Міністерство освіти І науки України icon

Міністерство освіти І науки України
Скачати 210.89 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки України
Дата29.06.2012
Розмір210.89 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


До друку та в світ

дозволяю на підставі

"Єдиних правил",

п.2.6.14

Заступник першого проректора-

начальник організаційно-

методичного управління В.Б. Юскаєв


Методичні вказівки до виконання

контрольної роботи

з дисципліни „Загальна екологія”

для студентів 3-го курсу спеціальності 6. 070801

„Екологія та охорона навколишнього середовища”

заочної форми навчання


Усі цитати, цифровий та

фактичний матеріал,

бібліографічні

відомості перевірені,

запис одиниць

відповідає стандартам


Укладач В.О.Тюленєва

Відповідальний за випуск Л.Д. Пляцук

Декан заочного факультету В.Я. Стороженко


Суми

Вид-во СумДУ

2008

-+ Навчальне видання


Методичні вказівки до виконання

контрольної роботи

з дисципліни „Загальна екологія”

для студентів 3-го курсу спеціальності 6.070801

„Екологія та охорона навколишнього середовища”

заочної форми навчання


Відповідальний за випуск Л.Д. Пляцук

Редактор С.М.Симоненко

Комп’ютерне верстання В.В.Фалько


Підп. до друку 23.06.08 , поз.

Формат 60х84/16. Папір офс. Гарнітура Times New Roman Cyr. Друк офс.

Ум. друк. арк. Обл.-вид. арк.

Тираж 60 пр. Собівартість вид.

Зам. №


Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті

40007, Суми, вул. Р.-Корсакова,2

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру

ДК N 3062 від 17.12.2007 р.

Надруковано у друкарні СумДУ

40007, Суми, вул. Р.-Корсакова,2.


Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


Методичні вказівки до виконання

контрольної роботи

з дисципліни „Загальна екологія”

для студентів 3-го курсу спеціальності 6.070801

„Екологія та охорона навколишнього середовища”

заочної форми навчання


Суми

Вид-во СумДУ

2008


Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни „Загальна екологія” для студентів 3-го курсу

спеціальності 6.070801 „Екологія та охорона навколишнього середовища” заочної форми навчання / Укладач В.О.Тюленєва. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. –23 с.


Кафедра „Прикладна екологія”Зміст

С.

Вступ 3

1 Методичні вказівки до опрацювання навчального

Матеріалу 4

2 Програма курсу 4

3 Основні питання розділів програми 5

Розділ 1 Предмет „Загальна екологія”. Об’єкти

вивчення в загальній екології 5

Розділ 2 Глобальні екологічні проблеми, що

виникли в біосфері внаслідок діяльності людини 5

Розділ 3 Антропогенні екосистеми, їх існування та

значення в біосфері 6

Розділ 4 Екологічні проблеми в Україні

їх причини та вирішення 7

4 Контрольні питання , які виносяться на іспит 7

5 Тестові питання з предмета „Загальна екологія” 10

6 Теми курсових робіт з предмета „Загальна екологія 19

Список літератури 21


Вступ


Загальна екологія – комплексна наука, що вивчає будову, функціонування та взаємозв’язки в екосистемах всіх рівнів, а також методи та шляхи збереження біосфери та цивілізації.

Термін „екологія” був введений в 1866 р. біологом
Е. Геккелем, але сформувалась екологія як наука на початку ХХ століття. На сучасному етапі до предмета зараховують не лише взаємодію організмів та середовища, а й структуру, розвиток біологічних систем різних рівнів (включно і найбільшу екосистему Землі – біосферу) і взаємодію природи та людини. В такому трактуванні „екологія” охоплює проблеми навколишнього середовища у широкому розумінні слова. Тому в 50-ті роки ХХ століття формується „Загальна екологія”, передумовами якої були досягнення та обмислення дуже великого фактичного матеріалу, широке введення математичних методів системного аналізу та уявлень про рівні організації матерії. Загальна екологія розглядає взаємодію людини та природи. Особлива увага приділяється таким приділяють проблемам: прямий та непрямий вплив промисловості та сільського господарства на склад та властивості атмосфери, тепловий режим планети, фон радіоактивності, забруднення Світового океану, водойм, суходолу, зменшення запасу природних ресурсів, накопичення відходів, вплив екологічних факторів на фізичне та психічне здоров’я людини та її генофонд.

Дані методичні вказівки з предмета «Загальна екологія» дають можливість вивчити предмет згідно з робочою програмою, яка прийнята в СумДУ.


1 Методичні вказівки до опрацювання
навчального матеріалу


При вивченні предмета «Загальна екологія» необхідно використовувати літературу, список яких наводиться нижче, який включає також методичні вказівки по вивченню тем, які віднесені до виконання практичних завдань.

Студенти згідно з навчальним планом повинні пройти тестування протягом семестру. Тестування складається з відповідей на ряд теоретичних питань. Кожний набір тестів має два номери, наприклад №1 і №6. Всього представлено 5 варіантів для тестування. Номер варіанта тесту вибирається за останньою цифрою залікової книжки.

Послідовність вивчення дисципліни викладена у програмі.


2 Програма курсу


Курс «Загальна екологія» представлений такими основними розділами:

1 Предмет „Загальна екологія”. Мета і завдання. Об’єкти вивчення в загальній екології, їх характеристика.

2 Глобальні екологічні проблеми в біосфері, які виникли в наслідок діяльності людини.

3 Антропогенні екосистеми, їх існування. та значення в біосфері.

4 Екологічні проблеми в Україні та Сумській області, їх вирішення.

3 Основні питання розділів програми

Розділ 1 Предмет „Загальна екологія”. Об’єкти вивчення в загальній екології


Питання 1.1 Предмет, завдання і основні концепції екології. Етапи розвитку науки „Загальна екологія”. Стислий підхід до вивчення комплексів.

Питання 1.2 Поняття „екосистема”. Класифікація екосистем. Біосфера – планетарна екосистема.. Сучасні уявлення про межі біосфери. Основні характеристики біосфери. Трофічні зв’язки.

Питання 1.3 Динаміка екосистем. Екологічна сукцесія. Гомеостаз. Біоти (класифікація за Ю.Одумом).

Питання 1.4 Популяції та їх існування. Поняття „екологічна ніша”. Ценотичний контроль продуктивності. Взаємозв’язки між організмами. Екологічна валентність.

Питання 1.5 Поняття „екологічний фактор”. Класифікація факторів середовища. Специфіка. Адаптація та пристосованість.


Розділ 2 Глобальні екологічні проблеми, що виникли в біосфері в наслідок діяльності людини


Питання 2.1 Поняття „екологічна криза” та „екологічна катастрофа”. Оцінка якості навколишнього середовища. Моніторинг. Прогнозування в екології. Здоров’я людини як екологічний фактор навколишнього середовища.

Питання 2.2 Антропогенні впливи на атмосферу. Знищення озону в стратосфері. Зміна складу тропосферного повітря - „парниковий ефект”. Виникнення „кислих дощів”. Смоги.

Питання 2.3 Антропогенні впливи на гідросферу. Господарське використання води. Джерела забруднення водойм. Забруднення Світового океану. Екологічні наслідки впливу людини на річки. Проблеми, які виникли з побудовою водосховищ.

Питання 2.4 Сучасні екологічні проблеми, що пов’язані з грунтами. Процес «опустелювання». Видобуток корисних копалин та проблеми, що виникли в наслідок цього.

Питання 2.5 Екологічні проблеми рослинного та тваринного світу. Втрата екологічної різноманітності. Зелена книга. Червона книга.


Розділ 3 Антропогенні екосистеми, їх існування та значення в біосфері


Питання 3.1 Агроекосистеми – штучні екосистеми. Особливості їх існування. Гербіциди, пестициди та біоциди. Використання мінеральних добрив.

Питання 3.2 Урбанізація та її наслідки. Особливості урбоекосистем. Зміни природних компонентів у міських екосистемах. Роль штучних зелених насаджень у місті. Районування міста. Розвиток транспорту як головного забруднювача атмосферного повітря міста.

Питання 3.3 Особливі види впливу на біосферу. Забруднення навколишнього середовища небезпечними відходами. Види відходів, їх переробка. Утворення полігонів для відходів. Шумове забруднення. Хвороби людини, що виникають внаслідок шумового забруднення. Електромагнітні забруднення.

Питання 3.4 Біологічне забруднення. Поняття „ сапробність води”. Виникнення „нових” захворювань - загроза життю майбутніх поколінь.


Розділ 4 Екологічні проблеми в Україні, їх причини та вирішення


Питання 4.1 Причини екологічної кризи в Україні. Екологічне право в Україні та його дотримання. Екологічний моніторинг.

Питання 4.2 Чорнобильська катастрофа – екологічна трагедія; райони екологічного лиха. Наслідки аварії на сучасному етапі.

Питання 4.3 Проблеми Донецького регіону.

Питання 4.4 Проблеми Чорного та Азовського морів. Проблеми побудови водосховищ на Дніпрі.

Питання 4.5 Сучасний екологічний стан у Сумській області.


4. Контрольні питання , що виносяться на іспит


1 Предмет, завдання, основні концепції екології.

2 Етапи розвитку науки „Екологія”. Системний підхід до вивчення комплексів.

3 Об’єкти вивчення в загальній екології. Особливості живих організмів.

4 Поняття „ екосистема”. Класифікація екосистем. Біосфера – планетарна природна система. Її основні компоненти.

5 Сучасні уявлення про межі біосфери та її будову.

6 Жива речовина та її роль у біосферних процесах. Автотрофи та гетеротрофи.

7 Основні характеристики біосфери: біомаса та продуктивність. Трофічні ланцюги.

8 Форми взаємозв’язку організмів у біосфері. Конкретні приклади.

9 Основні закони біосфери.

10 Диференціація біосфери. Екосистеми, їх класифікація.

11 Біоми, класифікація за Ю.Одумом. Їх стисла характеристика.

12 Динаміка екосистем. Екологічна сукцесія. Клімаксна система. Сукцесія первинна та вторинна.

13 Саморегулювання екосистем. Гомеостаз.

14 Популяція. Статистичні та динамічні показники популяції.

15 Існування популяції, необхідні умови виживання. Екологічна ніша.

16 Основні види організації популяцій.

17 Взаємозв’язок статевої та репродуктивної структури з тривалістю існування. Популяції інвазійні, нормальні та регресивні.

18 Ценотичний контроль продуктивності в екосистемах. Взаємозв’язки між організмами.

19 Аменсалізм (коменсалізм) в екосистемі. Алелопатія у рослин.

20 Принципи лімітування продукції. Закон Мітчерліха та Брауна (закон оптимуму).

21 Стенобіонти та еврибіонти. Екологічна валентність.

22 Стабільність існування екосистеми. Принцип Ла-Шательє.

23 Поняття „екологічний фактор”. Класифікація факторів середовища. Адаптація та пристосованість.

24 Особливості наземно-повітряного середовища існування живих організмів. Адаптація до них.

25 Специфіка водного середовища. Основні адаптації до них організмів.

26 Ґрунти – середовище для живих організмів. Адаптації до нього.

27 Живі організми як середовище існування. Основні адаптації внутрішніх та зовнішніх паразитів.

28 Поняття „екологічна криза”. Історія екологічних криз на різних етапах розвитку суспільства..

29 Поняття „екологічна катастрофа”. Природні катастрофи.

30 Стійкість організму до негативних умов середовища. Ксенобіотики. Закономірність Оллі.

31 Прогнозування в екології. Види та методи прогнозування.

32 Моделювання в екології. Види моделей та їх роль в прогнозуванні екологічної ситуації.

33 Фактори навколишнього середовища та здоров’я людини. Поняття індивідуального та популяційного здоров’я.

34 Оцінка якості навколишнього середовища. Стандартніи якості. Ефект сумації.

35 Моніторинг. Основні види моніторингу.

36 Причини та екологічні наслідки демографічного вибуху на планеті

37 Вплив людини на біосферу. Етапи розвитку суспільства та збільшення тиску на екосистемуи.

38 Сучасні антропогенні впливи на атмосферу. Глобальні проблеми людства: знищення озонового екрана.

39 Зміна складу тропосферного повітря. ”Парніковий ефект”.

40 Виникнення „кислих” дощів. Смог зимовий (лондонський) та фотохімічний (лос-анжелеський).

41 Поняття „забруднення атмосферного повітря”. Головні забруднення та забруднювачі (полютанти).

42 Антропогенні впливи на гідросферу. Господарське використання води. Питне водо забезпечення, основні принципи. Класифікація водокористувачів.

43 Джерела забруднення водойм. Види забруднень. Забруднення Світового океану.

44 Екологічні наслідки впливу діяльності людини на річки. Проблеми, що виникли з побудовою водосховищ.

45 Самоочищення водойм. Фактори водоочищення.

46 Екологічні проблеми Азовського моря.

47 Екологічні проблеми Чорного моря.

48 Сучасні екологічні проблеми ґрунтів. Процес „опустелювання”.

49 Екологічні проблеми, пов’язані з видобутком корисних копалин.

50 Екологічні проблеми рослинного світу. Втрата біологічної різноманітності. Зелена книга.

51 Тваринний світ як активний компонент біосфери екологічні проблеми. Червона книга.

52 Особливі види впливу на біосферу. Небезпечні підходи. Забруднення середовища

53 Шумове забруднення. Хвороба людини, що виникають внаслідок шумового забруднення.

54 Біологічне забруднення. Поняття „сапробність води”. Виникнення „нових” захворювань.

55 Агроекосистеми – штучні екосистеми. Особливості їх існування.

56 Урбанізація та її наслідки. Особливості урбоекосистем.

57 Причини екологічної кризи в Україні.

58 Основні екологічні проблеми України.


5 Тестові питання з предмета „Загальна екологія”


Варіант 0; 5


1 Переселення особин окремих видів рослин або тварин за межі їх ареалів, де вони раніше не жили, називають (акліматизація, гомеостаз, інтродукція).

2 Поодиноке життя характерне для ...

3 Фаза рівноваги популяції характеризується ...

4 Організми, які перетворюють в процесі життєдіяльності складні органічні речовини на прості сполуки називаються...

5 Розвиток екосистеми у напрямку зростаючої стабілізації системи називається...

6 Четвертий трофічний рівень ланцюга живлення представлений...

7 Який хімічний елемент за розумінням В.І.Вернадського є найголовнішим при створенні біосфери…

8 До механічних забруднень відносять...

9 Всі природні умови середовища, необхідні для життя, відіграють (однакову, неоднакову роль).

10 Організми, які мають широкий діапазон толерантності до світла , називаються ...

11 Організми, які пристосовані до умов існування на соляних ґрунтах, називаються ...

12 Сонячна радіація, атмосферні опади, швидкість вітру називаються факторами (екзогенними, ендогенними).

13 Можна назвати вовка паразитом (так, ні)?

14 Олігофаги – види, які живуть за рахунок (різноманітних видів , близьких між собою видів, одного господаря).

15 Кількість шкідливих речовин у навколишньому середовищі, яка за певний проміжок часу не впливає на здоров’я людини і не викликає несприятливих наслідків у його потомстві, називається …

16 Стан і почуття повного фізичного, психологічного і соціального комфорту називаються ...

17 Здоров’я різних демографічних груп називається...

18 Забруднення, які дають електростанції, – це...

19 Можливе потепління клімату пов’язане із газами ...

20 Основна причина зниження озону в стратосфері пов’язана з ...

21 Прикладами негативного впливу „кислих” дощів на озера є...

22 Основними біологічними забрудненнями водойм є ...

23 Найбільше забруднення водоймам дає ...

24 Вплив нафтової плівки на поверхні океану змінює...

25 Водна ерозія ґрунтів активно проявляється при дії ...

26 Гербіциди – це отруйні хімікати, які знищують...

27 Патогенне забруднення родючих ґрунтів проявляється через...

28 Захист родючого ґрунту від водної та вітрової ерозії проводять за рахунок...

29 Головна екологічна функція тварин -...

30 Відходи виникають в наслідок...

31 Зміна стану атмосфери в цілому на планеті пов’язана з...

32 Важкі метали потрапляють у ґрунти за рахунок...

33 Звалище сміття – причина забруднення ...

34 До „нових” хвороб людства відносять...

35 До найбільшої природної катастрофи останнього періоду відносять...


Варіант 1;6


1 Абсолютно безвідходне виробництво (можливе, неможливе).

2 Організми, які мають широкий діапазон до умов зволоження ґрунту, називаються ...

3 Види з широкою зоною екологічної толерантності називаються ...

4 Можливість виду існувати лише в присутності іншого називається ( нейтралізм, мутуалізм, конкуренція).

5 Взаємний хімічний вплив сумісно з існуючими організмами шляхом виділення в середовище продуктів життєдіяльності називається ( алелопатія, експлуатація, конкуренція).

6 Стан внутрішньої динамічної рівноваги природної системи, який підтримується відновленням основних її структур і енергетично-речовинного складу називається (гомеостаз, алелопатія, адаптація)

7 Швидкість зростання чисельності популяції – це...

8 Від чого залежить чисельність популяції ...

9 Паразит – це...

10 Локальні угрупування видів в середині біома називаються

11 Третій трофічний рівень ланцюга живлення представлений...

12 До біотичного блоку екосистеми входять ...

13 Цілеспрямована дія, в результаті якої повинно стати відновлення порушеного ландшафту називається ...

14 Антропогенні забруднення поділяються...

15 До фізичних забруднень відносяться ...

16 При спільному утримуванні в повітрі або воді кількох забруднюючих речовин, які мають дію сумації дотримуються умови ...

17 Сукупність дій, які дозволяють винести судження щодо дії природних систем у майбутньому, називається ...

18 Зміна стану атмосфери в цілому на планеті пов’язана з ...

19 Лос-Анжелеський тип смогу виникає у містах за умов...

20 Зниження відсоткової кількості озону в стратосфері називається ...

21 Прикладом негативного впливу „кислих ”дощів у містах є...

22 Теплове забруднення водойм пов’язане з роботою...

23 Цвітіння води спостерігається завдяки...

24 Родючі ґрунти агросистем деградують в наслідок процесів...

25 Основні забруднення родючого ґрунту відбуваються за рахунок…

26 Важкі метали потрапляють у ґрунт за рахунок...

27 Екологічний стан надр, які пов’язані з видобутком корисних копалин, погіршується за рахунок...

28 До основних токсикантів . які негативно впливають на ліси відносяться...

29 Радіоактивні відходи – продукти з ...

30 Синтетичні органічні речовини класу хлорвуглеводів називаються ...

31 Шумове забруднення викликає у людини ...

32 Території, на яких внаслідок антропогенної (або природної) діяльності виникають зміни в середовищі, які загрожують здоров’ю людини, називаються ...

33 До найбільшої природної катастрофи останнього періоду відносять...

34 Основні джерела антропогенного шуму є ...

35 Світова організація, яка займається охороною природи ...


Варіанти 2; 7


1 В екосистемі випадання однієї частини системи призводить до (зміни системи в цілому, до зміни тієї системи на іншу).

2 Організми які дуже добре пристосовані до сухих умов існування, називаються ...

3 Види, які мають вузький діапазон змін даного фактора, називаються ...

4 Взаємозв’язок, при якому один вид угруповання одержує користь від співжиття з іншим видом, а останній її не має називається (мутуалізм, коменсалізм, хижацтво).

5 Позитивний взаємовплив рослин називається (мікориза, алелопатія, паразитизм).

6 Комплексна реакція, спрямована на створення гомеостазу називається (алелопатія, адаптація, консорція).

7 Нижня межа біосфери пов’язана з ...

8 До виробничо-господарських стандартів якості відносяться.....

9 Захворювання, що пов’язані з антропогенним забрудненням середовища називаються ...

10 Головні забруднення називаються...

11 Лондонський тип смогу виникає у містах за умов:..

12 Кислі опади утворюються за рахунок викидів...

13 Основні хімічні забруднення водойм є…

14 Основні фізичні забруднення водойм є....

15 Ізоляція популяції виникає як наслідок .....

16 Фаза зростання популяції характеризується ...

17 Хижак – це...

18 Рослинні комплекси, які займають значний простір і регулюються макрокліматом, називаються ...

19 Другий трофічний рівень ланцюга живлення представлений...

20 Кінцева екосистема в сукцессії називається ...

21 Енергетичний вміст пальних копалин:

для 1 кг вугілля - …ккал

для 2 л бензину - …ккал

для 1 м3 газу - …ккал.

22 Природні забруднення – це ...

23 Антропогенна евтрофікація пов’язана з ...

24 Великі водосховища та їх вплив на підземні води проявляються ...

25 Вітрова ерозія ґрунтів впливає на виникнення ...

26 Мінеральні добрива засвоюються рослинами не більш, ніж ...

27 Опустелювання ґрунтів пов’язане з ...

28 До непрямого впливу на ліси відносять ...

29 Надмірне мисливство та браконьєрство призводять ...

30 Відходи, які мають небезпечні властивості, називаються...

31 Електромагнітне забруднення виникає за рахунок ...

32 Основне джерело антропогенного шуму – це...

33 До найбільшої техногенної катастрофи ХХ століття відносяться ...

34 До найбільшої природної катастрофи останніх років відносяться ...

35 Система навчання, яка спрямована на засвоювання правил охорони природи, є ...


Варіанти 4; 9


1 В піраміді енергії з одного трофічного рівня на інші рівні не більше ( 10, 20, 50 відсотків енергії).

2 Межа екологічної толерантності - це (діапазон між мінімумом і максимумом дії фактора; оптимальні умови існування екосистеми).

3 Організми, які мають дуже вузький діапазон до температурного режиму, називають…

4 Здатність виду заселяти різне середовище називається (екологічна валентність виду; варіація виду).

5 Взаємозв’язок, при якому один вид відчуває пригнічення, а інший не відчуває, називається (мутуалізм, коменсалізм, аменсалізм).

6 Організм, що використовує як кормовий ресурс інший організм ще за життя – це (коменсалізм, паразитизм, хижацтво).

7 Значні морфологічні або фізіологічні модифікації організму внаслідок зміни середовища називаються (акліматизація, гомеостаз, адаптація).

8 Ділянка місцевості, на якій існує популяція та активно її захищає називається ...

9 Фаза спаду популяції характеризується ...

10 Продуктивність популяції характеризується...

11 Перехідна зона від однієї асоціації до другої називається...

12 До абіотичного блоку екосистеми входять...

13 Цілеспрямована дія, яка направлена на уповільнення деструкції, називається...

14 Дія, яка призводить до втрати, руйнування багатств та якостей природного середовища, заради яких засвоювалась територія, називається...

15 Рівень будь-якого фізичного виду забруднення, що протягом якогось проміжку часу є безпечним для здоров’я

людини називається...

16 Поява „екологічних біженців” обумовлена...

17 Збереження і розвиток біологічних, фізіологічних та психічних функцій людини називаються...

18 Природне забруднення атмосферного повітря спостерігається при дії...

19 До головних забруднень атмосферного повітря відносять...

20 Лос-Анджелеський тип смогу називається...

21 Озоновий шар захищає все живе на планеті внаслідок..

22 Прикладом негативного впливу „кислих” дощів на ліс є...

23 Підвищення температури водойм вище природної призводить до ...

24 Головним забрудненням світового океану є...

25 Руслові водосховища залишають наслідки в природному середовищі на гідро біонти через...

26 Пестициди – це отрутохімікати, які знищують…

27 Аварії на нафтопроводах впливають на ґрунти через..

28 Основне джерело кисню на планеті...

29 У світі потребують охорони...відсотків флори.

30 Надмірне вимирання тварин пов’язане з...

31 Діоксини викликають у людини...

32 Втручання в екосистему нехарактерних для неї мікроорганізмів називається...

33 Перевищення природного рівня будь-яких речовин у воді називається...

34 До найбільшої техногенної катастрофи ХХ століття відноситься...

35 Модель, яка відображає кількість особин або енергію, що в них знаходиться на кожному трофічному рівні називається...


Варіант 3;8


1 В екосистемі, яка ізольована, саморозвиток (можливий, не можливий).

2 Організми, які мають широкий діапазон толерантності, до температурного режиму називаються...

3 Екологічна валентність – це (діапазон екологічної толерантності , напруженість екологічного фактора).

4 Негативний вплив одного виду на інший називається (нейтралізм, мутуалізм, конкуренція).

5 Ступінь біологічної спеціалізації даного виду називається (кормова конкуренція, екологічна ніша, алелопатія).

6 Групи організмів, які не в змозі використовувати інші організми, поки вони живі, – називаються (хижаки, паразити, деструктори).

7 Перелічіть основні характеристики популяції.

8 Колонія існування популяції.

9 Стосунки хижак – жертва характеризуються...

10 Сукупність рослин, тварин і мікроорганізмів, які населяють певну ділянку, називається...

11 Перший трофічний рівень ланцюга живлення представлений...

12 Кінцевий трофічний рівень ланцюга живлення представлений...

13 Верхня межа біосфери пов’язана з ...

14 Привнесення в середовище або виникнення в ньому нових, як правило, нехарактерних для нього речовин або збільшення концентрації, наявних називається...

15 До хімічних забруднень відносять...

16 До екологічних стандартів якості відносять...

17 Захворювання, що пов’язані з природним надлишковим утримуванням будь-яких елементів у навколишньому середовищі, називаються...

18 Антропогенне забруднення атмосферного повітря спостерігається при дії...

19 Отруйна суміш диму, пилу та туману називається...

20 Озоновий шар в атмосфері залягає на висоті...

21 Захист озонового шару пов’язаний із ...

22 Зниження біосферних та екологічних функцій водойм внаслідок потрапляння в них отруйних речовин називається...

23 Природний процес, який проходить повільно, але внаслідок антропогенної діяльності він прискорюється називається...

24 Головною причиною трагедій Аральського моря (Балхаша, Мертвого моря та інших) є ...

25 Яружна ерозія ґрунтів впливає на зменшення водного стоку річок через...

26 Отрутохімікати, що знищують все живе, називаються....

27 Вторинне засолення ґрунту розвивається в районах...

28 До прямого впливу на ліси відносять...

29 Вирубування лісу для тварин є...

30 Відходи поділяються на ...


31 Аварія технічного засобу, яка призводить до масової загибелі живих організмів та екологічного збитку, називається...

32 Перевищення природного рівня звукових коливань називається...

33 Пилок деяких рослин, який є алергеном для людини, називається...

34 До найбільшої техногенної катастрофи ХХ століття відносять...

35 Модель, яка відображає біомасу особин на кожному трофічному рівні, називається ...


6 Теми курсових робіт з предмета

„Загальна екологія

1 Вчення В.І.Вернадського про ноосферу, його сучасне уявлення.

2 Українські вчені - екологи та їхні праці.

3 Паливно-енергетичні ресурси та їх використання.

4 Проблеми використання енергетичних ресурсів Світового океану.

5 Екологічні аспекти вирішення глобальної продовольчої проблеми.

6 Альтернативні джерела енергії - позабуті та принципово малі.

7 Сучасні прогнози щодо „парникового ефекту” атмосфери.

8 Екологічні „легені” міста – зелені насадження.

9 Проблеми Азовського моря. Захист від засолення.

10 Проблеми накопичення сірководню в Чорному морі.

11 Забруднення Світового океану як глобальна проблема.

12 Концепція сталого розвитку сучасного суспільства. Стратегія виживання людства.

13 Забруднення атмосфери. Виникнення „кислих” опадів.

14 Забруднення атмосфери. Знищення озонового шару.

15 Підготовка питної води.

16 Вплив шуму на навколишнє середовище.

17 Вплив сигаретного диму на живі організми.Його наслідки.

18 Вплив електромагнітних полів на живі організми.

19 Рослини-алергени. Їх вплив на організм людини.

20 Ритміка у біосфері, що пов’язана з сонячною активністю.

21 „Екологічно чиста” продукція, її вирощування.

22 Екологія аудиторії.

23 Вимирання живих організмів, їх причини.

24 Вплив важких металів (свинець, кадмій, ртуть) на здоров’я людини.

25 СНІД в Україні.

26 Захист родючого шару від ерозії (на прикладі Сумської області)

27 Природні катастрофи в Україні за останні 20 років.

28 Стан лісів Сумщини.

29 Стан підземних вод на Сумщині.

30 Стан поверхневих водних ресурсів.

31 Стан підземних вод на Сумщині.

32 Питна вода на Сумщині.

33 Ландшафтні екосистеми Сумщини та їх стан.

34 Проблеми рекреаційних зон на Сумщині (на прикладі

м. Суми або м. Конотоп на вибір студента).

35 Чорнобильська катастрофа. Її наслідки на сучасному етапі

Список літератури


1.Кучерявий В.П. Екологія.-Львів: Світ, 2001.- 493 с.

2.Білявський Г.О., Фурдуй Р.С .Основи екологічних знань. - К.: Либідь, 1995.-238 с.

3.Коробкин В.Н., Передельский Л.В. Экология. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2001.-576 с.

4.Ситник К.М., Брайон А.В. .Словник-довідник з екології. К.: Наукова думка, 1994.- 666 с.

5.ЗлобінЮ.А. Основи екології. - К.: Лібра, 1998.-248 с.

6.Багров М.В., Боков В.О., Черваньов І.Г. Землезнавство. К., Либідь, 2000.- 464 с.

Схожі:

Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи