне

5

5

3

3

5

10

15

10

5

5

50

8

Снігове


10

54

5Дощове


30

20
6

3
Варіант 3. Р. Кубань, гирло.

Швидкість течії – 0,5м/с.

Ширина, м – 90 м.

Максимальна. глибина , м – 21м.

Площа басейну – 61000 км2 .

Середня кількість опадів у басейні – 700 мм.


Витрати води річки ( в умовних одиницях) протягом року для побудови гідрографу


Р.Кубань

Тип живлення

Зима

Весна

Літо

Осінь

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Підземне

5

3

3

3

5

5

10

10

8

7

50

7

Льодовикове

-

-

-

-

5

10

25

40

20

5

-

-

Дощове

3

3

5

5

7

10


5

12


Варіант 4. Р. Дунай , гирло, п.Вілково

Швидкість течії – 0,4м/с.

Ширина, м – 600 м.

Максимальна глибина , м – 60м.

Площа басейну –1870000 км2 .

Середня кількість опадів у басейні – 500 мм.

Витрати води річки ( в умовних одиницях) протягом року для побудови гідрографу


р.Дунай

Тип живлен-ня

Зима

Весна

Літо

Осінь

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Підземне

3

3

3

5

10

15

18

15

16

16

10

5

Снігове5

25

15


Льодови-кове

-

-

-

-
5

10

15

15

10

5

-

дощове

5

15

5

10

20

10

15

20

-

20

10

-Варіант 5.Р.Тиса, впадіння в Дунай.

Швидкість течії – 0,5м/с.

Ширина, м – 160 м.

Максимальна глибина , м – 21м.

Площа басейну – 153000 км2 .

Середня кількість опадів у басейні – 700 мм.


Витрати води річки ( в умовних одиницях) протягом року для побудови гідрографу


Р.Тиса

Тип живлення

Зима

Весна

Літо

Осінь

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Підземне

3

3

3

4

5

5

7

7

6

6

5

4

Снігове

-

-

6

18

28

6

-

--

-

-

--

--

Дощове

-

-

-

8

11

36

24

18

4

4

18

2Варіант 6. Р. Оранжева, гирло.

Швидкість течії – 0,3м/с.

Ширина, м – 100 м.

Максимальна глибина , м – 18м.

Площа басейну – 102000 км2 .

Кількість опадів на площі басейну– 360 мм.


Витрати води річки ( в умовних одиницях) протягом року для побудови гідрографу


Р.Оранже-ва

Тип живлення

Зима

Весна

Літо

Осінь

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Підземне

5

3

5

5

8

8

8

10

12

15

18

8

Дощове

15

10

20

5

24

18

0

0

15

0

5

10Варіант 7. Р. Парана, гирло.

Швидкість течії – 1,0м/с.

Ширина, м – 1000 м.

Максимальна глибина , м – 21м.

Площа басейну – 2603000 км2 .

Кількість опадів на площі басейну – 1000 мм.


Витрати води річки ( в умовних одиницях) протягом року для побудови гідрографу


р.Парана

Тип живлення

Зима

Весна

Літо

Осінь

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Підземне

10

10

15

10

10

8

8

6

5

5

5

8

Дощове

35

40

20

10

-

10

-

12

-

8

20

24Варіант 8. Р. Хуанхе, гирло.

Швидкість течії – 0,5м/с.

Ширина, м – 600 м.

Максимальна глибина , м – 20м.

Площа басейну – 745000 км2 .

Кількість опадів на площі басейну – 500 мм.


Витрати води річки ( в умовних одиницях) протягом року для побудови гідрографу


р.Хуанхе

Тип живлен-ня

Зима

Весна

Літо

Осінь

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Підземне

5

5

3

5

8

12

14

14

12

8

6

6

Снігове6

12

Льодови-кове

-

-

-

-
8

12

16

12

-

-

-

Дощове

-

-

-

-

13

24

36

44

30

6

-

-Варіант 9. Р. Псьол, м.Суми.

Швидкість течії – 0,2м/с.

Ширина, м – 80 м.

Максимальна глибина , м – 6м.

Площа басейну – 22800 км2 .

Кількість опадів на площі басейну – 600 мм.


Витрати води річки ( в умовних одиницях) протягом року для побудови гідрографу


Р.Псьол

Тип живлення

Зима

Весна

Літо

Осінь

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Підземне

3

3

3

5

10

15

10

5

5

5

8

5

Снігове

--

-

2

35

10

-

-

--

-

-

--

--

Дощове

-

-

-

-

-

-

-

5

-

-

5

5Варіант 10. Р. Десна, м.Остер.

Швидкість течії – 0,2м/с.

Ширина, м – 100 м.

Максимальна глибина , м – 8,4м.

Площа басейну – 88900 км2 .

Середня кількість опадів на площі басейну – 600 мм.


Витрати води річки ( в умовних одиницях) протягом року для побудови гідрографу


Р.Десна

Тип живлення

Зима

Весна

Літо

Осінь

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Підземне

3

3

3

4

8

15

10

8

5

5

8

5

Снігове

--

-

2

20

35

20

-

--

-

-

--

--

Дощове

-

-

-

-

-

-

-

5

-

-

5

5Література


1.Тюленєва В.О. Конспект лекцій з курсу „Загальна гідрологія” для студентів спеціальності 7.070810 усіх форм навчання -Суми, СумДУ, 2006.-162с.

2.Тюленєва В.О. Методичні вказівки до вивчення курсів „Метеорологія з основами кліматології” та „Загальна гідрологія”, Поняття , терміни .- Суми, СумДУ,2001-62с.

3.Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з предмету „Загальна гідрологія” для студентів другого курсу спеціальності 7.0708000 усіх форм навчання-. Суми, СумДУ, 2006.-60с.

4.Михайлов В.Н.,Добровольский А.Д., Общая гидрология.: М.:Высшая школа ,1991. -262с.

5.Чеботарев А.И.Общая гидрология.:М.:Наука,1975.-362с.

6.Чеботарев А.И Гидрологический словарь.-Л.:Гидрометиздат,1978.- 308с.

7.НекмоковаН.П. Общее землеведение. Часть I .-М.:Просвещение,1976.-с.335

8.Шубаев И.П. Общее землеведение . М.: Просвещение, 1978- 455с.

9.Справочник по водным ресурсам. –К.:Урожай, 1987.-308с.

10.Масляк П.О.,Шищенко П.Г. Географія України.-К.:Зодіак-ЕКО,1996.-432с.


Додаток А

(обов’язковий)

Максимальна пружність водяної пари (мбар), що насичує простір, для температур повітря від 0о до30о.


Темпе-

ратура

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

6.1

6.2

6.2

6.2

6.3

6.3

6.4

6.4

6.5

6.5

1

6.6

6.6

6.7

6.7

6.8

6.8

6.9

6.9

6.9

7

2

7

7.1

7.2

7.2

7.3

7.3

7.4

7.4

7.5

7.5

3

7.6

7.6

7.7

7.7

7.8

7.8

7.9

8

8

8.1

4

8.1

8.2

8.2

8.3

8.4

8.4

8.5

8.5

8.6

8.7

5

8.7

8.8

8.8

8.9

9

9

9.1

9.2

9.2

9.3

6

9.4

9.4

9.5

9.5

9.6

9.7

9.7

9.8

9.9

9.9

7

10

10.1

10.2

10.2

10.3

10.4

10.4

10.5

10.6

10.6

8

10.7

10.8

10.9

10.9

11

11,1

11,2

11,2

11,3

11,4

9

11.5

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

12

12

12.1

12.2

10

12.3

12.4

12.4

12.6

12.6

12.7

12.8

12.9

13

13

11

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

13.8

13.9

12

14

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

14.9

13

15

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

15.8

15.9

14

16

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

16.9

15

17.1

17.2

17.3.

17.4

17.5

17.6

17.7

17.8

18

18.1

16

18.2

18.3

18.4

18.5

18.7

18.8

18.9

19

19.1

19.3

17

19.4

19.5

19.6

19.8

19.9

20

20.1

20.3

20.4

20.5

18

20.6

20.8

20.9

21

21.2

21.3

21.4

21.6

21.7

21.8

19

22

22.1

22.3

22.4

22.5

22.7

22.8

23

23.1

23.2

20

23.4

23.5

23.7

23.8

24

24.1

24.3

24.4

24.6

24.7

21

24.9

25

25.2

25.4

25.5

25.7

25.8

26

26.1

26.3

22

26.5

26.6

26.8

26.9

27.1

27.3

27.4

27.6

27.8

27.9

23

28.1

28.3

28.5

28.6

28.8

29

29.2

29.3

29.5

29.7

24

29.9

30

30.2

30.4

30.6

30.8

31

31.1

31.3

31.5

25

31.7

31.9

32.1

32.3

32.5

32.7

32.9

33

33.2

33.4

26

33.6

33.8

34

34.2

34.4

34.6

34.9

35.1

35.3

35.5

27

35.7

35.9

36.1

36.3

36.5

36.8

37

37.2

37.4

37.6

28

37.8

38.1

38.3

38.5

38.7

39

39.2

39.4

39.6

39.9

29

40,1

40,3

40,6

40,8

41

41,3

41,5

41,8

42

42,2

30

42,5

42,7

43

43,2

43,5

43,7

44

44,2

44,5

44,7

Схожі:

Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи